SlideShare a Scribd company logo
Centar za
sigurniji
Internet
Vršnjačko nasilje
u školi
– kratki vodič
• Olweus (1999) definira nasilje kao agresivno
ponašanje u kojem počinitelj nasilja koristi svoje
tijelo ili neki objekt (uključujući oružje) kako bi
izazvao (relativno ozbiljne) ozljede ili neugodu drugoj
osobi
• Postoje brojne definicije nasilja
• Obično im je zajedničko:
– Da nasilje izaziva štetu i ozljede ili bar sadrži prijetnju
– Da je posljedica namjere (isključuju se nenamjerno
izazvane ozljede)
Nasilje
Nasilje
Različite definicije nasilja se ne slažu oko
određenih područja
• Je li nužno fizičko?
– Time se zapravo isključuju iz definicija oni oblici
nasilja koji su nama kao stručnjacima teži za
prepoznati (verbalno ili psihičko nasilje) – naše
zakonodavstvo to ne gleda tako
• Je li nužno usmjereno na drugu osobu?
– Time isključujemo nasilje koje je usmjereno prema
različitim objektima (tzv. vandalizam)
– Što kad Marko iz 6a napravi grafit da je Ana iz
njegovog razreda spavala sa Perom koji ide u
srednju i sa starim umirovljenikom Ivom i to za
novce???
Nasilje
Različite definicije nasilja se ne slažu oko
određenih područja
• Je li nasilje samo ono ponašanje koje se
stvarno odvije tj. manifestira?
– Neke definicije zanemaruju važnost i pogubne
posljedice prijetnje
• Je li nužno nelegalno?
– Je li vršnjačko nasilje bilo nasilje prije Protokola o
postupanju…? Odnosno je li propis nešto što nasilje
čini nasiljem ili nasilje određuju neka obilježja samog
ponašanja i njegovih posljedica?
• Je li nužno da je počinitelj nasilja osoba?
– Neke definicije tako postavljaju obilježja nasilja čime
se zapravo isključuje institucionalno nasilje
Bullying
Kako prevesti bullying?
• Uobičajeno se prevodi kao nasilje
među djecom ili vršnjačko nasilje
• Ipak, ako se kreće od Olweusovih
definicija nasilja (violence) i vršnjačkog
nasilja (bullying), nasilje uključuje samo
fizičku silu, dok vršnjačko nasilje
uključuje i druge oblike nanošenja štete
– stoga neki autori predlažu:
Zlostavljanje među djecom
Vršnjačko nasilje (bullying)
• Definira se kao: bilo koji oblik fizičkog ili
psihičkog učestalog nanošenja štete od
strane moćnijeg i snažnijeg učenika (ili
skupine učenika) spram slabijeg učenika
(Farrington, 1993)
• Ključni aspekti ove definicije su:
pretpostavka o ponavljanju kao i
postojanje razlike u snazi/moći
Vršnjačko nasilje (bullying)
Kada je neko agresivno ponašanje prešlo granicu
da ga možemo nazvati vršnjačkim nasiljem?
• Koju razinu štete/ozljede treba žrtva doživjeti?
• Treba li ga ograničiti samo na ozbiljna
ponašanja, bilo fizičke napade ili verbalne
uvrede?
• Ili trebamo obraćati pažnju i na ono što zovemo
vršnjački sukob (nema namjere, nema razlike u
snazi/moći), a što istraživači nazivaju mikro-
nasiljem ili mikro-napadima ili uvredama?
Vršnjačko nasilje (bullying)
Kada je neko agresivno ponašanje prešlo granicu da
ga možemo nazvati vršnjačkim nasiljem?
• Budući da istraživanja pokazuju da takva
ponašanja, ukoliko se na njih ne reagira, u
školskom okruženju lako prerastu u klasično
vršnjačko nasilje, jasno je da su i to situacije u
kojima trebamo reagirati – tu je najbolji pristup
prevencija putem poučavanja socijalnim
vještinama, upravljanju ljutnjom, mirnom
razrješavanju sukoba i restituciji i medijaciji
Vršnjačko nasilje
(bullying) - tipovi
• A1 - Direktni fizički napad
• B1- Indirektni fizički napad tj. uništavanje tuđe
imovine
• A2 - Direktni verbalni napad (može biti i u pisanom
obliku)
• B2 - Indirektni verbalni napad (širenje glasina)
• C - Isključivanje iz vršnjačkih grupa tzv. relacijsko
nasilje (odnosno nasilje koje se zasniva na korištenju
interpersonalnih odnosa)
• D - Institucionalno nasilje – npr. kroz postavljanje
nerealnih ciljeva (npr. predsjednik razreda postavi da
