SlideShare a Scribd company logo
Pomiar rozwoju społecznego na
poziomie powiatu i województwa
Piotr Arak, doktorant na IPS WDiNP UW
Koordynator Projektu w UNDP
Starszy Analityk w Polityka INSIGHT
Spała, 15 czerwca 2013 r.
Amartya Sen o rozwoju
Nie skomponowano wiele piosenek folkowych
sławiących kapitalizm, lecz powstało ich dużo na
temat sprawiedliwości społecznej.
Jest to przede wszystkim próba, by widzieć rozwój
jako proces poszerzenia prawdziwej wolności, którą
cieszą się ludzie. Przy takim podejściu poszerzenie
granic wolności można uważać za (1) podstawowy cel
i (2) podstawowe źródło rozwoju.
Amartya Sen (2002) Rozwój i wolność.
2
Indywidualne szanse –
capabilities approach
• Prawa jednostki i wspólne dobro narodu mogą czasem
pozostawać w konflikcie, to ogólnie prawa te należy
postrzegać jako coś, co służy temu wspólnemu dobru.
• Prawo do czytania tego, co chcesz, w przeciwieństwie do
tego, co wskażą ci inni, zazwyczaj daje na przykład efekt w
postaci wyższych dochodów.
• Cenię mój samochód za to, że zwiększa
moją mobilność. Moje wykształcenie umożliwia mi
uczestniczenie w takich dyskusjach.
• Indywidualne szanse (możliwości) są również uzależnione
od wielu innych czynników, takich jak długość życia,
zdrowie, wykształcenie. W tym duchu Sen zaproponował
alternatywne mierniki pomiaru dobrobytu, takie jak
stosowany przez UNDP Wskaźnik Rozwoju Społecznego
(HDI).
3
Rozwój społeczny według Iana Morrisa
4
1
10
100
1000 14000p.n.e.
12000p.n.e.
10000p.n.e.
8000p.n.e.
6000p.n.e.
4000p.n.e.
3000p.n.e.
2250p.n.e.
1750p.n.e.
1400p.n.e.
1200p.n.e.
1000p.n.e.
800p.n.e.
600p.n.e.
400p.n.e.
200p.n.e.
1p.n.e./n.e.
200n.e.
400n.e.
600n.e.
800n.e.
1000n.e.
1200n.e.
1400n.e.
1600n.e.
1800n.e.
2000n.e.
Poziomrozwojuspołecznegowpunktach(maks.250
pkt.)
Czas
Zachód
Wschód
Źródło: Ian Morris (2013), „The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations”, Princeton University Press.
Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)?
5
• Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, w
wyniku którego następuje poprawa warunków społeczno-
ekonomicznych w danej społeczności.
• Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990
z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(ang. UNDP)
• Podnosi świadomość na temat wyzwań, przed którymi stają
kraje na różnym poziomie rozwoju oraz mobilizuje poparcie
społeczne dla polityk mających na celu poprawę sytuacji na
poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.
• HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowe
kwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunki
życia, poziom edukacji i zdrowie obywateli.
Wymiary rozwoju społecznego -
zdrowie
6
http://www.flickr.com/photos/dancingw
ithwords/2318825480/
Wymiary rozwoju społecznego -
edukacja
7
http://www.flickr.com/photos/antmcneil
l/4686147794/
Wymiaru rozwoju społecznego -
zamożność
8
http://www.flickr.com/photos/chatirywo
rld/4916147728/
Przesłanki powstania HDI
Mahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymi
tworzony był nowy wskaźnik – HDI (Human Development Index)
1. znalezienie wskaźnika, który by wykraczał poza przychód, przy
zachowaniu jego wiarygodności pod względem metodologicznym,
2. ograniczenie liczby zmiennych składowych wskaźnika w celu
zachowania jego prostoty i funkcjonalności,
3. stworzenie jednego, syntetycznego wskaźnika, a nie rozbudowanego
ich zestawu oraz
4. połączenie we wskaźniku składowych społecznych i ekonomicznych
(ul Haq 2003).
Od 1990 roku HDI był stopniowo modyfikowany, lecz jego główne
założenia pozostały niezmienione.
9
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
• HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególne
jednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie są
ich mocne i słabe strony.
• Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych i
pozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”.
• Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególne
regiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobre
wyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacji
kompensująca opóźnienia w innych dziedzinach.
• Badanie zależności z innymi zmiennymi.
• Do jego obliczenia wykorzystano szereg czasowy 2007-2010.
10
Cel: pełen obraz Polski
11
Nowe podejście do mierzenia rozwoju
społecznego w ujęciu regionalnym
• Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowanie
wskaźników o charakterze ilościowym i
wartościującym, podzielonych ze względu na typ
nakładów: finansowych, infrastrukturalnych i innych
zasobów polityk publicznych.
• Zdefiniowanie wskaźników efektów – oszacowanie
wskaźników o charakterze ilościowym oceniających
efekty w obszarze interwencji publicznej (mniejsza
umieralność, większy poziom wiedzy obywateli i lepsze
dochody).
12
