SlideShare a Scribd company logo
1 of 10
Download to read offline
Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen
På vei mot en bærekraftig fremtid
Vegsikringskonferansen, 07. februar 2024
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland
Et effektivt, miljøvennlig og trygt
transportsystem
10 600 km
riksveinett
Om lag 6 000
bruer
Over 600
tunneler
27 %mer
personbiltrafikk
65 %mer
tungbiltrafikk
55 % nedgang i
drepte og hardt skadde
22 % nedgang i
klimagassutslipp
siden 2015
67 %mer
møtefri vei
30 % mer trafikk på
veinettet siden 2000
Teknisk utvikling
• Nasjonal vegdatabank
• Nye innovative løsninger for
datafangst
65 %flere kjøretøy
gir
475 000 avganger i
2021
Effekter i veitransportsystemet – siste 20 år
44 % økning i
praktiske førerprøver
140 % økning på
tungtransport kontroller
med mangler siden 2007
 Antall drepte i 2023
ligger på samme nivå
som 2022, men det er en
positiv utvikling i sum
drepte og hardt skadde
 Antall hardt skadde siste
12 måneder er redusert
med om lag 100 mellom
juni 2022 og september
2023
 Antall hardt skadde i
sum går ned, men det er
flere hardt skadde unge
(16-24 år)
 Til tross for en positiv
utvikling i drepte og
hardt skadde ligger vi
betydelig over
målkurven mot
maksimalt 350 drepte og
hardt skadde innen 2030
Utvikling i drepte og hardt skadde 2010 - 2023
Ant
al
ldr
ept
e og har
dtskadde si
st
e 12 m åneder
Nødvendi
g pr
ogr
esj
on f
oratut
vi
kl
i
ngen skalsam svar
e m ed am bi
sj
onen iNTP 2022-
2033 Persept
em ber2023
Dat
o:19.
01.
2024 Ki
l
de:SSB Deteret
t
er
sl
ep pår
appor
t
er
i
ngen avhar
dtskaddepåom t
r
ent4 m nd.Tal
l
eneerf
or
el
øpi
geog kan bl
iendr
etpåetsener
et
i
dspunkt
.
652
0
200
400
600
800
1000
1200
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
350
 Antall omkomne i 2023
ligger på samme nivå
som i 2022, noe over
nivået de tre årene før
pandemien
 Det er uvanlig store
variasjoner mellom
drepte pr. måned i 2023.
Det varierer fra 2 i
desember til 19 i
september.
 Flere dødsulykker enn
vanlig med mer enn én
omkommet - 12
dødsulykker med 27
omkomne og mange
unge (15-20 år)
 Ligger betydelig over
målkurven mot
maksimalt 50 drepte
innen 2030
Utvikling i drepte 2010 - 2023
Ant
al
ldr
ept
e si
st
e 12 m åneder-desem ber2023
Nødvendi
g pr
ogr
esj
on f
oratut
vi
kl
i
ngen skalsam svar
e m ed am bi
sj
onen iNTP 2022-
2033
Dat
o:29.
01.
2024 Ki
l
de:SSB og M el
di
ng om dødsul
ykke,St
at
ensvegvesen
115
50
0
50
100
150
200
250
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
- Langt flere drepte i
møteulykker i 2023 (53)
enn i 2022 (37)
- Vesentlig færre omkomne
fotgjengere i 2023 (6) enn
i 2022 (13)
- Ingen omkomne på
elsparkesykkel i 2023 mot
5 i 2022
- Fortsatt mange omkomne
på mc i 2023 (20) og i
2022 (21)
- Noen flere unge og
voksne, og færre eldre
som omkommer
Utvikling i drepte 2010 - 2023
Tal
etpå dr
epne idesem ber2023:2 Tal
etpå dr
epne i2023 perdesem ber
:115 *Talf
r
å 2023erf
ør
ebel
se
Dr
epne 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Type ei
ni
ng 2021 2022 2023* Kj
ønn 2021 2022 2023*
Dr
epne i
desem ber
13 6 14 10 5 8 2 9 13 6 64 86 85
