SlideShare a Scribd company logo
1 of 4
Download to read offline
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia

Założona na podstawie § 27 Rozporządzenia. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania
i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
i placówkach w dniu xx.xx.xxxx dla ucznia:

                    XY, ur. xx.xx.xxxx w X

                  Gimnazjum XXX w XXX, klasa III

1. Podstawa założenia Karty

           Rodzaj dokumentu           Numer i data wydania dokumentu
    Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej     Nr XX/X-X z dnia xx.xx.xxxx
    w XXX

2. Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na
  indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:
   rozwój umysłowy znacznie poniżej przeciętnej,
   dość niski poziom wiedzy ogólnej i zakres słownictwa czynnego,
   słabo rozwinięte rozumowanie matematyczne i zdolności myślenia analityczno –
   syntetycznego,
   znacznie obniżona koordynacja wzrokowo – ruchowa,
   tempo czytania głośnego kształtuje się na niskim poziomie – obniżona jest poprawność
   czytania,
   ma problemy ze sformułowaniem spójnych wypowiedzi ustnych,
   myślenie charakteryzuje konkretyzm i mała samodzielność,
   braki programowe w obrębie podstawowego materiału szkolnego z przedmiotów wiodących
   sięgające wcześniejszych etapów kształcenia,
   słabe radzenie sobie z treściami matematycznymi – uczeń słabo utrwalił rachunek pamięciowy,
   ma trudności z dodawaniem i odejmowaniem, nie zna tabliczki mnożenia, nie rozumie istoty
   dzielenia liczb.

Mocne strony ucznia:
  dość dobre umiejętności myślenia konkretnego i pojęciowego oraz dokładność spostrzegania,
  w technice dominuje całościowe ujmowanie wyrazów nad czytaniem sylabami,
  uczeń chwyta sens czytanej treści,
  przejawia uzdolnienia sportowe,

3. Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-
  pedagogicznej

     systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach
     przedmiotowych,
     należy dostosować wymagania edukacyjne do możliwości rozwojowych i dydaktycznych
     ucznia,
     objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołu dydaktyczno –
     wyrównawczego, gdzie wyrównywać braki programowe z przedmiotów wiodących oraz
     utrwalać omawiany na zajęciach bieżących materiał dydaktyczny,
     stosować indywidualizację w doborze prac przeznaczonych do samodzielnej realizacji na lekcji
     jak i w domu, dostosować ich poziom do aktualnych możliwości dydaktycznych chłopca (prace
     domowe, sprawdziany).
     wspomagać ucznia dodatkowymi objaśnieniami i pytaniami naprowadzającymi,
  mobilizować do wysiłku poznawczego, sprawdzać czy powierzone zadania chłopiec
    doprowadza do końca,
    dużo z nim rozmawiać, wyjaśniać znaczenie i praktyczne zastosowanie wiedzy szkolnej
    w przyszłości, w życiu dorosłym,
    ze względu na trudną sytuację rodzinną chłopca, otoczyć go szczególną opieka w środowisku
    szkolnym. W miarę możliwości zapewnić pomoc w nauce i umożliwić odrabianie zadań
    domowych na terenie szkoły,

4. Ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy
  psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą
  realizowane w roku szkolnym 2011/2012:

    systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach
    przedmiotowych,
    indywidualne spotkania z doradcą zawodowym związane z wyborem kierunku kształcenia
    i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – określenie predyspozycji
    zawodowych,
    porady, konsultacje dla rodziców:
      o indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym: przygotowanie materiałów dla
       rodziców dzieci z dysleksją dot. metod i sposobów pracy z tą grupą uczniów,
      o informowanie rodziców o postępach,
      o zachęcanie rodziców do wspólnej pracy w domu,
    porady, konsultacje dla nauczycieli - współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie metod
    pracy z uczniem dyslektycznym.

