SlideShare a Scribd company logo
Epistol Ignatius at y
Philadelphians
PENNOD 1
1 Ignatius, yr hwn hefyd a elwir Theophorus, at eglwys Dduw Dad, a'n
Harglwydd Iesu Grist, yr hon sydd yn Philadelphia yn Asia; yr hwn a
gafodd drugaredd, yn gadarn yng nghymanfa Duw, ac yn gorfoleddu
byth yn angerdd ein Harglwydd, ac yn cael ei gyflawni ym mhob
trugaredd trwy ei atgyfodiad ef: Yr hwn hefyd yr wyf yn ei gyfarch yng
ngwaed Iesu Grist, yr hwn yw ein tragwyddoldeb a'n dihalog. llawenydd;
yn enwedig os ydynt mewn undod a'r esgob, a'r presbyteriaid sydd gydag
ef, a'r diaconiaid wedi eu penodi yn ol meddwl lesu Grist; yr hwn a
osododd efe yn ol ei ewyllys ei hun ym mhob cadernid trwy ei Ysbryd
Glân:
2 Pa esgob a wn a gafodd y weinidogaeth fawr honno yn eich plith, nid
ohono'i hun, na chan ddynion, nac o ofer ogoniant; eithr trwy gariad Duw
Dad, a'n Harglwydd lesu Grist.
3 Cymedroldeb yr wyf yn ei edmygu; yr hwn trwy ei ddistawrwydd sydd
yn gallu gwneyd mwy nag eraill â'u holl ofer siarad. Canys efe a
gymhwysir i'r gorchymynion, fel y delyn i'w llinynnau.
4 Am hynny y mae fy enaid yn dedwydd iawn o feddwl ei feddwl at
Dduw, gan wybod ei fod yn ffrwythlon ym mhob rhinwedd, ac yn
berffaith; yn llawn o gysondeb, yn rhydd oddiwrth angerdd, ac yn ol holl
gymedroldeb y Duw byw.
5 Am hynny fel y daw plant y goleuni a'r gwirionedd; ffoi rhag
ymraniadau a gau athrawiaethau; ond lle mae eich bugail, gwnewch
chwithau, fel defaid, ar ôl.
6 Canys y mae llawer o fleiddiaid sy'n ymddangos yn deilwng o gred â
phleser ffug, yn caethiwo'r rhai sy'n rhedeg yng nghwrs Duw; ond yn y
cytgord ni chânt le.
7 Ymgedwch gan hynny oddi wrth lysiau drwg y rhai nid yw'r Iesu yn eu
gwisgo; am nad yw y cyfryw yn blanhigfa y Tad. Nid fy mod wedi
canfod unrhyw ymraniad yn eich plith, ond yn hytrach bob math o
burdeb.
8 Canys cynifer ag sydd o Dduw, ac o lesu Grist, sydd gyd â’u hesgob
hwynt hefyd. A chynifer ag a ddychwelant trwy edifeirwch i undod yr
eglwys, y rhai hyn hefyd a fyddant weision Duw, fel y byddont fyw yn ol
yr Iesu.
9 Na thwyllwch, frodyr; os canlyn neb yr hwn a wna ymraniad yn yr
eglwys, nid etifedda efe deyrnas Dduw. Os bydd rhywun yn dilyn
unrhyw farn arall, nid yw'n cytuno ag angerdd Crist.
10 Am hynny bydded eich ymdrech i gyfranogi o'r un cymun sanctaidd i
gyd.
11 Canys nid oes ond un cnawd ein Harglwydd lesu Grist ; ac un cwpan
yn undod ei waed; un allor;
12 Megis hefyd y mae un esgob, ynghyd a'i henaduriaeth, a'r diaconiaid
fy nghyd-weision : fel y gwnelo pa beth bynnag a wneloch, yn ol ewyllys
Duw.
PENNOD 2
1 Fy nghyfeillion, y mae'r cariad sydd gennyf tuag atoch yn fy ngwneud
yn fwy mawr; a chael llawenydd mawr ynoch, yr wyf yn ymdrechu i'ch
sicrhau rhag perygl; neu yn hytrach nid myfi, ond lesu Grist; Yn yr hwn