Dr
epne per
desem ber
106 108 108 93 80 116 115 3 6 7 16 30 30
Fyl
ke 2021 2022 2023* Ul
ykkest
ypar 2021 2022 2023* 1 5 0 Al
der
Vi
ken 22 21 21 M øt
eul
ykker 33 37 53 1 0 3 2021 2022 2023*
O sl
o 1 5 1 Ut
f
or
køyr
i
ng 23 36 39 15 21 20 0-
15 3 2 7
I
nnl
andet 9 13 20 Kr
yssul
ykker 4 13 2 39 51 61 16-
24 17 17 21
Vest
f
ol
d og
Tel
em ar
k
5 12 6
Sam e
køyr
er
et
ni
ng
4 7 3 6 2 6 25-
44 19 22 27
Agder 5 6 7 Fot
gj
engar
ul
. 9 15 6 1 1 0 45-
64 23 37 35
Rogal
and 5 12 11 Andr
e ul
ykker 7 8 12 Anna* 5 17 12 65+ 18 38 25
Vest
l
and 10 10 14
M ør
e og
Rom sdal
3 3 3 Vegt
ype 2021 2022 2023*
Tr
øndel
ag 8 11 12 EV/
RV 30 45 48
Nor
dl
and 2 13 13 FV 37 49 57
37
Tr
om sog
Fi
nnm ar
k
10 10 7 KV 8 11 4
6
Andr
e veger 5 11 6
Dat
o:25.
01.
2024Kj
el
de:SSB og M el
di
ng om dødsul
ykke,St
at
ensvegvesen
Dr
epne iul
ykkerm ed
t
ungbi
log buss
i
nvol
ver
ti2023*
Nøkkel
t
al
:Dr
epne ivegt
r
af
i
kken Nor
eg -desem ber2023
* Varebil, bubil, ATV, traktor,
hest, anna, ukjend
42
13
25
15
20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Aust Sør Vest Midt Nord
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
Foto: Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen
Hva har vi fått til og hvor kan vi hente ytterligere effekt
Beste på trafikksikkerhet i verden
Norge har gjort mye riktig i sitt langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeid, men har
allikevel ikke ønsket progresjon mot etappemålet innen 2030
Liten utvikling i antall drepte
Vi synes å ha nådd et platå på antall drepte (100+)
Antall hardt skadde er på vei nedover
Etter en økning i antall hardt skadde ut månedene ut av pandemien er det nå på vei nedover
Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei
For å nå ambisjonene som er satt må vi gjennomføre tiltakene som partene har forpliktet seg
til, samt intensivere arbeidet utover allerede planlagte aktiviteter og prioriteringer
Effektive og kostnadseffektive tiltak må prioriteres
Mer midler til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer, økt kontrollaktivitet, økte ressurser til
atferds- og holdningspåvirkning og prioritering av tiltak mot utsatte målgrupper
Foto: Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen
Tiltak mot utsatte målgrupper
Ungdom
- Ny temaanalyse for ungdom, og sette ned en gruppe med relevante aktører for å foreslå
konkrete tiltak
- Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg må jobbe opp mot politikerne og fylkeskommunen som
skoleeier, og det er sentralt å få inn trafikksikkerhet på alle skolenivå - ikke bare barneskolen
- Arbeid med russ og avgangselever
Eldre
- Prioritering av 65+
MC
- MC-dugnaden: Tiltak rettet mot kompetansebyggende aktivitet for MC-førere
- Minikampanje: «Gi deg selv en sikker MC-tur, tilpass farten, plasser deg klokt, bruk blikket smart»
- Førerutviklingskurs for MC-førere
- Rutevis kartlegging av sideterreng ved bruk av ny datadrevet modell
Automatisert veitransport
Foto: Red Ant / Statens vegvesen
Foto: Red Ant / Statens vegvesen
Vis hensyn
VI HAR INGEN Å MISTE
Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024