5. Opracował zespół w składzie:
       Imię i nazwisko        Nauczany przedmiot        Podpis
                                               2
Miejsce i data            Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

           XX, dn. xx.xx.xxxx6.  Terminy spotkań zespołu:

     Miejsce       data
7.  Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

Pod koniec I semestru (styczeń 2011) zespół dokona oceny realizowanych oddziaływań i ewentualnej
ich modyfikacji.
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

Wnioski:
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………

8.  Oceny dokonał zespół w składzie:

       Imię i nazwisko        Nauczany przedmiot        Podpis
                                                3
Miejsce i data    Pieczątka i podpis dyrektora szkoły

XX, dn. xx.xx.xxxx
                              4

More Related Content

Similar to Kipu

Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościAga Szajda
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachAga Szajda
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021wiosenka
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power pointadmin16
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Aga Szajda
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektykAga Szajda
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektykAga Szajda
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektykAga Szajda
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoAga Szajda
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaAga Szajda
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)szczypek96
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańSebastian Wasiolka
 
Koncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaghandi2020
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektkarolaiwa
 

Similar to Kipu (20)

Kipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudnościKipu specyficzne trudności
Kipu specyficzne trudności
 
Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających Plan Działań Wspierających
Plan Działań Wspierających
 
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołachReforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
Reforma pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach
 
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
Roczny plan pracy w roku szkolnym 2020/2021
 
Prezentacja power point
Prezentacja power pointPrezentacja power point
Prezentacja power point
 
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
Zmiany rozporzdzenie w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedagogicznej2
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
Zmiany rozporzdzenie z dn 30 kwietnia _w_sprawie_pomocy_psychologiczno-pedago...
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Kipu dyslektyk
Kipu dyslektykKipu dyslektyk
Kipu dyslektyk
 
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologicznoZmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
Zmiany dotyczące udzielania pomocy psychologiczno
 
Ipet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowaniaIpet zaburzenia zachowania
Ipet zaburzenia zachowania
 
Prezentacja1
Prezentacja1Prezentacja1
Prezentacja1
 
Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)Elementy dydaktyki (1)
Elementy dydaktyki (1)
 
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy PoznańPrezentacja Dyrektorzy Poznań
Prezentacja Dyrektorzy Poznań
 
Podst.prog
Podst.progPodst.prog
Podst.prog
 
Koncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacjaKoncepcja pracy prezentacja
Koncepcja pracy prezentacja
 
Pwd dyslektyk
Pwd  dyslektykPwd  dyslektyk
Pwd dyslektyk
 
Planujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projektPlanujemy wakacje projekt
Planujemy wakacje projekt
 

More from Aga Szajda

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agAga Szajda
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agAga Szajda
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęAga Szajda
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Aga Szajda
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioAga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Aga Szajda
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyAga Szajda
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyAga Szajda
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzicaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaAga Szajda
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcegoAga Szajda
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaAga Szajda
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiAga Szajda
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaAga Szajda
 

More from Aga Szajda (20)

Program wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_agProgram wychowawczy new (1) -_ag
Program wychowawczy new (1) -_ag
 
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_agSzkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
Szkolny program profilaktyki dla rodziców 2016 kam_ag
 
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołęJak pomóc dziecku wybrać szkołę
Jak pomóc dziecku wybrać szkołę
 
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?Jak pomóc rozwijac skrzydła?
Jak pomóc rozwijac skrzydła?
 
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sioZał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
Zał. 4 wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na umieszczenie danych w sio
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
Zał. 2 wzór wniosku o przyznanie świadczenia pomocy materianej dla ucznia o c...
 
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodzinyZał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
Zał. 3 wzór oświadczenia o wysokości dochodu rodziny
 
Ferie 2015 obiady
Ferie 2015 obiadyFerie 2015 obiady
Ferie 2015 obiady
 
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
1a załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia wniosek rodzica
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnieniaZałącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
Załącznik nr 1 do procedury uzyskiwania zwolnienia
 
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
1 procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego
 
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywianiaPomoc panstwa w zakresie dozywiania
Pomoc panstwa w zakresie dozywiania
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolnaInformacja wyprawka szkolna
Informacja wyprawka szkolna
 
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnymInformacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
Informacja pomoc materialna o charakterze socjalnym
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Wykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminamiWykaz szkół wraz z terminami
Wykaz szkół wraz z terminami
 
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-uczniaTabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
Tabela do-zbierania-informacji-na-temat-trudnosci-edukacyjnych-ucznia
 

