SlideShare a Scribd company logo
Jaka strategia na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju
technologii mobilnych?
Partnerzy:
Przywitanie
Wawrzyniec Smoczyński
dyrektor zarządzający
Polityka Insight
Ireneusz Piecuch
prezes PIIiT
Wystąpienie
wprowadzające
Jerzy Kwieciński
sekretarz stanu
wiceminister rozwoju
Anna Streżyńska
minister cyfryzacji
Czy nowoczesna gospodarka
będzie bezprzewodowa?
Jak rozwija się gospodarka bez kabli
Mateusz Walewski
PwC
Jak używamy telefonii mobilnej
Piotr Arak
Polityka Insight
Jak rozwija się
gospodarka bez kabli
Mateusz Walewski
Starszy ekonomista
PwC
Operatorzy z dostawców usług
dla konsumentów przekształcili się
w branże infrastrukturalną.
SchematzaM.T.Beck,S.Feld,T.Schimper,VomZugangs-zumDienstanbieter:„WieMobilfunkproviderdasInternetderZukunftmitgestaltenkönnen”,[w:]C.Linnhoff-
-Popien,M.Zaddach,A.Grahl,MarktplätzeimUmbruch.DigitaleStrategienfurServicesimmobilenInternet,SpringerVerlag,BerlinHeidelberg2015,s.124.
KONSUMENCIZEWNĘTRZNI
USŁUGODAWCY
www
e-commerce
bankowość
mobilna
Tradycyjne usługi głosowe
oraz tekstowe
Usługi oparte
o pakietowy
transfer danych
OPERATORZY
W najbliższej przyszłości rola technologii mobilnych
będzie się stale zwiększać i bez nich niemożliwe jest
stworzenie nowoczesnego przemysłu.
II poł. XVIII w.
Maszyny wyko-
rzystujące siłę
wody i pary
wodnej
Produkcja
masowa dzięki
elektryfikacji
Automatyzacja
produkcji
przemysłowej
Inteligentne fabryki,
integracja środowi-
ska fizycznego
i internetowego
Tyle danych codziennie
może w 2020 r. generować
nowoczesna fabryka
A tyle samochód
elektryczny
Inteligentna
reindustrializacja
odpowiedzią na problemy
polskiej gospodarki wg
„Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego
Rozwoju”
Początek XX w. Lata 70. Dziś
1. REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
2. REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
3. REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
1 000 000 GB 4 000 GB
4. REWOLUCJA
PRZEMYSŁOWA
Rynek M2M to jeden z szybciej rozwijających się
segmentów gospodarki na świecie.
SZACUNKOWA WARTOŚĆ
RYNKU M2M W POLSCE
MIESIĘCZNY TRANSFER DANYCH
M2M NA ŚWIECIE W PETABAJTACH
(2016 i później - prognoza)
2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019
0
0,4
2
4
0,8
1,2
1,6
mld
PLN
2016 2017 2018 2019 2020
33%
+39 p. proc.
wysoki poziom
cyfryzacji dziś
wysoki poziom
cyfryzacji w ciągu 5 lat
66,6%
70%
57,1%
100%
64,7%
ŹRÓDŁO: SzacunkiPwCnapodstawiedanychiprognozstatista.com,Machina
Research,StatystykiiprognozydotycząceświatowegorynkuM2Morazocen
ekspertów.
ŹRÓDŁO: statista.com, Machina Research Statystyki i prognozy dotyczące
światowego rynku M2M.
Rozwój infrastruktury mobilnej jest niezbędny
dla osiągnięcia strategicznych celów
rozwojowych Państwa.
Projekty flagowe „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju” będą wymagać technologii LTE lub 5G
Telemedycyna:
•	 karetki łączące się ze szpitalami
•	 urządzenia zdrowotne z kartą SIM
Cyberpark Enigma:
•	 cyberbezpieczeństwo
•	 analiza danych
Nowoczesne produkty polskiego
przemysłu obronnego:
•	 drony
•	 łączność wojskowa
Elektro-mobilność:
•	 elektryczne samochody
•	 e-bus
Operatorzy mobilni to także istotna
samoistna część gospodarki.
Wartość dodana generowana bezpośrednio przez
operatorów to 13,5 miliardów PLN, a wartość pośrednia
to dodatkowe 13 miliardów PLN.
Operatorzy mobilni generują w sumie
około 140 tysięcy miejsc pracy, z czego
około 23 tys. bezpośrednio.
0 5 10 15 20 25 30
13,5%
41,2 tys.
35,9 tys.
22,7 tys.
19,3 tys.
11 tys.
4 tys.
2,6 tys.
13%
4,2%
3,8%
2,1%
1,9%
0,9%
0,1%
rolnictwo
i leśnictwo
finanse
handel
przemysł
i budownictwo
usługi
efekt bezpośredni
i pośredni
ICT
Łącznie z generowaną przez technologie mobilne
dodatkową produktywnością ich udział w PKB może
wynosić nawet około 3%.
WPŁYW OPERATORÓW TELEKOMUNIKACJI MOBILNEJ I CAŁEJ TECHNOLOGII NA GOSPODARKĘ
0,8%
0,7%
1,7% 3,2%
wpływ
bezpośredni
wpływ
pośredni
wzrost
produktywności
razem
W Polsce wzrost produktywności
dzięki technologiom mobilnym
zwiększa PKB nawet do 2%.
Łączny wpływ technologii mobilnych
na Polską gospodarkę może wynosić
nawet 3,2% PKB.
ŹRÓDŁO: Szacunki własne PwC w oparciu o raport GSMA
Jest to także jedna z najintensywniej
inwestujących branż w gospodarce.
21,5%
wartości wypracowanej
przez branżę jest
reinwestowane.
39% energetyka
21,5% telekomunikacja mobilna
10% branża teleinformatyczna
		(ICT) ogółem
Aby utrzymać tempo rozwoju gospodarczego Polski na poziomie 4-5%
i wyrównywać lukę rozwojową z krajami zachodu konieczne są inwestycje
w telekomunikację mobilną na poziomie około 23,2 miliardów złotych
w ciągu najbliższych 5 lat.
STOPA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH BRANŻACH
ŹRÓDŁO: Szacunki własne PwC na podstawie danych przekazanych przez operatorów i GUS
*Stopa nakładów inwestycyjnych została zdefiniowana jako ich relacja do wartości dodanej w branży i gospodarce
Jak używamy
telefonii
mobilnej
Piotr Arak
Główny badacz
Polityka Insight
Tylko 12 proc. Polaków załatwia
sprawy przez urządzenia mobilne.
DO CZEGO POLACY UŻYWAJĄ TELEFONÓW
dzwonienie
- odbieranie
i wykonywanie
połączeń
100%
odbieranie
poczty e-mail
28%
wysyłanie
i odbieranie
wiadomości
SMS
78%
robienie
zdjęć
57%
korzystanie
z zegarka,
budzika
53%
korzystanie
z kalendarza,
terminarza
44%
przeglądanie
stron interne-
towych
37%
słuchanie
muzyki,
radia
33%
nagrywanie
video
31% 28%
sprawdzanie
prognozy
pogody
27%
nawigacja,
mapy, infor-
macje o trasie
i odległościach
22%
Facebook,
Twitter itp.
20%
oglądanie
video
5%
płatności
zbliżeniowe
18%
gry
13%
dyktafon
12%
edycja plików
np. tekstów
i zdjęć
12%
czytanie
książek
i innych plików
tekstowych
12%
załatwianie
różnych spraw
przez internet
np. robienie
zakupów,
rezerwowanie
biletów, hoteli
ŹRÓDŁO: CBOS. 2015. Korzystanie z telefonów komórkowych.
Przynajmniej połowa Polaków deklaruje,
że używa smartfona i te liczby są dla tej
grupy 2-3 razy większe.
Komórkowa Polska A i B.
KORZYSTANIE Z TELEFONÓW ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE
ŹRÓDŁO: CBOS. 2015. Korzystanie z telefonów komórkowych.
ogółem
wieś
metropolie
specjaliści
przedsiębiorcy
podstawowe:
dzwonienie, SMSy
średnio-zaawansowane:
dzwonienie, SMSy, robienie
zdjęć, zegar, kalendarz
