SlideShare a Scribd company logo
Pedagogisia
toimintamalleja
Sirpa Pursiainen, YTM
Tampereen seudun ammattiopisto
EDU.FI/AMMATTIPEDA
TOPLAAJA.PUROT.NET
Laajennettu
työssäoppiminen
Työssäoppimisen laajentaminen
Valtakunnallinen
koordinointi
Koulutuksen järjestäjien kokeilut
Tiedotus
Tutor- ja tuotteistamisryhmät
Mallintaminen
Vertaiskehittäminen
OPH:n linjaukset
Valtionavustukset
Seminaarit, työleirit
Tiimit
Verkostoituminen
Valtakunnallisen koordinoinnin myötä:
• Valtakunnallinen laaja verkosto (30
koulutuksen järjestäjää mukana)
• Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa
• Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista
välittyy OKM:lle (koontiraportit,
tulosraportit, tapaamiset)
Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa
työssäoppimisessa
Valtakunnallinen
koordinointi
Tutor- ja tuotteistamisryhmät
Nopeat
Hitaat,
tuetut
Yritysyhteistyö
Ryhmämallit
Oppisopimus
Atot
työssöoppien
Yksilölliset polut
Koulutuksen järjestäjien kokeilut
Tutor- ja tuotteistamisprosessi
Oman
toimintamallin
kehittäminen
Oman
toimintamallin
testaus
Oman
toimintamallin
mallintaminen
Metamallien
mallintaminen
Metamallien
sparraus
Metamallien
vertaiskehittä-
mispäivä
Vertaiskehittäen
Tutorointi
tuotteistamisen
yhteydessä
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
KENELLE?
• motivoitunut opiskelija
• nopea oppimaan
• ylioppilaat
• ammatillinen perustutkinto
• toisen asteen opintoja suorittanut
• työkokemusta omaava
• opintoihin uudelleen palaaja
TARVE: RAKENTEELLISET MUUTOKSET
SOME
PEDAGOGINEN
JOHTAMINEN
Näyttö
TOP
Valinnaiset
OPS
HOPS
Peruskoulu
Lukio
Työelämä
Ammatillinen tutkinto jne
KV
Läpäisy
TOP
Osaamisen
tunnistaminen
Strategiat
TYÖELÄMÄ
top
Kivelä Hillevi, Lithén Annika, Pursiainen Sirpa, Suotunen Päivi, Vesterinen Eija
NOPEA POLKU
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?
• opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla
• työssäoppimista tavallista enemmän
• opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa
samanaikaisesti työtehtävistä riippuen
• työssäoppimisen laajentaminen keskiössä
• työn tekeminen korostuu
• opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka
• laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä
• atot työssäoppien
• atto-aineet suoritettu
• atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ?
• käy työssä opiskelun ohessa
• alan harrastustoiminta
• kansainvälinen vaihto
• loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen
• huomioi nuoren työntekijän suojelu
• koulutus pysyy ajan tasalla
osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat
Rakenteet
• tutkintojen perusteiden moduloiminen ja
rakenteistaminen
• opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi
ja tuki-ihmiseksi
• työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja
laaduntarkistaminen
• modulointi tehty siten, että hopsaaminen
onnistuu nopeutetusti (opintopolut)
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
Rakenteita voisi kehittää
A) Isompi ryhmä tekee laajennettua
työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan
resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu
esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan
samassa suhteessa kuin opetus luokassa
resurssoitaisiin)
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
Rakenteita voisi kehittää
B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi
kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus
• opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan
aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen
tarveperustaisesti
• ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan
• opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja
mahdollisuudet
• työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät
• arviointi on tasapuolista
Työnkierrolla varmistetaan, että koko
opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
Rakenteita voisi kehittää
C) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö
esimerkiksi 1pv/vk
• opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun
työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen
• opiskelijoille kohdennetaan aikaa
• työssäoppimiseen
• henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen
• näyttösuunnitelman tekemiseen
• oppimistulosten kirjaamiseen
• oppimispäiväkirjan tekemiseen
• mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat
opinnot)
• puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen
opiskelu ja tukiopetus
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
Läpäisyn tehostuminen
parantaa:
- tuloksellisuutta
- työllistymistä
Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise!
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:
Eija Vesterinen, OSAO
Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku
Pirkko Esko-Asikainen
Kenelle? Mistä syystä?
o Tekemällä oppija
o Koulumuotoinen ei sovellu
o Opintojen täydentäjä
o Erilainen oppija
o Oma uratavoite
Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku
Mikä laajenee
• Työssäoppimisaika pitenee
• Työssäoppimisen ajankohdat
laajenevat
• Opiskeltavat sisällöt laajenevat
• Valinnaisuus opinnoissa laajenee
• Oppimisympäristö laajenee
• Ohjausresurssien tarve kasvaa