More Related Content

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen

Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023TSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTrafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTSF - Trafikksikkerhetsforeningen
 

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
Christian Berthelsen Statens vegvesen Vegsikringskonferansen 2024
 
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
Riksförbundet Sverige - Vegsikringskonferansen 2024
 
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
Håvard Austvik Drift og vedlikehold Vegsikringskonferansen 2024
 
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
Anette Aanesland, Adm.dir. Nye Veier AS Vegsikringskonferansen 2024
 
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier ASÅpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
Åpningen av Vegsikringskonferansen 2023 Anette Aanesland Adm.dir. Nye Veier AS
 
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold Mesta Vegsikringskonferansen 23
 
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
Drift og Vedlikehold RIF Vegsikringskonferansen 23
 
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
TEM Guidelines on Workzone Safety Vegsikringskonferansen 23
 
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
Bærekraft og miljø Nye Veier AS Vegsikringskonferansen Nye Veier 23
 
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
Bærekraft og miljø Vegsikringskonferansen 23
 
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
EPD-Norge Klimamål Vegsikringskonferansen
 
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer VegsikringskonferansenKommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
Kommunale veger og bruer Vegsikringskonferansen
 
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder VegsikringskonferansenInnfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
Innfesting av rekkverk på løse vegskulder Vegsikringskonferansen
 
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
Behovet for tariff arbeid på vegen Vegsikringskonferansen 23
 
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety VegsikringskonferansenWorkzone Safety Vegsikringskonferansen
Workzone Safety Vegsikringskonferansen
 
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptxMC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
MC Trafikkmiljø NMCU Veisikringskonferansen 2023.pptx
 
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023 Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
Gjennomføringsplan for MC tiltak Vegsikringskonferansen 2023
 
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen VegsikringskonferansenMC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
MC-trafikkmiljø Svendsen Vegsikringskonferansen
 
Skjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
Skjermbruk og Human factor VegsikringskonferansenSkjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
Skjermbruk og Human factor Vegsikringskonferansen
 
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign VegsikringskonferansenTrafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
Trafikksikkerhetsfordelene ved vegdesign Vegsikringskonferansen
 

