SlideShare a Scribd company logo
1 of 25
Potilasturvallisuus
osana hoitajan
turvaa
Nina Eskola
Tampereen seudun
ammattiopisto Tredu
Tammikuu 2013
Hoitovirhe, potilasvahinko

Vaaratilanteen tunnistaminen ja
ennaltaehkäisy
No problem is problem!
•  Näe
•  Kuule
•  Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi
•  Tunne potilaasi
•  Ole huolellinen
•  Suunnittele työsi
•  Ennakoi
•  Auta työkaveria ja keskustele
Käsitteitä -
Boring, mutta niin tärkeää
 Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan
 virheellinen menettely
 Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut
 haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki
 potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet
 negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei
 ole välttämättä virheen seurausta. Voi
 tarkoittaa myös mielipahaa.
  Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon
  yhteydessä potilaalle aiheutunut
  potilasvahinkolain nojalla korvattava
  henkilövahinko
  Potilasasiamies: Jokaisella terveydenhuollon
  toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka
  antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja
  toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi.
  Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa
  neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on
  tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.
  Muita Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
Potilasvahinko
  Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri
  korvausperustetta, joilla voi syntyä
  oikeus korvaukseen Suomessa annetun terveyden-
  ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta
  henkilövahingosta.
  Korvattavat vahinkolajit ovat:
    Hoitovahinko
    Infektiovahinko
    Tapaturmavahinko
    Laitevahinko
    Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko
    Lääkkeen toimittamisvahinko
    Kohtuuton vahinko
Yleisimmät yhteydenoton syyt
potilasasiamiehelle
  Potilasvahinkoepäily
    Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmiin
    liittyvät yhteydenotot
  Kohtelu ja käytös
    Henkilökunnan käytökseen, potilaan kohteluun
    ja itsemääräämisoikeuteen sekä alaikäisen
    potilaan asemaan liittyvät yhteydenotot
  Salassapito ja tiedonsaanti
    Potilaan tietoihin ja potilasasiakirjoihin sekä
    niiden sisältöön liittyvät asiat
Ryhmätyöaiheet lähihoitajan
toimintaan liittyvistä vahingoista tai
muista potilaan oikeuksia loukkaavista
tekijöistä
 Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun
 liittyvä vahinko
 Hoitotoimenpiteisiin liittyvät vahingot
    Hoitovahinko
    Infektiovahinko
  Tapaturmat
  Salassapito
  Kohtelu
  Pohtikaa ryhmissä vähintään kaksi esimerkkiä
  kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisista
  vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta
  hoitajan toiminnasta, jotka mahdollisesti voisivat
  johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen
  Miettikää miten hoitaja omalla toiminnallaan voi
  ennaltaehkäistä vahingon tapahtumista tai
  potilaan oikeuksien loukkaamista
  Kuvatkaa pohdintanne tuotos muille jaettavaksi
  haluamallanne tavalla:
    Posteri
    Käsitekartta
    Blogikirjoitus
    Sarjakuva
    Video
    Tms.
Tausta-aineistoa
Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa
Lait ja asetukset §§§§-
More boring, mutta vielä
tärkeämpää
  Potilaan oikeudet
  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista
  Potilasvahinkolaki
  Vahingonkorvauslaki
  Potilaan itsemääräämisoikeuden
  rajoittamiseen liittyvät lait:
    Laki kehitysvammaisen erityishuollosta
    Lastensuojelulaki
    Mielenterveyslaki
    Päihdehoitolaki
    Tartuntatautilaki
Muita lakeja §§§§
 Sosiaali-
     ja terveydenhuollon toimintaa
 ohjaavia lakeja
   Kansanterveyslaki
   Erikoissairaanhoitolaki
   Sosiaalihuoltolaki
 Asiakirjoihin  ja salassapitoon liittyviä lakeja
   Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa
   Henkilötietolaki
 Laki  terveydenhuollon ammattihenkilöistä
Ilmoittaminen, dokumentointi
ja korvaaminen
Ilmoittaminen, dokumentointi
ja korvaaminen
  HaiPro
    potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien
    raportointimenettely ja tietotekninen työkalu
  Hilmo
    Lakisääteinen hoitoilmoitusrekisteri, joka sisältää
    tietoja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon
    laitoshoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä sekä
    julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon
    avohoidosta
  PVK
    Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti
    Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen
    korvaamisesta
Hoitosuunnitelma ja
kirjaaminen
potilasturvallisuuden sekä
hoitajan oikeusturvan
työvälineenä
Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy:
• Huolellinen kirjaaminen
• Kiitos ja anteeksi
Hoitajien tietoisuus potilaan toimintakyvystä ehkäisee
tapaturmia:
• Ajantasainen hoitosuunnitelma
• Huolellinen kirjaaminen
Ryhmä- tai yksilötehtävä
kirjaamiseen liittyen
 Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta
 ”todellisia” esimerkkejä kirjaamisesta
   Sellaisia, jotka eivät ole oikeaan potilaaseen
   liittyviä eli sellaisia, joista kukaan todellinen
   potilas ei ole tunnistettavissa
   Sellaisia jotka voisivat olla oikeita, muttei
   parhaita esimerkkejä kirjaamisesta
   Esim. ”Aamulääkkeet annettu”
 Miettikää vähintään neljä erilaista esimerkkiä
 erilaisista hoitotyön toimintaympäristöistä
  Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät”
  kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan
  oikeusturvaa ja hyvän hoidon toteuttamista että
  hoitajan oikeusturvaa
  Voitte itse päättää miten ryhmä- / yksilötyönne
  tuotoksen esitätte:
    Blogikirjoituksena
    Facebookin keskusteluna
    PowerPointtina
    Wordilla
    Videona
    Voitte myös tehdä ”leikkikirjaukset” paperille ja ottaa
    niistä valokuvat, jotka voidaan jakaa Facebookissa
    Tai jotain ihan muuta
  Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja
  toteutuksessa.
Tausta-aineistoa
Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen
potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan
työvälineenä
Potilasasiakirjat
  = Potilaan hoidon järjestämisessä ja
  toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa
  laaditut tai sinne saapuneet asiakirjat tai
  tekniset tallenteet, jotka sisältävät potilaan
  terveydentilaa koskevia tietoja tai muita
  henkilökohtaisia tietoja.
  http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyde
  nhuolto/potilasasiakirjat
  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus
  potilasasiakirjoista
  Hoitotietojen kirjaamisen etiikka
Potilaan osallistuminen
  Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa
  Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja
  läheiselle
  Potilasturvallisuuden muistilistat potilaalle ja läheisille

