SlideShare a Scribd company logo
Хичээлийн код, нэр: AC 218, Хот суурин төлөвлөлт
Хичээлийн кредит: 2кр
Бүлэг 1: Хот суурин газрын төлөвлөлтийн тухай ерөнхий ойлголт, ландшафт
төлөвлөлтийн үндсэн бодлого
А. Мэдлэг шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 1 оноо
1. Хот байгуулалтын үндсэн бодлого гэж юу вэ? Тодорхойлолтыг бичнэ үү?
.............................................................................................................................................
2. Ногоон байгууламж нь хүн амын амьдрах таатай нөхцөлийг бий болгох чухал хэрэгсэл
нь байдаг учраас хот төлөвлөлтийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болдог.
А. Үнэн
Б. Худал
3. .......дээш хүн амьтай хотыг их хот гэнэ.
А. 250 мянгаас
Б. 500 мянгаас
В. 250-500 мянган
4. Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг хийхдээ ................... судалсан байна.
А. Байгаль цаг уурын нөхцөл
Б. Эдийн засаг
В. Бүс нутгийн онцлог
5. Хотжилт гэж юу вэ? Тодорхойлолтыг бичнэ үү?
.............................................................................................................................................
6. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэж юу? Тодорхойлолтыг бичнэ үү.
.............................................................................................................................................
7. Тухайн бус нутаг болон улсын хөгжлийн ирээдүйг..........................тооцоно.
А. 10 жилээр
Б. 15 жилээр
В. 25 жилээр
8. Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг юунд нийцүүлэн төлөвлөх вэ?
А. Нутаг дэвсгэрийн хуваарилт, ашиглал экологийн хүчин зүйлстэй уялдуулах
Б. Гудамж, зам тээврийн сүлжээ эрүүл аюулгүй, тухтай орчинг бүрдүүлэх
зарчимд
В. Дэд бүтэц, соёл үйлчилгээг жигл хүргэх зарчимд
Г. Барилга байгууламжийг оновтой шийдэх
9. .......................ланшафт-амралтын нутаг дэвсгэрт хамрагдана.
А. Ой хамгаалах зурвас
Б. Нисэх онгоцны буудал
В. Нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгт хүрээлэн
10. Хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрийг ашиглалтын зориулалтаар хэд ангилдаг вэ?
А.Дөрөв
Б. Гурав
В.Тав
11......................хот орчмын нутаг дэвсгэрт хамрагдана.
А. Ой хамгаалах зурвас
Б. Зуслан
В. Нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгт хүрээлэн
12. Нисэх онгоцны буудал аль нутаг дэвсгэрт хамаарах вэ?
А. Суурьшлийн
Б. Үйлдвэрийн
В. Хот орчмын
13. Инженерийн шугам сүлжээний байгууламжууд ................... нутаг дэвсгэрт хамаарна.
А. Ландшафт-амралтын
Б. Үйлдвэрийн
В. Хот орчмын
14. Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах үндсэн элемент нь юу вэ?
А. Барилга
Б. Хүн ам
В. Үйлчилгээ
Г. Ногоон байгууламж
15. Хот суурин газрыг эдийн засгийн ач холбогдолооор нь.......................... ангилна.
А. Тав
Б. Хоёр
В. Гурав
16. Хот, суурин газрын хөгжлийн төлөвлөгөөний бичиг баримтыг.................................гэнэ.
А. Хот байгуулалтын үндсэн баримт бичиг
Б. Барилгажилын төлөвлөлт
В. Техник эдийн засгийн үндэслэл
17. Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөг хэдний масштабаар үйлдэх вэ?
А. 1:5000
Б. 1:1000
В.1:25000
18. 1:25000 масштабаар аль хот, суурины ерөнхий төлөвлөгөөний схемыг үйлдэх вэ?
А. Жижиг
Б. Их
В. Том
19. 1:5000 масштабаар аль хот, суурины ерөнхий төлөвлөгөөний схемыг үйлдэх вэ?
А. Жижиг
Б. Том
В. Их хотоос бусад
20. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэж юуг хэлэх вэ? Тодорхойлолтыг бич.
.............................................................................................................................................
В. Чадвар шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг боловсруулах тулгуур
үзэл баримтлалыг тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг холбогдох байгууллагаар батлуулахад харилцан
үүрэг, хариуцлага хүлээх хоёр байгуулагыг нэрлэ.
А......................
Б....................
3. Хот суурин газрын хөгжлийг тусгасан төлөвлөлтийн үндсэн 2 бичиг баримтыг нэрлэ.
А. ..........................
Б...............................
4. Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн төслийг боловсруулахад
зайлшүгй судлах шаардлагатай зүйлсийг нэрлэ.
А..................
Б..................
В. .................
5. Хот суурин өргөжиж шинээр бий болоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нэрлэ.
А....................................
Б............................................
В.........................
6. Ямар замаар хот суурин шинээр бий болж хөгждөг вэ? Тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
7. Хотыг бүтээн байгуулах хүн амын тоог ойролцоогоор тооцдог томъёог бич.