Wskaźniki LHDI
13
Wymiar Zdrowie Edukacja Zamożność
Wskaźniki cząstkowe LHDI
(mierniki)
Wskaźnik przeciętnego
trwania życia
(Oczekiwane trwanie życia
noworodka)
Wskaźnik edukacji
przedszkolnej
(Odsetek dzieci w edukacji
przedszkolnej: przedział
wiekowy 3-4 lata)
Wskaźnik zamożności
(Średni poziom zamożności
mieszkańców)
Zagregowany współczynnik
zgonów
(Zagregowany współczynnik
zgonów z powodu
nowotworów i chorób układu
krążenia)
Wskaźnik wyników
egzaminu gimnazjalnego
(Średnia z wyników egzaminu
gimnazjalnego: tylko dla części
matematyczno-przyrodniczej)
Wskaźniki grupowe LHDI Wskaźnik Zdrowia Wskaźnik Edukacji Wskaźnik Zamożności
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) - powiat i województwo
Rozwój społeczny w ujęciu lokalnym i regionalnym
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
w województwach w 2010 roku (wskaźnik
przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów)
14
36.8
39.3 39.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.4 44.4 46.3 47.0
49.5 50.2 51.1 51.9
60.2
0
10
20
30
40
50
60
70
Ranking województw ze względu na wartości LHDI w
roku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankingu
w porównaniu do 2007 roku
15
Województwo
Pozycja wg
LHDI 2010
Zmiana pozycji
w porównaniu
do 2007 r.
LHDI HI EI WI
Mazowieckie 1 0 60,21 58,18 61,68 60,84
Małopolskie 2 0 51,93 69,10 57,65 35,15
Pomorskie 3 0 51,14 71,28 47,16 39,79
Wielkopolskie 4 0 50,22 63,32 50,19 39,86
Śląskie 5 0 49,54 48,39 53,92 46,59
Opolskie 6 0 46,95 59,76 55,94 30,96
Dolnośląskie 7 0 46,34 47,61 48,79 42,84
Podlaskie 8 1 44,40 66,08 51,60 25,67
Lubuskie 9 2 44,36 54,72 47,21 33,79
Podkarpackie 10 0 43,77 72,28 48,15 24,09
Zachodniopomo
rskie 11 -3 42,89 52,31 42,51 35,48
Warmińsko-
Mazurskie 12 0 42,33 58,61 41,85 30,93
Kujawsko-
Pomorskie 13 0 41,22 49,17 42,31 33,67
Lubelskie 14 1 39,55 48,61 46,46 27,40
Łódzkie 15 1 39,28 31,48 52,25 36,85
Świętokrzyskie 16 -2 36,78 45,95 39,18 27,62
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) w
powiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartości
od 1 do 100, w punktach)
16
Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku w
powiatach
17
Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w
2010 roku
18
Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI w
powiatach w 2010 roku
19
Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościach
LHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu w
porównaniu do 2007 roku
20
Powiat
Pozycja
wg LHDI
2010
Zmiana pozycji w
porównaniu do
2007 r.
LHDI HI EI WI
Warszawa 1 0 87,63 68,97 97,75 99,83
Piaseczyński 2 0 80,75 68,01 83,74 92,44
Pruszkowski 3 0 72,92 59,95 78,93 81,96
Warszawski Zachodni 4 1 72,48 67,39 70,88 79,72
Kraków 5 -1 72,05 69,00 88,47 61,27
Poznań 6 0 71,52 62,35 85,83 68,37
Rzeszów 7 0 71,22 85,90 83,24 50,52
Sopot 8 10 69,78 52,86 88,38 72,74
Gdynia 9 2 69,55 75,60 77,53 57,40
Legionowski 10 3 69,09 66,35 73,76 67,37
Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku
2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku
21
Powiat
Pozycj
a wg
LHDI
2010
Zmiana pozycji w
porównaniu do 2007
r.
LHDI HI EI WI
Moniecki 369 5 23,31 53,11 33,64 7,09
Skierniewicki 370 -18 23,24 13,07 37,20 25,80
Janowski 371 -6 22,78 30,51 30,77 12,60
Opatowski 372 -19 22,67 21,39 26,66 20,43
Przysuski 373 -3 21,30 23,11 28,52 14,66
Kolneński 374 4 20,47 66,39 25,00 5,16
Chełmski 375 2 20,46 29,67 17,13 16,86
Łomżyński 376 3 18,69 57,26 16,82 6,78
Pińczowski 377 -79 18,11 9,67 29,07 21,13
Kazimierski 378 -5 17,91 17,18 29,29 11,41
Suwalski 379 -3 17,24 54,53 6,89 13,65
Nakłady polityk publicznych
22
Relacje między rozwojem społecznym a
nakładami polityk publicznych
23
Wpływ pozostałych
czynników: polityki rządu,
inflacji, zmian zjawisk
demograficznych,
ukształtowania
przestrzennego, położenia
geograficznego, zaszłości
historycznych etc.
Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem Rozwoju
Społecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem Rozwoju
Społecznego nakładów polityki publicznej (LHDIPI) w 2010
roku według powiatów
24
R² = 0.17
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
LokalnyWskaźnikRozwojuSpołecznegonakładów
politykipublicznej(LHDIPI)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Nakłady na rozwój społeczny
• W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacja
okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększonego
poziomu rozwoju społecznego może być dłuższy niż perspektywa 4
lat objętych tym badaniem.
• Potwierdza to fakt, że współczynnik korelacji liniowej LHDIPI z 2007
roku z wartościami LHDI w 2010 roku wynosi 0,538 i jest większy niż
w przypadku korelacji LHDIPI dla 2010 roku. Oznacza to, że
zależność między nakładami z roku 2007 a poziomem rozwoju
