SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Download to read offline
Työhön kytkeytyvä kuntoutus
–tietopaketti ja työn muokauksen
toimintamalli työpaikoille
Pirjo Juvonen-Posti, LT, kun-PD, kuntoutuksen erityispätevyys, johtava asiantuntija
Nina Nevala, LitT, dos., AmO, johtava asiantuntija
Esityksen sisältö
1. Käsitteistä ja niiden merkityksestä
2. Työhön kytkeytyvä kuntoutus –
tietopaketti ja työn muokkauksen
toimintamalli
3. Muutoksen tuen työvälineet
4. Miten tietopakettia ja työn muokkauksen
toimintamallia voi hyödyntää
Työkykykäsityksen merkitys
työkyvyn edistämisessä
• Työkykykäsite on laajentunut ja
monialaistunut, mutta
edelleenkään ei ole olemassa
yhtä käsitettä tai jäsennystä
työkyvystä, jota voisi käyttää
kaikissa eri yhteyksissä.
Lederer ym. (suom. Järvikoski ym. 2018)
3
Pirjo Juvonen-Posti ja Nina Nevala, Työterveyslaitos
Työhön kytkeytyvä kuntoutus -käsite
• Työhön kytkeytyvä kuntoutus tarkoittaa laaja-alaisen työkykykäsityksen
mukaisesti työkykyä, työllistymistä ja rekrytoimista, työssä pysymistä ja
jatkamista, työhön paluuta ja tulevaa työuraa tukevaa monialaista työpaikan ja
sen kumppaneiden yhteistoimintaa.
• Kuntoutus kohdistuu tavoitteen ja tarpeen mukaisesti yksilöön ja/tai
työyhteisöön, työhön/työprosesseihin ja työympäristöön.
• Toimintaan voi osallistua työntekijä, työyhteisö, esihenkilö tai muu työpaikan
toimija sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottaja.
• Onnistumisen edellytyksenä on aikaisempaa tiiviimpi, yhteiseen tavoitteeseen
perustuva yhteistyö eri toimijoiden välillä.
Paukkunen M, Tammelin M, Juvonen-Posti P, Henriksson M, Sihvonen S. Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? Työterveyslääkäri 2022;40(1):38-
43. Työterveys ja kuntoutus - Duodecim (terveysportti.fi)
Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä
(Kuura 2020-2023)
• Tavoitteena oli kehittää työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn
muokkauksen toimintamalli sekä rakentaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä
verkostossa
• Toteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun
ammattikorkeakoulu
• Hankkeessa oli mukana yksityisiä ja julkisia työpaikkoja (n=24) eri puolelta maata
• Työeläkevakuuttajat Ilmarinen ja Keva osallistuivat työpaikkojen rekrytointiin
• Työmenetelmänä oli yhteiskehittäminen, jossa hyödynnettiin kyselyjä, haastatteluja ja
työpajoja
• Laaja ohjausryhmä tuki projektin toteutusta
• Projektia rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot
Yhteiskehittämisen eteneminen
• Tutkimus- ja asiantuntijatiedon kokoaminen,
käsitteiden määrittely, luottamuksen rakentaminen
• Työpaikkojen lähtötilanteen selvittäminen, kysely
työhön kytkeytyvästä kuntoutuksesta
• Tietopaketin ensimmäisen version tuottaminen
• Tietopaketin pilotointi, korjaukset ja täydentäminen
• Tietopaketin toisen version
tekeminen, työvälineiden kehittäminen
• Aineiston julkaiseminen (suomi, ruotsi) ja
levittäminen
Tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli
löytyvät osoitteista:
Työterveyslaitos:
https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyohon-kytkeytyva-kuntoutus
Jyväskylän ammattikorkeakoulu:
https://oppimateriaalit.jamk.fi/tyohonkytkeytyvakuntoutus
Videot
Lomakkeet
Opas ja julkaisu
Video 3
Työhön paluun keinot
Vuorovaikutuksen
suunnittelu
työpaikalla II
Muutoksen suunnittelu
työpaikalla I
Muutoksen
suunnittelu
työpaikalla II
Työn muokkauksen
suunnittelulomake
Työhön kytkeytyvä
kuntoutus
Infograafit
Nettimateriaali
Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti
9.6.2023
Tietopaketti
perustuu
tutkimustietoon sekä
asiantuntijoiden
ja työpaikan
toimijoiden
yhteiskehi ämiseen.
1. Tue toimivia käytäntöjä
• Eri toimijoiden tehtävät, vastuut ja oikeudet
• Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto
• Toimintamallit:
 Varhainen tuki
 Korvaava työ
 Työkyvyn tuki sairauspoissaolon pitkittyessä
 Työhön paluun tuki pitkän poissaolon jälkeen
 Työn muokkaus
9.6.2023
2. Edistä työkykyä 3. Tue varhain
• Osaamisen vahvistaminen
• Terveyden edistäminen
• Yhdenvertaisuuden ja
monimuotoisuuden kehittäminen
• Työn suunnittelu
• Työkykyasioiden puheeksi
ottaminen työpaikalla
• Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen
• Varhaisen tuen keinoja
• Työntekijöiden,
esihenkilöiden, työterveyshuollon ja