• Ohjausta antava henkilöstö kasvaa
moniammatilliseksi
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:
Pirkko Esko-Asikainen, Hyria
Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus?
• Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset?
• Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaan
opiskelijalle sopivia?
• Opiskelija hyväksyy työpaikan?
• Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuun
työssäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan
• Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Kuvat Hanna Toijala
WIN-WIN-WIN
Maarit Kuosa
Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä:
Maarit Kuosa, Salpaus
KENELLE?
• Yleensä aktiiviset, motivoituneet ja
mahdollisesti nopeutetusti etenevät
opiskelijat.
• Kenelle tahansa, jolle löytyy sopiva
yritysyhteistyökumppani.
MISTÄ KYSE?
• Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimia
alihankkijana yritykselle.
• Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa.
• Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossa
yritys “tilaa” opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessä
on perustutkinnon tavoitteisiin nähden mielekkäitä työtehtäviä
tarjolla.
Oppisopimus
Oppisopimus
- Olennaisin ero on siinä, että laajennettu osa
on opiskelijalle palkallista työtä.
Koskeeko laajentaminen yhtä opiskelijaa, osaa
opiskelijoista vai koko ryhmää?
Oppisopimus
- Tässä muodossa toteutettava laajentaminen
voidaan toteuttaa yksittäiselle opiskelijalle,
osaryhmälle tai kokonaiselle ryhmälle.
- Koulutuksen järjestäjä voi päättää
laajennuksesta myös koulutusohjelmittain
tai tutkintonimikkeittäin.
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjät:
Liisa Uusitalo, Tredu & Jaakko Lainio TAOS
Ryhmämalli
Yksilöllisesti ryhmässä:
Teoreettisen tiedon ja
käytännön kokoaminen
Henkilökohtainen
ohjaus
yhteydet ja
tehtävät,
kirjaamiset
Opiskelijapalvelut
Veli-Pekka Körkkö
Ryhmämalli
KENELLE?
• kaikille halukkaille
• motivoituneille
• toisen tutkinnon
omaaville
• kouluallergisille
• työorientoituneille
• haasteita haluaville
• oman tien kulkijoille
EDU.FI/AMMATTIPEDA
Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Veli-
Pekka Körkkö, Tavastia
Yksilöllisesti ryhmässä
• ryhmällä yhteinen suunnitelma ja
päämäärä
• yhteiset toimintamallit
• yhteisiä kiintopisteitä:
• perehdytykset ja orientaatiot
• lähiopetusjaksot
• ammatitaitoa täydentävien
opintojen jaksot ja ammattitaitoa
täydentävien opintojen
integroinnit
• opetusmateriaalit/oppimistehtävät
• sosiaalisen median ryhmät
• oppimisalusta esim: Wikispaces, Purot,
Moodle
• arvioinnin ja palautteen jaksotus
Veli-Pekka Körkkö
Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville
Tulevaisuuden tarpeita
Yksilölliset opintopolut
(ja laajennetun työssäoppimisen
yksilölliset polut)
tulee mahdollistaa
(rakenteet, strategia johtaminen)
ja ottaa osaksi
toimintakulttuuria
Rakenteelliset ratkaisut
Rakenteellisia ratkaisuja
tarvitaan
• Pedagoginen johtajuus
• Strateginen suunnittelu
• Toimintatapojen
muutokset
Pedagogiset
toimintamallit
Toiminnan
juurruttaminen
Vertaiskehittäminen
Toimintamallin
levittäminen
Yhteneväiset käytänteet
MITEN?
Yhteistyö omalla
koulutusalalla
Oppimisympäristön & Toimintamallin
käytettävyyden varmistaminen
Toimintamallin testaus
Pedagoginen tuki
Uudistuva opettajuus
Koulutus
Muutosohjaus
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien
pedagogisten toimintamallien levittäminen
Opiskelijoiden
kokemukset
Työelämän
kokemukset
Pedagoginen
johtaminen
Palaute &
arviointi
Strategia
Palautteen keruu järjestelmä
Uusi pedagoginen
toimintamalli
KV-yhteistyö
Alueellinen
yhteistyö
Vaikuttavuus alan
työpaikkoihin
Rakenteelliset
ratkaisut
Välineet
Resurssit
Pedagogiset
toimintalinjaukset
Heino Aki
Pursiainen Sirpa
12.12.12
Tulevaisuudessa
Rakenteelliset ratkaisut?
Osaamisperustaisuus
Rakenteellisten
ratkaisujen testaus
Rakenteellisten ratkaisujen
mallintaminen
Rakenteellisten ratkaisut
osaksi toimintastrategiaa
Yksilölliset
opintopolut
Tulevaisuudessa
Avoin ammattiopisto?
Nuorisotakuu
Riittävästi osaavaa työvoimaa
Kokonaisvaltaisuus opiskelussa
Mitä vaatii opettajuudelta?
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä
Opiskelijan elämän
kokonaisvaltaisuuden
huomioiminen
Aikuisen
roolimallina
Osaamisen
tunnistaminen ja
tunnustaminen
Miksi opetan sitä mitä opetan?
• Työelämän tarpeet
• Opiskelijan tarpeet
Voimauttavaa
Valtaistavaa
Osaamisen ja tiedon
jakaminen
Aitojen yksilöllisten
opintopolkujen suunnittelu,
toteutus, ohjaus
Tutkinnon
perusteiden
tulkinta
Oppimisympäristöjen
laaja hyödyntäminen
Osaamisen
päivittäminen
Awareness
In Action
Guidance
Steering
Direction
Navigation Yhteisöllisyys
Being part of
Sharing results
Sirpa Pursiainen, YTM
Uudistavaa
Sirpa Pursiainen, YTM
Kehittämistyö
Projektipäällikkö
• Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut"
• Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen
kehittämisen
• Laajennetun työssäoppimisen kokeilun
valtakunnallinen koordinointihanke
• Valtakunnallisen työpaikalla tapahtuvan oppaan
kirjoittaminen
Tampereen seudun ammattiopisto
Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere
puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51
sirpa.pursiainen@tampere.fi www.tredu.fi

