SlideShare a Scribd company logo
1-р лекц
Хот суурин газрын төлөвлөлтийн
тухай ерөнхий ойлголт
Хотжилт
Нийгмийн хөгжилд хотын гүйцэтгэх үүрэг
өсөн нэмэгдэх түүхэн процессыг
урбанизации буюу хотжилт гэнэ.
Үндэсний эдийн засгийн хөгжил, шинэ үйлдвэр, тээврийн
хөгжил хот, сууринг бий болдог.
Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хөгжил нь суурин газрыг
урьдаас бий болгож, хотын дүр төрх барилгын хэв маягийг
бий болгож байдаг.
Эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хот суурин өргөжиж
шинээр бий болохыг хот үүсэх гэнэ.
Үүнд:
- Эрдэс баялаг, эрчим хүчний хөгжил, хөдөө аж ахуйн
газар, төмөр замын гарам зэрэг орно.
- Рашаантай холбоотойгоор гол, нуур, далайн эрэг дагуу
амралт, сувиллын газрууд бий болно.
Бүх хот суурин газрыг хүн ам, засаг захиргаа, улс төрийн ач
холбогдол, эдийн засгийн ач холбогдол, байгаль, түүхт
газрын онцлог, хөгжлийн онцлогоос хамаарч ангилна.
 Засаг захиргаа, улс төрийн ач холбогдолоор нь
- Холбоот
- Бүгд найрамдах
- Бүс нутгийн
- Тойргийн төв гэж ангилна.
 Эдийн засгийн ач холбогдолоор нь
- Аж үйлдвэр,
- Тээврийн,
- Амралт сувилал гэж ангилна.
Хүн амын тоогоор нь хотыг дараах бүлэгт хуваана.
Үүнд:
 500 мянгаас дээш хүн амьтай- Их хот
250-500 мянган хүн амьтай- Томоохон хот
100-250 мянган хүн амьтай- Том хот
50-100 мянган хүн амьтай- Дунд
50 мянгаас бага хүн амьтай-Жижиг
Суурин газар:
10 мянгаас дээш -Томоохон
5-10 мянган - Том
3-5 мянган-Дунд
3 мянгаас доош - Жижиг
Хот, суурин төлөвлөлтийн ерөнхий үзэл
баримтлал нь хүн амын амьдрах таатай
нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.
Тулгуур үзэл баримтлал
Монгол улсын Үндсэн хуулийн ".... Хүн эрүүл, аюулгүй
орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл
алдагдахаас хамгаалуулах, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр
хангуулах эрхтэй..." гэсэн заалт нь хот суурины хөгжлийн
ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг боловсруулах
тулгуур үзэл баримтлал юм.
Хотын төлөвлөлтийн үндэс нь эдийн засгийн хөгжлийн
төлөвлөгөө байдаг. Практикд хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг
25 жилийн хугацаатай тооцоно.
Нэгдүгээрт: Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 5 жилээр
гаргана.
Барилгажилтын хувьд: Эхлээд барилгын хэмжээнд аж
үйлдвэрийн хөгжил, нутаг дэвсгэрийн хэрэгцээ, ногоон
байгууламж, тохижилтын хэмжээ нийт ажилчдын тоо
тодорхойлно.
Хот суурин газрын хөгжлийг тусгасан
төлөвлөлтийн үндсэн 2 бичиг баримтыг
Ерөнхий төлөвлөгөө
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэж юуг
хэлэх вэ?
Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөнд
тусгагдсан хэсгүүдийг нарийвчлан
төлөвлөхийг хэсэгчилсэн ерөнхий
төлөвлөгөө гэнэ.
Техник эдийн засгийн үндэслэл гэж юу?
Бүс нутгийн буюу тухайн улсын ирээдүйн хөгжлийг
бодиттойгоор тусгасан баримт бичиг юм.
Төлөвлөлтийн тулгуур нь юу байх вэ?
Шинэ хотын төсөлд барилга бий болгохын тулд хотын
нутаг дэвсгэрийн судалгаанд тулгуурлана. Хот
байгуулахаар сонгосон газарт үндсэн бүсийг тооцохын
тулд дараах судалгааг явуулдаг.