Ingrid Dahl Hovland Vegsikringskonferansen 2024

 • 1. Foto: Bård Asle Nordbø / Statens vegvesen På vei mot en bærekraftig fremtid Vegsikringskonferansen, 07. februar 2024 Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem
 • 2. 10 600 km riksveinett Om lag 6 000 bruer Over 600 tunneler 27 %mer personbiltrafikk 65 %mer tungbiltrafikk 55 % nedgang i drepte og hardt skadde 22 % nedgang i klimagassutslipp siden 2015 67 %mer møtefri vei 30 % mer trafikk på veinettet siden 2000 Teknisk utvikling • Nasjonal vegdatabank • Nye innovative løsninger for datafangst 65 %flere kjøretøy gir 475 000 avganger i 2021 Effekter i veitransportsystemet – siste 20 år 44 % økning i praktiske førerprøver 140 % økning på tungtransport kontroller med mangler siden 2007
 • 3.  Antall drepte i 2023 ligger på samme nivå som 2022, men det er en positiv utvikling i sum drepte og hardt skadde  Antall hardt skadde siste 12 måneder er redusert med om lag 100 mellom juni 2022 og september 2023  Antall hardt skadde i sum går ned, men det er flere hardt skadde unge (16-24 år)  Til tross for en positiv utvikling i drepte og hardt skadde ligger vi betydelig over målkurven mot maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030 Utvikling i drepte og hardt skadde 2010 - 2023 Ant al ldr ept e og har dtskadde si st e 12 m åneder Nødvendi g pr ogr esj on f oratut vi kl i ngen skalsam svar e m ed am bi sj onen iNTP 2022- 2033 Persept em ber2023 Dat o:19. 01. 2024 Ki l de:SSB Deteret t er sl ep pår appor t er i ngen avhar dtskaddepåom t r ent4 m nd.Tal l eneerf or el øpi geog kan bl iendr etpåetsener et i dspunkt . 652 0 200 400 600 800 1000 1200 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 350
 • 4.  Antall omkomne i 2023 ligger på samme nivå som i 2022, noe over nivået de tre årene før pandemien  Det er uvanlig store variasjoner mellom drepte pr. måned i 2023. Det varierer fra 2 i desember til 19 i september.  Flere dødsulykker enn vanlig med mer enn én omkommet - 12 dødsulykker med 27 omkomne og mange unge (15-20 år)  Ligger betydelig over målkurven mot maksimalt 50 drepte innen 2030 Utvikling i drepte 2010 - 2023 Ant al ldr ept e si st e 12 m åneder-desem ber2023 Nødvendi g pr ogr esj on f oratut vi kl i ngen skalsam svar e m ed am bi sj onen iNTP 2022- 2033 Dat o:29. 01. 2024 Ki l de:SSB og M el di ng om dødsul ykke,St at ensvegvesen 115 50 0 50 100 150 200 250 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
 • 5. - Langt flere drepte i møteulykker i 2023 (53) enn i 2022 (37) - Vesentlig færre omkomne fotgjengere i 2023 (6) enn i 2022 (13) - Ingen omkomne på elsparkesykkel i 2023 mot 5 i 2022 - Fortsatt mange omkomne på mc i 2023 (20) og i 2022 (21) - Noen flere unge og voksne, og færre eldre som omkommer Utvikling i drepte 2010 - 2023 Tal etpå dr epne idesem ber2023:2 Tal etpå dr epne i2023 perdesem ber :115 *Talf r å 2023erf ør ebel se Dr epne 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023* Type ei ni ng 2021 2022 2023* Kj ønn 2021 2022 2023* Dr epne i desem ber 13 6 14 10 5 8 2 9 13 6 64 86 85 Dr epne per desem ber 106 108 108 93 80 116 115 3 6 7 16 30 30 Fyl ke 2021 2022 2023* Ul ykkest ypar 2021 2022 2023* 1 5 0 Al der Vi ken 22 21 21 M øt eul ykker 33 37 53 1 0 3 2021 2022 2023* O sl o 1 5 1 Ut f or køyr i ng 23 36 39 15 21 20 0- 15 3 2 7 I nnl andet 9 13 20 Kr yssul ykker 4 13 2 39 51 61 16- 24 17 17 21 Vest f ol d og Tel em ar k 5 12 6 Sam e køyr er et ni ng 4 7 3 6 2 6 25- 44 19 22 27 Agder 5 6 7 Fot gj engar ul . 9 15 6 1 1 0 45- 64 23 37 35 Rogal and 5 12 11 Andr e ul ykker 7 8 12 Anna* 5 17 12 65+ 18 38 25 Vest l and 10 10 14 M ør e og Rom sdal 3 3 3 Vegt ype 2021 2022 2023* Tr øndel ag 8 11 12 EV/ RV 30 45 48 Nor dl and 2 13 13 FV 37 49 57 37 Tr om sog Fi nnm ar k 10 10 7 KV 8 11 4 6 Andr e veger 5 11 6 Dat o:25. 01. 2024Kj el de:SSB og M el di ng om dødsul ykke,St at ensvegvesen Dr epne iul ykkerm ed t ungbi log buss i nvol ver ti2023* Nøkkel t al :Dr epne ivegt r af i kken Nor eg -desem ber2023 * Varebil, bubil, ATV, traktor, hest, anna, ukjend 42 13 25 15 20 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Aust Sør Vest Midt Nord 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023*
 • 6. Foto: Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen Hva har vi fått til og hvor kan vi hente ytterligere effekt Beste på trafikksikkerhet i verden Norge har gjort mye riktig i sitt langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeid, men har allikevel ikke ønsket progresjon mot etappemålet innen 2030 Liten utvikling i antall drepte Vi synes å ha nådd et platå på antall drepte (100+) Antall hardt skadde er på vei nedover Etter en økning i antall hardt skadde ut månedene ut av pandemien er det nå på vei nedover Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei For å nå ambisjonene som er satt må vi gjennomføre tiltakene som partene har forpliktet seg til, samt intensivere arbeidet utover allerede planlagte aktiviteter og prioriteringer Effektive og kostnadseffektive tiltak må prioriteres Mer midler til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer, økt kontrollaktivitet, økte ressurser til atferds- og holdningspåvirkning og prioritering av tiltak mot utsatte målgrupper
 • 7. Foto: Bård Asle Nordbø/ Statens vegvesen Tiltak mot utsatte målgrupper Ungdom - Ny temaanalyse for ungdom, og sette ned en gruppe med relevante aktører for å foreslå konkrete tiltak - Fylkenes trafikksikkerhetsutvalg må jobbe opp mot politikerne og fylkeskommunen som skoleeier, og det er sentralt å få inn trafikksikkerhet på alle skolenivå - ikke bare barneskolen - Arbeid med russ og avgangselever Eldre - Prioritering av 65+ MC - MC-dugnaden: Tiltak rettet mot kompetansebyggende aktivitet for MC-førere - Minikampanje: «Gi deg selv en sikker MC-tur, tilpass farten, plasser deg klokt, bruk blikket smart» - Førerutviklingskurs for MC-førere - Rutevis kartlegging av sideterreng ved bruk av ny datadrevet modell
 • 8. Automatisert veitransport Foto: Red Ant / Statens vegvesen
 • 9. Foto: Red Ant / Statens vegvesen Vis hensyn VI HAR INGEN Å MISTE

