SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Status og veien videre mot neste NTP
Vegsikringskonferansen 07.02.2024
Guro Ranes
Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet
Statens vegvesen
1. Nullvisjonen
2. Ulykkesutviklingen 2023
3. Litt om NTP
4. Temaanalyse arbeid på og langs vei
Temaer
Visjon eller mål?
Sjømenn har til alle tider navigert etter stjernene,
men ingen har vel trodd at de skulle komme dit?
Foto:
colourbox.com
Nullvisjonens tre pilarer
Tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre
Foto:
Statens
vegvesen
–
Ole
Flatmark
Etikk - Skoringen
2004
Kunnskap
Dødsulykker innenfor og utenfor
nullvisjonens systemgrenser (2017-2020) Hva forklarer nedgangen i antall drepte og
hardt skadde i trafikken etter 2000?
Ansvar
Delt ansvar mellom:
Trafikanten Myndigheter og veieiere
• Bruke bilbelte
• Kjøre rusfritt
• Holde fartsgrensen
• Være oppmerksom
• Bidra til trafikksikker transport
innenfor egne rammebetingelser
Illustrasjon:
Statens
vegvesen
• Sørge for et
sikkert veisystem,
inkl. infrastruktur,
regelverk og kontroll
Andre virksomheter
og organisasjoner
Utvikling i drepte
● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober
Status 2023
Drepte i trafikken
Utvikling i drepte
● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober
● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte)
● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte)
● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år)
Status 2023
Drepte fordelt på alder
* foreløpig
Utvikling i drepte
● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober
● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte)
● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte)
● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år)
● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge
Status 2023
Alder på omkomne i ulykker med mer enn én omkommet i 2023 (pr. 12. desember 2023)
12 av 27 drepte i dødsulykker
med mer enn én omkommet
er i alderen 15-20 år
Utvikling i drepte
● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober
● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte)
● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte)
● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år)
● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge
● Færre omkomne fotgjengere, hvor 2 av 5 er påkjørt av tungbil
● Mange omkomne på mc, og 11 av 20 på mc dør i utforkjøringer
Status 2023
Drepte på mc per måned i 2017-2019, 2022 og 2023
* foreløpig
Utvikling i drepte
● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober
● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte)
● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte)
● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år)
● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge
● Færre omkomne fotgjengere, hvor 2 av 5 er påkjørt av tungbil
● Mange omkomne på mc og 11 av 20 på mc dør i utforkjøringer
Utvikling i hardt skadde t.o.m. september
● Antall hardt skadde fortsetter å synke. Til tross for høyt antall
drepte er avstanden til målkurven mot maksimalt 350 drepte og
hardt skadde innen 2030 noe mindre enn ved nyttår.
● Økt antall hardt skadde unge 16-24 år
Status 2023
Ant
al
ldr
ept
e si
st
e 12m åneder-desem ber2023
Nødvendi
g progresj
on f
oratut
vi
kl
i
ngen skalsam svare m ed am bi
sj
onen iNTP 2022-
2033
Dat
o:29.
01.
2024 Ki
l
de:SSB og M el
di
ng om dødsul
ykke,St
at
ensvegvesen
115
50
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Ant
al
ldr
ept
e og har
dtskadde si
st
e 12 m åneder
Nødvendi
g pr
ogr
esj
on f
oratut
vi
kl
i
ngen skalsam svar
e m ed am bi
sj
onen iNTP 2022-
2033 Persept
em ber2023
Dat
o:19.
01.
2024 Ki
l
de:SSB Deteret
t
er
sl
ep pår
appor
t
er
i
ngen avhar
dtskaddepåom t
r
ent4 m nd.Tal
l
eneerf
or
el
øpi
geog kan bl
iendr
etpåetsener
et
i
dspunkt
.
652
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
350
NTP 2022-2033
Regjeringen legger til grunn følgende ambisjon:
«Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte.
Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.»
Statens vegvesen sitt innspill til NTP 2025-2036
Mål for trafikksikkerhet:
«Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte.
Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.»
NTP
● Norge har lavere risiko for å dø i trafikken enn Sverige i 2023, 21 mot 22 drepte pr. million innbygger. Det betyr at vi
fortsatt er en av de beste på trafikksikkerhet i verden.