społecznego w roku 2010 jest silniejsza niż zależność z bieżącymi
nakładami.
• Należy także pamiętać, że rok 2007 był kulminacyjnym momentem
rozliczania środków z perspektywy finansowej 2004-2006, w którym
samorządy inwestowały większość zakontraktowanych inwestycji i
projektów.
25
Polityka społeczna
Zależność między sumą wydatków na pomoc społeczną na
terenie danego powiatu (władze gminy i powiatu) na
mieszkańca w 2010 roku (w zł) a wartością Lokalnego
Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według
powiatów
27
y = -0,6357x + 68,978
R² = 0,31
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Sumawydatkównapomocspołecznąnatereniedanego
powiatu(władzegminyipowiatu)namieszkańcaw2010
roku(wzł)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
LHDI
Linear (LHDI)
Polityka spójności
Suma wydawanych środków unijnych z budżetów
samorządów gminnych i powiatowych na obszarze
danego powiatu w latach 2006-2010
29
R² = 0.00
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Sumawydawanychśrodkówunijnychzbudżetów
samorządówgminnychipowiatowychnaobszarze
danegopowiatuwlatach2006-2010wprzeliczeniuna
mieszkańca(wzł,nominalnie)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Suma dofinansowania projektów z wojewódzkich
RPO oraz programów operacyjnych do końca 2010
roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)
30
R² = 0.04
0
500
1000
1500
2000
2500
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wartośćsumydofinansowansowaniaprojektówz
wojewódzkichRPOorazprogramówoperacyjnychdo
końca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(w
zł,nominalnie)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Suma dofinansowania projektów z programów
operacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu na
mieszkańca (w zł, nominalnie)
31
R² = 0.00
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Wartośćsumydofinansowaniaprojektówzprogramów
operacyjnychdokońca2010rokuwprzeliczeniuna
mieszkańca(wzł,nominalnie)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Suma dofinansowania projektów z Regionalnych
Programów Operacyjnych do końca 2010 roku w
przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)
32
Suma dofinansowania projektów z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku w
przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie)
33
R² = 0.34
-100
0
100
200
300
400
500
600
700
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
WartośćsumydofinansowaniaprojektówzProgramu
OperacyjnegoKapitałLudzkidokońca2010rokuw
przeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Kapitał ludzki
Zależność między rednią liczbą lat nauki potrzebną na zdobycie osiągniętego
wykształcenia dla b w wieku powyżej 25 r.ż., w 2002 roku (w latach) a cią
redniomiesięcznego dochodu będącego podstawą opodatkowania w 2010 roku (w
zł, nominalnie) i cią Lokalnego nika Rozwoju Społecznego (LHDI) w
2010 roku według w
35
Współczynniki wystandaryzowane w modelu SEM:
Dochód - przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą opodatkowania w 2010 roku w zł nominalnie (patrz rozdział 1 - opis wskaźników)
Edukacja - średnia liczba lat nauki potrzebna do zdobycia osiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku w latach
LHDI - Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego, wartość dla 2010 roku
E_1 – zmienne resztkowe (residual), odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na dochód, które nie są objęte analizą
E_2 – zmienne resztkowe (residual, odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na LHDI, które nie są objęte analizą
Wartość dochodu liczona bez udziału świadczeń z pomocy społecznej.
Średnia liczba lat nauki potrzebną na zdobycie
osiągniętego wykształcenia dla osób w wieku
powyżej 25 r.ż. w 2002 roku (w latach)
36
R² = 0.76
0
2
4
6
8
10
12
14
16
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Średnialiczbalatnaukipotrzebnychnazdobycie
osiągniętegowykształceniadlaosobwwiekupowyżej25
r.ż.w2002roku
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Udział deklaracji podatkowych wysłanych przez
system e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych z
danego powiatu (w proc.)
37
R² = 0.22
0.0%
1.0%
2.0%
3.0%
4.0%
5.0%
6.0%
7.0%
8.0%
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Udziałdeklaracjipodatkowychwysłanychprzezsysteme-
Deklaracjewogóledeklaracjipodatkowychzłożonychw
danympowiecie(wproc.)
Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
Wnioski
38
MIASTA
OBSZARY WIEJSKIE
STARZENIE SIĘ
KAPITAŁ LUDZKI
KOMPETENCJE
CYFROWE
PO KL
POLITYKA SPÓJNOŚĆI
BIG DATA
BADANIA JAKOŚCIOWE
Cel dalekosiężny: dobrostan 2030
39
http://www.flickr.com/photos/t
orrelodones/2727949918/
Dziękuję za uwagę
Raport na stronie: www.undp.org.pl
Dane na stronie: www.mojapolis.pl
Kontakt: p.arak@politykainsight.pl
40

