SlideShare a Scribd company logo
Hudulguun
* 
*Õºäºë㺺íèé 
òóõàé îéëãîëò 
*Õºäºë㺺íèé 
хэлбэрүүд 
*Хөдөлгөөний 
идэвхи
* 
Àìüä áèå ìàõáîäûí îðøèí òîãòíîõ ¿íäýñ íü õºäºë㺺í 
Àìüäðàõ òóéëûí çîðèëãî íü àìüä áàéõ áºãººä àìüтай 
бүхэн õºäºë㺺íòýé áàéäàã. 
Àìüä áàéõ áàòàëãàà íü äàñàí çîõèöîõ чàäâàð 
áºãººä үүнийг õºäºë㺺íèé чàäàâõèàð 
òîäîðõîéëîãäîíî
* 
*Õ¿í àìüäðàëûíõàà 99% õºäºë㺺íòýé áàéäàã 
áºãººä îëîí ÿíçûí õºäºë㺺íèéã àìüäðàëûíõàà ÿâö 
äóíä ã¿éöýòãýæ áàéäàã 
*Õ¿íèé ¿éëäýæ áàéãàà îëîí õºäºë㺺í íü ýöñèéí 
ýöýñò ãàäààä îðчèí áàéãàëòàéãàà ººðèéí ýðýëò 
õýðýãöýýíèéõýý äàãóó õàðèëöàæ áàéäàã 
*Ýíý õàðüöààíä èëýðч áóé èõ òàðõèíû ¿éë 
àæèëëаãàà íü áóëчèíãèéí õºäºëãººíººð èëýðäýã
* 
*Хүүхдийн анх хийхийг хүсдэг зүйлсийн нэг нь хөлд 
орж явах байдаг бол энэ нь мөн сүүлдээ бидний 
хийхээ больдог зүйлсийн нэг юм… 
“Биеийн хөдөлгөөн” гэдэг ухагдахуун нь хүн бүр 
янз бүрийн утгаар хэрэглэгдэж болно. 
Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн хувьд 
эрүүл мэндийг хангагч, бэхжүүлэгч зан үйл юм. 
Бусад хүмүүсийн хувьд төрөл бүрийн спортын 
төрлүүд, чөлөөт цаг болон идэвхтэй амралт 
зугаалгыг нийлүүлсэн утгаар ойлгож болох юм.
* 
Èäýâõòýé хºäºë㺺í - áèåèéí áóëчèíãийн 
оролцоотойгоор тайван үеийнхээс илүү их илч 
çàðöóóëж буй áèå махбодèéí ямар нэгэн үйлдлийг 
õýëíý.
* 
*Амьдралын 
идэвхтэй хэв маяг 
*Эрүүл мэндэд 
чиглэсэн идэвхтэй 
хөдөлгөөн 
*Бие бялдрыг 
хөгжүүлэхэд 
чиглэсэн дасгал 
хөдөлгөөн 
*Спорт
*
* 
*Õºäºë㺺íèé õÿçãààðëàãäìàë áàéäàëä 
áàéñàí ýä ýðõòýí áèå ìàõáîäûí ¿éë àæèë 
ëаãààíû õýâèéí áàéäëûã õàíãàõ, ñýðãýýí 
èäýâõæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí õ¿íèé ººðèéí 
¿éë õºäëºëèéã àøèãëàí çîðèëãîòîéãîîð 
áîëîâñðóóëàãäñàí íàðèéí äàñãàë õºäºë 
㺺íèéã õýëíý 
*Íàñ, õ¿éñ áèåèéн îíöëîãò òîõèðñîí байна.
* 
*х
* 
Äàñãàë ãýäýã íü ýð¿¿ë 
чèéðýã, 
çºâ ãàëáèðòàé áайх 
ò¿¿íèéãýý 
õàäãàëæ бàéõûí òóëä òîäîð 
õîé ¿éëäëèéã 
* зîðèëãîòîé 
* òºëºâëºãººòýé 
* îëîí äàâòàëòòàé 
* ýðýìáý äàðààëàëòàé 
õèéх õºäºë㺺íèé öýãöòýé æîð 
þì.
СПОРТ
* 
àì ðàëò 
÷º ëº º ò 
öàã 
17% 
àæèë 
33% 
óí òàõ 
42% 
èðæ î ÷èõ 
8%
* 
*Áèå ìàõáîäûí ¿íäñýí õºäºëãººí¿¿ä: 
*Ñóóõ, ñóóæ áîñîõ 
* Àëõàõ, ã¿éõ, õàðàéõ 
* ºãñ¿¿ð ãàçàð àëõàõ 
* õóðäàí àëõàõ 
* øîãøîî ã¿éëò 
*äýýñ òîãëîõ 
*á¿æèãëýõ 
*äóãóéãààð ÿâàõ
* 
Ýíý íü àìüäðàëûí õýðýãöýý шаардлагаас 
бий болсон õºäºëãººí¿¿ä 
Æ: ãýð îðíîî öýâýðëýõ, 
öîíõ óãààõ 
, øàòààð äýýø ºãñºõ 
íîãîîíû òàëáàéä àæèëëàõ, 
ìîä õºðººäºõ 
õàøàà öýâýðëýõ
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
* 
Дунд зэргийн эрчмээр хийгдэж буй идэвхтэй 
хөдөлгөөн нь эрүүл мэндэд хамгийн ашигтай гэж 
зөвлөдөг. 
• Насанд хүрэгсэд өдөр бүр 30 минут буюу 
түүнээс дээш, 
• хүүхэд залуучууд өдөрт доод тал нь 60 минут 
дунд зэргийн эрчимтэй идэвхтэй хөдөлгөөн хийх 
шаардлагатай.
* 
*Дунд зэргийн эрчимтэй хөдөлгөөнийг тогтмол хийх нь 
эрүүл мэндийн ашиг тустай хамгийн тохиромжтой арга 
юм. 
*Дунд зэргийн идэвхтэй хөдөлгөөн нь зүрхний цохилтыг 
нэмэгдүүлж, бие махбодийн бодисын солилцоог 
сайжруулан, амьсгалыг тоо нэмэгдэнэ. 
*Хамгийн гол нь тогтмол хийснээр үр дүнгээ өгнө. 
*Энэ нь түргэн алхахтай тэнцдэг бөгөөд бодисын 
солилцоо тайван үеийнхээс 3 дахин нэмэгддэг
* 
* Хурдтай гүйх 
*Дугуйгаар хурдлах гэх мэт идэвхтэй 
хөдөлгөөний төрлүүд хийснээр та хөлрөх, 
нилээд амьсгаадахад хүрэхүйц байдлыг 
мэдэрнэ. 
* Өндөр эрчимтэй хөдөлгөөн нь бодисын 
солилцоог тайван үеийнхээс доод тал нь 6 
дахин нэмэгдүүлдэг .
* 
*Óëñ îðíóóäàä íàñàíä 
õ¿ðýã÷äèéí 60-85% íü 
ýð¿¿ë ìýíäýä íýìýð 
áîëîõóéö ýíãèéí 
õºäºë㺺íèéã õàíãàëòã¿é 
õèéäýã 
*2020 îíä õàëäâàðò 
áóñ ºâ÷í¿¿ä íü 
àíõààðàë òàòñàí ºâ÷-í 
¿¿äèéí øàëòãààíû 
70 ãàðóé % -èéã ýçëýõ 
áîëíî 
*Æèëä 2 ñàÿ ãàðóé õ¿í 
õºäºë㺺íèé äóòàãä-ëààñ 
áîëæ íàñ áàðæ áàéíà 
*Òàðãàëàëòàаñ æèëä 300 
ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðäàã
* 
Àìüäðàëûí ñóóíãà 
õýâ ìàÿã íü õàëäâàðò 
áóñ ºâ÷í¿¿ä èéã 
¿¿ñãýäýã 
Ç¿ðõ ñóäàñíû öî÷ìîã ºâ÷èí 
Öóñíû äàðàëò èõäýõ 
×èõðèéí øèæèí 
Òàðãàëàëò 
ßñ ñèéðýãæèëò 
Ñýòãýë ãóòðàë ò¿ãø¿¿ð 
Ãýäýñíèé õàâäàð
*
* 
*Áÿëäàðæóóëàõ òºâ áóþó àýðîáèêèéí òºâ 
*Äàñãàë õºäºë㺺í õèéõýä èõ ìºí㺠õýðýãòýé 
*Áè áîë ìàø çàâã¿é õ¿í õýòýðõèé èõ õóãàöàà 
*Õ¿¿õä¿¿ä ìàø èõ õºäºë㺺íòýé 
*Èä çàëóó íàñíû õ¿ì¿¿ñèéí àíõààðàõ àñóóäàë 
*Íàñ àõèñàí õ¿ì¿¿ñ ìèíèé íàñíû àñóóäàë áèø
* 
*Ç¿ðõíèé ºâчèí öóñ õàðâàëòûí óëìààñ íàñ áàðàõ ýðñäëèéã 
áóóðóóëíà 
*Íýìýãäýæ áóé ç¿ðõíèé ºâчèí áîëîí ãýäýñíèé õàâäðûí 
ýðñäëèéã 50% áóóðóóëíà 
*×èõðèéí øèæèí ºâ÷íèé 2 õýëáýðèéí ýðñäëèéã 50% 
áóóðóóëíà 
*Íàñàíä õ¿ðýãчäèéí 5/1- òîõèîëääîã äàðàëò èõäýëòýýñ 
ñýðãèéëýõýä òóñаëíà 
*ßñíû ñèéðýãæèëò ýìýãòýéч¿¿ä áîëîí àõèìàã õ¿ì¿¿ñò 
òîõèîëääîã õóãàðëûã 50% áóóðóóëíà 
*Óóö íóðóó, ºâäºãíèé ºâäºëòèéã çîõèöóóëíà. 
*Ñýòãýë ãóòðàë, ãàíöààðäàë, áóõèìäàë ñýòãýë çîâíèõ 
áàéäëûã áóóðóóëæ ñýòãýë ñàíààã ñýðãýýíý
* 
*Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí äóíä àðõè, òàìõè 
áîëîí áóñàä õîðò áîäèñûí õýðýãëýý, 
õ¿÷èðõèéëýë, àìèà õîðëîõ çýðýã ýðñäýëòýé çàí 
¿éëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä òóñëàíà. 
*Æèíãýý õÿíàæ òàðãàëàëòûã áóóðóóëíà 
*ßñ áóë÷èí õîëáîîñûã ýð¿¿ë õýâèéí áàéëãàæ 
àðõàã õóó÷èéã ñýäð¿¿ëýõã¿é áýðòýë ãýìòýëä 
òýñâýðòýé áàéäëûã íýìýãä¿¿ëäýã
*

More Related Content

Viewers also liked

хөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдолхөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдол
tuya0507
 
зөв хооллох зөвлөгөө
зөв хооллох зөвлөгөөзөв хооллох зөвлөгөө
зөв хооллох зөвлөгөө
bolor99
 
Benefits of vegan & vegetarian diet web
Benefits of vegan & vegetarian diet webBenefits of vegan & vegetarian diet web
Benefits of vegan & vegetarian diet web
Oyundari Nyamsuren
 
буруу хооллолт
 буруу хооллолт буруу хооллолт
буруу хооллолт
bagsh4a
 
Lecture 1 dietology
Lecture 1 dietologyLecture 1 dietology
Lecture 1 dietology
bulgaaubuns
 
эрүүл мэнд
эрүүл мэндэрүүл мэнд
эрүүл мэнд
uugan
 
хичээл
хичээлхичээл
хичээл
Saranch
 
Nutrition
NutritionNutrition
Nutrition
Sh Mikah
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
nandia
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөөэрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
dariimaa87
 
эрүүл ахуйн зөвлөгөө
эрүүл ахуйн зөвлөгөөэрүүл ахуйн зөвлөгөө
эрүүл ахуйн зөвлөгөө
delgerya
 
эрүүл мэндийн боловсрол
эрүүл мэндийн боловсролэрүүл мэндийн боловсрол
эрүүл мэндийн боловсрол
Arsenic Halcyon
 
хоол эмчилгээ
хоол эмчилгээхоол эмчилгээ
хоол эмчилгээ
husmaan almagul
 
эрүүл мэнд гэж юу вэ
эрүүл мэнд гэж юу вээрүүл мэнд гэж юу вэ
эрүүл мэнд гэж юу вэ
Gantsetseg Ganbat
 
хөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэндхөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэнд
Tuul Tula
 
Emchilgeenii hoolnii udirdamj
Emchilgeenii hoolnii udirdamjEmchilgeenii hoolnii udirdamj
Emchilgeenii hoolnii udirdamj
Batbaataramaraa
 

Viewers also liked (20)

хөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдолхөдөлгөөний хомсдол
хөдөлгөөний хомсдол
 
зөв хооллох зөвлөгөө
зөв хооллох зөвлөгөөзөв хооллох зөвлөгөө
зөв хооллох зөвлөгөө
 
хич1
хич1хич1
хич1
 
Benefits of vegan & vegetarian diet web
Benefits of vegan & vegetarian diet webBenefits of vegan & vegetarian diet web
Benefits of vegan & vegetarian diet web
 
буруу хооллолт
 буруу хооллолт буруу хооллолт
буруу хооллолт
 
Lecture 1 dietology
Lecture 1 dietologyLecture 1 dietology
Lecture 1 dietology
 
эрүүл мэнд
эрүүл мэндэрүүл мэнд
эрүүл мэнд
 
Huviin zb
Huviin zbHuviin zb
Huviin zb
 
хичээл
хичээлхичээл
хичээл
 
Nutrition
NutritionNutrition
Nutrition
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
эрүүл мэндийн зөвлөгөө2
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөөэрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 
Burn nutrition
Burn nutritionBurn nutrition
Burn nutrition
 
эрүүл ахуйн зөвлөгөө
эрүүл ахуйн зөвлөгөөэрүүл ахуйн зөвлөгөө
эрүүл ахуйн зөвлөгөө
 
эрүүл мэндийн боловсрол
эрүүл мэндийн боловсролэрүүл мэндийн боловсрол
эрүүл мэндийн боловсрол
 
Lect 3
Lect 3Lect 3
Lect 3
 
хоол эмчилгээ
хоол эмчилгээхоол эмчилгээ
хоол эмчилгээ
 
эрүүл мэнд гэж юу вэ
эрүүл мэнд гэж юу вээрүүл мэнд гэж юу вэ
эрүүл мэнд гэж юу вэ
 
хөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэндхөдөлгөөн эрүүл мэнд
хөдөлгөөн эрүүл мэнд
 
Emchilgeenii hoolnii udirdamj
Emchilgeenii hoolnii udirdamjEmchilgeenii hoolnii udirdamj
Emchilgeenii hoolnii udirdamj
 

Similar to Hudulguun

Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
otgonbayar1
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
otgonbayar1
 
агаарын бохирдолт
агаарын бохирдолтагаарын бохирдолт
агаарын бохирдолт
chemistry teacher
 
3. galiin managment
3.  galiin managment3.  galiin managment
3. galiin managment
Sugiraa
 
Midsk 2012
Midsk 2012Midsk 2012
Midsk 2012
Moojig Tumurbaatar
 
3 р багийн семенар
3 р багийн семенар3 р багийн семенар
3 р багийн семенар
altanaa
 
Glossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governanceGlossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governance
Ochir Consulting Ltd
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
bayja
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
bayja
 
Мэргэжил бүхэн сайхан
Мэргэжил бүхэн сайханМэргэжил бүхэн сайхан
Мэргэжил бүхэн сайхан
chomooxoo
 
Khkhzkh book
Khkhzkh bookKhkhzkh book
Khkhzkh book
dashbalbar sukhbaatar
 
ЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйлЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйл
ИЗ-СЭЗС багш Д.Заяамөнх
 
L 6 hychin zyiliin zah zeel
L 6 hychin zyiliin zah zeelL 6 hychin zyiliin zah zeel
L 6 hychin zyiliin zah zeel
OGanchimeg
 
Med 2015
Med 2015Med 2015
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬЧ.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
batnasanb
 

Similar to Hudulguun (20)

G suvderdene
G suvderdeneG suvderdene
G suvderdene
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
 
Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111Garchgiin jagsaalt1111
Garchgiin jagsaalt1111
 
агаарын бохирдолт
агаарын бохирдолтагаарын бохирдолт
агаарын бохирдолт
 
3. galiin managment
3.  galiin managment3.  galiin managment
3. galiin managment
 
Midsk 2012
Midsk 2012Midsk 2012
Midsk 2012
 
Midsk 2012
Midsk 2012Midsk 2012
Midsk 2012
 
Midsk 2012
Midsk 2012Midsk 2012
Midsk 2012
 
3 р багийн семенар
3 р багийн семенар3 р багийн семенар
3 р багийн семенар
 
Glossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governanceGlossary of concepts and terms in governance
Glossary of concepts and terms in governance
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
 
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angiMehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
Mehanik hodolgoon negj hicheel 8 p angi
 
Hunii ekologi
Hunii ekologiHunii ekologi
Hunii ekologi
 
Мэргэжил бүхэн сайхан
Мэргэжил бүхэн сайханМэргэжил бүхэн сайхан
Мэргэжил бүхэн сайхан
 
Khkhzkh book
Khkhzkh bookKhkhzkh book
Khkhzkh book
 
ЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйлЭЗО судлах зүйл
ЭЗО судлах зүйл
 
L 6 hychin zyiliin zah zeel
L 6 hychin zyiliin zah zeelL 6 hychin zyiliin zah zeel
L 6 hychin zyiliin zah zeel
 
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээMarketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
Marketing management 3 2010 орчны шинжилгээ
 
Med 2015
Med 2015Med 2015
Med 2015
 
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬЧ.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
Ч.Должинсүрэн - ЭНГИЙН ХУВЬЦААГ ЛОГИСТИКООР УДИРДАХ НЬ
 

More from Tuul Tula

шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлшинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
Tuul Tula
 
хөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээхөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээ
Tuul Tula
 
усны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуйусны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуй
Tuul Tula
 
тоглоом
тоглоомтоглоом
тоглоом
Tuul Tula
 
осол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийльеосол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийлье
Tuul Tula
 
орчны эрүүл мэнд
орчны эрүүл мэндорчны эрүүл мэнд
орчны эрүүл мэнд
Tuul Tula
 
ахмад
ахмадахмад
ахмад
Tuul Tula
 
архи таны эрүүл мэндэд
архи таны эрүүл мэндэд архи таны эрүүл мэндэд
архи таны эрүүл мэндэд
Tuul Tula
 
зохистой хоололт
зохистой хоололтзохистой хоололт
зохистой хоололт
Tuul Tula
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөөэрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
Tuul Tula
 
хог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежментхог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежмент
Tuul Tula
 
халдварт өвчин
халдварт өвчин халдварт өвчин
халдварт өвчин
Tuul Tula
 
усны хадгалах савны эрүүл ахуй
усны хадгалах савны эрүүл ахуйусны хадгалах савны эрүүл ахуй
усны хадгалах савны эрүүл ахуй
Tuul Tula
 
ундны усны эрүүл ахуй
ундны усны эрүүл ахуйундны усны эрүүл ахуй
ундны усны эрүүл ахуй
Tuul Tula
 
өвсөр үе сургалт
өвсөр үе сургалтөвсөр үе сургалт
өвсөр үе сургалт
Tuul Tula
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
Tuul Tula
 
дох/хдхв-с сэргийлье
дох/хдхв-с сэргийльедох/хдхв-с сэргийлье
дох/хдхв-с сэргийлье
Tuul Tula
 
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариунгэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
Tuul Tula
 
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндНөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Tuul Tula
 
Zokhistoi khoollolt
Zokhistoi khoolloltZokhistoi khoollolt
Zokhistoi khoollolt
Tuul Tula
 

More from Tuul Tula (20)

шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйлшинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
шинжилгээ өгөхөд анхаарах зүйл
 
хөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээхөнгөвчлөх эмчилгээ
хөнгөвчлөх эмчилгээ
 
усны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуйусны эрүүл ахуй
усны эрүүл ахуй
 
тоглоом
тоглоомтоглоом
тоглоом
 
осол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийльеосол гэмтлээс сэргийлье
осол гэмтлээс сэргийлье
 
орчны эрүүл мэнд
орчны эрүүл мэндорчны эрүүл мэнд
орчны эрүүл мэнд
 
ахмад
ахмадахмад
ахмад
 
архи таны эрүүл мэндэд
архи таны эрүүл мэндэд архи таны эрүүл мэндэд
архи таны эрүүл мэндэд
 
зохистой хоололт
зохистой хоололтзохистой хоололт
зохистой хоололт
 
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөөэрүүл мэндийн зөвлөгөө
эрүүл мэндийн зөвлөгөө
 
хог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежментхог хаягдэлын менежмент
хог хаягдэлын менежмент
 
халдварт өвчин
халдварт өвчин халдварт өвчин
халдварт өвчин
 
усны хадгалах савны эрүүл ахуй
усны хадгалах савны эрүүл ахуйусны хадгалах савны эрүүл ахуй
усны хадгалах савны эрүүл ахуй
 
ундны усны эрүүл ахуй
ундны усны эрүүл ахуйундны усны эрүүл ахуй
ундны усны эрүүл ахуй
 
өвсөр үе сургалт
өвсөр үе сургалтөвсөр үе сургалт
өвсөр үе сургалт
 
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
жирэмсний хичээл жирэмслэлттэй холбоотой хууль зүйн ойлголтууд 2013
 
дох/хдхв-с сэргийлье
дох/хдхв-с сэргийльедох/хдхв-с сэргийлье
дох/хдхв-с сэргийлье
 
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариунгэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
гэрийн гадна, дотно орчин ба хувийн ариун
 
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэндНөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
Нөхөн үржихүйн эрүүл мэнд
 
Zokhistoi khoollolt
Zokhistoi khoolloltZokhistoi khoollolt
Zokhistoi khoollolt
 

Hudulguun

 • 2. * *Õºäºë㺺íèé òóõàé îéëãîëò *Õºäºë㺺íèé хэлбэрүүд *Хөдөлгөөний идэвхи
 • 3. * Àìüä áèå ìàõáîäûí îðøèí òîãòíîõ ¿íäýñ íü õºäºë㺺í Àìüäðàõ òóéëûí çîðèëãî íü àìüä áàéõ áºãººä àìüтай бүхэн õºäºë㺺íòýé áàéäàã. Àìüä áàéõ áàòàëãàà íü äàñàí çîõèöîõ чàäâàð áºãººä үүнийг õºäºë㺺íèé чàäàâõèàð òîäîðõîéëîãäîíî
 • 4. * *Õ¿í àìüäðàëûíõàà 99% õºäºë㺺íòýé áàéäàã áºãººä îëîí ÿíçûí õºäºë㺺íèéã àìüäðàëûíõàà ÿâö äóíä ã¿éöýòãýæ áàéäàã *Õ¿íèé ¿éëäýæ áàéãàà îëîí õºäºë㺺í íü ýöñèéí ýöýñò ãàäààä îðчèí áàéãàëòàéãàà ººðèéí ýðýëò õýðýãöýýíèéõýý äàãóó õàðèëöàæ áàéäàã *Ýíý õàðüöààíä èëýðч áóé èõ òàðõèíû ¿éë àæèëëаãàà íü áóëчèíãèéí õºäºëãººíººð èëýðäýã
 • 5. * *Хүүхдийн анх хийхийг хүсдэг зүйлсийн нэг нь хөлд орж явах байдаг бол энэ нь мөн сүүлдээ бидний хийхээ больдог зүйлсийн нэг юм… “Биеийн хөдөлгөөн” гэдэг ухагдахуун нь хүн бүр янз бүрийн утгаар хэрэглэгдэж болно. Нийгмийн эрүүл мэндийн мэргэжилтнүүдийн хувьд эрүүл мэндийг хангагч, бэхжүүлэгч зан үйл юм. Бусад хүмүүсийн хувьд төрөл бүрийн спортын төрлүүд, чөлөөт цаг болон идэвхтэй амралт зугаалгыг нийлүүлсэн утгаар ойлгож болох юм.
 • 6. * Èäýâõòýé хºäºë㺺í - áèåèéí áóëчèíãийн оролцоотойгоор тайван үеийнхээс илүү их илч çàðöóóëж буй áèå махбодèéí ямар нэгэн үйлдлийг õýëíý.
 • 7. * *Амьдралын идэвхтэй хэв маяг *Эрүүл мэндэд чиглэсэн идэвхтэй хөдөлгөөн *Бие бялдрыг хөгжүүлэхэд чиглэсэн дасгал хөдөлгөөн *Спорт
 • 8. *
 • 9. * *Õºäºë㺺íèé õÿçãààðëàãäìàë áàéäàëä áàéñàí ýä ýðõòýí áèå ìàõáîäûí ¿éë àæèë ëаãààíû õýâèéí áàéäëûã õàíãàõ, ñýðãýýí èäýâõæ¿¿ëýõýä ÷èãëýãäñýí õ¿íèé ººðèéí ¿éë õºäëºëèéã àøèãëàí çîðèëãîòîéãîîð áîëîâñðóóëàãäñàí íàðèéí äàñãàë õºäºë 㺺íèéã õýëíý *Íàñ, õ¿éñ áèåèéн îíöëîãò òîõèðñîí байна.
 • 10. * *х
 • 11. * Äàñãàë ãýäýã íü ýð¿¿ë чèéðýã, çºâ ãàëáèðòàé áайх ò¿¿íèéãýý õàäãàëæ бàéõûí òóëä òîäîð õîé ¿éëäëèéã * зîðèëãîòîé * òºëºâëºãººòýé * îëîí äàâòàëòòàé * ýðýìáý äàðààëàëòàé õèéх õºäºë㺺íèé öýãöòýé æîð þì.
 • 13. * àì ðàëò ÷º ëº º ò öàã 17% àæèë 33% óí òàõ 42% èðæ î ÷èõ 8%
 • 14. * *Áèå ìàõáîäûí ¿íäñýí õºäºëãººí¿¿ä: *Ñóóõ, ñóóæ áîñîõ * Àëõàõ, ã¿éõ, õàðàéõ * ºãñ¿¿ð ãàçàð àëõàõ * õóðäàí àëõàõ * øîãøîî ã¿éëò *äýýñ òîãëîõ *á¿æèãëýõ *äóãóéãààð ÿâàõ
 • 15. * Ýíý íü àìüäðàëûí õýðýãöýý шаардлагаас бий болсон õºäºëãººí¿¿ä Æ: ãýð îðíîî öýâýðëýõ, öîíõ óãààõ , øàòààð äýýø ºãñºõ íîãîîíû òàëáàéä àæèëëàõ, ìîä õºðººäºõ õàøàà öýâýðëýõ
 • 16. *
 • 17. *
 • 18. *
 • 19. *
 • 20. *
 • 21. *
 • 22. *
 • 23. *
 • 24. *
 • 25. *
 • 26. *
 • 27. *
 • 28. *
 • 29. *
 • 30. *
 • 31. *
 • 32. *
 • 33. *
 • 34. *
 • 35. * Дунд зэргийн эрчмээр хийгдэж буй идэвхтэй хөдөлгөөн нь эрүүл мэндэд хамгийн ашигтай гэж зөвлөдөг. • Насанд хүрэгсэд өдөр бүр 30 минут буюу түүнээс дээш, • хүүхэд залуучууд өдөрт доод тал нь 60 минут дунд зэргийн эрчимтэй идэвхтэй хөдөлгөөн хийх шаардлагатай.
 • 36. * *Дунд зэргийн эрчимтэй хөдөлгөөнийг тогтмол хийх нь эрүүл мэндийн ашиг тустай хамгийн тохиромжтой арга юм. *Дунд зэргийн идэвхтэй хөдөлгөөн нь зүрхний цохилтыг нэмэгдүүлж, бие махбодийн бодисын солилцоог сайжруулан, амьсгалыг тоо нэмэгдэнэ. *Хамгийн гол нь тогтмол хийснээр үр дүнгээ өгнө. *Энэ нь түргэн алхахтай тэнцдэг бөгөөд бодисын солилцоо тайван үеийнхээс 3 дахин нэмэгддэг
 • 37. * * Хурдтай гүйх *Дугуйгаар хурдлах гэх мэт идэвхтэй хөдөлгөөний төрлүүд хийснээр та хөлрөх, нилээд амьсгаадахад хүрэхүйц байдлыг мэдэрнэ. * Өндөр эрчимтэй хөдөлгөөн нь бодисын солилцоог тайван үеийнхээс доод тал нь 6 дахин нэмэгдүүлдэг .
 • 38. * *Óëñ îðíóóäàä íàñàíä õ¿ðýã÷äèéí 60-85% íü ýð¿¿ë ìýíäýä íýìýð áîëîõóéö ýíãèéí õºäºë㺺íèéã õàíãàëòã¿é õèéäýã *2020 îíä õàëäâàðò áóñ ºâ÷í¿¿ä íü àíõààðàë òàòñàí ºâ÷-í ¿¿äèéí øàëòãààíû 70 ãàðóé % -èéã ýçëýõ áîëíî *Æèëä 2 ñàÿ ãàðóé õ¿í õºäºë㺺íèé äóòàãä-ëààñ áîëæ íàñ áàðæ áàéíà *Òàðãàëàëòàаñ æèëä 300 ìÿíãàí õ¿í íàñ áàðäàã
 • 39. * Àìüäðàëûí ñóóíãà õýâ ìàÿã íü õàëäâàðò áóñ ºâ÷í¿¿ä èéã ¿¿ñãýäýã Ç¿ðõ ñóäàñíû öî÷ìîã ºâ÷èí Öóñíû äàðàëò èõäýõ ×èõðèéí øèæèí Òàðãàëàëò ßñ ñèéðýãæèëò Ñýòãýë ãóòðàë ò¿ãø¿¿ð Ãýäýñíèé õàâäàð
 • 40. *
 • 41. * *Áÿëäàðæóóëàõ òºâ áóþó àýðîáèêèéí òºâ *Äàñãàë õºäºë㺺í õèéõýä èõ ìºí㺠õýðýãòýé *Áè áîë ìàø çàâã¿é õ¿í õýòýðõèé èõ õóãàöàà *Õ¿¿õä¿¿ä ìàø èõ õºäºë㺺íòýé *Èä çàëóó íàñíû õ¿ì¿¿ñèéí àíõààðàõ àñóóäàë *Íàñ àõèñàí õ¿ì¿¿ñ ìèíèé íàñíû àñóóäàë áèø
 • 42. * *Ç¿ðõíèé ºâчèí öóñ õàðâàëòûí óëìààñ íàñ áàðàõ ýðñäëèéã áóóðóóëíà *Íýìýãäýæ áóé ç¿ðõíèé ºâчèí áîëîí ãýäýñíèé õàâäðûí ýðñäëèéã 50% áóóðóóëíà *×èõðèéí øèæèí ºâ÷íèé 2 õýëáýðèéí ýðñäëèéã 50% áóóðóóëíà *Íàñàíä õ¿ðýãчäèéí 5/1- òîõèîëääîã äàðàëò èõäýëòýýñ ñýðãèéëýõýä òóñаëíà *ßñíû ñèéðýãæèëò ýìýãòýéч¿¿ä áîëîí àõèìàã õ¿ì¿¿ñò òîõèîëääîã õóãàðëûã 50% áóóðóóëíà *Óóö íóðóó, ºâäºãíèé ºâäºëòèéã çîõèöóóëíà. *Ñýòãýë ãóòðàë, ãàíöààðäàë, áóõèìäàë ñýòãýë çîâíèõ áàéäëûã áóóðóóëæ ñýòãýë ñàíààã ñýðãýýíý
 • 43. * *Õ¿¿õýä çàëóó÷óóäûí äóíä àðõè, òàìõè áîëîí áóñàä õîðò áîäèñûí õýðýãëýý, õ¿÷èðõèéëýë, àìèà õîðëîõ çýðýã ýðñäýëòýé çàí ¿éëýýñ óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõýä òóñëàíà. *Æèíãýý õÿíàæ òàðãàëàëòûã áóóðóóëíà *ßñ áóë÷èí õîëáîîñûã ýð¿¿ë õýâèéí áàéëãàæ àðõàã õóó÷èéã ñýäð¿¿ëýõã¿é áýðòýë ãýìòýëä òýñâýðòýé áàéäëûã íýìýãä¿¿ëäýã
 • 44. *