● Norge har gjort mye riktig i sitt langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeid, men har allikevel ikke hatt ønsker
progresjon mot etappemålet innen 2030, verken for drepte (max 50) eller drepte og hardt skadde samlet (max 350).
● Det er liten utvikling i antall drepte og vi synes å ha nådd et platå på 100+
● Etter en økning i antall hardt skadde ut månedene ut av pandemien er antall hardt skadde igjen på vei nedover
● For å nå ambisjonene som er satt må vi :
– gjennomføre tiltakene de ulike parter har forpliktet seg til i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei
– intensivere arbeidet utover allerede planlagte aktiviteter og prioriteringer ved å gjøre mer av det vi vet virker samt
ta i bruk ny kunnskap, innsikt og teknologi på nye områder
● Effektive og kostnadseffektive tiltak som må prioriteres er blant annet:
– Mer midler til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer, blant annet rettet mot møte- og utforkjøringsulykker
– Økt kontrollaktivitet, f.eks. ATK/SATK, mer UP mot fart og rus, og teknisk kontroll av tunge kjøretøy
– Økte ressurser til atferds- og holdningspåvirkning gjennom nasjonale kampanjer, bl.a. oppmerksomhet, fart og rus
– Prioritering av tiltak rettet mot utsatte målgrupper, f.eks. unge (16-20 år), eldre (75+) og mc
21
Hva har vi fått til og hvor kan vi hente ytterligere effekt
Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei
Bakgrunn og formål
● Viderefører lignende analyser fra 2011 og 2017
● Identifisere sikkerhetsutfordringer og komme med anbefalinger
● Lære av ulykkene slik at lignende hendelser ikke skjer igjen eller at
involverte omkommer eller blir hardt skadd
Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei (unit.no)
● 37 dødsulykker med 42 drepte (2010 – 2020).
● Nedgang siden forrige temaanalyse (2005 – 2009) - fra
4,6 til 3,7 dødsulykker pr. år.
● Én av de omkomne var arbeider, resten var trafikanter.
● Har ikke så mye opplysninger om ulykker med lettere
skadegrader i Norge
● Sverige (2003-2021):
– 300 ulykker ifm. vegarbeid med personskade pr. år.
– 94 prosent av de de skadde var trafikanter.
Omfang og utvikling – trafikkulykker på og ved vei
3
7
4 4
5
2 2
3 3
4
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Dødsulykker ifm. arbeid på og ved vei 2010-2020
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Dødsulykker fordelt på ulykkestyper (2010–2020)
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Antall dødsulykker fordelt på trafikantgrupper (2010-2020)
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Antall dødsulykker fordelt på type arbeid (2010 – 2020)
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Involverte kjøretøy
ARBEIDSKJØRETØY:
TRAFIKANTENES KJØRETØY:
16 av kjøretøyene var arbeidskjøretøy
39 av kjøretøyene tilhørte trafikantene
Foto: Statens vegvesen
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Skilting
Foto: Steinar Svensbakken (illustrasjonsfoto)
● I godt over halvparten av ulykkesstedene ble
skiltingen vurdert som feil eller mangelfull.
● De vanligste feilene ifm. skilting:
– For lang eller kort avstand mellom skilt og
fare (6 steder).
– Manglende eller mangelfull skilting av
spesifikk fare (5 steder).
– Feil valg av skilt (5 steder).
● 11 (30 prosent) av ulykkesstrekningene manglet
eller hadde mangelfull veioppmerking
Foto: Steinar Svensbakken
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
● Analysen slår fast at sikringen burde vært bedre på totalt 14 (38 prosent) av ulykkesstedene
● Manglende sikring er et større problem enn mangelfull sikring.
Sikring
En personbil kjørte ut av veien på venstre
side i en høyrekurve der den traff et
rekkverk. Rekkverksenden fungerte som en
hoppkant/rampe, og sendte bilen langt ut
på nærliggende jorde.
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
● Betydelig forbedringspotensial i arbeidsvarslingsplanene
● Myke trafikanter er særlig utsatt i områder der det ferdes
store kjøretøy
● Stor risiko forbundet med saktegående kjøretøy på
høyhastighetsveier
● Sikkerhetskritiske mellomfaser i arbeidene
● Behov for bedre arbeidsvarsling av omkjøringsveier
● Mangelfull kompetanse både på trafikalt og
organisatorisk nivå
● Mindre oppmerksomhet rettet mot trafikantenes
sikkerhet enn arbeidernes
● En tredjedel av ulykkene skjedde i forbindelse med
høyrisikoatferd
● Kunnskap om trafikantenes forutsetninger kan bli enda
bedre utnyttet
Årsak til ulykker og skadeomfang
Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre

More Related Content

Similar to Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre

Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...NTF Väst
 
Trafikksikker fremkommelighet.
Trafikksikker fremkommelighet.Trafikksikker fremkommelighet.
Trafikksikker fremkommelighet.Johan Granlund
 
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonenTrafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær SamferdselsdepartementVegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær SamferdselsdepartementTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14Bymiljoetaten
 
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Unni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City BærumUnni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City Bæruminsam
 
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)MHF Tylösandsseminariet
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruterinsam
 
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Statens vegvesen og skolesektoren
Statens vegvesen og skolesektorenStatens vegvesen og skolesektoren
Statens vegvesen og skolesektorenJon Lykke
 
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109Hoksrud
 

Similar to Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre (20)

Trafikksikkerhetsforeningen presentasjon
Trafikksikkerhetsforeningen presentasjonTrafikksikkerhetsforeningen presentasjon
Trafikksikkerhetsforeningen presentasjon
 
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
Trafikksikkerhet - nullvisjonen Vegsikringskonferansen 23
 
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
Trafikksikkerhet i Nasjonal transportplan Vegsikringskonferansen 2021
 
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...
Unni Knutli Trygg Trafikk och Bente Gravdal Lier kommune, Utblick Norge: Vårt...
 
Trafikksikker fremkommelighet.
Trafikksikker fremkommelighet.Trafikksikker fremkommelighet.
Trafikksikker fremkommelighet.
 
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonenTrafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
Trafikksikkerhet i Innlandet: En videreføring av 0-visjonen
 
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær SamferdselsdepartementVegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement
Vegsikringskonferansen 2018 Brage Baklien, statssekretær Samferdselsdepartement
 
Johan Granlund, WSP Global, Veisikringskonferansen 2017
Johan Granlund, WSP Global, Veisikringskonferansen 2017Johan Granlund, WSP Global, Veisikringskonferansen 2017
Johan Granlund, WSP Global, Veisikringskonferansen 2017
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 
Effekten av ulykkesundersøkelsene
Effekten av ulykkesundersøkelsene Effekten av ulykkesundersøkelsene
Effekten av ulykkesundersøkelsene
 
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
ITS på veg - hva er å se i horisonten - 29.09.14
 
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
Revisjon av Vegnormal N301 Arbeid på og langs veg Vegsikringskonferansen mari...
 
Unni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City BærumUnni Larsen - Smart City Bærum
Unni Larsen - Smart City Bærum
 
Session 49 Hans Silborn
Session 49 Hans SilbornSession 49 Hans Silborn
Session 49 Hans Silborn
 
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...
Fylkeskommuner og kommuner som premissgivere for trafikksikkerhet Vegsikrings...
 
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)
Är miljövänlig trafik också mer trafiksäker? (Michael Sørensen, TØI)
 
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør RuterFrode Hvattum, strategidirektør Ruter
Frode Hvattum, strategidirektør Ruter
 
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikr...
 
Statens vegvesen og skolesektoren
Statens vegvesen og skolesektorenStatens vegvesen og skolesektoren
Statens vegvesen og skolesektoren
 
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109
Presentasjon Samferdsel FylkesåRsmøTe I Buskerud Fr P 180109
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
Tor Heimdal NCC Vegsikringskonferansen 2024
 
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
Rikke Rysgaard Havarikommissionen Danmark Vegsikringskonferansen 2024
 
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
Trafikkstyring på E39 Vegsikringskonferansen 2024
 
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
 
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptxMC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
 
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen VegsikringskonferansenMC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
 

