Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009

1,494 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Mitä on sosiaalinen media?" Henri Weijo Energiapäivillä 3.12.2009

 1. 1. Mitä on
 Sosiaalinen Media? Henri Weijo Aalto Media Factory 3.12.2009
 2. 2. Kuka? •  Henri Weijo •  Tutkija, Aalto Media Factory •  Väitöskirja digitaalisen markkinoinnin uusista tuulista
 3. 3. Agenda •  Vähän käsitteen määrittelyä ja pohdintaa •  Millainen on yksittäinen sosiaalinen mediakanava? – Helpottaa aiheen hahmottamista •  Sosiaalinen media kokoelmana useampia sosiaalisia kanavia  yleisesti puhuttu “sosiaalisena mediana”
 4. 4. “Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.” Erkkola, Jussi-Pekka (2008) ”Sosiaalisen median käsitteestä”
 5. 5. Mikä sosiaalinen media? •  2000-luvun kuuma termi mediakeskusteluissa ja yleisesti bisneksessä •  Historialliset juuret pitkät, monista erilaisista teoreettisesti keskusteluista •  Sosiaalinen media käsitteenä alkoi muodostua “joskus 2005 paikkeilla” •  Termin määritelmästä ei oikein yleistä yhteisymmärrystä
 6. 6. Tyypilliseksi miellttyjä piirteitä •  “Yhteisölliset mediat” •  Sisällön muokkaaminen, kommentointi, osallistuminen… •  Sisältö ei ole koskaan “valmis” •  Yhdistelee montaa mediasisältöä •  Monisäikeisyys ja muihin sosiaalisiin medioihin linkittyminen
 7. 7. Enemmän sosiaaliset mediat •  Kaikkien medioiden kutsumista “jonkin verran sosiaalisiksi medioiksi” ei ole kovin tyydyttävä vastaus •  Rajanvetoa on, tietyt asiat erottavat sosiaaliset mediat juuri esimerkiksi sanomalehdistä •  Merkittävin yhdistävä tekijä kanavilla on totta kai Internet, “medioiden media”
 8. 8. Enemmän sosiaaliset mediat •  Merkittävä rajanveto: Mark Poster (1995) “the Second Media age” – 1. Median aika: pieni tuottajajoukko tarjoaa sisältöä suurelle yleisölle ja toimii portinvartijoina – 2. Median aika: sisällöntuotannon hajaantuminen ja vuorovaikutteistuminen •  Sanomalehti- ja radioesimerkit osoittavat, että asian käsitteellistäminen vielä vähän kesken – Internetistä huolimatta
 9. 9. Internet kuitenkin keskiössä •  Sosiaalisen median yleistyminen johtuu totta kai Internetin yleistymisestä ja mm. yhteydet ovat nopeutuneet •  Ihmisten medialukutaidon nousua ei tosin pidä väheksyä •  HUOM! Vaikka kaikki sosiaaliset mediat ovat Internet-pohjaisia, eivät kaikki Internetin mediat ole sosiaalia!
 10. 10. Sosiaalisen median keskustelu •  Keskustelu kuitenkin painottunut hieman liikaa teknologian tuijottamiseen •  Tutkijan näkökulmasta valitettavan paljon teknologista determinismiä ilmassa •  Teknologia muokkaa kulttuuria, mutta myös päinvastoin
 11. 11. Sosiaalisen median ehdot Kangas et al (2007): 1.  Sisältö –  Selkeä vaatimus, mutta sisältöä löytyy myös ei- sosiaalisista medioista 2.  Yhteisö –  Tosin myös ei-sosiaalisilla medioilla on yhteisö(jä) 3.  Teknologia –  Sos. median teknologia on kyllä aidosti erilaista verrattuna ei-sosiaaliseen •  Nämä ehdottomia edellytyksiä, mutta mielestäni tärkein asia…
 12. 12. … loppujen lopuksi sosiaalisessa mediassa kyse on vallasta - kuka saa tuottaa ja muokata sisältöä
 13. 13. Sosiaalinen media ja valta •  Mitä hajautetumpaa valta on, sen sosiaalisempi media on kyseessä •  Yhdeltä monelle viestintä  monelta monelle keskustelu •  “Vallan antaminen kansalle” asennetasolla on tärkeämpää kuin sen tekninen mahdollistaminen – Monille yrityksille hankala hyväksyä ja ymmärtää