Ryhmä- / yksilötehtävä näistä valitsemallanne tavalla:
Esim.
 Pohdinta aiheesta blogikirjoituksena
 Sarjakuva
 PowerPoint
 Video
 Visuaalinen kuvitettu huoneen taulu joko piirroskuvin tai
  valokuvin
 Tai jotain ihan muuta
Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa
Avoimuus

 NPSA:  Avoimuuden hyvät käytännöt
Potilaan valitustiet
vahingon sattuessa
 Muistutus
 Kantelu  lääninhallitukselle
 Valitus lääninoikeudelle
 Kantelu Terveydenhuollon
 oikeusturvakeskukseen

Selvitä missä tilanteessa ja miten. Keskustelu
aiheesta käydään ryhmän facebook -
sivuilla

More Related Content

What's hot

Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteerit
Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteeritMaiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteerit
Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteeritTHL
 
Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.THL
 
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THL
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THLOmakanta ja potilastiedon arkisto, THL
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THLTHL
 
Potilastiedon arkiston toimintamallit
Potilastiedon arkiston toimintamallitPotilastiedon arkiston toimintamallit
Potilastiedon arkiston toimintamallitTHL
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Työterveyslaitos
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäTyöterveyslaitos
 
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...Vakuutuskeskus
 
P0043 laakehoito hoitotyossa
P0043 laakehoito hoitotyossaP0043 laakehoito hoitotyossa
P0043 laakehoito hoitotyossaIrma Latvala
 
Opiskelijan rokotukset
Opiskelijan rokotuksetOpiskelijan rokotukset
Opiskelijan rokotuksetTHL
 

What's hot (9)

Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteerit
Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteeritMaiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteerit
Maiju Björkqvist Eristämisen ja sitomisen kansalliset laatukriteerit
 
Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.Tahdonilmaisut 271016.
Tahdonilmaisut 271016.
 
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THL
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THLOmakanta ja potilastiedon arkisto, THL
Omakanta ja potilastiedon arkisto, THL
 
Potilastiedon arkiston toimintamallit
Potilastiedon arkiston toimintamallitPotilastiedon arkiston toimintamallit
Potilastiedon arkiston toimintamallit
 
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
Ammattitaudit uudessa laissa ja asetuksessa
 
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistäAmmattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
Ammattitaudit - ajankohtaista korvauskäytännöistä
 
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...
Vakuutuskeskuksen lainsäädäntöjohtaja Asko Nio: Vakuuttamisvelvollisuus ja po...
 