yr wyf yn rhwym o ofn mwyaf, fel un sydd eto ar y ffordd i ddioddefaint.
2 Ond dy weddi di at Dduw a'm gwnelo yn berffaith, fel y cyrhaeddwyf y
gyfran honno, yr hon trwy drugaredd Duw a roddwyd i mi: Gan ffoi i'r
Efengyl megis i gnawd Crist; ac i'r Apostolion ynghylch henaduriaeth yr
eglwys.
3 Carwn ninnau hefyd y proffwydi, gan eu bod hwythau wedi ein
harwain ni i'r Efengyl, ac i obeithio yng Nghrist, ac i'w ddisgwyl ef.
4 Yn y rhai hefyd gan gredu eu bod yn gadwedig yn undod Iesu Grist;
bod yn ddynion sanctaidd, teilwng i'w caru, ac wedi mewn rhyfeddod;
5 Y rhai a dderbyniasant dystiolaeth gan Iesu Grist, ac a gyfrifwyd yn
Efengyl ein gobaith cyffredin.
6 Ond od oes neb yn ewyllysio pregethu y gyfraith Iuddewig i chwi, na
wrendy arno; canys gwell yw derbyn athrawiaeth Crist oddi wrth un a
enwaedwyd, nag Iddewiaeth oddi wrth yr un sydd heb.
7 Ond os nad yw'r naill na'r llall yn llefaru am Grist Iesu, y maent i'w
gweld i mi fel cofgolofnau a beddau y meirw, y rhai y mae enwau dynion
yn unig yn ysgrifenedig arnynt.
8 Ffowch gan hynny gelfyddydau drygionus a maglau tywysog y byd
hwn; rhag i chwi un amser gael eich gorthrymu gan ei gyfrwysdra ef, yn
oerni yn eich elusen. Ond deuwch oll ynghyd i'r un lle â chalon ddi-
wahan.
9 Ac yr wyf yn bendithio fy Nuw, fod gennyf gydwybod dda tuag atoch,
ac nad oes gan neb yn eich plith yr hwn i ymffrostio naill ai yn agored
neu yn ddirgel, fy mod wedi bod yn feichus iddo mewn llawer neu
ychydig.
10 Ac yr ydwyf yn ewyllysio i bawb yr ymddiddanais â hwynt yn eu
plith, fel na throi yn dyst yn eu herbyn hwynt.
11 Canys er y buasai rhai yn fy nhwyllo i yn ôl y cnawd, etto nid yw yr
ysbryd, gan ei fod oddi wrth Dduw, wedi ei dwyllo; canys y mae yn
gwybod o ba le y daw, ac i ba le y mae yn myned, ac y mae yn ceryddu
dirgelion y galon.
12 Gwaeddais tra oeddwn yn eich plith; Llefarais â llef uchel: gofalwch
yr esgob, a’r henaduriaeth, a’r diaconiaid.
13 Yn awr yr oedd rhai yn tybied fy mod i yn dywedyd hyn fel
rhagweled y rhwyg a ddeuai yn eich plith.
14 Ond efe yw fy nhyst i'r hwn yr wyf mewn rhwymau, na wyddwn i
ddim gan neb. Ond yr ysbryd a lefarodd, gan ddywedyd fel hyn, Na wna
ddim heb yr esgob:
15 Cadw dy gyrph fel temlau Duw : Carwch undod ; Rhaniadau ffoi;
Byddwch ddilynwyr Crist, fel yr oedd efe i'w Dad.
16 Gwneuthum felly fel y daeth i mi, fel gŵr wedi ei gyfansoddi i undod.
Canys lle y mae ymraniad, a digofaint, nid yw Duw yn trigo.
17 Eithr yr Arglwydd sydd yn maddeu i bawb a'r sydd yn edifarhau, os
dychwelant at undod Duw, ac at gyngor yr esgob.
18 Oherwydd yr wyf yn ymddiried yng ngras Iesu Grist y bydd yn eich
rhyddhau chi oddi wrth bob rhwym.
19 Er hynny yr wyf yn eich annog i beidio gwneuthur dim o ymryson,