Guro Ranes Vegsikringskonferansen 2024 - Status og vegen videre

 • 1. Status og veien videre mot neste NTP Vegsikringskonferansen 07.02.2024 Guro Ranes Avdelingsdirektør Trafikksikkerhet Statens vegvesen
 • 2. 1. Nullvisjonen 2. Ulykkesutviklingen 2023 3. Litt om NTP 4. Temaanalyse arbeid på og langs vei Temaer
 • 3. Visjon eller mål? Sjømenn har til alle tider navigert etter stjernene, men ingen har vel trodd at de skulle komme dit? Foto: colourbox.com
 • 4. Nullvisjonens tre pilarer Tre områder som er gjensidig avhengig av hverandre
 • 6. Kunnskap Dødsulykker innenfor og utenfor nullvisjonens systemgrenser (2017-2020) Hva forklarer nedgangen i antall drepte og hardt skadde i trafikken etter 2000?
 • 7. Ansvar Delt ansvar mellom: Trafikanten Myndigheter og veieiere • Bruke bilbelte • Kjøre rusfritt • Holde fartsgrensen • Være oppmerksom • Bidra til trafikksikker transport innenfor egne rammebetingelser Illustrasjon: Statens vegvesen • Sørge for et sikkert veisystem, inkl. infrastruktur, regelverk og kontroll Andre virksomheter og organisasjoner
 • 8. Utvikling i drepte ● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober Status 2023
 • 10. Utvikling i drepte ● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober ● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte) ● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte) ● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år) Status 2023
 • 11. Drepte fordelt på alder * foreløpig
 • 12. Utvikling i drepte ● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober ● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte) ● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte) ● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år) ● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge Status 2023
 • 13. Alder på omkomne i ulykker med mer enn én omkommet i 2023 (pr. 12. desember 2023) 12 av 27 drepte i dødsulykker med mer enn én omkommet er i alderen 15-20 år
 • 14. Utvikling i drepte ● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober ● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte) ● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte) ● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år) ● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge ● Færre omkomne fotgjengere, hvor 2 av 5 er påkjørt av tungbil ● Mange omkomne på mc, og 11 av 20 på mc dør i utforkjøringer Status 2023
 • 15. Drepte på mc per måned i 2017-2019, 2022 og 2023 * foreløpig
 • 16. Utvikling i drepte ● Mange omkomne, særlig i august, september og oktober ● Stor økning i omkomne i møteulykker (+14 drepte) ● Mange dødsulykker både på ev/rv (48 drepte) og på fv (57 drepte) ● Flere omkomne voksne (35-44 år) og færre eldre (65-74 år) ● Mange omkommet i ulykker med mer enn 1 drept, og de er unge ● Færre omkomne fotgjengere, hvor 2 av 5 er påkjørt av tungbil ● Mange omkomne på mc og 11 av 20 på mc dør i utforkjøringer Utvikling i hardt skadde t.o.m. september ● Antall hardt skadde fortsetter å synke. Til tross for høyt antall drepte er avstanden til målkurven mot maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030 noe mindre enn ved nyttår. ● Økt antall hardt skadde unge 16-24 år Status 2023
 • 17. Ant al ldr ept e si st e 12m åneder-desem ber2023 Nødvendi g progresj on f oratut vi kl i ngen skalsam svare m ed am bi sj onen iNTP 2022- 2033 Dat o:29. 01. 2024 Ki l de:SSB og M el di ng om dødsul ykke,St at ensvegvesen 115 50 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 • 18. Ant al ldr ept e og har dtskadde si st e 12 m åneder Nødvendi g pr ogr esj on f oratut vi kl i ngen skalsam svar e m ed am bi sj onen iNTP 2022- 2033 Persept em ber2023 Dat o:19. 01. 2024 Ki l de:SSB Deteret t er sl ep pår appor t er i ngen avhar dtskaddepåom t r ent4 m nd.Tal l eneerf or el øpi geog kan bl iendr etpåetsener et i dspunkt . 652 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 350
 • 19. NTP 2022-2033 Regjeringen legger til grunn følgende ambisjon: «Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.» Statens vegvesen sitt innspill til NTP 2025-2036 Mål for trafikksikkerhet: «Innen 2030 skal det maksimalt være 350 drepte og hardt skadde i veitrafikken, hvorav maksimalt 50 drepte. Ingen skal omkomme i veitrafikken i 2050.» NTP
