SlideShare a Scribd company logo
Czasna
przyspieszenie
Cyfryzacja gospodarki Polski
Warszawa, 24 lutego 2016
Piotr Arak
Starszy Analityk
ds. Społecznych
2
3
Cyfrowa transformacja dokonuje się także
w krajach rozwijających się
100
80
60
40
20
0
1990 1995 2000 2005 2010 2015
udziałpopulacji(proc.)
4
Cykle koniunkturalne w gospodarce
1760–1830
Wczesna mechanizacja
Energia wodna
1830–1890
Kolej parowa i żelazna
1890–1940
Inżynieria
elektryczna
Chemia
1985–2020
Oprogramowanie
Nowe media Internet
Big data
1940–1985
Produkcja masowa
Ropa naftowa
Nieznana przyszłośćEpoka kamienia
Epoka brązu
Epoka żelaza
Aktywnośćekonomiczna
2020–2040
Zdrowie i nauki przyrodnicze
Zrównoważony rozwój
Gospodarka niskoemisyjna
5
Jakie sektory najbardziej zyskałyby
na inwestowaniu w ICT?
6
Czym jest dla nas cyfryzacja
Proces angażowania technologii
i narzędzi cyfrowych do prowadzenia
biznesu, tworzenia miejsc pracy oraz
tworzenia PKB.
7
Filary analizy cyfryzacji gospodarek i krajów
Wskaźnik
Cyfryzacji
Gospodarki
Wskaźnik
Otocznia
Biznesowego
Wskaźnik
Kompetencji
Cyfrowych
Wskaźnik
E-commerce
Wskaźnik
Zasobów
Cyfrowych
Wskaźnik
E-business
WSKAŹNIK
CYFRYZACJI
KRAJU
8
Polska gospodarka jest jedną z najszybciej
cyfryzujących się w Europie
Bułgaria
Rumunia
Węgry
Polska
Łotwa
Słowacja
Wlk. Brytania
Włochy
Słowenia
Cypr
Litwa
Czechy
Estonia
Chorwacja
Luksemburg
Hiszpania
Malta
Irlandia
Grecja
Finlandia
Niemcy
Islandia
Austria
Dania
Portugalia
Norwegia
Holandia
Francja
Szwecja
Belgia
108
101
75
74
71
52
40
40
39
39
38
35
33
31
29
28
25
22
22
22
21
20
19
19
18
18
15
14
7
6
Polska gospodarka
jest jedną z najszybciej
cyfryzujących
się w Europie
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
Cyfryzacji Gospodarki
w latach 2008–2014
9
E-business rośnie szybko
Węgry
Polska
Bułgaria
Wlk. Brytania
Łotwa
Słowacja
Litwa
Rumunia
Chorwacja
Włochy
Cypr
Islandia
Luksemburg
Słowenia
Czechy
Estonia
Hiszpania
Finlandia
Grecja
Malta
Portugalia
Austria
Norwegia
Irlandia
Francja
Dania
Holandia
Niemcy
Szwecja
Belgia
117
116
108
102
81
70
67
61
50
48
44
44
42
39
37
36
36
32
29
22
22
20
20
18
17
15
11
9
2
2
Rozwój e-businessu:
Polska wśród liderów
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
E–business w latach
2008–2014
10
E-handel rośnie wolniej
Bułgaria
Rumunia
Czechy
Słowenia
Węgry
Słowacja
Polska
Łotwa
Hiszpania
Austria
Irlandia
Estonia
Luksemburg
Włochy
Francja
Malta
Dania
Chworacja
Niemcy
Holandia
Grecja
Litwa
Wlk. Brytania
Szwecja
Norwegia
Finlandia
Belgia
Portugalia
Islandia
Cypr
113
89
64
55
50
46
35
34
31
30
28
27
25
21
21
20
19
15
15
13
12
11
11
11
8
8
8
7
5
5
Polska jest w pierw-
szej dziesiątce krajów,
w których e-handel
rośnie najszybciej
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
E-commerce w latach
2008–2014
11
Otoczenie biznesowe też się u nas
powoli poprawia
Chorwacja
Grecja
Rumunia
Łotwa
Estonia
Belgia
Litwa
Portugalia
Cypr
Polska
Włochy
Malta
Hiszpania
Czechy
Austria
Wlk. Brytania
Bułgaria
Luksemburg
Finlandia
Islandia
Słowenia
Irlandia
Norwegia
Francja
Szwecja
Węgry
Dania
Holandia
Słowacja
Niemcy
185
125
113
80
78
71
65
64
62
58
56
54
54
54
47
42
40
39
37
37
36
35
28
29
27
26
25
23
22
13
Polska jest w pier-
wszej dziesiątce
państw, w których
otoczenie biznesowe
poprawia się
najszybciej
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
Otoczenia Biznesowego
w latach 2008–2014
12
Polskie instytucje publiczne są zamknięte
Wyniki Open
Data Index
z 2014 r. dla krajów
Europy (pkt)
Wlk. Brytania
Dania
Francja
Finlandia
Norwegia
Niemcy
Czechy
Szwecja
Islandia
Holandia
Rumunia
Austria
Włochy
Słowenia
Malta
Hiszpania
Łotwa
Węgry
Irlandia
Portugalia
Polska
Bułgaria
Chorwacja
Belgia
Grecja
Słowacja
Litwa
Cypr
97
83
80
73
71
69
66
66
64
64
64
59
55
54
52
52
51
48
48
47
42
41
41
38
39
35
32
21
13
Poprawiamy kompetencje cyfrowe
Bułgaria
Grecja
Rumunia
Litwa
Chorwacja
Polska
Cypr
Szwecja
Irlandia
Malta
Finlandia
Estonia
Łotwa
Portugalia
Belgia
Włochy
Wlk. Brytania
