SlideShare a Scribd company logo
Бүлэг 2: Хотын ногоон байгууламжийн системийн бүтэц
А. Мэдлэг шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 1 оноо
1. Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач холбогдолоор нь хэдэн
группд хуваадаг вэ?
А. 5
Б. 3
В. 2
2. Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг ямар үзүүлэлтээр тогтоодог вэ?
А. 1 хүнд ноогдох ногоон байгууламийн норм
Б. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн талбай
В. Хотын барилгын ногоон байгууламжийн түвшин
Г. Хотын нийт талбайд эзлэх хувиар
3. Үйлдвэрлэлийн районы хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн талбай эзлэх вэ?
А. 50 хүртлэх
Б. 50 %
В. 15 багагүй хувь
4. Нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн нормыг ................. нэгжээр илэрхийлдэг.
А. Талбай
Б. М2
В. Уртааш метр
5. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламжийн объектийг хот суурин
газрын ногоон байгууламжийн нормд тооцохгүй
А. Үнэн
Б. Худал
6. Боловсролын байгууллагийн нийт талбайн хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн
талбай эзлэдэг вэ?
А. 20%
Б. 55%
В. 60%
7. Орон сууцны хорооллын хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн талбай эзлэх вэ?
А. 55-58%
Б. 55%
В. 50-60%
8. Ногоон байгууламжийг орон зайн хувьд хэд ангилдаг вэ?
А.4
Б. 3
В. 2
9. Хотын доторхи ногоон байгууламжинд ямар объектууд багтах вэ?
А. Хотын захиргааны хилд байрлах объектууд
Б. Хотын нийтийн эзэмшлийн объектууд
В. Орон сууцны объектууд
10. Үйлдвэрийн газрын ногоон байгууламжийн талбай ямар ангилалд багтах вэ?
А.Тусгай хэрэгцээний
Б. Нийтийн эзэмшлийн
В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний
11. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ногоон байгууламжийн талбай ямар ангилалд
багтах вэ?
А.Тусгай хэрэгцээний
Б. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний
В. Нийтийн эзэмшлийн
12. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг объектуудыг юунд зориулж
төлөвлөдөг вэ?
А. Хотын орчиныг эрүүлжүүлэх
Б. Хүн ам нийтээр амрахад
В. Хот төлөвлөлтөнд ногоон байгууламжтай байх ёстой учраас
13. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж аль нутаг дэвгэрт хамаарах вэ?
А. Суурьшлийн
Б. Ландшафт-амралтын
В. Хот орчмын
14. Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг аль төлөвлөгөөний зураг
төсөлд төлөвлөх вэ?
А. Ерөнхий төлөвлөгөө
Б. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
В. Барилын төлөвлөгөө
15. Хотын ногоон байгууламжийн системийг төлөвлөгөөний аль зураг төсөлд
төлөвлөх вэ?
А. Ерөнхий төлөвлөгөө
Б. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө
В. Барилын төлөвлөгөө
16. Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг төлөвлөлтийн хэддүгээр группд
хамаарах вэ?
А. 1
Б. 3
В.2
17. Ногоон байгууламжийн норм гэж юуг хэлэх вэ?
.............................................................................................................................................
18. Хотын болон районы ногоон байгууламжийн системийн хамгийн их хувийг
ямар үүрэг, зориулалтай ногоон байгууламжийн объект эзэлдэг вэ?
А. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламжийн обьект
Б. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн обьект
В.Тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийн обьект
19. .......................хотын ногоон байгууламжийн системийн төлөвлөлтийн үндэс
болдог.
А. Байгалийн ландшафт
Б. Хотын ландшафт
В. Барилгын онцлог
20. Ногоон байгууламжийг нутаг дэвсгэрийн шинж тэмдэгээр нь......................
ангилдаг вэ?
А.4
Б. 3
В. 2
В. Чадвар шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Парк цэцэрлэгийн талбайн үзүүлэлтийг тохируул.
А. Парк 1. 30 хүртэлх га
Б. Спортын парк 2. 6-20 га
В. Хүүхдийн парк 3. 50 хүртэлх га
А. ........ Б............ В..............
2. Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлт хийхдээ анхаарах хамгийн чухал 2
үзүүлэлтийг Бич.
А....................
Б................
3. Хотын ногоон байгууламжийн ситемийн объектуудыг юутай уялдуулж
байгуулахыг хэлнэ үү?
.............................................................................................................................................
...............
4. Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг тогтоодог 2 үзүүлэлтийг нэрлэ.
А.............................
