SlideShare a Scribd company logo
Indeks Gospodarki Cyfrowej
i Społeczeństwa Informacyjnego
Komisji Europejskiej
[The Digital Economy & Society
Index (DESI)]
Piotr Arak, Polityka Insight
Warszawa, 13 kwietnia 2016 r.
http://www.picturequotes.c
om/i-am-vulcan-sir-we-
embrace-technicality-quote-
383918
Indeks Gospodarki Cyfrowej
i Społeczeństwa Informacyjnego
• To system 30 wskaźników (za rok pewnie 32),
• Docelowo KomEur chciałaby by mógł składać się z 76
mierników (ale wymagają one przeliczenia, zbadania etc.),
• Wskaźnik jest normalizowany zerowo, czyli przyjmuje wartości
od 0 do 1, a jego metodyka liczenia przypomina oenzetowski
wskaźnik HDI, co oznacza, że jeżeli liczymy go dla okresu 2014-
2016 to wartością 0 jest 0 proc. lub empiryczne/ wybrane
minimum, a 1 to maksimum – wartości krajów to średnie
wyników wymiarów, a tych jest pięć (mają one też
podwymiary).
Społeczeństwo
informacyjne
i gospodarka
cyfrowa
Łączność (connectivity)
25 proc. wagi
Kapitał ludzki
(human capital)
25 proc. wagi
Korzystanie z sieci
(use of Internet)
15 proc. wagi
Integracja technologii
cyfrowych
(integration of digital
technology)
20 proc. wagi
Cyfrowe usługi
publiczne
(digital public services)
15 proc. wagi
Łączność
Internet
szerokopasmowy
(4 wskaźniki)
33 proc. wagi
Internet mobilny
(2 wskaźniki)
22 proc. wagi
Prędkość
(2 wskaźniki)
33 proc. wagi)
Cena
(1 wskaźnik)
11 proc. wagi
Kapitał
ludzki
Umiejętności
podstawowe i
korzystanie
(2 wskaźniki)
50 proc. wagi
Zaawansowane
umiejętności i
rozwój rynku
(2 wskaźniki)
50 proc. wagi
Korzystanie
z sieci
Content/media
(4 wskaźniki)
33 proc. wagi
Komunikacja
(2 wskaźniki)
33 proc. wagi
Transakcje
(2 wskaźniki)
33 proc. wagi
Integracja
technologii
cyfrowych
Cyfryzacja
biznesu
(4 wskaźniki)
60 proc. wagi
E-commerce
(3 wskaźniki)
40 proc. wagi
Cyfrowe
usługi
publiczne
E-government
(4 wskaźniki)
67 proc. wagi*
(obecnie 100
proc.)
E-zdrowie*
(2 wskaźnik)
33 proc. wagi
*wskaźniki dotyczące zdrowia, czyli odsetek
lekarzy POZ używających sieci do wymiany
informacji i e-recept nie są jeszcze
uwzględniane
Wskaźniki najwięcej i najmniej ważące
na wyniku DESI w 2016 r. (proc.)*
0
1
2
3
4
5
6
7
Źródło: Opracowanie własne.
*nazwy wskaźników pozostawione w oryginalnej wersji językowej
Wyniki indeksu dla Polski
DESI i jego wymiary dla UE28 w 2016 r. (pkt., maks. 100)
00
10
20
30
40
50
60
70
80
Rumunia
Bułgaria
Grecja
Włochy
Chorwacja
Cypr
Polska
Słowacja
Węgry
Łotwa
Słowenia
Czechy
Francja
Hiszpania
UE28
Portugalia
Litwa
Austria
Malta
Luksemburg
Niemcy
Irlandia
Estonia
Wlk.Brytania
Belgia
Finlandia
Szwecja
Holandia
Dania
Łączność Kapitał ludzki Korzystanie z sieci Integracja technologii cyfrowych Cyfrowe usługi publiczne
Źródło: Komisja Europejska.
Polska istotnie należy do grupy państw „pozostających
w tyle” – 22. miejsce (w 2014 r. była 23., a w 2015 22.)
Kraje przodujące (running
ahead): Austria, Niemcy,
Estonia, Malta, Holandia i
Portugalia.
Kraje rozwijające się z
opóźnieniem (lagging
ahead): Belgia, Dania,
Finlandia, Irlandia, Litwa,
Luksemburg, Szwecja i Wlk.
Brytania.
Doganiające (catching up):
Hiszpania, Chorwacja,
Włochy, Łotwa, Rumunia i
Słowenia.
Pozostające w tyle (falling
behind): Bułgaria, Cypr,
Czechy, Grecja, Francja,
Węgry, Polska i Słowacja.
Wzrost DESI w latach 2014-2016 (pkt.)
• Polska jest 22. w rankingu, ale
19. we wzroście wartości
wskaźnika (w pkt.) – to wynik
gorszy od europejskiej
średniej, ale też od krajów
naszego regionu np. Rumunia
jest trzecia.
• We wzroście procentowym
wskaźnika Polska jest już 13.
(efekt niskiej bazy), ale wtedy
na czele i tak jest Rumunia,
Grecja, Bułgaria i Włochy.
Przed nami nadal są Czechy i
Węgry.