muiden työpaikan toimijoiden
sujuva yhteistyö
4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista
• Yhteinen suunnitelma ja tavoite
• Moniammatillinen ja monialainen
yhteistyö
• Työhön paluun erilaiset keinot ja tavat
• Työkyvyn tuen palvelut, keinot ja
etuudet
• Työhön paluun tilanteet -lomake
5. Muokkaa työtä
• Mitä työn muokkaus tarkoittaa?
• Miksi työtä kannattaa muokata?
• Miten työtä voi muokata?
• Työn muokkauksen toimintamalli
ja siihen liittyvät työvälineet:
animaatio, opas ja työn
muokkauksen suunnittelulomake
Työn muokkauksen toimintamalli - YouTube
Miten tukea muutosta työpaikalla?
•Työkyvyn tuen tehostaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä työntekijän, työpaikan
esihenkilöiden, työterveyshuollon ja mahdollisten kuntoutuksen palveluntuottajien
välillä.
•Toivottuihin lopputuloksiin pääsemiseksi (esim. työhön paluu ja työssä pysyminen)
on tärkeää kiinnittää huomiota monitoimijaiseen toimeenpanoon ja siihen, että
toimenpiteiden ja mallien käyttöönottoon panostetaan riittävästi.
•Muutosten toimeenpanoa voidaan tukea arvioimalla kohderyhmän ja työpaikan
muutosvalmiuksia, kasvattamalla kyvykkyyksiä ja kompetensseja sekä lisäämällä
toimintamahdollisuuksia ja tukemalla toimijuutta.
Käytännölliset työvälineet työpaikan
muutoksen tukemiseen (Paukkunen ym.
2022, Työterveyslääkäri)
• Työkalu on tarkoitettu työpaikan
kehittämistyön tueksi.
• Tarkastelun kohteena on työpaikan itselleen
asettama työhön kytkeytyvän kuntoutuksen
muutostavoite.
• Työkalu aloitetaan täyttämällä (raksimalla) eri
kohdat. Työkalun avulla nousee esiin laajasti
eri näkökulmia liittyen muutoksen
toteuttamiseen. Tuloksena syntyy lista
toimeenpanossa huomioitavista tehtävistä, joita
työpaikalla lähdetään ratkaisemaan ja
toteuttamaan.
• Viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelussa
on tärkeä tunnistaa, keiden toimintaan muutos
vaikuttaa ja miten toiminnan tulisi muuttua.
•Muutoksen suunnittelu
työpaikalla osa 1 (PDF).
• Muutoksen suunnittelu
työpaikalla osa 2 (PDF).
•Vuorovaikutuksen
suunnittelu työpaikalla (PDF).
Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille
ja työkyvyn tuen ammattilaisille
• Työn muokkauksen toimintamalli on
kuusivaiheinen prosessi, jossa työpaikan toimijoilla
ja työkyvyn tuen ammattilaisilla on omat roolinsa ja
tehtävänsä.
• Opasta voi käyttää, kun työpaikalla laaditaan oma
työn muokkauksen toimintamalli tai muokataan
yksittäisen työntekijän työtä.
• Se soveltuu myös perehdytys- ja
koulutusmateriaaliksi esihenkilöille ja työkyvyn
tuen ammattilaisille sekä oppilaitosten käyttöön.
Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P, Tanttu A.
Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille.
Työterveyslaitos 2023. 29 s. Työn muokkauksen toimintamalli (julkari.fi)
9.6.2023
1. Havaitse
tarve
2. Kerää
tietoa
3. Selvitä
vaihtoehtoja
4. Valitse
ratkaisut
5. Toteuta
ratkaisut
6. Seuraa ja
arvioi
Työn muokkauksen toimintamallin vaiheet
• Työn muokkauksen toimintamalli on
kuusivaiheinen prosessi, jossa
työpaikan toimijoilla ja työkyvyn tuen
ammattilaisilla on omat roolinsa ja
tehtävänsä.
• Työn muokkauksen tarve
voi olla väliaikaista tai pysyvää
• Tarve voi johtua vammasta, sairaudesta,
elämäntilanteesta tai kulttuuritaustasta
Työn muokkauksen suunnittelulomake
• Työkykyjohtamisen työväline, kun
esihenkilö ja työntekijä suunnittelevat
yhdessä työn muokkausta.
• Suunnittelulomake etenee työn
muokkauksen toimintamallin mukaan.
• Lomakkeen voi täyttää sähköisenä tai
tulostaa paperille täytettäväksi.
Nevala ym. 2015
4. Valitse ratkaisut
9.6.2023
Tutkimusnäyttöä työn muokkauksen vaikuttavuudesta
• Työn muokkauksen vaikuttavuudesta on näyttöä, jos työntekijällä on jokin vamma tai tuki-
ja liikuntaelinsairaus, mielenterveyden häiriö, syöpä tai muu krooninen sairaus (Franche
ym. 2005, Higgins ym. 2012, Hoefsmit ym. 2012, Nevala ym. 2015, Van Vilsteren ym. 2015,
Vooijs ym. 2015, Cancelliere ym. 2016, Cullen ym. 2018).
• Työn muokkauksella on vaikutusta myös ikääntyneiden työntekijöiden työhön
osallistumiseen (Steenstra ym. 2017).
• Työterveyslääkärit pitivät työn muokkausta hyödyllisenä keinona tukea varhaista työhön
paluuta ja ehkäistä pitkittyviä sairauspoissaoloja, jos työntekijällä on tule-sairaus tai lieviä
masennusoireita (Horppu ym. 2016).
