SlideShare a Scribd company logo
Hukkaamme
resursseja yksilön,
organisaation ja
yhteiskunnan tasolla.
Huomio pois
toissijaisten
tarpeiden
eliminoinnista.
Keskittyminen
kokonaisuuteen ja
asiakkuuksiin.
Modig & co
LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä,
modernin organisoitumisen tavat
LEAN JA JULKISHALLINTO 2015
21.10.2015
Päivi Sutinen
KT, palvelujen kehittämisjohtaja, Espoo
2
Ymmärrämmekö
muutoksen
asiakkaissa?
Asiakas
• hyödyn saajana
• palvelujen ostajana ja
käyttäjänä
• kuluttajana
• verkostoitujana
• veronmaksajana
Ymmärrämmekö
muutoksen
työelämässä?
21.10.2015 3
Työn muutos
Ammattien muutos
Roolien muutos
Uudet tavat tehdä työtä
Ymmärrämmekö
muutoksen
yhteiskunnassa?
21.10.2015 4
Digitalisaatio
Robotisaatio
Väestömuutos
Globalisaatio
Talouden niukkuus
LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä,
modernin organisoitumisen tavat
Etsin vastauksia kysymyksiin
• Millainen on toimintakykyinen ja järkevä organisaatiomalli?
• Päätöksenkulun selkeys ja läpinäkyvyys tulevaisuuden
organisaatiossa – miten järjestetään?
21.10.2015 5
Visualisointi!
Resursskikeskeisyydestä
asiakaskeskeisyyteen
Resurssitehokkuudesta
virtaustehokkutteen
Prosessien määrittäminen
virtausyksikön näkökulmasta
Esityksen eteneminen
 Modernin organisoitumisen haasteet
kuntajohtamisen näkökulmasta
 Modernin organisoitumisen ratkaisut
kuntajohtamisen näkökulmasta
 LEAN ja kuntajohtaminen
21.10.2015 6
Modernin organisoitumisen haasteet
kuntajohtamisen näkökulmasta
21.10.2015 7
Kuntien haasteista
ongelmien juurisyihin
1. Hallintoperustainen toimintamalli
2. Reaali- ja rahavirta eivät kohtaa toiminnassa
3. Toimintaa ohjataan talous- ja resurssiohjauksella
4. Yksilöllä voi olla ristiriitaisia rooleja
5. Valtionohjaus voi hajauttaa kuntajohtamista
6. Johtamisessa hautaudutaan yksityiskohtiin
7. Käsitteet ja työkalut ovat yhteensopimattomia
21.10.2015 8
Kriittistä: miten
muutetaan
• johtaminen ja toiminta
hallinnoinnista
asiakkuusperustaiseen
toiminnan hallintaan
ja kehittämiseen
• tehtävien ja
velvoitteiden
hoitaminen professio-
perustaisuudesta
asiakaspalveluun
1. Hallintoperustainen toimintamalli
H
A
L
L
I
N
T
O
TEKEMINEN: TUOTTAVUUS ja VAIKUTTAVUUS
Asiakkuus ja toiminta
siiloutuvat
• organisaatioon / yksikköön
• profession mukaan
• rajapintojen sisään
• toimittajaloukkuihin
jolloin
Asiakkuus, toiminta ja
asiakastieto
• pirstaloituu eli asiakas on
jokaisen siilon asiakas
erikseen
• hajautuu
epäjatkuvuuskohtiin
• asiakastieto ei leviä, ei ole
käytettävissä
REAALIVIRTA
RAHAVIRTA
Kunta päättää veroasteen
Kuntalaiset/ yritykset/ yhteisöt veromaksajan roolissa
Asiakas ei maksa tai maksaa vain osan kokonaiskustannuksista
ASIAKASTARVE
Kunta päättää asiakkuudet
Käyttäjäasiakas
hyödyn
saajan roolissa
PALVELUTARJOOMA
Kunta päättää palvelut
Käyttäjäasiakas
palvelun
valitsijan roolissa
KUNNAN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUDEN HALLINNAN JA
TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN YDIN:
Kunta päättää itsehallinnollisesti sekä
rahavirrastaan että reaalivirrastaan
2. Reaali- ja rahavirta eivät kohtaa
toiminnassa
3. Toimintaa ohjataan talous- ja
resurssiohjauksella
MISSIO – VISIO – STRATEGIA
Miksi olemme olemassa? Miten toimintaympäristö ja
oma tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Missä on
onnistuttava?
TOIMINTA
Resurssit
Maan-
käyttö/
Tilat
Organi-
saatio
Henki-
löstö
Tieto Tieto-
järjes-
telmät
Tekno-
logia
Kustannus-
vaikut-
tavuus
T
a
l
o
u
s
Tuottavuus
Huomion kiinnittäminen
entistä tehokkaampaan