2.6
3.2
3.3
4.0
4.2
4.8
5.0
5.3
5.3
5.7
5.9
6.0
6.1
6.3
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.7
6.9
7.0
7.3
7.4
7.5
7.7
8.1
8.3
9.4
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0
Szwecja
Dania
Litwa
Luksemburg
Słowacja
Łotwa
Belgia
Francja
Cypr
Polska
Chorwacja
Holandia
Niemcy
Bułgaria
UE28
Wlk. Brytania
Malta
Włochy
Finlandia
Grecja
Czechy
Słowenia
Węgry
Portugalia
Irlandia
Hiszpania
Rumunia
Austria
Estonia
Źródło: Komisja Europejska.
Najgorzej w Polsce jest z przedsiębiorstwami, a
najlepiej z usługami publicznymi (?!)
0
10
20
30
40
50
60
Łączność
Kapitał ludzki
Korzystanie z sieci
Integracja technologii
cyfrowych
Cyfrowe usługi publiczne
UE Klaster podobnych krajów Polska
Źródło: Komisja Europejska.
Wymiar 1: Łączność
Wskaźnik łączności w 2016 r. (pkt.) – 24. miejsce
00
05
10
15
20
25
Chorwacja
Włochy
Grecja
Cypr
Polska
Rumunia
Bułgaria
Słowacja
Francja
Słowenia
Hiszpania
Węgry
UE28
Estonia
Czechy
Austria
Irlandia
Portugalia
Finlandia
Łotwa
Malta
Niemcy
Litwa
Wlk.Brytania
Dania
Luksemburg
Szwecja
Belgia
Holandia
Źródło: Komisja Europejska.
Wskaźniki szczegółowe wymiaru łączności
2016 2015 UE28 w 2016
wartość w proc. miejsce wartość w proc. miejsce wartość w proc.
odst. gospo. dom. z
teoretyczną możliwością
podłączenia internetu
szerokopasmowego
86 28 85 28 97
odst. gosp. dom. z
internetem
szerokopasmowym
57 (?) 26 60 23 72
liczba subskrybentów
mobili (z dostępem do
sieci) na 100 osób
94 5 87 5 75
harmonizacja spektrum
radiowego na poziomie
unijnym
82 7 81 6 69
pokrycie łączami nowej
generacji
61 24 53 24 71
odst. łączy pow. 30 mb/s w
gosp. dom.
30 18 23 20 30
cena najtańszego pakietu
internetowego jako odst.
dochodu brutto gosp.
1,1 9 1,1 8 1,3
Źródło: Komisja Europejska.
Odsetek gospodarstw domowych
z internetem szerokopasmowym 2004-2015
Źródło: Eurostat i KomEur.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
UE28 - Eurostat Polska - Eurostat UE28- KomEur Polska - KomEur
Wymiar 2: Kapitał ludzki
Wskaźnik kapitału ludzkiego w 2016 r.
(pkt.) – 22. miejsce
0.0
5.0
10.0
15.0
20.0
25.0
Bułgaria
Rumunia
Grecja
Cypr
Włochy
Łotwa
Polska
Chorwacja
Portugalia
Litwa
Hiszpania
Węgry
UE28
Słowacja
Malta
Czechy
Słowenia
Francja
Belgia
Irlandia
Niemcy
Austria
Estonia
Holandia
Dania
Luksemburg
Wlk.Brytania
Szwecja
Finlandia
Źródło: Komisja Europejska.
Wskaźniki szczegółowe wymiaru kapitału ludzkiego
2016 2015 UE28 w 2016
wartość miejsce wartość miejsce wartość
odst. populacji korzystający
z sieci
65 24 63 23 76
odst. posiadający podst.
umiejętności cyfr.
40 26 BD - 55
odsetek spec. ICT wśród
zatrudnionych
3,1 19 3,1 18 3,7
liczba absolwentów (STEM -
science, technology,
engineering, mathematics)
na 1000 osób w wieku 20-
29
BD - 18 10 18
Źródło: Komisja Europejska.
Odsetek populacji posiadający przynajmniej
podstawowe umiejętności komputerowe w 2015 r.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Rumunia
Bułgaria
Polska
Cypr
Włochy
Irlandia
Grecja
Portugalia
Węgry
Łotwa
Chorwacja
Litwa
Słowenia
Malta
Słowacja
Hiszpania
UE28
Czechy
Francja
Belgia
Estonia
Austria
Niemcy
Wlk.Brytania
Szwecja
Holandia
Dania
Finlandia
Luksemburg
Źródło: Komisja Europejska. isoc_sk_dskl_i
Odsetek informatyków zatrudnionych w Polsce
i w UE (proc. zatrudnionych)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0
Grecja
Bułgaria
Litwa
Łotwa
Cypr
Portugalia
Włochy
Rumunia
Chorwacja
Polska
Hiszpania
Francja
UE28
Niemcy
Austria
Dania
Słowacja
Czechy
Belgia
Malta
Irlandia
Słowenia
Węgry
Wlk. Brytania
Estonia
Holandia
Luksemburg
Szwecja
Finlandia
2.0
2.2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3.6
3.8
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
UE28 Polska
Źródło: Komisja Europejska.
Wymiar 3: Korzystanie z sieci
Wskaźnik korzystania z sieci w 2016 r.
(pkt.) – 22. miejsce
0.0
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
Włochy
Rumunia
Grecja
Austria
Słowenia
Chorwacja
Polska
Hiszpania
Czechy
Bułgaria
Słowacja
Francja
Cypr
Portugalia
UE28
Irlandia
Niemcy
Węgry
Malta
Litwa
Łotwa
Wlk.Brytania
Finlandia
Holandia
Estonia
Luksemburg
Belgia
Szwecja
Dania
Źródło: Komisja Europejska.