• Työn muokkauksen ja esihenkilön tuen vaikuttavuudesta on vahva näyttö kun
tarkastellaan työhön osallistumista, työhön paluuta ja työssä pysymistä (Jansen ym. 2021)
• Vaikuttavimpia työn muokkauksen keinoja ovat työaikaratkaisut sekä työtiloihin ja
työvälineisiin liittyvät ratkaisut (Jansen ym. 2021)
9.6.2023 Nina Nevala, Työterveyslaitos
Tietopaketin hyödyntäminen
1. Tietopakettia ja työn muokkauksen toimintamallia voivat hyödyntää työpaikat,
työterveyshuollot, kuntoutustoimijat, palvelujärjestelmässä toimivat muut
ammattilaiset sekä oppilaitokset
2. Työpaikan oman toiminnan kehittäminen ja henkilöstön osaamisen
vahvistaminen (esim. henkilöstökoulutus ja perehdytys)
3. Työterveysyhteistyö ja sen suunnittelu, yhteistyöneuvottelut, asiakastyö (esim.
tietojen anto, neuvonta ja ohjaus)
4. Yhteisen osaamisen vahvistaminen moniammatillista ja monialaista yhteistyötä
varten
5. Ammatillinen täydennyskoulutus ja tutkintokoulutus
Esimerkki: Espoon kaupungin varhaiskasvatus
• Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa syntyi tarve kehittää työn muokkauksen malli,
koska haluttiin tukea työntekijöiden työssä jatkamista tai työhön paluuta sairauden,
perhevapaan tai jonkin muun syyn vuoksi.
• Aluksi perustettiin ryhmä, johon kuului johto, keskijohto, lähiesihenkilöt ja työsuojelu.
Ryhmä kokosi listan syistä, joiden takia työn muokkaus voisi olla tarpeellista. Seuraavaksi
ryhmä selvitti, mitä toimenpiteitä työpaikalla oli käytössä ja miten työtä voitaisiin
muokata.
• Seuraavaksi sovittiin työn muokkaukseen osallistuvien henkilöiden vastuista ja
rooleista. Esihenkilö toimi vastuuhenkilönä ja vastasi käytännön järjestelyistä. Hänen
apunaan toimivat työterveyshuolto, henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö ja
luottamusmiehet.
• Työn muokkauksesta tehtiin työntekijän kanssa kirjallinen sopimus. Siihen kirjattiin,
onko muokkauksen tarve tilapäinen vai pysyvä, ja milloin ja miten tilannetta seurataan ja
arvioidaan. Arvioinnin perusteella työn muokkauksen ratkaisuihin tehtiin tarvittaessa
muutoksia.
Julkaisuja
1. Juvonen-Posti P, Unkila K, Henriksson M, Forsman-Grönholm L. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -
mikä muuttuu? Kuntoutus -lehti, puheenvuoro 2023 (käsikirjoitus).
2. Haapakoski M, Heiskanen M, Paukkunen M; Holopainen R, Tanttu A. Fysioterapeuttien työ on
keskeistä työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa. Fysioterapia 2023;1:36-41.
3. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P, Tanttu A. Työn
muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. Työterveyslaitos
2023. 29 s.
4. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Tanttu A, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P. Developing a
work accommodation operating model. Journal of Occupational Rehabilitation (manuscript)
5. Paukkunen M, Tammelin M, Juvonen-Posti P, Henriksson M, Sihvonen S. Miten kehittää työkyvyn
tukemista työpaikoilla. Työterveyslääkäri 2022;40(1):38-43.
6. Tanttu A, Pehkonen I, Haapakoski M, Ruotsalainen H, Forsman-Grönholm L, Paukkunen M, Nevala
N. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa. Työterveyslääkäri
2022;40(4):54-56.
Kongressiesitykset
1. Henriksson M, Paukkunen M, Juvonen-Posti P, Sihvonen S, Tammelin M, Holopainen
R, Hyvönen K. A check-list tool for workplaces to implement goals for change in
enhancing work ability at work. European Implementation Event Sveitsi 8-9.6.2023
2. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Tanttu A, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P.
Developing an operating model for work accommodation. Nordic Network on Disability
Research NNDR, Reykjavík, Iceland on 10-12 May 2023.
3. Nevala N, Ruotsalainen H, Paukkunen M, Juvonen-Posti P, Tanttu A. Strengthening
competence in work-related rehabilitation to lengthen work careers. Congress of
European Forum for Research in Rehabilitation. September 23-25, 2021. Ljubljana,
Slovenia. Book of Abstracts, p. 20.
4. Paukkunen M, Henriksson M, Holopainen R, Tammelin M, Sihvonen S, Juvonen-Posti
P. Facilitators of and barriers to the implementation of Work-related rehabilitation in the
workplaces. European Implementation Event Sveitsi 8-9.6.2023
@tyoterveys
@fioh
Tyoterveyslaitos
tyoterveys
ttl.fi tyoterveyslaitos
Kiitos ja ihanaa kesää!