ond yn ôl cyfarwyddyd Crist.
20 Am i mi glywed am rai yn dywedyd ; oni chaf ef yn ysgrifenedig yn y
rhai gwreiddiol, ni chredaf ei fod yn ysgrifenedig yn yr Efengyl. A phan
ddywedais, Y mae yn ysgrifenedig; atebasant yr hyn oedd o'u blaen yn eu
copiau llygredig.
21 Eithr i mi y mae lesu Grist yn lle yr holl gofgolofnau anllygredig sydd
yn y byd ; ynghyd a'r cofebau anhalogedig hynny, ei groes, a'i farwolaeth,
a'i adgyfodiad, a'r ffydd sydd ganddo; trwy yr hwn yr wyf yn ewyllysio,
trwy eich gweddiau, gael fy nghyfiawnhau.
22 Yr offeiriaid yn wir sydd dda; ond gwell o lawer yw yr Archoffeiriad
y traddodwyd y Sanctaidd iddo; a phwy yn unig sydd wedi ei ymddiried i
gyfrinachau Duw.
23 Efe yw drws y Tad ; trwy yr hwn yr â Abraham, ac Isaac, a Jacob, a'r
holl brophwydi, i mewn ; yn gystal a'r Apostolion, a'r eglwys.
24 A'r pethau hyn oll sydd yn tueddu at yr undod sydd o Dduw. Er hynny
y mae rhai yn yr Efengyl. yr hyn sydd ynddo ymhell uwchlaw pob
gollyngdod arall ; sef, ymddangosiad ein Hiachawdwr, yr Arglwydd lesu
Grist, ei angerdd a'i adgyfodiad.
25 Canys y proffwydi anwyl a gyfeiriodd ato; ond perffeithrwydd
anllygredigaeth yw yr efengyl. Y mae pawb felly yn dda gyda'ch gilydd,
os credwch ag elusen.
PENNOD 3
1 Yn awr ynghylch eglwys Antiochia, yr hon sydd yn Syria, gan
ddywedyd wrthyf, trwy eich gweddïau a'r ymysgaroedd sydd gennych
tuag ati yn Iesu Grist, ei bod mewn tangnefedd; bydd yn dyfod i chwi, fel
eglwys Dduw, i ordeinio rhyw ddiacon i fyned atynt yno yn gennad i
Dduw ; fel y byddo iddo lawenhau gyda hwynt pan gydgyfarfyddont, a
gogoneddu enw Duw.
2 Bendigedig fyddo'r dyn hwnnw yn Iesu Grist, A geir yn deilwng o'r
fath weinidogaeth ; a chwithau hefyd a ogoneddir.
3 Yn awr, os ewyllysiwch, nid yw anmhosibl i chwi wneuthur hyn er
mwyn gras Duw; fel hefyd y mae'r eglwysi eraill cyfagos wedi eu hanfon,
rhai esgobion, rhai offeiriaid a diaconiaid.
4 Ynglŷn â Philo diacon Cilicia, gŵr teilwng, y mae efe o hyd yn
gweinidogaethu i mi yng ngair Duw: ynghyd â Rheus o Agathopolis, un
arbennig o dda, a'm canlynodd i o Syria, heb sôn am ei einioes: hefyd yn
dwyn tystiolaeth i chwi.
5 Ac yr wyf fi fy hun yn diolch i Dduw am eich bod yn eu derbyn megis
y bydd yr Arglwydd yn eich derbyn. Ond i'r rhai a'u dirmygodd, bydded
iddynt gael maddeuant trwy ras Iesu Grist.
6 Y mae elusen y brodyr sydd yn Troas yn eich cyfarch: o ba le yr wyf yn
awr yn ysgrifennu trwy Burrhus, yr hwn a anfonwyd gyda mi gan rai o
Effesus a Smyrna, er mwyn parch.
7 Bydded i'n Harglwydd lesu Grist eu hanrhydeddu hwynt; yn y rhai y
maent yn gobeithio, mewn cnawd, ac enaid, ac ysbryd; mewn ffydd,
mewn cariad, mewn undod. Ffarwel yng Nghrist Iesu ein gobaith
cyffredin.