More Related Content

What's hot

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Nina Eskola-Salin
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Nina Eskola-Salin
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eamkhanke
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Nina Eskola-Salin
 
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
Taivassalo Minna
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
TopLaaja
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Sirpa Pursiainen
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
hellevitervo
 

What's hot (19)

Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen Murikassa elokuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen toukokuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen lokakuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen tilannekatsaus marraskuu 2011
 
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
Työssäoppimisen laajentaminen –valtakunnallinen koordinointihanke Sirpa Pursi...
 
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
Laajennettu työssäoppiminen huhtikuu 2011
 
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
Pienryhmätyöskentelyn koonti4.12.2013
 
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka SalviNuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
Nuva ja lape vaihtarit Sirkka Salvi
 
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvotOppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
Oppimisympäristöhankkeiden helmet 2.-3.12.2013 VVOP esityskalvot
 
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudeteAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
eAMK webinaari: Myötätuulta opintoihin - opinnollistamisen monet mahdollisuudet
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
 
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli PeltolaOhjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
Ohjaa ja opasta -kortit Heli Peltola
 
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
Laajennettu työssäoppiminen 13.12.2010
 
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittelyAITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
AITO - Aidosti osaamisperusteisuuteen -hankkeen esittely
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittelyLaajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
Laajennetun työssäoppimisen kokeilujen esittely
 