More Related Content

Similar to Työhön kytkeytyvä kuntoutus

Sovelton Sujuva-palvelu
Sovelton Sujuva-palveluSovelton Sujuva-palvelu
Sovelton Sujuva-palveluSovelto
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiTyöterveyslaitos
 
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...Työterveyslaitos
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaPauli Forma
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...THL
 
Muutoksen yhteinen käsittely
Muutoksen yhteinen käsittelyMuutoksen yhteinen käsittely
Muutoksen yhteinen käsittelyTJS Opintokeskus
 
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosTyöterveyslaitos
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkUusia Network Oy
 
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...Työterveyslaitos
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Työterveyslaitos
 
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esiteTyöterveyslaitos
 
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, TampereTyöterveyslaitos
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötTyöterveyslaitos
 
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...THL
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaMaiju Vuolle
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingTyöterveyslaitos
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaTyöterveyslaitos
 

Similar to Työhön kytkeytyvä kuntoutus (20)

Sovelton Sujuva-palvelu
Sovelton Sujuva-palveluSovelton Sujuva-palvelu
Sovelton Sujuva-palvelu
 
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksiRautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
Rautio Yhdessä kehittämällä terveyttä edistäväksi työpaikaikaksi
 
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
Mobiili työ, toimiva työterveyshuolto, koulutussuunnittelija, TtM Johanna Kor...
 
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudellaTyöelämän kehittäminen digiaikakaudella
Työelämän kehittäminen digiaikakaudella
 
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
Virpi heikkinen pirkamaan toimintakykykeskus ja mieli suunnitelman periaattee...
 
Muutoksen yhteinen käsittely
Muutoksen yhteinen käsittelyMuutoksen yhteinen käsittely
Muutoksen yhteinen käsittely
 
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki TyöterveyslaitosGuy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
Guy Ahonen: Työterveystilinpäätös – esimerkki Työterveyslaitos
 
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia NetworkTulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
Tulostähti, koetun elämänlaadun arviointiin 20.1.2016, Uusia Network
 
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
TUURA-valmennus – ryhmämenetelmä mielenterveysperäisen työkyvyttömyyden ehkäi...
 
Työkykyjohtaminen
TyökykyjohtaminenTyökykyjohtaminen
Työkykyjohtaminen
 
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
Marja Toivanen: Työyhteisön toimivuuden edistäminen työterveysyhteistyössä - ...
 
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
13.3.2018 Aivotyo toimivaksi esite
 
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
12.5.2016 Työhyvinvointistrategian ja käytännön kohtaamisen lähtökohtia, Tampere
 
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännötHuuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
Huuskonen Case työssä jatkamisen käytännöt
 
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
7 leino timo_toimintakyvyn arviointi työterveyshuollossa_icf_seminaari_leino_...
 