se na razrednoj proslavi mogu pojaviti samo učenici
koji imaju mobitel skuplji od 5,000.00 kn)
• Možemo razlikovati i:
– Seksualno vršnjačko nasilje
– Kulturalno vršnjačko nasilje (izražavanje predrasuda
prema različitim „drugima”)
– Ekonomsko vršnjačko nasilje – iznude stvari ili novca
– Emocionalno vršnjačko nasilje – uključuje i ranije
spomenuto verbalno nasilje i isključivanje
• Kao i:
– Instrumentalno – počinitelj želi postići određenu dobit za
sebe (usput ozlijedi žrtvu)
– Neprijateljsko – osnovni cilj je nanijeti štetu žrtvi
Vršnjačko nasilje
(bullying) - tipovi
Kako prepoznati nasilnika
(Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba)
• imaju lošiju pažnju i koncentraciju
• često ometaju školske aktivnosti
• imaju loš školski uspjeh
• često upadaju u tučnjave s drugom djecom
• na razočarenja, kritike i zadirkivanje reagiraju
izuzetnom ljutnjom, krivnjom i željom za
osvetom
• često gledaju nasilne filmove i igraju nasilne
igrice
• imaju malo prijatelja te su često neprihvaćeni
zbog svojeg ponašanja
• sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su
poznata po agresivnosti i neposlušnosti
• konstantno se suprotstavljaju odraslima
• zadirkuju i draže životinje
• osjećaju se frustrirano
• djeluju kao da ne suosjećaju s drugima
Kako prepoznati nasilnika
(Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba)
Što škola ima s tim?
Kad govorimo o izvorima vršnjačkog nasilja
učestalo se u etiologiji spominju:
• Individualni činitelji – impulzivnost, psihopatske
tendencije, neempatičnost
• Doprinosi obitelji (od genetskih činitelja preko
sociodemografskih činitelja do roditeljskih i
ponašanja braće i sestara odnosno obiteljske
klime, a posebno je istaknuto zlostavljanje i
zanemarivanje)
• Okolinski činitelji – stav društva prema nasilju,
prisutnost nasilja u lokalnoj zajednici u kojoj
dijete odrasta, prikazivanje nasilja u medijima –
osobito: koliko je nasilje isplativo počinitelju?
Zakonski
okvir
Zakonski okvir
Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi
• Dužnost poduzimanja mjera zaštita prava učenika
• Dužnost obavješćivanja ravnatelja o svakom
kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili
duševnog nasilja, spolne zloporabe,
zanemarivanja ili nehajnog postupanja,
zlostavljanja ili izrabljivanja učenika
• Ravnatelj dužan obavijestiti socijalne službe
Zakonski okvir
Pedagoške mjere:
– Opomena i ukor (za tekuću školsku
godinu) i strogi ukor i preseljenje u drugu
školu + odluka o privremenom udaljenju
iz škole
Zakonski okvir
Protokol o postupanju odgojno obrazovne ustanove:
• poduzeti sve mjere da se odmah prekine nasilno
postupanje prema djetetu, (CZSS, policija)
• procijeniti je li djetetu potrebna liječnička pomoć -
osigurati praćenje djeteta liječniku ( sačekati dolazak
roditelja)
• obavijestiti roditelje ili zakonske skrbnike žrtve o
događaju te ih upoznati sa svime što je poduzeto
• obavijestiti roditelje ili zakonske zastupnike djeteta
koje je žrtva nasilja među vršnjacima o mogućnostima
savjetovanja i pružanja stručne pomoći djetetu u školi i
izvan nje
Zakonski okvir
Protokol o postupanju odgojno obrazovne
ustanove
• prikupiti informacije - o okolnostima nasilja, -
obliku, intenzitetu i vremenskom trajanju
• razgovarati s djetetom koje je počinilo
nasilje uz nazočnost stručne osobe
• razgovarati s roditeljima ili zakonskim
zastupnicima djeteta koje je počinilo nasilje
voditi službene bilješke o poduzetim
aktivnostima, razgovorima, izjavama i svojim
opažanjima
• razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja
Protokol o postupanju - CZSS
• žurno ispitati slučaj
• pozvati roditelje djeteta- obaviti razgovor (procjena
potencijalne izloženosti nasilju kroz zanemarivanje)
• otklanjanje uvjeta koji pridonose nasilnom ponašanju-
izreći mjere obiteljsko-pravne zaštite