Б. .....................................
5. Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач холбогдолоор нь 3 группд
хуваадаг. Тэдгээрийг нэрлэ.
А...................
Б......................
В.............................
6. Ногоон байгууламжийг орон зайн хувьд хоёр бүлэгт хуваадаг. Тэдгээрийг нэрлэ.
А.........................
Б............................
7. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн объектуудыг төлөвлөдөг үндсэн 2
зориулалтыг бич.
А....................
Б.............................
8. Ногоон байгууламжийн системийн элемент бүр 6 үүрэгтэй байдаг. Тэдгээрийг
тоочиж бич.
.............................................................................................................................................
...............
9. Гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийг төлөвлөхөд анхаарах 2 зүйлийг бич.
А..................
Б....................
10. Хотын болон дүүргийн чанартай парк цэцэрлэгийн үндсэн үүргийг тайлбарлана
уу?
.............................................................................................................................................
...............
11. Спортын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үндсэн үүргийн тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
...............
12. Хотын болон дүүргийн чанартай парк цэцэрлэгийн туслах үүргийг тайлбарлана
уу?
.............................................................................................................................................
...............
С. Хэрэглээ шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Ландшафтын бүсийн схем гаргах болов. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд
ландшафтын бүсийн схемыг хэдний масштабаар үйлдэх вэ?
А. 1:5000
Б. 1:25000
В.1:2000
2. Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн системийн төлөвлөлтөөр нэгдүгээрт
төлөвлөх 2 зүйлийг бич.
А...............................
Б.................................
3. Ногоон байгууламжийн системийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах даалгавар
авав. 2 масштабыг ол.
А. 1:5000
Б. 1:25000
В. 1:10000
4. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах ажлын проектыг зураглах
2 масштабыг ол.
А. 1:500
Б. 1:200
В. 1: 300
5. Ногоон байгууламжийн дендропланыг гаргах шаардлага гарав. Дендропланыг
хэдний масштабаар зураглах вэ?
А. 1:5000
Б. 1:500
В.1:2000
6. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлчлэх радиусыг олно уу?
А. 0,8-1,2 км
Б. Нормчлохгүй
В. 2,0-3,0 км
7. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлчлэх радиусыг олно уу?
А. 0,8-1,2 км
Б. Нормчлохгүй
В. 2,0-3,0 км
8. Их болон том хотод цэцэрлэгт хүрээлэнг хэрхэн төрөлжүүлж төлөвлөхийг хэлнэ
үү.
.............................................................................................................................................
...............
9. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгийг төлөвлөлт хийх шаардлага гарав.
Хэдэн га талбай хэрэгтэй вэ?
А. 2 га
Б. 3 га
В. 5 га
10. Бульварын үндсэн үүрийг тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
...............
11. Бульварын туслах үүргийг тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
...............
12. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгийн төлөвлөлтөнд үйлчлэх радиус хэд
байх вэ?
А. 300-500 м
Б. 500 м
В. 100 м
13. Ногоон байгууламжийн объектуудын бүрэлдэхүүн, талбайн хэмжээг
тодорхойлдог үндсэн 2 үзүүлтийг бич.
А.......................
Б..........................
14. Дараах ногоон байгууламжийн объектуудын байршлийг тодорхойл.
А. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн- ........................
Б. Цэцэрлэгт гудамж- ....................
В. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн-.............................
15. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах даалгавар иржээ.
Ажлын проектыг хэдний масштабаар зураглах вэ?
А. 1:500
Б. 1:25000
В.1:200
16. Хоёр урсгалтай гудамжны дунд ногоон байгууламж байгуулах болов. Ямар
объектийг төлөвлөх вэ?
А. Хотын чанартай цэцэрлэг
Б. Цэцэрлэгт талбай
В. Цэцэрлэгт гудамж
17. Цэцэрлэгт гудамжны талбайн өргөнийг тодорхойл.
А. 18-50 метр
Б. Нормчлохгүй
В. 8 дээш метр
18. Сөөг ургамлын өндрийн 3 шатлалыг бич.
А.................
Б.....................
В......................