zaawansowane:
wcześniejsze oraz
multimedia i internet
46%
57%
34%
24%
48%
32%
25%
33%
44%
35%
22%
18%
33%
33%
17%
Dr Internet wchodzi do Polski.
ODSETEK INTERNAUTÓW SZUKAJĄCYCH INFORMACJI O ZDROWIU PRZEZ INTERNET W 2016 R.
40
44
46
48 49 50
55 55 56 56 57 59 59 59 60 61 64 65 65 66 67 67 68 69 69 70 71 73 73
Bułgaria
Irlandia
Włochy
Rumunia
Łotwa
Francja
Polska
Słowacja
Czechy
Cypr
Belgia
Grecja
UE28
WielkaBrytania
Litwa
Hiszpania
Słowenia
Szwecja
Estonia
Austria
Dania
Holandia
Węgry
Finlandia
Portugalia
Niemcy
Malta
Luksemburg
Chorwacja
ŹRÓDŁO: EUROSTAT.
Internet rzeczy w Polsce.
POTENCJAŁ URZĄDZEŃ TYPU IOT W RAMACH
„INTELIGENTNYCH DOMÓW” U POLSKICH INTERNAUTÓW
0 10% 20% 30%
Sterowanie oświetleniem
(włączanie, wyłączanie światła)
Sterowanie ogrzewaniem mieszkania
Monitoring wideo (podgląd)
Regulowanie ogrzewania, klimatyzacji
Sterowanie i monitorowanie
zużycia energii elektrycznej
Zamykanie okien i drzwi
Podnoszenie, opuszczanie rolet
Sterowanie bramą garażową
ŹRÓDŁO: IAB Polska. 2015. Internet Rzeczy.
Potencjał nabywczyPosiadane obecnie
Internet rzeczy w Polsce.
POTENCJAŁ URZĄDZEŃ IOT W KATEGORII „RTV/AGD”
WŚRÓD POLSKICH INTERNAUTÓW
0 10% 20% 30%
Drukarka, skaner
Cyfrowy aparat
System audio, głośniki
MP3MP4
Piekarnik
Lodówka
Odkurzacz
Ekspres do kawy
Waga
ŹRÓDŁO: IAB Polska. 2015. Internet Rzeczy.
Potencjał nabywczyPosiadane obecnie
Punkty zwrotne w historii technologii,
które mają się wydarzyć do 2025 r.
ODSETEK FUTURYSTÓW, KTÓRZY UWAŻAJĄ, ŻE ZDARZENIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE DO 2025 R.
10 proc. ludności
będzie nosić ubrania
podłączone do sieci
90 proc. społeczeństwa
będzie mieć dostęp do
nielimitowanej i darmowej
przestrzeni (finansowanej
przez reklamy)
1 trylion (10^18) sensorów
podłączonych do sieci
pierwszy robot-
farmaceuta w USA
10 proc. okularów do
czytania podpiętych
do internetu
80 proc. ludności
świata obecnych
w internecie
pierwszy samochód
drukowany w 3D
w produkcji
pierwszy kraj zastąpi
spis powszechny
analizą big-data
91,2% 91% 89% 86,5%
85,5% 84,4% 84,1% 82,9%
pierwszy telefon-
implant w sprzedaży
autonomiczne
samochody będą
stanowić 10 proc. aut
na drogach USA
pierwsza transplanta-
cja drukowanej w 3D
wątroby
30 proc. audytów
wykonywana jest
przez AI
podatki pierwszy raz
zebrane są przez
blockchain
ponad 50 proc. ruchu
w sieci generują domy
oraz RTV i AGD
globalnie jest więcej
podróży przy wyko-
rzystaniu car sharing
niż w prywatnych
autach
pierwsze miasto
z przynajmniej 50 tys.
mieszkańców bez
świateł sygnalizacyj-
nych
10 proc. światowe-
go PKB przecho-
wywanew block-
chainie
pierwsze AI
w zarządzie
spółki
5 proc. produktów
będzie drukowana
w 3D
90 proc. populacji
ziemi będzie używać
smartfonów
90 proc. populacji
ziemi będzie mieć
dostęp do sieci
81,7%
78,2% 76,4% 75,4% 73,1% 69,9%
67,2% 63,7%
57,9%
45,2%
81,1% 80,7% 78,8%
ŹRÓDŁO: WEF. 2015. Deep Shift 21 Ways Software Will Transform Global Society
Jak uwolnić inwestycje
telekomunikacyjne?
Ireneusz Piecuch
prezes PIIiT
Marcin Cichy
prezes UKE
Jaka strategia na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju
technologii mobilnych?
Partnerzy:

More Related Content

Viewers also liked

Introduction to Spring Framework
Introduction to Spring FrameworkIntroduction to Spring Framework
Introduction to Spring Framework
Raveendra R
 
Active methods applied on artistic minds1
Active methods applied on artistic minds1Active methods applied on artistic minds1
Active methods applied on artistic minds1
minanika
 
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09) エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
parrotstudio
 
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniertWie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
SSRF Inc.
 
Solving The Global Crisis
Solving The Global Crisis Solving The Global Crisis
Solving The Global Crisis
Bob Asken
 
La herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
La herpetofauna de la Caracas urbana. César MolinaLa herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
La herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
ConBiVe
 
La consulta genètica i el pediatre. 2017
La consulta genètica i el pediatre. 2017La consulta genètica i el pediatre. 2017
La consulta genètica i el pediatre. 2017
Pediatriadeponent
 
2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
 2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ 2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
Amazon Web Services Japan
 
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canariasEnmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
Nueva Canarias-BC
 
Pedagogía actual desde la visión Lasallista
Pedagogía actual desde la visión LasallistaPedagogía actual desde la visión Lasallista
Pedagogía actual desde la visión Lasallista
carol2128
 
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
DataWorks Summit
 
ライトノベル市場の現状分析
ライトノベル市場の現状分析ライトノベル市場の現状分析
ライトノベル市場の現状分析
Shibaura Institute of Technology
 
指数時間アルゴリズム入門
指数時間アルゴリズム入門指数時間アルゴリズム入門
指数時間アルゴリズム入門
Yoichi Iwata
 
7 ways to improve team performance
7 ways to improve team performance7 ways to improve team performance
7 ways to improve team performance
ProofHub
 

Viewers also liked (14)

Introduction to Spring Framework
Introduction to Spring FrameworkIntroduction to Spring Framework
Introduction to Spring Framework
 
Active methods applied on artistic minds1
Active methods applied on artistic minds1Active methods applied on artistic minds1
Active methods applied on artistic minds1
 
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09) エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
エンジニアがTRPGをやるべき理由 〜隣り合わせの遊びと技術〜 (Gunma.web #12 2013/02/09)
 
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniertWie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
Wie das Chanten des Namens Gottes funktioniert
 
Solving The Global Crisis
Solving The Global Crisis Solving The Global Crisis
Solving The Global Crisis
 
La herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
La herpetofauna de la Caracas urbana. César MolinaLa herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
La herpetofauna de la Caracas urbana. César Molina
 
La consulta genètica i el pediatre. 2017
La consulta genètica i el pediatre. 2017La consulta genètica i el pediatre. 2017
La consulta genètica i el pediatre. 2017
 
2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
 2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ 2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
2016年8月のAWSサービスアップデートまとめ
 
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canariasEnmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
Enmiendas parciales al proyecto de ley del suelo de canarias
 
Pedagogía actual desde la visión Lasallista
Pedagogía actual desde la visión LasallistaPedagogía actual desde la visión Lasallista
Pedagogía actual desde la visión Lasallista
 
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
Reduce Storage Costs by 5x Using The New HDFS Tiered Storage Feature
 