.............................................................................................................................................
8. Хүн ажиллаж амьдрахад тааламжтай бичил уур амьсгалын хүчин зүйлсийн дундаж тоон
үзүүлэлтийг хэлж өгнө үү.
А. Температур -.......................................
Б. Агаарын харьцангуй чийгшил - ..................................
В. Салхины хурд - ....................................................
9. Ногоон байгууламжийн системтэй салшгүй холбтоотой бодлогуудыг нэрлэ.
А......................
Б......................
В......................
10. Хотыг бүтээн байгуулах бүлгийн хүн амьд эзлэх хувийн жинг тодорхойлох томъёог
бичнэ үү.
.............................................................................................................................................
11. Хот суурин газрын нутаг дэвсгэрийг зонхилох ашиглалтын зориулалтын 4 ангиллыг
бич.
А.....................
Б.........................
В.........................
Г........................
12. Хамаарах утгыг тохируул.
А. Жижиг хот 1. 250-500 мянган хүн амтай
Б. Том хот 2. 50 мянган хүн амтай
В. Их хот 3. 500 мянгаас дээш хүн амтай
А........... Б.......... В...............
С. Хэрэглээ шалгах даалгавар
Даалгавар бүр 2 оноо
1. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний панорамыг гаргах даалгавар авчээ. Панорамыг хэдний
масштабаар үйлдэх вэ?
А. 1:5000
Б. 1:2000
В.1:25000
2. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний макетыг хийх шаардлага гарав. Макетыг хэдний
масштабаар үйлдэх вэ?
А. 1:5000
Б. 1:25000
В.1:2000
3. Хот суурин газрыг байгуулахад гидрологи, гидрогеологийн режимыг тодорхойлоход
юуг судлах вэ? Тайлбарлана уу.
.............................................................................................................................................
4. Байгаль цаг уурын хүчин зүйлсүүдийг нэрлэнэ үү?
а. Ургамалжилт хөрсний нөхцөл
б............................................
в...........................................
5. Хотын хүн амыг 3 зорилтод бүлэгт хуваадаг. Эдгээр бүлгүүдийн нэрлэ.
А......................
Б......................
В......................
6. Дараах томъёоны К утгыг тайлбарлана уу.
К -
7. Хот төлөвлөлтийн төсөлд зайлшгүй багтах бодлогын төслүүдийг нэрлэнэ үү?
А......................
Б...........................
8. Хот төлөвлөлтийн шийдэлд тусгагдах онцлогуудыг нэрлэ.
А..............................
Б...............................
В..............................
9. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад мөрдөх бичиг баримтыг
нэрлэ.
А.....................
Б...........................
В............................
10. Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг хэн гүйцэтгэх тухай тайлбарлана
уу?
.............................................................................................................................................
11. Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн даалгаварт ямар зүйлсийг тусгах тухай
тайлбарлана уу?
.............................................................................................................................................
12. Ланшафт-амралтын нутаг дэвсгэрт юу юу хамрагдах вэ? Тооцож бич.
.............................................................................................................................................
13. Хот орчмын нутаг дэвсгэрт юу юу хамаарах вэ? Тооцож бич.
.............................................................................................................................................
14. Хотын хүн амын идэвхгүй бүлэгт хамаарах хүн амыг нэрлэ.
А....................
Б........................
В.........................
15. Хот суурин газрыг ангилахдаа ямар онцлогуудыг харгалзан үзэх вэ? Тоочиж бич.
.............................................................................................................................................
16. Хот суурин газрыг засаг захиргаа, улс төрийн ач холбогдлоор нь 4 ангиладаг.
Ангилалууд тооцож бич.
А.............................
Б..............................
В.............................
Г...............................
17. Ландшафт-амралтын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлтийн үүрэг, ач холбогдлыг тайлбарлана
уу?
.............................................................................................................................................
18. Хот, суурины дэд бүтэц, соёл ахуйн үйлчилгээг хүн амд жигд хүргэх төлөвлөлтийн 2
зарчмыг бич.
А.....................
Б......................

