Successfully reported this slideshow.

Trafikksikkerhetsforeningen presentasjon

0

Share

Loading in …3
×
1 of 17
1 of 17

More Related Content

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

Trafikksikkerhetsforeningen presentasjon

 1. 1. www.tsforeningen.no
 2. 2. Enda bedre. Hver dag. For å redde liv langs vegen. Arvid Gjerde AS ønsker å være helt i front. Blant de aller fremste på trafikksikring i Norge. Og dermed også i verden. Det er der vi ønsker å være. Hver dag. For å redde liv langs vegene våre. Da gir det ekstra mening å gå på jobb. Vi jager de nye idéene. Andre måter å gjøre ting på. Dytter hverandre fram. Bruker ny teknologi. Prøver å gjøre ting raskere, enklere, smartere. Gjerde-gründerne Arvid og Ruth har aldri slått seg til ro med «godt nok». Ikke siden den første, spede begynnelsen med en enkel traktorgraver. Nå er vi Norges største rekkverksentreprenør. Det er når vi er helt i front at Gjerde er på sitt beste. I tråd med verdiene våre: Staut og ivrig. Det er da vi setter de beste rekkverkene. Liv og sjel agjerde.no Innhold Om TSF – Trafikksikkerhetsforeningen 4 Kvalitet på sikringsarbeidet 5 Trygge trafikkmiljø 6 Derfor er nytten av E6 «atskillig høyere enn forventet» 7 Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 8 TSF tiltak i perioden 2018-2021 9 Nullvisjonen 10 Trygge, møtefrie veger 12 Bygging av midtrekkverk 13 Den nasjonale Vegsikringskonferansen 14 Tre suksessfaktorer 15 Nasjonal transportplan 2018-2029 18 Historikk 18 Trygge veger 19 Etablering av midtrekkverk og forsterket midtoppmerking 20 Møteulykker – den største utfordringen på riksvegnettet 21 Fotgjengere og syklister 22 Det fysiske vegmiljøet 23 Trafikksikkerhet i historisk perspektiv 24 Medlemmer i TSF 26 Bli medlem av TSF 29 Kontaktinformasjon 30 Forsidebilde: E18 nordover fra Ringdalkrysset. Foto: Peter Fiskerstrand
 3. 3. Møteulykker og utforkjøringer er de ulykkestypene som tar flest liv. Foto: Arvid Gjerde AS/Matti Bernitz Om TSF – Trafikksikkerhetsforeningen TSF er en forening med fokus på fysisk sikre og trygge trafikkmiljø. TSF skal synliggjøre riktige trafikksikringstiltak som understøtter nullvisjonen. TSF er opptatt av alle trafikantgruppene, og de som arbeider ute i trafikkmiljøet med sikringstiltak. TSF skal arbeide for at de beste løsningene blir valgt basert på kunnskap og erfaring, og at fysisk vegsikring får det fokuset som er nødvendig for å bli tatt tilstrekkelig på alvor. RSS. En leverandør av CE-godkjente veirekkverk, som sikrer riktig kvalitet til konkurransedyktige priser. RSS. Styrker våre kunders konkurranse med kort verdikjede fokus på QA og logistikk. RSS. Har lokal inspeksjoner og oppfølging av alle leveranser fra produsent Rødmyrsvingen 117, 3735 Skien Tlf: 962 09 700 RSS Road Safety Supply Kvalitet på sikringsarbeidet TSF vil gjennomføre en kurs- og skoleringsplan for arbeids­ takere som monterer rekkverk. Vi ønsker et høyt faglig nivå på arbeidet, slik at sikkerheten blir ivaretatt på aller beste måte. Kvalitet på arbeidet som utføres er et stikkord. Alle medlem- mene i TSF skal ha minst en autorisert rekkverksmedarbeider i hvert arbeidslag som utfører rekkverksarbeid, oppsett eller vedlikehold. Kurs- og skoleringsplan skal være klar i første halvår av 2018.