• preporučiti i obvezati roditelje na savjetovanje kroz
stručnu pomoć pri CZSS
• pratiti je li dijete i dalje nasilno- po potrebi poduzimati
mjere obiteljsko-pravne zaštite djeteta
• voditi odgovarajuću evidenciju zaštićenih podataka
Protokol o postupanju - MUP
• utvrditi sve okolnosti i činjenice uz prijavu
• pribaviti podatke potrebne za rješavanje slučaja
• postupiti sukladno propisima iz svoje
nadležnosti
• provesti kriminalističku obradu maloljetnih
počinitelja nasilja u nazočnošću roditelja
(djelatnika CZSS)
• po potrebi, podnijeti kaznenu prijavu nadležnom
državnom odvjetniku za mladež/zahtjev za
pokretanje prekršajnog postupka
• o zapremljenoj prijavi izvijestiti CZSS
• voditi odgovarajuću evidenciju
Škole
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera
zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih
prava nadležnim tijelima
• Obveza upoznavanja svih djelatnika sa zaštitom
prava i dobrobiti djece
• Obveza uvođenja i vrednovanja preventivnih i
intervencijskih programa
• Dodatno se propisuje obveza reagiranja u
situacijama zlostavljanja nad i među djecom
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika
školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava
učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim
tijelima
– u slučaju nasilja
• 1. informirati roditelje
• 2. pratiti dijete k liječniku do dolaska roditelja
• 3. razgovor s učenikom koji je žrtva
• 4. razgovor s počiniteljem nasilja
• 5. razgovor s ostalim učenicima
• 6. izvijestiti Ministarstvo – koje po potrebi osigurava
odgovarajuću socijalno/pedagoško/psihološku stručnu
pomoć
• 7. u slučaju razgovora s policijom – s učenikom
obvezno treba biti prisutan roditelj ili udomitelj
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera
zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih
prava nadležnim tijelima
– obaveze učitelja
• moraju se upoznati s propisima vezanim uz prava djece
• osigurati zaštitu u slučaju povreda prava djece
• pokrenuti postupak radi zaštite prava djece
• prijaviti ravnatelju postupanje na štetu djece/učenika
• policiji ustupiti dokumentaciju i saznanja
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-
obrazovnih radnika školskih ustanova u
poduzimanju mjera zaštite prava učenika te
prijave svakog kršenja tih prava nadležnim
tijelima
– obaveze učitelja
• učenike poučiti o njihovim pravima i načinu postupanja
u slučaju povrede prava (nasilničko ponašanje)
• liječnička pomoć-pratnja
• djeca s teškoćama- prilagoditi postupanje- pozvat
stručnog suradnika razrednika ili imenovanu osobu
koja će razgovarati s učenikom ili roditeljima
• ispuniti obrazac za prijavu nasilnog postupanja u
odgojno obrazovnoj ustanovi (zaduženi)
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih
radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera
zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih
prava nadležnim tijelima
– obaveze učitelja
• upozoriti i savjetovati učenike (nasilnike)
• obavijestiti ravnatelja u slučaju sumnje na zanemarivanje,
odgojnu zapuštenost, zlostavljanje u obitelji ili izvan nje
• u slučaju vršnjačkog nasilja obvezni su organizirati:
– razgovore
– radionice
– savjetovanja
Zakonski okvir - škole
Pravilnik o načinu postupanja odgojno-
obrazovnih radnika školskih ustanova u
poduzimanju mjera zaštite prava učenika te
prijave svakog kršenja tih prava nadležnim
tijelima
– obaveze učitelja
• s ciljem stvaranja prijateljskog okruženja, razvoja
tolerancije, poštivanja različitosti i primjena nenasilne
komunikacije
• sumnja na diskriminaciju – Zakon o suzbijanju
diskriminacije
• voditi službene bilješke o aktivnostima, opažanjima i
poduzetim mjerama – predati ravnatelju
Hvala na pažnji!
• helpline.csi@gmail.com
• www.csi.hr
Dan sigurnijeg interneta 07.02.2017
Centar za sigurniji Internet