Schugk Johda työkykyä
Schugk Johda työkykyäSchugk Johda työkykyä
Schugk Johda työkykyä
 
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinonaVarhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
Varhainen välittäminen työhyvinvoinnin johtamisen keinona
 
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallillaTuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
Tuottavuutta tietotyöhön Pop Up -mallilla
 
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve ConsultingKuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
Kuntoutusyhteistyön mallit ennen ja nyt, Hilkka Ylisassi, Verve Consulting
 
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointiaPääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
Pääkkönen Näin meillä tehdään työhyvinvointia
 

More from Työterveyslaitos

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTyöterveyslaitos
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Työterveyslaitos
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaTyöterveyslaitos
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Työterveyslaitos
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiTyöterveyslaitos
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työterveyslaitos
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöterveyslaitos
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöterveyslaitos
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Työterveyslaitos
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoTyöterveyslaitos
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoTyöterveyslaitos
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTyöterveyslaitos
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöterveyslaitos
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTyöterveyslaitos
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleTyöterveyslaitos
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työterveyslaitos
 

More from Työterveyslaitos (20)

TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimusTYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
TYÖOTE-toimintamallilla tuottavuutta: TYÖOTE-toimintamallin vaikuttavuustutkimus
 
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
Allergisen reaktion selvittelyt – modernein näkökulma?
 
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissaPelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
Pelastusalan työntekijöiden soveltuvuus työhön keuhkosairauksissa
 
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
Virtaa elämään! Masennuksen neuromodulaatiohoitojen nykytila, käyttö ja tulev...
 
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projektiPerjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
Perjantai-meeting: Työelämän muutosnäkymät, HELP-projekti
 
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
Työkyvyttömyyseläkkeiden ennaltaehkäisyn mahdollisuudet työterveyshuollossa t...
 
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessaTyöperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
Työperäiset kemikaaliriskit kiertotaloudessa
 
Työturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutoksetTyöturvallisuuslain muutokset
Työturvallisuuslain muutokset
 
Kvartsialtistuminen
KvartsialtistuminenKvartsialtistuminen
Kvartsialtistuminen
 
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
Perustietoa työeläketurvasta – Mitä tarkoittaa maksuluokkamalli? Entä työkyvy...
 
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoitoKaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
Kaksisuuntaisen mielialahäiriön tunnistaminen ja hoito
 
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoitoUnettomuuden diagnostiikka ja hoito
Unettomuuden diagnostiikka ja hoito
 
Tekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyöTekoäly ja asiantuntijatyö
Tekoäly ja asiantuntijatyö
 
Sotilasilmailulääketiede
SotilasilmailulääketiedeSotilasilmailulääketiede
Sotilasilmailulääketiede
 
Uniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkykyUniapnea ja työkyky
Uniapnea ja työkyky
 
Työhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossaTyöhygienia työterveyshuollossa
Työhygienia työterveyshuollossa
 
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalallaTuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
Tuberkuloosin terveystarkastukset sote- ja varhaiskasvatusalalla
 
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolleÄrsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
Ärsytysastman ehkäisy ja tunnistaminen – toimintamalli työterveyshuollolle
 
Mielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työMielenterveys ja työ
Mielenterveys ja työ
 
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
Työn psykososiaalisten riskitekijöiden yhtenäinen kirjaamistapa terveystarkas...
 

