Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikringskonferansen 2020

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Loading in …3
×

Check these out next

1 of 28 Ad

Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikringskonferansen 2020

Download to read offline

Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger
I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver. Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-, riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til sammen er det snakk om 63 951 kurver. Analysen ser på hva de forskjellige utforkjøringsrisikofaktorene, og kombinasjoner av dem, har å si for risikoen for utforkjøring i de forskjellige type kurvene som finnes. I forbindelse med rapporten er det også laget lister hvor kurvene rangeres ut fra hvor stor utforkjøringsrisiko de har. Kurvene i disse listene har VegID så de kobles opp mot vegnettet. På den måten kan man sette inn stedsspesifikke tiltak mot kurvene med høy utforkjøringsrisiko.

Espen Strandvik Haugvik, ingeniør samferdsel, Innlandet Fylkeskommune
Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger
I denne rapporten er det analysert forskjellige utforkjøringsrisikofaktorer i kurver. Analysen ser på alle kurver med lavere horisontalkurveradius enn 700 meter på 2- felts europa-, riks- og fylkesvegene i Region Øst. Til sammen er det snakk om 63 951 kurver. Analysen ser på hva de forskjellige utforkjøringsrisikofaktorene, og kombinasjoner av dem, har å si for risikoen for utforkjøring i de forskjellige type kurvene som finnes. I forbindelse med rapporten er det også laget lister hvor kurvene rangeres ut fra hvor stor utforkjøringsrisiko de har. Kurvene i disse listene har VegID så de kobles opp mot vegnettet. På den måten kan man sette inn stedsspesifikke tiltak mot kurvene med høy utforkjøringsrisiko.

Advertisement
Advertisement

More Related Content

More from TSF - Trafikksikkerhetsforeningen (20)

Advertisement

Risikokurver : analyse av utforkjøringsrisikofaktorer på 2-feltsveger Vegsikringskonferansen 2020