More Related Content

What's hot

Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evolucijiGeološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Ivana Damnjanović
 
Genetski modifikovana hrana
Genetski modifikovana hranaGenetski modifikovana hrana
Genetski modifikovana hrana
Ena Horvat
 
Ugljikohidrati
UgljikohidratiUgljikohidrati
Ugljikohidrati
DzenanaA
 
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Ena Horvat
 
Alkani
AlkaniAlkani
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
Biljana Ristic
 
брзина хемијске реакције
брзина хемијске реакцијебрзина хемијске реакције
брзина хемијске реакције
miluskaprsic
 
Alkeni i alkini
Alkeni i alkini Alkeni i alkini
Alkeni i alkini
vvlivvli
 
Kako stedimo-energiju
Kako stedimo-energijuKako stedimo-energiju
Kako stedimo-energiju
Natalija Diković
 
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptxELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
LjubicaJerkovic1
 
Amino kiseline
Amino kiselineAmino kiseline
Amino kiseline
Nikola Hodoba
 
Uvod u patologiju
Uvod u patologijuUvod u patologiju
Uvod u patologiju
dr Šarac
 
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
vvlivvli
 
Poluga i strma ravan
Poluga i strma ravanPoluga i strma ravan
Poluga i strma ravan
Azra Hadžiemrić
 
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptxEkološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
SejlaDugonja
 
вештачка селекција
вештачка селекцијавештачка селекција
вештачка селекција
Filip Gnjatovic
 
Valenca
ValencaValenca
Fehlingova i tolensova reakcija
Fehlingova i tolensova reakcijaFehlingova i tolensova reakcija
Fehlingova i tolensova reakcija
miluskaprsic
 

What's hot (20)

Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evolucijiGeološka doba i teorije o organskoj evoluciji
Geološka doba i teorije o organskoj evoluciji
 
Genetski modifikovana hrana
Genetski modifikovana hranaGenetski modifikovana hrana
Genetski modifikovana hrana
 
Ugljikohidrati
UgljikohidratiUgljikohidrati
Ugljikohidrati
 
Atomska masa (5)
Atomska masa (5)Atomska masa (5)
Atomska masa (5)
 
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
 
Alkani
AlkaniAlkani
Alkani
 
Soli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_nazivaSoli -dobijanje_naziva
Soli -dobijanje_naziva
 
брзина хемијске реакције
брзина хемијске реакцијебрзина хемијске реакције
брзина хемијске реакције
 
Alkeni i alkini
Alkeni i alkini Alkeni i alkini
Alkeni i alkini
 
Kako stedimo-energiju
Kako stedimo-energijuKako stedimo-energiju
Kako stedimo-energiju
 
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptxELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
ELEKTRIČNA-STRUJA.pptx
 
Amino kiseline
Amino kiselineAmino kiseline
Amino kiseline
 
Polinom sa jednom_promenljivom
Polinom sa jednom_promenljivomPolinom sa jednom_promenljivom
Polinom sa jednom_promenljivom
 
Uvod u patologiju
Uvod u patologijuUvod u patologiju
Uvod u patologiju
 
Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.Soli. Formule i nazivi.
Soli. Formule i nazivi.
 
Poluga i strma ravan
Poluga i strma ravanPoluga i strma ravan
Poluga i strma ravan
 
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptxEkološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
Ekološka valenca čovjeka u odnosu na osnovne ekološke.pptx
 
вештачка селекција
вештачка селекцијавештачка селекција
вештачка селекција
 
Valenca
ValencaValenca
Valenca
 
Fehlingova i tolensova reakcija
Fehlingova i tolensova reakcijaFehlingova i tolensova reakcija
Fehlingova i tolensova reakcija
 

Similar to Prilog 1. Kratki vodič

Tolerancija i nenasilje - učitelji
Tolerancija i nenasilje - učiteljiTolerancija i nenasilje - učitelji
Tolerancija i nenasilje - učitelji
Obiteljski centar
 
Nasilje medju djecom
Nasilje medju djecomNasilje medju djecom
Nasilje medju djecom
zbornica
 
Nasilje (2)
Nasilje (2)Nasilje (2)
Nasilje (2)
osib-inf
 
Nasilje u školi
Nasilje u školiNasilje u školi
Nasilje u školi
Dumich
 
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalaziNasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
UNICEF Europe & Central Asia
 
Child rights presentation by Forum MNE
Child rights presentation by Forum MNEChild rights presentation by Forum MNE
Child rights presentation by Forum MNE
UNICEF Europe & Central Asia
 
Seksualno zlostavljanje djece
Seksualno zlostavljanje djece Seksualno zlostavljanje djece
Seksualno zlostavljanje djece
Obiteljski centar
 
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izboraNeprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
Pogled kroz prozor
 
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolacaPedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
Antonija Vranje?
 