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuusKeikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
Keikkailun käyttöönotto ja edellytykset ja vaikuttavuus
 
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTEKysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
Kysely työpaikkaohjaajille LAO_SOTE
 

Viewers also liked

Appendix
AppendixAppendix
Appendix
Vinci Viveka
 
Finance
FinanceFinance
Finance
Vinci Viveka
 
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
Vinci Viveka
 
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
Vinci Viveka
 
Redes sociales ciberconvivencia
Redes sociales ciberconvivenciaRedes sociales ciberconvivencia
Redes sociales ciberconvivencia
cefiame2013
 
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual frameworkchief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
Vinci Viveka
 
chief minister’s girls cycle scheme-front pages
chief minister’s girls cycle scheme-front pageschief minister’s girls cycle scheme-front pages
chief minister’s girls cycle scheme-front pages
Vinci Viveka
 
chief minister girls cycle scheme-review of related literature
chief minister girls cycle scheme-review of related literaturechief minister girls cycle scheme-review of related literature
chief minister girls cycle scheme-review of related literature
Vinci Viveka
 
Cognitive development bruner
Cognitive development brunerCognitive development bruner
Cognitive development bruner
Vinci Viveka
 

Viewers also liked (9)

Appendix
AppendixAppendix
Appendix
 
Finance
FinanceFinance
Finance
 
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
chief ministers girls cycle scheme-analysis of data ch 04
 
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
chief minister girls cycle scheme-suggestion, reccommendation Chief minister ...
 
Redes sociales ciberconvivencia
Redes sociales ciberconvivenciaRedes sociales ciberconvivencia
Redes sociales ciberconvivencia
 
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual frameworkchief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
chief minister girls cycle scheme-introduction and conceptual framework
 
chief minister’s girls cycle scheme-front pages
chief minister’s girls cycle scheme-front pageschief minister’s girls cycle scheme-front pages
chief minister’s girls cycle scheme-front pages
 
chief minister girls cycle scheme-review of related literature
chief minister girls cycle scheme-review of related literaturechief minister girls cycle scheme-review of related literature
chief minister girls cycle scheme-review of related literature
 
Cognitive development bruner
Cognitive development brunerCognitive development bruner
Cognitive development bruner
 

Similar to Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville

Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Nina Eskola-Salin
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
TopLaaja
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Sirpa Pursiainen
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamalleja
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Nina Eskola-Salin
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eamkhanke
 
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitysTAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
Henna-Riikka Ahvenjärvi
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
TopLaaja
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
TopLaaja
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Taivassalo Minna
 
Työelämän tukeminen
Työelämän tukeminenTyöelämän tukeminen
Työelämän tukeminen
TopLaaja
 
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
vkrannila
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Taivassalo Minna
 

Similar to Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville (19)

Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
 
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
Työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toimivat käytän...
 
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
Pedagogisia toimintamalleja 3.1.2013
 
Pedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamallejaPedagogisia toimintamalleja
Pedagogisia toimintamalleja
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
Laajennettu työssäoppiminen 4.2.2011
 
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisujaeAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
eAMK webinaari: YAMK opettajana verkossa – haasteita ja ratkaisuja
 
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitysTAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
TAKKin TS-tuki-hankkeen loppuseminaariesitys
 
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
Nina eskola laajennettu työssäoppiminen marraskuu 2011
 
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina EskolaLaajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
Laajennettu työssäoppiminen välietapilla, Nina Eskola
 
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
 
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelmaLaajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
Laajennettu työssäoppiminen ja pbl-opetussuunnitelma
 
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...”Non-stop”-malli: Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
”Non-stop” -malli : Ammatillisen perustutkinnon 1.-3. vuoden opiskelijat yht...
 
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
Tarja frisk työpaikkaohjaajien koulutuksen ja opettajien työelämäjaksojen toi...
 
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
Osaamisperusteisuus, sitä tukevat HOPS-käytänteet ja yhteisten tutkinnon osie...
 