More Related Content

Viewers also liked

Przed progiem
Przed progiemPrzed progiem
Przed progiemwiosenka
 
Babiker gloria, lois arnold autoagresja. mowa zranionego ciała
Babiker gloria, lois arnold  autoagresja. mowa zranionego ciałaBabiker gloria, lois arnold  autoagresja. mowa zranionego ciała
Babiker gloria, lois arnold autoagresja. mowa zranionego ciała
Ola Monola
 
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepłaRegeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Vaillant Saunier Duval Sp. z o.o.
 
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
Lukas Pobocha
 
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. ŚliwerskiPedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
knbb_mat
 

Viewers also liked (7)

Dziecko w sieci
Dziecko w sieciDziecko w sieci
Dziecko w sieci
 
Przed progiem
Przed progiemPrzed progiem
Przed progiem
 
Babiker gloria, lois arnold autoagresja. mowa zranionego ciała
Babiker gloria, lois arnold  autoagresja. mowa zranionego ciałaBabiker gloria, lois arnold  autoagresja. mowa zranionego ciała
Babiker gloria, lois arnold autoagresja. mowa zranionego ciała
 
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepłaRegeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
Regeneracja dolnego źrodła pompy ciepła
 
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
21 Klasyfikowanie kosztów i przychodów
 
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. ŚliwerskiPedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
Pedagogika - Z. Kwieciński, B. Śliwerski
 
Metodologia badań
Metodologia badańMetodologia badań
Metodologia badań
 

Similar to Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerwca 2013 r.

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Radek Oryszczyszyn
 
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 
Łódzka polityka demograficzna
Łódzka polityka demograficznaŁódzka polityka demograficzna
Łódzka polityka demograficzna
Mateusz Sipa
 
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Masz Głos, Masz Wybór
 
Wroclaw 2030 prezentacja
Wroclaw 2030 prezentacjaWroclaw 2030 prezentacja
Wroclaw 2030 prezentacja
Przemysław Filar
 
Raport zdrowie publiczne i sport 2016
Raport zdrowie publiczne i sport 2016Raport zdrowie publiczne i sport 2016
Raport zdrowie publiczne i sport 2016
gdanskpl
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Stowarzyszenie Bona Fides
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) IIZałożenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) IIMinisterstwo Rozwoju Regionalnego
 
A04 Dokumenty Programowe
A04 Dokumenty ProgramoweA04 Dokumenty Programowe
A04 Dokumenty ProgramoweUM Łódzkie
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
 
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...Fundacja "Merkury"
 
Strategia Włocławek
Strategia WłocławekStrategia Włocławek
Strategia Włocławek
Waldemar Duczmal
 
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz KobusNowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
smartmetropolia2014
 
Cele i mierzalność w działaniach miasta
Cele i mierzalność w działaniach miastaCele i mierzalność w działaniach miasta
Cele i mierzalność w działaniach miasta
Stowarzyszenie Klucznicy
 
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego Polski
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego PolskiKuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego Polski
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego PolskiKPRM
 
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub WojnarowskiWzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia
 

Similar to Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerwca 2013 r. (20)

Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
Prezentacja z konferencji projektu "Decydujmy razem" w Białowieży 29 paździer...
 
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
Internet w służbie samorządu czy samorządowców? Na podstawie zawartości stron...
 