Wskaźniki szczegółowe wymiaru korzystania z sieci
2016 2015 UE28 w 2016
wartość w
proc.
miejsce
wartość w
proc.
miejsce
wartość w
proc.
odst. osób który używał sieci
do czytania newsów
69 (?) 20 71 18 68
odst. osób który używał sieci
do muzyki, gier i oglądania
filmów
41 25 41 25 49
odst. gosp. dom. z TV które
ma VOD
44 10 44 10 41
odst. osób który korzystał z
rozmów video
41 17 41 15 37
odst. osób który korzystał z
social media
61 23 55 24 63
odst. osób który korzystał z e-
bankowości
46 22 49 19 57
odst. osób który korzystał z e-
zakupów
53 17 49 17 65
Źródło: Komisja Europejska.
Odsetek osób który używał sieci do czytania newsów
(proc. internautów) w latach 2004-2015
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
U28
Polska
Źródło: Komisja Europejska.
Korzystanie z social media w 2015 r.
(proc. internautów)
00
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Francja
Czechy
Słowenia
Austria
Włochy
Polska
UE28
Finlandia
Estonia
Holandia
Chorwacja
Hiszpania
Litwa
Niemcy
Irlandia
Grecja
Dania
Szwecja
Słowacja
Portugalia
Luksemburg
Wlk.Brytania
Łotwa
Bułgaria
Cypr
Malta
Rumunia
Belgia
Węgry
Źródło: Komisja Europejska.
E-bankowość i e-zakupy (proc. internautów)
0
10
20
30
40
50
60
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
UE28 Polska
0
10
20
30
40
50
60
70
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
UE28 Polska
Źródło: Komisja Europejska.
Wymiar 4: Integracja technologii cyfrowych
Wskaźnik integracji technologii cyfrowych
(w biznesie) w 2016 r. - 25. miejsce
0
2
4
6
8
10
12
Rumunia
Łotwa
Węgry
Polska
Grecja
Bułgaria
Estonia
Luksemburg
Włochy
Słowacja
Francja
Cypr
Chorwacja
UE28
Wlk.Brytania
Hiszpania
Malta
Czechy
Słowenia
Austria
Portugalia
Litwa
Niemcy
Holandia
Finlandia
Belgia
Szwecja
Dania
Irlandia
Źródło: Komisja Europejska.
Wskaźniki szczegółowe wymiaru integracji
technologii w firmach
2016 2015 UE28 w 2016
wartość w
proc.
miejsce
wartość w
proc.
miejsce
wartość w
proc.
odst. firm dzielących się inf. przez
sieć (wewnątrz firmy – ERP)
21 25 22 23 36
odst. firm korzystających z chipów
(RFID) radiowych w produktach
2,8 22 2,8 22 3,8
odst. firm korzystających z social
media
8,4 27 8,1 23 18
odst. firm korzstających z e-faktur 14 10 BD - BD
odst. firm korzystających z chmury 4,4 27 3,5 27 BD
odst. firm sprzedających online 9,6 (?) 22 9,3 22 16
udział dochodów ze sprzedaży online
w dochodach ogółem
BD (?) - BD - 9,4
odst. firm sprzedających do innych
krajów przez sieć
3,8 25 3,3 27 7,5
Źródło: Komisja Europejska.Dane nie dotyczą mikroprzedsiębiorstw i sektora finansowego, który jest wysoko-ucyfrowiony w Polsce.
Odsetek firm dzielących się informacjami
w ramach systemu ERP 2007-2015
0
5
10
15
20
25
30
35
40
2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015
UE28 Polska
Źródło: Komisja Europejska.
Polskie firmy nie sprzedają przez sieć i nie są obecni
w mediach społecznościowych (firmy używające
dwóch i więcej rodzajów social media)
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Rumunia
Polska
Bułgaria
Estonia
Łotwa
Czechy
Węgry
Portugalia
Francja
Słowacja
Włochy
Chorwacja
Niemcy
Luksemburg
Austria
Słowenia
Litwa
UE28
Grecja
Belgia
Dania
Finlandia
Hiszpania
Szwecja
Malta
Cypr
Wlk. Brytania
Irlandia
Holandia
Źródło: Komisja Europejska.
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
UE28 Polska
Wymiar 5: Cyfrowe usługi publiczne
Wskaźnik cyfrowych usług publicznych w 2016 r.
- 15. miejsce (!?)
0
2
4
6
8
10
12
14
Bułgaria
Rumunia
Słowacja
Węgry
Czechy
Chorwacja
Luksemburg
Słowenia
Grecja
Cypr
Niemcy
Włochy
UE28
Wlk.Brytania
Polska
Łotwa
Francja
Litwa
Malta
Belgia
Irlandia
Portugalia
Szwecja
Austria
Hiszpania
Holandia
Finlandia
Dania
Estonia
Źródło: Komisja Europejska.
Wskaźniki szczegółowe wymiaru cyfryzacji usług
publicznych
2016 2015 UE28 w 2016
wartość miejsce wartość miejsce wartość
odst. mieszkańców który
wysłał jakiś formularz
elektronicznie
22 21 21 21 32
punkty w indeksie
wypełnionych danymi
formularzy
63 (?) 11 68 9 49
punkty w indeksie liczby
kroków które da się wykonać
online
80 18 78 15 81
formalny dostęp do danych
w pkt.