More Related Content

Viewers also liked

Taller de repaso2
Taller de repaso2Taller de repaso2
Taller de repaso2
Juan Pablo Rivera Alvarez
 
Prvision dimanche 8 novembre 2015
Prvision dimanche 8 novembre 2015Prvision dimanche 8 novembre 2015
Prvision dimanche 8 novembre 2015
بسام البصيلي
 
bayou realtors sign yellow background
bayou realtors sign yellow backgroundbayou realtors sign yellow background
bayou realtors sign yellow backgroundRobert Bragg
 
Agile development gets things done
Agile development gets things doneAgile development gets things done
Agile development gets things done
Martin Hinshelwood
 
Pengertian strategi pembelajaran
Pengertian strategi pembelajaranPengertian strategi pembelajaran
Pengertian strategi pembelajaran
Tandrian
 
Ley General de Educación
Ley General de EducaciónLey General de Educación
Ley General de Educación
Roduzo
 
Dsi lec8-copy
Dsi lec8-copyDsi lec8-copy
Dsi lec8-copyggmo86
 
Hakikat sastra utawa objek formal
Hakikat sastra utawa objek formalHakikat sastra utawa objek formal
Hakikat sastra utawa objek formal
smkntegal
 
Enfermedad de perthes
Enfermedad de perthesEnfermedad de perthes
Enfermedad de perthes
Alexa Quiñones
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тестSumiya_bu
 

Viewers also liked (12)

Taller de repaso2
Taller de repaso2Taller de repaso2
Taller de repaso2
 
Prvision dimanche 8 novembre 2015
Prvision dimanche 8 novembre 2015Prvision dimanche 8 novembre 2015
Prvision dimanche 8 novembre 2015
 
bayou realtors sign yellow background
bayou realtors sign yellow backgroundbayou realtors sign yellow background
bayou realtors sign yellow background
 
Aaa
AaaAaa
Aaa
 
Agile development gets things done
Agile development gets things doneAgile development gets things done
Agile development gets things done
 
Pengertian strategi pembelajaran
Pengertian strategi pembelajaranPengertian strategi pembelajaran
Pengertian strategi pembelajaran
 
Ley General de Educación
Ley General de EducaciónLey General de Educación
Ley General de Educación
 
Dsi lec8-copy
Dsi lec8-copyDsi lec8-copy
Dsi lec8-copy
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Hakikat sastra utawa objek formal
Hakikat sastra utawa objek formalHakikat sastra utawa objek formal
Hakikat sastra utawa objek formal
 
Enfermedad de perthes
Enfermedad de perthesEnfermedad de perthes
Enfermedad de perthes
 
цахим тест
цахим тестцахим тест
цахим тест
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Hoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,ii
 