P0043 laakehoito hoitotyossa
P0043 laakehoito hoitotyossaP0043 laakehoito hoitotyossa
P0043 laakehoito hoitotyossa
 
Opiskelijan rokotukset
Opiskelijan rokotuksetOpiskelijan rokotukset
Opiskelijan rokotukset
 

Similar to Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018 Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018 Työterveyslaitos
 
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenvetoTHL
 
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksiKertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksiTHL
 
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijat
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijatTartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijat
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijatTHL
 
Tulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiTulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiJyrki Kasvi
 
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTHL
 
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...Kelan tutkimus / Research at Kela
 
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...THL
 
Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
TahdonilmaisutTHL
 
Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
TahdonilmaisutTHL
 
Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016THL
 
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327laakariliitto
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?THL
 
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL
 
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossaTartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossaTHL
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opasSuomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opasSuomen lähi- ja perushoitajaliitto
 
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015laakariliitto
 
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorillaLiikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorillaTHL
 

Similar to Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa (20)

Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018 Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
Tartuntatautilaki ja rokotukset 26.1.2018
 
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
2018 Kanta-palveluiden uudet toiminnallisuudet koulutus: kysymysten yhteenveto
 
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksiKertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
Kertausta ja tarkennuksia pykalan 48 toteuttamiseen avuksi
 
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijat
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijatTartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijat
Tartuntatautilain pykala 48 ja tyoharjoitteluun menevat opiskelijat
 
Tulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointiTulevaisuuden hyvinvointi
Tulevaisuuden hyvinvointi
 
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyenTarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
Tarkennettuja ohjeita henkilöstön suojan tarkistamiseen ja rokotuksiin liittyen
 
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...
Juhani Kaivola: Potilasvahinkolautakunta hoidon laadun valvojana ja potilaan ...
 
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...
Riikka Perälä, Marjo Tervo & Jenny Kaasinen-Wickman: Asiakkaan oikeusturva -...
 
Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
Tahdonilmaisut
 
Tahdonilmaisut
TahdonilmaisutTahdonilmaisut
Tahdonilmaisut
 
Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016Tahdonilmaisut 271016
Tahdonilmaisut 271016
 
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327
Terveydenhuolto 2030 tiihonen_150327
 
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
Uusi tartuntatautilaki - Ketä ja missä rokotetaan?
 
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukenaTHL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
THL:n verkkosivut ja koulutus uuden lainsäädännön jalkauttamisen tukena
 
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossaTartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
Tartuntatautilain pykala 48 toteuttaminen opiskeluterveydenhuollossa
 
Ulla Harala 2.5.2013
Ulla Harala 2.5.2013Ulla Harala 2.5.2013
Ulla Harala 2.5.2013
 
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opasSuomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas
Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer: Potilas- ja asiakasturvallisuuden opas
 
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
Päivi Hietanen Vuorovaikutus kuolevan potilaan kanssa 5.6.2015
 
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
Vakuutuslääkärit infografiikka 23.11.2017
 
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorillaLiikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
Liikuntavammat ja niiden ehkäisy lapsilla ja nuorilla
 

More from Nina Eskola-Salin

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Nina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaNina Eskola-Salin
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoNina Eskola-Salin
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaNina Eskola-Salin
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaNina Eskola-Salin
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaNina Eskola-Salin
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaNina Eskola-Salin
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaNina Eskola-Salin
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Nina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyNina Eskola-Salin
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temNina Eskola-Salin
 

More from Nina Eskola-Salin (20)

Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
Welfare technology and studies in Finland 6.11.2017
 
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa TredussaHyvinvointiteknologiaa Tredussa
Hyvinvointiteknologiaa Tredussa
 
Everon 2
Everon 2Everon 2
Everon 2
 
Everon
EveronEveron
Everon
 
Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti Evondos lääkeautomaatti
Evondos lääkeautomaatti
 
Hoiva turva
Hoiva turvaHoiva turva
Hoiva turva
 
Menumat
MenumatMenumat
Menumat
 
Videovisit
VideovisitVideovisit
Videovisit
 
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanakoHyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
Hyvinvointiteknologiaa lähihoitajille hanako
 
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisestaYleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
Yleisinfo Tredun soten työssäoppimisesta
 
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaanErilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
Erilaisten oppijoiden ohjaus yksilöllisillä opintopoluillaan
 
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssaLaajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen entisessä PAOssa
 
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassaLait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
Lait ja asetukset hoitotyötä ohjaamassa
 
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssaLaajennettu työssäoppiminen PAOssa
Laajennettu työssäoppiminen PAOssa
 
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossaVertaisarviointi top ohjausverkossa
Vertaisarviointi top ohjausverkossa
 
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessaPotilaan valitustiet vahingon sattuessa
Potilaan valitustiet vahingon sattuessa
 
Erilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikallaErilaiset oppijat työpaikalla
Erilaiset oppijat työpaikalla
 
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
Laajennettu työssäoppiminen levi teemaseminaari 3
 
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittelyLaajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
Laajennettu työssäoppiminen levi koordinointihankkeen esittely
 
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 temLaajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
Laajennettu työssäoppiminen 17.8.2012 tem
 

Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa

 • 1. Potilasturvallisuus osana hoitajan turvaa Nina Eskola Tampereen seudun ammattiopisto Tredu Tammikuu 2013
 • 3. No problem is problem! • Näe • Kuule • Tiedä vastuusi ja velvollisuutesi • Tunne potilaasi • Ole huolellinen • Suunnittele työsi • Ennakoi • Auta työkaveria ja keskustele
 • 4. Käsitteitä - Boring, mutta niin tärkeää  Hoitovirhe: Hoitohenkilökuntaan kuuluvan virheellinen menettely  Hoitohaitta: Potilaalle hoidossa aiheutunut haitallinen seuraamus. Pitää sisällään kaikki potilaalle hoidon yhteydessä aiheutuneet negatiiviset seuraukset ja tuntemukset. Ei ole välttämättä virheen seurausta. Voi tarkoittaa myös mielipahaa.
 • 5. Potilasvahinko: Terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä potilaalle aiheutunut potilasvahinkolain nojalla korvattava henkilövahinko  Potilasasiamies: Jokaisella terveydenhuollon toimintayksiköllä on potilasasiamies, joka antaa potilaalle tietoa tämän oikeuksista ja toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi. Potilasasiamiehen tehtävänä on tarvittaessa neuvoa ja avustaa potilasta, jos tämä on tyytymätön saamaansa hoitoon tai kohteluun.  Muita Potilasturvallisuuden keskeisiä käsitteitä
 • 6. Potilasvahinko  Potilasvahinkolaissa mainitaan seitsemän eri korvausperustetta, joilla voi syntyä oikeus korvaukseen Suomessa annetun terveyden- ja sairaanhoidon yhteydessä aiheutuneesta henkilövahingosta.  Korvattavat vahinkolajit ovat:  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmavahinko  Laitevahinko  Hoitohuoneiston tai -laitteiston vahinko  Lääkkeen toimittamisvahinko  Kohtuuton vahinko
 • 7. Yleisimmät yhteydenoton syyt potilasasiamiehelle  Potilasvahinkoepäily  Potilaan hoitoon, lääkitykseen ja tapaturmiin liittyvät yhteydenotot  Kohtelu ja käytös  Henkilökunnan käytökseen, potilaan kohteluun ja itsemääräämisoikeuteen sekä alaikäisen potilaan asemaan liittyvät yhteydenotot  Salassapito ja tiedonsaanti  Potilaan tietoihin ja potilasasiakirjoihin sekä niiden sisältöön liittyvät asiat
 • 8. Ryhmätyöaiheet lähihoitajan toimintaan liittyvistä vahingoista tai muista potilaan oikeuksia loukkaavista tekijöistä  Lääkeaineisiin ja niiden annosteluun liittyvä vahinko  Hoitotoimenpiteisiin liittyvät vahingot  Hoitovahinko  Infektiovahinko  Tapaturmat  Salassapito  Kohtelu
 • 9. Pohtikaa ryhmissä vähintään kaksi esimerkkiä kyseiseen aihealueeseen liittyvistä mahdollisista vahingoista tai potilaan oikeuksia loukkaavasta hoitajan toiminnasta, jotka mahdollisesti voisivat johtaa yhteydenottoon potilasasiamieheen  Miettikää miten hoitaja omalla toiminnallaan voi ennaltaehkäistä vahingon tapahtumista tai potilaan oikeuksien loukkaamista  Kuvatkaa pohdintanne tuotos muille jaettavaksi haluamallanne tavalla:  Posteri  Käsitekartta  Blogikirjoitus  Sarjakuva  Video  Tms.