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školamaZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
IsmarHukic2
 
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženamaBrosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Obiteljski centar
 
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdfPrezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
AnadinDini
 
Prevencija nasilja među mladima kultura doma
Prevencija nasilja među mladima  kultura domaPrevencija nasilja među mladima  kultura doma
Prevencija nasilja među mladima kultura doma
Andreja Marcetić
 
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullying
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullyingPrevencija nasilja među mladima - cyberbullying
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullying
Obiteljski centar
 
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditeljeKako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditelje
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje
Obiteljski centar
 
Tolerancije i nenasilje - roditelji
Tolerancije i nenasilje - roditeljiTolerancije i nenasilje - roditelji
Tolerancije i nenasilje - roditelji
Obiteljski centar
 

Similar to Prilog 1. Kratki vodič (20)

Tolerancija i nenasilje - učitelji
Tolerancija i nenasilje - učiteljiTolerancija i nenasilje - učitelji
Tolerancija i nenasilje - učitelji
 
Nasilje medju djecom
Nasilje medju djecomNasilje medju djecom
Nasilje medju djecom
 
Nasilje (2)
Nasilje (2)Nasilje (2)
Nasilje (2)
 
Nasilje u školi
Nasilje u školiNasilje u školi
Nasilje u školi
 
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalaziNasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
Nasilje nad djecom u Crnoj Gori - Najvažniji nalazi
 
Child rights presentation by Forum MNE
Child rights presentation by Forum MNEChild rights presentation by Forum MNE
Child rights presentation by Forum MNE
 
Živim život bez nasilja
Živim život bez nasiljaŽivim život bez nasilja
Živim život bez nasilja
 
Seksualno zlostavljanje djece
Seksualno zlostavljanje djece Seksualno zlostavljanje djece
Seksualno zlostavljanje djece
 
Nasilje
NasiljeNasilje
Nasilje
 
2. dio odnos
2. dio  odnos2. dio  odnos
2. dio odnos
 
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izboraNeprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
Neprihvatljivo ponašanje kod mladih – sloboda izbora
 
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolacaPedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
Pedagoska_prevencija_nasilnickog_ponasanja_osnovnoskolaca
 
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školamaZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
ZAUSTAVIMO NASILJE.ppt nasilje u školama
 
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženamaBrosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
Brosura Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama
 
Nasilje - Ivan Bučar
Nasilje - Ivan BučarNasilje - Ivan Bučar
Nasilje - Ivan Bučar
 
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdfPrezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
Prezentacija - Eneid Hasanovic.pdf
 
Prevencija nasilja među mladima kultura doma
Prevencija nasilja među mladima  kultura domaPrevencija nasilja među mladima  kultura doma
Prevencija nasilja među mladima kultura doma
 
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullying
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullyingPrevencija nasilja među mladima - cyberbullying
Prevencija nasilja među mladima - cyberbullying
 
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditeljeKako razgovarati s djetetom o spolnosti  za roditelje
Kako razgovarati s djetetom o spolnosti za roditelje
 
Tolerancije i nenasilje - roditelji
Tolerancije i nenasilje - roditeljiTolerancije i nenasilje - roditelji
Tolerancije i nenasilje - roditelji
 

More from Pogled kroz prozor

Internet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketa
Pogled kroz prozor
 
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Pogled kroz prozor
 
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Pogled kroz prozor
 
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Pogled kroz prozor
 
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Pogled kroz prozor
 
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci HuxleyPrilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Pogled kroz prozor
 
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docxPrilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docxPrilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Pogled kroz prozor
 
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Pogled kroz prozor
 
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u HrvatskojPredstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Pogled kroz prozor
 
Prilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenikePrilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenike
Pogled kroz prozor
 
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Pogled kroz prozor
 
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Pogled kroz prozor
 
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacijeKomentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Pogled kroz prozor
 
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni listIzazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Pogled kroz prozor
 
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetuRezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Pogled kroz prozor
 
Dabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižicaDabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižica
Pogled kroz prozor
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Pogled kroz prozor
 

More from Pogled kroz prozor (20)

Internet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketaInternet u nižim razredima, anketa
Internet u nižim razredima, anketa
 
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketaInternet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
Internet u višim razredima PŠ Druškovec, anketa
 
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetuKviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
Kviz Bookwidget, Bonton i sigurnost na internetu
 
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptxDvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
Dvije strane digitalnog novčića – rizici i prilike.pptx
 
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romanaPrilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
Prilog 4, George Orwell, smjernice za pisanje sastavka na temu ulomka iz romana
 
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci OrwellPrilog 3. Projektni zadaci Orwell
Prilog 3. Projektni zadaci Orwell
 
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci HuxleyPrilog 5, Projektni zadaci Huxley
Prilog 5, Projektni zadaci Huxley
 
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docxPrilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
Prilog 1, Ray Bradbury, Fahrenheit 451 (zadaci za izradu izlaganja).docx
 
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docxPrilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
Prilog 2, 1. školska zadaća, Ray Bardbury, Fahrenheit 451.docx
 
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
Prilog 6, Rezultati samovrednovanja (ankete)
 
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u HrvatskojPredstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
Predstavljanje preliminarnih rezultata deSHAME istraživanja u Hrvatskoj
 
Prilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenikePrilog 1. Upute za učenike
Prilog 1. Upute za učenike
 
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
Influenceri: prodavači magle ili obrtnici 21.stoljeća?
 