Łódzka polityka demograficzna
Łódzka polityka demograficznaŁódzka polityka demograficzna
Łódzka polityka demograficzna
 
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
Budżet obywatelski w Polsce, D. Kraszewski, K. Mojkowski, Warszawa 2014
 
Wroclaw 2030 prezentacja
Wroclaw 2030 prezentacjaWroclaw 2030 prezentacja
Wroclaw 2030 prezentacja
 
Raport zdrowie publiczne i sport 2016
Raport zdrowie publiczne i sport 2016Raport zdrowie publiczne i sport 2016
Raport zdrowie publiczne i sport 2016
 
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we WrocławiuRaport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
Raport z monitoringu polityki senioralnej we Wrocławiu
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) IIZałożenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 (województwo opolskie) II
 
A04 Dokumenty Programowe
A04 Dokumenty ProgramoweA04 Dokumenty Programowe
A04 Dokumenty Programowe
 
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020
 
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
Ekonomia społeczna - Strategiczne i programowe uwarunkowania rozwoju oraz kie...
 
Trendy
TrendyTrendy
Trendy
 
Strategia Włocławek
Strategia WłocławekStrategia Włocławek
Strategia Włocławek
 
Model wspolpracy
Model wspolpracyModel wspolpracy
Model wspolpracy
 
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz KobusNowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
Nowoczesne narzędzia zarządzania promocją zdrowia. Tomasz Kobus
 
Założeń Umowy Partnerstwa (podlaskie)
Założeń Umowy Partnerstwa (podlaskie)Założeń Umowy Partnerstwa (podlaskie)
Założeń Umowy Partnerstwa (podlaskie)
 
Cele i mierzalność w działaniach miasta
Cele i mierzalność w działaniach miastaCele i mierzalność w działaniach miasta
Cele i mierzalność w działaniach miasta
 
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego Polski
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego PolskiKuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego Polski
Kuba Wojnarowski - Wzrost kapitału społecznego Polski
 
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub WojnarowskiWzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
Wzrost kapitału społecznego Polski - Jakub Wojnarowski
 

More from Piotr Arak

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
Piotr Arak
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Piotr Arak
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Piotr Arak
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Piotr Arak
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Piotr Arak
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
Piotr Arak
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Piotr Arak
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Piotr Arak
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Piotr Arak
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Piotr Arak
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Piotr Arak
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
Piotr Arak
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Piotr Arak
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Piotr Arak
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Piotr Arak
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Piotr Arak
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
Piotr Arak
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakPiotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Piotr Arak
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
 
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski PrezentacjaCzas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
 

Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerwca 2013 r.