Editor's Notes

 1. Ingrid Antall drepte i 2023 ligger på samme nivå som 2022, men det er en positiv utvikling i sum drepte og hardt skadde Antall hardt skadde siste 12 måneder er redusert med om lag 100 mellom juni 2022 og september 2023 (siste data fra SSB) Antall hardt skadde i sum går ned, men det er flere hardt skadde unge (16-24 år) Til tross for en positiv utvikling i drepte og hardt skadde ligger vi betydelig over målkurven mot maksimalt 350 drepte og hardt skadde innen 2030
 2. Ingrid Det var unormalt få omkomne i årene med pandemi (93 i 2020 og 80 i 2021) Antall omkomne i 2023 (115) ligger på samme nivå som i 2022 (116), noe over nivået de tre årene før pandemien (106-108). Det er uvanlig store variasjoner mellom drepte pr. måned i 2023. Det varierer fra 2 i desember til 19 i september. Flere dødsulykker enn vanlig med mer enn én omkommet - 12 dødsulykker med 27 omkomne og mange unge (15-20 år) Vi ligger betydelig over målkurven mot maksimalt 50 drepte innen 2030
 3. Ingrid Det var langt flere drepte i møteulykker i 2023 (53) enn i 2022 (37) Det var vesentlig færre omkomne fotgjengere i 2023 (6) enn i 2022 (13) Det var ingen omkomne på elsparkesykkel i 2023 mot 5 i 2022 Det er fortsatt mange omkomne på mc i 2023 (20) og i 2022 (21) Det er noen flere unge (16-24 år) og voksne 25-44 år) og færre eldre (65+ år) som omkommer
 4. Ingrid Norge har lavere risiko for å dø i trafikken enn Sverige i 2023, 21 mot 22 drepte pr. million innbygger. Det betyr at vi fortsatt er en av de beste på trafikksikkerhet i verden. Norge har gjort mye riktig i sitt langsiktige, systematiske og kunnskapsbaserte arbeid, men har allikevel ikke hatt ønsker progresjon mot etappemålet innen 2030, verken for drepte (max 50) eller drepte og hardt skadde samlet (max 350). Det er liten utvikling i antall drepte og vi synes å ha nådd et platå på antall drepte (100+) Etter en økning i antall hardt skadde ut månedene ut av pandemien er antall hardt skadde igjen på vei nedover For å nå ambisjonene som er satt må vi : gjennomføre tiltakene de ulike parter har forpliktet seg til i Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei intensivere arbeidet utover allerede planlagte aktiviteter og prioriteringer ved å gjøre mer av det vi vet virker samt ta i bruk ny kunnskap, innsikt og teknologi på nye områder Effektive og kostnadseffektive tiltak som må prioriteres er blant annet: Mer midler til målrettede trafikksikkerhetsinvesteringer, blant annet rettet mot møte- og utforkjøringsulykker Økt kontrollaktivitet, f.eks. ATK/SATK, mer UP mot fart og rus, og teknisk kontroll av tunge kjøretøy Økte ressurser til atferds- og holdningspåvirkning gjennom nasjonale kampanjer, bl.a. oppmerksomhet, fart og rus Prioritering av tiltak rettet mot utsatte målgrupper, f.eks. unge (16-20 år), eldre (75+) og mc
 5. Ungdom Statens vegvesen vil utarbeide en ny temaanalyse for ungdom og i etterkant av denne sette ned en gruppe bestående av representanter fra ulike relevante aktører som skal foreslå konkrete tiltak Flere av fylkenes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) ønsker å øke aktiviteten. Dette er en viktig arena der også Statens vegvesen kan bidra inn for å nå ungdom i videregående skole. Arbeid med russ og avgangselever – hvor vi blant annet har temadager på VGS, tilbyr gratis teknisk kontroll av russekjøretøy, har oblataktiviteter mc. Eldre Prioritering av 65+ MC Statens vegvesen gjennomfører tiltaket rettet mot kompetansebyggende aktivitet for MC-førere (MC-dugnaden) Felles minikampanje med budskap: gi deg selv en sikker MC-tur, tilpass farten, plasser deg klokt, bruk blikket smart Bidra til utvikling av innhold i førerutviklingskurs for mc-førere Rutevis kartlegging av sideterreng ved bruk av ny datadrevet modell Det planlegges en intern idédugnad i Statens vegvesen i februar for å jobbe videre med ytterligere trafikantretta tiltak utover tiltaksplanen og andre aktiviteter som allerede er i gang på områdene ungdom, fart, rus og mc.