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
Dan sigurnijeg interneta (prezentacija)
 
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacijeKomentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
Komentari učenika o izazovima digitalne detoksikacije
 
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni listIzazov digitalne detoksikacije - radni list
Izazov digitalne detoksikacije - radni list
 
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetuRezultati ankete ovisnosti o internetu
Rezultati ankete ovisnosti o internetu
 
Dabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižicaDabroučitelj - knjižica
Dabroučitelj - knjižica
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
 
Dabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadatakaDabar 2020 - knjižica zadataka
Dabar 2020 - knjižica zadataka
 

Prilog 1. Kratki vodič

 • 2. • Olweus (1999) definira nasilje kao agresivno ponašanje u kojem počinitelj nasilja koristi svoje tijelo ili neki objekt (uključujući oružje) kako bi izazvao (relativno ozbiljne) ozljede ili neugodu drugoj osobi • Postoje brojne definicije nasilja • Obično im je zajedničko: – Da nasilje izaziva štetu i ozljede ili bar sadrži prijetnju – Da je posljedica namjere (isključuju se nenamjerno izazvane ozljede) Nasilje
 • 3. Nasilje Različite definicije nasilja se ne slažu oko određenih područja • Je li nužno fizičko? – Time se zapravo isključuju iz definicija oni oblici nasilja koji su nama kao stručnjacima teži za prepoznati (verbalno ili psihičko nasilje) – naše zakonodavstvo to ne gleda tako • Je li nužno usmjereno na drugu osobu? – Time isključujemo nasilje koje je usmjereno prema različitim objektima (tzv. vandalizam) – Što kad Marko iz 6a napravi grafit da je Ana iz njegovog razreda spavala sa Perom koji ide u srednju i sa starim umirovljenikom Ivom i to za novce???
 • 4. Nasilje Različite definicije nasilja se ne slažu oko određenih područja • Je li nasilje samo ono ponašanje koje se stvarno odvije tj. manifestira? – Neke definicije zanemaruju važnost i pogubne posljedice prijetnje • Je li nužno nelegalno? – Je li vršnjačko nasilje bilo nasilje prije Protokola o postupanju…? Odnosno je li propis nešto što nasilje čini nasiljem ili nasilje određuju neka obilježja samog ponašanja i njegovih posljedica? • Je li nužno da je počinitelj nasilja osoba? – Neke definicije tako postavljaju obilježja nasilja čime se zapravo isključuje institucionalno nasilje
 • 6. Kako prevesti bullying? • Uobičajeno se prevodi kao nasilje među djecom ili vršnjačko nasilje • Ipak, ako se kreće od Olweusovih definicija nasilja (violence) i vršnjačkog nasilja (bullying), nasilje uključuje samo fizičku silu, dok vršnjačko nasilje uključuje i druge oblike nanošenja štete – stoga neki autori predlažu: Zlostavljanje među djecom
 • 7. Vršnjačko nasilje (bullying) • Definira se kao: bilo koji oblik fizičkog ili psihičkog učestalog nanošenja štete od strane moćnijeg i snažnijeg učenika (ili skupine učenika) spram slabijeg učenika (Farrington, 1993) • Ključni aspekti ove definicije su: pretpostavka o ponavljanju kao i postojanje razlike u snazi/moći
 • 8. Vršnjačko nasilje (bullying) Kada je neko agresivno ponašanje prešlo granicu da ga možemo nazvati vršnjačkim nasiljem? • Koju razinu štete/ozljede treba žrtva doživjeti? • Treba li ga ograničiti samo na ozbiljna ponašanja, bilo fizičke napade ili verbalne uvrede? • Ili trebamo obraćati pažnju i na ono što zovemo vršnjački sukob (nema namjere, nema razlike u snazi/moći), a što istraživači nazivaju mikro- nasiljem ili mikro-napadima ili uvredama?
 • 9. Vršnjačko nasilje (bullying) Kada je neko agresivno ponašanje prešlo granicu da ga možemo nazvati vršnjačkim nasiljem? • Budući da istraživanja pokazuju da takva ponašanja, ukoliko se na njih ne reagira, u školskom okruženju lako prerastu u klasično vršnjačko nasilje, jasno je da su i to situacije u kojima trebamo reagirati – tu je najbolji pristup prevencija putem poučavanja socijalnim vještinama, upravljanju ljutnjom, mirnom razrješavanju sukoba i restituciji i medijaciji