 4. 4. Asplan Viak står på for 0-visjonen! Asplan viak AS har totalt ca 1000 med- arbeider spredt over hel landet. Av disse arbeider 100 direkte med planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg. For oss er trafikksikkerhet et satsingsom- råde, og vi har et team av TS-revisorer godkjent av Vegdirektoratet. I egen planlegging og prosjektering, og i trafikksikkerhetsrevisjoner og -inspeksjoner arbeider vi for 0-visjonen – 0 drepte og alvorlig skadde i trafikken. www.asplanviak.no Derfor er nytten av E6 «atskillig høyere enn forventet» Ifølge den nye rapporten var man altfor beskjedne da man beregnet hva man kunne oppnå med ny E6: • Man undervurderte grovt verdien av færre død- sulykker. • Man undervurderte også grovt trafikkøkningen, verdien av mer transport og bedre mobilitet med tanke på arbeidsmarkedet. • I 1990 passerte 13 500 biler Sandesund Bru ved Sarpsborg. I 2016 var tallet 38 000, ifølge Vegvesenet. • Rapporten har sett ekstra på fire av de syv del­ strekningene. Her alene beregnes den samfunns­ økonomiske gevinsten til 9,17 mrd. kroner. • E6 gjennom Østfold kostet 5,66 mrd. (2015-­ kroner), 240 millioner kroner mindre enn man beregnet da ­ bevilgningene til veien ble vedtatt. E6 gjennom Fredrikstad og Sarpsborg kommune i Østfold. Foto: Thomas M. Hansen/Commons Wikimedia Trygge trafikkmiljø Færre dødsulykker. Mer plass til trans- port. Kortere reisetid. Plusspoengene stod i kø da den nye rapporten om E6 gjennom Østfold ble lagt fram. Rapporten «Evaluering av E6 Østfold», laget av Menon Economics på oppdrag fra Statens vegvesen, antyder at flere norske motorveger burde vært bygget hvis man visste det man nå har fått vite om samfunnsøkonomisk lønnsomhet for slike veger. Rapporten konstaterer at flere mennes- keliv kunne vært spart, både på E6 og andre europaveger, om de ble bygget raskere. Rapporten konstaterer også at Norge fortsatt undervurderer lønnsom- heten av å bygge veger som dette, ikke minst fordi dødsulykker koster samfunnet store summer.
 5. 5. Nasjonal tiltaks­ plan for ­ trafikksikkerhet på veg Formålet med planen er å vise hvilke utfordringer vi står overfor i trafikksikkerhetsarbeidet i Norge, og hvilke tiltak som vil bli gjennomført for å nå målet om maksimalt 350 drepte og hardt skadde i veg­ trafikken innen 2029. Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg 2018-2021 bygger på Nasjonal transportplan 2018- 2029. ­ Planen er ­ utarbeidet i samarbeid mellom Statens ­ vegvesen, Utdannings­ direktoratet, Politi­ direktoratet, ­ Helsedirektoratet, Trygg ­ Trafikk og TSF sammen med 16 ­ andre ­ interesse­ organisasjoner. ! Trygge trafikkmiljø og trafikksikkerhet handler mye om å ta vare på hverandre. TSF tiltak i perioden 2018-2021 Tiltak 1: TSF vil gjennomføre en årlig Vegsikringskonferanse. ­ Konferansen skal sette søkelys på sikre og trygge trafikkmiljø for alle våre trafikanter. Vedlikehold er også et viktig område det vil bli satt søkelys på via våre konferanser. Tiltak 2: TSF vil gjennomføre å få en sertifisering av arbeidet med å sette opp rekkverk ute på våre veger. Vi ønsker en felles ­ sikkerhetsstandard på monterings- og vedlikeholdsarbeidet som utføres av arbeiderne. Det søkes å få til en standard/­ sertifisering innen utgangen av 2018. Tiltak 3: TSF vil gjennomføre en kurs- og skoleringsplan for arbeids­ takere som monterer rekkverk. Vi ønsker et høyt faglig nivå på arbeidet, slik at sikkerheten blir ivaretatt. Kurs- og skole- ringsplan ønskes være klar innen første halvår av 2019. Tiltak 4: TSF vil gjennomføre en Nasjonal dugnad mot vegdøden i sommertrafikken. TSF skal jobbe for å øke kunnskapen og det faglige nivået blant sine medlemmer og i bransjen ­ generelt. TSF søker å realisere dette gjennom aktiv informasjon, fag- samlinger og kursvirksomhet til bransjen, våre medlemmer og allmennheten.