Työhön kytkeytyvä kuntoutus

 • 1. Työhön kytkeytyvä kuntoutus –tietopaketti ja työn muokauksen toimintamalli työpaikoille Pirjo Juvonen-Posti, LT, kun-PD, kuntoutuksen erityispätevyys, johtava asiantuntija Nina Nevala, LitT, dos., AmO, johtava asiantuntija
 • 2. Esityksen sisältö 1. Käsitteistä ja niiden merkityksestä 2. Työhön kytkeytyvä kuntoutus – tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli 3. Muutoksen tuen työvälineet 4. Miten tietopakettia ja työn muokkauksen toimintamallia voi hyödyntää
 • 3. Työkykykäsityksen merkitys työkyvyn edistämisessä • Työkykykäsite on laajentunut ja monialaistunut, mutta edelleenkään ei ole olemassa yhtä käsitettä tai jäsennystä työkyvystä, jota voisi käyttää kaikissa eri yhteyksissä. Lederer ym. (suom. Järvikoski ym. 2018) 3 Pirjo Juvonen-Posti ja Nina Nevala, Työterveyslaitos
 • 4. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -käsite • Työhön kytkeytyvä kuntoutus tarkoittaa laaja-alaisen työkykykäsityksen mukaisesti työkykyä, työllistymistä ja rekrytoimista, työssä pysymistä ja jatkamista, työhön paluuta ja tulevaa työuraa tukevaa monialaista työpaikan ja sen kumppaneiden yhteistoimintaa. • Kuntoutus kohdistuu tavoitteen ja tarpeen mukaisesti yksilöön ja/tai työyhteisöön, työhön/työprosesseihin ja työympäristöön. • Toimintaan voi osallistua työntekijä, työyhteisö, esihenkilö tai muu työpaikan toimija sekä työterveyshuollon ja kuntoutuksen palveluntuottaja. • Onnistumisen edellytyksenä on aikaisempaa tiiviimpi, yhteiseen tavoitteeseen perustuva yhteistyö eri toimijoiden välillä. Paukkunen M, Tammelin M, Juvonen-Posti P, Henriksson M, Sihvonen S. Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla? Työterveyslääkäri 2022;40(1):38- 43. Työterveys ja kuntoutus - Duodecim (terveysportti.fi)
 • 5. Työhön kytkeytyvä kuntoutus työurien pidentäjänä (Kuura 2020-2023) • Tavoitteena oli kehittää työhön kytkeytyvän kuntoutuksen tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli sekä rakentaa monialaista ja moniammatillista yhteistyötä verkostossa • Toteuttajina Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Työterveyslaitos, Oulun yliopisto ja Oulun ammattikorkeakoulu • Hankkeessa oli mukana yksityisiä ja julkisia työpaikkoja (n=24) eri puolelta maata • Työeläkevakuuttajat Ilmarinen ja Keva osallistuivat työpaikkojen rekrytointiin • Työmenetelmänä oli yhteiskehittäminen, jossa hyödynnettiin kyselyjä, haastatteluja ja työpajoja • Laaja ohjausryhmä tuki projektin toteutusta • Projektia rahoitti Euroopan sosiaalirahasto ja toteuttajaorganisaatiot
 • 6. Yhteiskehittämisen eteneminen • Tutkimus- ja asiantuntijatiedon kokoaminen, käsitteiden määrittely, luottamuksen rakentaminen • Työpaikkojen lähtötilanteen selvittäminen, kysely työhön kytkeytyvästä kuntoutuksesta • Tietopaketin ensimmäisen version tuottaminen • Tietopaketin pilotointi, korjaukset ja täydentäminen • Tietopaketin toisen version tekeminen, työvälineiden kehittäminen • Aineiston julkaiseminen (suomi, ruotsi) ja levittäminen
 • 7. Tietopaketti ja työn muokkauksen toimintamalli löytyvät osoitteista: Työterveyslaitos: https://www.ttl.fi/oppimateriaalit/tyohon-kytkeytyva-kuntoutus Jyväskylän ammattikorkeakoulu: https://oppimateriaalit.jamk.fi/tyohonkytkeytyvakuntoutus
 • 8. Videot Lomakkeet Opas ja julkaisu Video 3 Työhön paluun keinot Vuorovaikutuksen suunnittelu työpaikalla II Muutoksen suunnittelu työpaikalla I Muutoksen suunnittelu työpaikalla II Työn muokkauksen suunnittelulomake Työhön kytkeytyvä kuntoutus Infograafit Nettimateriaali
 • 9. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti 9.6.2023 Tietopaketti perustuu tutkimustietoon sekä asiantuntijoiden ja työpaikan toimijoiden yhteiskehi ämiseen.
 • 10. 1. Tue toimivia käytäntöjä • Eri toimijoiden tehtävät, vastuut ja oikeudet • Työkyvyn tukemisen mallien käyttöönotto • Toimintamallit:  Varhainen tuki  Korvaava työ  Työkyvyn tuki sairauspoissaolon pitkittyessä  Työhön paluun tuki pitkän poissaolon jälkeen  Työn muokkaus 9.6.2023
 • 11. 2. Edistä työkykyä 3. Tue varhain • Osaamisen vahvistaminen • Terveyden edistäminen • Yhdenvertaisuuden ja monimuotoisuuden kehittäminen • Työn suunnittelu • Työkykyasioiden puheeksi ottaminen työpaikalla • Työkyvyn tuen tarpeen tunnistaminen • Varhaisen tuen keinoja • Työntekijöiden, esihenkilöiden, työterveyshuollon ja muiden työpaikan toimijoiden sujuva yhteistyö
