Advertisement
0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica
Upcoming SlideShare
Adjectius esquemaAdjectius esquema
Loading in ... 3
1 of 1
Advertisement

More Related Content

Advertisement

0014d tres exemples d’anàlisi morfosintàctica

  1. 1 Tres exemples d’anàlisi morfosintàctica Observau-ne l’ordre descriptiu de la seqüència lingüística: a) descripció general del fenomen i causa; b) quan és el cas, relació entre proposicions; c) anàlisi del tipus i estructura dels predicats. a.- Quatre ombres marxen visiblement cansades. És un període oracional simple. Un sol verb en forma personal (marxen: 3a pers. pl. del present d’indicatiu); el seu SN (S) és, per tant, /Quatre ombres/; el verb /marxar/, que és intransitiu en aquesta accepció, veu complementat el seu predicat amb el SAdj. que simultàniament predica sobre el S., per la qual cosa ens trobam davant d’una estructura de predicat mixt o híbrid, en funció, per tant de Complement Predicatiu /visiblement cansades/, aquest darrer sintagma inclou un altre modificador del sentit amb l’Adv. /visiblement/. b.- Contaré tot això als teus cosins i ja em donaran el seu parer. És un període oracional compost [Oc P1 + P2], ja que hi trobam dos verbs en forma personal (contaré: 1a pers. sing del fut. simple i donaran: 3a pers. pl. també del fut. Simple), per tant, dos predicats, dues proposicions. Tots dos períodes es relacionen a través del nexe o conjunció copulatiu /i/; són, aleshores, dos períodes independents i independent esdevé també la seva anàlisi. — Quant al primer (P1), el seu SN (S) és inscrit a la morfologia verbal ja descrita, un /jo/ el·líptic; un predicat verbal el verb del qual /contar/, que és transitiu, veu actualitzat el seu predicat amb el SN (CD) /tot això/; d’altra banda, el predicat es completa amb un Sprep (CI) /als teus cosins/. — P2 també manté el·líptic el S que marca la morfologia verbal (3ª pers. pl.), igualment es constitueix amb un predicat verbal transitiu actualitzat [SN (CD) /el seu parer/], i també un CI (SN /me /), i un adv. de temps /ja/. c.- Inscrivia tots els esportistes que feien marca als Jocs Olímpics de l’escola. És un període oracional complex [Ocx  P1 (P2) ]. Dues formes personals de verb (inscrivia: 1a o 3a pers. sing —cosa que no és prou aclarida al context— del pret. Imperf. d’Ind. i feien: 3a pers. pl.), per tant, dos predicats, dues proposicions. Tots dos períodes es relacionen a través del nexe o conjunció QUE, alhora pronom relatiu (els quals=els treballs), introductor per tant d’una Proposició Subordinada Adjectiva, que serà ADJ. dins l’esquema del SN el nucli del qual és l’antecedent /esportistes/ (det. + det. + N + Adj./Prop. Sub. Adjectiva o de Relatiu). — P1 és un predicat verbal transitiu actualitzat mitjançant l’estructura de SN (CD) que inclou l’antecedent que acabam d’analitzar. — P2 , que presenta la particularitat d’expressar el SN (S) a través del pronom relatiu /que/, també es constitueix en predicat verbal transitiu actualitzat [SN (CD) /marca/], expansionat amb un SPrep (CC) / als Jocs Olímpics/ alhora modificat amb un Sprep (CN) / de l’escola/.
Advertisement