Хот суурин 2-р бүлэг

 • 1. Бүлэг 2: Хотын ногоон байгууламжийн системийн бүтэц А. Мэдлэг шалгах даалгавар Даалгавар бүр 1 оноо 1. Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач холбогдолоор нь хэдэн группд хуваадаг вэ? А. 5 Б. 3 В. 2 2. Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг ямар үзүүлэлтээр тогтоодог вэ? А. 1 хүнд ноогдох ногоон байгууламийн норм Б. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн талбай В. Хотын барилгын ногоон байгууламжийн түвшин Г. Хотын нийт талбайд эзлэх хувиар 3. Үйлдвэрлэлийн районы хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн талбай эзлэх вэ? А. 50 хүртлэх Б. 50 % В. 15 багагүй хувь 4. Нэг хүнд ноогдох ногоон байгууламжийн нормыг ................. нэгжээр илэрхийлдэг. А. Талбай Б. М2 В. Уртааш метр 5. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламжийн объектийг хот суурин газрын ногоон байгууламжийн нормд тооцохгүй А. Үнэн Б. Худал 6. Боловсролын байгууллагийн нийт талбайн хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн талбай эзлэдэг вэ? А. 20%
 • 2. Б. 55% В. 60% 7. Орон сууцны хорооллын хэдэн хувийг ногоон байгууламжийн талбай эзлэх вэ? А. 55-58% Б. 55% В. 50-60% 8. Ногоон байгууламжийг орон зайн хувьд хэд ангилдаг вэ? А.4 Б. 3 В. 2 9. Хотын доторхи ногоон байгууламжинд ямар объектууд багтах вэ? А. Хотын захиргааны хилд байрлах объектууд Б. Хотын нийтийн эзэмшлийн объектууд В. Орон сууцны объектууд 10. Үйлдвэрийн газрын ногоон байгууламжийн талбай ямар ангилалд багтах вэ? А.Тусгай хэрэгцээний Б. Нийтийн эзэмшлийн В. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний 11. Эрүүл мэндийн байгууллагуудын ногоон байгууламжийн талбай ямар ангилалд багтах вэ? А.Тусгай хэрэгцээний Б. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний В. Нийтийн эзэмшлийн 12. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийг объектуудыг юунд зориулж төлөвлөдөг вэ? А. Хотын орчиныг эрүүлжүүлэх Б. Хүн ам нийтээр амрахад В. Хот төлөвлөлтөнд ногоон байгууламжтай байх ёстой учраас 13. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламж аль нутаг дэвгэрт хамаарах вэ?
 • 3. А. Суурьшлийн Б. Ландшафт-амралтын В. Хот орчмын 14. Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг аль төлөвлөгөөний зураг төсөлд төлөвлөх вэ? А. Ерөнхий төлөвлөгөө Б. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө В. Барилын төлөвлөгөө 15. Хотын ногоон байгууламжийн системийг төлөвлөгөөний аль зураг төсөлд төлөвлөх вэ? А. Ерөнхий төлөвлөгөө Б. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө В. Барилын төлөвлөгөө 16. Ногоон байгууламжийн системийн объектуудыг төлөвлөлтийн хэддүгээр группд хамаарах вэ? А. 1 Б. 3 В.2 17. Ногоон байгууламжийн норм гэж юуг хэлэх вэ? ............................................................................................................................................. 18. Хотын болон районы ногоон байгууламжийн системийн хамгийн их хувийг ямар үүрэг, зориулалтай ногоон байгууламжийн объект эзэлдэг вэ? А. Хязгаарлагдмал хэрэгцээний ногоон байгууламжийн обьект Б. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн обьект В.Тусгай зориулалтын ногоон байгууламжийн обьект 19. .......................хотын ногоон байгууламжийн системийн төлөвлөлтийн үндэс болдог. А. Байгалийн ландшафт Б. Хотын ландшафт
 • 4. В. Барилгын онцлог 20. Ногоон байгууламжийг нутаг дэвсгэрийн шинж тэмдэгээр нь...................... ангилдаг вэ? А.4 Б. 3 В. 2 В. Чадвар шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Парк цэцэрлэгийн талбайн үзүүлэлтийг тохируул. А. Парк 1. 30 хүртэлх га Б. Спортын парк 2. 6-20 га В. Хүүхдийн парк 3. 50 хүртэлх га А. ........ Б............ В.............. 2. Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлт хийхдээ анхаарах хамгийн чухал 2 үзүүлэлтийг Бич. А.................... Б................ 3. Хотын ногоон байгууламжийн ситемийн объектуудыг юутай уялдуулж байгуулахыг хэлнэ үү? ............................................................................................................................................. ............... 4. Хотын ногоон байгууламжийн нийт талбайг тогтоодог 2 үзүүлэлтийг нэрлэ. А............................. Б. .....................................