370 (?) 15 490 7 351
Źródło: Komisja Europejska.
Wypełnione częściowo formularze w ramach
e-usług (pkt.)
• Polska ma świetne miejsce, ale chyba
to efekt błędnego aparatu badawczego.
• Capgemini na zlecenie KomEur bada
możliwość zrealizowania czterech
spraw życiowych: (1) przeprowadzki (e-
PUAP), (2) rejestracji i uzyskania
uprawnień do samochodu (e-PUAP)
oraz (3) małego roszczenia sądowego
(co w Polsce jest procedowane przez
sąd w Lublinie elektronicznie) oraz (4)
załatwiania spraw biznesowych (pod co
pewnie podchodzi system e-Płatnik w
ZUS).
• Problem w tym, że KomEur nie bada
popularności tych rozwiązań i czy są
one wykorzystywane przez obywateli,
ale czy formalnie są dostępne w tym
punkcie. Dlatego dziwi niskie miejsce
Wlk. Brytanii. KomEur nie bada też
integracji tych usług i ich user-
frendliness (w ramach tego punktu).
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
Rumunia
Grecja
Wlk. Brytania
Węgry
Słowacja
Luksemburg
Chorwacja
Bułgaria
Francja
Czechy
Niemcy
Irlandia
Włochy
Słowenia
UE28
Łotwa
Cypr
Austria
Polska
Belgia
Hiszpania
Litwa
Szwecja
Holandia
Dania
Portugalia
Finlandia
Malta
Estonia
Źródło: Komisja Europejska.
Możliwość realizacji usługi publicznej przez sieć
w 2015 r. (pkt.)
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
90.0
100.0
Rumunia
Grecja
Węgry
Słowacja
Chorwacja
Bułgaria
Czechy
Cypr
Wlk.Brytania
Luksemburg
Polska
UE28
Niemcy
Słowenia
Belgia
Włochy
Łotwa
Francja
Litwa
Szwecja
Irlandia
Holandia
Hiszpania
Finlandia
Dania
Estonia
Portugalia
Austria
Malta
Źródło: Komisja Europejska.
Otwartość danych w 2015 r. według KomEur…
• Źródłem tego wskaźnika jest
Public Sector Information
scoreboard, które jest
uzupełniane co roku przez
ekspertów i administracje
państw członkowskich,
• Bada on formalne regulacje
dotyczące re-use w danym
kraju (a te w Polsce istnieją)
np. implementacja
dyrektywy, czy
zorganizowania w ciągu
roku w kraju konferencji o
otwartych zasobach.
0 100 200 300 400 500 600 700
Luksemburg
Słowenia
Malta
Bułgaria
Cypr
Litwa
Portugalia
Słowacja
Węgry
Szwecja
Czechy
Łotwa
UE28
Belgia
Polska
Chorwacja
Estonia
Finlandia
Niemcy
Irlandia
Francja
Rumunia
Dania
Włochy
Austria
Holandia
Grecja
Hiszpania
Wlk. Brytania
Źródło: Komisja Europejska.
… ale według innych badań Polska nie jest tak wysoko – online
services index ONZ (2014) i open data index (2014) – praktyczne
usability serwisów rządowych i dostępność do baz danych
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
Bułgaria
Czechy
Malta
Słowenia
Rumunia
Chorwacja
Cypr
Słowacja
Polska
Węgry
Grecja
Luksemburg
Portugalia
UE28
Dania
Niemcy
Belgia
Irlandia
Szwecja
Łotwa
Włochy
Austria
Litwa
Estonia
Finlandia
Wlk. Brytania
Holandia
Hiszpania
Francja
Źródło:UN.
Źródło:WorldKnowledgeFoundation.
0 20 40 60 80 100
Cypr
Litwa
Słowacja
Grecja
Belgia
Bułgaria
Chorwacja
Polska
Portugalia
Węgry
Irlandia
Łotwa
Malta
Hiszpania
Słowenia
UE28
Włochy
Austria
Holandia
Rumunia
Czechy
Szwecja
Niemcy
Finlandia
Francja
Dania
Wlk. Brytania
Witold Wirpsza nazywa to „nominalizmem”
Dylematy, rekomendacje, pytania (1)
• Czy w wymiarze łączności Polska dogoni kiedyś w
pokrycie internetem szerokopasmowym małe
kraje? Chyba nie. Może warto włączyć pokrycie
LTE (mamy 76 proc. co nie jest wysokim
wynikiem, ale szybciej w tej kategorii
wzrośniemy).
• Czemu GUS/ MinNau nie przekaże informacji o
liczbie absolwentów STEM do KomEur na
potrzeby badań statystycznych – wynik Polski
dzięki temu wzrośnie.
Dylematy, rekomendacje, pytania (2)
• Może warto lepiej weryfikować badania
przeprowadzane przez GUS – korzystanie z
bankowości internetowej nie powinno spadać w
Polsce. Pytanie, czy to nie jest tak, że nasz GUS
gorzej przeprowadza badania statystyczne od
innych.
• Pytanie, czy przyjmowanie kryteriów formalnych
przy badaniu otwartości na re-use jest
odpowiednie – Polska jest specyficzna – jesteśmy
formalistami, więc prawo jest… ale czy
rzeczywiście tak łatwo się u nas korzysta z
publicznej wiedzy jak wskazuje KomEur?