Czechy
Hiszpania
Słowacja
Islandia
Francja
Norwegia
Słowenia
Holandia
Austria
Niemcy
Dania
Węgry
Luksemburg
133
119
108
96
58
57
54
53
49
48
47
43
43
40
36
35
34
33
32
29
27
26
24
20
23
16
13
11
10
7
Polska jest szóstym
krajem w Europie,
którego mieszkańcy
najszybciej nadrabiają
zaległości w zdoby-
waniu kompetencji
cyfrowych
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
Kompetencji Cyfrowych
w latach 2008–2014
14
Niski poziom, ale szybki wzrost
Polska na tle lidera i średniej
w pieciu filarach cyfryzacji kraju
w 2014 r. (pkt)
Polska na tle lidera i średniej
we wzroście w latach 2008-2014
w ramach pieciu filarów cyfryzacji
kraju (proc.)
15
Cyfrowa Europa
CYFROWA PÓŁNOC
To najlepiej ucyfrowione kraje: Norwegia,
Islandia, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja.
ROZWIJAJĄCY SIĘ KONTYNENT
To Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia,
Irlandia, Austria, Estonia, Malta i Niemcy
– kraje w różnych częściach Europy, które
prawie dogoniły liderów.
PRZECIĘTNIACY
To kraje o wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju
między 40 a 50 pkt: Litwa, Francja, Hiszpania,
Słowenia, Czechy, Portugalia, Łotwa i Słowacja.
MARUDERZY CYFRYZACJI
	Czyli ostatnie w zestawieniu kraje, które mają
przeciętnie najsłabsze wyniki (poniżej 40 pkt).
To tu – wraz z Włochami, Chorwacją, Węgrami,
Cyprem, Grecją, Bułgarią i Rumunią – uplasowała
się Polska.
16
Który kraj jest
najbardziej
przygotowany na
cyfrową rewolucję?
Wskaźnik Cyfryzacji
Kraju (pkt)
17
Wszyscy się cyfryzują
Wzrost wartości Wskaźnika Cyfryzacji
Kraju w latach 2008-2014 w wybranych
państwach (pkt)
70
60
50
40
30
20
10
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Norwegia
Estonia
Portugalia
Węgry
Polska
18
Cyfryzacja Polski postępuje, ale biedniejsi
i mniejsi robią to szybciej
Rumunia
Bułgaria
Grecja
Chorwacja
Łotwa
Litwa
Polska
Estonia
Cypr
Włochy
Malta
Czechy
Wlk. Brytania
Portugalia
Hiszpania
Finlandia
Słowacja
Irlandia
Belgia
Słowenia
Węgry
Islandia
Szwecja
Austria
Luksemburg
Norwegia
Francja
Holandia
Dania
Niemcy
108
81
75
68
65
63
62
53
51
44
41
40
39
39
38
35
33
33
32
32
30
28
27
27
24
24
23
19
19
16
Polska znajduje
się w grupie państw,
które stosunkowo
szybko nadrabiają
zaległości cyfry-
zacyjne
Wzrost procentowy
wartości Wskaźnika
Cyfryzacji Kraju
w latach 2008–2014
19
Bez cyfryzacji nie ma biznesu
65 70 75 80 85
20
30
50
40
60
70
Indeks Doing Business
WskaźnikCyfryzacjiKraju
Zależność między Wskaźnikiem
Cyfryzacji Kraju dla 2014 r.
i Indeksem Doing Business
dla 2015 r.
20
In plus wyróżnia się tylko sektor
finansowo-ubezpieczeniowy
Ubezpieczenia i finanse
Informacja i komunikacja
Inne usługi
Handel
Przetwórstwo przemysłowe
Usługi specjalistyczne
Usługi administracyjne
Energetyka
Transport i magazynowanie
Nieruchomości
Hotelarstwo i garstronomia
Budownictwo
0 10 20 30 5040 60
średnia Polska
21
Co robić?
Zagwarantować kształcenie kompetencji
cyfrowych na każdym etapie edukacji.
Stymulować instytucje publiczne
do udostępniania danych i usług online.
Stworzyć jeden rządowy serwis
do załatwiania spraw urzędowych.
Wspierać i rozwijać programy eduka-
cyjne dotyczące danych osobowych.
Uregulować dostęp do danych osobowych
z uwzględnieniem interesu wszystkich grup.
Inwestować publiczne środki tylko
w wybrane, perspektywiczne branże.
Stworzyć system ulg podatkowych na zakup
innowacyjnych rozwiązań technologicznych.
Wspierać inwestycje w infrastrukturę
szerokopasmową, by zapewnić powszechny,
wysokiej jakości dostęp do internetu.
Nadal ułatwiać prowadzenie biznesu.
Skoordynować proces realizacji przetargów
informatycznych przez administrację.
2
3
4
5
6
7
8
9
10
22
Czy koty pomagają w cyfryzacji?
Zależność między liczbą kotów na tysiąc
mieszkańców a Wskaźnikiem Cyfryzacji
Kraju w 2014 r.
Wskaźnik Cyfryzacji Kraju
25
15 25 35 45 55 65
75
125
175
225
275
Liczbakotównatysiącmieszkańców
23
Dziękuję
za uwagę
I ZAPRASZAM
DO KONTAKTU:
p.arak@politykainsight.pl
@piotrarak