resurssien
hyödyntämiseen lisää työn
määrää!
Modig & CO
Sometoimittaja
4. Yksilöllä voi olla ristiriitaisia rooleja
21.10.2015 12
Veronmaksaja
Omistaja
Asiakas, käyttäjä
Työntekijä
Yrittäjä
Päätöksentekijä
Yhteisön jäsen
Innovaatiotoimija
Hallintoalamainen
5. Valtionohjaus voi hajauttaa
kuntajohtamista
21.10.2015 13
Kunnan toimintaan vaikuttavat valtionhallinnon sidosryhmät
Kunnan toimintaan vaikuttavat
alueelliset ja muut sidosryhmät
6. Johtamisessa hautaudutaan
yksityiskohtiin
21.10.2015 14
7. Käsitteet ja työkalut ovat
yhteensopimattomia
21.10.2015 15
Esityksen eteneminen
 Modernin organisoitumisen haasteet
kuntajohtamisen näkökulmasta
 Modernin organisoitumisen ratkaisut
kuntajohtamisen näkökulmasta
 LEAN ja kuntajohtaminen
21.10.2015 16
Uuden liiketoimintamallin
muutosdriverit
1. Asiakkuusperustaisuus
2. Toimintaperustaisuus
3. Tietoperustaisuus
4. Kehittämisen johtaminen
21.10.2015 17
Asiakkaat, käyttäjät,
järjestäjät, tuottajat, kehittäjät
palvelut, prosessit, tieto
1. Asiakkuusperustaisuus
21.10.2015 18
Johtaminen ja kehittäminen
Asiakkuuksien hallinta
Palvelujen järjestäminen
Palvelutuotanto
Hyvinvointi,
elinvoima,
kilpailukyky,
kestävä talouden
tasapaino
Johtamisen ja organisaation
kyvykkyyksien kehittäminen
liiketoimintamallin viitekehyksen,
JVA:n ja KA:n avulla
MISSIO – VISIO – STRATEGIA
Miksi olemme olemassa? Miten toimintaympäristö ja oma
tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Missä on onnistuttava?
2. Toimintaperustaisuus
TOIMINTA
PROSESSIT ja PALVELUT
Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit
Asiakas-
tarve
Asiakas-
hyöty
TOIMINTAMALLIT
Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme?
Miten kehitämme toimintaa?
LIIKETOIMINTAMALLIT
Miten rahoitamme toimintamme?
Missä palvelutuotannossa olemme mukana?
Resurssit
Maan-
käyttö/
Tilat
Organi-
saatio
Henki-
löstö
Tieto Tieto-
järjes-
telmät
Tekno-
logia
Kustannus-
vaikuttavuus
Tuotta-
vuus
JUPS Heikkilää mukaellen
Organi-
saation
kyvykkyydet
Copyright Päivi Sutinen
3. Tietoperustaisuus
• Tarvitaan asiakastietoa ja tietoa asiakkaiden tarpeista
– asiakkaalta saatava tieto (kyselyiden, palautteiden,
mielipiteiden ja käsitysten keräämisen kautta)
– asiakkaista saatava tieto eli ei suoraan asiakkaalta kerättävä
tieto asiakkuudesta (demografiset tiedot, kanta-
asiakasjärjestelmien tieto)
• Tarvitaan asiakasymmärrystä (customer insight) eli
jalostettua ja käyttötilanteeseen kiinnitettyä asiakastietoa
– tiedon kerääminen yksin ei riitä - tietoa on analysoitava ja
hyödynnettävä ennen kuin siitä tulee asiakasymmärrystä.
• Tarvitaan tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä
johtamisessa
21.10.2015 20
Johtamisen ja
kehittämisen
johtamisen
muutos
4. Kehittämisen johtaminen 1/2
LIIKETOIMINTA-ALUEET
PROSESSI-
PERUSTAISUUS
LINJAORGANISAATIO-
PERUSTAISUUS
LIIKETOIMINTA-ALUEET
Päivi Sutinen - @PSutinen 2113.2.2013
Toimintamallit
4. Kehittämisen johtaminen 2/2
22
Tulos
Prosessit
Käyttäytyminen
Unless there is behaviour change NOTHING changes.Lähde: McKinsey and Co
Espoon kpk/SOTE Ketterän 27.11.2013 festareiden vieraan
Sarah Fraserin esityksestä sivu 10
Tulos
Prosessit
Käyttäytyminen
Kulttuurimuutos
Prosessien
kehittäminen
Strategia
Nykytilassa Tulevaisuudessa
Kuntien liiketoimintamallinnuksen
työkalut kehitteillä
• Liiketoimintamallinnuksen viitekehys
– johtamisella lisäarvo asiakkaalle
– testauksessa, käyttöön 2017 (6Aika-Espoo)
• Johtamisen viitearkkitehtuuri
– johtamisen tietovirrat ja prosessi-integraatiot