Dziekuję za uwagę
i zapraszam do kontaktu:
p.arak@politykainsight.pl
@piotrarak

More Related Content

More from Piotr Arak

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
Piotr Arak
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Piotr Arak
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Piotr Arak
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Piotr Arak
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
Piotr Arak
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Piotr Arak
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Piotr Arak
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Piotr Arak
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
Piotr Arak
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Piotr Arak
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Piotr Arak
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Piotr Arak
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Piotr Arak
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
Piotr Arak
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Piotr Arak
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Piotr Arak
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Piotr Arak
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakPiotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Piotr Arak
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
 

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej

 • 1. Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej [The Digital Economy & Society Index (DESI)] Piotr Arak, Polityka Insight Warszawa, 13 kwietnia 2016 r.
 • 3.
 • 4.
 • 5. Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego • To system 30 wskaźników (za rok pewnie 32), • Docelowo KomEur chciałaby by mógł składać się z 76 mierników (ale wymagają one przeliczenia, zbadania etc.), • Wskaźnik jest normalizowany zerowo, czyli przyjmuje wartości od 0 do 1, a jego metodyka liczenia przypomina oenzetowski wskaźnik HDI, co oznacza, że jeżeli liczymy go dla okresu 2014- 2016 to wartością 0 jest 0 proc. lub empiryczne/ wybrane minimum, a 1 to maksimum – wartości krajów to średnie wyników wymiarów, a tych jest pięć (mają one też podwymiary).
 • 6. Społeczeństwo informacyjne i gospodarka cyfrowa Łączność (connectivity) 25 proc. wagi Kapitał ludzki (human capital) 25 proc. wagi Korzystanie z sieci (use of Internet) 15 proc. wagi Integracja technologii cyfrowych (integration of digital technology) 20 proc. wagi Cyfrowe usługi publiczne (digital public services) 15 proc. wagi
 • 7. Łączność Internet szerokopasmowy (4 wskaźniki) 33 proc. wagi Internet mobilny (2 wskaźniki) 22 proc. wagi Prędkość (2 wskaźniki) 33 proc. wagi) Cena (1 wskaźnik) 11 proc. wagi
 • 8. Kapitał ludzki Umiejętności podstawowe i korzystanie (2 wskaźniki) 50 proc. wagi Zaawansowane umiejętności i rozwój rynku (2 wskaźniki) 50 proc. wagi
 • 9. Korzystanie z sieci Content/media (4 wskaźniki) 33 proc. wagi Komunikacja (2 wskaźniki) 33 proc. wagi Transakcje (2 wskaźniki) 33 proc. wagi
 • 11. Cyfrowe usługi publiczne E-government (4 wskaźniki) 67 proc. wagi* (obecnie 100 proc.) E-zdrowie* (2 wskaźnik) 33 proc. wagi *wskaźniki dotyczące zdrowia, czyli odsetek lekarzy POZ używających sieci do wymiany informacji i e-recept nie są jeszcze uwzględniane
 • 12. Wskaźniki najwięcej i najmniej ważące na wyniku DESI w 2016 r. (proc.)* 0 1 2 3 4 5 6 7 Źródło: Opracowanie własne. *nazwy wskaźników pozostawione w oryginalnej wersji językowej
 • 14. DESI i jego wymiary dla UE28 w 2016 r. (pkt., maks. 100) 00 10 20 30 40 50 60 70 80 Rumunia Bułgaria Grecja Włochy Chorwacja Cypr Polska Słowacja Węgry Łotwa Słowenia Czechy Francja Hiszpania UE28 Portugalia Litwa Austria Malta Luksemburg Niemcy Irlandia Estonia Wlk.Brytania Belgia Finlandia Szwecja Holandia Dania Łączność Kapitał ludzki Korzystanie z sieci Integracja technologii cyfrowych Cyfrowe usługi publiczne Źródło: Komisja Europejska.
 • 15. Polska istotnie należy do grupy państw „pozostających w tyle” – 22. miejsce (w 2014 r. była 23., a w 2015 22.) Kraje przodujące (running ahead): Austria, Niemcy, Estonia, Malta, Holandia i Portugalia. Kraje rozwijające się z opóźnieniem (lagging ahead): Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Szwecja i Wlk. Brytania. Doganiające (catching up): Hiszpania, Chorwacja, Włochy, Łotwa, Rumunia i Słowenia. Pozostające w tyle (falling behind): Bułgaria, Cypr, Czechy, Grecja, Francja, Węgry, Polska i Słowacja.
 • 16. Wzrost DESI w latach 2014-2016 (pkt.) • Polska jest 22. w rankingu, ale 19. we wzroście wartości wskaźnika (w pkt.) – to wynik gorszy od europejskiej średniej, ale też od krajów naszego regionu np. Rumunia jest trzecia. • We wzroście procentowym wskaźnika Polska jest już 13. (efekt niskiej bazy), ale wtedy na czele i tak jest Rumunia, Grecja, Bułgaria i Włochy. Przed nami nadal są Czechy i Węgry. 2.6 3.2 3.3 4.0 4.2 4.8 5.0 5.3 5.3 5.7 5.9 6.0 6.1 6.3 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.7 6.9 7.0 7.3 7.4 7.5 7.7 8.1 8.3 9.4 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 Szwecja Dania Litwa Luksemburg Słowacja Łotwa Belgia Francja Cypr Polska Chorwacja Holandia Niemcy Bułgaria UE28 Wlk. Brytania Malta Włochy Finlandia Grecja Czechy Słowenia Węgry Portugalia Irlandia Hiszpania Rumunia Austria Estonia Źródło: Komisja Europejska.