 6. 6. Foto: Arvid Gjerde AS/Matti Berntz Mennesket i fokus Ethvert menneske er unikt og uerstat- telig. Vi kan ikke akseptere at et stort antall mennesker blir drept eller hardt skadd i trafikken hvert år. Viktige premisser Menneskets fysiske og mentale forutsetninger er kjent og skal ligge til grunn for utformingen av veg­ systemet. Kunnskapen om vår begrensede mestringsevne i trafikken og tåleevne i en kollisjon skal legge premissene for valg av løsninger og tiltak. Vegtrafikksystemet skal lede trafi- kantene til sikker atferd og beskytte dem mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Trafikksikkerhet er delt ansvar Trafikantene, myndighetene og andre som kan påvirke trafikksikkerheten har et delt ansvar. Trafikantene har ansvar for sin egen atferd – de skal være aktsomme og unngå bevisste regelbrudd. Myndighetene har ansvar for å tilby et vegsystem som tilrette- legger for mest mulig sikker atferd og beskytter mot alvorlige konsekvenser av normale feilhandlinger. Kjøretøyprodusentene har ansvar for å utvikle og produsere trafikksi- kre kjøretøy. Andre aktører, som for eksempel politiet og ulike interesse­ organisasjoner, har også et ansvar for å bidra til at trafikksikkerheten blir best mulig. Etikk • Hvert menneske er unikt og uerstattelig • Tap av liv i trafikken er ­ uakseptabelt Vitenskap • Kunnskap om mennesker tåleevne • Analyse av ulykker Ansvar • Myndighetenes utforming av vegsystemer • Trafikanters adferd 3 grunnpilarer Nullvisjonen Grunnlaget for alt trafikksikkerhetsarbeid i Norge er null­ visjonen – en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i trafikken. Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten. Kjernen i nullvisjonen er at trafikksystemet må utformes ut fra menneskets forutsetninger. Vi har en begrenset tåleevne og mestringsevne i trafikken.
 7. 7. Møtefrie veger med sikkerhetsbarrierer mellom kjøreretningene reduserer antall drepte med opp mot 90 % og hardt skadde med 50 %, der slike veger blir etablerte. Trygge, møtefrie veger Møteulykker er den største utfordringen på riksvegnettet, og bygging av møtefrie veger er det sikreste tiltaket for å forhindre møt- eulykker. I tillegg forhindres utforkjørings­ ulykker mot venstre. For å oppfylle krav fastsatt i Statens veg- vesens vegnormaler bør om lag 1 200 km av riksvegnettet være firefelts veg. Ved ­ utgangen av 2017 hadde vi 785 km firefelts veg, det vil si om lag 65 % av behovet. Statens vegvesen prioriterer bygging av 104 km firefelts veg som åpnes for trafikk i perioden 2018-2023. I tillegg kommer om lag 122 km firefelts veg som ligger innenfor prosjektporteføljen til Nye Veier AS. Bygging av midtrekkverk Vegnormalenes behovskrav for midtrekkverk på to- og ­ trefeltsveger er oppfylt på 1 450 km av riksvegnettet. Ved ­ utgangen av 2017 var denne løsningen etablert på om lag 300 km riksveg, hvilket er om lag 21 % av behovet. I plan­ perioden 2018-2023prioritererStatensvegvesenbyggingav61kmto-og trefeltsveger med midtrekkverk. Vi ser at det ved utgangen av seksårsperioden som omfattes av Statens vegvesens handlingsprogram fortsatt vil være et bety- delig gjenstående behov for bygging av møtefrie veger. Dette gjeldersærligbyggingavto-ogtrefeltsvegermedmidtrekkverk.