– testauksessa, käyttöön 3/2016 (Kuntatieto-ohjelma, Espoo)
• Asiakkuuksien hallinnan viitekehys
– asiakashyöty johtamisen keskiössä
– prototypointi vaiheessa (6Aika-Espoo)
• Palvelujen järjestämisen viitekehys
– palvelutarjooman johtaminen
– mallinnus alkaa 6/2016 (Espoo projektoi)
21.10.2015 23
Organisaation
tuleva
toimintamalli ja
kyvykkyydet
Tavoitetilan arkkitehtuuri
eli tavoitearkkitehtuuri
Toiminnan johtaminen
Kehittämisen työkalut
Esimerkki työkaluista
24
Organisaation
nykyinen
toimintamalli ja
kyvykkyydet
Nykyinen
kokonaisarkkitehtuuri
Organisaation
Missio, Visio, Strategia
Organisaation
kehitysohjelmat ja
projektit
toimintamallin ja
kyvykkyyksien
kehittämiseksi
Viitekehys
Viitearkkitehtuuri
Viitearkkitehtuuri
on rajatun arkkitehtuuri-
kokonaisuuden abstrakti
toimiala-, organisaatio-,
toimittaja- ja
toteutusneutraali rakenne.Kohdealuearkkitehtuuri1
Kohdealuearkkitehtuuri2
Kohdealuearkkitehtuuri3
Kohdealuearkkitehtuuri1
Kohdealuearkkitehtuuri2
Kohdealuearkkitehtuuri3
Kehittämisen tiekartta
Viitekehys
Viitearkkitehtuuri
Copyright Päivi Sutinen
Esityksen eteneminen
 Modernin organisoitumisen haasteet
kuntajohtamisen näkökulmasta
 Modernin organisoitumisen ratkaisut
kuntajohtamisen näkökulmasta
 LEAN ja moderni kuntajohtaminen
21.10.2015 25
Johtaminen on prosessi,
jossa tieto virtaa
26
ASIAKAS-
VAIKUTUS
ASIAKAS-
TARVE
Veronmaksaja
(yksilö, yritys, yhteisö)
Palvelun käyttäjä
(yksilö, yritys, yhteisö)
Y1. Asiakkuuksien johtaminen
Y2. Palvelujen järjestämisen
johtaminen
Y3. Palvelutuotannon
johtaminen
Tukiprosessit
Ohjausprosessit
Ydinprosessit
Asiakkuudet
Palveluvalikoima / Palveluverkko
Liiketoimintamalli/ Yhteiset kyvykkyydet
Markkinat ja kysynnän hallinta
Tuotettavat palvelut -salkku
Operating modell/ toimintamalli
liiketoiminta-alueilla ja erityisesti
kyvykkyydet
Palvelut valituille asiakkaille
Copyright Päivi Sutinen
Tarkastelun tausta-aineisto
21.10.2015 27
Moderni kuntajohtaminen ja
LEAN (vrt. Modig 2013)
• Yksittäisten palvelun prosessin LEANaus
– parantaa sen arvotuotantoa, mutta saattaa johtaa
kaupunkitason näkökulmasta osa-optimointiin
• Kaupunkitasoinen johtamisprosessin LEANaus
– tuottaa tasapainotettua arvoa eli ratkaisuja em. juurisyiden
ratkaisemiseen
– virtausyksikkönä tieto
– tuottaa kaupunkitasoista arvoa asiakkuus edellä
– parantaa johtamisessa tarvittavan tiedon läpimenoaikaa
– ratkaisee johtamisen tehokkuusparadoksia: tiedonhallinnan
parantaminen ei paranna sen hyödyntämistä
– korostaa kokonaiskuvaa ja sen merkitystä, suhteessa
niukkuuden perusongelmaan
– kehittää johtamista ja kulttuuria
21.10.2015 28
Tavoitteena T-tyypin johtajuus –
syvät asiantuntijuuden juuret
21.10.2015 29
Johtamistaitojen laajentaminen
Syvälle juurtunut asiantuntemus
LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä,
modernin organisoitumisen tavat
Etsin vastauksia kysymyksiin
• Millainen on toimintakykyinen ja järkevä organisaatiomalli?
• Päätöksenkulun selkeys ja läpinäkyvyys tulevaisuuden
organisaatiossa – miten järjestetään?
21.10.2015 30
Asiakkuusperustainen
Prosessiperustainen
Tietoperustainen
Yhteentoimivasti modulaarinen
Päätöksenteko on yksi prosessi muiden joukossa
Vahvasti arjessa johtajuuteen ja
kulttuuriin juurtunut
Johtamisen LEANaus lähtee
johtajasta
Kehittämisen timantti
1. Sitoudu kehittämään itseäsi
2. Kouluta ja kehitä muita
3. Tue päivittäisiä taitoja ja toimintaa
4. Luo visio ja aseta tavoitteet
21.10.2015 31
Kiitos,
Päivi Sutinen
paivi.sutinen@Espoo.fi
@ Twitter; LinkedIn; SlideShare; Facebook
32