 • 10. Vršnjačko nasilje (bullying) - tipovi • A1 - Direktni fizički napad • B1- Indirektni fizički napad tj. uništavanje tuđe imovine • A2 - Direktni verbalni napad (može biti i u pisanom obliku) • B2 - Indirektni verbalni napad (širenje glasina) • C - Isključivanje iz vršnjačkih grupa tzv. relacijsko nasilje (odnosno nasilje koje se zasniva na korištenju interpersonalnih odnosa) • D - Institucionalno nasilje – npr. kroz postavljanje nerealnih ciljeva (npr. predsjednik razreda postavi da se na razrednoj proslavi mogu pojaviti samo učenici koji imaju mobitel skuplji od 5,000.00 kn)
 • 11. • Možemo razlikovati i: – Seksualno vršnjačko nasilje – Kulturalno vršnjačko nasilje (izražavanje predrasuda prema različitim „drugima”) – Ekonomsko vršnjačko nasilje – iznude stvari ili novca – Emocionalno vršnjačko nasilje – uključuje i ranije spomenuto verbalno nasilje i isključivanje • Kao i: – Instrumentalno – počinitelj želi postići određenu dobit za sebe (usput ozlijedi žrtvu) – Neprijateljsko – osnovni cilj je nanijeti štetu žrtvi Vršnjačko nasilje (bullying) - tipovi
 • 12. Kako prepoznati nasilnika (Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba) • imaju lošiju pažnju i koncentraciju • često ometaju školske aktivnosti • imaju loš školski uspjeh • često upadaju u tučnjave s drugom djecom • na razočarenja, kritike i zadirkivanje reagiraju izuzetnom ljutnjom, krivnjom i željom za osvetom • često gledaju nasilne filmove i igraju nasilne igrice
 • 13. • imaju malo prijatelja te su često neprihvaćeni zbog svojeg ponašanja • sklapaju prijateljstva s drugom djecom koja su poznata po agresivnosti i neposlušnosti • konstantno se suprotstavljaju odraslima • zadirkuju i draže životinje • osjećaju se frustrirano • djeluju kao da ne suosjećaju s drugima Kako prepoznati nasilnika (Poliklinika za zaštitu djece Grada Zagreba)
 • 14. Što škola ima s tim? Kad govorimo o izvorima vršnjačkog nasilja učestalo se u etiologiji spominju: • Individualni činitelji – impulzivnost, psihopatske tendencije, neempatičnost • Doprinosi obitelji (od genetskih činitelja preko sociodemografskih činitelja do roditeljskih i ponašanja braće i sestara odnosno obiteljske klime, a posebno je istaknuto zlostavljanje i zanemarivanje) • Okolinski činitelji – stav društva prema nasilju, prisutnost nasilja u lokalnoj zajednici u kojoj dijete odrasta, prikazivanje nasilja u medijima – osobito: koliko je nasilje isplativo počinitelju?
 • 16. Zakonski okvir Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi • Dužnost poduzimanja mjera zaštita prava učenika • Dužnost obavješćivanja ravnatelja o svakom kršenju tih prava, posebice o oblicima tjelesnog ili duševnog nasilja, spolne zloporabe, zanemarivanja ili nehajnog postupanja, zlostavljanja ili izrabljivanja učenika • Ravnatelj dužan obavijestiti socijalne službe
 • 17. Zakonski okvir Pedagoške mjere: – Opomena i ukor (za tekuću školsku godinu) i strogi ukor i preseljenje u drugu školu + odluka o privremenom udaljenju iz škole
 • 18. Zakonski okvir Protokol o postupanju odgojno obrazovne ustanove: • poduzeti sve mjere da se odmah prekine nasilno postupanje prema djetetu, (CZSS, policija) • procijeniti je li djetetu potrebna liječnička pomoć - osigurati praćenje djeteta liječniku ( sačekati dolazak roditelja) • obavijestiti roditelje ili zakonske skrbnike žrtve o događaju te ih upoznati sa svime što je poduzeto • obavijestiti roditelje ili zakonske zastupnike djeteta koje je žrtva nasilja među vršnjacima o mogućnostima savjetovanja i pružanja stručne pomoći djetetu u školi i izvan nje