 • 1. Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa Piotr Arak, doktorant na IPS WDiNP UW Koordynator Projektu w UNDP Starszy Analityk w Polityka INSIGHT Spała, 15 czerwca 2013 r.
 • 2. Amartya Sen o rozwoju Nie skomponowano wiele piosenek folkowych sławiących kapitalizm, lecz powstało ich dużo na temat sprawiedliwości społecznej. Jest to przede wszystkim próba, by widzieć rozwój jako proces poszerzenia prawdziwej wolności, którą cieszą się ludzie. Przy takim podejściu poszerzenie granic wolności można uważać za (1) podstawowy cel i (2) podstawowe źródło rozwoju. Amartya Sen (2002) Rozwój i wolność. 2
 • 3. Indywidualne szanse – capabilities approach • Prawa jednostki i wspólne dobro narodu mogą czasem pozostawać w konflikcie, to ogólnie prawa te należy postrzegać jako coś, co służy temu wspólnemu dobru. • Prawo do czytania tego, co chcesz, w przeciwieństwie do tego, co wskażą ci inni, zazwyczaj daje na przykład efekt w postaci wyższych dochodów. • Cenię mój samochód za to, że zwiększa moją mobilność. Moje wykształcenie umożliwia mi uczestniczenie w takich dyskusjach. • Indywidualne szanse (możliwości) są również uzależnione od wielu innych czynników, takich jak długość życia, zdrowie, wykształcenie. W tym duchu Sen zaproponował alternatywne mierniki pomiaru dobrobytu, takie jak stosowany przez UNDP Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI). 3
 • 4. Rozwój społeczny według Iana Morrisa 4 1 10 100 1000 14000p.n.e. 12000p.n.e. 10000p.n.e. 8000p.n.e. 6000p.n.e. 4000p.n.e. 3000p.n.e. 2250p.n.e. 1750p.n.e. 1400p.n.e. 1200p.n.e. 1000p.n.e. 800p.n.e. 600p.n.e. 400p.n.e. 200p.n.e. 1p.n.e./n.e. 200n.e. 400n.e. 600n.e. 800n.e. 1000n.e. 1200n.e. 1400n.e. 1600n.e. 1800n.e. 2000n.e. Poziomrozwojuspołecznegowpunktach(maks.250 pkt.) Czas Zachód Wschód Źródło: Ian Morris (2013), „The Measure of Civilization: How Social Development Decides the Fate of Nations”, Princeton University Press.
 • 5. Czym jest Wskaźnik Rozwoju Społecznego (HDI)? 5 • Rozwój społeczny (ang. human development) to proces, w wyniku którego następuje poprawa warunków społeczno- ekonomicznych w danej społeczności. • Wskaźnik Rozwoju Społecznego został utworzony w roku 1990 z inicjatywy Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (ang. UNDP) • Podnosi świadomość na temat wyzwań, przed którymi stają kraje na różnym poziomie rozwoju oraz mobilizuje poparcie społeczne dla polityk mających na celu poprawę sytuacji na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. • HDI mówi o potencjale rozwojowym, wskazując na kluczowe kwestie, które powinny być wspierane przez państwo: warunki życia, poziom edukacji i zdrowie obywateli.
 • 6. Wymiary rozwoju społecznego - zdrowie 6 http://www.flickr.com/photos/dancingw ithwords/2318825480/
 • 7. Wymiary rozwoju społecznego - edukacja 7 http://www.flickr.com/photos/antmcneil l/4686147794/
 • 8. Wymiaru rozwoju społecznego - zamożność 8 http://www.flickr.com/photos/chatirywo rld/4916147728/
 • 9. Przesłanki powstania HDI Mahbub ul Haq (2003) określił kilka przesłanek, zgodnie z którymi tworzony był nowy wskaźnik – HDI (Human Development Index) 1. znalezienie wskaźnika, który by wykraczał poza przychód, przy zachowaniu jego wiarygodności pod względem metodologicznym, 2. ograniczenie liczby zmiennych składowych wskaźnika w celu zachowania jego prostoty i funkcjonalności, 3. stworzenie jednego, syntetycznego wskaźnika, a nie rozbudowanego ich zestawu oraz 4. połączenie we wskaźniku składowych społecznych i ekonomicznych (ul Haq 2003). Od 1990 roku HDI był stopniowo modyfikowany, lecz jego główne założenia pozostały niezmienione. 9
 • 10. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) • HDI przeniesiony na szczebel powiatowy pokazuje, jak poszczególne jednostki administracyjne pozycjonują się względem siebie, jakie są ich mocne i słabe strony. • Nie chodzi tylko o stworzenie rankingu jednostek terytorialnych i pozycjonowanie ich w układzie „lepsza-gorsza”. • Celem jest ukazanie na podstawie jakich składowych poszczególne regiony osiągnęły daną wartość wskaźnika LHDI – czy były to dobre wyniki gospodarcze, zdrowie ludności, czy wysoka jakość edukacji kompensująca opóźnienia w innych dziedzinach. • Badanie zależności z innymi zmiennymi. • Do jego obliczenia wykorzystano szereg czasowy 2007-2010. 10
 • 11. Cel: pełen obraz Polski 11
 • 12. Nowe podejście do mierzenia rozwoju społecznego w ujęciu regionalnym • Zdefiniowanie wskaźników nakładów – oszacowanie wskaźników o charakterze ilościowym i wartościującym, podzielonych ze względu na typ nakładów: finansowych, infrastrukturalnych i innych zasobów polityk publicznych. • Zdefiniowanie wskaźników efektów – oszacowanie wskaźników o charakterze ilościowym oceniających efekty w obszarze interwencji publicznej (mniejsza umieralność, większy poziom wiedzy obywateli i lepsze dochody). 12