1. Байгаль цаг уурын судалгааг иж бүрэн
явуулна.
Үүнд: цацраг, температур, чийг салхины режим, усан сан, ой, өндөрлөг
болон нам дор газрын гүний усны түвшин, хөрс, одоогийн ургамалжилт.
2. Гидрологи, гидрогеологийн режимыг
тодорхойлоход
байр зүйн судалгаа болон газар нутгийн барилгын инежерийн үнэлгээ,
геологийн бүтэц, хөрсний даах чадавхи, үертэй болон үергүй газар,
элэгдэж эвдэрсэн газар гуу жалга гэх мэт.
3. Архитектур-ландшафтыг судлах
Төлөвлөлтийн төсөл
Хот төлөвлөлтийн төсөлд орон сууц, үйлдвэрийн
районуудын төсөл, тохижилт ногоон
байгууламжийн төлөвлөлтийн бодлогын төсөл
багтана.
Газрын гадарга нийгэм -эдийн засаг, үндэсний
онцлогийг хамгийн их анхаарч баригдсан орон зайн
нийлмэл шийдлийг илэрхийллийг тусгасан байх
ёстой. Төлөвлөлтийн төслийг боловсруулахдаа
барилгажилтанд шаардагдах газар нутгийн хэмжээ,
барилгын онцлог мөн тохижилт ногоон байгууламж,
амьдрах орон зайн хэмжээ, үйлчилгээний
байгуулагын бүрэлдэхүүн гэм мэт.
Үүний тулд хотын уламжлал ач холбогдол, хүн
амын тоог тооцоолон мэдэж байх ёстой. Хотын
хүн амыг 3 бүлэгт хуваадаг.
1. Хотыг бүтээн байгуулах хэсэг- Нийт хүн амын
33-38%, ирээдүйд 25-35%
2. Ажиллах хүч - томоохон хотын хувьд хүн
амын 23-26%, дунд болон жижиг хотын
хувьд 19-22%
3. Ажилгүй идэвхтэй бус хэсэгт- хүүхдүүд,
өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэд, хотын хэмжээнээс хамаарахгүйгээр
нийт хүн амын 46-48% хэлбэлзэнэ.
Хотыг бүтээн байгуулах хүн амын тоог
ойролцоогоор тооцдог томъёо
N- Ирээдүйн хүн амын тоо
А- Хот байгуулах группын үнэмлэхүй утга
а- Хот байгуулах группын хүн амьд эзлэх хувийн жин
Хотыг бүтээн байгуулах бүлгийн хүн амьд эзлэх хувийн жинг
тодорхойлох томъёо
b- Ажиллах хүчний тоо
с- идэвхгүй бүлгийн тоо
p- Хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь
К- Хөдөлмөрийн насны хүн амд ажилгүй эмэгтэйчүүдийн
эзлэх хувь
n- Хөдөлмөрийн насны хүн амд хөгжлийн бэрхшээлтэй
иргэдийн эзлэх хувь
m- Хөдөлмөрийн насны хүн амд оюутануудын эзлэх хувь
b- Ажилтай тэтвэр авагчидын эзлэх хувь
Дараах томъоёгоор нарийвчлан тооцно.
Хэн хийх вэ?
Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг Хот
байгуулалтын асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв
байгууллагаас зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага,
аж ахуйн нэгж гүйцэтгэнэ.
Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг юунд
нийцүүлэн төлөвлөх вэ?
o Нутаг дэвсгэрийн хуваарилт, ашиглал экологийн хүчин
зүйлстэй уялдуулах
o Гудамж, зам тээврийн сүлжээ эрүүл аюулгүй, тухтай
орчинг бүрдүүлэх зарчимд
o Дэд бүтэц, соёл үйлчилгээг жигд хүргэх зарчимд
o Барилга байгууламжийг оновтой шийдэх
Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг
боловсруулахад ямар бичиг баримт мөрдөх?
o Зураг төслийн үндэсний норматив
o Стандарт
o Заавар дүрэм
Хот төлөвлөлтийн шийдэлд ямар
онцлогуудыг тусгах вэ?
Газрын гадарга
Ниймгэм-эдийн засаг
Үндэсний
Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг холбогдох
байгууллагаар батлуулахад Захиалагч, Гүйцэтгэгч
харилцан үүрэг, хариуцлага хүлээнэ
Хэн хариуцлага хүлээх вэ?