 • 11. Lait ja asetukset §§§§- More boring, mutta vielä tärkeämpää  Potilaan oikeudet  Laki potilaan asemasta ja oikeuksista  Potilasvahinkolaki  Vahingonkorvauslaki  Potilaan itsemääräämisoikeuden rajoittamiseen liittyvät lait:  Laki kehitysvammaisen erityishuollosta  Lastensuojelulaki  Mielenterveyslaki  Päihdehoitolaki  Tartuntatautilaki
 • 12. Muita lakeja §§§§  Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa ohjaavia lakeja  Kansanterveyslaki  Erikoissairaanhoitolaki  Sosiaalihuoltolaki  Asiakirjoihin ja salassapitoon liittyviä lakeja  Laki viranomaisen toiminnasta julkisuudessa  Henkilötietolaki  Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä
 • 14. Ilmoittaminen, dokumentointi ja korvaaminen  HaiPro  potilasturvallisuutta vaarantavien tapahtumien raportointimenettely ja tietotekninen työkalu  Hilmo  Lakisääteinen hoitoilmoitusrekisteri, joka sisältää tietoja julkisen ja yksityisen terveydenhuollon laitoshoidosta, päiväkirurgisista toimenpiteistä sekä julkisen terveydenhuollon erikoissairaanhoidon avohoidosta  PVK  Potilasvakuutuskeskus huolehtii keskitetysti Suomessa sattuneiden potilasvahinkojen korvaamisesta
 • 16. Tilanteiden kärjistymisen ennaltaehkäisy: • Huolellinen kirjaaminen • Kiitos ja anteeksi Hoitajien tietoisuus potilaan toimintakyvystä ehkäisee tapaturmia: • Ajantasainen hoitosuunnitelma • Huolellinen kirjaaminen
 • 17. Ryhmä- tai yksilötehtävä kirjaamiseen liittyen  Miettikää ja kirjatkaa ylös huonoja, mutta ”todellisia” esimerkkejä kirjaamisesta  Sellaisia, jotka eivät ole oikeaan potilaaseen liittyviä eli sellaisia, joista kukaan todellinen potilas ei ole tunnistettavissa  Sellaisia jotka voisivat olla oikeita, muttei parhaita esimerkkejä kirjaamisesta  Esim. ”Aamulääkkeet annettu”  Miettikää vähintään neljä erilaista esimerkkiä erilaisista hoitotyön toimintaympäristöistä
 • 18. Laatikaan ”huonoille” kirjauksille pariksi ”hyvät” kirjaukset. Sellaiset, jotka palvelevat sekä potilaan oikeusturvaa ja hyvän hoidon toteuttamista että hoitajan oikeusturvaa  Voitte itse päättää miten ryhmä- / yksilötyönne tuotoksen esitätte:  Blogikirjoituksena  Facebookin keskusteluna  PowerPointtina  Wordilla  Videona  Voitte myös tehdä ”leikkikirjaukset” paperille ja ottaa niistä valokuvat, jotka voidaan jakaa Facebookissa  Tai jotain ihan muuta  Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa.
 • 19. Tausta-aineistoa Hoitosuunnitelma ja kirjaaminen potilasturvallisuuden sekä hoitajan oikeusturvan työvälineenä
 • 20. Potilasasiakirjat  = Potilaan hoidon järjestämisessä ja toteuttamisessa käytettävät, hoitopaikassa laaditut tai sinne saapuneet asiakirjat tai tekniset tallenteet, jotka sisältävät potilaan terveydentilaa koskevia tietoja tai muita henkilökohtaisia tietoja. http://www.valvira.fi/ohjaus_ja_valvonta/terveyde nhuolto/potilasasiakirjat  Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista  Hoitotietojen kirjaamisen etiikka
 • 22. Potilaan käsikirja - opas turvalliseen hoitoon sairaalassa  Potilasturvallisuuden huoneentaulu potilaalle ja läheiselle  Potilasturvallisuuden muistilistat potilaalle ja läheisille Ryhmä- / yksilötehtävä näistä valitsemallanne tavalla: Esim.  Pohdinta aiheesta blogikirjoituksena  Sarjakuva  PowerPoint  Video  Visuaalinen kuvitettu huoneen taulu joko piirroskuvin tai valokuvin  Tai jotain ihan muuta Opettaja auttaa toteutustavan valinnassa ja toteutuksessa
 • 23. Avoimuus  NPSA: Avoimuuden hyvät käytännöt
 • 25.  Muistutus  Kantelu lääninhallitukselle  Valitus lääninoikeudelle  Kantelu Terveydenhuollon oikeusturvakeskukseen Selvitä missä tilanteessa ja miten. Keskustelu aiheesta käydään ryhmän facebook - sivuilla