SlideShare a Scribd company logo
Laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke
Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyvinkään kaupunki 3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Rauman kaupunki 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 10) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 12) TTS-koulutus 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki 2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 18) Vantaan kaupunki 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus 2010 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 22) Savon ammatti- ja aikuisopisto 23) Oulun seudun ammattiopisto 24) Jyväskylän ammattiopisto 25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
Mitä sitten kun määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
… laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
Malleja Koko ryhmille Työssäoppimisen määrän lisääminen Yhtenäiset pidemmät työssäoppimisjaksot Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun säännöllinen vuorottelu (esim. 1pv / 4 pv /vk tai 1 vkko / 4-5 vkko) 2+1 malli - viimeinen vuosi oppisopimuksena Koko opiskeluajan työvaltaistaminen esim. työelämälähtöisten projektien avulla Atto-aineiden oppiminen työssäoppien Kahden ryhmän yhdistämiseen perustuvia malleja Oppilaitoksen sisäiset tapahtumat sekä tilaustyöt Yksittäisille opiskelijoille Yksilölliset opintopolut Erityistä tukea tarvitseville Opinnoissaan nopeasti eteneville Opinnoissaan tavanomaista hitaammin eteneville Opintojen laajentamiseksi tai syventämiseksi Eronneiden tai keskeyttäneiden opintojen loppuun suorittaminen LAVA (laajennettu vakio) – LATU (laajennettu tuettu) – LAKI (laajennettu kiihdytetty). Coach / Mentor –mallit Yksilölliset 2+1 -mallin mukaiset toteutukset
Työelämäyhteistyön kehittäminen Työpaikkarekisterit Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Opettajien työelämäjaksot Opettajat enemmän työpaikoilla ohjausresurssina Oppaat ja ohjeistukset Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
Ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen Oppimis- ja ohjausympäristöjen laajentaminen Ohjauskäytänteiden ja työkalujen kehittäminen Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjausta Ohjausprosessien kuvaaminen ja mallintaminen Työssäoppimisen laatutyönkehittäminen arvioinnin kehittämisen ja palautejärjestelmien kehittämisen kautta Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Työssäoppimisen laajentamisen edut, haasteet ja edellytykset eri toimijoiden näkökulmista Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen etuja Oppiminen aidossa työympäristössä aitojen asiakkaiden, välineiden ja prosessien parissa Edesauttaa teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroitumista Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin Lisää opiskelijan valinnaisuutta Aikaisempaa yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat Näyttää osaltaan ehkäisevän opintojen keskeyttämistä Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Laajennetun työssäoppimisen etuja Opiskelija siirtyy jo aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) Ajatellaan edesauttavan opiskelijoiden parempaa työllistymistä Tukee niitä opiskelijoita, joiden on vaikeaa oppia tai kyetä keskittymään luokkaopetuksessa niitä, joilla on valmiudet edetä nopeasti opinnoissaan ja jotka turhautuvat muun ryhmän hitaammassa tahdissa niitä opiskelijoita, jotka muutoinkin tekevät töitä opintojen ohella Mahdollistaa opiskelijan kiinnittymisen kotipaikkakuntansa työelämään oppilaitoskunnan työelämän sijaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä Tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutukseen valtionosuus Laskentapäiviin perustuvan rahoitusjärjestelmän ei nähdä kannustavan ja tukevan nopeasti valmistuvien opiskelijoiden opintojen kehittämistä vain tiettyjen tutkinnonosien suorittajien opintojen kehittämistä  Uusien tutkinnon perusteiden tuomat mahdollisuuden ja haasteet Voidaanko vastata laajentamatta työpaikalla tapahtuvaa oppimista? Ammatillisen koulutuksen käsitteistön selkiyttämien Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen
Koulutuksen järjestäjän näkökulma Työssäoppimisen pedagogiikka ja pedagoginen johtaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen ja ennakointi  Työelämä Alueen muut oppilaitokset Oppimisen tukipalvelut ja opiskeluhuolto Kuntasektori Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta Opiskelijan työn näkökulmasta Opetuksen järjestämisen rakenteet ja niiden joustavuus Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen
Opettajan työn näkökulma Uusi opettajuus Asenne - osaaminen - työaikajärjestelyt Ohjauksellinen opettajuus lisääntyy Arviointiosaamisen ja työelämäosaamisen vaateet kasvavat Yhteisopettajuus, yhteistyö eri toimijoiden Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus Palkkaus ja työehtokysymykset Opv tunteihin perustuva palkkausjärjestelmä Kesäaikaisen työssäoppimisen järjestäminen Työnjako ja työjärjestelyt
Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: Arviointiosaaminen Ohjausosaaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden että nopeasti etenevien osalta sekä työssäoppimisen ohjaus että työelämän tukeminen ohjaustyössä Työelämäosaaminen Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen Verkosto-osaaminen Opetusmenetelmäkoulutus
Työelämän näkökulma Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön Työnantajan näkökulma Työpaikkaohjaajan näkökulma Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Monimuotoisuus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen ” Näytöt” Työpaikkaohjaaja koulutukset työpaikoilla Tutkinnon perusteiden tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen.
Työelämän näkökulma Oppilaitosyhteistyö Ohjaavan opettajan antama tuki Työssäoppimisen rytmitys, tiedon siirto, yhteinen ennakointi ja luonteva palautteenanto puolin ja toisin Alueellinen yhteistyö Opiskelijan valmentaminen työssäoppimiseen Ohjaavan opettajan työelämävalmiudet. Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelma Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen, jaksamisesta huolehtiminen Laaja työssäoppimispaikkaverkosto Kahden ohjaajan malli Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ohjauksen resursointi
Opiskelijan näkökulma Työelämävalmiudet Motivaatio ja sitoutuminen Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen ohjauksen suunnittelu
Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ N =159 opiskelijaa
Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ N = 159 opiskelijaa, 72 työpaikkaohjaajaa, 49 opettajaa
Levittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
Koulutuksen järjestäjät kehittävät malleja ja toimintatapoja omissa kokeiluissaa 11. Pirko 12. Sal-paus 15. Hyria 14. LAO 16. Hel-sinki 10. YSAO 17. Sedu 9. TTS- koulu-tus 6. KAO 13. Win-nova 5. KAM 4. Tavas-tia 1. Omnia 2. YA! 3. Salo 7. KPKY 8. Varia 18. SASKY 19. TAOS 20. Inveon 21. Osao 22. Turku
Tiedot kootaan http://toplaaja.wikispaces.com/
Kokemuksia jaetaan Verkosto- ja sidosryhmä-seminaarit Työleirit Facebook TopLaaja - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Blogi http ://toplaaja.wordpress.com /
LEVITÄ PARASTA KEHITÄ OPI VERTAISARVIOINTI 1 ja 3 arvioi 4:sta 2 ja 5 havainnoi 2 ja 4 arvioi 5:sta 3 ja 6 havainnoi 5 ja 6 arvioi 1:sta 2 ja 7 havainnoi
 