 • 12. 4. Tue työhön paluuta ja työssä jatkamista • Yhteinen suunnitelma ja tavoite • Moniammatillinen ja monialainen yhteistyö • Työhön paluun erilaiset keinot ja tavat • Työkyvyn tuen palvelut, keinot ja etuudet • Työhön paluun tilanteet -lomake
 • 13. 5. Muokkaa työtä • Mitä työn muokkaus tarkoittaa? • Miksi työtä kannattaa muokata? • Miten työtä voi muokata? • Työn muokkauksen toimintamalli ja siihen liittyvät työvälineet: animaatio, opas ja työn muokkauksen suunnittelulomake Työn muokkauksen toimintamalli - YouTube
 • 14. Miten tukea muutosta työpaikalla? •Työkyvyn tuen tehostaminen edellyttää aktiivista yhteistyötä työntekijän, työpaikan esihenkilöiden, työterveyshuollon ja mahdollisten kuntoutuksen palveluntuottajien välillä. •Toivottuihin lopputuloksiin pääsemiseksi (esim. työhön paluu ja työssä pysyminen) on tärkeää kiinnittää huomiota monitoimijaiseen toimeenpanoon ja siihen, että toimenpiteiden ja mallien käyttöönottoon panostetaan riittävästi. •Muutosten toimeenpanoa voidaan tukea arvioimalla kohderyhmän ja työpaikan muutosvalmiuksia, kasvattamalla kyvykkyyksiä ja kompetensseja sekä lisäämällä toimintamahdollisuuksia ja tukemalla toimijuutta.
 • 15. Käytännölliset työvälineet työpaikan muutoksen tukemiseen (Paukkunen ym. 2022, Työterveyslääkäri) • Työkalu on tarkoitettu työpaikan kehittämistyön tueksi. • Tarkastelun kohteena on työpaikan itselleen asettama työhön kytkeytyvän kuntoutuksen muutostavoite. • Työkalu aloitetaan täyttämällä (raksimalla) eri kohdat. Työkalun avulla nousee esiin laajasti eri näkökulmia liittyen muutoksen toteuttamiseen. Tuloksena syntyy lista toimeenpanossa huomioitavista tehtävistä, joita työpaikalla lähdetään ratkaisemaan ja toteuttamaan. • Viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelussa on tärkeä tunnistaa, keiden toimintaan muutos vaikuttaa ja miten toiminnan tulisi muuttua. •Muutoksen suunnittelu työpaikalla osa 1 (PDF). • Muutoksen suunnittelu työpaikalla osa 2 (PDF). •Vuorovaikutuksen suunnittelu työpaikalla (PDF).
 • 16. Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille • Työn muokkauksen toimintamalli on kuusivaiheinen prosessi, jossa työpaikan toimijoilla ja työkyvyn tuen ammattilaisilla on omat roolinsa ja tehtävänsä. • Opasta voi käyttää, kun työpaikalla laaditaan oma työn muokkauksen toimintamalli tai muokataan yksittäisen työntekijän työtä. • Se soveltuu myös perehdytys- ja koulutusmateriaaliksi esihenkilöille ja työkyvyn tuen ammattilaisille sekä oppilaitosten käyttöön. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P, Tanttu A. Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. Työterveyslaitos 2023. 29 s. Työn muokkauksen toimintamalli (julkari.fi) 9.6.2023
 • 17. 1. Havaitse tarve 2. Kerää tietoa 3. Selvitä vaihtoehtoja 4. Valitse ratkaisut 5. Toteuta ratkaisut 6. Seuraa ja arvioi Työn muokkauksen toimintamallin vaiheet • Työn muokkauksen toimintamalli on kuusivaiheinen prosessi, jossa työpaikan toimijoilla ja työkyvyn tuen ammattilaisilla on omat roolinsa ja tehtävänsä. • Työn muokkauksen tarve voi olla väliaikaista tai pysyvää • Tarve voi johtua vammasta, sairaudesta, elämäntilanteesta tai kulttuuritaustasta
 • 18. Työn muokkauksen suunnittelulomake • Työkykyjohtamisen työväline, kun esihenkilö ja työntekijä suunnittelevat yhdessä työn muokkausta. • Suunnittelulomake etenee työn muokkauksen toimintamallin mukaan. • Lomakkeen voi täyttää sähköisenä tai tulostaa paperille täytettäväksi.
 • 19. Nevala ym. 2015 4. Valitse ratkaisut 9.6.2023
 • 20. Tutkimusnäyttöä työn muokkauksen vaikuttavuudesta • Työn muokkauksen vaikuttavuudesta on näyttöä, jos työntekijällä on jokin vamma tai tuki- ja liikuntaelinsairaus, mielenterveyden häiriö, syöpä tai muu krooninen sairaus (Franche ym. 2005, Higgins ym. 2012, Hoefsmit ym. 2012, Nevala ym. 2015, Van Vilsteren ym. 2015, Vooijs ym. 2015, Cancelliere ym. 2016, Cullen ym. 2018). • Työn muokkauksella on vaikutusta myös ikääntyneiden työntekijöiden työhön osallistumiseen (Steenstra ym. 2017). • Työterveyslääkärit pitivät työn muokkausta hyödyllisenä keinona tukea varhaista työhön paluuta ja ehkäistä pitkittyviä sairauspoissaoloja, jos työntekijällä on tule-sairaus tai lieviä masennusoireita (Horppu ym. 2016). • Työn muokkauksen ja esihenkilön tuen vaikuttavuudesta on vahva näyttö kun tarkastellaan työhön osallistumista, työhön paluuta ja työssä pysymistä (Jansen ym. 2021) • Vaikuttavimpia työn muokkauksen keinoja ovat työaikaratkaisut sekä työtiloihin ja työvälineisiin liittyvät ratkaisut (Jansen ym. 2021) 9.6.2023 Nina Nevala, Työterveyslaitos