Työelämän tukeminen
Työelämän tukeminenTyöelämän tukeminen
Työelämän tukeminen
 
Väliraporteista 9.9.2010
Väliraporteista 9.9.2010Väliraporteista 9.9.2010
Väliraporteista 9.9.2010
 
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
Laajennetun työssäoppimisen nopea polku 28.1.2013
 
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutusUudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
Uudistuva työpaikkaohjaajien koulutus
 

More from Sirpa Pursiainen

Työssäoppimisen prosessi
Työssäoppimisen prosessiTyössäoppimisen prosessi
Työssäoppimisen prosessi
Sirpa Pursiainen
 
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
Sirpa Pursiainen
 
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Sirpa Pursiainen
 
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
Sirpa Pursiainen
 
Increasing sustainable development by ethical social and healthcare
Increasing sustainable development by ethical social and healthcareIncreasing sustainable development by ethical social and healthcare
Increasing sustainable development by ethical social and healthcare
Sirpa Pursiainen
 
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
Sirpa Pursiainen
 
Kuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksestaKuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksesta
Sirpa Pursiainen
 
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointiVertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
Sirpa Pursiainen
 
Personalized study path
Personalized study pathPersonalized study path
Personalized study path
Sirpa Pursiainen
 
Personalized extended on the job learning slow, supported path
Personalized extended on the job learning slow, supported pathPersonalized extended on the job learning slow, supported path
Personalized extended on the job learning slow, supported path
Sirpa Pursiainen
 
Yksilöllinen työvaltainen polku
Yksilöllinen työvaltainen polkuYksilöllinen työvaltainen polku
Yksilöllinen työvaltainen polku
Sirpa Pursiainen
 
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päivilleYksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
Sirpa Pursiainen
 
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
Sirpa Pursiainen
 
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavioUudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Sirpa Pursiainen
 
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
Sirpa Pursiainen
 
Lbd esimerkkinä autoalan englanti
Lbd esimerkkinä autoalan englantiLbd esimerkkinä autoalan englanti
Lbd esimerkkinä autoalan englanti
Sirpa Pursiainen
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Sirpa Pursiainen
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Sirpa Pursiainen
 
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swotLaajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Sirpa Pursiainen
 

More from Sirpa Pursiainen (20)

Työssäoppimisen prosessi
Työssäoppimisen prosessiTyössäoppimisen prosessi
Työssäoppimisen prosessi
 
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
Esimerkki ammatillisesta perustutkinnosta tutkinnon perusteiden uudistuksen m...
 
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
Pedagogisia toimintamalleja ja tulevaisuuden näkymiä 19.82013
 
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
Prosessikuvaus työpaikalla tapahtuvan oppimisen toteuttamisesta näyttötutkint...
 
Increasing sustainable development by ethical social and healthcare
Increasing sustainable development by ethical social and healthcareIncreasing sustainable development by ethical social and healthcare
Increasing sustainable development by ethical social and healthcare
 
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
Joustavat opintopolut yo_kaksoist (1)
 
Kuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksestaKuva oppisopimuksesta
Kuva oppisopimuksesta
 
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointiVertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
Vertaisarvioinnin koordinoinnin mentorointi
 
Personalized study path
Personalized study pathPersonalized study path
Personalized study path
 
Personalized extended on the job learning slow, supported path
Personalized extended on the job learning slow, supported pathPersonalized extended on the job learning slow, supported path
Personalized extended on the job learning slow, supported path
 
Yksilöllinen työvaltainen polku
Yksilöllinen työvaltainen polkuYksilöllinen työvaltainen polku
Yksilöllinen työvaltainen polku
 
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päivilleYksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
Yksilölliset opintopolut 25.3.2013 itk päiville
 
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
Yksilölliset opintopolut käytännössä 20.3.2013
 
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavioUudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä kaavio
 
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallie...
 