 8. 8. SAFETY IS NOT aN OPTION DET ER VÅRT DNA Vår visjon er at fra 2020 skal ingen omkomme eller bli alvorlig skadet i en ny Volvo. Utopisk? Nei, vi er faktisk på god vei! Uansett hvilken Volvo du velger, vil du og dine sitte i en av verdens sikreste biler. I tillegg jobber vi for å beskytte de utenfor bilen. Volvo IntelliSafe er nesten som å ha en co-pilot. Systemet kan både varsle og autobremse for andre biler, syklister, fotgjengere og store dyr. Sikrere for alle – i og utenfor bilen. VOLVOCARS.NO Tre suksessfaktorer Trafikksikkerhet er avhengig av tilpasning og samspill mellom tre faktorer: • Trafikant • Sikre kjøretøy • Trygge trafikkmiljø En ulykke behøver ikke bare skyldes feil ved en av faktorene, men feil i selve samspillet. De fleste trafikk­ ulykkene er et resultat av et sett medvirkende årsaker eller hendelser som til sammen eller hver for seg er tilstrekkelige til å utløse ulykken. Utformingen av trygge trafikkmiljø og sikre kjøretøy må derfor tilpasses menneskets forutsetninger og ta ­ hensyn til at mennesker gjør feil og har begrenset tåleevne. Det skal ikke være dødsstraff for å gjøre feil i trafikken. Fra TSFs første konferanse i Åndalsnes 2016. Foto: TSF/Arvid Gjerde AS Den nasjonale Vegsikringskonferansen Det er behov for en møteplass på tvers av rådgivere, produ- senter, entreprenører, byggherrer, sentrale og lokale politi- kere samt trafikk- og bilorganisasjoner slik at vi sammen kan løfte trafikksikkerheten videre mot målet i nullvisjonen. TSF har derfor som målsetning at våre konferanser skal bli en viktig møteplass for alle som brenner for trafikk­ sikkerhet og trygge trafikkmiljø spesielt. Foto: Bjørn Christian Tørrissen - bjornfree com
 9. 9. For et sikrere liv på veien Saferoad er en ledende leverandør av trafikksikring- og infrastrukturløsninger i Europa. Konsernet har 2700 ansatte i 20 land. Vi jobber for en trygg og forbedret infrastruktur, hvor sikkerhet, funksjonalitet og holdbarhet er nøkkel- elementer. Saferoad tilbyr et bredt spekter av trafikksikringsprodukt, hvor vei-og brorekkverk, lysmaster, trafikkskilt, arbeidsvarsling og veimerking er våre hovedområder. Vår misjon er å bidra til sikrere veier og vi jobber kontinuerlig med å utvikle løsninger som skal bidra til å redusere antall hardt skadde eller drepte i trafikken. Saferoad selskaper i Norge: Vik Ørsta: Leverandør av vei-og brorekkverk, lysmaster, bergsikring og marina. Euroskilt AS: Leverandør av skilter, skiltmaster, portaler, produkter til arbeidsvarsling, avsperring og utemiljø. Eurostar AS: Leverandør av veimerking. Stolper AS: Leverandør av lysmaster. B.Berntsen AS: Leverandør av materiell og master til 1-420kV luft linjenettet, skinnegående transport og telekommunikasjon. ViaCon AS: Leverandør av stålbroer, rør, kulverter og geosynteter. saferoad.com
 10. 10. E6 i Gudbrandsdalen Foto: Saferoad AS Autovernmontasje AS har erfaring fra rekkverksarbeider siden 1975. Vi utfører alt av bru- og veirekkverk. Tar oppdrag i hele Sør-Norge. Har lager i Lyngdal, Haugesund og på Ålgård. God service - høy kompetanse. www.autovern.no Autovernmontasje AS har erfaring fra rekkverksarbeider siden 1975. Vi utfører alt av bru- og veirekkverk. Tar oppdrag i hele Sør-Norge. Har lager i Lyngdal, Haugesund og på Ålgård. God service - høy kompetanse. www.autovern.no Nasjonal transportplan 2018-2029 Trygge veger Det er særlig prioritering av tiltak for å hindre møteulykker og utforkjøringsulykker. I tillegg satses det betydelig på tryggere forhold for syklister og fotgjengere. Regjeringen legger til grunn 36,9 milliarder kroner i planperioden til programområdetiltak. Mål for vegtrafikken om maksimalt 350 drepte og hardt skadde per år innen 2030. Historikk I perioden 2014-2017 har 37 riksvegprosjekter over 500 mill. kr blitt startet opp, og 30 riksveg- prosjekter over 500 mill. kr fullføres. Nye Veier AS har i tillegg til to prosjekter overtatt fra Statens vegvesen med planlagt oppstart i 2014-2017, fått ansvar for vegprosjektet E6 Kolomoen-Moelv i Hedmark, som i Meld. St. 26 (2012-2013) hadde planlagt oppstart i perioden 2018-2023. Ved utgangen av 2016 er 626 km av riksvegnettet firefelts veg, og 335 km to- eller trefeltsveg har midtrekkverk.Vedinngangentilplanperioden2014- 2023 var det om lag 2 100 km gang- og sykkelan- legg langs riksvegene. Etter de første fire årene i planperioden er tallet økt til 2 285 km.
 11. 11. •Skogrydding langs veg •Skogrydding langs jernbane •Anleggsrydding •Skogrydding ved vegbygging •Felling av trær for privatpersoner •Konsulentvirksomhet •Flishugging •Utsiktsrydding •Trefelling av store/problematiske trær Med eget personell, og en variert maskinpark, kan vi tilby et bredt spekter av tjenester. Vi tar på oss både små og store oppdrag. Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat. Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal Tlf. 918 80 149 www.skog-kompaniet.no Etablering av midtrekkverk og forsterket midt­ oppmerking Innen 2019 skal det ifølge NTP 2018-2029 etableres forsterket midtoppmerking på alle eksisterende riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere, der gitte kriterier om blant annet 7,5 meter asfaltert bredde og hensyn til fotgjengere og syklister er oppfylt. Alle riksveger med fartsgrense 70 km/t eller høyere skal innen 1. januar 2024 oppfylle gjeldende krav for utforming og omfang av siderekkverk, ettergivende master, profilert kantlinje, utbedring eller skilting av farlige kurver,samtnødvendigutbedringavterrenget langs vegen der det ikke er siderekkverk. Møteulykker – den største utfordringen på riksvegnettet Etablering av midtrekkverk og tryggere veger vil derfor fortsatt være svært viktige tiltak. Statens vegvesens vegnormaler angir i dag at veger uten- fortettbygdstrøkmeddøgntrafikkover6 000skal væremøtefrie,detvilsifirefeltsvegmedmidtdeler eller to-/trefeltsveg med midtrekkverk. Beregninger viser at det må bygges om lag 1 800 km ny møtefri riksveg i perioden 2018- 2029 ­ dersom vegnormalenes kriterier skal være oppfylt på riksvegnettet innen 1. januar 2030. Av dette ligger i underkant av 400 km i prosjekt- porteføljen til Nye Veier AS. For å redusere møteulykker skal det ifølge Nasjo- naltransportplan2018-2029byggesmidt­ rekkverk på to- og trefeltsveger der det ikke er behov for utbygging av ny veg i ny trasé. I tillegg vil det bli gjennomført forsterket midtoppmerking og tiltak mot utforkjøringsulykker. Sikkerhetsbarrierer beskytter mot menneskelig eller teknisk svikt 24 timer i alle av årets døgn. Foto: Arvid Gjerde AS/Matti Bernitz
 12. 12. Fotgjengere og syklister Ulykkesstatistikken viser at fot­ gjengere og syklister har betydelig høyere risiko for å bli drept eller hardt skadd enn bilførere. Dette bildet forsterkes av at det er påvist særlig stor underrapportering når det gjelder eneulykker med sykkel. Tilgjengelig kunnskap om virk­ ninger på ulykker må veie tungt ved valg av tiltak overfor fotgjengere og ­ syklister. Det må etableres et sammenhengende infrastrukturtil- bud hvor sikre og logiske krysnings- punkter tillegges særlig vekt. Mange ulykker med fotgjengere og syklister skjer uten at motorkjøretøy er involvert. Risikoen for slike eneu- lykker og eksempelvis møteulykker med sykkel eller med sykkel/fot­ gjenger, påvirkes i stor grad av fysisk utforming av infrastrukturen og av standarden på drift og vedlikehold. Kunnskap om risikofaktorer er nød- vendig for å sikre målretting av dette arbeidet. Det fysiske vegmiljøet Det fysiske trafikkmiljøet har stor betydning for å ­ ivareta trafikksikkerheten til sårbare trafikantgrupper. Det er ­ derfor viktig at behovene til fotgjengere, syklister og ­ motorsyklister tillegges særlig vekt ved utforming, ­ bygging, drift og vedlikehold av veganlegg. Tryggere skoleveg og tiltak for myke trafikanter er viktige ­ tiltak på vei mot nullvisjonen. Foto: Vik Ørsta AS