More Related Content

What's hot

Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
Suomen Ekonomit
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Paivi Sutinen
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Paivi Sutinen
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Hannes Rauhala
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen
 
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluinEspoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Hannes Rauhala
 
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
Paivi Sutinen
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Teemu Ropponen
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
Tero Peltola
 
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Paivi Sutinen
 
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Tekes Programmes and Campaigns
 
Digitalisaatio ja kuntapalvelut
Digitalisaatio ja kuntapalvelutDigitalisaatio ja kuntapalvelut
Digitalisaatio ja kuntapalvelut
Hannes Rauhala
 
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessaSosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
Jari Jussila
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM DigiOpen
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Sitra the Finnish Innovation Fund
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Vapaa_Jakelu
 

What's hot (19)

Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014Lean start up Kuopio 24.9.2014
Lean start up Kuopio 24.9.2014
 
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitysKunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
Kunnan johtamisen viitearkkitehtuurin esitys
 
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverinaAsiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
Asiakkuus ja toimintaperustaisuus muutosdriverina
 
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
Mullistaako #DigiEspoo kuntapalvelut?
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluinEspoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
Espoon digiagendaa toteutetaan kokeiluin
 
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
Asiakkuuksien segmentointi ja hyvinvoinnin johtaminen - Kumppanuusforum 2017
 
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksiaTero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
Tero Meltti: #sinun Ideasi - kokeilun tuloksia
 
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
Osy nettikansa kehittäjäyhteisö 14.2.2011
 
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: ToimintamalliDigi Office, työpaja 2: Toimintamalli
Digi Office, työpaja 2: Toimintamalli
 
Sykemittari
SykemittariSykemittari
Sykemittari
 
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
Espoon innovaatioalustat: yhteiskehittäminen KYKY-toimintamallilla 4.10
 
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
Niina Turumäki, Marjaana Laine: Vinkkejä virastosi työnantajakuvan vahvistami...
 
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenvetoKaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
Kaupunkien kehitystarpeet workshop yhteenveto
 
Digitalisaatio ja kuntapalvelut
Digitalisaatio ja kuntapalvelutDigitalisaatio ja kuntapalvelut
Digitalisaatio ja kuntapalvelut
 
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessaSosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
Sosiaalisen median luova hyödyntäminen teollisuudessa
 
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
STM Digi open 14092017 Kokemuksia ja näkemyksiä digitalisaatiosta julkishalli...
 
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminenTimo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
Timo Järvensivu - Verkostojen johtaminen
 
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
Kansainvälistymisen kasvupaketti-laajentaa_tekesin_asiakaskuntaa_impact_brief...
 

Similar to Lean 2015 10-21

Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Valtiokonttori / Statskontoret / State Treasury of Finland
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Sosiaali- ja terveysministeriö / yleiset
 
CxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like businessCxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like business
CxO Professional Oy
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
AKUSTI - tietohallintoyhteistyöfoorumi
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Paivi Sutinen
 
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Paivi Sutinen
 
Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Petri Pohjala
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tilastokeskus
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Leila Kaunisharju
 
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitysHyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Ambientia
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112mmukkala
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Maa- ja metsätalousministeriö
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenMikko Eerola
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Business Arena Oy
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Timo Halima
 

Similar to Lean 2015 10-21 (20)

Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaaliDigi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
Digi Office, työpaja 3: resurssointi, ennakkomateriaali
 
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
Johtaminen uudistuvissa sote-palveluissa, Päivi Sillanaukee, 12.5.2016
 
CxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like businessCxO Academy - Run IT like business
CxO Academy - Run IT like business
 
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalliAsiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
Asiakas- ja toimintalähtöisen digikehittämisen toimintamalli
 
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
Kaupunki digitalisaation kasvualustana 2015 11-05
 
VALIT
VALITVALIT
VALIT
 
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
Kunnan palvelujen ja prosessien kehittämisen yhteys tietoon ja tietijärjestel...
 
SOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi PowerpointSOP Suomeksi Powerpoint
SOP Suomeksi Powerpoint
 
Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019Aamu Mercurissa 16.1.2019
Aamu Mercurissa 16.1.2019
 
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoonSuoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
Suoritusmittariston rakentaminen projektituotantoon
 
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, ValtiokonttoriTietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Tietoa päätöksenteon tueksi, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, ValtiokonttoriJulkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
Julkishallinnon raportointi- ja analysointipalvelu, Olli Ahonen, Valtiokonttori
 
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitysHyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
Hyppy tulevaisuuteen - hyvän roadmapin merkitys
 
Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112Työvoima 2013+ projekti 141112
Työvoima 2013+ projekti 141112
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
Arvo Kokkonen Maanmittauslaitos / Paikkatietopoliittinen selonteko Kick Off 1...
 
Digitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminenDigitaalisen palvelun kehittäminen
Digitaalisen palvelun kehittäminen
 
Sairanen Liideri
Sairanen LiideriSairanen Liideri
Sairanen Liideri
 
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
Mistä lisää tehoja kehittämisyhtiöiden palveluihin?
 
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
Aalto-yliopisto Tiedolla johtaminen Timo Halima luento lukukausi 2015
 

More from Paivi Sutinen

Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
Smart and Resilient Espoo 2021 12-09Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
Paivi Sutinen
 
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Paivi Sutinen
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Paivi Sutinen
 
CaaS capabilities 2021 02-22 final
CaaS capabilities 2021 02-22 finalCaaS capabilities 2021 02-22 final
CaaS capabilities 2021 02-22 final
Paivi Sutinen
 
City as a Service, CaaS, development
City as a Service, CaaS, developmentCity as a Service, CaaS, development
City as a Service, CaaS, development
Paivi Sutinen
 
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Paivi Sutinen
 
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Paivi Sutinen
 
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminenKuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
Paivi Sutinen
 
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänäInnovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
Paivi Sutinen
 
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessäKokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
Paivi Sutinen
 
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisenInnovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
Paivi Sutinen
 
Tarinasta Toimintaan
Tarinasta ToimintaanTarinasta Toimintaan
Tarinasta Toimintaan
Paivi Sutinen
 
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemanaJohtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Paivi Sutinen
 

More from Paivi Sutinen (13)

Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
Smart and Resilient Espoo 2021 12-09Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
Smart and Resilient Espoo 2021 12-09
 
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
Tiedon hyödyntämisestä vaikuttavuudella johtamiseen 2021 05-11
 
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
Tietopolitiikka - VM - Sutinen 2021-11-23
 
CaaS capabilities 2021 02-22 final
CaaS capabilities 2021 02-22 finalCaaS capabilities 2021 02-22 final
CaaS capabilities 2021 02-22 final
 
City as a Service, CaaS, development
City as a Service, CaaS, developmentCity as a Service, CaaS, development
City as a Service, CaaS, development
 
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
Tietoperustaisuus - hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämisen muutosdriveri - VM...
 
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
Kuutoskaupunkien yhteistyöllä avoimia ja älykkäitä palveluja -2016
 
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminenKuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
Kuntakentän palvelujen ja toiminnan kehittäminen
 
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänäInnovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
Innovatiiviset palveluratkaisut elinvoimaisuuden edistäjänä
 
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessäKokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
Kokonaisvaltainen ajattelu kunnan johtamisessa ja kehittämisessä
 
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisenInnovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
Innovatiiviset palveluratkaisut haastavat kuntajohtamisen
 
Tarinasta Toimintaan
Tarinasta ToimintaanTarinasta Toimintaan
Tarinasta Toimintaan
 
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemanaJohtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
Johtajana kehittymisen olemus kunta-alan johtajan kokemana
 