More Related Content

Similar to Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

Welsh - The Protevangelion.pdf
Welsh - The Protevangelion.pdfWelsh - The Protevangelion.pdf
Welsh - The Protevangelion.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdfWelsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Welsh - Tobit.pdf
Welsh - Tobit.pdfWelsh - Tobit.pdf
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfWelsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Welsh - Testament of Joseph.pdf
Welsh - Testament of Joseph.pdfWelsh - Testament of Joseph.pdf
Welsh - Testament of Joseph.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
WELSH - JUDE.pdf
WELSH - JUDE.pdfWELSH - JUDE.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdfWelsh - Testament of Gad.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Welsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdfWelsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

Similar to Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf (8)

Welsh - The Protevangelion.pdf
Welsh - The Protevangelion.pdfWelsh - The Protevangelion.pdf
Welsh - The Protevangelion.pdf
 
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdfWelsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
Welsh - The Gospel of the Birth of Mary.pdf
 
Welsh - Tobit.pdf
Welsh - Tobit.pdfWelsh - Tobit.pdf
Welsh - Tobit.pdf
 
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdfWelsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
Welsh - The Gospel of Nicodemus formerly called The Acts of Pontius Pilate.pdf
 
Welsh - Testament of Joseph.pdf
Welsh - Testament of Joseph.pdfWelsh - Testament of Joseph.pdf
Welsh - Testament of Joseph.pdf
 
WELSH - JUDE.pdf
WELSH - JUDE.pdfWELSH - JUDE.pdf
WELSH - JUDE.pdf
 
Welsh - Testament of Gad.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdfWelsh - Testament of Gad.pdf
Welsh - Testament of Gad.pdf
 
Welsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdfWelsh - Testament of Dan.pdf
Welsh - Testament of Dan.pdf
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc.

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Filipino Tracts and Literature Society Inc.
 

More from Filipino Tracts and Literature Society Inc. (20)

Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTelugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Telugu Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfCatalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Catalan - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBurmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Burmese Myanmar - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
Bhojpuri (भोजपुरी) - ईसा मसीह के अनमोल खून - The Precious Blood of Jesus Chri...
 
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
Bengali (বাংলা) - যীশু খ্রীষ্টের মূল্যবান রক্ত - The Precious Blood of Jesus ...
 
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bulgarian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bosnian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 2nd Kings - King James Bible.pdf
 
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tatar Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bhojpuri - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tamil Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bengali - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBelarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Belarusian - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdfEnglish - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
English - The Book of 1st Kings - King James Bible.pdf
 
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptxTajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
Tajik Soul Winning Gospel Presentation - Only JESUS CHRIST Saves.pptx
 
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdfTagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
Tagalog - Testament of Zebulun the sixth son of Jacob and Leah.pdf
 
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
Belarusian (беларускі) - Найдаражэйшая Кроў Езуса Хрыста - The Precious Blood...
 
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
Basque (Euskara) - Jesukristoren Odol Preziatua - The Precious Blood of Jesus...
 
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBasque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Basque - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdfBambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
Bambara - The Story of Ahikar the Grand Vizier of Assyria.pdf
 