Lbd esimerkkinä autoalan englanti
Lbd esimerkkinä autoalan englantiLbd esimerkkinä autoalan englanti
Lbd esimerkkinä autoalan englanti
 
Learning by doing
Learning by doingLearning by doing
Learning by doing
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
 
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polkuProsessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
Prosessikuvaus laajennetun työssäoppimisen hidas, tuettu yksilöllinen polku
 
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swotLaajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
Laajennettu työssäoppiminen hidas, tuettu polku swot
 

Toplaajasta 25.3.2013 ITK päiville

 • 1. Pedagogisia toimintamalleja Sirpa Pursiainen, YTM Tampereen seudun ammattiopisto EDU.FI/AMMATTIPEDA TOPLAAJA.PUROT.NET Laajennettu työssäoppiminen
 • 2. Työssäoppimisen laajentaminen Valtakunnallinen koordinointi Koulutuksen järjestäjien kokeilut Tiedotus Tutor- ja tuotteistamisryhmät Mallintaminen Vertaiskehittäminen OPH:n linjaukset Valtionavustukset Seminaarit, työleirit Tiimit Verkostoituminen
 • 3. Valtakunnallisen koordinoinnin myötä: • Valtakunnallinen laaja verkosto (30 koulutuksen järjestäjää mukana) • Tiivis yhteistyö OPH:n kanssa • Tieto säädös ja toiminnan muutostarpeista välittyy OKM:lle (koontiraportit, tulosraportit, tapaamiset)
 • 4. Tutorointi ja tuotteistaminen laajennetussa työssäoppimisessa Valtakunnallinen koordinointi Tutor- ja tuotteistamisryhmät Nopeat Hitaat, tuetut Yritysyhteistyö Ryhmämallit Oppisopimus Atot työssöoppien Yksilölliset polut Koulutuksen järjestäjien kokeilut
 • 6. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku KENELLE? • motivoitunut opiskelija • nopea oppimaan • ylioppilaat • ammatillinen perustutkinto • toisen asteen opintoja suorittanut • työkokemusta omaava • opintoihin uudelleen palaaja TARVE: RAKENTEELLISET MUUTOKSET
 • 8. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • opintoviikko ei ole 40h nopealla opiskelijalla • työssäoppimista tavallista enemmän • opiskelija voi oppia kahta tai useampaa eri tutkinnon osaa samanaikaisesti työtehtävistä riippuen • työssäoppimisen laajentaminen keskiössä • työn tekeminen korostuu • opiskelijalla voi olla jo ennalta työpaikka • laajennettu työssäoppiminen tukee työllistymistä • atot työssäoppien • atto-aineet suoritettu • atto-testit, osoittaa osaamisensa, ei tarvitse osallistua opetukseen
 • 9. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku MITÄ LAAJENTAMINEN VOI MERKITÄ? • käy työssä opiskelun ohessa • alan harrastustoiminta • kansainvälinen vaihto • loma- ja vapaa-aikojen hyödyntäminen • huomioi nuoren työntekijän suojelu • koulutus pysyy ajan tasalla osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen korostuvat
 • 10. Rakenteet • tutkintojen perusteiden moduloiminen ja rakenteistaminen • opettajan työnkuvan muuttuminen valmentajaksi ja tuki-ihmiseksi • työssäoppimisen paikkojen soveltuvuuden ja laaduntarkistaminen • modulointi tehty siten, että hopsaaminen onnistuu nopeutetusti (opintopolut) Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 • 11. Rakenteita voisi kehittää A) Isompi ryhmä tekee laajennettua työssäoppimista, jolloin opettajalle voidaan resurssoida ohjaukseen aikaa (opetus tapahtuu esim. 5 ov tasolla työpaikoilla ja resurssoidaan samassa suhteessa kuin opetus luokassa resurssoitaisiin) Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 • 12. Rakenteita voisi