More Related Content

What's hot

Content аnаlysis
Content аnаlysisContent аnаlysis
Content аnаlysis
Delgertsetseg Baatarsuren
 
Haldvart uvchin
Haldvart uvchinHaldvart uvchin
Haldvart uvchin
Tumuruu Shiileg
 
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
National of University Mongolia
 
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэхЭрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
Mongolian University of Science and Technology
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээEnkhbold Ebo
 
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээлалбан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
saixana
 
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaaDadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
Хашчулуун Хашук
 
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлхурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлBMunguntuul
 
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайланүйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайланessasura
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
 
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайланМонгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
GreengoldMongolia
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагааХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
Mr Nyak
 
Lekts2. statistik ajilglalt
Lekts2. statistik ajilglaltLekts2. statistik ajilglalt
Lekts2. statistik ajilglalt
Dalaisaikhan Natsagdorj
 
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалалЗахиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Umguullin Mongol Umguulugch
 
байгууллагын стратеги ба бүтэц
байгууллагын стратеги ба бүтэцбайгууллагын стратеги ба бүтэц
байгууллагын стратеги ба бүтэцErdenezul Purevnanzad
 
бие даалт 29 агаарын бохирдол
бие даалт 29  агаарын бохирдолбие даалт 29  агаарын бохирдол
бие даалт 29 агаарын бохирдолDul Choijid
 
Хөрсний бохирдол
Хөрсний бохирдолХөрсний бохирдол
Хөрсний бохирдол
AriunbolorChimedOchi1
 

What's hot (20)

Masshtab
MasshtabMasshtab
Masshtab
 
Content аnаlysis
Content аnаlysisContent аnаlysis
Content аnаlysis
 
Haldvart uvchin
Haldvart uvchinHaldvart uvchin
Haldvart uvchin
 
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын аргаНийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
Нийгмийн судалгааны арга: Тоон ба чанарын арга
 
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэхЭрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичиж хэвлүүлэх
 
Lects1
Lects1Lects1
Lects1
 
судалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээсудалгаа тайлан жишээ
судалгаа тайлан жишээ
 
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээлалбан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
албан хэрэг хөтлөлтийн хичээл
 
Bie daalt
Bie daaltBie daalt
Bie daalt
 
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaaDadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
Dadlagiin tailan bichih zaawapchilgaa
 
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёлхурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
хурал зөвлөгөөн зохион байгуулах соёл
 
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайланүйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан
 
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМБАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
БАГА БОЛОВСРОЛ - ХҮН БА НИЙГЭМ
 
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайланМонгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
Монгол орны бэлчээрийн төлөв байдлын үндэсний тайлан
 
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагааХөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал: Бодлого, үйл ажиллагаа
 
Lekts2. statistik ajilglalt
Lekts2. statistik ajilglaltLekts2. statistik ajilglalt
Lekts2. statistik ajilglalt
 
Захиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалалЗахиргааны актыг шалгах дараалал
Захиргааны актыг шалгах дараалал
 
байгууллагын стратеги ба бүтэц
байгууллагын стратеги ба бүтэцбайгууллагын стратеги ба бүтэц
байгууллагын стратеги ба бүтэц
 
бие даалт 29 агаарын бохирдол
бие даалт 29  агаарын бохирдолбие даалт 29  агаарын бохирдол
бие даалт 29 агаарын бохирдол
 
Хөрсний бохирдол
Хөрсний бохирдолХөрсний бохирдол
Хөрсний бохирдол
 

Viewers also liked

Berlin
Berlin Berlin
берлин
берлинберлин
берлин
vika1996222
 
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалдДархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
Ankhbileg Luvsan
 
Berlin : The Captital of Germany
Berlin : The Captital of GermanyBerlin : The Captital of Germany
Berlin : The Captital of Germany
Shübhäm Prashar
 
Berlin
BerlinBerlin
Berlin (Germany)
Berlin (Germany)Berlin (Germany)
Berlin City
Berlin CityBerlin City
Berlin City
Travelpace
 

Viewers also liked (10)

Berlin
Berlin Berlin
Berlin
 
берлин
берлинберлин
берлин
 
Lecture v
Lecture vLecture v
Lecture v
 
Lekts 5
Lekts 5Lekts 5
Lekts 5
 
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалдДархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
Дархан хотын төлөвлөлтийг боловсронгуй болгох асуудалд
 