Lean 2015 10-21

 • 1. Hukkaamme resursseja yksilön, organisaation ja yhteiskunnan tasolla. Huomio pois toissijaisten tarpeiden eliminoinnista. Keskittyminen kokonaisuuteen ja asiakkuuksiin. Modig & co LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä, modernin organisoitumisen tavat LEAN JA JULKISHALLINTO 2015 21.10.2015 Päivi Sutinen KT, palvelujen kehittämisjohtaja, Espoo
 • 2. 2 Ymmärrämmekö muutoksen asiakkaissa? Asiakas • hyödyn saajana • palvelujen ostajana ja käyttäjänä • kuluttajana • verkostoitujana • veronmaksajana
 • 5. LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä, modernin organisoitumisen tavat Etsin vastauksia kysymyksiin • Millainen on toimintakykyinen ja järkevä organisaatiomalli? • Päätöksenkulun selkeys ja läpinäkyvyys tulevaisuuden organisaatiossa – miten järjestetään? 21.10.2015 5 Visualisointi! Resursskikeskeisyydestä asiakaskeskeisyyteen Resurssitehokkuudesta virtaustehokkutteen Prosessien määrittäminen virtausyksikön näkökulmasta
 • 6. Esityksen eteneminen  Modernin organisoitumisen haasteet kuntajohtamisen näkökulmasta  Modernin organisoitumisen ratkaisut kuntajohtamisen näkökulmasta  LEAN ja kuntajohtaminen 21.10.2015 6
 • 8. Kuntien haasteista ongelmien juurisyihin 1. Hallintoperustainen toimintamalli 2. Reaali- ja rahavirta eivät kohtaa toiminnassa 3. Toimintaa ohjataan talous- ja resurssiohjauksella 4. Yksilöllä voi olla ristiriitaisia rooleja 5. Valtionohjaus voi hajauttaa kuntajohtamista 6. Johtamisessa hautaudutaan yksityiskohtiin 7. Käsitteet ja työkalut ovat yhteensopimattomia 21.10.2015 8
 • 9. Kriittistä: miten muutetaan • johtaminen ja toiminta hallinnoinnista asiakkuusperustaiseen toiminnan hallintaan ja kehittämiseen • tehtävien ja velvoitteiden hoitaminen professio- perustaisuudesta asiakaspalveluun 1. Hallintoperustainen toimintamalli H A L L I N T O TEKEMINEN: TUOTTAVUUS ja VAIKUTTAVUUS Asiakkuus ja toiminta siiloutuvat • organisaatioon / yksikköön • profession mukaan • rajapintojen sisään • toimittajaloukkuihin jolloin Asiakkuus, toiminta ja asiakastieto • pirstaloituu eli asiakas on jokaisen siilon asiakas erikseen • hajautuu epäjatkuvuuskohtiin • asiakastieto ei leviä, ei ole käytettävissä
 • 10. REAALIVIRTA RAHAVIRTA Kunta päättää veroasteen Kuntalaiset/ yritykset/ yhteisöt veromaksajan roolissa Asiakas ei maksa tai maksaa vain osan kokonaiskustannuksista ASIAKASTARVE Kunta päättää asiakkuudet Käyttäjäasiakas hyödyn saajan roolissa PALVELUTARJOOMA Kunta päättää palvelut Käyttäjäasiakas palvelun valitsijan roolissa KUNNAN KUSTANNUSVAIKUTTAVUUDEN HALLINNAN JA TUOTTAVUUDEN PARANTAMISEN YDIN: Kunta päättää itsehallinnollisesti sekä rahavirrastaan että reaalivirrastaan 2. Reaali- ja rahavirta eivät kohtaa toiminnassa
 • 11. 3. Toimintaa ohjataan talous- ja resurssiohjauksella MISSIO – VISIO – STRATEGIA Miksi olemme olemassa? Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Missä on onnistuttava? TOIMINTA Resurssit Maan- käyttö/ Tilat Organi- saatio Henki- löstö Tieto Tieto- järjes- telmät Tekno- logia Kustannus- vaikut- tavuus T a l o u s Tuottavuus Huomion kiinnittäminen entistä tehokkaampaan resurssien hyödyntämiseen lisää työn määrää! Modig & CO
 • 12. Sometoimittaja 4. Yksilöllä voi olla ristiriitaisia rooleja 21.10.2015 12 Veronmaksaja Omistaja Asiakas, käyttäjä Työntekijä Yrittäjä Päätöksentekijä Yhteisön jäsen Innovaatiotoimija Hallintoalamainen
 • 13. 5. Valtionohjaus voi hajauttaa kuntajohtamista 21.10.2015 13 Kunnan toimintaan vaikuttavat valtionhallinnon sidosryhmät Kunnan toimintaan vaikuttavat alueelliset ja muut sidosryhmät
 • 15. 7. Käsitteet ja työkalut ovat yhteensopimattomia 21.10.2015 15
 • 16. Esityksen eteneminen  Modernin organisoitumisen haasteet kuntajohtamisen näkökulmasta  Modernin organisoitumisen ratkaisut kuntajohtamisen näkökulmasta  LEAN ja kuntajohtaminen 21.10.2015 16
 • 17. Uuden liiketoimintamallin muutosdriverit 1. Asiakkuusperustaisuus 2. Toimintaperustaisuus 3. Tietoperustaisuus 4. Kehittämisen johtaminen 21.10.2015 17
 • 18. Asiakkaat, käyttäjät, järjestäjät, tuottajat, kehittäjät palvelut, prosessit, tieto 1. Asiakkuusperustaisuus 21.10.2015 18 Johtaminen ja kehittäminen Asiakkuuksien hallinta Palvelujen järjestäminen Palvelutuotanto Hyvinvointi, elinvoima, kilpailukyky, kestävä talouden tasapaino
 • 19. Johtamisen ja organisaation kyvykkyyksien kehittäminen liiketoimintamallin viitekehyksen, JVA:n ja KA:n avulla MISSIO – VISIO – STRATEGIA Miksi olemme olemassa? Miten toimintaympäristö ja oma tilanne vaikuttaa tulevaisuuteen? Missä on onnistuttava? 2. Toimintaperustaisuus TOIMINTA PROSESSIT ja PALVELUT Ydin-, ohjaus- ja tukiprosessit Asiakas- tarve Asiakas- hyöty TOIMINTAMALLIT Miten toimimme, mitä teemme itse, mitä ostamme? Miten kehitämme toimintaa? LIIKETOIMINTAMALLIT Miten rahoitamme toimintamme? Missä palvelutuotannossa olemme mukana? Resurssit Maan- käyttö/ Tilat Organi- saatio Henki- löstö Tieto Tieto- järjes- telmät Tekno- logia Kustannus- vaikuttavuus Tuotta- vuus JUPS Heikkilää mukaellen Organi- saation kyvykkyydet Copyright Päivi Sutinen
 • 20. 3. Tietoperustaisuus • Tarvitaan asiakastietoa ja tietoa asiakkaiden tarpeista – asiakkaalta saatava tieto (kyselyiden, palautteiden, mielipiteiden ja käsitysten keräämisen kautta) – asiakkaista saatava tieto eli ei suoraan asiakkaalta kerättävä tieto asiakkuudesta (demografiset tiedot, kanta- asiakasjärjestelmien tieto) • Tarvitaan asiakasymmärrystä (customer insight) eli jalostettua ja käyttötilanteeseen kiinnitettyä asiakastietoa – tiedon kerääminen yksin ei riitä - tietoa on analysoitava ja hyödynnettävä ennen kuin siitä tulee asiakasymmärrystä. • Tarvitaan tiedonhallintaa ja tiedon hyödyntämistä johtamisessa 21.10.2015 20
 • 21. Johtamisen ja kehittämisen johtamisen muutos 4. Kehittämisen johtaminen 1/2 LIIKETOIMINTA-ALUEET PROSESSI- PERUSTAISUUS LINJAORGANISAATIO- PERUSTAISUUS LIIKETOIMINTA-ALUEET Päivi Sutinen - @PSutinen 2113.2.2013
 • 22. Toimintamallit 4. Kehittämisen johtaminen 2/2 22 Tulos Prosessit Käyttäytyminen Unless there is behaviour change NOTHING changes.Lähde: McKinsey and Co Espoon kpk/SOTE Ketterän 27.11.2013 festareiden vieraan Sarah Fraserin esityksestä sivu 10 Tulos Prosessit Käyttäytyminen Kulttuurimuutos Prosessien kehittäminen Strategia Nykytilassa Tulevaisuudessa
 • 23. Kuntien liiketoimintamallinnuksen työkalut kehitteillä • Liiketoimintamallinnuksen viitekehys – johtamisella lisäarvo asiakkaalle – testauksessa, käyttöön 2017 (6Aika-Espoo) • Johtamisen viitearkkitehtuuri – johtamisen tietovirrat ja prosessi-integraatiot – testauksessa, käyttöön 3/2016 (Kuntatieto-ohjelma, Espoo) • Asiakkuuksien hallinnan viitekehys – asiakashyöty johtamisen keskiössä – prototypointi vaiheessa (6Aika-Espoo) • Palvelujen järjestämisen viitekehys – palvelutarjooman johtaminen – mallinnus alkaa 6/2016 (Espoo projektoi) 21.10.2015 23
