Naraaaa1111

714 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
714
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Naraaaa1111

  1. 1. Ñóäàëãààíû àæëûí ¿íäýñëýë :Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èíòýé òýìöýõ, ñýðãèéëýõ òàëààð òºð çàñàã, ýð¿¿ë ìýíäèéíáàéãóóëëàãóóäààñ àâ÷ õýðýãæ¿¿ëñýí àðãà õýìæýýíèé ¿ð ä¿íä 1990-ýýä îí õ¿ðòýë ãýäýñíèéõàëäâàðò ºâ÷ëºë áóóð÷ áàéñíàà ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä óëñ îðíû íèéãýì ýäèéí çàñãèéí áàéäàë, õºëõºäºë㺺í,õ¿í àìûí íÿãòðàë, àðä ò¿ìíèé àìüæèðãààíû ò¿âøèí, óñíû ýð¿¿ë àõóéí ÷àíàð øààðäëàãàõàíãààã¿é, õîîë õ¿íñ ãýõ ìýò ç¿éë¿¿äòýé õîëáîîòîéãîîð ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí èõñýõ õàíäëàãàòàéáîëæ ýïèäåìèîëîãûí çàðèì øèíæ òºðõèéí õóâüä ººð÷ëºëò¿¿ä èëýð÷ áàéíà.2011 îíä óëñûí õýìæýýíä 25 òºðëèéí öî÷ìîã õàëäâàðò ºâ÷íèé 31324òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü ºíãºðñºíîíîîñ 4443 òîõèîëäîë áóþó 10000 õ¿í àìä 15,4 %-ààð íýìýãäñýí áàéíà.Óëñûí õýìæýýíä 2011îíä á¿ðòãýãäñýí õàëäâàðò ºâ÷íèé ãàðàëòûã ºíãºðñºí îíòîé õàðüöóóëáàëÓëààíáààòàð õîò,Äàðõàí-Óóë, Äîðíîä,Äîðíîãîâü, Çàâõàí, Îðõîí, Ñ¿õáààòàð àéìàãò íýìýãäñýí áàéíà.Ãýäýñíèé õàëäâàðò 6 ºâ÷èí áóþó  Âèðóñò ãåïàòèò À  Áàëíàä  Öóñàí ñóóëãà  Ñàëèìîíåëë¸ç  Õîîëíû õîðäëîãò õàëäâàð  Õàëäâàðûí ãàðàëòàé ñóóëãàëòºâ÷íèé íèéò 7938 òîõèîëäîë á¿ðòãýãäñýí íü íèéò õàëâàðò ºâ÷íèé 25,3%-ã ýçýëæ ºìíºõ îíîîñ 1705 òîõèîëäëîîð áóþó 14,1%-ð íýìýãäñýí ¿ç¿¿ëýëòòýé áàéíà.Ìàíàé îðíû õóâüä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí íü óëèðëûí ÷àíàðòàé òîõèîëääîã ºâ÷íèé òîîíä áàãòäàã.Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷èí ñ¿¿ëèéí 3æèëä áàéãààãààñÈéìýýñ ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûã ýðò èëð¿¿ëýõ,ñóäëàõ çîðèëãî òàâüëàà.Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî :
  2. 2. Äàðõàí-Óóë àéìãèéí Íýãäñýí ýìíýëãèéí õýìæýýíä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòыгсудлаж,сувилахуйнменежментийнонцлогыгболовсруулхадñóäàëãààíû àæëûí çîðèëãî îðøèíî.Ñóäàëãààíû àæëûí çîðèëò : 1. Äàðõàí-Óóë àéìãèéíхэмжээнд ñ¿¿ëèéí 3æèëä ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íººð ºâ÷èëñºí õ¿ì¿¿ñèéí ò¿¿õýíä ò¿¿âýð÷èëñýí àðãààð ñóäàëãàà õèéæ ä¿ãíýëò ãàðãàõ 2. Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëòûí түвшингтогтоох 3. ªâ÷èí ¿¿ñýõýä íºëººëºõ õ¿÷èí ç¿éëèéã òîãòîîæ ä¿ãíýõ 4. Судалгааныүрдүндүндэслэнгэдэснийхалдвараасурьдчилансэргийлэхпрактигзөв лөмжболовсруулахÑóäàëãààíû àæëûí ïðàêòèê à÷ õîëáîãäîë :Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò,Свилахуйнменежментийнонцлогыгболовсронгуйболгосноорóã ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ, îíîøëîõ,ýì÷ëýõ, ñóâèëãààíû àðãûã áîëîâñðîíãóé áîëãîõ íü îíîëûí ¿íäýñëýë áîëж,сувилахуйнтусламжүйлчилгээнийчанарттодорхойахицгарна.Судалгааныажлыншинлэгтал :1.Дархан-УулаймгийнхэмжээндГэдэснийхалдвартөвчнийтархалтыг, ажил,амьдралынхэвмаяг,занүйлтэйхолбонсудлажэрсдэлтхүчинзүйлсынхамаарлыгтогтоосонсудалгаахийгдэжбайгаагүй2.Судалгаагхийснээрцаашдынсудалгааболонэмнэлгийнажилтнуудад,гэдэснийхалдвартайөвчтөнүүдэдэмнэлгийнтусламжүйлчилгээ,асаргаасувилгаагхийхэдашиглахматериалболовсруулангаргажбайгаагаараашинэлэгюм.Ñóäàëãààíû àæëûí îáúåêò ìàòåðèàë, õàìðàõ õ¿ðýý àðãà àðãà÷ëàë :Ñóäàëãààã Äàðõàí-Óóë àéìãèéí õ¿¿õäèéí òàñàã áîëîí õàëäâàðòûí òàñàãò 6ñàðûí 15 -ààñ 8 ñàðûí15-íû õîîðîíä õýâòýí ýì÷ë¿¿ëжбуй õ¿ì¿¿ñèéã õàìðóóëàí ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õ, ¿íýëãýýíèé áàðèìòàíäòóëãóóðëàí ñóäàëãààã ÿâóóëàõ.
  3. 3. Ñóäàëãààã ò¿¿âýðëýëòèéí æóðìààð íýã àãøèíû áà äåñêðèïòèâ àðãààð ÿâóóëàõ.Ñóäàëãààíû çîðèëãî àãóóëãààñ õàìààð÷ ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ä¿ãíýëò ãàðãàх, баримтбүрдүүлэх, задлан шинжилгээ хийх арга,ìàòåìàòèê, ñòàòèñòèêèéí àðãààð áîëîâñðóóëàëòõèéæ èíòåíñèâ, ýêñòåíñèâ ¿ç¿¿ëýëòèéã òîîöîîëîõ, ¿íýí ìàãàäëàëûã òîîöîîëîх, êîìïüþòåðèéíõýðýãëýýíèé WORD, EXSEL, POWER POINT ïðîãðàìóóä,ñóäàëãààíû SPSS 12 ïðîãðàìóóä äýýðáîëîâñðóóëàëò õèéíý.
  4. 4. Àøèãëàñàí íîì ç¿é :1.Àëòàíöýöýã. Ò, Àíàíä. Ñ, “ Ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 2000 îí2.Àðèóíöýöýã. Ý, “ Õàëäâàðò ºâ÷íèé ñóâèëàõóé” 2012 îí3.Буджав. “Анагаах ухааны статистик судалгааны арга зүй”4.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò, “ Õàëäâàðò ãåïàòèòûí ýïèäåìèîëîãèéí óðüä÷èëàí ñýðãèéëýõçàðèì àñóóäàë “ Óëààíáààòàð 1969 îí5.Ãîìáîñ¿ðýí. Ò “ Ýïèäåìèîëîãèéí ¿íäýñ” Óëààíáààòàð 2002 îí6.Лхагва. Л “Эрдмийн ажлын арга барил” Улаанбаатар 1997 он7.Нямаажав. Д “Эрүүл мэндийн эрдэм судлалын арга” Дархан 2008 он8.Íÿíäàãæèä. Ò “ Õàëäâàðò ºâ÷èí” 1993 îí9.Ðàäíààáàçàð. Æ “ Õàëäâàðò ºâ÷íººñ ñýðãèéëýõ” Óëààíáààòàð 1984 îí10.Саруул.П “Хоолоор эмчлэхүй” Дархан 2008 он11.“Статистикийн эмхэтгэл” Улаанбаатар эрүүл мэндийн газар 2011 он12.“Õàëäâàðò ºâ÷èí” Èõ äýýä ñóðãóóëèéí ñóðàõ áè÷èã13..Ýíõäàëàé. × “ Áàãà íàñíû õ¿¿õäèéí ãýäýñíèé õàëäâàð” Óëààíáààòàð 1984 îí14.“Ýð¿¿ë ìýíäèéí ¿ç¿¿ëýëò¿¿ä” 2011 îí
  5. 5. Зөвшөөрөл : ЭМШУИС-ийнАнагаахухааныЁсзүйнхяналтынСалбархорооныхурлынтэмдэглэл Судалгаандоролцогчоосавахтаниулсан зөвшөөрлийнхуудасТаныэнэөдрийнамрыгэрьеЭМШУИС-ийнДархан-Уулаймагдахьсалбарсургуулийн”Нийгмийнэрүүлмэндийнаргазүйч”-èéншаталсанбакàлаврыннэгдүгээрдамжааныоюутанПүрэвсүрэновогтойНаранцогтминийбиень“Ãýäýñíèéõàëäâàðòºâ÷íèéòàíäàëòýìíýëç¿éíçàðèìîíöëîãóóä”сэдэвтсудалгааныажлыгБоловсролсудлалынмагистрЯ.Билэгмаагèéнудирдлагандоорхийжбайна.Тандөгөхмэдээлэл: Ãýäýñíèé õàëäâàðò ºâ÷íèé òàðõàëò ýìíýë ç¿éí çàðèì îíöëîãóóäûã ñóäëàæүнэлгээдүгнэлтөгөхзорилгоорявуулжбайгааболно.Òàíûã ñóäàëãààíä îðîëöñîí òîõèîëäîëä ýì÷èëãýýíèé ò¿¿õèéã àøèãëàí ò¿¿âýð ñóäàëãààã ÿâóóëíà.Судалгаандоролцсоноортаниастодорхоéхэмжээнийцагхугацаашаардагдахтулэнэхүүбэрхшээлийгүлхаргалзансудалгаандоролцожбиднийажилдтусалнагэдэгтгүнээитгэжбайна.Тасудалгаандөөрийнзөвшөөрлөөроролцîно. Энэсудалгааныальчүедсудалгаанаасгарахэрхтэй.Ашигтус :Туссудалгаандоролцсîноороота ººðèé㺺 áîëîí îéð äîòíûõîî õ¿ì¿¿ñèéããýäýñíèéõàëäâàðò ºâ÷íººñ урьдчилансэргийлэхачхолбогдолтой.Учирчболохэрсдэл :Угсудалгаандхаìрагдсàнаартаньдямарнэгэнэрсдэлтохиолдохгүй.Нууцхадгалах:Судалгааныявцадтаныөгсөнбүхмэдээллийгбидчандланнууцлахбөгөөдмэдээллийгзөвхөнэрдэмшинжилгээнийажилдашиглахбуюусудалгаанаасгарсанүрдүнгхэвлэлднийтлэхтохиолдолдхувьхүнийнэрийгнийтлэхгүй. Судалгаадууссаныдараатаныталаархмэдээллийгустгахболно.Төлбөр :Судалгаандоролцогчдодямарнэгхэлбэрийнурамшуулал / мөнгөнбаэдзүйл/олгохгүйбамөнтанаастөлбөравахгүй.Тадээрхмэдээлэлтэйтанилцанбиднийсудалгаанызорилгыгойлгожзөвшөөрөнгарынүсэгзурсанаарсудалгаандөөрийнзөвшөөрлөөроролцîæбайгаагааилэрхийлэхболно.Судалгаанäоролцогчийновогнэр..................................................................
  6. 6. Судалгаанäоролцогчийнгарынүсэг..............................................................Холбообарихутас.......................................................................................... БиднийсудалгаандоролцсонтандбаярлалааБиднийхарилцахутас : 96030061 Он............Сар.............Өдөр.............

×