 • 21. Tietopaketin hyödyntäminen 1. Tietopakettia ja työn muokkauksen toimintamallia voivat hyödyntää työpaikat, työterveyshuollot, kuntoutustoimijat, palvelujärjestelmässä toimivat muut ammattilaiset sekä oppilaitokset 2. Työpaikan oman toiminnan kehittäminen ja henkilöstön osaamisen vahvistaminen (esim. henkilöstökoulutus ja perehdytys) 3. Työterveysyhteistyö ja sen suunnittelu, yhteistyöneuvottelut, asiakastyö (esim. tietojen anto, neuvonta ja ohjaus) 4. Yhteisen osaamisen vahvistaminen moniammatillista ja monialaista yhteistyötä varten 5. Ammatillinen täydennyskoulutus ja tutkintokoulutus
 • 22. Esimerkki: Espoon kaupungin varhaiskasvatus • Espoon kaupungin varhaiskasvatuksessa syntyi tarve kehittää työn muokkauksen malli, koska haluttiin tukea työntekijöiden työssä jatkamista tai työhön paluuta sairauden, perhevapaan tai jonkin muun syyn vuoksi. • Aluksi perustettiin ryhmä, johon kuului johto, keskijohto, lähiesihenkilöt ja työsuojelu. Ryhmä kokosi listan syistä, joiden takia työn muokkaus voisi olla tarpeellista. Seuraavaksi ryhmä selvitti, mitä toimenpiteitä työpaikalla oli käytössä ja miten työtä voitaisiin muokata. • Seuraavaksi sovittiin työn muokkaukseen osallistuvien henkilöiden vastuista ja rooleista. Esihenkilö toimi vastuuhenkilönä ja vastasi käytännön järjestelyistä. Hänen apunaan toimivat työterveyshuolto, henkilöstöhallinto, työsuojeluhenkilöstö ja luottamusmiehet. • Työn muokkauksesta tehtiin työntekijän kanssa kirjallinen sopimus. Siihen kirjattiin, onko muokkauksen tarve tilapäinen vai pysyvä, ja milloin ja miten tilannetta seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin perusteella työn muokkauksen ratkaisuihin tehtiin tarvittaessa muutoksia.
 • 23. Julkaisuja 1. Juvonen-Posti P, Unkila K, Henriksson M, Forsman-Grönholm L. Työhön kytkeytyvä kuntoutus - mikä muuttuu? Kuntoutus -lehti, puheenvuoro 2023 (käsikirjoitus). 2. Haapakoski M, Heiskanen M, Paukkunen M; Holopainen R, Tanttu A. Fysioterapeuttien työ on keskeistä työhön kytkeytyvässä kuntoutuksessa. Fysioterapia 2023;1:36-41. 3. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P, Tanttu A. Työn muokkauksen toimintamalli. Opas työpaikoille ja työkyvyn tuen ammattilaisille. Työterveyslaitos 2023. 29 s. 4. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Tanttu A, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P. Developing a work accommodation operating model. Journal of Occupational Rehabilitation (manuscript) 5. Paukkunen M, Tammelin M, Juvonen-Posti P, Henriksson M, Sihvonen S. Miten kehittää työkyvyn tukemista työpaikoilla. Työterveyslääkäri 2022;40(1):38-43. 6. Tanttu A, Pehkonen I, Haapakoski M, Ruotsalainen H, Forsman-Grönholm L, Paukkunen M, Nevala N. Työhön kytkeytyvä kuntoutus -tietopaketti tukee yhteistoimintaa. Työterveyslääkäri 2022;40(4):54-56.
 • 24. Kongressiesitykset 1. Henriksson M, Paukkunen M, Juvonen-Posti P, Sihvonen S, Tammelin M, Holopainen R, Hyvönen K. A check-list tool for workplaces to implement goals for change in enhancing work ability at work. European Implementation Event Sveitsi 8-9.6.2023 2. Nevala N, Pehkonen I, Virtanen M, Tanttu A, Mattila-Holappa P, Juvonen-Posti P. Developing an operating model for work accommodation. Nordic Network on Disability Research NNDR, Reykjavík, Iceland on 10-12 May 2023. 3. Nevala N, Ruotsalainen H, Paukkunen M, Juvonen-Posti P, Tanttu A. Strengthening competence in work-related rehabilitation to lengthen work careers. Congress of European Forum for Research in Rehabilitation. September 23-25, 2021. Ljubljana, Slovenia. Book of Abstracts, p. 20. 4. Paukkunen M, Henriksson M, Holopainen R, Tammelin M, Sihvonen S, Juvonen-Posti P. Facilitators of and barriers to the implementation of Work-related rehabilitation in the workplaces. European Implementation Event Sveitsi 8-9.6.2023