Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Työvoima 2013+ projekti 141112

450 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Työvoima 2013+ projekti 141112

 1. 1. Työelämäareena työpajatyöskentelyProjektityöntekijän arki ESR-hankkeessa ja Työvoima 2013+ -projekti Saija Manninen ja Antti Willman 14.11.2012
 2. 2. Työvoima 2013+hankkeen keskeisenä tavoitteena on tehostaatyövoimapoliittisten toimien vaikuttavuutta kehittämälläTE-toimistojen ja verkostotoimijoiden henkilöstönpalvelutarvearviointi- ja asiakasprosessiosaamistapalvelujen ja palvelukokonaisuuksien osuvuutta javaikuttavuutta asiakkaiden pysyvien työmarkkinaratkaisujenlöytymiseksitoiminnan seurantaa ja ostopalveluosaamista (tilaaja-tuottajamalli) 2
 3. 3. Projektityön luonne• Tavoitteellista toimintaa• Määräaika  henkilöstön vaihtuvuus?• Seuranta ja raportointi• Odotukset ja paineet joskus suuria ”toiveiden tynnyri”• Kiireiden, toimintojen kasautuvuus• Toiminnan vaiheet: suunnittelu, toteutus, seuranta, raportointi, tavoitteiden tarkistus, juurruttaminen -> voi olla useita prosesseja ja toimintoja samanaikaisesti• Tuote, kehittämistyö yms. 3
 4. 4. Projektityöhön vaikuttavia tekijöitä• Suunnitelma – rajallinen aika, suunnitelman ja toteutuksen onnistuneisuus, keinot ja tavoitteet, Projektihenkilöstön määrä ja työnjako (osaaminen), jalkauttaminen• Projektin toteutuksesta vastaava taustaorganisaatio – tavoitteet, toimintatapa, esimiestoiminta, taustatuki• Verkostot joissa toimitaan – yhteistyön onnistuneisuus, tiedon jakaminen, organisaatioiden välisen yhteistyön ja yhteisen näkemyksen saavuttaminen, roolit verkostossa, toimintaympäristö ja sen tuntemus 4
 5. 5. Verkostot• Hankekumppanit, joiden kanssa toteutetaan toimintaa osittain yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi – ESR- hankkeet ja kansalliset työllisyyshankkeet• Työvoimapalveluiden parissa työskentelevät tahot • TE-toimisto, ELY, hankkeet, yhdistykset, kunnat,• Työvoimapalveluita tuottavat tahot • Julkiset työvoimapalveluita tarjoavat organisaatiot ja yritykset 5
 6. 6. ESR-rakennerahasto-ohjelman tavoitteet• Tuetaan työllisyyttä ja osaamista• Tuetaan heikoimmassa asemassa olevien mahdollisuuksia menestyä ja lisätään tasa-arvoa• Parannetaan työllistymismahdollisuuksia• Edistetään työssä pysymistä• Ehkäistään syrjäytymistä• Tuetaan yrittäjyyttä ja yritysten kehittämistä• Tuetaan työorganisaatioiden toimivuutta ja tuottavuutta• Parannetaan koulutuksen vastaavuutta työelämän tarpeisiin• Helpotetaan koulutuksesta työelämään siirtymistä 6
 7. 7. Rakennerahastoprojektien erityispiirteitä• Projektipäätöksen noudattaminen/muuttaminen• Hankehallinnointi tarkkaan määritelty: seuranta, raportointi, ohjausryhmätyöskentely, maksatus ja tukikelpoisuus• Sääntely • EU:n asetuksilla ja ohjeilla • kansallisella lainsäädännöllä ja ohjeistuksella • taustaorganisaation säännöt ja työjärjestys• Hanketoiminnan läpinäkyvyys• Viestinnän ohjeistus 7
 8. 8. Työvoimapolitiikka ELY-keskustentoteuttamana• Alueen työmarkkinoiden seuranta ja kehittäminen• Työvoimapalveluiden suunnittelu, hankinta, seuranta, tiedotus• TE-toimistojen ohjaus, tuki ja valvonta• EU-rahoitteisten hankkeiden rahoitus ja toteutus• Työllisyysperusteiset tuet• Palkkaturva ja työttömyysturva-asiamies 8
 9. 9. Työvoimapolitiikka TE-toimistojentoteuttamana• Työvoiman saatavuuden ja työllisyyden edistäminen (kohtaanto)• Työvoimapalvelujen toimeenpano • Työnhakija-asiakkaat: sähköiset palvelut, ohjaus ja neuvonta työnhakuun ja koulutukseen liittyen, työnvälitys, osaamisen kehittäminen, ammatinvalinta ja urasuunnittelu, työvoimakoulutus, starttiraha • Työnantaja- ja yritysasiakkaat: rekrytoinnin palvelut, yhteishankintakoulutus, palkkatuki, neuvonta muutostilanteissa• työttömyysturva 9

×