 • 17. Najgorzej w Polsce jest z przedsiębiorstwami, a najlepiej z usługami publicznymi (?!) 0 10 20 30 40 50 60 Łączność Kapitał ludzki Korzystanie z sieci Integracja technologii cyfrowych Cyfrowe usługi publiczne UE Klaster podobnych krajów Polska Źródło: Komisja Europejska.
 • 19. Wskaźnik łączności w 2016 r. (pkt.) – 24. miejsce 00 05 10 15 20 25 Chorwacja Włochy Grecja Cypr Polska Rumunia Bułgaria Słowacja Francja Słowenia Hiszpania Węgry UE28 Estonia Czechy Austria Irlandia Portugalia Finlandia Łotwa Malta Niemcy Litwa Wlk.Brytania Dania Luksemburg Szwecja Belgia Holandia Źródło: Komisja Europejska.
 • 20. Wskaźniki szczegółowe wymiaru łączności 2016 2015 UE28 w 2016 wartość w proc. miejsce wartość w proc. miejsce wartość w proc. odst. gospo. dom. z teoretyczną możliwością podłączenia internetu szerokopasmowego 86 28 85 28 97 odst. gosp. dom. z internetem szerokopasmowym 57 (?) 26 60 23 72 liczba subskrybentów mobili (z dostępem do sieci) na 100 osób 94 5 87 5 75 harmonizacja spektrum radiowego na poziomie unijnym 82 7 81 6 69 pokrycie łączami nowej generacji 61 24 53 24 71 odst. łączy pow. 30 mb/s w gosp. dom. 30 18 23 20 30 cena najtańszego pakietu internetowego jako odst. dochodu brutto gosp. 1,1 9 1,1 8 1,3 Źródło: Komisja Europejska.
 • 21. Odsetek gospodarstw domowych z internetem szerokopasmowym 2004-2015 Źródło: Eurostat i KomEur. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UE28 - Eurostat Polska - Eurostat UE28- KomEur Polska - KomEur
 • 23. Wskaźnik kapitału ludzkiego w 2016 r. (pkt.) – 22. miejsce 0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 Bułgaria Rumunia Grecja Cypr Włochy Łotwa Polska Chorwacja Portugalia Litwa Hiszpania Węgry UE28 Słowacja Malta Czechy Słowenia Francja Belgia Irlandia Niemcy Austria Estonia Holandia Dania Luksemburg Wlk.Brytania Szwecja Finlandia Źródło: Komisja Europejska.
 • 24. Wskaźniki szczegółowe wymiaru kapitału ludzkiego 2016 2015 UE28 w 2016 wartość miejsce wartość miejsce wartość odst. populacji korzystający z sieci 65 24 63 23 76 odst. posiadający podst. umiejętności cyfr. 40 26 BD - 55 odsetek spec. ICT wśród zatrudnionych 3,1 19 3,1 18 3,7 liczba absolwentów (STEM - science, technology, engineering, mathematics) na 1000 osób w wieku 20- 29 BD - 18 10 18 Źródło: Komisja Europejska.
 • 25. Odsetek populacji posiadający przynajmniej podstawowe umiejętności komputerowe w 2015 r. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Rumunia Bułgaria Polska Cypr Włochy Irlandia Grecja Portugalia Węgry Łotwa Chorwacja Litwa Słowenia Malta Słowacja Hiszpania UE28 Czechy Francja Belgia Estonia Austria Niemcy Wlk.Brytania Szwecja Holandia Dania Finlandia Luksemburg Źródło: Komisja Europejska. isoc_sk_dskl_i
 • 26. Odsetek informatyków zatrudnionych w Polsce i w UE (proc. zatrudnionych) 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 Grecja Bułgaria Litwa Łotwa Cypr Portugalia Włochy Rumunia Chorwacja Polska Hiszpania Francja UE28 Niemcy Austria Dania Słowacja Czechy Belgia Malta Irlandia Słowenia Węgry Wlk. Brytania Estonia Holandia Luksemburg Szwecja Finlandia 2.0 2.2 2.4 2.6 2.8 3.0 3.2 3.4 3.6 3.8 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 UE28 Polska Źródło: Komisja Europejska.
 • 28. Wskaźnik korzystania z sieci w 2016 r. (pkt.) – 22. miejsce 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Włochy Rumunia Grecja Austria Słowenia Chorwacja Polska Hiszpania Czechy Bułgaria Słowacja Francja Cypr Portugalia UE28 Irlandia Niemcy Węgry Malta Litwa Łotwa Wlk.Brytania Finlandia Holandia Estonia Luksemburg Belgia Szwecja Dania Źródło: Komisja Europejska.
 • 29. Wskaźniki szczegółowe wymiaru korzystania z sieci 2016 2015 UE28 w 2016 wartość w proc. miejsce wartość w proc. miejsce wartość w proc. odst. osób który używał sieci do czytania newsów 69 (?) 20 71 18 68 odst. osób który używał sieci do muzyki, gier i oglądania filmów 41 25 41 25 49 odst. gosp. dom. z TV które ma VOD 44 10 44 10 41 odst. osób który korzystał z rozmów video 41 17 41 15 37 odst. osób który korzystał z social media 61 23 55 24 63 odst. osób który korzystał z e- bankowości 46 22 49 19 57 odst. osób który korzystał z e- zakupów 53 17 49 17 65 Źródło: Komisja Europejska.