 • 5. 5. Хотын ногоон байгууламжийн объектуудыг үүрэг ач холбогдолоор нь 3 группд хуваадаг. Тэдгээрийг нэрлэ. А................... Б...................... В............................. 6. Ногоон байгууламжийг орон зайн хувьд хоёр бүлэгт хуваадаг. Тэдгээрийг нэрлэ. А......................... Б............................ 7. Нийтийн эзэмшлийн ногоон байгууламжийн объектуудыг төлөвлөдөг үндсэн 2 зориулалтыг бич. А.................... Б............................. 8. Ногоон байгууламжийн системийн элемент бүр 6 үүрэгтэй байдаг. Тэдгээрийг тоочиж бич. ............................................................................................................................................. ............... 9. Гудамж зам талбайн ногоон байгууламжийг төлөвлөхөд анхаарах 2 зүйлийг бич. А.................. Б.................... 10. Хотын болон дүүргийн чанартай парк цэцэрлэгийн үндсэн үүргийг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ............... 11. Спортын цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үндсэн үүргийн тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ............... 12. Хотын болон дүүргийн чанартай парк цэцэрлэгийн туслах үүргийг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ...............
 • 6. С. Хэрэглээ шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Ландшафтын бүсийн схем гаргах болов. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөөнд ландшафтын бүсийн схемыг хэдний масштабаар үйлдэх вэ? А. 1:5000 Б. 1:25000 В.1:2000 2. Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн системийн төлөвлөлтөөр нэгдүгээрт төлөвлөх 2 зүйлийг бич. А............................... Б................................. 3. Ногоон байгууламжийн системийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулах даалгавар авав. 2 масштабыг ол. А. 1:5000 Б. 1:25000 В. 1:10000 4. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах ажлын проектыг зураглах 2 масштабыг ол. А. 1:500 Б. 1:200 В. 1: 300 5. Ногоон байгууламжийн дендропланыг гаргах шаардлага гарав. Дендропланыг хэдний масштабаар зураглах вэ? А. 1:5000 Б. 1:500 В.1:2000 6. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлчлэх радиусыг олно уу? А. 0,8-1,2 км Б. Нормчлохгүй
 • 7. В. 2,0-3,0 км 7. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэнгийн үйлчлэх радиусыг олно уу? А. 0,8-1,2 км Б. Нормчлохгүй В. 2,0-3,0 км 8. Их болон том хотод цэцэрлэгт хүрээлэнг хэрхэн төрөлжүүлж төлөвлөхийг хэлнэ үү. ............................................................................................................................................. ............... 9. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгийг төлөвлөлт хийх шаардлага гарав. Хэдэн га талбай хэрэгтэй вэ? А. 2 га Б. 3 га В. 5 га 10. Бульварын үндсэн үүрийг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ............... 11. Бульварын туслах үүргийг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. ............... 12. Орон сууцны хорооллын дундах цэцэрлэгийн төлөвлөлтөнд үйлчлэх радиус хэд байх вэ? А. 300-500 м Б. 500 м В. 100 м 13. Ногоон байгууламжийн объектуудын бүрэлдэхүүн, талбайн хэмжээг тодорхойлдог үндсэн 2 үзүүлтийг бич. А.......................
 • 8. Б.......................... 14. Дараах ногоон байгууламжийн объектуудын байршлийг тодорхойл. А. Хотын чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн- ........................ Б. Цэцэрлэгт гудамж- .................... В. Дүүргийн чанартай цэцэрлэгт хүрээлэн-............................. 15. Ногоон байгууламжийн объектуудыг сэргээн засварлах даалгавар иржээ. Ажлын проектыг хэдний масштабаар зураглах вэ? А. 1:500 Б. 1:25000 В.1:200 16. Хоёр урсгалтай гудамжны дунд ногоон байгууламж байгуулах болов. Ямар объектийг төлөвлөх вэ? А. Хотын чанартай цэцэрлэг Б. Цэцэрлэгт талбай В. Цэцэрлэгт гудамж 17. Цэцэрлэгт гудамжны талбайн өргөнийг тодорхойл. А. 18-50 метр Б. Нормчлохгүй В. 8 дээш метр 18. Сөөг ургамлын өндрийн 3 шатлалыг бич. А................. Б..................... В......................