ライトノベル市場の現状分析
ライトノベル市場の現状分析ライトノベル市場の現状分析
ライトノベル市場の現状分析
 
指数時間アルゴリズム入門
指数時間アルゴリズム入門指数時間アルゴリズム入門
指数時間アルゴリズム入門
 
7 ways to improve team performance
7 ways to improve team performance7 ways to improve team performance
7 ways to improve team performance
 

Similar to Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
Michal Kreczmar
 
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Raport Internet I Komputery 2005
Raport Internet I Komputery 2005Raport Internet I Komputery 2005
Raport Internet I Komputery 2005internetgo
 
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcjaInternet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
BPSC
 
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
Webmaster JSPTI
 
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
LUG S.A.
 
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjachRaport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
BCC_Group
 
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Konrad Mroczek
 
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417martin.zawisza
 
MOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
MOBILE 2015: podsumowanie roku w PolsceMOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
MOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
Monika Mikowska
 
Marketing mobilny - fakty i mity
Marketing mobilny - fakty i mityMarketing mobilny - fakty i mity
Marketing mobilny - fakty i mity
Bartłomiej Juszczyk
 
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
Biznes 2.0
 
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Andrzej Sobczak
 
Polski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle EuropyPolski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle Europy
Fundacja Rozwoju Branży Internetowej Netcamp
 
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016Tomek Szulkowski
 
Internet Rzeczy - wizja przyszłości
Internet Rzeczy - wizja przyszłościInternet Rzeczy - wizja przyszłości
Internet Rzeczy - wizja przyszłości
Wiedza i Praktyka
 
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdfRaport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
dominikamizerska1
 
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
Interaktywnie24
 
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
Superbrands Polska
 
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...kontaktowy.eu
 

Similar to Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f... (20)

Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
Przemysłowy internet rzeczy, perspektywa globalna.
 
Time4Mobi#2
Time4Mobi#2Time4Mobi#2
Time4Mobi#2
 
Raport Internet I Komputery 2005
Raport Internet I Komputery 2005Raport Internet I Komputery 2005
Raport Internet I Komputery 2005
 
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcjaInternet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
Internet Rzeczy? W polskich firmach to wciąż fikcja
 
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
Wspieranie gospodarki elektronicznej w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gosp...
 
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
Wyniki Grupy Kapitałowej LUG S.A. za 2020
 
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjachRaport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
Raport. Bezpieczeństwo infrastruktury IT w polskich organizacjach
 
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
Prezentacja otwierająca internet2K13 - Konrad Mroczek
 
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417
Zachodniopomorskie Kozakowski Ist Bariery 20080417
 
MOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
MOBILE 2015: podsumowanie roku w PolsceMOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
MOBILE 2015: podsumowanie roku w Polsce
 
Marketing mobilny - fakty i mity
Marketing mobilny - fakty i mityMarketing mobilny - fakty i mity
Marketing mobilny - fakty i mity
 
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
Rozrywka cyfrowa w polskim Internecie - Andrzej Jasieniecki, Digital Avenue, ...
 
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
Od centrum kosztów do centrum innowacji. Jak zmienić rolę działów informatyk...
 
Polski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle EuropyPolski Internet na tle Europy
Polski Internet na tle Europy
 
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016
Mobext_prelekcja_GGC_22czerw2016
 
Internet Rzeczy - wizja przyszłości
Internet Rzeczy - wizja przyszłościInternet Rzeczy - wizja przyszłości
Internet Rzeczy - wizja przyszłości
 
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdfRaport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
Raport strategiczny „Internet” IAB Polska 2023-2024.pdf
 
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
[Raport Interaktywnie.com] Internet Software House
 
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
Case study marki TP z Albumu Superbrands Polska 2006
 
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...
Program na rzecz wspierania polityki w zakresie technologii informacyjnych i ...
 