 • 19. Zakonski okvir Protokol o postupanju odgojno obrazovne ustanove • prikupiti informacije - o okolnostima nasilja, - obliku, intenzitetu i vremenskom trajanju • razgovarati s djetetom koje je počinilo nasilje uz nazočnost stručne osobe • razgovarati s roditeljima ili zakonskim zastupnicima djeteta koje je počinilo nasilje voditi službene bilješke o poduzetim aktivnostima, razgovorima, izjavama i svojim opažanjima • razgovor s djetetom koje je žrtva nasilja
 • 20. Protokol o postupanju - CZSS • žurno ispitati slučaj • pozvati roditelje djeteta- obaviti razgovor (procjena potencijalne izloženosti nasilju kroz zanemarivanje) • otklanjanje uvjeta koji pridonose nasilnom ponašanju- izreći mjere obiteljsko-pravne zaštite • preporučiti i obvezati roditelje na savjetovanje kroz stručnu pomoć pri CZSS • pratiti je li dijete i dalje nasilno- po potrebi poduzimati mjere obiteljsko-pravne zaštite djeteta • voditi odgovarajuću evidenciju zaštićenih podataka
 • 21. Protokol o postupanju - MUP • utvrditi sve okolnosti i činjenice uz prijavu • pribaviti podatke potrebne za rješavanje slučaja • postupiti sukladno propisima iz svoje nadležnosti • provesti kriminalističku obradu maloljetnih počinitelja nasilja u nazočnošću roditelja (djelatnika CZSS) • po potrebi, podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetniku za mladež/zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka • o zapremljenoj prijavi izvijestiti CZSS • voditi odgovarajuću evidenciju
 • 23. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima • Obveza upoznavanja svih djelatnika sa zaštitom prava i dobrobiti djece • Obveza uvođenja i vrednovanja preventivnih i intervencijskih programa • Dodatno se propisuje obveza reagiranja u situacijama zlostavljanja nad i među djecom
 • 24. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima – u slučaju nasilja • 1. informirati roditelje • 2. pratiti dijete k liječniku do dolaska roditelja • 3. razgovor s učenikom koji je žrtva • 4. razgovor s počiniteljem nasilja • 5. razgovor s ostalim učenicima • 6. izvijestiti Ministarstvo – koje po potrebi osigurava odgovarajuću socijalno/pedagoško/psihološku stručnu pomoć • 7. u slučaju razgovora s policijom – s učenikom obvezno treba biti prisutan roditelj ili udomitelj
 • 25. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima – obaveze učitelja • moraju se upoznati s propisima vezanim uz prava djece • osigurati zaštitu u slučaju povreda prava djece • pokrenuti postupak radi zaštite prava djece • prijaviti ravnatelju postupanje na štetu djece/učenika • policiji ustupiti dokumentaciju i saznanja
 • 26. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno- obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima – obaveze učitelja • učenike poučiti o njihovim pravima i načinu postupanja u slučaju povrede prava (nasilničko ponašanje) • liječnička pomoć-pratnja • djeca s teškoćama- prilagoditi postupanje- pozvat stručnog suradnika razrednika ili imenovanu osobu koja će razgovarati s učenikom ili roditeljima • ispuniti obrazac za prijavu nasilnog postupanja u odgojno obrazovnoj ustanovi (zaduženi)
 • 27. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno-obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima – obaveze učitelja • upozoriti i savjetovati učenike (nasilnike) • obavijestiti ravnatelja u slučaju sumnje na zanemarivanje, odgojnu zapuštenost, zlostavljanje u obitelji ili izvan nje • u slučaju vršnjačkog nasilja obvezni su organizirati: – razgovore – radionice – savjetovanja
 • 28. Zakonski okvir - škole Pravilnik o načinu postupanja odgojno- obrazovnih radnika školskih ustanova u poduzimanju mjera zaštite prava učenika te prijave svakog kršenja tih prava nadležnim tijelima – obaveze učitelja • s ciljem stvaranja prijateljskog okruženja, razvoja tolerancije, poštivanja različitosti i primjena nenasilne komunikacije • sumnja na diskriminaciju – Zakon o suzbijanju diskriminacije • voditi službene bilješke o aktivnostima, opažanjima i poduzetim mjerama – predati ravnatelju
 • 29. Hvala na pažnji! • helpline.csi@gmail.com • www.csi.hr Dan sigurnijeg interneta 07.02.2017 Centar za sigurniji Internet