 • 13. Wskaźniki LHDI 13 Wymiar Zdrowie Edukacja Zamożność Wskaźniki cząstkowe LHDI (mierniki) Wskaźnik przeciętnego trwania życia (Oczekiwane trwanie życia noworodka) Wskaźnik edukacji przedszkolnej (Odsetek dzieci w edukacji przedszkolnej: przedział wiekowy 3-4 lata) Wskaźnik zamożności (Średni poziom zamożności mieszkańców) Zagregowany współczynnik zgonów (Zagregowany współczynnik zgonów z powodu nowotworów i chorób układu krążenia) Wskaźnik wyników egzaminu gimnazjalnego (Średnia z wyników egzaminu gimnazjalnego: tylko dla części matematyczno-przyrodniczej) Wskaźniki grupowe LHDI Wskaźnik Zdrowia Wskaźnik Edukacji Wskaźnik Zamożności Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) - powiat i województwo Rozwój społeczny w ujęciu lokalnym i regionalnym
 • 14. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) w województwach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartości od 1 do 100 punktów) 14 36.8 39.3 39.6 41.2 42.3 42.9 43.8 44.4 44.4 46.3 47.0 49.5 50.2 51.1 51.9 60.2 0 10 20 30 40 50 60 70
 • 15. Ranking województw ze względu na wartości LHDI w roku 2010 i zmiana w pozycji województw w rankingu w porównaniu do 2007 roku 15 Województwo Pozycja wg LHDI 2010 Zmiana pozycji w porównaniu do 2007 r. LHDI HI EI WI Mazowieckie 1 0 60,21 58,18 61,68 60,84 Małopolskie 2 0 51,93 69,10 57,65 35,15 Pomorskie 3 0 51,14 71,28 47,16 39,79 Wielkopolskie 4 0 50,22 63,32 50,19 39,86 Śląskie 5 0 49,54 48,39 53,92 46,59 Opolskie 6 0 46,95 59,76 55,94 30,96 Dolnośląskie 7 0 46,34 47,61 48,79 42,84 Podlaskie 8 1 44,40 66,08 51,60 25,67 Lubuskie 9 2 44,36 54,72 47,21 33,79 Podkarpackie 10 0 43,77 72,28 48,15 24,09 Zachodniopomo rskie 11 -3 42,89 52,31 42,51 35,48 Warmińsko- Mazurskie 12 0 42,33 58,61 41,85 30,93 Kujawsko- Pomorskie 13 0 41,22 49,17 42,31 33,67 Lubelskie 14 1 39,55 48,61 46,46 27,40 Łódzkie 15 1 39,28 31,48 52,25 36,85 Świętokrzyskie 16 -2 36,78 45,95 39,18 27,62
 • 16. Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) w powiatach w 2010 roku (wskaźnik przyjmuje wartości od 1 do 100, w punktach) 16
 • 17. Wskaźnik Zdrowia (HI) w 2010 roku w powiatach 17
 • 18. Wskaźnik Edukacji (EI) w powiatach w 2010 roku 18
 • 19. Wskaźnik Zamożności (WI) LHDI w powiatach w 2010 roku 19
 • 20. Ranking 10 powiatów o najwyższych wartościach LHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku 20 Powiat Pozycja wg LHDI 2010 Zmiana pozycji w porównaniu do 2007 r. LHDI HI EI WI Warszawa 1 0 87,63 68,97 97,75 99,83 Piaseczyński 2 0 80,75 68,01 83,74 92,44 Pruszkowski 3 0 72,92 59,95 78,93 81,96 Warszawski Zachodni 4 1 72,48 67,39 70,88 79,72 Kraków 5 -1 72,05 69,00 88,47 61,27 Poznań 6 0 71,52 62,35 85,83 68,37 Rzeszów 7 0 71,22 85,90 83,24 50,52 Sopot 8 10 69,78 52,86 88,38 72,74 Gdynia 9 2 69,55 75,60 77,53 57,40 Legionowski 10 3 69,09 66,35 73,76 67,37
 • 21. Ranking 10 powiatów o najniższych wartościach LHDI w roku 2010 i zmiana pozycji w rankingu w porównaniu do 2007 roku 21 Powiat Pozycj a wg LHDI 2010 Zmiana pozycji w porównaniu do 2007 r. LHDI HI EI WI Moniecki 369 5 23,31 53,11 33,64 7,09 Skierniewicki 370 -18 23,24 13,07 37,20 25,80 Janowski 371 -6 22,78 30,51 30,77 12,60 Opatowski 372 -19 22,67 21,39 26,66 20,43 Przysuski 373 -3 21,30 23,11 28,52 14,66 Kolneński 374 4 20,47 66,39 25,00 5,16 Chełmski 375 2 20,46 29,67 17,13 16,86 Łomżyński 376 3 18,69 57,26 16,82 6,78 Pińczowski 377 -79 18,11 9,67 29,07 21,13 Kazimierski 378 -5 17,91 17,18 29,29 11,41 Suwalski 379 -3 17,24 54,53 6,89 13,65
 • 23. Relacje między rozwojem społecznym a nakładami polityk publicznych 23 Wpływ pozostałych czynników: polityki rządu, inflacji, zmian zjawisk demograficznych, ukształtowania przestrzennego, położenia geograficznego, zaszłości historycznych etc.
 • 24. Zależność między Lokalnym Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego (LHDI) a Lokalnym Wskaźnikiem Rozwoju Społecznego nakładów polityki publicznej (LHDIPI) w 2010 roku według powiatów 24 R² = 0.17 0 10 20 30 40 50 60 70 80 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 LokalnyWskaźnikRozwojuSpołecznegonakładów politykipublicznej(LHDIPI) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 25. Nakłady na rozwój społeczny • W przypadku inwestycji takich jak ochrona zdrowia, czy edukacja okres zwrotu nakładów inwestycyjnych w postaci zwiększonego poziomu rozwoju społecznego może być dłuższy niż perspektywa 4 lat objętych tym badaniem. • Potwierdza to fakt, że współczynnik korelacji liniowej LHDIPI z 2007 roku z wartościami LHDI w 2010 roku wynosi 0,538 i jest większy niż w przypadku korelacji LHDIPI dla 2010 roku. Oznacza to, że zależność między nakładami z roku 2007 a poziomem rozwoju społecznego w roku 2010 jest silniejsza niż zależność z bieżącymi nakładami. • Należy także pamiętać, że rok 2007 był kulminacyjnym momentem rozliczania środków z perspektywy finansowej 2004-2006, w którym samorządy inwestowały większość zakontraktowanych inwestycji i projektów. 25