Tulossa Valmennus- / sparrausprosessi projektipäälliköille ja tiimien jäsenille (Educode) -> Mallien, toimintatapojen, prosessien kuvaaminen, kiillotus ja kirkastaminen
RoadShow 10 – 15 paikkakunnalla ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea Mentoroinnit Hyödynnetään WBL-TOI Manualia Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon
Mitä voidaan siirtää? Mitä kannattaa siirtää? Viedäänkö valmis hedelmä? Viedäänkö siemenet?
Kiitos ajastanne! Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553 [email_address] http://toplaaja.wikispaces.com/

More Related Content

What's hot

Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Sirpa Pursiainen
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
Sirpa Pursiainen
 
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöTyöelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Mari Järvenmäki
 
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
TopLaaja
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Taivassalo Minna
 
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseenSuuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
Taivassalo Minna
 
Valtti-koulutus 20.1.2009
Valtti-koulutus 20.1.2009Valtti-koulutus 20.1.2009
Valtti-koulutus 20.1.2009
jennikaisto
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013

What's hot (20)

Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
Laajennettu työssäoppiminen kevät 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
 
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päivilleToplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
 
Laajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminenLaajennettu työssäoppiminen
Laajennettu työssäoppiminen
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
 
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
Pedagogisia toimintamalleja 25.3.2014
 
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
TOPlaajasta poimintoja 12.9.2013
 
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyöTyöelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
Työelämälähtöisyys pedagoginen kehittämistyö
 
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
Diat yritysyhteistyomalli 10.3.2014
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
 
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseenSuuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
Suuntia ammatillisen koulutuksen kehittämiseen
 
Valtti-koulutus 20.1.2009
Valtti-koulutus 20.1.2009Valtti-koulutus 20.1.2009
Valtti-koulutus 20.1.2009
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 

Viewers also liked

TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKKTAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
Nina Eskola-Salin
 
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
Nina Eskola-Salin
 
Laatop 2 091209 Ylä Savo
Laatop 2 091209 Ylä SavoLaatop 2 091209 Ylä Savo
Laatop 2 091209 Ylä Savo
Nina Eskola-Salin
 
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminen
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminenTyopaikoilla tapahtuva oppiminen
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminen
Nina Eskola-Salin
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Nina Eskola-Salin
 
Koordinointikumppanuus
KoordinointikumppanuusKoordinointikumppanuus
Koordinointikumppanuus
Nina Eskola-Salin
 
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus SotereppuOppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
Nina Eskola-Salin
 
Sotereppu ohjaan seminaari 1
Sotereppu ohjaan seminaari 1Sotereppu ohjaan seminaari 1
Sotereppu ohjaan seminaari 1
Nina Eskola-Salin
 
Oppimisympäristöt
OppimisympäristötOppimisympäristöt
Oppimisympäristöt
Nina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Nina Eskola-Salin
 
Stadin TopLaaja
Stadin TopLaajaStadin TopLaaja
Stadin TopLaaja
Nina Eskola-Salin
 
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija HiltunenKokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
Nina Eskola-Salin
 
Yulieth daniela moreno tejada 9 7
Yulieth daniela moreno tejada 9 7Yulieth daniela moreno tejada 9 7
Yulieth daniela moreno tejada 9 7
yuliethdanielamorenotejada
 

Viewers also liked (15)

TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKKTAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
TAITAVAKSI TYÖSSÄ - Laajennettu työssäoppiminen MSKK
 
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
Työ - Tie ammattiin, Laajennetun työssäoppimisen hanke Koulutuskeskus Tavasti...
 
Laatop 2 091209 Ylä Savo
Laatop 2 091209 Ylä SavoLaatop 2 091209 Ylä Savo
Laatop 2 091209 Ylä Savo
 
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminen
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminenTyopaikoilla tapahtuva oppiminen
Tyopaikoilla tapahtuva oppiminen
 
Lempinen levi 10092010
Lempinen levi 10092010Lempinen levi 10092010
Lempinen levi 10092010
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
 
Koordinointikumppanuus
KoordinointikumppanuusKoordinointikumppanuus
Koordinointikumppanuus
 
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus SotereppuOppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
OppimisympäRistöKuvaus Sotereppu
 
Sotereppu ohjaan seminaari 1
Sotereppu ohjaan seminaari 1Sotereppu ohjaan seminaari 1
Sotereppu ohjaan seminaari 1
 
Oppimisympäristöt
OppimisympäristötOppimisympäristöt
Oppimisympäristöt
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Stadin TopLaaja
Stadin TopLaajaStadin TopLaaja
Stadin TopLaaja
 
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija HiltunenKokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
Kokemuksia työpaikkaohjaajakoulutuksen " näytöstä". Koonnut Tuija Hiltunen
 