 13. 13. Norge er ledende innen trafikksikkerhet på veg. I nyere tid har vi aldri hatt et like lavt antall trafik- kdrepte på norske veger som i 2017. Like fullt er omfanget av tapte liv og hardt skadde uakseptabelt. Norges arbeid med trafikksikkerhet er langsiktig, bredt anlagt og faglig fundamentert. Denne lang­ varige og målrettede innsatsen, med utvikling av stadig nye virkemidler og satsing på tiltak som har dokumentert effekt, har bidratt til en betyde- lig ­ reduksjon i antallet drepte og hardt skadde på ­ norske veger. I1970omkom560personerivegtrafikkulykker.I2017 var dette tallet 109 – en reduksjon i årlig antall drepte på om lag 80 %, og det laveste tallet siden 1947 da kjøretøyparken bare utgjorde om lag 3,4 % av dagens. Foto: istockphoto.com Vi utfører alle typer glidestøp av rekkverk, banketter og kantstein Tonstadveien 12, 4440 Tonstad • Tlf 959 16117 • terje.moen@sirdalveibetong.no • www.sirdalveibetong.no Tap av sine kjære medfører savn og smerte for den etterlatte. Trafikksikkerhet i historisk perspektiv Til tross for at trafikkarbeidet er nesten fire­ doblet i denne perioden, er også risikoen for å bli drept per kjørte kilometer redusert med 95 %. Med samme risiko som i 1970 ville om lag 2 200 personer blitt drept i vegtrafikken i 2015. Trafikkulykker utgjør likevel et betydelig ­ samfunnsproblem i Norge. I transportsektoren er vegtrafikken området med flest drepte og hardt skadde. Trafikkulykker påfører store ­ menneskelige lidelser, og har betydelige ­ samfunnskostnader. Transportøkonomisk Institutt (TØI) har ­ beregnet at vegtrafikkulykkene i 2014 medførte ­ samfunnsøkonomiske kostnader på 26,7 mrd. kroner (TØI-rapport 1053C/2010 med opp­ justerte tall).
 14. 14. Medlemmer i TSF www.euroskilt.no NEI TIL FRONTKOLLISJONER ære helt i front. rafikksikring i Norge. . Hver dag. For å redde liv et ekstra mening å gå på jobb. re måter å gjøre ting på. ker ny teknologi. enklere, smartere. Ruth har aldri slått seg siden den første, spede traktorgraver. sjel Vi utfører alle typer glidestøp av rekkverk, banketter og kants Tonstadveien 12, 4440 Tonstad • Tlf 959 16117 • terje.moen@sirdalveibetong.no • www.sirdalveibeto NNV.AS - På veien for din sikkerhet www.nnv.as
 15. 15. Kart over medlemmer Bli medlem av TSF Det er foreningens medlemmer som ­ påvirker og bestem- mer retningen og fokus på TSF sin virksomhet. Ansatte og medlemmer i TSF sine medlems­ organisasjoner vil tilbys rabatt ved deltakelse på konferanse, kurs og utdannelse arrangert av TSF. Vardø Bodø Tromsø Bergen Ålesund Trondheim Stavanger Hammerfest Kristiansand Oslo Saferoad AS Mesta AS Euroskilt AS Eurostar AS Brødrene Dahl AS Veisikring AS Ata Hill & Smith AS Nordnorsk Veisikring AS Vegarbeid AS Vik Ørsta AS Arvid Gjerde AS Trygg Vei AS Sirdal Veibetong AS Autovernmontasje AS Road Safety Supply AS Oppland Stål AS Foreningen Nei til Frontkollisjoner
 16. 16. Pb. 9 1482 Hagan Telefon: 401 30 800 E-post: post@tsforeningen.no Webside: www.tsforeningen.no Følg oss på sosiale medier E6 i Gudbrandsdalen Foto: Saferoad AS
 17. 17. • 107114 • www.jsnorge.no ATA utvikler, produserer og leverer rekkverk www.ata.no

×