 • 20. ● Norge har lavere risiko for å dø i trafikken enn Sverige i 2023, 21 mot 22 drepte pr. million innbygger. Det betyr at vi fortsatt er en av de beste på trafikksikkerhet i verden. ● Norge har gjort mye riktig i sitt langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeid, men har allikevel ikke hatt ønsker progresjon mot etappemålet innen 2030, verken for drepte (max 50) eller drepte og hardt skadde samlet (max 350). ● Det er liten utvikling i antall drepte og vi synes å ha nådd et platå på 100+ ● Etter en økning i antall hardt skadde ut månedene ut av pandemien er antall hardt skadde igjen på vei nedover ● For å nå ambisjonene som er satt må vi : – gjennomføre tiltakene de ulike parter har forpliktet seg til i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei – intensivere arbeidet utover allerede planlagte aktiviteter og prioriteringer ved å gjøre mer av det vi vet virker samt ta i bruk ny kunnskap, innsikt og teknologi på nye områder ● Effektive og kostnadseffektive tiltak som må prioriteres er blant annet: – Mer midler til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer, blant annet rettet mot møte- og utforkjøringsulykker – Økt kontrollaktivitet, f.eks. ATK/SATK, mer UP mot fart og rus, og teknisk kontroll av tunge kjøretøy – Økte ressurser til atferds- og holdningspåvirkning gjennom nasjonale kampanjer, bl.a. oppmerksomhet, fart og rus – Prioritering av tiltak rettet mot utsatte målgrupper, f.eks. unge (16-20 år), eldre (75+) og mc 21 Hva har vi fått til og hvor kan vi hente ytterligere effekt
 • 21. Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei Bakgrunn og formål ● Viderefører lignende analyser fra 2011 og 2017 ● Identifisere sikkerhetsutfordringer og komme med anbefalinger ● Lære av ulykkene slik at lignende hendelser ikke skjer igjen eller at involverte omkommer eller blir hardt skadd Temaanalyse av dødsulykker i forbindelse med arbeid på og ved vei (unit.no)
 • 22. ● 37 dødsulykker med 42 drepte (2010 – 2020). ● Nedgang siden forrige temaanalyse (2005 – 2009) - fra 4,6 til 3,7 dødsulykker pr. år. ● Én av de omkomne var arbeider, resten var trafikanter. ● Har ikke så mye opplysninger om ulykker med lettere skadegrader i Norge ● Sverige (2003-2021): – 300 ulykker ifm. vegarbeid med personskade pr. år. – 94 prosent av de de skadde var trafikanter. Omfang og utvikling – trafikkulykker på og ved vei 3 7 4 4 5 2 2 3 3 4 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Dødsulykker ifm. arbeid på og ved vei 2010-2020 Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 23. Dødsulykker fordelt på ulykkestyper (2010–2020) Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 24. Antall dødsulykker fordelt på trafikantgrupper (2010-2020) Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 25. Antall dødsulykker fordelt på type arbeid (2010 – 2020) Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 26. Involverte kjøretøy ARBEIDSKJØRETØY: TRAFIKANTENES KJØRETØY: 16 av kjøretøyene var arbeidskjøretøy 39 av kjøretøyene tilhørte trafikantene Foto: Statens vegvesen Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 27. Skilting Foto: Steinar Svensbakken (illustrasjonsfoto) ● I godt over halvparten av ulykkesstedene ble skiltingen vurdert som feil eller mangelfull. ● De vanligste feilene ifm. skilting: – For lang eller kort avstand mellom skilt og fare (6 steder). – Manglende eller mangelfull skilting av spesifikk fare (5 steder). – Feil valg av skilt (5 steder). ● 11 (30 prosent) av ulykkesstrekningene manglet eller hadde mangelfull veioppmerking Foto: Steinar Svensbakken Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 28. ● Analysen slår fast at sikringen burde vært bedre på totalt 14 (38 prosent) av ulykkesstedene ● Manglende sikring er et større problem enn mangelfull sikring. Sikring En personbil kjørte ut av veien på venstre side i en høyrekurve der den traff et rekkverk. Rekkverksenden fungerte som en hoppkant/rampe, og sendte bilen langt ut på nærliggende jorde. Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)
 • 29. ● Betydelig forbedringspotensial i arbeidsvarslingsplanene ● Myke trafikanter er særlig utsatt i områder der det ferdes store kjøretøy ● Stor risiko forbundet med saktegående kjøretøy på høyhastighetsveier ● Sikkerhetskritiske mellomfaser i arbeidene ● Behov for bedre arbeidsvarsling av omkjøringsveier ● Mangelfull kompetanse både på trafikalt og organisatorisk nivå ● Mindre oppmerksomhet rettet mot trafikantenes sikkerhet enn arbeidernes ● En tredjedel av ulykkene skjedde i forbindelse med høyrisikoatferd ● Kunnskap om trafikantenes forutsetninger kan bli enda bedre utnyttet Årsak til ulykker og skadeomfang Kilde: Temaanalyse av trafikkulykker ifm. arbeid på og ved veg (Statens vegvesen juni 2023)

Editor's Notes

 1. Totalt 55 kjøretøy