Berlin : The Captital of Germany
Berlin : The Captital of GermanyBerlin : The Captital of Germany
Berlin : The Captital of Germany
 
Berlin
BerlinBerlin
Berlin
 
Berlin (Germany)
Berlin (Germany)Berlin (Germany)
Berlin (Germany)
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Berlin City
Berlin CityBerlin City
Berlin City
 

Similar to Lecture i

Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...
Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...
Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...batnasanb
 
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөлнийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
Buka King
 
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juramGazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
Evsel Nith
 
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013Bayar Tsend
 
Executive summary mon
Executive summary monExecutive summary mon
Executive summary monBayar Tsend
 
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРСУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
Batnasan Byambasuren
 
S.ss702 l 11. regional competition
S.ss702 l 11. regional competitionS.ss702 l 11. regional competition
S.ss702 l 11. regional competition
Baasansuren Naranbaatar
 
Executive summary mon
Executive summary monExecutive summary mon
Executive summary monBayar Tsend
 
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptxГазарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Enkh Tseba
 
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөророн сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
Evsel Nith
 
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
Ankhbileg Luvsan
 
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлалорон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
Buka King
 
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...batnasanb
 
Terguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaanTerguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaan
Buka King
 
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРНЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
Ганцоож Цэрэннадмид
 
Local self governance project document 19 march 2013
Local self governance project document 19 march 2013Local self governance project document 19 march 2013
Local self governance project document 19 march 2013
Khural Khural
 
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...batnasanb
 
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
Lhamlhundev Baljaa
 
House price final
House price finalHouse price final
House price final
Есүхэй С.
 
Fr chapter 1 racb nov 2013
Fr chapter 1 racb nov 2013Fr chapter 1 racb nov 2013
Fr chapter 1 racb nov 2013Bayar Tsend
 

Similar to Lecture i (20)

Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...
Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...
Ц.Ууганбаяр - Тогтвортой хөгжлийн стратегид тулгуурлан гэр хорооллыг орон суу...
 
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөлнийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
нийслэлийн орон сууцны хөтөлбөр батлах тухай тогтоолын төсөл
 
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juramGazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
Gazar shinechlen zohion bguulah uil ajiilagaanii juram
 
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
Fr chapter 3 racb 24 nov 2013
 
Executive summary mon
Executive summary monExecutive summary mon
Executive summary mon
 
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨРСУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
СУМЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ХӨТӨЛБӨР
 
S.ss702 l 11. regional competition
S.ss702 l 11. regional competitionS.ss702 l 11. regional competition
S.ss702 l 11. regional competition
 
Executive summary mon
Executive summary monExecutive summary mon
Executive summary mon
 
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptxГазарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
Газарзүй 9 Монгол улсын НЭЗ-ийн хөгжил.pptx
 
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөророн сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
орон сууцны худалдаж авах чадавхийн хөтөлбөр
 
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
Дархан-Уул аймгийн барилгын салбарын хөгжлийн чиг хандлага, өнөөгийн байдалл ...
 
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлалорон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
орон нутгийн хөгжлийн санд шилжүүлэг тооцох аргачлал
 
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...
Хишигжаргал, Солонго, Ариунсувд - ОРОН СУУЦНЫ ҮНЭНД НӨЛӨӨЛӨХ ХҮЧИН ЗҮЙЛСИЙН С...
 
Terguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaanTerguulegchdiin huraldaan
Terguulegchdiin huraldaan
 
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨРНЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
НЭГДСЭН ҮНДЭСТНИЙ БАЙГУУЛЛАГЫН ХӨГЖЛИЙН ХӨТӨЛБӨР
 
Local self governance project document 19 march 2013
Local self governance project document 19 march 2013Local self governance project document 19 march 2013
Local self governance project document 19 march 2013
 
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...
Ө.Рэнцэндорж Г.Өлзийсайхан Б.Сугармаа - БҮС НУТГИЙН БАРИЛГА УГСРАЛТЫН БАЙГУУЛ...
 