 • 30. Odsetek osób który używał sieci do czytania newsów (proc. internautów) w latach 2004-2015 0 10 20 30 40 50 60 70 80 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 U28 Polska Źródło: Komisja Europejska.
 • 31. Korzystanie z social media w 2015 r. (proc. internautów) 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90 Francja Czechy Słowenia Austria Włochy Polska UE28 Finlandia Estonia Holandia Chorwacja Hiszpania Litwa Niemcy Irlandia Grecja Dania Szwecja Słowacja Portugalia Luksemburg Wlk.Brytania Łotwa Bułgaria Cypr Malta Rumunia Belgia Węgry Źródło: Komisja Europejska.
 • 32. E-bankowość i e-zakupy (proc. internautów) 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UE28 Polska 0 10 20 30 40 50 60 70 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 UE28 Polska Źródło: Komisja Europejska.
 • 33. Wymiar 4: Integracja technologii cyfrowych
 • 34. Wskaźnik integracji technologii cyfrowych (w biznesie) w 2016 r. - 25. miejsce 0 2 4 6 8 10 12 Rumunia Łotwa Węgry Polska Grecja Bułgaria Estonia Luksemburg Włochy Słowacja Francja Cypr Chorwacja UE28 Wlk.Brytania Hiszpania Malta Czechy Słowenia Austria Portugalia Litwa Niemcy Holandia Finlandia Belgia Szwecja Dania Irlandia Źródło: Komisja Europejska.
 • 35. Wskaźniki szczegółowe wymiaru integracji technologii w firmach 2016 2015 UE28 w 2016 wartość w proc. miejsce wartość w proc. miejsce wartość w proc. odst. firm dzielących się inf. przez sieć (wewnątrz firmy – ERP) 21 25 22 23 36 odst. firm korzystających z chipów (RFID) radiowych w produktach 2,8 22 2,8 22 3,8 odst. firm korzystających z social media 8,4 27 8,1 23 18 odst. firm korzstających z e-faktur 14 10 BD - BD odst. firm korzystających z chmury 4,4 27 3,5 27 BD odst. firm sprzedających online 9,6 (?) 22 9,3 22 16 udział dochodów ze sprzedaży online w dochodach ogółem BD (?) - BD - 9,4 odst. firm sprzedających do innych krajów przez sieć 3,8 25 3,3 27 7,5 Źródło: Komisja Europejska.Dane nie dotyczą mikroprzedsiębiorstw i sektora finansowego, który jest wysoko-ucyfrowiony w Polsce.
 • 36. Odsetek firm dzielących się informacjami w ramach systemu ERP 2007-2015 0 5 10 15 20 25 30 35 40 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 UE28 Polska Źródło: Komisja Europejska.
 • 37. Polskie firmy nie sprzedają przez sieć i nie są obecni w mediach społecznościowych (firmy używające dwóch i więcej rodzajów social media) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 Rumunia Polska Bułgaria Estonia Łotwa Czechy Węgry Portugalia Francja Słowacja Włochy Chorwacja Niemcy Luksemburg Austria Słowenia Litwa UE28 Grecja Belgia Dania Finlandia Hiszpania Szwecja Malta Cypr Wlk. Brytania Irlandia Holandia Źródło: Komisja Europejska. 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 UE28 Polska
 • 38. Wymiar 5: Cyfrowe usługi publiczne
 • 39. Wskaźnik cyfrowych usług publicznych w 2016 r. - 15. miejsce (!?) 0 2 4 6 8 10 12 14 Bułgaria Rumunia Słowacja Węgry Czechy Chorwacja Luksemburg Słowenia Grecja Cypr Niemcy Włochy UE28 Wlk.Brytania Polska Łotwa Francja Litwa Malta Belgia Irlandia Portugalia Szwecja Austria Hiszpania Holandia Finlandia Dania Estonia Źródło: Komisja Europejska.
 • 40. Wskaźniki szczegółowe wymiaru cyfryzacji usług publicznych 2016 2015 UE28 w 2016 wartość miejsce wartość miejsce wartość odst. mieszkańców który wysłał jakiś formularz elektronicznie 22 21 21 21 32 punkty w indeksie wypełnionych danymi formularzy 63 (?) 11 68 9 49 punkty w indeksie liczby kroków które da się wykonać online 80 18 78 15 81 formalny dostęp do danych w pkt. 370 (?) 15 490 7 351 Źródło: Komisja Europejska.
 • 41. Wypełnione częściowo formularze w ramach e-usług (pkt.) • Polska ma świetne miejsce, ale chyba to efekt błędnego aparatu badawczego. • Capgemini na zlecenie KomEur bada możliwość zrealizowania czterech spraw życiowych: (1) przeprowadzki (e- PUAP), (2) rejestracji i uzyskania uprawnień do samochodu (e-PUAP) oraz (3) małego roszczenia sądowego (co w Polsce jest procedowane przez sąd w Lublinie elektronicznie) oraz (4) załatwiania spraw biznesowych (pod co pewnie podchodzi system e-Płatnik w ZUS). • Problem w tym, że KomEur nie bada popularności tych rozwiązań i czy są one wykorzystywane przez obywateli, ale czy formalnie są dostępne w tym punkcie. Dlatego dziwi niskie miejsce Wlk. Brytanii. KomEur nie bada też integracji tych usług i ich user- frendliness (w ramach tego punktu). 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0 Rumunia Grecja Wlk. Brytania Węgry Słowacja Luksemburg Chorwacja Bułgaria Francja Czechy Niemcy Irlandia Włochy Słowenia UE28 Łotwa Cypr Austria Polska Belgia Hiszpania Litwa Szwecja Holandia Dania Portugalia Finlandia Malta Estonia Źródło: Komisja Europejska.