More Related Content

Viewers also liked

Actividad # 2
Actividad # 2Actividad # 2
Actividad # 2
CARLOS GAMEZ ORTEGA
 
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinezReactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
discoverccs-org
 
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгжBuman Tsedew
 
дипломын ажил 1-1
дипломын ажил 1-1дипломын ажил 1-1
дипломын ажил 1-1
E-Gazarchin Online University
 
Purushotham Reddy -SW.- CV
Purushotham Reddy -SW.- CVPurushotham Reddy -SW.- CV
Purushotham Reddy -SW.- CV
Purushotham Reddy Boreddy
 

Viewers also liked (6)

Actividad # 2
Actividad # 2Actividad # 2
Actividad # 2
 
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinezReactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
Reactive attachment disorder_presentation_psych_dr.martinez
 
Lekts 3
Lekts 3Lekts 3
Lekts 3
 
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
8 р ангийн нийгэм нийгмийн харилцаа нэгж
 
дипломын ажил 1-1
дипломын ажил 1-1дипломын ажил 1-1
дипломын ажил 1-1
 
Purushotham Reddy -SW.- CV
Purushotham Reddy -SW.- CVPurushotham Reddy -SW.- CV
Purushotham Reddy -SW.- CV
 

Similar to Хяналтын сан

Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ulaanbaatar 2020 gcap mon
Ulaanbaatar 2020 gcap monUlaanbaatar 2020 gcap mon
Ulaanbaatar 2020 gcap mon
Mr Nyak
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Эдийн-засаг.docx
Эдийн-засаг.docxЭдийн-засаг.docx
Эдийн-засаг.docx
OkBala
 

Similar to Хяналтын сан (6)

Хот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэгХот суурин 2-р бүлэг
Хот суурин 2-р бүлэг
 
Хот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэгХот суурин 4-р бүлэг
Хот суурин 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэгЛандшафтын график 1-р бүлэг
Ландшафтын график 1-р бүлэг
 
Ulaanbaatar 2020 gcap mon
Ulaanbaatar 2020 gcap monUlaanbaatar 2020 gcap mon
Ulaanbaatar 2020 gcap mon
 
Хот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэгХот суурин 3-р бүлэг
Хот суурин 3-р бүлэг
 
Эдийн-засаг.docx
Эдийн-засаг.docxЭдийн-засаг.docx
Эдийн-засаг.docx
 

More from Otgonsaikhan Byambasuren

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Otgonsaikhan Byambasuren
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2

More from Otgonsaikhan Byambasuren (20)

Ландшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэгЛандшафтын график 4-р бүлэг
Ландшафтын график 4-р бүлэг
 
Ландшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэгЛандшафтын график 3-р бүлэг
Ландшафтын график 3-р бүлэг
 
Ландшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэгЛандшафтын график 2-р бүлэг
Ландшафтын график 2-р бүлэг
 
Lecture vi
Lecture viLecture vi
Lecture vi
 
Lecture v
Lecture vLecture v
Lecture v
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture iii
Lecture iiiLecture iii
Lecture iii
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture iv
Lecture  ivLecture  iv
Lecture iv
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture ii
Lecture iiLecture ii
Lecture ii
 
Lecture i
Lecture iLecture i
Lecture i
 
Lecture 7,8
Lecture 7,8Lecture 7,8
Lecture 7,8
 
Lecture 7
Lecture 7Lecture 7
Lecture 7
 
Lecture 5
Lecture 5Lecture 5
Lecture 5
 
Lecture 4
Lecture 4Lecture 4
Lecture 4
 
Lecture-2
Lecture-2Lecture-2
Lecture-2
 
Lecture 1
Lecture 1Lecture 1
Lecture 1
 
Hoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,iiHoslol zohiomj i,ii
Hoslol zohiomj i,ii
 

Хяналтын сан

 • 1. Хичээлийн код, нэр: AC 218, Хот суурин төлөвлөлт Хичээлийн кредит: 2кр Бүлэг 1: Хот суурин газрын төлөвлөлтийн тухай ерөнхий ойлголт, ландшафт төлөвлөлтийн үндсэн бодлого А. Мэдлэг шалгах даалгавар Даалгавар бүр 1 оноо 1. Хот байгуулалтын үндсэн бодлого гэж юу вэ? Тодорхойлолтыг бичнэ үү? ............................................................................................................................................. 2. Ногоон байгууламж нь хүн амын амьдрах таатай нөхцөлийг бий болгох чухал хэрэгсэл нь байдаг учраас хот төлөвлөлтийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг болдог. А. Үнэн Б. Худал 3. .......дээш хүн амьтай хотыг их хот гэнэ. А. 250 мянгаас Б. 500 мянгаас В. 250-500 мянган 4. Хотын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийг хийхдээ ................... судалсан байна. А. Байгаль цаг уурын нөхцөл Б. Эдийн засаг В. Бүс нутгийн онцлог 5. Хотжилт гэж юу вэ? Тодорхойлолтыг бичнэ үү? ............................................................................................................................................. 6. Техник эдийн засгийн үндэслэл гэж юу? Тодорхойлолтыг бичнэ үү. ............................................................................................................................................. 7. Тухайн бус нутаг болон улсын хөгжлийн ирээдүйг..........................тооцоно. А. 10 жилээр Б. 15 жилээр В. 25 жилээр 8. Хот, суурин газрын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг юунд нийцүүлэн төлөвлөх вэ?
 • 2. А. Нутаг дэвсгэрийн хуваарилт, ашиглал экологийн хүчин зүйлстэй уялдуулах Б. Гудамж, зам тээврийн сүлжээ эрүүл аюулгүй, тухтай орчинг бүрдүүлэх зарчимд В. Дэд бүтэц, соёл үйлчилгээг жигл хүргэх зарчимд Г. Барилга байгууламжийг оновтой шийдэх 9. .......................ланшафт-амралтын нутаг дэвсгэрт хамрагдана. А. Ой хамгаалах зурвас Б. Нисэх онгоцны буудал В. Нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгт хүрээлэн 10. Хот, суурин газрын нутаг дэвсгэрийг ашиглалтын зориулалтаар хэд ангилдаг вэ? А.Дөрөв Б. Гурав В.Тав 11......................хот орчмын нутаг дэвсгэрт хамрагдана. А. Ой хамгаалах зурвас Б. Зуслан В. Нийтийн хэрэгцээний цэцэрлэгт хүрээлэн 12. Нисэх онгоцны буудал аль нутаг дэвсгэрт хамаарах вэ? А. Суурьшлийн Б. Үйлдвэрийн В. Хот орчмын 13. Инженерийн шугам сүлжээний байгууламжууд ................... нутаг дэвсгэрт хамаарна. А. Ландшафт-амралтын Б. Үйлдвэрийн В. Хот орчмын 14. Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөө боловсруулах үндсэн элемент нь юу вэ? А. Барилга Б. Хүн ам
 • 3. В. Үйлчилгээ Г. Ногоон байгууламж 15. Хот суурин газрыг эдийн засгийн ач холбогдолооор нь.......................... ангилна. А. Тав Б. Хоёр В. Гурав 16. Хот, суурин газрын хөгжлийн төлөвлөгөөний бичиг баримтыг.................................гэнэ. А. Хот байгуулалтын үндсэн баримт бичиг Б. Барилгажилын төлөвлөлт В. Техник эдийн засгийн үндэслэл 17. Хот суурин газрын ерөнхий төлөвлөгөөг хэдний масштабаар үйлдэх вэ? А. 1:5000 Б. 1:1000 В.1:25000 18. 1:25000 масштабаар аль хот, суурины ерөнхий төлөвлөгөөний схемыг үйлдэх вэ? А. Жижиг Б. Их В. Том 19. 1:5000 масштабаар аль хот, суурины ерөнхий төлөвлөгөөний схемыг үйлдэх вэ? А. Жижиг Б. Том В. Их хотоос бусад 20. Хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө гэж юуг хэлэх вэ? Тодорхойлолтыг бич. ............................................................................................................................................. В. Чадвар шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг боловсруулах тулгуур үзэл баримтлалыг тайлбарлана уу? .............................................................................................................................................
 • 4. 2. Ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг холбогдох байгууллагаар батлуулахад харилцан үүрэг, хариуцлага хүлээх хоёр байгуулагыг нэрлэ. А...................... Б.................... 3. Хот суурин газрын хөгжлийг тусгасан төлөвлөлтийн үндсэн 2 бичиг баримтыг нэрлэ. А. .......................... Б............................... 4. Хот суурин газрын ногоон байгууламжийн төлөвлөлтийн төслийг боловсруулахад зайлшүгй судлах шаардлагатай зүйлсийг нэрлэ. А.................. Б.................. В. ................. 5. Хот суурин өргөжиж шинээр бий болоход нөлөөлдөг хүчин зүйлсийн нэрлэ. А.................................... Б............................................ В......................... 6. Ямар замаар хот суурин шинээр бий болж хөгждөг вэ? Тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. 7. Хотыг бүтээн байгуулах хүн амын тоог ойролцоогоор тооцдог томъёог бич. ............................................................................................................................................. 8. Хүн ажиллаж амьдрахад тааламжтай бичил уур амьсгалын хүчин зүйлсийн дундаж тоон үзүүлэлтийг хэлж өгнө үү. А. Температур -....................................... Б. Агаарын харьцангуй чийгшил - .................................. В. Салхины хурд - .................................................... 9. Ногоон байгууламжийн системтэй салшгүй холбтоотой бодлогуудыг нэрлэ. А...................... Б...................... В......................
 • 5. 10. Хотыг бүтээн байгуулах бүлгийн хүн амьд эзлэх хувийн жинг тодорхойлох томъёог бичнэ үү. ............................................................................................................................................. 11. Хот суурин газрын нутаг дэвсгэрийг зонхилох ашиглалтын зориулалтын 4 ангиллыг бич. А..................... Б......................... В......................... Г........................ 12. Хамаарах утгыг тохируул. А. Жижиг хот 1. 250-500 мянган хүн амтай Б. Том хот 2. 50 мянган хүн амтай В. Их хот 3. 500 мянгаас дээш хүн амтай А........... Б.......... В............... С. Хэрэглээ шалгах даалгавар Даалгавар бүр 2 оноо 1. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний панорамыг гаргах даалгавар авчээ. Панорамыг хэдний масштабаар үйлдэх вэ? А. 1:5000 Б. 1:2000 В.1:25000 2. Хотын ерөнхий төлөвлөгөөний макетыг хийх шаардлага гарав. Макетыг хэдний масштабаар үйлдэх вэ? А. 1:5000 Б. 1:25000 В.1:2000 3. Хот суурин газрыг байгуулахад гидрологи, гидрогеологийн режимыг тодорхойлоход юуг судлах вэ? Тайлбарлана уу. .............................................................................................................................................
 • 6. 4. Байгаль цаг уурын хүчин зүйлсүүдийг нэрлэнэ үү? а. Ургамалжилт хөрсний нөхцөл б............................................ в........................................... 5. Хотын хүн амыг 3 зорилтод бүлэгт хуваадаг. Эдгээр бүлгүүдийн нэрлэ. А...................... Б...................... В...................... 6. Дараах томъёоны К утгыг тайлбарлана уу. К - 7. Хот төлөвлөлтийн төсөлд зайлшгүй багтах бодлогын төслүүдийг нэрлэнэ үү? А...................... Б........................... 8. Хот төлөвлөлтийн шийдэлд тусгагдах онцлогуудыг нэрлэ. А.............................. Б............................... В.............................. 9. Хот суурины хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөг боловсруулахад мөрдөх бичиг баримтыг нэрлэ. А..................... Б........................... В............................ 10. Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зураг төслийг хэн гүйцэтгэх тухай тайлбарлана уу? .............................................................................................................................................
 • 7. 11. Хот суурины ерөнхий төлөвлөгөөний зургийн даалгаварт ямар зүйлсийг тусгах тухай тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. 12. Ланшафт-амралтын нутаг дэвсгэрт юу юу хамрагдах вэ? Тооцож бич. ............................................................................................................................................. 13. Хот орчмын нутаг дэвсгэрт юу юу хамаарах вэ? Тооцож бич. ............................................................................................................................................. 14. Хотын хүн амын идэвхгүй бүлэгт хамаарах хүн амыг нэрлэ. А.................... Б........................ В......................... 15. Хот суурин газрыг ангилахдаа ямар онцлогуудыг харгалзан үзэх вэ? Тоочиж бич. ............................................................................................................................................. 16. Хот суурин газрыг засаг захиргаа, улс төрийн ач холбогдлоор нь 4 ангиладаг. Ангилалууд тооцож бич. А............................. Б.............................. В............................. Г............................... 17. Ландшафт-амралтын нутаг дэвсгэрийн төлөвлөлтийн үүрэг, ач холбогдлыг тайлбарлана уу? ............................................................................................................................................. 18. Хот, суурины дэд бүтэц, соёл ахуйн үйлчилгээг хүн амд жигд хүргэх төлөвлөлтийн 2 зарчмыг бич. А..................... Б......................