 • 27. Zależność między sumą wydatków na pomoc społeczną na terenie danego powiatu (władze gminy i powiatu) na mieszkańca w 2010 roku (w zł) a wartością Lokalnego Wskaźnika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według powiatów 27 y = -0,6357x + 68,978 R² = 0,31 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 Sumawydatkównapomocspołecznąnatereniedanego powiatu(władzegminyipowiatu)namieszkańcaw2010 roku(wzł) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI) LHDI Linear (LHDI)
 • 29. Suma wydawanych środków unijnych z budżetów samorządów gminnych i powiatowych na obszarze danego powiatu w latach 2006-2010 29 R² = 0.00 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Sumawydawanychśrodkówunijnychzbudżetów samorządówgminnychipowiatowychnaobszarze danegopowiatuwlatach2006-2010wprzeliczeniuna mieszkańca(wzł,nominalnie) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 30. Suma dofinansowania projektów z wojewódzkich RPO oraz programów operacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) 30 R² = 0.04 0 500 1000 1500 2000 2500 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Wartośćsumydofinansowansowaniaprojektówz wojewódzkichRPOorazprogramówoperacyjnychdo końca2010rokuwprzeliczeniunamieszkańca(w zł,nominalnie) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 31. Suma dofinansowania projektów z programów operacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) 31 R² = 0.00 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Wartośćsumydofinansowaniaprojektówzprogramów operacyjnychdokońca2010rokuwprzeliczeniuna mieszkańca(wzł,nominalnie) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 32. Suma dofinansowania projektów z Regionalnych Programów Operacyjnych do końca 2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) 32
 • 33. Suma dofinansowania projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki do końca 2010 roku w przeliczeniu na mieszkańca (w zł, nominalnie) 33 R² = 0.34 -100 0 100 200 300 400 500 600 700 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 WartośćsumydofinansowaniaprojektówzProgramu OperacyjnegoKapitałLudzkidokońca2010rokuw przeliczeniunamieszkańca(wzł,nominalnie) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 35. Zależność między rednią liczbą lat nauki potrzebną na zdobycie osiągniętego wykształcenia dla b w wieku powyżej 25 r.ż., w 2002 roku (w latach) a cią redniomiesięcznego dochodu będącego podstawą opodatkowania w 2010 roku (w zł, nominalnie) i cią Lokalnego nika Rozwoju Społecznego (LHDI) w 2010 roku według w 35 Współczynniki wystandaryzowane w modelu SEM: Dochód - przeciętne miesięczne wynagrodzenie będące podstawą opodatkowania w 2010 roku w zł nominalnie (patrz rozdział 1 - opis wskaźników) Edukacja - średnia liczba lat nauki potrzebna do zdobycia osiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku w latach LHDI - Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego, wartość dla 2010 roku E_1 – zmienne resztkowe (residual), odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na dochód, które nie są objęte analizą E_2 – zmienne resztkowe (residual, odzwierciedlają wpływ tych zmiennych na LHDI, które nie są objęte analizą Wartość dochodu liczona bez udziału świadczeń z pomocy społecznej.
 • 36. Średnia liczba lat nauki potrzebną na zdobycie osiągniętego wykształcenia dla osób w wieku powyżej 25 r.ż. w 2002 roku (w latach) 36 R² = 0.76 0 2 4 6 8 10 12 14 16 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Średnialiczbalatnaukipotrzebnychnazdobycie osiągniętegowykształceniadlaosobwwiekupowyżej25 r.ż.w2002roku Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 37. Udział deklaracji podatkowych wysłanych przez system e-Deklaracje w ogóle deklaracji wysłanych z danego powiatu (w proc.) 37 R² = 0.22 0.0% 1.0% 2.0% 3.0% 4.0% 5.0% 6.0% 7.0% 8.0% 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 Udziałdeklaracjipodatkowychwysłanychprzezsysteme- Deklaracjewogóledeklaracjipodatkowychzłożonychw danympowiecie(wproc.) Lokalny Wskaźnik Rozwoju Społecznego (LHDI)
 • 38. Wnioski 38 MIASTA OBSZARY WIEJSKIE STARZENIE SIĘ KAPITAŁ LUDZKI KOMPETENCJE CYFROWE PO KL POLITYKA SPÓJNOŚĆI BIG DATA BADANIA JAKOŚCIOWE
 • 39. Cel dalekosiężny: dobrostan 2030 39 http://www.flickr.com/photos/t orrelodones/2727949918/
 • 40. Dziękuję za uwagę Raport na stronie: www.undp.org.pl Dane na stronie: www.mojapolis.pl Kontakt: p.arak@politykainsight.pl 40