Yulieth daniela moreno tejada 9 7
Yulieth daniela moreno tejada 9 7Yulieth daniela moreno tejada 9 7
Yulieth daniela moreno tejada 9 7
 
4 domenica pasqua
4 domenica pasqua4 domenica pasqua
4 domenica pasqua
 

Similar to Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011

Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
TopLaaja
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
Harri Heikkilä
 
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
jennikaisto
 
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
jennikaisto
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Taivassalo Minna
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
hellevitervo
 
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitäTyössäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Taivassalo Minna
 
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
Taivassalo Minna
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
TopLaaja
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
JuhanaIso
 
Valtti-hankkeen esittely
Valtti-hankkeen esittelyValtti-hankkeen esittely
Valtti-hankkeen esittely
jennikaisto
 
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
TopLaaja
 

Similar to Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011 (15)

Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
 
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
Laajennetun TyössäOppimisen Kokeilut
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
 
Esitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 MemohakeEsitys 18.3.2009 Memohake
Esitys 18.3.2009 Memohake
 
Lopuksi, Nina Eskola
Lopuksi, Nina EskolaLopuksi, Nina Eskola
Lopuksi, Nina Eskola
 
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
Rovaniemi, aloitusseminaari, Karhu, 010409
 
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
Karhu, Kaisa, Oulun seminaari 15042009
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
 
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitäTyössäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
Työssäoppimisen toteuttamista tukevia käytänteitä
 
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
Elbrus osaamispohjainen ops 23.11.2015
 
Valtti-hankkeen esittely
Valtti-hankkeen esittelyValtti-hankkeen esittely
Valtti-hankkeen esittely
 
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
Ammattireitti yksilöll.opintopolut hki 11 2011
 

More from Nina Eskola-Salin

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Nina Eskola-Salin
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon
EveronEveron
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
Nina Eskola-Salin
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
Nina Eskola-Salin
 
Menumat
MenumatMenumat
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Nina Eskola-Salin
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Nina Eskola-Salin
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Nina Eskola-Salin
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Nina Eskola-Salin
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Nina Eskola-Salin
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Nina Eskola-Salin
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Nina Eskola-Salin
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
Nina Eskola-Salin
 
Tutorointiprosessi
TutorointiprosessiTutorointiprosessi
Tutorointiprosessi
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvausLaajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
Nina Eskola-Salin
 

More from Nina Eskola-Salin (19)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon 2
 
Everon
EveronEveron
Everon
 
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
 
Menumat
MenumatMenumat
Menumat
 
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
 
Kirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoitoKirurgisen potilaan hoito
Kirurgisen potilaan hoito
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
 
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjuntaHoitoon liittyvien infektioiden torjunta
Hoitoon liittyvien infektioiden torjunta
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaaPotilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
 
Tutorointiprosessi
TutorointiprosessiTutorointiprosessi
Tutorointiprosessi
 
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvausLaajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
Laajennetun työssäoppimisen Hyrian kokeilun opiskelijan ohjausprosessin kuvaus
 

Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011

 • 2. Kokeilun päätavoitteet Tuottaa uusia testattuja toimintamalleja ja -tapoja laajamittaisen työssäoppimisen toteuttamiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 3. Tavoitteena on, Edistää työssäoppimisen laajempaa ja monipuolisempaa hyödyntämistä Lisätä ja monipuolistaa yksilöllisiä mahdollisuuksia työelämälähtöiseen ja käytännönläheiseen ammatilliseen opiskeluun Edistää ammatilliseen koulutukseen hakeutumista Edistää työelämän edellyttämän ammattitaidon saavuttamista Edesauttaa ammatillisten perustutkintojen suorittamista Tukea siirtymistä ammatillisesta koulutuksesta työelämään Lupa kokeilla ja todeta, mikä toimii ja mikä taas ei! Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 4. 2008 rahoitusta saaneet kokeiluhankkeet 1) Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia 2) Hyvinkään kaupunki 3) Kainuun maakunta -kuntayhtymä 4) Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymä 5) Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 6) Pirkanmaan koulutuskonserni-kuntayhtymä (PIRKO) 7) Rauman kaupunki 8) Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Lapin ammattiopisto 9) Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland 10) Koulutuskeskus Sedu 11) Svenska yrkesinstitutet 12) TTS-koulutus 13) Turun Ammattiopistosäätiö 14) Turun kaupunki 2009 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 15) Mäntän seudun ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 16) Helsingin Kaupunki 17) Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymä 18) Vantaan kaupunki 19) Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä 20) Salon seudun koulutuskuntayhtymä 21) Koulutuskeskus Salpaus 2010 rahoitusta saaneet uudet kokeiluhankkeet 22) Savon ammatti- ja aikuisopisto 23) Oulun seudun ammattiopisto 24) Jyväskylän ammattiopisto 25) Invalidisäätiön Keskuspuiston ammattiopisto Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 5. Mitä sitten kun määrää laajennetaan? Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 6. … laajenee myös ohjaus, tuki, ympäristöt ja sisällöt Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ Määrä/ Aika Ohjaus/ Tuki Ympäristöt Sisällöt
 • 7. Malleja Koko ryhmille Työssäoppimisen määrän lisääminen Yhtenäiset pidemmät työssäoppimisjaksot Työpaikalla ja oppilaitoksessa tapahtuvan opiskelun säännöllinen vuorottelu (esim. 1pv / 4 pv /vk tai 1 vkko / 4-5 vkko) 2+1 malli - viimeinen vuosi oppisopimuksena Koko opiskeluajan työvaltaistaminen esim. työelämälähtöisten projektien avulla Atto-aineiden oppiminen työssäoppien Kahden ryhmän yhdistämiseen perustuvia malleja Oppilaitoksen sisäiset tapahtumat sekä tilaustyöt Yksittäisille opiskelijoille Yksilölliset opintopolut Erityistä tukea tarvitseville Opinnoissaan nopeasti eteneville Opinnoissaan tavanomaista hitaammin eteneville Opintojen laajentamiseksi tai syventämiseksi Eronneiden tai keskeyttäneiden opintojen loppuun suorittaminen LAVA (laajennettu vakio) – LATU (laajennettu tuettu) – LAKI (laajennettu kiihdytetty). Coach / Mentor –mallit Yksilölliset 2+1 -mallin mukaiset toteutukset