More Related Content

Viewers also liked

A Model for 24/7 Marketing on Social Media
A Model for 24/7 Marketing on Social MediaA Model for 24/7 Marketing on Social Media
A Model for 24/7 Marketing on Social Media
Ingmar de Lange
 
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
eMarketer
 
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Tomasz Kopacz
 
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu BiznesuPBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
Pitted Cherries
 
Bilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacjaBilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacja
Pitted Cherries
 
Ekonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacjaEkonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacja
Pitted Cherries
 
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualnąCiekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
wzmacniacz.org
 
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca ChrzestnegoPrezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Pitted Cherries
 
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna MilcarekPrezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Eureka Technology Park / Eureka Hub
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
MuzeumBydgoszcz
 
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012NapoleonCat.com
 
Pulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designPulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designconcordiadesign
 
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje BiznesoweSkuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Adam
 
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMailVII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
ecommerce poland expo
 
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 
Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?
Pitted Cherries
 
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Michał Żurawski
 
Ekonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznesEkonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznes
Pitted Cherries
 
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
Paweł Krzych
 
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
 

Viewers also liked (20)

A Model for 24/7 Marketing on Social Media
A Model for 24/7 Marketing on Social MediaA Model for 24/7 Marketing on Social Media
A Model for 24/7 Marketing on Social Media
 
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
eMarketer Webinar: Social Marketing Trends for 2016
 
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...Mts 2013  tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
Mts 2013 tomasz kopacz - wydajność aplikacji dla windows 8 - jak ją mierzyć...
 
