Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

7,135 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
7,135
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
20
Actions
Shares
0
Downloads
18
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Indywidualny program edukacyjno terapeutyczny

  1. 1. INDYWIDUALNY PROGRAM EDUKACYJNO-TERAPEUTYCZNY Oprac. pedagog szkolny Agnieszka Szajda na podstawie propozycji p. Małgorzaty Łoskot Redaktor Prowadzącej Głosu Pedagogicznego
  2. 2. Imię i nazwisko: ________________________________________________________ Klasa : ________________________________________________________   Podstawa założenia IPETU: ________________________________________________________________________ ________________________________________________________ (tu należy wpisać informację na podstawie orzeczenia do kształcenia specjalnego, rodzaj niepełnosprawności, nr orzeczenia oraz datę wydania; wpisać (jeśli posiadamy) informację czy uczeń jest pod opieką jakiejś Poradni). W tabeli wpisujemy mocne i słabe strony ucznia wskazane w orzeczeniu do kształcenia specjalnego. Mocne strony ucznia Słabe strony ucznia 1. 2. 3. 1. 2. 3.
  3. 3. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO – PROGRAMOWE   1. Zakres (obszary) dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tutaj należy umieścić informacje dotyczące indywidualizowania pracy z uczniem oraz dostosowania wobec niego wymagań edukacyjnych na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych, ewentualnej modyfikacji treści programowych; n/t oceny jego postępów i osiągnięć ; o warunkach przysługujących uczniowi na egzaminie; o zwolnieniu z drugiego języka; wydłużenia etapu kształcenia dokona roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym, w przypadku gimnazjum, uczeń kończy 21 rok życia.
  4. 4. <ul><li>2. Rodzaj i zakres (obszar) zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem: </li></ul><ul><li>(Dla ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym (np. usprawnianie, korygowanie, kompensowanie, wzmacnianie mocnych stron, pomoc w nawiązywaniu poprawnych relacji w grupie, etc…) . </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………………………… .…………… </li></ul><ul><li>……………………………………………………………… ..…………………………………………… </li></ul><ul><li>……………………………………………………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>3. Formy i metody pracy z uczniem: </li></ul><ul><li>(Np. preferencje dla metod aktywizujących, prowadzenie lekcji na kilku poziomach nauczania, stosowanie zadań o różnym stopniu trudności, różnicowanie zadawania prac domowych, pomoc nauczyciela wspierającego na wybranych godzinach lub wszystkich lekcjach, pomoc rówieśników – współpraca w grupach, w parach, kontakty indywidualne, etc… ). </li></ul><ul><li>………………………………………………………………………………………… .……….……….. </li></ul><ul><li>……………………………………………………………… ..………………………………………….. </li></ul><ul><li>…………………………………………………………………………………………………………… . </li></ul><ul><li>  </li></ul>
  5. 5. 4. Formy, sposoby, okres i wymiar godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno – pedagogicznej: (Tutaj podajemy konkretne ustalenia, typu: objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi z konkretnego przedmiotu, zajęciami związanymi z wyborem dalszej drogi kształcenia, bezpośrednią opieką pedagoga/psychologa szkolnego o charakterze terapeutycznym - z podaniem terminów i czasu ich realizacji). 5. Działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, innymi instytucjami i specjalistami: (Tutaj wpisujemy działania odpowiadające potrzebom rodziców i uzgodnione z nimi, jak również zgodne z potrzebami nauczycieli pracujących z uczniem). ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Tu nie wpisujemy zajęć rewalidacyjnych, ponieważ na nie dyrekcja musi otrzymać środki. FORMY SPOSOBY OKRES WYMIAR GODZIN
  6. 6. 6. Zajęcia specjalistyczne: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Ten punkt IPETU wypełnia dyrektor!!!. Informacje o zakwalifikowaniu ucznia do udziału w indywidualnych lub grupowych zajęciach rewalidacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych lub innych zajęciach odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia - z podaniem kiedy, kto, w jakim wymiarze i w oparciu o jaki program będzie je realizował). 7. Zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji programu: ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (Obejmuje m.in. udział rodziców w opracowaniu IPET, uzyskanie ich zgody na jego realizację, udzielenie im wskazówek/instruktażu do pracy z dzieckiem w domu, wspólne ustalenie pewnych zasad postępowania z dzieckiem w szkole i w domu, sposoby kontaktowania się w celu wymiany informacji dotyczących postępów dziecka w nauce oraz jego funkcjonowaniu w klasie/domu).
  7. 7. Dziękuję za uwagę Agnieszka Szajda Pedagog szkolny

×