Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)

Aquest power inclou unes graelles amb les substitucions pronominals dels següents complements: complement directe, complement indirecte, atribut i complement circumstancial.

  • Login to see the comments

SUBSTITUCIÓ PRONOMINAL (CD, CI, CC, ATR.)

  1. 1. SUBSTITUCIONS PRONOMINALS CD, CI, ATRIBUT, CC
  2. 2. Complement Pronom Exemple Determinat (article o demostratiu) COMPLEMENT DIRECTE Tipus EL, LA, ELS, LES, L’ Menja la galeta. La menja. Indeterminat (altres determinants o sense) EN Menja galetes. En menja. Neutre (això o allò) o una frase HO Explica allò. Ho explica.
  3. 3. Complement Pronom Exemple Singular COMPLEMENT INDIRECTE Tipus LI Dóna la galeta a la nena. Dóna-li la galeta. Plural ELS, -LOS, ‘LS Dóna la galeta a les nenes. Dóna’ls la galeta.
  4. 4. Tipus Pronom Exemple Determinat (article o demostratiu) Complement EL, LA, ELS, LES, L’ Ella és la delegada. Ella l’és. Indeterminat HO Ella és maca. Ella ho és. Emfatitzat EN Ells són amics. Ella en són, d’amics. ATRIBUT
  5. 5. Complement Tipus Pronom Exemple De lloc començat amb “de” EN Torna de l’escola. En torna. Altres CC HI Va a l’escola. Hi va. COMPLEMENT CIRCUMSTANCIAL

×