 • 42. Możliwość realizacji usługi publicznej przez sieć w 2015 r. (pkt.) 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0 90.0 100.0 Rumunia Grecja Węgry Słowacja Chorwacja Bułgaria Czechy Cypr Wlk.Brytania Luksemburg Polska UE28 Niemcy Słowenia Belgia Włochy Łotwa Francja Litwa Szwecja Irlandia Holandia Hiszpania Finlandia Dania Estonia Portugalia Austria Malta Źródło: Komisja Europejska.
 • 43. Otwartość danych w 2015 r. według KomEur… • Źródłem tego wskaźnika jest Public Sector Information scoreboard, które jest uzupełniane co roku przez ekspertów i administracje państw członkowskich, • Bada on formalne regulacje dotyczące re-use w danym kraju (a te w Polsce istnieją) np. implementacja dyrektywy, czy zorganizowania w ciągu roku w kraju konferencji o otwartych zasobach. 0 100 200 300 400 500 600 700 Luksemburg Słowenia Malta Bułgaria Cypr Litwa Portugalia Słowacja Węgry Szwecja Czechy Łotwa UE28 Belgia Polska Chorwacja Estonia Finlandia Niemcy Irlandia Francja Rumunia Dania Włochy Austria Holandia Grecja Hiszpania Wlk. Brytania Źródło: Komisja Europejska.
 • 44. … ale według innych badań Polska nie jest tak wysoko – online services index ONZ (2014) i open data index (2014) – praktyczne usability serwisów rządowych i dostępność do baz danych 0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 Bułgaria Czechy Malta Słowenia Rumunia Chorwacja Cypr Słowacja Polska Węgry Grecja Luksemburg Portugalia UE28 Dania Niemcy Belgia Irlandia Szwecja Łotwa Włochy Austria Litwa Estonia Finlandia Wlk. Brytania Holandia Hiszpania Francja Źródło:UN. Źródło:WorldKnowledgeFoundation. 0 20 40 60 80 100 Cypr Litwa Słowacja Grecja Belgia Bułgaria Chorwacja Polska Portugalia Węgry Irlandia Łotwa Malta Hiszpania Słowenia UE28 Włochy Austria Holandia Rumunia Czechy Szwecja Niemcy Finlandia Francja Dania Wlk. Brytania Witold Wirpsza nazywa to „nominalizmem”
 • 45. Dylematy, rekomendacje, pytania (1) • Czy w wymiarze łączności Polska dogoni kiedyś w pokrycie internetem szerokopasmowym małe kraje? Chyba nie. Może warto włączyć pokrycie LTE (mamy 76 proc. co nie jest wysokim wynikiem, ale szybciej w tej kategorii wzrośniemy). • Czemu GUS/ MinNau nie przekaże informacji o liczbie absolwentów STEM do KomEur na potrzeby badań statystycznych – wynik Polski dzięki temu wzrośnie.
 • 46. Dylematy, rekomendacje, pytania (2) • Może warto lepiej weryfikować badania przeprowadzane przez GUS – korzystanie z bankowości internetowej nie powinno spadać w Polsce. Pytanie, czy to nie jest tak, że nasz GUS gorzej przeprowadza badania statystyczne od innych. • Pytanie, czy przyjmowanie kryteriów formalnych przy badaniu otwartości na re-use jest odpowiednie – Polska jest specyficzna – jesteśmy formalistami, więc prawo jest… ale czy rzeczywiście tak łatwo się u nas korzysta z publicznej wiedzy jak wskazuje KomEur?
 • 47. Dziekuję za uwagę i zapraszam do kontaktu: p.arak@politykainsight.pl @piotrarak

Editor's Notes

 1. Internauci się w Polsce zmieniają – im jest ich wiecej tym mniej może używać sieci codziennie, a tylko do specyficznych zadań – pracy etc. Ale falowanie wskaźnika jest bardzo dziwne.
 2. Odsetek firm sprzedających online na stronie Komisji jest inny niż w raporcie z DESI. Dostępne są także dochody z e-commerce jako udział tego co firmy zarobiły.
 3. Jeszcze w 2013 r. przeszło 7 proc. firm korzystało z przeynajmniej dwóch platform komunikacji społecznościowej z klientami – dzisiaj to tylko o 1,3 pkt. proc. Więcej. W tym czasie w Unii ten wskaźnik wzrósł o 2,5 pkt. Proc. I jest przeszło dwa razy wyższy niż w Polsce – 18 proc. Jedynym krajem gdzie media społecznościowe są mniej rozpowszechnione wśród firm jest Rumunia. Hipoteza dlaczego w firmach w 2009 r. spadła tak sprzedaż online – bo zmniejszyły zatrudnienie I stały się mikrofirmami, a część oczywiście upadła.
 4. Life Event: Regular business operations (2013) Life Event: General administration: moving (2013) Life Event: Owning and driving a car (2013) Life Event: Starting a small claims procedure (2013)