SlideShare a Scribd company logo
1 of 56
Download to read offline
Luento 2: IMC:n Historiaa,
Suunnittelu ja Vastaanotto
     10.3.2010
Agenda
•  Henri
 – Mikä IMC?
 – IMC:n synty ja kehitys
 – IMC:n suunnitteluprosessi
 – Kirjan luku 6
•  Saara
 – IMC:n vastaanottoteoriat
 – Kirjan luvut 4 ja 5
IMC todella lyhyesti
•  Historiallisesti hyvin dynaaminen (ja
  epämääräinen) käsite
•  IMC:stä on tullut tämän hetken
  markkinointiviestinnän suunnittelun
  “modus operandi” ja olennainen osa
  kaikkea markkinoinnin opetusta
•  IMC on ennen kaikkea pyrkimys tehdä
  markkinointiviestinnästä strategista
Mainonta,
markkinointiviestintä
ja IMC?
IMC vs. mainonta?
•  IMC, markkinointiviestitä ja mainonta
  eivät ole samoja asioita, tosin joskus
  kirjallisuudessa niille vedetään
  yhtenäisyysmerkit
•  Asiaa sekoittaa vielä kun puhutaan
  erikseen IMC-mainoskampanjoista
  (esim. Cannesissa oma
  palkintokategoria)
Markkinointiviestinnän keinot
•   Mainonta       •   Suoramyynti
•   Suoramarkkinointi  •   Pakkaussuunnittelu
•   Suhdetoiminta (PR)  •   Tapahtumamarkkinointi
             •   sponsorointi
•   Myyntipromootiot
             •   Asiakaspalvelu

 •  Nämä ovat ne keinot, joilla IMC strategia
  jalkautetaan
 •  IMC:n ytimessä on näiden funktioiden
  koordinointi, tehokas ristikkäiskäyttö,
  kytkeminen myyntiin ja asiakassuhteisiin ja
  ennen kaikkea mittaaminen
Kurssikirjasta
Advertising
 Industry organization, media planning,
 scheduling, international issues, public relations,
 segmenting and targeting, budgeting, brand
 awareness, sales, positioning, legal & ethical
 issues
IMC
 Branding, customer service, databases, SWOT
 analysis, relationship matrix, two-way
 communication, zero-based planning, lifetime
 customer value, brand equity, cross-functional
 organization, customer retention
IMC vs. mainonta?
•  Yksinkertainen tapa tehdä eroa:
 IMC on
 markkinointiviestinnän
 strateginen ja liiketoiminnan
 prosesseihin kytkeytyvä
 puoli, mainonta taas sen
 taktinen toteutus
IMC = Integrated
Marketing
Communications
“A concept of marketing communication
planning that recognizes the added value
of a comprehensive plan that evaluates the
strategic roles of a variety of
communication disciplines – for example,
general advertising, direct response, sales
promotion, and PR – and combines them
to provide clarity, consistency and
maximum communication impact through
the seamless integration of discrete
messages.” (AAAA, 1989 definition of
IMC)
“IMC is the concept and process of
strategically managing audience-focused,
channel-centred, and results-driven brand
communication programmes over
time.” (Kliatchko, 2005)

“IMC is a process for planning,
executing, and monitoring the brand
messages that create customer
relationships.” (oppikirja, s.17)
“IMC is essentially a matter of
consistency.” (Fill, 2001)

“One look, one voice.” (e.g. Miller &
Rose, 1994)

“Companies communicate with
everything they do.” (Olins, 1989)
“There do seem to be common elements
in the various definitions and uses of IMC,
which involve managing marketing
communications in some holistic manner
to achieve strategic objectives.” (Gould,
2009)
“There are so many different definitions
and ideas of what IMC is about and what it
entails, right through to its
implementation.” (Kitchen, 2005)

“IMC is just a management fad lacking
any theoretical content or
rigor.” (Cornelissen & Lock, 2000)
Mistä IMC:ssä
sitten on oikein
kyse?
IMC:n tärkeimmät teemat
1. Viestinnän yhdenmukaisuus
2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi
3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva
  optimointi ja synergian haku
4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin
  ja asiakassuhteisiin
(Koottu useista lähteistä)
Muita IMC:hen liitettyjä ajatuksia
•  Media neutrality
 –  Markkinointiviestintää suunnitellaan viesti
  tai brandi eikä kanava(t) edellä
•  IMC:n “tasoajattelu”
 –  Parhaat yritykset ovat onnistuneet
  kytkemään IMC:n aina “ylös asti”
  strategiaan eikä vain käytännön
  toteutukseen
•  “IMC on prosessi”
IMC:llä ei yhtä määritelmää
•  IMC:llä ei vieläkään monesta
  yrityksestä huolimatta ole muodostunut
  yhtä tarkkaa määritelmää
•  IMC:tä ei siis kannata mieltää
  samanlaiseksi käsitteeksi kuin joku
  Kotlerin markkinoinnin 4P:tä
•  IMC kehittyy koko ajan (eri suuntiin),
  kertoo IMC:n “nuoruudesta” ja
  läheisestä suhteesta yritysmaailmaan
IMC:n tiivistetty
historia
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  IMC:n kehityksen juuret ovat
  periaatteessa “mainonnan kultakauden”
  lopussa (ts. milloin Mad Men meininki
  alkoi hiipua) joskus 70-luvun lopulla
•  Mainostoimistot havahtuivat siihen, että
  mainostajat alkoivat siirtää
  markkinointibudjettejaan uusiin
  funktioihin, kuten PR-toimintaan,
  sponsorointiin ja suoramarkkinointiin
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  Mainostoimistot vastasivat tähän “uhkaan”
  hankkimalla näitä uusia funktioita omaan
  tarjontaansa (fuusiot, rekryt jne.)
•  Jossain vaiheessa mainostoimistot
  omaksuivat synergian ja keskittämisen
  retoriikan (“Säästätte kato rahaa ja saatte
  parempia tuloksia kun ostatte kaiken
  meiltä!”) ja sana “integrointi” valahti
  mukaan jossain vaiheessa
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  Uusien mediakanavien ilmaantuessa
  ilmiö toistui ja toistui  vahvisti IMC:n
  “kannattaa keskittää meille, hei!” –
  retoriikkaa
•  Toisaalta monille mainostajille
  keskittäminen teki suunnittelusta ja
  hallinnasta helpompaa  jälleen
  lisäpontta IMC:n leviämiselle
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  IMC:hen vaikutti myös monet muut
  mainonnan kehityssuunnat
•  Esimerkiksi Wally Olinsin edustama
  graafisen suunnittelun totaalisuuden
  ajattelu: “kaikki yrityksen materiaalit pitää
  näyttää brändiltä!”  kirjan kappale 4:
  “everything communicates”
•  Myöhemmin alettiin puhua brändin “touch
  pointeista” ja niiden integroinnista
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  IMC:n “toinen aalto” liittyy tietotekniikan
  yleistymiseen
•  Erilaiset databaset ja muut
  asiakastietokannat synnyttivät halun
  integroida asiakastiedot ja
  markkinointiviestintä  database
  marketing
•  Schultz 1993: “Information technology
  makes IMC inevitable.”
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  IMC + IT –keskustelut olivat (ovat?)
  erittäin hypen värittämiä ja monet
  ennustuksista ja aikeista jäivät täysin
  toteutumatta
•  Silti, IT-buumi vahvisti jälleen IMC:n
  jalansijaa markkinoinnin keskusteluissa
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  Muita IMC:n nousuun vaikuttaneita
  trendejä (aitoja tai ei):
 – Mainostajien muuttuminen paremmiksi
  (=nirsoimmiksi) ostajiksi
 – Markkinoinnin “strategisoituminen”
 – Halu mitata markkinointia
 – Markkinoiden globalisaatio
 – Medioiden ja asiakkaiden fragmentaatio
IMC:n historia ja kehitys (x/x)
•  Noin 20:ssä vuodessa IMC vakiinnutti
  itsensä markkinointiviestinnän
  suunnittelun tärkeimpänä muotona ja
  olennaisena osana markkinoinnin teoriaa
  (Vargo & Lusch 2004)
•  IMC on käytännössä kaikkien
  bisneskoulujen markkinointiviestinnän
  opetusteoriassa ainakin jossain
  muodossa
“Mainonnan rautaiset lait”
1.  Mainonta kallistuu jatkuvasti
2.  Mainonta menettää tehoaan jatkuvasti
3.  Ihmisten mainonnan lukutaito lisääntyy
  jatkuvasti
4.  Uusia mediakanavia tulee jatkuvasti
  lisää
5.  Ihmisten mediakulutuskäytönnöt
  monimutkaistuvat jatkuvasti
IMC
käytännössä ja
sen suunnittelu
IMC:n suunnittelu (kirjan versio)
Zero-based planning
1.  Tunnista kohdeyleisöt
2.  SWOT-analyysi
3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista
4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet
5.  Määritä budjetti
6.  Arvioi tehokkuus
(Kirjan luku 6)
Zero-based planning
•  Brandin ja markkinaympäristön nykyinen
  tila antaa lähtökohdan markkinoinnin
  suunnittelulle (= zero point), joka toimii
  lähtökohtana IMC:n suunnittelulle
  (yleensä seuraavalle 12 kuukaudelle)
•  “Tässä ollaan nyt, tähän pyritään”
•  ZBP kertoo IMC:n analyyttisestä ja
  tavoitteellisesta otteesta
Zero-based planning
•  Zero-based planning menee ylhäältä alas
•  Ylimmällä tasolla se tarkoittaa IMC:n
  kytkemistä yrityksen strategiaan, siitä
  alaspäin prosesseihin ja myynnillisiin
  tavoitteisiin
•  Tämän jälkeen sitten määritellään
  mainostoimistojen roolit ja vastuut,
  budjetit, tavoitteet ja mittaustavat
Zero-based planning
•  Mainostoimistojen ja kanavien tasolla
  IMC saa taktisen implementointinsa
•  ZBP:ssä myös tärkeää, että joka vuosi
  irtisanoudutaan edellisvuoden
  ratkaisuista sinänsä (mutta ei tietenkään
  brändin asemasta jne.)
•  Viestintäpaletin miettiminen uusiksi joka
  vuosi perusteltua, ihan taloudellisestikin
1. Tunnista kohdeyleisöt
•  Segmentointi = “asiakkaiden tai
  prospektien ryhmittäminen tiettyjen
  yhdistävien tekijöiden mukaan”
•  Targetointi = muodostettujen
  segmenttien analysointi, arviointi ja
  priorisointi
1. Tunnista kohdeyleisöt
•  Lisää luennolla 7
•  Markkinoinnin erittäin perusjuttu, jonka
  oletamme teille olevan jo tuttua
•  Tällä kurssilla tuomme tähän vähän uusia
  näkökulmia + kritiikkiä
•  Jälleen, tärkeää (ja uutta) IMC:n kannalta
  on segmentoinnin ja targetoinnin
  mittaamisen ja kytkemisen
  liiketoimintaprosesseihin
2. SWOT-analyysi
•  SWOT lienee teille tuttu? =)
•  HUOM! Zero-based planning: ainoa
  kiveen hakattu on brändi, kaiken muun
  voi muuttaa (mahdollisuudet ja uhat)
•  IMC:ssä usein painottuu brändi-
  näkökulma  brändin heikkoudet ja
  vahvuudet on perusta analyysille
2. SWOT-analyysi
•  Yrityksen prosessit myös SWOT-
  analyysissä mukana
•  SWOT-analyysien tulokset priorisoidaan
  ja näille annetaan
  markkinointiviestinnälliset
  toimenpidesuunnitelmat
•  Miettikää esimerkiksi casen kannalta
  miten tämä toimisi?
3. Markkinointiviest. tavoitteet
•  Kuten sanottua, SWOT-analyysin
  priorisoidut tulokset määrittää
  markkinointiviestinnän tavoitteet
•  Vasta tässä vaiheessa IMC alkaa siirtyä
  yrityksen strategiasta kohti käytännön
  päätöksiä: mikä viesti, mitä kanavia, millä
  painotuksin …
3. Markkinointiviest. tavoitteet
•  Millainen on hyvä tavoite?
 – Specigic
 – Measurable
 – Achievable
 – Challenging
•  Jälleen palaudumme lähtötilanteen
  asettamaan “baselineen”
•  Esim. “nostamme viime vuoden brandin
  muistattuvuustulosta 12%  14%!”
3. Markkinointiviest. tavoitteet
•  Tärkeää erottaa markkinointiviestinnän
  tavoitteet ja markkinoinnin tavoitteet
•  “Communication objectives focus on
  attitudes, marketing objectives focus on
  behaviors”
•  Hyvä IMC strategia sisältää useita
  tavoitteita, jotka kytkee kommunikaation
  ja markkinoinnin tavoitteet toisiinsa
3. Markkinointiviest. tavoitteet
•  Kommunikaation ja markkinoinnin tavoitteet
  voidaan laittaa tutulle AIDA–jatkumolle
 – Awareness  kommunikaatiotavoite
 – Interest  kommunikaatiotavoite
 – Desire  kommunikaatiotavoite
 – Action  markkinointitavoitte
•  “+25% awareness  +10% lisää käyntejä
  brändin myymälöissä.”
•  Odotamme innolla case-tavoitteitanne!
4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet

•  “Strategies are ideas about how to
  accomplish objectives”
•  “Tactics are specific actions to be taken
  to execute a strategy”
•  Tässä vaiheessa valitaan mediakanavat,
  jaetaan roolit eri toimistojen kesken ja
  päätetään viestin sisällöstä
4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet

•  Vaihe 1:Valitse markkinointiviestintä-
  ja mediamixit
•  Markkinointiviestintämix = se kokoelma
  eri markkinointiviestinnän funktioita joita
  käytetään suunnitelman eri vaiheissa
•  MV-mix valitaan arvioiden eri
  funktioiden vahvuuksien mukaan 
  millä funktioilla saavutetaan tavoitteet
  parhaiten
4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet

•  Mediamix tarkoittaa niitä eri kanavien
  kokoelmaa, joilla brändiviestiä halutaan
  levittää
•  Missä mennään nyt: Yrityksen strategia
   kohderyhmät  IMC:n tavoitteet 
  markkinointiviestintämix 
  markkinointiviestinnän funktio 
  mediakanava
•  Tästä lisää luennolla 5
4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet

•  Vaihe 2: “luovan idean” valinta
•  Mikä on IMC-suunnitelman kantava
  teema tai punainen lanka?
•  Tässä myös IMC:n “consistency” –
  ajattelu on suuressa osassa
•  Tästä lisää luennolla 6
4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet

•  Vaihe 3: Strategian myynti sisäisesti
•  IMC strategian pitää olla looginen ja
  perusteltu ja “luovan idean” pitää tukea
  tavoitteita
•  Tässä vaiheessa myös strategian
  aikataulut ja ajoitus määritellään, eri
  painotukset eri ajankohdilla ja
  sesongeilla (huom! Case!)
5. Määritä budjetti
•  Eli paljon laitetaan mihinkin funktioon
•  Ei pelkästään mediaostot, vaan myös että
  paljon suunnittelu, tuotanto jne. vie
•  Cost vs. investment?  Kytkentä
  mittaukseen ja myyntiin: onko kyseessä
  brändinrakennus vai hintapromootio?
5. Määritä budjetti
•  Percent-of-Sales Budgeting
 – Tehdään ennuste myynnistä, sitten
  määritellään kuin suuri %osuus laitetaan
  markkinointiviestintään
•  ROI Budgeting
 – Usein yritysjohdon suosikki  “lisävoittoa
  pitää tulla enemmän kuin
  markkinointiviestintään on laitettu”
 – Arvioidaan mikä (lisä)myynti on realistista ja
  päätetään sen mukaan budjetti
5. Määritä budjetti
•  Objective-and-Task Budgeting
 – Budjetoidaan sen mukaan että mitä eri
  sovittujen tavoitteiden ja funktioiden arvioidaan
  maksavan  “Nämä sovittiin tehtävän, tän
  verran rahaa tarvitaan toteuttamiseen”
•  Share-of-Voice Budgeting
 – Käytännössä budjetoidaan markkinaosuuden
  mukaan
 – “jos tuotekategoriassa käytetään yhteensä 300
  M€ viestintään ja meidän markkinaosuus on
  50% budjetti on täten 150 M€”
6. Arvioi tehokkuus
•  Arviointia pitää tehdä sekä kampanjan
  aikana että jälkeen  kampanjan
  optimointia jatkuvasti
•  Takaisinkytkentä: ei ole järkevää asettaa
  tavoitteita, joita ei voi luotettavasti mitata!
•  Asiakaspalautteen rooli tärkeää
•  Tästä lisää luennolla 7
Sisäinen markkinointi
•  Työntekijät aina yksi
  markkinointiviestinnän kohderyhmä
•  Työntekijöiden täytyy tukea ja
  “hyväksyä” IMC strategia  jälleen
  kytkentä liiketoimintastrategiaan
•  IMC strategian viestiminen työntekijöille
  tulee kirjata strategian aikatauluihin +
  varata sille resursseja
Kertaus
•  IMC on (“)teoriana(”) kehittynyt
  historiallisen prosessin ja
  markkinaympäristön muutosten
  tuloksena
•  IMC:n suunnittelu menee ylhäältä alas
  sekä on tavoitteellista ja mitattavaa
•  IMC kytkeytyy aina yrityksen strategiaan
  ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin
Pari väitettä pohdittavaksi
 1. IMC:n teoria on syntynyt tukemaan ja
 vahvistamaan sekä markkinoijien että
 mainostoimistojen intressejä.
 2. IMC:n teoria on imenyt sisäänsä sen,
 joka sitä hyödyttää ja jättänyt
 ulkopuolelle paljon asioita, jotka ovat
 sille kiusallisia.

 MIKSI?
Christensen et al (2006)
 “The desire of IMC scholars
 and practitioners to reinstate
 order and predictability in an
 increasingly disordered and
 fragmented world is very
 understandable, but may be
 misguided.”
Ensi viikon lukemisista
 Holm, Olof (2006) "Integrated Marketing
 Communications: From Tactics to Strategy"
 Corporate Communications: And
 International Journal, 11(1), 23-33.

 Cornelissen, Joep P.; Christensen, Lars T.
 & Vijn, Peter (2006) "Understanding the
 Development and Diffusion of Integrated
 Marketing Communications: a
 Metaphorical Perspective" NRG Working
 Paper Series, 6(2).

More Related Content

Similar to Luento1 I M C Suunnittelu Mittaus

Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaJoni Salminen
 
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäAntti Leino
 
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet MediatLuento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet MediatHenri Weijo
 
Markkinointi1
Markkinointi1Markkinointi1
Markkinointi1Saunalle
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013creuna_fi
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Joni Salminen
 
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenMarkkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenDIMAR project
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenSitraTalousTeema
 
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetJoni Salminen
 
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)Joni Salminen
 
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinDigitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinJoni Salminen
 
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1Joni Salminen
 
Markkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IMarkkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IAnne Hietala
 
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointiaFonecta
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoFonecta
 
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuuliaDigitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuuliaJoni Salminen
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Antti Leino
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)Joni Salminen
 
Sisältöaamiainen 020514
Sisältöaamiainen  020514Sisältöaamiainen  020514
Sisältöaamiainen 020514Zeeland Family
 

Similar to Luento1 I M C Suunnittelu Mittaus (20)

Markkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassaMarkkinointi sosiaalisessa mediassa
Markkinointi sosiaalisessa mediassa
 
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiäSosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
Sosiaalisen median seitsemän kuolemansyntiä
 
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet MediatLuento 8 Imc Ja Uudet Mediat
Luento 8 Imc Ja Uudet Mediat
 
Markkinointi1
Markkinointi1Markkinointi1
Markkinointi1
 
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
Digitaalisen markkinoinnin trendit, creuna seminaari 6.6.2013
 
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
Markkinointi sosiaalisessa mediassa (MA23 Digitaalinen markkinointi, luento 3)
 
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminenMarkkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
Markkinointiviestinnan tehokkuuden mittaaminen
 
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminenVaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
Vaikuttavuuden Boot Camp 3: Vaikuttavuuslähtöisen liiketoiminnan kehittäminen
 
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteetDigitaalisen markkinoinnin perusteet
Digitaalisen markkinoinnin perusteet
 
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
MA8 Digitaalinen markkinointi (luento 1)
 
B2B_sisaltomarkkinointi
B2B_sisaltomarkkinointiB2B_sisaltomarkkinointi
B2B_sisaltomarkkinointi
 
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkinDigitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
Digitaalinen markkinointi: Jotain uutta, jotain vanhaa...jotain sinistäkin
 
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
TURUN KESÄYLIOPISTO: Digitaalinen markkinointi, luento 1
 
Markkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet IMarkkinoinnin perusteet I
Markkinoinnin perusteet I
 
Kohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointiaKohti tulosvastuullista markkinointia
Kohti tulosvastuullista markkinointia
 
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenvetoUusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
Uusi asiakkuusmarkkinointi -seminaari, yhteenveto
 
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuuliaDigitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
Digitaalinen markkinointi - markkinoinnin uusia tuulia
 
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
Kampanja- ja mediasuunnittelu 10-02-2011
 
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
MA27 Digitaalinen markkinointi 2015 (Luento 1)
 
Sisältöaamiainen 020514
Sisältöaamiainen  020514Sisältöaamiainen  020514
Sisältöaamiainen 020514
 

More from Henri Weijo

Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Henri Weijo
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Henri Weijo
 
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Henri Weijo
 
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo
 
Luento11 etiikka
Luento11 etiikkaLuento11 etiikka
Luento11 etiikkaHenri Weijo
 
Luento9 imc ja_kv
Luento9 imc ja_kvLuento9 imc ja_kv
Luento9 imc ja_kvHenri Weijo
 
Luento3 Recovered File
Luento3 Recovered FileLuento3 Recovered File
Luento3 Recovered FileHenri Weijo
 
Luento3 Mediasuunnittelu
Luento3 MediasuunnitteluLuento3 Mediasuunnittelu
Luento3 MediasuunnitteluHenri Weijo
 
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)Henri Weijo
 
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009Henri Weijo
 
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding Models
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding ModelsIntroduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding Models
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding ModelsHenri Weijo
 
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingBranding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingHenri Weijo
 
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Henri Weijo
 
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIConsumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIHenri Weijo
 
Brands in Strategic Marketing guest lecture
Brands in Strategic Marketing guest lectureBrands in Strategic Marketing guest lecture
Brands in Strategic Marketing guest lectureHenri Weijo
 

More from Henri Weijo (15)

Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2) Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (1/2)
 
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
Teaching Old Brands New Tricks with Transmedia Storytelling (2/2)
 
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
Brand Communities - Brands in Strategic Marketing Guest Lecture 12.10.2011
 
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
Henri Weijo - "Mediakonvergenssi & Transmedia-tarinankerronta"Median murros v...
 
Luento11 etiikka
Luento11 etiikkaLuento11 etiikka
Luento11 etiikka
 
Luento9 imc ja_kv
Luento9 imc ja_kvLuento9 imc ja_kv
Luento9 imc ja_kv
 
Luento3 Recovered File
Luento3 Recovered FileLuento3 Recovered File
Luento3 Recovered File
 
Luento3 Mediasuunnittelu
Luento3 MediasuunnitteluLuento3 Mediasuunnittelu
Luento3 Mediasuunnittelu
 
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)
Luento1 Johdanto Backup (Henri Weijos Conflicted Copy 2010 03 08)
 
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009
"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009
 
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding Models
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding ModelsIntroduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding Models
Introduction to Cultural Branding and How it Relatos to Past Branding Models
 
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral BrandingBranding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
Branding History and Mind-Share, Emotional, and Viral Branding
 
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
Mediakonvergenssi ja Transmedia-tarinankerronta (Henri Weijo 16.10.2009)
 
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. IIConsumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
Consumers, Culture, Media, and Brands - Guest lecture pt. II
 
Brands in Strategic Marketing guest lecture
Brands in Strategic Marketing guest lectureBrands in Strategic Marketing guest lecture
Brands in Strategic Marketing guest lecture
 

Luento1 I M C Suunnittelu Mittaus

 • 1. Luento 2: IMC:n Historiaa, Suunnittelu ja Vastaanotto 10.3.2010
 • 2. Agenda •  Henri – Mikä IMC? – IMC:n synty ja kehitys – IMC:n suunnitteluprosessi – Kirjan luku 6 •  Saara – IMC:n vastaanottoteoriat – Kirjan luvut 4 ja 5
 • 3. IMC todella lyhyesti •  Historiallisesti hyvin dynaaminen (ja epämääräinen) käsite •  IMC:stä on tullut tämän hetken markkinointiviestinnän suunnittelun “modus operandi” ja olennainen osa kaikkea markkinoinnin opetusta •  IMC on ennen kaikkea pyrkimys tehdä markkinointiviestinnästä strategista
 • 5. IMC vs. mainonta? •  IMC, markkinointiviestitä ja mainonta eivät ole samoja asioita, tosin joskus kirjallisuudessa niille vedetään yhtenäisyysmerkit •  Asiaa sekoittaa vielä kun puhutaan erikseen IMC-mainoskampanjoista (esim. Cannesissa oma palkintokategoria)
 • 6. Markkinointiviestinnän keinot •  Mainonta •  Suoramyynti •  Suoramarkkinointi •  Pakkaussuunnittelu •  Suhdetoiminta (PR) •  Tapahtumamarkkinointi •  sponsorointi •  Myyntipromootiot •  Asiakaspalvelu •  Nämä ovat ne keinot, joilla IMC strategia jalkautetaan •  IMC:n ytimessä on näiden funktioiden koordinointi, tehokas ristikkäiskäyttö, kytkeminen myyntiin ja asiakassuhteisiin ja ennen kaikkea mittaaminen
 • 7. Kurssikirjasta Advertising Industry organization, media planning, scheduling, international issues, public relations, segmenting and targeting, budgeting, brand awareness, sales, positioning, legal & ethical issues IMC Branding, customer service, databases, SWOT analysis, relationship matrix, two-way communication, zero-based planning, lifetime customer value, brand equity, cross-functional organization, customer retention
 • 8. IMC vs. mainonta? •  Yksinkertainen tapa tehdä eroa: IMC on markkinointiviestinnän strateginen ja liiketoiminnan prosesseihin kytkeytyvä puoli, mainonta taas sen taktinen toteutus
 • 10. “A concept of marketing communication planning that recognizes the added value of a comprehensive plan that evaluates the strategic roles of a variety of communication disciplines – for example, general advertising, direct response, sales promotion, and PR – and combines them to provide clarity, consistency and maximum communication impact through the seamless integration of discrete messages.” (AAAA, 1989 definition of IMC)
 • 11. “IMC is the concept and process of strategically managing audience-focused, channel-centred, and results-driven brand communication programmes over time.” (Kliatchko, 2005) “IMC is a process for planning, executing, and monitoring the brand messages that create customer relationships.” (oppikirja, s.17)
 • 12. “IMC is essentially a matter of consistency.” (Fill, 2001) “One look, one voice.” (e.g. Miller & Rose, 1994) “Companies communicate with everything they do.” (Olins, 1989)
 • 13. “There do seem to be common elements in the various definitions and uses of IMC, which involve managing marketing communications in some holistic manner to achieve strategic objectives.” (Gould, 2009)
 • 14. “There are so many different definitions and ideas of what IMC is about and what it entails, right through to its implementation.” (Kitchen, 2005) “IMC is just a management fad lacking any theoretical content or rigor.” (Cornelissen & Lock, 2000)
 • 16. IMC:n tärkeimmät teemat 1. Viestinnän yhdenmukaisuus 2. Viestinnän (strateginen) kontrollointi 3. Kanava- ja viestintäpaletin jatkuva optimointi ja synergian haku 4. Mitattavuus sekä kytkentä myyntiin ja asiakassuhteisiin (Koottu useista lähteistä)
 • 17. Muita IMC:hen liitettyjä ajatuksia •  Media neutrality –  Markkinointiviestintää suunnitellaan viesti tai brandi eikä kanava(t) edellä •  IMC:n “tasoajattelu” –  Parhaat yritykset ovat onnistuneet kytkemään IMC:n aina “ylös asti” strategiaan eikä vain käytännön toteutukseen •  “IMC on prosessi”
 • 18. IMC:llä ei yhtä määritelmää •  IMC:llä ei vieläkään monesta yrityksestä huolimatta ole muodostunut yhtä tarkkaa määritelmää •  IMC:tä ei siis kannata mieltää samanlaiseksi käsitteeksi kuin joku Kotlerin markkinoinnin 4P:tä •  IMC kehittyy koko ajan (eri suuntiin), kertoo IMC:n “nuoruudesta” ja läheisestä suhteesta yritysmaailmaan
 • 20. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  IMC:n kehityksen juuret ovat periaatteessa “mainonnan kultakauden” lopussa (ts. milloin Mad Men meininki alkoi hiipua) joskus 70-luvun lopulla •  Mainostoimistot havahtuivat siihen, että mainostajat alkoivat siirtää markkinointibudjettejaan uusiin funktioihin, kuten PR-toimintaan, sponsorointiin ja suoramarkkinointiin
 • 21. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  Mainostoimistot vastasivat tähän “uhkaan” hankkimalla näitä uusia funktioita omaan tarjontaansa (fuusiot, rekryt jne.) •  Jossain vaiheessa mainostoimistot omaksuivat synergian ja keskittämisen retoriikan (“Säästätte kato rahaa ja saatte parempia tuloksia kun ostatte kaiken meiltä!”) ja sana “integrointi” valahti mukaan jossain vaiheessa
 • 22. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  Uusien mediakanavien ilmaantuessa ilmiö toistui ja toistui  vahvisti IMC:n “kannattaa keskittää meille, hei!” – retoriikkaa •  Toisaalta monille mainostajille keskittäminen teki suunnittelusta ja hallinnasta helpompaa  jälleen lisäpontta IMC:n leviämiselle
 • 23. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  IMC:hen vaikutti myös monet muut mainonnan kehityssuunnat •  Esimerkiksi Wally Olinsin edustama graafisen suunnittelun totaalisuuden ajattelu: “kaikki yrityksen materiaalit pitää näyttää brändiltä!”  kirjan kappale 4: “everything communicates” •  Myöhemmin alettiin puhua brändin “touch pointeista” ja niiden integroinnista
 • 24. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  IMC:n “toinen aalto” liittyy tietotekniikan yleistymiseen •  Erilaiset databaset ja muut asiakastietokannat synnyttivät halun integroida asiakastiedot ja markkinointiviestintä  database marketing •  Schultz 1993: “Information technology makes IMC inevitable.”
 • 25. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  IMC + IT –keskustelut olivat (ovat?) erittäin hypen värittämiä ja monet ennustuksista ja aikeista jäivät täysin toteutumatta •  Silti, IT-buumi vahvisti jälleen IMC:n jalansijaa markkinoinnin keskusteluissa
 • 26. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  Muita IMC:n nousuun vaikuttaneita trendejä (aitoja tai ei): – Mainostajien muuttuminen paremmiksi (=nirsoimmiksi) ostajiksi – Markkinoinnin “strategisoituminen” – Halu mitata markkinointia – Markkinoiden globalisaatio – Medioiden ja asiakkaiden fragmentaatio
 • 27. IMC:n historia ja kehitys (x/x) •  Noin 20:ssä vuodessa IMC vakiinnutti itsensä markkinointiviestinnän suunnittelun tärkeimpänä muotona ja olennaisena osana markkinoinnin teoriaa (Vargo & Lusch 2004) •  IMC on käytännössä kaikkien bisneskoulujen markkinointiviestinnän opetusteoriassa ainakin jossain muodossa
 • 28. “Mainonnan rautaiset lait” 1.  Mainonta kallistuu jatkuvasti 2.  Mainonta menettää tehoaan jatkuvasti 3.  Ihmisten mainonnan lukutaito lisääntyy jatkuvasti 4.  Uusia mediakanavia tulee jatkuvasti lisää 5.  Ihmisten mediakulutuskäytönnöt monimutkaistuvat jatkuvasti
 • 30.
 • 31. IMC:n suunnittelu (kirjan versio) Zero-based planning 1.  Tunnista kohdeyleisöt 2.  SWOT-analyysi 3.  Päätä markkinointiviestinnän tavoitteista 4.  Kehitä strategiset ja taktiset toimenpiteet 5.  Määritä budjetti 6.  Arvioi tehokkuus (Kirjan luku 6)
 • 32. Zero-based planning •  Brandin ja markkinaympäristön nykyinen tila antaa lähtökohdan markkinoinnin suunnittelulle (= zero point), joka toimii lähtökohtana IMC:n suunnittelulle (yleensä seuraavalle 12 kuukaudelle) •  “Tässä ollaan nyt, tähän pyritään” •  ZBP kertoo IMC:n analyyttisestä ja tavoitteellisesta otteesta
 • 33. Zero-based planning •  Zero-based planning menee ylhäältä alas •  Ylimmällä tasolla se tarkoittaa IMC:n kytkemistä yrityksen strategiaan, siitä alaspäin prosesseihin ja myynnillisiin tavoitteisiin •  Tämän jälkeen sitten määritellään mainostoimistojen roolit ja vastuut, budjetit, tavoitteet ja mittaustavat
 • 34. Zero-based planning •  Mainostoimistojen ja kanavien tasolla IMC saa taktisen implementointinsa •  ZBP:ssä myös tärkeää, että joka vuosi irtisanoudutaan edellisvuoden ratkaisuista sinänsä (mutta ei tietenkään brändin asemasta jne.) •  Viestintäpaletin miettiminen uusiksi joka vuosi perusteltua, ihan taloudellisestikin
 • 35. 1. Tunnista kohdeyleisöt •  Segmentointi = “asiakkaiden tai prospektien ryhmittäminen tiettyjen yhdistävien tekijöiden mukaan” •  Targetointi = muodostettujen segmenttien analysointi, arviointi ja priorisointi
 • 36. 1. Tunnista kohdeyleisöt •  Lisää luennolla 7 •  Markkinoinnin erittäin perusjuttu, jonka oletamme teille olevan jo tuttua •  Tällä kurssilla tuomme tähän vähän uusia näkökulmia + kritiikkiä •  Jälleen, tärkeää (ja uutta) IMC:n kannalta on segmentoinnin ja targetoinnin mittaamisen ja kytkemisen liiketoimintaprosesseihin
 • 37. 2. SWOT-analyysi •  SWOT lienee teille tuttu? =) •  HUOM! Zero-based planning: ainoa kiveen hakattu on brändi, kaiken muun voi muuttaa (mahdollisuudet ja uhat) •  IMC:ssä usein painottuu brändi- näkökulma  brändin heikkoudet ja vahvuudet on perusta analyysille
 • 38. 2. SWOT-analyysi •  Yrityksen prosessit myös SWOT- analyysissä mukana •  SWOT-analyysien tulokset priorisoidaan ja näille annetaan markkinointiviestinnälliset toimenpidesuunnitelmat •  Miettikää esimerkiksi casen kannalta miten tämä toimisi?
 • 39. 3. Markkinointiviest. tavoitteet •  Kuten sanottua, SWOT-analyysin priorisoidut tulokset määrittää markkinointiviestinnän tavoitteet •  Vasta tässä vaiheessa IMC alkaa siirtyä yrityksen strategiasta kohti käytännön päätöksiä: mikä viesti, mitä kanavia, millä painotuksin …
 • 40. 3. Markkinointiviest. tavoitteet •  Millainen on hyvä tavoite? – Specigic – Measurable – Achievable – Challenging •  Jälleen palaudumme lähtötilanteen asettamaan “baselineen” •  Esim. “nostamme viime vuoden brandin muistattuvuustulosta 12%  14%!”
 • 41. 3. Markkinointiviest. tavoitteet •  Tärkeää erottaa markkinointiviestinnän tavoitteet ja markkinoinnin tavoitteet •  “Communication objectives focus on attitudes, marketing objectives focus on behaviors” •  Hyvä IMC strategia sisältää useita tavoitteita, jotka kytkee kommunikaation ja markkinoinnin tavoitteet toisiinsa
 • 42. 3. Markkinointiviest. tavoitteet •  Kommunikaation ja markkinoinnin tavoitteet voidaan laittaa tutulle AIDA–jatkumolle – Awareness  kommunikaatiotavoite – Interest  kommunikaatiotavoite – Desire  kommunikaatiotavoite – Action  markkinointitavoitte •  “+25% awareness  +10% lisää käyntejä brändin myymälöissä.” •  Odotamme innolla case-tavoitteitanne!
 • 43. 4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet •  “Strategies are ideas about how to accomplish objectives” •  “Tactics are specific actions to be taken to execute a strategy” •  Tässä vaiheessa valitaan mediakanavat, jaetaan roolit eri toimistojen kesken ja päätetään viestin sisällöstä
 • 44. 4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet •  Vaihe 1:Valitse markkinointiviestintä- ja mediamixit •  Markkinointiviestintämix = se kokoelma eri markkinointiviestinnän funktioita joita käytetään suunnitelman eri vaiheissa •  MV-mix valitaan arvioiden eri funktioiden vahvuuksien mukaan  millä funktioilla saavutetaan tavoitteet parhaiten
 • 45. 4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet •  Mediamix tarkoittaa niitä eri kanavien kokoelmaa, joilla brändiviestiä halutaan levittää •  Missä mennään nyt: Yrityksen strategia  kohderyhmät  IMC:n tavoitteet  markkinointiviestintämix  markkinointiviestinnän funktio  mediakanava •  Tästä lisää luennolla 5
 • 46. 4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet •  Vaihe 2: “luovan idean” valinta •  Mikä on IMC-suunnitelman kantava teema tai punainen lanka? •  Tässä myös IMC:n “consistency” – ajattelu on suuressa osassa •  Tästä lisää luennolla 6
 • 47. 4. Strategiset ja taktiset toimenpiteet •  Vaihe 3: Strategian myynti sisäisesti •  IMC strategian pitää olla looginen ja perusteltu ja “luovan idean” pitää tukea tavoitteita •  Tässä vaiheessa myös strategian aikataulut ja ajoitus määritellään, eri painotukset eri ajankohdilla ja sesongeilla (huom! Case!)
 • 48. 5. Määritä budjetti •  Eli paljon laitetaan mihinkin funktioon •  Ei pelkästään mediaostot, vaan myös että paljon suunnittelu, tuotanto jne. vie •  Cost vs. investment?  Kytkentä mittaukseen ja myyntiin: onko kyseessä brändinrakennus vai hintapromootio?
 • 49. 5. Määritä budjetti •  Percent-of-Sales Budgeting – Tehdään ennuste myynnistä, sitten määritellään kuin suuri %osuus laitetaan markkinointiviestintään •  ROI Budgeting – Usein yritysjohdon suosikki  “lisävoittoa pitää tulla enemmän kuin markkinointiviestintään on laitettu” – Arvioidaan mikä (lisä)myynti on realistista ja päätetään sen mukaan budjetti
 • 50. 5. Määritä budjetti •  Objective-and-Task Budgeting – Budjetoidaan sen mukaan että mitä eri sovittujen tavoitteiden ja funktioiden arvioidaan maksavan  “Nämä sovittiin tehtävän, tän verran rahaa tarvitaan toteuttamiseen” •  Share-of-Voice Budgeting – Käytännössä budjetoidaan markkinaosuuden mukaan – “jos tuotekategoriassa käytetään yhteensä 300 M€ viestintään ja meidän markkinaosuus on 50% budjetti on täten 150 M€”
 • 51. 6. Arvioi tehokkuus •  Arviointia pitää tehdä sekä kampanjan aikana että jälkeen  kampanjan optimointia jatkuvasti •  Takaisinkytkentä: ei ole järkevää asettaa tavoitteita, joita ei voi luotettavasti mitata! •  Asiakaspalautteen rooli tärkeää •  Tästä lisää luennolla 7
 • 52. Sisäinen markkinointi •  Työntekijät aina yksi markkinointiviestinnän kohderyhmä •  Työntekijöiden täytyy tukea ja “hyväksyä” IMC strategia  jälleen kytkentä liiketoimintastrategiaan •  IMC strategian viestiminen työntekijöille tulee kirjata strategian aikatauluihin + varata sille resursseja
 • 53. Kertaus •  IMC on (“)teoriana(”) kehittynyt historiallisen prosessin ja markkinaympäristön muutosten tuloksena •  IMC:n suunnittelu menee ylhäältä alas sekä on tavoitteellista ja mitattavaa •  IMC kytkeytyy aina yrityksen strategiaan ja liiketoiminnallisiin tavoitteisiin
 • 54. Pari väitettä pohdittavaksi 1. IMC:n teoria on syntynyt tukemaan ja vahvistamaan sekä markkinoijien että mainostoimistojen intressejä. 2. IMC:n teoria on imenyt sisäänsä sen, joka sitä hyödyttää ja jättänyt ulkopuolelle paljon asioita, jotka ovat sille kiusallisia. MIKSI?
 • 55. Christensen et al (2006) “The desire of IMC scholars and practitioners to reinstate order and predictability in an increasingly disordered and fragmented world is very understandable, but may be misguided.”
 • 56. Ensi viikon lukemisista Holm, Olof (2006) "Integrated Marketing Communications: From Tactics to Strategy" Corporate Communications: And International Journal, 11(1), 23-33. Cornelissen, Joep P.; Christensen, Lars T. & Vijn, Peter (2006) "Understanding the Development and Diffusion of Integrated Marketing Communications: a Metaphorical Perspective" NRG Working Paper Series, 6(2).