More from Piotr Arak

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
Piotr Arak
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Piotr Arak
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Piotr Arak
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Piotr Arak
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
Piotr Arak
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Piotr Arak
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Piotr Arak
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Piotr Arak
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Piotr Arak
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Piotr Arak
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
Piotr Arak
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Piotr Arak
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Piotr Arak
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Piotr Arak
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Piotr Arak
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Piotr Arak
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
Piotr Arak
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Piotr Arak
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Piotr Arak
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
 

Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...

 • 1. Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych? Partnerzy:
 • 4. Czy nowoczesna gospodarka będzie bezprzewodowa? Jak rozwija się gospodarka bez kabli Mateusz Walewski PwC Jak używamy telefonii mobilnej Piotr Arak Polityka Insight
 • 5. Jak rozwija się gospodarka bez kabli Mateusz Walewski Starszy ekonomista PwC
 • 6. Operatorzy z dostawców usług dla konsumentów przekształcili się w branże infrastrukturalną. SchematzaM.T.Beck,S.Feld,T.Schimper,VomZugangs-zumDienstanbieter:„WieMobilfunkproviderdasInternetderZukunftmitgestaltenkönnen”,[w:]C.Linnhoff- -Popien,M.Zaddach,A.Grahl,MarktplätzeimUmbruch.DigitaleStrategienfurServicesimmobilenInternet,SpringerVerlag,BerlinHeidelberg2015,s.124. KONSUMENCIZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY www e-commerce bankowość mobilna Tradycyjne usługi głosowe oraz tekstowe Usługi oparte o pakietowy transfer danych OPERATORZY
 • 7. W najbliższej przyszłości rola technologii mobilnych będzie się stale zwiększać i bez nich niemożliwe jest stworzenie nowoczesnego przemysłu. II poł. XVIII w. Maszyny wyko- rzystujące siłę wody i pary wodnej Produkcja masowa dzięki elektryfikacji Automatyzacja produkcji przemysłowej Inteligentne fabryki, integracja środowi- ska fizycznego i internetowego Tyle danych codziennie może w 2020 r. generować nowoczesna fabryka A tyle samochód elektryczny Inteligentna reindustrializacja odpowiedzią na problemy polskiej gospodarki wg „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” Początek XX w. Lata 70. Dziś 1. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 2. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 3. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA 1 000 000 GB 4 000 GB 4. REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