Kipu

 • 1. Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia Założona na podstawie § 27 Rozporządzenia. MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach w dniu xx.xx.xxxx dla ucznia: XY, ur. xx.xx.xxxx w X Gimnazjum XXX w XXX, klasa III 1. Podstawa założenia Karty Rodzaj dokumentu Numer i data wydania dokumentu Opinia poradni psychologiczno – pedagogicznej Nr XX/X-X z dnia xx.xx.xxxx w XXX 2. Zakres, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne:  rozwój umysłowy znacznie poniżej przeciętnej,  dość niski poziom wiedzy ogólnej i zakres słownictwa czynnego,  słabo rozwinięte rozumowanie matematyczne i zdolności myślenia analityczno – syntetycznego,  znacznie obniżona koordynacja wzrokowo – ruchowa,  tempo czytania głośnego kształtuje się na niskim poziomie – obniżona jest poprawność czytania,  ma problemy ze sformułowaniem spójnych wypowiedzi ustnych,  myślenie charakteryzuje konkretyzm i mała samodzielność,  braki programowe w obrębie podstawowego materiału szkolnego z przedmiotów wiodących sięgające wcześniejszych etapów kształcenia,  słabe radzenie sobie z treściami matematycznymi – uczeń słabo utrwalił rachunek pamięciowy, ma trudności z dodawaniem i odejmowaniem, nie zna tabliczki mnożenia, nie rozumie istoty dzielenia liczb. Mocne strony ucznia:  dość dobre umiejętności myślenia konkretnego i pojęciowego oraz dokładność spostrzegania,  w technice dominuje całościowe ujmowanie wyrazów nad czytaniem sylabami,  uczeń chwyta sens czytanej treści,  przejawia uzdolnienia sportowe, 3. Zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej  systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach przedmiotowych,  należy dostosować wymagania edukacyjne do możliwości rozwojowych i dydaktycznych ucznia,  objąć pomocą psychologiczno – pedagogiczną w ramach zespołu dydaktyczno – wyrównawczego, gdzie wyrównywać braki programowe z przedmiotów wiodących oraz utrwalać omawiany na zajęciach bieżących materiał dydaktyczny,  stosować indywidualizację w doborze prac przeznaczonych do samodzielnej realizacji na lekcji jak i w domu, dostosować ich poziom do aktualnych możliwości dydaktycznych chłopca (prace domowe, sprawdziany).  wspomagać ucznia dodatkowymi objaśnieniami i pytaniami naprowadzającymi,
 • 2. mobilizować do wysiłku poznawczego, sprawdzać czy powierzone zadania chłopiec doprowadza do końca,  dużo z nim rozmawiać, wyjaśniać znaczenie i praktyczne zastosowanie wiedzy szkolnej w przyszłości, w życiu dorosłym,  ze względu na trudną sytuację rodzinną chłopca, otoczyć go szczególną opieka w środowisku szkolnym. W miarę możliwości zapewnić pomoc w nauce i umożliwić odrabianie zadań domowych na terenie szkoły, 4. Ustalone przez dyrektora przedszkola lub szkoły formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane w roku szkolnym 2011/2012:  systematyczne, całoroczne indywidualizowanie pracy z uczniem na wszystkich zajęciach przedmiotowych,  indywidualne spotkania z doradcą zawodowym związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej – określenie predyspozycji zawodowych,  porady, konsultacje dla rodziców: o indywidualne spotkania z pedagogiem szkolnym: przygotowanie materiałów dla rodziców dzieci z dysleksją dot. metod i sposobów pracy z tą grupą uczniów, o informowanie rodziców o postępach, o zachęcanie rodziców do wspólnej pracy w domu,  porady, konsultacje dla nauczycieli - współpraca z pedagogiem szkolnym w zakresie metod pracy z uczniem dyslektycznym. 5. Opracował zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Podpis 2
 • 3. Miejsce i data Pieczątka i podpis dyrektora szkoły XX, dn. xx.xx.xxxx 6. Terminy spotkań zespołu: Miejsce data 7. Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej: Pod koniec I semestru (styczeń 2011) zespół dokona oceny realizowanych oddziaływań i ewentualnej ich modyfikacji. ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… Wnioski: ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………… 8. Oceny dokonał zespół w składzie: Imię i nazwisko Nauczany przedmiot Podpis 3
 • 4. Miejsce i data Pieczątka i podpis dyrektora szkoły XX, dn. xx.xx.xxxx 4