kehittää B) Yhdelle opettajalle voidaan resurssoida lukuvuodeksi kerrallaan työssäoppimisen suunnittelu ja ohjaus • opettaja ei ole kiinni oppitunneissa, vaan aikatauluttaa suunnittelun ja ohjauksen tarveperustaisesti • ohjausta voidaan jakaa opiskelijan tarpeiden mukaan • opettaja tuntee tutkinnon perusteet ja mahdollisuudet • työelämäyhteistyötaidot ovat hyvät ja kehittyvät • arviointi on tasapuolista Työnkierrolla varmistetaan, että koko opettajakunnan työelämäosaaminen vahvistuu Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 • 13. Rakenteita voisi kehittää C) Lähiopetuksen tuntimäärän tarvepohjainen käyttö esimerkiksi 1pv/vk • opettajalle kohdennetaan aikaa laajennetun työssäoppimisen suunnitteluun ja ohjaukseen • opiskelijoille kohdennetaan aikaa • työssäoppimiseen • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman tekemiseen • näyttösuunnitelman tekemiseen • oppimistulosten kirjaamiseen • oppimispäiväkirjan tekemiseen • mahdolliset tehtävät ja testit (esim. atto testit, puuttuvat opinnot) • puuttuvien opintojen opiskelu, valinnaisten opintojen opiskelu ja tukiopetus Yksilölliset polut: Nopeutettu polku
 • 14. Yksilölliset polut: Nopeutettu polku Läpäisyn tehostuminen parantaa: - tuloksellisuutta - työllistymistä Tilastointipäivät eivät yksin ratkaise! EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Eija Vesterinen, OSAO
 • 15. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku Pirkko Esko-Asikainen
 • 16. Kenelle? Mistä syystä? o Tekemällä oppija o Koulumuotoinen ei sovellu o Opintojen täydentäjä o Erilainen oppija o Oma uratavoite
 • 17. Yksilölliset polut: Hidas, tuettu polku Mikä laajenee • Työssäoppimisaika pitenee • Työssäoppimisen ajankohdat laajenevat • Opiskeltavat sisällöt laajenevat • Valinnaisuus opinnoissa laajenee • Oppimisympäristö laajenee • Ohjausresurssien tarve kasvaa • Ohjausta antava henkilöstö kasvaa moniammatilliseksi EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Pirkko Esko-Asikainen, Hyria
 • 18. Työpaikan valinta: onnistumisen mahdollisuus? • Täyttyvätkö ammattitaitovaatimukset? • Työpaikan tehtävät vaatimustasoltaan opiskelijalle sopivia? • Opiskelija hyväksyy työpaikan? • Työpaikkaohjaaja perehdytetty laajennettuun työssäoppimiseen ja opetussuunnitelmaan • Otetaanko huomioon opiskelijan erityisyys?
 • 19. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö EDU.FI/AMMATTIPEDA Kuvat Hanna Toijala WIN-WIN-WIN Maarit Kuosa
 • 20. Yksilölliset polut: Yritys yhteistyö EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Maarit Kuosa, Salpaus KENELLE? • Yleensä aktiiviset, motivoituneet ja mahdollisesti nopeutetusti etenevät opiskelijat. • Kenelle tahansa, jolle löytyy sopiva yritysyhteistyökumppani. MISTÄ KYSE? • Opiskelija voi perustaa oman yrityksen tai toiminimen ja toimia alihankkijana yritykselle. • Voi toteutua osana Nuori Yrittäjyys- tai osuuskuntatoimintaa. • Yritysyhteistyössä voidaan hyödyntää myös tilaajamallia, jossa yritys “tilaa” opiskelijoita työssäoppimaan silloin kun yrityksessä on perustutkinnon tavoitteisiin nähden mielekkäitä työtehtäviä tarjolla.
 • 22. Oppisopimus - Olennaisin ero on siinä, että laajennettu osa on opiskelijalle palkallista työtä. Koskeeko laajentaminen yhtä opiskelijaa, osaa opiskelijoista vai koko ryhmää?