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu BiznesuPBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
PBC - prezentacja dla Polskiego Klubu Biznesu
 
Bilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacjaBilo poland - prezentacja
Bilo poland - prezentacja
 
Ekonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacjaEkonomia współpracy - prezentacja
Ekonomia współpracy - prezentacja
 
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualnąCiekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
Ciekawe kampanie społeczne i akcje stawiające na komunikację wizualną
 
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca ChrzestnegoPrezentacje według Ojca Chrzestnego
Prezentacje według Ojca Chrzestnego
 
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna MilcarekPrezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
Prezentacje multimedialne w wystąpieniach publicznych. Anna Milcarek
 
Jubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia MuzeumJubileusz 90-lecia Muzeum
Jubileusz 90-lecia Muzeum
 
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
Raport aktywności branż na facebooku styczeń 2012
 
Pulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia designPulp prezentacja fiction concordia design
Pulp prezentacja fiction concordia design
 
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje BiznesoweSkuteczne Prezentacje Biznesowe
Skuteczne Prezentacje Biznesowe
 
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMailVII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
VII Targi eHandlu Prezentacje, Paweł Sala, FreshMail
 
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
Prezentacje, fotokasty, filmiki. Jak się chwalić, żeby zrobić wrażenie na wła...
 
Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?Co knuje Kot Simona?
Co knuje Kot Simona?
 
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
Niech Cię zobaczą! Prezentacje multimedialne.
 
Ekonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznesEkonomia współpracy a biznes
Ekonomia współpracy a biznes
 
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
10 przykazań budowania wizerunku w mediach społecznościowych
 
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
Wystąpienia publiczne i prezentacje? To lubię lub polubię! / Dominika Cieślik...
 

Similar to Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Piotr Arak
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Piotr Arak
 
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
EYPoland
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Piotr Arak
 
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał ChelińskiClick&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
Furgonetka.pl
 
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA
 

Similar to Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja (7)

Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji EuropejskiejIndeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
Indeks Gospodarki Cyfrowej i Społeczeństwa Informacyjnego Komisji Europejskiej
 
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
Jaka strategia na rzecz odpowiedzialnego rozwoju technologii mobilnych f...
 
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
Raport EY: Polskie przedsiębiorstwa wczoraj i dziś 2017
 
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje PolskaJakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
Jakiego kapitału intelektualnego potrzebuje Polska
 
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał ChelińskiClick&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
Click&Collect przy okazji. Dlaczego rynek dostaw się zmienia? Rafał Cheliński
 
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
TIM SA - podsumowanie wyników za rok 2021
 
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
TIM SA - podsumowanie I kwartału 2018 r.
 

More from Piotr Arak

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
Piotr Arak
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Piotr Arak
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
Piotr Arak
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Piotr Arak
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
Piotr Arak
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Piotr Arak
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Piotr Arak
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Piotr Arak
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
Piotr Arak
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Piotr Arak
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Piotr Arak
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Piotr Arak
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Piotr Arak
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
Piotr Arak
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Piotr Arak
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Piotr Arak
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Piotr Arak
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakPiotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Piotr Arak
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Piotr Arak
 

More from Piotr Arak (20)

Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017Index Mocy Państw 2017
Index Mocy Państw 2017
 
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieciGeoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
Geoblokowanie Czyli problemy Polaków z zakupami w sieci
 
Zrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miastZrównoważony rozwój miast
Zrównoważony rozwój miast
 
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i KomunikacjiData storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
Data storytelling. Warsztaty 12. Kongres Public Relations i Komunikacji
 
Polish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figuresPolish labour market. Basic facts and figures
Polish labour market. Basic facts and figures
 
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka InsightJak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
Jak naprawić klin podatkowy - Polityka Insight
 
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarzJak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
Jak komunikować dane by zrozumiał je nierozgarnięty dziennikarz
 
Digitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed upDigitalization of the European economies. Time to speed up
Digitalization of the European economies. Time to speed up
 
Bez kabli
Bez kabliBez kabli
Bez kabli
 
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
Młodzi - stracone pokolenie, czy generacja przyszłości?
 
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomicznyMłodzi rys socjo-ekonomiczny
Młodzi rys socjo-ekonomiczny
 
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
Młodzi: jak im nie pomagać - TEDxGdańsk 2013
 
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
Referat z XV Zjazdu Socjologicznego
 
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in PolandThe Local Human Development Index - policy tool in Poland
The Local Human Development Index - policy tool in Poland
 
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
Pomiar rozwoju społecznego na poziomie powiatu i województwa - Spała 15 czerw...
 
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - PłockPrezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
Prezentacja raportu o rozwoju społecznym - Polska 2012 - Płock
 
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalnyKrajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
Krajowy Raport o Rozwoju Społecznym. Polska 2012. Rozwój regionalny i lokalny
 
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr ArakTEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
TEDxYouth@Warsaw Piotr Arak
 
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
Jugend 2011. Polen - Berlin 2012
 
Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012Młodzi 2011 - Berlin 2012
Młodzi 2011 - Berlin 2012
 

Czas na Przyspieszenie. Cyfryzacja Gospodarki Polski Prezentacja

 • 1. Czasna przyspieszenie Cyfryzacja gospodarki Polski Warszawa, 24 lutego 2016 Piotr Arak Starszy Analityk ds. Społecznych
 • 2. 2
 • 3. 3 Cyfrowa transformacja dokonuje się także w krajach rozwijających się 100 80 60 40 20 0 1990 1995 2000 2005 2010 2015 udziałpopulacji(proc.)
 • 4. 4 Cykle koniunkturalne w gospodarce 1760–1830 Wczesna mechanizacja Energia wodna 1830–1890 Kolej parowa i żelazna 1890–1940 Inżynieria elektryczna Chemia 1985–2020 Oprogramowanie Nowe media Internet Big data 1940–1985 Produkcja masowa Ropa naftowa Nieznana przyszłośćEpoka kamienia Epoka brązu Epoka żelaza Aktywnośćekonomiczna 2020–2040 Zdrowie i nauki przyrodnicze Zrównoważony rozwój Gospodarka niskoemisyjna
 • 5. 5 Jakie sektory najbardziej zyskałyby na inwestowaniu w ICT?
 • 6. 6 Czym jest dla nas cyfryzacja Proces angażowania technologii i narzędzi cyfrowych do prowadzenia biznesu, tworzenia miejsc pracy oraz tworzenia PKB.
 • 7. 7 Filary analizy cyfryzacji gospodarek i krajów Wskaźnik Cyfryzacji Gospodarki Wskaźnik Otocznia Biznesowego Wskaźnik Kompetencji Cyfrowych Wskaźnik E-commerce Wskaźnik Zasobów Cyfrowych Wskaźnik E-business WSKAŹNIK CYFRYZACJI KRAJU
 • 8. 8 Polska gospodarka jest jedną z najszybciej cyfryzujących się w Europie Bułgaria Rumunia Węgry Polska Łotwa Słowacja Wlk. Brytania Włochy Słowenia Cypr Litwa Czechy Estonia Chorwacja Luksemburg Hiszpania Malta Irlandia Grecja Finlandia Niemcy Islandia Austria Dania Portugalia Norwegia Holandia Francja Szwecja Belgia 108 101 75 74 71 52 40 40 39 39 38 35 33 31 29 28 25 22 22 22 21 20 19 19 18 18 15 14 7 6 Polska gospodarka jest jedną z najszybciej cyfryzujących się w Europie Wzrost procentowy wartości Wskaźnika Cyfryzacji Gospodarki w latach 2008–2014