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
хотжилт ба эрүүл мэнд үндэсний хөтөлбөр
 
House price final
House price finalHouse price final
House price final
 
Fr chapter 1 racb nov 2013
Fr chapter 1 racb nov 2013Fr chapter 1 racb nov 2013
Fr chapter 1 racb nov 2013
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
 
Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Хяналтын сан
Хяналтын санХяналтын сан
Хяналтын сан
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 

Lecture i

 • 1. 1-р лекц Хот суурин газрын төлөвлөлтийн тухай ерөнхий ойлголт
 • 2. Хотжилт Нийгмийн хөгжилд хотын гүйцэтгэх үүрэг өсөн нэмэгдэх түүхэн процессыг урбанизации буюу хотжилт гэнэ.
 • 3. Үндэсний эдийн засгийн хөгжил, шинэ үйлдвэр, тээврийн хөгжил хот, сууринг бий болдог. Хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний хөгжил нь суурин газрыг урьдаас бий болгож, хотын дүр төрх барилгын хэв маягийг бий болгож байдаг.
 • 4. Эдгээр хүчин зүйлсийн нөлөөгөөр хот суурин өргөжиж шинээр бий болохыг хот үүсэх гэнэ. Үүнд: - Эрдэс баялаг, эрчим хүчний хөгжил, хөдөө аж ахуйн газар, төмөр замын гарам зэрэг орно. - Рашаантай холбоотойгоор гол, нуур, далайн эрэг дагуу амралт, сувиллын газрууд бий болно.
 • 5. Бүх хот суурин газрыг хүн ам, засаг захиргаа, улс төрийн ач холбогдол, эдийн засгийн ач холбогдол, байгаль, түүхт газрын онцлог, хөгжлийн онцлогоос хамаарч ангилна.
 • 6.  Засаг захиргаа, улс төрийн ач холбогдолоор нь - Холбоот - Бүгд найрамдах - Бүс нутгийн - Тойргийн төв гэж ангилна.  Эдийн засгийн ач холбогдолоор нь - Аж үйлдвэр, - Тээврийн, - Амралт сувилал гэж ангилна.
 • 7. Хүн амын тоогоор нь хотыг дараах бүлэгт хуваана. Үүнд:  500 мянгаас дээш хүн амьтай- Их хот 250-500 мянган хүн амьтай- Томоохон хот 100-250 мянган хүн амьтай- Том хот 50-100 мянган хүн амьтай- Дунд 50 мянгаас бага хүн амьтай-Жижиг
 • 8. Суурин газар: 10 мянгаас дээш -Томоохон 5-10 мянган - Том 3-5 мянган-Дунд 3 мянгаас доош - Жижиг
 • 9. Хот, суурин төлөвлөлтийн ерөнхий үзэл баримтлал нь хүн амын амьдрах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэх юм.
 • 10. Тулгуур үзэл баримтлал Монгол улсын Үндсэн хуулийн ".... Хүн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, орчны бохирдол, байгалийн тэнцэл алдагдахаас хамгаалуулах, хөдөлмөрийн аятай нөхцлөөр хангуулах эрхтэй..." гэсэн заалт нь хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг боловсруулах тулгуур үзэл баримтлал юм.
 • 11. Хотын төлөвлөлтийн үндэс нь эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөө байдаг. Практикд хотын хөгжлийн төлөвлөгөөг 25 жилийн хугацаатай тооцоно. Нэгдүгээрт: Эдийн засгийн хөгжлийн төлөвлөгөөг 5 жилээр гаргана. Барилгажилтын хувьд: Эхлээд барилгын хэмжээнд аж үйлдвэрийн хөгжил, нутаг дэвсгэрийн хэрэгцээ, ногоон байгууламж, тохижилтын хэмжээ нийт ажилчдын тоо тодорхойлно.
 • 12. Хот суурин газрын хөгжлийг тусгасан төлөвлөлтийн үндсэн 2 бичиг баримтыг Ерөнхий төлөвлөгөө Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
 • 13. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэж юуг хэлэх вэ? Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөнд тусгагдсан хэсгүүдийг нарийвчлан төлөвлөхийг хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэнэ.
 • 14. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэж юу? Бүс нутгийн буюу тухайн улсын ирээдүйн хөгжлийг бодиттойгоор тусгасан баримт бичиг юм.
 • 15. Төлөвлөлтийн тулгуур нь юу байх вэ? Шинэ хотын төсөлд барилга бий болгохын тулд хотын нутаг дэвсгэрийн судалгаанд тулгуурлана. Хот байгуулахаар сонгосон газарт үндсэн бүсийг тооцохын тулд дараах судалгааг явуулдаг. 1. Байгаль цаг уурын судалгааг иж бүрэн явуулна. Үүнд: цацраг, температур, чийг салхины режим, усан сан, ой, өндөрлөг болон нам дор газрын гүний усны түвшин, хөрс, одоогийн ургамалжилт. 2. Гидрологи, гидрогеологийн режимыг тодорхойлоход байр зүйн судалгаа болон газар нутгийн барилгын инежерийн үнэлгээ, геологийн бүтэц, хөрсний даах чадавхи, үертэй болон үергүй газар, элэгдэж эвдэрсэн газар гуу жалга гэх мэт. 3. Архитектур-ландшафтыг судлах
 • 16. Төлөвлөлтийн төсөл Хот төлөвлөлтийн төсөлд орон сууц, үйлдвэрийн районуудын төсөл, тохижилт ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн бодлогын төсөл багтана. Газрын гадарга нийгэм -эдийн засаг, үндэсний онцлогийг хамгийн их анхаарч баригдсан орон зайн нийлмэл шийдлийг илэрхийллийг тусгасан байх ёстой. Төлөвлөлтийн төслийг боловсруулахдаа барилгажилтанд шаардагдах газар нутгийн хэмжээ, барилгын онцлог мөн тохижилт ногоон байгууламж, амьдрах орон зайн хэмжээ, үйлчилгээний байгуулагын бүрэлдэхүүн гэм мэт.
 • 17. Үүний тулд хотын уламжлал ач холбогдол, хүн амын тоог тооцоолон мэдэж байх ёстой. Хотын хүн амыг 3 бүлэгт хуваадаг. 1. Хотыг бүтээн байгуулах хэсэг- Нийт хүн амын 33-38%, ирээдүйд 25-35% 2. Ажиллах хүч - томоохон хотын хувьд хүн амын 23-26%, дунд болон жижиг хотын хувьд 19-22% 3. Ажилгүй идэвхтэй бус хэсэгт- хүүхдүүд, өндөр настан, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, хотын хэмжээнээс хамаарахгүйгээр нийт хүн амын 46-48% хэлбэлзэнэ.
 • 18. Хотыг бүтээн байгуулах хүн амын тоог ойролцоогоор тооцдог томъёо N- Ирээдүйн хүн амын тоо А- Хот байгуулах группын үнэмлэхүй утга а- Хот байгуулах группын хүн амьд эзлэх хувийн жин
 • 19. Хотыг бүтээн байгуулах бүлгийн хүн амьд эзлэх хувийн жинг тодорхойлох томъёо b- Ажиллах хүчний тоо с- идэвхгүй бүлгийн тоо
 • 20. p- Хөдөлмөрийн насны хүн амын эзлэх хувь К- Хөдөлмөрийн насны хүн амд ажилгүй эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь n- Хөдөлмөрийн насны хүн амд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эзлэх хувь m- Хөдөлмөрийн насны хүн амд оюутануудын эзлэх хувь b- Ажилтай тэтвэр авагчидын эзлэх хувь Дараах томъоёгоор нарийвчлан тооцно.
 • 21. Хэн хийх вэ? Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг Хот байгуулалтын асуудал эрхэлсэн Төрийн захиргааны төв байгууллагаас зөвшөөрөл авсан мэргэжлийн байгууллага, аж ахуйн нэгж гүйцэтгэнэ.
 • 22. Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг юунд нийцүүлэн төлөвлөх вэ? o Нутаг дэвсгэрийн хуваарилт, ашиглал экологийн хүчин зүйлстэй уялдуулах o Гудамж, зам тээврийн сүлжээ эрүүл аюулгүй, тухтай орчинг бүрдүүлэх зарчимд o Дэд бүтэц, соёл үйлчилгээг жигд хүргэх зарчимд o Барилга байгууламжийг оновтой шийдэх
 • 23. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад ямар бичиг баримт мөрдөх? o Зураг төслийн үндэсний норматив o Стандарт o Заавар дүрэм
 • 24. Хот төлөвлөлтийн шийдэлд ямар онцлогуудыг тусгах вэ? Газрын гадарга Ниймгэм-эдийн засаг Үндэсний
 • 25. Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг холбогдох байгууллагаар батлуулахад Захиалагч, Гүйцэтгэгч харилцан үүрэг, хариуцлага хүлээнэ Хэн хариуцлага хүлээх вэ?