 • 23. Oppisopimus - Tässä muodossa toteutettava laajentaminen voidaan toteuttaa yksittäiselle opiskelijalle, osaryhmälle tai kokonaiselle ryhmälle. - Koulutuksen järjestäjä voi päättää laajennuksesta myös koulutusohjelmittain tai tutkintonimikkeittäin. EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjät: Liisa Uusitalo, Tredu & Jaakko Lainio TAOS
 • 24. Ryhmämalli Yksilöllisesti ryhmässä: Teoreettisen tiedon ja käytännön kokoaminen Henkilökohtainen ohjaus yhteydet ja tehtävät, kirjaamiset Opiskelijapalvelut Veli-Pekka Körkkö
 • 25. Ryhmämalli KENELLE? • kaikille halukkaille • motivoituneille • toisen tutkinnon omaaville • kouluallergisille • työorientoituneille • haasteita haluaville • oman tien kulkijoille EDU.FI/AMMATTIPEDA Tutor- ja tuotteistamisryhmän vetäjä: Veli- Pekka Körkkö, Tavastia Yksilöllisesti ryhmässä • ryhmällä yhteinen suunnitelma ja päämäärä • yhteiset toimintamallit • yhteisiä kiintopisteitä: • perehdytykset ja orientaatiot • lähiopetusjaksot • ammatitaitoa täydentävien opintojen jaksot ja ammattitaitoa täydentävien opintojen integroinnit • opetusmateriaalit/oppimistehtävät • sosiaalisen median ryhmät • oppimisalusta esim: Wikispaces, Purot, Moodle • arvioinnin ja palautteen jaksotus
 • 28. Tulevaisuuden tarpeita Yksilölliset opintopolut (ja laajennetun työssäoppimisen yksilölliset polut) tulee mahdollistaa (rakenteet, strategia johtaminen) ja ottaa osaksi toimintakulttuuria
 • 29. Rakenteelliset ratkaisut Rakenteellisia ratkaisuja tarvitaan • Pedagoginen johtajuus • Strateginen suunnittelu • Toimintatapojen muutokset
 • 31. Yhteistyö omalla koulutusalalla Oppimisympäristön & Toimintamallin käytettävyyden varmistaminen Toimintamallin testaus Pedagoginen tuki Uudistuva opettajuus Koulutus Muutosohjaus Yksilöllisten opintopolkujen ja niihin liittyvien pedagogisten toimintamallien levittäminen Opiskelijoiden kokemukset Työelämän kokemukset Pedagoginen johtaminen Palaute & arviointi Strategia Palautteen keruu järjestelmä Uusi pedagoginen toimintamalli KV-yhteistyö Alueellinen yhteistyö Vaikuttavuus alan työpaikkoihin Rakenteelliset ratkaisut Välineet Resurssit Pedagogiset toimintalinjaukset Heino Aki Pursiainen Sirpa 12.12.12
 • 32. Tulevaisuudessa Rakenteelliset ratkaisut? Osaamisperustaisuus Rakenteellisten ratkaisujen testaus Rakenteellisten ratkaisujen mallintaminen Rakenteellisten ratkaisut osaksi toimintastrategiaa Yksilölliset opintopolut
 • 34. Mitä vaatii opettajuudelta? Uudistuvan opettajuuden tunnuspiirteitä Opiskelijan elämän kokonaisvaltaisuuden huomioiminen Aikuisen roolimallina Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Miksi opetan sitä mitä opetan? • Työelämän tarpeet • Opiskelijan tarpeet Voimauttavaa Valtaistavaa Osaamisen ja tiedon jakaminen Aitojen yksilöllisten opintopolkujen suunnittelu, toteutus, ohjaus Tutkinnon perusteiden tulkinta Oppimisympäristöjen laaja hyödyntäminen Osaamisen päivittäminen Awareness In Action Guidance Steering Direction Navigation Yhteisöllisyys Being part of Sharing results Sirpa Pursiainen, YTM Uudistavaa
 • 35. Sirpa Pursiainen, YTM Kehittämistyö Projektipäällikkö • Edu.fi pedagogiset toimintamallit "Yksilölliset polut" • Nappiparisto - vertaisvoimaa oppimisympäristöjen kehittämisen • Laajennetun työssäoppimisen kokeilun valtakunnallinen koordinointihanke • Valtakunnallisen työpaikalla tapahtuvan oppaan kirjoittaminen Tampereen seudun ammattiopisto Åkerlundinkatu 8, 33100 Tampere puh. 050 576 1363, vaide 03 3155 51 sirpa.pursiainen@tampere.fi www.tredu.fi

Editor's Notes

 1. Voit käyttää tätä tiedostoa kuva-albumin aloitustiedostona.