 • 9. 9 E-business rośnie szybko Węgry Polska Bułgaria Wlk. Brytania Łotwa Słowacja Litwa Rumunia Chorwacja Włochy Cypr Islandia Luksemburg Słowenia Czechy Estonia Hiszpania Finlandia Grecja Malta Portugalia Austria Norwegia Irlandia Francja Dania Holandia Niemcy Szwecja Belgia 117 116 108 102 81 70 67 61 50 48 44 44 42 39 37 36 36 32 29 22 22 20 20 18 17 15 11 9 2 2 Rozwój e-businessu: Polska wśród liderów Wzrost procentowy wartości Wskaźnika E–business w latach 2008–2014
 • 10. 10 E-handel rośnie wolniej Bułgaria Rumunia Czechy Słowenia Węgry Słowacja Polska Łotwa Hiszpania Austria Irlandia Estonia Luksemburg Włochy Francja Malta Dania Chworacja Niemcy Holandia Grecja Litwa Wlk. Brytania Szwecja Norwegia Finlandia Belgia Portugalia Islandia Cypr 113 89 64 55 50 46 35 34 31 30 28 27 25 21 21 20 19 15 15 13 12 11 11 11 8 8 8 7 5 5 Polska jest w pierw- szej dziesiątce krajów, w których e-handel rośnie najszybciej Wzrost procentowy wartości Wskaźnika E-commerce w latach 2008–2014
 • 11. 11 Otoczenie biznesowe też się u nas powoli poprawia Chorwacja Grecja Rumunia Łotwa Estonia Belgia Litwa Portugalia Cypr Polska Włochy Malta Hiszpania Czechy Austria Wlk. Brytania Bułgaria Luksemburg Finlandia Islandia Słowenia Irlandia Norwegia Francja Szwecja Węgry Dania Holandia Słowacja Niemcy 185 125 113 80 78 71 65 64 62 58 56 54 54 54 47 42 40 39 37 37 36 35 28 29 27 26 25 23 22 13 Polska jest w pier- wszej dziesiątce państw, w których otoczenie biznesowe poprawia się najszybciej Wzrost procentowy wartości Wskaźnika Otoczenia Biznesowego w latach 2008–2014
 • 12. 12 Polskie instytucje publiczne są zamknięte Wyniki Open Data Index z 2014 r. dla krajów Europy (pkt) Wlk. Brytania Dania Francja Finlandia Norwegia Niemcy Czechy Szwecja Islandia Holandia Rumunia Austria Włochy Słowenia Malta Hiszpania Łotwa Węgry Irlandia Portugalia Polska Bułgaria Chorwacja Belgia Grecja Słowacja Litwa Cypr 97 83 80 73 71 69 66 66 64 64 64 59 55 54 52 52 51 48 48 47 42 41 41 38 39 35 32 21
 • 13. 13 Poprawiamy kompetencje cyfrowe Bułgaria Grecja Rumunia Litwa Chorwacja Polska Cypr Szwecja Irlandia Malta Finlandia Estonia Łotwa Portugalia Belgia Włochy Wlk. Brytania Czechy Hiszpania Słowacja Islandia Francja Norwegia Słowenia Holandia Austria Niemcy Dania Węgry Luksemburg 133 119 108 96 58 57 54 53 49 48 47 43 43 40 36 35 34 33 32 29 27 26 24 20 23 16 13 11 10 7 Polska jest szóstym krajem w Europie, którego mieszkańcy najszybciej nadrabiają zaległości w zdoby- waniu kompetencji cyfrowych Wzrost procentowy wartości Wskaźnika Kompetencji Cyfrowych w latach 2008–2014
 • 14. 14 Niski poziom, ale szybki wzrost Polska na tle lidera i średniej w pieciu filarach cyfryzacji kraju w 2014 r. (pkt) Polska na tle lidera i średniej we wzroście w latach 2008-2014 w ramach pieciu filarów cyfryzacji kraju (proc.)