 • 8. Työelämäyhteistyön kehittäminen Työpaikkarekisterit Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Opettajien työelämäjaksot Opettajat enemmän työpaikoilla ohjausresurssina Oppaat ja ohjeistukset Nina Eskola http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 9. Ohjauksen ja oppimisympäristöjen kehittäminen Oppimis- ja ohjausympäristöjen laajentaminen Ohjauskäytänteiden ja työkalujen kehittäminen Aidot työympäristöt oppimisympäristöinä, aidot työprosessit ja työvälineet oppimisen välineinä Verkko-oppimisalustat ja sosiaalinen media osaksi työssäoppimisen ohjausta Ohjausprosessien kuvaaminen ja mallintaminen Työssäoppimisen laatutyönkehittäminen arvioinnin kehittämisen ja palautejärjestelmien kehittämisen kautta Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 10. Työssäoppimisen laajentamisen edut, haasteet ja edellytykset eri toimijoiden näkökulmista Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 11. Laajennetun työssäoppimisen etuja Oppiminen aidossa työympäristössä aitojen asiakkaiden, välineiden ja prosessien parissa Edesauttaa teorian ja käytännöntaitojen oppimisen integroitumista Opiskelijat kokevat oppivansa hyvin työpaikalla tapahtuvan oppimisen keinoin Lisää opiskelijan valinnaisuutta Aikaisempaa yksilöllisemmät henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat Näyttää osaltaan ehkäisevän opintojen keskeyttämistä Mahdollisuus aiemmin keskeytyneiden opintojen loppuun suorittamiseen Mahdollisuus nopeampaan valmistumiseen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 12. Laajennetun työssäoppimisen etuja Opiskelija siirtyy jo aikaisemmassa vaiheessa työmarkkinoiden käyttöön (etenkin oppisopimukseen perustuvissa malleissa) Ajatellaan edesauttavan opiskelijoiden parempaa työllistymistä Tukee niitä opiskelijoita, joiden on vaikeaa oppia tai kyetä keskittymään luokkaopetuksessa niitä, joilla on valmiudet edetä nopeasti opinnoissaan ja jotka turhautuvat muun ryhmän hitaammassa tahdissa niitä opiskelijoita, jotka muutoinkin tekevät töitä opintojen ohella Mahdollistaa opiskelijan kiinnittymisen kotipaikkakuntansa työelämään oppilaitoskunnan työelämän sijaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 13. Valtiohallinnon ja valtakunnallisen ohjauksen näkökulma Ammatillisen koulutuksen rahoitusjärjestelmä Tutkintoon johtavan oppisopimuskoulutukseen valtionosuus Laskentapäiviin perustuvan rahoitusjärjestelmän ei nähdä kannustavan ja tukevan nopeasti valmistuvien opiskelijoiden opintojen kehittämistä vain tiettyjen tutkinnonosien suorittajien opintojen kehittämistä  Uusien tutkinnon perusteiden tuomat mahdollisuuden ja haasteet Voidaanko vastata laajentamatta työpaikalla tapahtuvaa oppimista? Ammatillisen koulutuksen käsitteistön selkiyttämien Työpaikkaohjaajakoulutuksen kehittäminen
 • 14. Koulutuksen järjestäjän näkökulma Työssäoppimisen pedagogiikka ja pedagoginen johtaminen Työpaikalla tapahtuvan oppimisen ja yhteistyön laaja-alainen kehittäminen ja ennakointi Työelämä Alueen muut oppilaitokset Oppimisen tukipalvelut ja opiskeluhuolto Kuntasektori Ohjausprosessien ja eri toimijoiden roolien kuvaaminen ja dokumentointi Työpaikalla tapahtuvan ohjaamisen resursointi Opetus- ja ohjaushenkilöstön näkökulmasta Opiskelijan työn näkökulmasta Opetuksen järjestämisen rakenteet ja niiden joustavuus Oppimisympäristöjen laaja-alainen kehittämien Opettajien kannustaminen ja osaamisen kehittämisen mahdollistaminen Yksilöllisten opintopolkujen edelleen kehittäminen
 • 15. Opettajan työn näkökulma Uusi opettajuus Asenne - osaaminen - työaikajärjestelyt Ohjauksellinen opettajuus lisääntyy Arviointiosaamisen ja työelämäosaamisen vaateet kasvavat Yhteisopettajuus, yhteistyö eri toimijoiden Työelämäosaaminen ja työelämän tukeminen Opettajakoulutus ja opettajien täydennyskoulutus Palkkaus ja työehtokysymykset Opv tunteihin perustuva palkkausjärjestelmä Kesäaikaisen työssäoppimisen järjestäminen Työnjako ja työjärjestelyt
 • 16. Keskeisiä osa-alueita, jotka opettajien osaamisen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon: Arviointiosaaminen Ohjausosaaminen sekä erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden että nopeasti etenevien osalta sekä työssäoppimisen ohjaus että työelämän tukeminen ohjaustyössä Työelämäosaaminen Verkko- ja mobiiliohjaukseen liittyvä osaaminen Verkosto-osaaminen Opetusmenetelmäkoulutus
 • 17. Työelämän näkökulma Laaja-alainen näkemys työelämäyhteistyöhön Työnantajan näkökulma Työpaikkaohjaajan näkökulma Työpaikkaohjaajien koulutuksen kehittäminen Monimuotoisuus Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Henkilökohtaistaminen ” Näytöt” Työpaikkaohjaaja koulutukset työpaikoilla Tutkinnon perusteiden tunteminen, ohjaamisosaaminen sekä arviointiosaaminen.
 • 18. Työelämän näkökulma Oppilaitosyhteistyö Ohjaavan opettajan antama tuki Työssäoppimisen rytmitys, tiedon siirto, yhteinen ennakointi ja luonteva palautteenanto puolin ja toisin Alueellinen yhteistyö Opiskelijan valmentaminen työssäoppimiseen Ohjaavan opettajan työelämävalmiudet. Nuoren opiskelijan monimuotoinen ohjaaminen Tutkinnon perusteet ja opetussuunnitelma Työpaikkaohjaajan tukeminen ja kannustaminen, jaksamisesta huolehtiminen Laaja työssäoppimispaikkaverkosto Kahden ohjaajan malli Erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden ohjaamisessa ohjauksen resursointi
 • 19. Opiskelijan näkökulma Työelämävalmiudet Motivaatio ja sitoutuminen Työssäoppimisen ”yksinäisyys” ja intensiivisyys Ammattitaitovaatimusten saavuttamisen varmistaminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen ohjauksen suunnittelu
 • 20. Työpaikalla ja keskusteluissa opitaan Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ N =159 opiskelijaa
 • 21. Ollaanko valmiita työssäoppimisen laajentamiseen entisestään? Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/ N = 159 opiskelijaa, 72 työpaikkaohjaajaa, 49 opettajaa
 • 22. Levittäminen, jalkauttaminen ja juurruttaminen Nina Eskola, Laajennetun työssäoppimisen kokeilut http://toplaaja.wikispaces.com/
 • 23. Koulutuksen järjestäjät kehittävät malleja ja toimintatapoja omissa kokeiluissaa 11. Pirko 12. Sal-paus 15. Hyria 14. LAO 16. Hel-sinki 10. YSAO 17. Sedu 9. TTS- koulu-tus 6. KAO 13. Win-nova 5. KAM 4. Tavas-tia 1. Omnia 2. YA! 3. Salo 7. KPKY 8. Varia 18. SASKY 19. TAOS 20. Inveon 21. Osao 22. Turku
 • 25. Kokemuksia jaetaan Verkosto- ja sidosryhmä-seminaarit Työleirit Facebook TopLaaja - laajennetun työssäoppimisen kokeiluhanke Blogi http ://toplaaja.wordpress.com /
 • 26. LEVITÄ PARASTA KEHITÄ OPI VERTAISARVIOINTI 1 ja 3 arvioi 4:sta 2 ja 5 havainnoi 2 ja 4 arvioi 5:sta 3 ja 6 havainnoi 5 ja 6 arvioi 1:sta 2 ja 7 havainnoi
 • 27.  
 • 28. Tulossa Valmennus- / sparrausprosessi projektipäälliköille ja tiimien jäsenille (Educode) -> Mallien, toimintatapojen, prosessien kuvaaminen, kiillotus ja kirkastaminen
 • 29. RoadShow 10 – 15 paikkakunnalla ammatillisissa oppilaitoksissa ympäri Suomea Mentoroinnit Hyödynnetään WBL-TOI Manualia Käsikirja työpaikalla tapahtuvan oppimisen hyvien käytäntöjen siirtoon
 • 30. Mitä voidaan siirtää? Mitä kannattaa siirtää? Viedäänkö valmis hedelmä? Viedäänkö siemenet?
 • 31. Kiitos ajastanne! Nina Eskola TopLaaja hankkeiden valtakunnallinen koordinaattori TtM, projektipäällikkö Pirkanmaan ammattiopisto Pyynikintie 2, 33230 Tampere Puh. 050 5761553 [email_address] http://toplaaja.wikispaces.com/