 • 24. Organisaation tuleva toimintamalli ja kyvykkyydet Tavoitetilan arkkitehtuuri eli tavoitearkkitehtuuri Toiminnan johtaminen Kehittämisen työkalut Esimerkki työkaluista 24 Organisaation nykyinen toimintamalli ja kyvykkyydet Nykyinen kokonaisarkkitehtuuri Organisaation Missio, Visio, Strategia Organisaation kehitysohjelmat ja projektit toimintamallin ja kyvykkyyksien kehittämiseksi Viitekehys Viitearkkitehtuuri Viitearkkitehtuuri on rajatun arkkitehtuuri- kokonaisuuden abstrakti toimiala-, organisaatio-, toimittaja- ja toteutusneutraali rakenne.Kohdealuearkkitehtuuri1 Kohdealuearkkitehtuuri2 Kohdealuearkkitehtuuri3 Kohdealuearkkitehtuuri1 Kohdealuearkkitehtuuri2 Kohdealuearkkitehtuuri3 Kehittämisen tiekartta Viitekehys Viitearkkitehtuuri Copyright Päivi Sutinen
 • 25. Esityksen eteneminen  Modernin organisoitumisen haasteet kuntajohtamisen näkökulmasta  Modernin organisoitumisen ratkaisut kuntajohtamisen näkökulmasta  LEAN ja moderni kuntajohtaminen 21.10.2015 25
 • 26. Johtaminen on prosessi, jossa tieto virtaa 26 ASIAKAS- VAIKUTUS ASIAKAS- TARVE Veronmaksaja (yksilö, yritys, yhteisö) Palvelun käyttäjä (yksilö, yritys, yhteisö) Y1. Asiakkuuksien johtaminen Y2. Palvelujen järjestämisen johtaminen Y3. Palvelutuotannon johtaminen Tukiprosessit Ohjausprosessit Ydinprosessit Asiakkuudet Palveluvalikoima / Palveluverkko Liiketoimintamalli/ Yhteiset kyvykkyydet Markkinat ja kysynnän hallinta Tuotettavat palvelut -salkku Operating modell/ toimintamalli liiketoiminta-alueilla ja erityisesti kyvykkyydet Palvelut valituille asiakkaille Copyright Päivi Sutinen
 • 28. Moderni kuntajohtaminen ja LEAN (vrt. Modig 2013) • Yksittäisten palvelun prosessin LEANaus – parantaa sen arvotuotantoa, mutta saattaa johtaa kaupunkitason näkökulmasta osa-optimointiin • Kaupunkitasoinen johtamisprosessin LEANaus – tuottaa tasapainotettua arvoa eli ratkaisuja em. juurisyiden ratkaisemiseen – virtausyksikkönä tieto – tuottaa kaupunkitasoista arvoa asiakkuus edellä – parantaa johtamisessa tarvittavan tiedon läpimenoaikaa – ratkaisee johtamisen tehokkuusparadoksia: tiedonhallinnan parantaminen ei paranna sen hyödyntämistä – korostaa kokonaiskuvaa ja sen merkitystä, suhteessa niukkuuden perusongelmaan – kehittää johtamista ja kulttuuria 21.10.2015 28
 • 29. Tavoitteena T-tyypin johtajuus – syvät asiantuntijuuden juuret 21.10.2015 29 Johtamistaitojen laajentaminen Syvälle juurtunut asiantuntemus
 • 30. LEAN & toimiva organisaatiojärjestelmä, modernin organisoitumisen tavat Etsin vastauksia kysymyksiin • Millainen on toimintakykyinen ja järkevä organisaatiomalli? • Päätöksenkulun selkeys ja läpinäkyvyys tulevaisuuden organisaatiossa – miten järjestetään? 21.10.2015 30 Asiakkuusperustainen Prosessiperustainen Tietoperustainen Yhteentoimivasti modulaarinen Päätöksenteko on yksi prosessi muiden joukossa Vahvasti arjessa johtajuuteen ja kulttuuriin juurtunut
 • 31. Johtamisen LEANaus lähtee johtajasta Kehittämisen timantti 1. Sitoudu kehittämään itseäsi 2. Kouluta ja kehitä muita 3. Tue päivittäisiä taitoja ja toimintaa 4. Luo visio ja aseta tavoitteet 21.10.2015 31
 • 32. Kiitos, Päivi Sutinen paivi.sutinen@Espoo.fi @ Twitter; LinkedIn; SlideShare; Facebook 32