 • 15. 15 Cyfrowa Europa CYFROWA PÓŁNOC To najlepiej ucyfrowione kraje: Norwegia, Islandia, Dania, Finlandia, Holandia i Szwecja. ROZWIJAJĄCY SIĘ KONTYNENT To Wielka Brytania, Luksemburg, Belgia, Irlandia, Austria, Estonia, Malta i Niemcy – kraje w różnych częściach Europy, które prawie dogoniły liderów. PRZECIĘTNIACY To kraje o wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju między 40 a 50 pkt: Litwa, Francja, Hiszpania, Słowenia, Czechy, Portugalia, Łotwa i Słowacja. MARUDERZY CYFRYZACJI Czyli ostatnie w zestawieniu kraje, które mają przeciętnie najsłabsze wyniki (poniżej 40 pkt). To tu – wraz z Włochami, Chorwacją, Węgrami, Cyprem, Grecją, Bułgarią i Rumunią – uplasowała się Polska.
 • 16. 16 Który kraj jest najbardziej przygotowany na cyfrową rewolucję? Wskaźnik Cyfryzacji Kraju (pkt)
 • 17. 17 Wszyscy się cyfryzują Wzrost wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju w latach 2008-2014 w wybranych państwach (pkt) 70 60 50 40 30 20 10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Norwegia Estonia Portugalia Węgry Polska
 • 18. 18 Cyfryzacja Polski postępuje, ale biedniejsi i mniejsi robią to szybciej Rumunia Bułgaria Grecja Chorwacja Łotwa Litwa Polska Estonia Cypr Włochy Malta Czechy Wlk. Brytania Portugalia Hiszpania Finlandia Słowacja Irlandia Belgia Słowenia Węgry Islandia Szwecja Austria Luksemburg Norwegia Francja Holandia Dania Niemcy 108 81 75 68 65 63 62 53 51 44 41 40 39 39 38 35 33 33 32 32 30 28 27 27 24 24 23 19 19 16 Polska znajduje się w grupie państw, które stosunkowo szybko nadrabiają zaległości cyfry- zacyjne Wzrost procentowy wartości Wskaźnika Cyfryzacji Kraju w latach 2008–2014
 • 19. 19 Bez cyfryzacji nie ma biznesu 65 70 75 80 85 20 30 50 40 60 70 Indeks Doing Business WskaźnikCyfryzacjiKraju Zależność między Wskaźnikiem Cyfryzacji Kraju dla 2014 r. i Indeksem Doing Business dla 2015 r.
 • 20. 20 In plus wyróżnia się tylko sektor finansowo-ubezpieczeniowy Ubezpieczenia i finanse Informacja i komunikacja Inne usługi Handel Przetwórstwo przemysłowe Usługi specjalistyczne Usługi administracyjne Energetyka Transport i magazynowanie Nieruchomości Hotelarstwo i garstronomia Budownictwo 0 10 20 30 5040 60 średnia Polska
 • 21. 21 Co robić? Zagwarantować kształcenie kompetencji cyfrowych na każdym etapie edukacji. Stymulować instytucje publiczne do udostępniania danych i usług online. Stworzyć jeden rządowy serwis do załatwiania spraw urzędowych. Wspierać i rozwijać programy eduka- cyjne dotyczące danych osobowych. Uregulować dostęp do danych osobowych z uwzględnieniem interesu wszystkich grup. Inwestować publiczne środki tylko w wybrane, perspektywiczne branże. Stworzyć system ulg podatkowych na zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Wspierać inwestycje w infrastrukturę szerokopasmową, by zapewnić powszechny, wysokiej jakości dostęp do internetu. Nadal ułatwiać prowadzenie biznesu. Skoordynować proces realizacji przetargów informatycznych przez administrację. 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 • 22. 22 Czy koty pomagają w cyfryzacji? Zależność między liczbą kotów na tysiąc mieszkańców a Wskaźnikiem Cyfryzacji Kraju w 2014 r. Wskaźnik Cyfryzacji Kraju 25 15 25 35 45 55 65 75 125 175 225 275 Liczbakotównatysiącmieszkańców
 • 23. 23 Dziękuję za uwagę I ZAPRASZAM DO KONTAKTU: p.arak@politykainsight.pl @piotrarak