 • 8. Rynek M2M to jeden z szybciej rozwijających się segmentów gospodarki na świecie. SZACUNKOWA WARTOŚĆ RYNKU M2M W POLSCE MIESIĘCZNY TRANSFER DANYCH M2M NA ŚWIECIE W PETABAJTACH (2016 i później - prognoza) 2015 2014 2015 2016 2017 2018 2019 0 0,4 2 4 0,8 1,2 1,6 mld PLN 2016 2017 2018 2019 2020 33% +39 p. proc. wysoki poziom cyfryzacji dziś wysoki poziom cyfryzacji w ciągu 5 lat 66,6% 70% 57,1% 100% 64,7% ŹRÓDŁO: SzacunkiPwCnapodstawiedanychiprognozstatista.com,Machina Research,StatystykiiprognozydotycząceświatowegorynkuM2Morazocen ekspertów. ŹRÓDŁO: statista.com, Machina Research Statystyki i prognozy dotyczące światowego rynku M2M.
 • 9. Rozwój infrastruktury mobilnej jest niezbędny dla osiągnięcia strategicznych celów rozwojowych Państwa. Projekty flagowe „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” będą wymagać technologii LTE lub 5G Telemedycyna: • karetki łączące się ze szpitalami • urządzenia zdrowotne z kartą SIM Cyberpark Enigma: • cyberbezpieczeństwo • analiza danych Nowoczesne produkty polskiego przemysłu obronnego: • drony • łączność wojskowa Elektro-mobilność: • elektryczne samochody • e-bus
 • 10. Operatorzy mobilni to także istotna samoistna część gospodarki. Wartość dodana generowana bezpośrednio przez operatorów to 13,5 miliardów PLN, a wartość pośrednia to dodatkowe 13 miliardów PLN. Operatorzy mobilni generują w sumie około 140 tysięcy miejsc pracy, z czego około 23 tys. bezpośrednio. 0 5 10 15 20 25 30 13,5% 41,2 tys. 35,9 tys. 22,7 tys. 19,3 tys. 11 tys. 4 tys. 2,6 tys. 13% 4,2% 3,8% 2,1% 1,9% 0,9% 0,1% rolnictwo i leśnictwo finanse handel przemysł i budownictwo usługi efekt bezpośredni i pośredni ICT
 • 11. Łącznie z generowaną przez technologie mobilne dodatkową produktywnością ich udział w PKB może wynosić nawet około 3%. WPŁYW OPERATORÓW TELEKOMUNIKACJI MOBILNEJ I CAŁEJ TECHNOLOGII NA GOSPODARKĘ 0,8% 0,7% 1,7% 3,2% wpływ bezpośredni wpływ pośredni wzrost produktywności razem W Polsce wzrost produktywności dzięki technologiom mobilnym zwiększa PKB nawet do 2%. Łączny wpływ technologii mobilnych na Polską gospodarkę może wynosić nawet 3,2% PKB. ŹRÓDŁO: Szacunki własne PwC w oparciu o raport GSMA
 • 12. Jest to także jedna z najintensywniej inwestujących branż w gospodarce. 21,5% wartości wypracowanej przez branżę jest reinwestowane. 39% energetyka 21,5% telekomunikacja mobilna 10% branża teleinformatyczna (ICT) ogółem Aby utrzymać tempo rozwoju gospodarczego Polski na poziomie 4-5% i wyrównywać lukę rozwojową z krajami zachodu konieczne są inwestycje w telekomunikację mobilną na poziomie około 23,2 miliardów złotych w ciągu najbliższych 5 lat. STOPA NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH W WYBRANYCH BRANŻACH ŹRÓDŁO: Szacunki własne PwC na podstawie danych przekazanych przez operatorów i GUS *Stopa nakładów inwestycyjnych została zdefiniowana jako ich relacja do wartości dodanej w branży i gospodarce
 • 14. Tylko 12 proc. Polaków załatwia sprawy przez urządzenia mobilne. DO CZEGO POLACY UŻYWAJĄ TELEFONÓW dzwonienie - odbieranie i wykonywanie połączeń 100% odbieranie poczty e-mail 28% wysyłanie i odbieranie wiadomości SMS 78% robienie zdjęć 57% korzystanie z zegarka, budzika 53% korzystanie z kalendarza, terminarza 44% przeglądanie stron interne- towych 37% słuchanie muzyki, radia 33% nagrywanie video 31% 28% sprawdzanie prognozy pogody
 • 15. 27% nawigacja, mapy, infor- macje o trasie i odległościach 22% Facebook, Twitter itp. 20% oglądanie video 5% płatności zbliżeniowe 18% gry 13% dyktafon 12% edycja plików np. tekstów i zdjęć 12% czytanie książek i innych plików tekstowych 12% załatwianie różnych spraw przez internet np. robienie zakupów, rezerwowanie biletów, hoteli ŹRÓDŁO: CBOS. 2015. Korzystanie z telefonów komórkowych. Przynajmniej połowa Polaków deklaruje, że używa smartfona i te liczby są dla tej grupy 2-3 razy większe.