 14. 14. Teknologia ja sen käyttö •  Mediateknologian valinta on vasta alkua, sen käyttö vasta määrittelee onko kyseessä sosiaalinen media •  Sosiaalisen median teknologiasta saa helposti yksisuuntaisen perinteisen viestintäkanavan •  Esimerkiksi McDonald’s Facebookissa vs. McDonald’s Twitterissä (esimerkistä kiitos Mikko Laukkanen ja Erik Pöntiskoski, HSE)
 15. 15. Sosialisen median määritelmä* Mediakanava, jossa sisällön portinvartija on mediateknologian valinnallaan ja omalla toiminnallaan tehnyt itsestään mahdollisimman samanarvoisen sisällöntuottajan mediakanavan yleisön kanssa. *puhuttaessa yhdestä kanavasta
 16. 16. Esimerkki: Wikipedia •  Lähimmäksi sosiaalisen median ihannetta päässee Wikipedia – Tekstit linkittyvät toisiinsa – Kuka tahansa saa muokata – Tekstin “alkuperäinen kirjoittaja” ja alkuperäinen tarkoitus on menettänyt merkityksensä – Tosin wikipediassakin on portinvartijansa
 17. 17. Ei sosiaalisia medioita vaan sosiaalisempia medioita!
 18. 18. Sosiaalisia systeemejä •  Mediateknologiaa ei voi ymmärtää ilman että ymmärtää sen sosiaalisia suhteita, nämä suhteet ovat osittain teknologian sanelemia, mutta suurelta osin itsenäisiä •  Internet itsessään on monelta osin hallitsematon ja anarkistinen, sosiaalinen media ammentaa vahvasti tästä •  Sosiaalinen media on perusluonteeltaan demokratisoiva ja osallistava
 19. 19. Sosiaalinen ekosysteemi? •  Sosiaalisten medioiden linkittyminen toisiinsa oleellista sekä teknisesti että tapana toimia •  Internet ekosysteeminä  on jo vaikeaa hahmottaa yksittäisi mediakanavia – Jotkut vierastavat “kanava”-sanan käyttöä ylipäätänsä Internetistä puhuttaessa •  “Internet on medioiden media”  määrittelee sosiaalisen median käytäntöjä
 20. 20. Internet ja sosmedia •  “Uutinen levisi nopeasti netin sosiaalisissa medioissa”  ei oikeastaan väliä mistä se alkoi •  Monille “sosiaalinen media” tarkoittaa juuri koko sosiaalisten medioiden maailmaa, ei pelkkää yhtä mediakanavaa
 21. 21. Yritykset ja sosmedia •  Yrityksen ei ole pakko eikä välttämättä aina edes kannata olla sosiaalisissa medioissa mukana •  Mutta omalla tapaa yritys on sosiaalisissa mediassa “läsnä”, halusi tai ei •  Sosiaalisilla medioilla on tosin ikävä tapa kaapata sisältöä ei-sosiaalisista medioista käsittelyyn (remediointi)
 22. 22. “Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja rakenteinen prosessi, jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen ilmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen takia vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin.” - Erkkola, Jussi-Pekka: Sosiaalisen median käsitteestä
 23. 23. Muita ajatuksia 1.  Amatöörit ei ammattilaiset 2.  Epämuodollista ei virallista 3.  Vapaata ei strukturoitua 4.  Ei viestintää vaan sosiaalista aktiviteettia 5.  Vuorovaikutteista ei yksisuuntaista 6.  Henkilökohtaista JA kollektiivista 7.  Nopeata ja reaaliaikaista 8.  Ei hyvää ettei pahaakin
 24. 24. Lyhyt yhteenveto 1.  Oikea teknologia vain mahdollistaa (tai oikeastaan lisää) sosiaalisuutta mediassa 2.  Portinvartijan vallasta luopuminen tekee mediasta enemmän sosiaalisen 3.  Sosiaaliset mediat muodostavat suuren kokonaisuuden, ekosysteemin 4.  “Sosiaalinen media” on vielä vähän epämääräinen käsite
 25. 25. KYSYMYKSIÄ? (kiitos)

×