 1. 1. Prosjekt risikokurver En analyse av utforkjøringsrisikofaktorer av Espen Strandvik Haugvik, Innlandet fylkeskommune
 2. 2. Hvorfor trenger vi å vite mer om utforkjøringsulykkene? • Sammen med møteulykker, er utforkjøringsulykker den ulykkestypen som utgjør størst andel av ulykker med drepte og hardt skadde • Møteulykker skjer vanligvis på veger med høy trafikkmengde uten midtrekkverk • Så der vet vi mer eller mindre hvor vi bør starte med tiltaksgjennomføring • Utforkjøringsulykker skjer spredt utover hele vegnettet og ofte på veger med lav trafikkmengde • Da er det vanskeligere å vite hvordan vi skal bruke TS-midlene på en effektiv måte • Vi vet hvilke tiltak vi må gjøre, men utfordringen er å vite mer om hvor
 3. 3. 08.02.2020 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Andelavvegnett ÅDT Andel: Vegnettet, stigende Andel av vegnettet på Østlandet etter stigende ÅDT
 4. 4. 08.02.2020 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Andelavvegnett ÅDT Andel: Vegnettet, stigende Andel: Trafikkarbeid, stigendeAndel av vegnettet etter stigende ÅDT Andel av vegnettet etter stigende trafikkarbeid
 5. 5. 08.02.2020 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00% 80.00% 90.00% 100.00% Andelavvegnett ÅDT Andel: Vegnettet, stigende Andel: Utforkjøringsulykker med D/HS, stigende Andel: Trafikkarbeid, stigende Risiko per km: Lav Risiko per kjøretøy: Høy Hvordan gjøre effektive tiltak som begrenser omfanget av utforkjøringsulykkene som skjer på lavtrafikkert veg når det er så mange km med veg og ulykkene skjer spredt?
 6. 6. Tall for fylkesveger i Innlandet 7% 7% 9% 25% 4% 48% ULYKKER MED DREPTE OG HARDT SKADD PÅ FYLKESVEGER I INNLANDET Andre uhell Fotgjenger Kryssende kjøreretning Motsatt kjøreretning Samme kjøreretning Utforkjøring Halvparten av disse utforkjøringsulykkene skjer på veger med ÅDT<1500 Veger med ÅDT<1500 i Innlandet utgjør 6000 km veg Hvordan kan vi gjøre effektive tiltak mot disse ulykkene som skjer spredt utover et så stort vegnett?
 7. 7. Kjapt fortalt: Vi må vite mer om hvor ulykkene skjer • Prosjektet har sett på utforkjøringsrisikofaktorer i kurver på 2-feltsveger • Hvor mye øker forskjellige risikofaktorer risikoen for utforkjøring?
 8. 8. Datainnsamling - Lasermåleren bak på disse bilene leser et tverrsnitt av vegbanen (så og si kontinuerlig) i kjørefeltet som bilen kjører i - Vi har tatt ut data om vegens tverrsnitt for hver meter veg i begge kjøreretninger på alle 2-feltsveger med fartsgrense 60 km/t eller mer på Østlandet
 9. 9. Datainnsamling • Ca. 10 000 km veg • En linje med vegdata per meter veg i begge kjøreretninger • 20 millioner linjer i excel fordelt på 3500 filer • Vi delte opp hele dette vegnettet i kurver med horisontalkurveradius mindre enn 700 meter • Ca. 64 000 kurver • Ca. 1500 utforkjøringsulykker • Hver kurve har data om vegutforming i kurven • Vi lagt inn hvilken grad av 11 forhåndsdefinerte risikofaktorer alle de 64 000 kurvene har og sett på antall utforkjøringsulykker per passerende kjøretøy i kurver per risikofaktor
 10. 10. • Dette har gitt oss en beregnet effekt av hvor mye hver enkelt risikofaktor påvirker utforkjøringsrisikoen (antall utforkjøringsulykker per passerende kjøretøy) • Eks. på risikofaktorer • Horisontalkurveradius • Kurvens utforming (jevn/ujevn) • Lengde på kurven • Tverrfall gjennom hele kurven (hvor mye og hvor mye endrer det seg gjennom kurven) • Fall/stigning i forkant av kurven • Fall/stigning i kurven • Venstre- eller høyrekurve • … • …
 11. 11. Horisontalkurveradius 9 ganger høyere utforkjøringsrisiko 7221 kurver
 12. 12. Definisjon av eggekurve i denne analysen, grafisk fremstilt 08.02.2020 Klotoide Sirkelbue Klotoide
 13. 13. 0 0.002 0.004 0.006 0.008 0.01 0.012 0.014 Horisontalkurveradius 500-700 Horisontalkurveradius 51-100 Horisontalkurveradius 51-100 og eggerformet 16 ganger høyere utforkjøringsrisiko 1452 kurver På denne måte snevrer vi inn området med størst behov for tiltak mot utforkjøringsulykker Slak kurve Krapp, eggeformet kurve
 14. 14. Flest utforkjøringer mot ytterkurve • 76 % av utforkjøringsulykkene i kurver skjer mot ytterkurve • 86 % av utforkjøringsulykkene i kurver med drepte skjer mot ytterkurve
 15. 15. • I analysene fant vi at faktorer som påvirker utforkjøringsrisikoen mest er: • Liten kurveradius • Lange kurver (stor retningsforandring) • Eggeformede kurver • Kurver med stor endring i tverrfall gjennom kurven • Fall inn mot kurven • Kurven krummer mot venstre • Vi vet også hvor mye de forskjellige faktorene påvirker utforkjøringsrisikoen
 16. 16. I tillegg til høy utforkjøringsrisiko har nesten alle disse kurvene et likhetstrekk til… Sideterreng med stort skadepotensiale
 17. 17. Vegens øvrige geometri i forkant av kurve • Det ble gjort forsøk på å legge inn faktorer som tok hensyn til vegens øvrige geometri i forkant av kurven (lengde på rettstrekning før kurven, antall kurver med lignende radie i forkant) • Det var vanskelig å få til, så de faktorene er ikke en del av analysen • Prioritering av kurver hvor det skal gjøres tiltak, krever derfor at den som velger ut punkter kan se kurvene i et helhetsperspektiv
 18. 18. • På bakgrunn av analysene i rapporten er det beregnet forholdsmessig utforkjøringsrisiko i alle de 64 000 kurvene ved å se på hvilke kombinasjoner av grad av risikofaktorer hver kurve har • Vi har altså en rangert liste over alle kurvene på 2-feltsveger på Østlandet etter hvor stor beregnet utforkjøringsrisiko de har • Hver kurve har sitt beregnede «risiko-tall» • Jo høyere tall, jo høyere utforkjøringsrisiko • Det kan være høy utforkjøringsrisiko i en kurve der det ikke har skjedd noen utforkjøringsulykker tidligere
 19. 19. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 8700 8617 8534 8451 8368 8285 8202 8119 8036 7953 7870 7787 7704 7621 7538 7455 7372 7289 7206 7123 7040 6957 6874 6791 6708 6625 6542 6459 6376 6293 6210 6127 6044 5961 5878 5795 5712 5629 5546 5463 5380 5297 5214 5131 5048 4965 4882 4799 4716 4633 4550 4467 4384 4301 4218 4135 4052 3969 3886 3803 3720 3637 3554 Utforkjøringsrisiko, eksempelstrekning fra en lavtrafikkert fylkesveg i Hedmark Beregnet risikotall i kurver Rettstrekning Ruset fører i høy hastighet  Sideterrenget i kurven var medvirkende årsak til at fører omkom i ulykken
 20. 20. Hvorfor skjer ulykkene? • Risikofaktorene spiser opp sikkerhetsmarginen • Hvorfor klarte ikke denne bilføreren å passere kurven? • Vi kan si at rus og høy hastighet var tilleggsrisikofaktorer. Da legger man disse risikofaktorene til vegens iboende risikofaktorer og det var nok til at marginen ble spist opp og han kjørte i grøfta • Men marginen ble først spist opp der vegens risikofaktor er høy
 21. 21. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 8700 8617 8534 8451 8368 8285 8202 8119 8036 7953 7870 7787 7704 7621 7538 7455 7372 7289 7206 7123 7040 6957 6874 6791 6708 6625 6542 6459 6376 6293 6210 6127 6044 5961 5878 5795 5712 5629 5546 5463 5380 5297 5214 5131 5048 4965 4882 4799 4716 4633 4550 4467 4384 4301 4218 4135 4052 3969 3886 3803 3720 3637 3554 RUS Vegens iboende risiko Sikkerhetsmargin
 22. 22. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 8700 8617 8534 8451 8368 8285 8202 8119 8036 7953 7870 7787 7704 7621 7538 7455 7372 7289 7206 7123 7040 6957 6874 6791 6708 6625 6542 6459 6376 6293 6210 6127 6044 5961 5878 5795 5712 5629 5546 5463 5380 5297 5214 5131 5048 4965 4882 4799 4716 4633 4550 4467 4384 4301 4218 4135 4052 3969 3886 3803 3720 3637 3554 Rus og høy hastighet Sikkerhetsmargin Risikoen øker på hele strekningen
 23. 23. 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 8700 8617 8534 8451 8368 8285 8202 8119 8036 7953 7870 7787 7704 7621 7538 7455 7372 7289 7206 7123 7040 6957 6874 6791 6708 6625 6542 6459 6376 6293 6210 6127 6044 5961 5878 5795 5712 5629 5546 5463 5380 5297 5214 5131 5048 4965 4882 4799 4716 4633 4550 4467 4384 4301 4218 4135 4052 3969 3886 3803 3720 3637 3554 Med rus og høy hastighet øker risikoen på hele strekningen, men det er i punktene hvor vegen har stor iboende risiko at sikkerhetsmarginen blir spist opp og utforkjøringsulykken skjer Risikofaktorene rus og høy hastighet kan byttes ut med f.eks. glatt føre og gamle dekk Sikkerhetsmargin
 24. 24. Hvordan bruke denne kunnskapen? • Gjør tiltak i kurver med høy utforkjøringsrisiko • TS-budsjetter bestemmer hvor mange som kan tas per år • Ved vedlikeholdsprosjekt på strekninger bør det tas ut data om risikokurver på strekningen og gjøres punkttiltak i punkter med høy utforkjøringsrisiko (som vist for fylkesvegen i Hedmark) • Meget lav merkostnad da anleggsmaskiner er der uansett. Kan være fjerning av trær, steiner, dandering av sideterreng o.l. Evt. rekkverk som innebærer litt høyere kostnad • Uansett: Mye trafikksikkerhet for pengene
 25. 25. Test av resultatene (Teoretisk beregning opp mot faktiske forhold) • Som en test for å se om risikoberegningen stemmer kan vi se på hvor utforkjøringsulykkene med drepte skjedde i region øst de siste 10 årene • I analyseområdet (alle 2-feltsveger med fartsgrense 60 eller høyere) skjedde ca. 80 % av utforkjøringsulykkene med drepte i kurvene som er med i analysen • Figuren jeg viser på neste side viser antall utforkjøringsulykker med drepte per 1000 kurver opp mot kurvenes beregnede risikotall
 26. 26. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 AntallutforkjøringsulykkermeddreptepertusenkurvermedXberegnetrisiko Beregnet risikotall for kurve Antall dødsulykker per tusen kurver Jo høyere beregnet utforkjøringsrisiko, jo flere utforkjøringsulykker med drepte per 1000 kurver Beregningene stemmer med virkeligheten
 27. 27. Oppsummert • Vegeier har, etter min mening, et større ansvar på steder der vegen fører til vanskelige kjøreforhold, og dermed også et større ansvar for å sikre sideterrenget på punkter med høy utforkjøringsrisiko • Denne analysen er da et godt hjelpemiddel i TS-verktøykassen til vegeier • Eks. stort tre innenfor sikkerhetssonen i en risikokurve kontra på en rettstrekning. Vegeier har et ansvar i begge tilfeller, men et større ansvar i kurven hvor det er påvist stor utforkjøringsrisiko • Takk for meg

×