 • 16. Komórkowa Polska A i B. KORZYSTANIE Z TELEFONÓW ZE WZGLĘDU NA FUNKCJE ŹRÓDŁO: CBOS. 2015. Korzystanie z telefonów komórkowych. ogółem wieś metropolie specjaliści przedsiębiorcy podstawowe: dzwonienie, SMSy średnio-zaawansowane: dzwonienie, SMSy, robienie zdjęć, zegar, kalendarz zaawansowane: wcześniejsze oraz multimedia i internet 46% 57% 34% 24% 48% 32% 25% 33% 44% 35% 22% 18% 33% 33% 17%
 • 17. Dr Internet wchodzi do Polski. ODSETEK INTERNAUTÓW SZUKAJĄCYCH INFORMACJI O ZDROWIU PRZEZ INTERNET W 2016 R. 40 44 46 48 49 50 55 55 56 56 57 59 59 59 60 61 64 65 65 66 67 67 68 69 69 70 71 73 73 Bułgaria Irlandia Włochy Rumunia Łotwa Francja Polska Słowacja Czechy Cypr Belgia Grecja UE28 WielkaBrytania Litwa Hiszpania Słowenia Szwecja Estonia Austria Dania Holandia Węgry Finlandia Portugalia Niemcy Malta Luksemburg Chorwacja ŹRÓDŁO: EUROSTAT.
 • 18. Internet rzeczy w Polsce. POTENCJAŁ URZĄDZEŃ TYPU IOT W RAMACH „INTELIGENTNYCH DOMÓW” U POLSKICH INTERNAUTÓW 0 10% 20% 30% Sterowanie oświetleniem (włączanie, wyłączanie światła) Sterowanie ogrzewaniem mieszkania Monitoring wideo (podgląd) Regulowanie ogrzewania, klimatyzacji Sterowanie i monitorowanie zużycia energii elektrycznej Zamykanie okien i drzwi Podnoszenie, opuszczanie rolet Sterowanie bramą garażową ŹRÓDŁO: IAB Polska. 2015. Internet Rzeczy. Potencjał nabywczyPosiadane obecnie
 • 19. Internet rzeczy w Polsce. POTENCJAŁ URZĄDZEŃ IOT W KATEGORII „RTV/AGD” WŚRÓD POLSKICH INTERNAUTÓW 0 10% 20% 30% Drukarka, skaner Cyfrowy aparat System audio, głośniki MP3MP4 Piekarnik Lodówka Odkurzacz Ekspres do kawy Waga ŹRÓDŁO: IAB Polska. 2015. Internet Rzeczy. Potencjał nabywczyPosiadane obecnie
 • 20. Punkty zwrotne w historii technologii, które mają się wydarzyć do 2025 r. ODSETEK FUTURYSTÓW, KTÓRZY UWAŻAJĄ, ŻE ZDARZENIE BĘDZIE MIAŁO MIEJSCE DO 2025 R. 10 proc. ludności będzie nosić ubrania podłączone do sieci 90 proc. społeczeństwa będzie mieć dostęp do nielimitowanej i darmowej przestrzeni (finansowanej przez reklamy) 1 trylion (10^18) sensorów podłączonych do sieci pierwszy robot- farmaceuta w USA 10 proc. okularów do czytania podpiętych do internetu 80 proc. ludności świata obecnych w internecie pierwszy samochód drukowany w 3D w produkcji pierwszy kraj zastąpi spis powszechny analizą big-data 91,2% 91% 89% 86,5% 85,5% 84,4% 84,1% 82,9%
 • 21. pierwszy telefon- implant w sprzedaży autonomiczne samochody będą stanowić 10 proc. aut na drogach USA pierwsza transplanta- cja drukowanej w 3D wątroby 30 proc. audytów wykonywana jest przez AI podatki pierwszy raz zebrane są przez blockchain ponad 50 proc. ruchu w sieci generują domy oraz RTV i AGD globalnie jest więcej podróży przy wyko- rzystaniu car sharing niż w prywatnych autach pierwsze miasto z przynajmniej 50 tys. mieszkańców bez świateł sygnalizacyj- nych 10 proc. światowe- go PKB przecho- wywanew block- chainie pierwsze AI w zarządzie spółki 5 proc. produktów będzie drukowana w 3D 90 proc. populacji ziemi będzie używać smartfonów 90 proc. populacji ziemi będzie mieć dostęp do sieci 81,7% 78,2% 76,4% 75,4% 73,1% 69,9% 67,2% 63,7% 57,9% 45,2% 81,1% 80,7% 78,8% ŹRÓDŁO: WEF. 2015. Deep Shift 21 Ways Software Will Transform Global Society
 • 22. Jak uwolnić inwestycje telekomunikacyjne? Ireneusz Piecuch prezes PIIiT Marcin Cichy prezes UKE
 • 23. Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych? Partnerzy: