Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Garchgiin jagsaalt1111

1,149 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Garchgiin jagsaalt1111

  1. 1. TOC h z t "Garchig,1,Ded garchig,2" <br />Îðøèë PAGEREF _Toc283297560 h 2<br />Ñýäâèéí ¿íäýñëýë PAGEREF _Toc283297561 h 2<br />Ñýäâèéí øèíýëýã òàë PAGEREF _Toc283297562 h 3<br />Ñýäâèéí çîðèëãî, çîðèëò PAGEREF _Toc283297563 h 4<br />Ñóäëàãäñàí áàéäàë PAGEREF _Toc283297564 h 5<br />Нэгдүгээр бүлэг PAGEREF _Toc283297565 h 5<br />1.1 Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ áîëîí öýöýðëýãæ¿¿ëýëòèéí òºëºâ áàéäàë PAGEREF _Toc283297566 h 5<br />Õÿçãààðëàãäìàë çîðèóëàëòòàé íîãîîí áàéãóóëàìæ: PAGEREF _Toc283297567 h 6<br />Òóñãàé çîðèóëàëòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ öýöýðëýã: PAGEREF _Toc283297568 h 6<br />Íèéòèéí ýçýìøëèéí íîãîîí áàéãóóëàìæ: PAGEREF _Toc283297569 h 7<br />Ногоон байгууламжийн үндсэн элементүүд PAGEREF _Toc283297570 h 8<br />Ганц нэгээр суулгасан мод сөөг/солитер/ PAGEREF _Toc283297571 h 9<br />Бүлэг мод сөөг / древеснаягруппа/ PAGEREF _Toc283297572 h 9<br />Îðøèë<br />Óëààíáààòàð õîòûí öýöýðëýãæèëòýíä ºäèé áîëòîë õýðýãëýæ èðñýí 14 îâãèéí 29 òºðºëä õàìààðàõ 47 ç¿éëèéí ìîä, ñººãèéí òàðõàö, áîòàíèê øèíæ, ¿ðæ¿¿ëýõ àðãà, àøèãëàõ õýëáýðèéí òàëààð òîäîðõîéëîëòûã õèéæ, öààøèä ãî¸ë ÷èìýãëýëèéí øèíæèéã íü õàðãàëçàí òàðèõ óðãàìëàà ñîíãîí, òàðüæ óðãóóëàõ íü õîòûã öýöýðëýãæ¿¿ëýõ áîëîí îð÷íîî òîõèæóóëæ ñàéõàí áîëãîõîä òóñ áîëíî. <br />Áèä íîãîîí ìîä, íîãîîí îð÷èíã¿éãýýð ýíý çóóíä ¿ë àìüäàð÷ ÷àäíà.<br />Ñýäâèéí ¿íäýñëýë<br />Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûí áîõèðäëûí õýìæýý ñ¿¿ëèéí æèë¿¿äýä ýð÷èìòýé íýìýãäэж байгаа нь азоны давхарга нимгэрч дэлхийн дулааралтай холбоотой бөгөөд хүн амын эрүүл мэнд, хүрээлэн байгаа орчинд сөргөөр нөлөөлж байна..Ү¿íýýñ ãàðàõ õàìãèéí ãîë àðãà çàì áîë íîãîîí áàéãóóëàìæ ëàíäøàôò õèéõ ÿâäàë þì. Íîãîîí áàéãóóëàìæ íü <br />àãààðûã öýâýðø¿¿ëæ ÷èéãø¿¿ëäýãýýñ ãàäíà áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ãàäíàõ ºí㺠òºðõ, õ¿ì¿¿ñèéí àæèëëàæ àìüäðàõ òîõüòîé íºõöëèéã á¿ðä¿¿ëæ, õîòûí ýêîñèñòåìèéã çîõèöóóëæ áàéäãààðàà ºíäºð à÷ õîëáîãäîëòîé. <br />Íýã ãà îé ìîä ñººã íü 18 ñàÿ øîî ìåòð àãààðûã öýâýðø¿¿ëæ, óòàà óíèàðûí 30-35%-èéã ººðòºº øèíãýýäýã áºãººä ºâëèéí óëèðàëäàà íàâ÷ øèëì¿¿ñã¿é áîëñîí ¿åäýý ÷ àãààðûí áîõèðäëûã 40% õ¿ðòýë áàãàñãàæ äóó ÷èìýýã èõýýõýí áóóðóóëäàã. Яëàíãóÿà íàâ÷èò ìîä äóó ÷èìýýíèé 30%ã çàìõðóóëæ òîîñ øîðîîã 20-76% õ¿ðòýë ººðòºº øèíãýýæ õýò õàëàëò áîëîí õºðºëòèéã 2-3 õýì áóóðóóëàí õîò ñóóðèíä áè÷èë óóð àìüñãàëыг áèé áîëãîäîã. <br />Àñôàëüò ÷óëóóí çàì òàëáàé á¿õèé áàðèëãà áàéãóóëàìæ èõòýé ãàçàð àãààð èë¿¿ õàëóóí á¿ã÷èì áàéäàã òóë òýð õàâèéí íîãîîí áàéãóóëàìæ íü îð÷èí òîéðíûõîî àãààðûí ÷èéãøèëèéã 4-7 % нэмэгдүүлж íàðíû õýò õàëàëòûã 10-15 äàõèí áàãàñãàäàã ãýæ ýðäýìòýä нотолжээ. ¯¿íýýñ ¿çýõýä íîãîîí áàéãóóëìæèéí à÷ õîëáîãäîë àñàð èõ áºãººä энэ нь манай орны боловсрол соёлын газрын салбар болох их дээд сургуулиудад х¿¿хэд сурагч, оюутан залуус, багш, ажилчид ихээр төвлөрсөн байдаг учир тэдэнд зориулсан ногоон байгууламж, тав тухтай байдал, амрахад зориулсан зориулалтын талбай туйлын хомс байдаг. Тиймээс ¿¿íèéã çºâ òºëºâëºæ õýðýãæ¿¿ëýõýä ñýäâèéí ¿íäýñëýë îðøèíî. <br />Ñýäâèéí øèíýëýã òàë<br />Óëààíáààòàð õîòûí àãààðûã áîõèðäóóëæ áàéãàà õ¿÷èí ç¿éë¿¿äèéí íýã áîë àõóéí áîëîí ¿éëäâýðèéí ãàðàëòàé хог õàÿãäàë, óòààòîðòîã, òîì æèæèã óóðûí çóóõ, ãýð õîðîîëëûí óóðûí çóóõíààñ ãàð÷ áóé óòàà óíèàð, àâòîìàøèíààñ ãàð÷ áóé ò¿ëøíèé óòàà ãýõ ìýò÷èëýí àñàð èõýýð áîõèðäîæ áàéíà.¯¿íòýé õîëáîîòîéãîîð íîãîîí áàéãóóëàìæèéí òºëºâëºëò ìîä, áóò ñººã, öýöýðëýãò áàéãóóëàìæ òºëºâëºæ ºãºõ øààðäëàãàòàé. Èéìä áèä Õàí-Óóë ä¿¿ðãèéí Çàéñàí òîëãîéä áàéðëàõ պ人 Àæ Àõóéí Èõ Ñóðãóóëèéí áàðèëãà äèçàéí áîëîí ãàäíà äîòîð òàëûí íîãîîí áàéãóóëàìæèéã òºëºâëºæ Ìîíãîë îðîíä òºäèéã¿é ãàäààäûí ºíäºð õºãæèëòýé áóñàä îðíóóäûí Иõ Дýýä Сóðãóóëèóäòàé ä¿éöýõ¿éö çàãâàð øèéäëèéã òóñãàæ, îþóòíóóäûí ñóð÷ áîëîâñðîõ, òàâ òóõòàé áîëîí ºí㺠¿çýìæòýé öýâýð îð÷èíã á¿ðä¿¿ëæ ºãºõ, ìºí ãýðýëò¿¿ëýã, çàì òàëáàé, óñàí îðãèëóóð, àðõèòåêòóðûí çîõèîìæ ýëåìåíò¿¿äийн îíîâ÷òîé øèéäë¿¿äèéã òусгахад îðøèíî.<br />Ñýäâèéí çîðèëãî, çîðèëò<br />պ人 Àæ Àõóéí Èõ Ñóðãóóëèéí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí äèçàéí, ò¿¿íèé íîãîîí áàéãóóëàìæ áîëîõ ìîä, áóò, ñººã ÷èìýãëýëèéí óðãàìàë, öýöýãò áàéãóóëàìæ, àðõèòåêòóðûí áàãà ýëåìåíò çîõèîìæóóäûã çàãâàð áîëãîí ãàðãàæ, ìºí ëàíäøàôò àðõèòåêòóðûã ººðèéí îðîíä õºãæ¿¿ëýõ, äîòîð ãàäíà òîõèæîëòûã èæ á¿ðíýýð íü òºëºâëºæ äýëõèéí æèøèãò íèéöñýí òîì ñóðãóóëü áîëãîõîä ñýäâèéí çîðèëãî îðøèíî. Ýíýõ¿¿ çîðèëãîäîî õ¿ðýõèéí òóëä äàðààõ çîðèëòóóäûã òàâüæ áàéíà. ¯¿íä: <br />Òóõàéí á¿ñ íóòãèéí áàéãàëü öàã óóð, õºðñ, ôèçèê ãàçàðç¿éí îíöëîãèéã ñóäëàõ<br />Íîãîîí áàéãóóëàìæèéí øèéäýë áîëîí àðõèòåêòóðûí ýëåìåíò¿¿äèéí øèíýëýã òàëûã ñóäëàх<br />Íîãîîí áàéãóóëàìæ òºëºâëºëòèéí çóðãóóäûã äàðààõ ïðîãðàìóóäûã àøèãëàæ ¿éëäýõ<br />Autocad <br />Photoshop<br />3D max, Archicad <br />Ñóäëàãäñàí áàéäàë<br />Ìàíàé îðíû îéí ñàí 18.3 ñàÿ ãà áºãººä îé ìîäîîð á¿ðõýãäñýí òàëáàé íü 12.9 ãà áóþó íóòàã äýâñãýðèéí 8.2 %, ¿¿íýýñ øèëì¿¿ñò íàâ÷èò ìîäíû îéí òàëáàé íü 10.5 ñàÿ áóþó 6.7 % áàéãàà áºãººä ýíý ¿ç¿¿ëýëòýýð îéí íººöººð õîìñ îðíû òîîíä áàãòäàã. Ìîíãîë óëñ Àçè òèâèéí òºâ õýñýãò îðøäîã áºãººä äàëàé òýíãèñýýñ àëñëàãäсàí ýõ ãàçðûí ýðñ òýñ óóð àìüñãàëòàé, õóð òóíàäàñ áàãàòàé, äàëàéí ò¿âøíýýñ äóíäæààð 1580 ì äýýø ºðãºãäñºí îíöëîãòîé. <br />Ìîíãîë îðíû íóòàã äýâñãýðèéí 42.5% ãîâü öºëèéí á¿ñ ýçýëæ áàéíà.Мîíãîë îðîí ãàçàðç¿éí áàéðøèë, óóð àìüñãàëûí íºõöºë, ãàçàð íóòãèéí ãàäàðãûí õýâ øèíæ, ýêîëîãèéí òîãòîëöîîíû õóâüä öºëæèëòèéí àþóëä ºðòºõ íýí ýìçýã, ÷èéã äóòìàã õóóðàé á¿ñ íóòàãò áàãòäàãèéí óëìààñ ãàí, öºëæèëòºíä íýðâýãäñýýð èðñýí. <br />պ人 Àæ Àõóéí Ñóðãóóëü íü àíõ 1950-ààä îíîîñ õîéø Öýðãèéí ýìíýëýãèéí çîðèóëàëòààð áàðèãäàæ áàéñàí.Ýíý ¿åä óëñ òºðèéí øèíý÷ëýëò ãàðñíû óëìààñ ýíý áàðèëãûã àøèãëàõ øààðäëàãàã¿é áîëñîí.1958 îíä Ìîíãîë Óëñûí Èõ Ñóðãóóëèéí çàðèì àíãèéã ñàëãàí ýíý áàðèëãàä í¿¿ëãýí øèëæ¿¿ëñýí.Èíãýæ պ人 Àæ Àõóéí Ñóðãóóëü ¿¿ñýí áèé áîëñîí.Өíººäºð պ人 Àæ Àõóéí Ñóðãóóëèéí ãàäíàõ íîãîîí áàéãóóëàìæ íü áóñàä ñóðãóóëèéã áîäâîë õàðüöàíãóé èõ, àãààðûí õóâüä èë¿¿ öýâýð, ýðãýí òîéðîí òîì òàëáàéòàé çýðýã äàâóó òàëóóäòàé. Ñóë òàëûí õóâüä ãýâýë íîãîîí áàéãóóëàìæ áîëîí áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí õóâüä äèçàéí àðõèòåêòóðûí øèéäýë òààðóó áîëíî.<br />Нэгдүгээр бүлэг<br />1.1 Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ áîëîí öýöýðëýãæ¿¿ëýëòèéí òºëºâ áàéäàë<br />Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ öýöýðëýãæ¿¿ëýëòèéã õ¿í àìûí àæèëëàõ àìüäðàõàä òîõèðîìæòîé ãîî ç¿é, àðèóí öýâýð, ýð¿¿ë àõóéí íºõöëèéã õàíãàñàí õîòûí îðîí çàéí áè÷èë óóð àìüñãàëûí òààëàìæòàé îð÷èíã áèé áîëãîæ õ¿íèé ¿éë àæèëëàãààíû ýëäýâ õîðòîé íºëººë뺺ñ õàìãààëàõ, áàðèëãàæñàí íóòàã äýâñãýðèéí àðõèòåêòóð îðîí çàéí çîõèîìæèéã ñàéæðóóëñàí áàéõààð òîîöîæ òºëºâëºíº. Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ õîò òîñãîíû íèéòèéí õýðýãöýýíèé çîðèóëàëòòàé öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí, öýöýðëýãò òºãºë, îðîí ñóóö, ¿éëäâýðëýëèéí, õîðîîëëûí ÷àíàðòàé öýöýðëýãò õ¿ðýýëýí, öýöýðëýãò òàëáàé, öýöýðëýãò ãóäàìæ, ìîäîò ãóäàìæ áîëîí ç¿ëýãæ¿¿ëñýí ãóäàìæ õàìààðàãäàíà.<br />Õÿçãààðëàãäìàë çîðèóëàëòòàé íîãîîí áàéãóóëàìæ:<br />33242253707765Ñóðãóóëü, öýöýðëýã, ÿñëü, ýìíýëãèéí áàéãóóëàìæ, àâòî áîëîí òºìºð çàìûí, áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí õàìãààëàлòûí çóðâàñ, èðãýí îëîí íèéòèéí áàðèëãûí ýäýëáýð ãàçðûí öýöýðëýãæ¿¿ëýëò îðíî.<br />Òóñãàé çîðèóëàëòûí íîãîîí áàéãóóëàìæ öýöýðëýã: <br />Бîòàíèê öýöýðëýã îðîí ñóóöíû õîðîîëëûã ¿éëäâýðèéí ãàçðààñ òóñãààðëàñàí õàìãààëàëòûí á¿ñ, ãóäàìæ òàëáàéí öýöýðëýãæ¿¿ëýëò ãóó æàëãà çýðýã õºðñíèé ýâäðýë, ýëñíèé í¿¿ëò çýðãýýñ õàìãààëñàí íîãîîí ñóóëãàö áîëîí ãîë ãîðõè, íóóð öººðìèéí ýðãèéí õàìãààëàëòûí çóðâàñ, õ¿÷òýé ñàëõè, ýëñ öàñíû õóíãàðàëòààñ õàìãààëñàí íîãîîí áàéãóóëàìæ îðíî. Õîò òîñãîíû íóòàã äýâñãýðò íîãîîí áàéãóóëàìæийн öýöýðëýãæ¿¿ëэлт, áîëîí çàäãàé îðîí çàé õîðøñîí öîãöîëáîð á¿ñ òºëºâëºõ íü ç¿éòýé.Õîò ñóóðèíы áàðèëãàæñàí íèéò òàëáàéí 40%- ààñ áàãàã¿é öýöýðëýãæ¿¿ëñýí íóòàã äýâñãýð, ñóóöíû õîðîîëëûí áàðèëãàæñàí íóòàã äýâñãýðèéí 25%-ààñ áàãàã¿é íü öýöýðëýãæ¿¿ëñýí íóòàã äýâñãýð ýçýëíý. Õîò òîñãîíû òóõàéí îðîí íóòãèéí õºðñ, óóð àìüñãàëûí íºõöºë, ìºíõ öýâäýã õºðñòýé ýñýõ, ò¿¿íèé ¿åèéí ã¿í çýðãèéã òîîöîæ ñóóëãàöûí òºðºë çîðèóëàëò ò¿¿í÷ëýí ñóóëãàöûí ìàòåðèàëûã 纺âºðëºí àâ÷ðàõ áîëîìæ çýðýãò óÿëäóóëàí öýöýðëýãæ¿¿ëýëò õèéíý. Èíãýõäýý õóó÷èí áàéñàí óðãàìàë, ÿëàíãóÿà ìîä, ñººã ¿ðæèë øèìòýé ºíãºí õºðñèéã àëü áîëîõîîð õàäãàëàí ¿ëäýõ çàð÷èì áàðèìòàëíà.Öýöýðëэãèéí çîðèóëàëò áîëîí íàð ñàëõèíû íºëººëºë àãààðûí áîõèðäîëò, õºðñíèé íºõöºë çýðýã òóõàéí íºõöºë áàéäàëòàé óÿëäààòàéãààð ìîä ñººãèéí íýð, òºðºë, òàðèõ õýëáýðèéã ñîíãîíî. Áàðèëãà áàéãóóëàìæèéí ñóóðèéí í¿õ óõàõ, ãàçàð äîîðõ ñóâàã øóóäóó ìàëòàõ, ºíäºðæèëòèéí çóðãèéí äàãóó õºðñ õóóëàõ çýðýã ãàçàð øîðîîíû àæëûí ¿åä ¿ðæèë øèìò õºðñíèé ÿëçìàãжñàí ºíãºí ¿åèéã 20 ñì, ç¿ëãýí õºðñèéã 6-8 ñì õóóëæ àâñàí áàéх ёстой.<br />Óëèàñààð ãàíäóó ðàéîíóóäàä õóóðàé ñàëõèíààñ õàìãààëàõ, ãàöóóðàààð õîéä ç¿ãèéí ðàéîíóóäàä õ¿éòðýëýýñ õàìãààëàõ çîðèëãîîð õàìãààëàëòûí çóðâàñыгбайгуулах<br />Îíöãîé îáúåêòóóäûã ò¿éìðýýñ õàìãààëàõ ãàëä òýñâýðòýé, ìîä ñººãººð öýöýðëýãæ¿¿ëýõ <br />Óñàí ñàí íóóð öººðìèéã õàìãààëàõ, ò¿¿íèé óóðøèëòûã áàãàñãàõ çîðèëãîîð óñ õàìãààëàëòûí öýöýðëýã áàéãóóëàõ <br />Öýöýðëýãæ¿¿ëñýí òàëáàéã ìàëààñ õàìãààëàõ çîðèëãîîð çàõààð íü 3-5 ýãíýýãýýð ºðãºñëºã áóò, ñººã òàðüæ õàøèæ õÿçãààðëàõ, <br />Øàðèëûí ãàçðûí óðäóóð õºøèã õýëáýðýýð ìîä òàðüæ õààõ, öýöýðëýãæ¿¿ëýëò õèéõ òóñãàé çîðèóëàëòààð áàéãóóëñàí íîãîîí áàéãóóëàìæóóä îðíî.<br />Íèéòèéí ýçýìøëèéí íîãîîí áàéãóóëàìæ: <br />Нèéòèéí ýçýìøëèéí íîãîîí áàéãóóëàìæ öýöýðëýãæñýí òàëáàéí àð÷èëãàà, òàðèàëàëò, íºõºí ñýðãýýëò, ãýðýëò¿¿ëýã, ðåêëàì ÷èìýãëýëèéã áàéðëóóëàõ, çàñâàðëàõ, ¿åðèéí äàëàí ñóâãèéí öýâýðëýãýý, áîðîîíû óñ çàéëóóëàõ, äàëä øóãàì ñ¿ëæýýíèé çàñâàð ¿éë÷èëãýý, àðõèòåктóðûí æèæèã áàéãóóëàìæ õºøºº äóðñãàëûí çàñâàð çýðýã àæëûã ìýðãýæëèéí áàéãóóëëàãóóä õàðèóöàí ã¿éöýòãýäýã áºãººä ýäãýýð òîõèæîëòûí àæèëä õîòûí òºñ⺺ñ æèë á¿ð íýã òýðáóì îð÷èì òºãðºã çàðöóóëäàã. Õîòûí íîãîîí áàéãóóëàìæèíä æèë á¿ð 60-100 мян øèðõýã ìîä ñººã òàðüæ 300-500 ìÿíãàí ìåòð êâàäðàò ç¿ëãèéã íºõºí ñýðãýýæ, 6-10 ìÿíãàí ìåòð êâàäðàò талбайд öýöýã òàðüæ óðãóóëäàã.Öýöýðëýгæèëò íîãîîí áàéãóóëàìæèéí àð÷èëãààíä æèë á¿ð 170-200 ñàÿ òºãðºã çàðöóóëäàã.<br />Óëààíáààòàð õîòûí îéðîëöîî 100 ãà ãàçàðò ìîä ¿ðæ¿¿ëèéí àæ àõóé áàéäàã áà ýíäýýñ æèë á¿ð ìîä àâ÷ нèéòèéн ýçýìøëèéнгóäàìæ òàëáàéä нºõºн òàðèàëàëò õèéäýг.<br /> Àðхèòåêòóðûн æèæèг áàéгóóëàìæ õºøºº äóðñгàë, Óëààнáààòàð õîòîä 18 óñàнîðгèëóóð , 86 õºøºº äóðñгàë áàéäàг. Õºøºº äóðñãàë àðõèòåêòóðûн æèæèг áàéãóóëàìæèéн çàñâàðò æèë á¿ð 20-30 ñàÿ òºгðºгèéг õîòûн òºñâèéн óðñгàë çàðäëààñ ñàнõ¿¿æ¿¿ëäýг áºгººä 15-20 õºøºº äóðñгàë çàñàæ øèнý÷èëäýг.Õîòûн õýìæýýнä нèéò 800 êì 250 гàðóé òºðëèéн õàéñ õàìгààëàëò áàéäàг.Æèë á¿ð 10 êì õàéñ øèнýýð ñóóëгàæ, 20-25 êì õàéñ ñýðгýýн çàñâàðëàäàг.<br />Гýðýëò¿¿ëýг ðåêëàì ÷èìýгëýë Óëààнáààòàð õîòûн õýìæýýнä 5572 ø гýðýëò¿¿ëýг÷, 1800 гàðóé ðåêлàìнû ñàìáàð áàéдаг. Õîòûнгýðýëò¿¿ëýг ÷èìýгëýëèéн çàñâàð ¿éë÷èëгýý нü õîòûн òºñ⺺ñ æèë á¿ð 300 ñàÿ òºгðºг çàðöóóëäàг.<br />Нèéòèéн ýçýìøëèéннîгîîн áàéгóóëàìæ нü ïàðê, ñààä, ñêâåðü, áóëüâàð, àëëåé гýæ àнгèëäàг. Нèéòèéн õýðýгöýýнèé нîгîîн áàéгóóëàìæ нü çºâõºн îðøèн ñóóг÷äûн àìðàëò çóгààëгûн àÿ òóõòàé îð÷èнг á¿ðä¿¿ëýõ òºäèéг¿é á¿õ нèéòýýð çóгààëàн öýнгýõ, òîгëîõ, àìðàõ нºõöëèéг á¿ðä¿¿ëнý. Öýöýrightcenterðëýг нь ìîä, ç¿ëýгнээс гадна àðõèòåêòóðûн бага ýëåìåнò¿¿äээс бүрдсэн байна Ýäгýýð элементүүдийн öýöýðëýгò ýçëýõ õýìæýý нü ¿éë÷ë¿¿ëýг÷äèéн òîîнîîñ õàìààðна.Àñôàëüò áåòîн çàì òàëáàé 15-20%, ç¿ëýг öýöýгò òàëáàé 25-30%, ìîä ñººг 50-60% òóñ òóñ áàéнà.<br />Ногоон байгууламжийн үндсэн элементүүд<br />Хотын ногоон байгууламжийг бүрдүүлэгч нэгж хэсгүүд нь ганц нэгээр юм уу хэсэг бүлгээр суулгасан мод сөөг, их хэмжээний талбайд олноор тарьсан модод, гудамж замын дагуу суулгасан модлог ургамал, таримал хашаа, ургамлан хашлага, ногоон хана, хамгаалалтын зурвас, эмжээр зэргээс бүрддэг. Эдгээр нэгжүүд нь хоорондоо ялгарах онцлогтой ба түүнийг байгуулах ургамлыг зөв сонгон авч уран сайхнаар хослуулан байгуулж чадсанаар хот суурин, байшин барилгын гадаад өнгө үзэмжийг чимэглэж сайхан болгохын зэрэгцээ хүн амын эрүүл ахуйн нөхцлийг сайжруулж тааламжтай орчинг бий болгодог. <br />Ганц нэгээр суулгасан мод сөөг/солитер/<br />right360045762004136390Энэ нь зүлгэн дунд мод болон сөөгийг бусдаас онцгойлон ганц нэгээр тарьж суулгасныг хэлнэ. Ганцаарчилж суулгасан мод, сөөг нь тухайн орчныг чимэглэж чадахуйц хэлбэр, өнгө үзэмж сайтай шинэс, гацуур, хус, улиас, хайлаас, монос, голтбор, гандигар зэрэг байна. Ганцаар суулгасан модонд гол иш / штамб/ гаргаж титмийн хэлбэрийг бөөрөнхий, шовгор, цац, бортого маягтай болгон гоёлын заслага хийсэн байх шаардлагатай. Тэгэхдээ том модонд тухайн ургамлын ерөнхий өндрөөс хамаарч үндэсний бүдүүвчээс дээш титэм хүртэл 1,5 м, намхавтармод юмуу сөөгөнд 0,75-1,2 м хүртэл мөчрийг тайрч цэвэрлэн гол ишийг гаргана.<br />Бүлэг мод сөөг / древеснаягруппа/<br />34772605183505Зүлэг бүхий талбайд мод сөөгийг 2 түүнээс дээш хэд хэдээр суулгасан хэлбэр. Үүнд том мод 2-3 ширхэг, сөөгийг түүний өндөр титмийн хэмжээ, ургамалжуулж байгаа газрын талбайн их багаас хамаарч 2 болон түүнээс олон ургамлыг хэсэгчлэн суулгана. Нэг хэсэгт нь нэг ба хэд хэдэн өөр төрлийн мод сөөг байж болно. Мөн нэг төрлийн модыг өндөр нам байдлаар ургуулах тохиолдолд танаж хяргахад тэсвэртэй ургамлыг сонгож авна. <br />Эгнүүлэн суулгасан мод сөөг /Аллейное насаждение/<br />98425360045Замын хажуугаар юмуу ямар нэг барилга байгууламжийн хоёр талаар гудамжинд нэг эгнээгээр суулгасан модод юм. Энд шинэс, гацуур, нарс, зэрэг моддыг тарина. Мөн цэцэрлэг паркийн хамгаалалтын зурваст нэг юмуу хэд хэдэн төрлийн мод сөөгийг эгнүүлэн суулгана. Сөөгөөс долоогоно, нохойн хошуу, гүйлс, чаргай, харгана, зэргийг тарьж болно.<br />33185102943860Туж мод /Древесный массив/<br />Их хэмжээний талбайд олон зуун мод суулгасан байна. Нэг нь томоохон паркийн байгууламжинд хэрэглэгдэх бөгөөд нэг юмуу хэд хэдэн төрлийн мод сөөг ургуулж болно. <br />Ногоон хана/зеленая/<br />285755183505Цэцэрлэгжүүлэлтийн зохиомжоос өвөрмөц онцлогтой, барилга байгууламжийн хана, туурганд бүрхүүлж ургуулах юмуу асаж авирч, <br />

×