Welsh - The Epistle of Ignatius to the Philadelphians.pdf

  • 1. Epistol Ignatius at y Philadelphians PENNOD 1 1 Ignatius, yr hwn hefyd a elwir Theophorus, at eglwys Dduw Dad, a'n Harglwydd Iesu Grist, yr hon sydd yn Philadelphia yn Asia; yr hwn a gafodd drugaredd, yn gadarn yng nghymanfa Duw, ac yn gorfoleddu byth yn angerdd ein Harglwydd, ac yn cael ei gyflawni ym mhob trugaredd trwy ei atgyfodiad ef: Yr hwn hefyd yr wyf yn ei gyfarch yng ngwaed Iesu Grist, yr hwn yw ein tragwyddoldeb a'n dihalog. llawenydd; yn enwedig os ydynt mewn undod a'r esgob, a'r presbyteriaid sydd gydag ef, a'r diaconiaid wedi eu penodi yn ol meddwl lesu Grist; yr hwn a osododd efe yn ol ei ewyllys ei hun ym mhob cadernid trwy ei Ysbryd Glân: 2 Pa esgob a wn a gafodd y weinidogaeth fawr honno yn eich plith, nid ohono'i hun, na chan ddynion, nac o ofer ogoniant; eithr trwy gariad Duw Dad, a'n Harglwydd lesu Grist. 3 Cymedroldeb yr wyf yn ei edmygu; yr hwn trwy ei ddistawrwydd sydd yn gallu gwneyd mwy nag eraill â'u holl ofer siarad. Canys efe a gymhwysir i'r gorchymynion, fel y delyn i'w llinynnau. 4 Am hynny y mae fy enaid yn dedwydd iawn o feddwl ei feddwl at Dduw, gan wybod ei fod yn ffrwythlon ym mhob rhinwedd, ac yn berffaith; yn llawn o gysondeb, yn rhydd oddiwrth angerdd, ac yn ol holl gymedroldeb y Duw byw. 5 Am hynny fel y daw plant y goleuni a'r gwirionedd; ffoi rhag ymraniadau a gau athrawiaethau; ond lle mae eich bugail, gwnewch chwithau, fel defaid, ar ôl. 6 Canys y mae llawer o fleiddiaid sy'n ymddangos yn deilwng o gred â phleser ffug, yn caethiwo'r rhai sy'n rhedeg yng nghwrs Duw; ond yn y cytgord ni chânt le. 7 Ymgedwch gan hynny oddi wrth lysiau drwg y rhai nid yw'r Iesu yn eu gwisgo; am nad yw y cyfryw yn blanhigfa y Tad. Nid fy mod wedi canfod unrhyw ymraniad yn eich plith, ond yn hytrach bob math o burdeb. 8 Canys cynifer ag sydd o Dduw, ac o lesu Grist, sydd gyd â’u hesgob hwynt hefyd. A chynifer ag a ddychwelant trwy edifeirwch i undod yr eglwys, y rhai hyn hefyd a fyddant weision Duw, fel y byddont fyw yn ol yr Iesu. 9 Na thwyllwch, frodyr; os canlyn neb yr hwn a wna ymraniad yn yr eglwys, nid etifedda efe deyrnas Dduw. Os bydd rhywun yn dilyn unrhyw farn arall, nid yw'n cytuno ag angerdd Crist. 10 Am hynny bydded eich ymdrech i gyfranogi o'r un cymun sanctaidd i gyd. 11 Canys nid oes ond un cnawd ein Harglwydd lesu Grist ; ac un cwpan yn undod ei waed; un allor; 12 Megis hefyd y mae un esgob, ynghyd a'i henaduriaeth, a'r diaconiaid fy nghyd-weision : fel y gwnelo pa beth bynnag a wneloch, yn ol ewyllys Duw. PENNOD 2 1 Fy nghyfeillion, y mae'r cariad sydd gennyf tuag atoch yn fy ngwneud yn fwy mawr; a chael llawenydd mawr ynoch, yr wyf yn ymdrechu i'ch sicrhau rhag perygl; neu yn hytrach nid myfi, ond lesu Grist; Yn yr hwn yr wyf yn rhwym o ofn mwyaf, fel un sydd eto ar y ffordd i ddioddefaint. 2 Ond dy weddi di at Dduw a'm gwnelo yn berffaith, fel y cyrhaeddwyf y gyfran honno, yr hon trwy drugaredd Duw a roddwyd i mi: Gan ffoi i'r Efengyl megis i gnawd Crist; ac i'r Apostolion ynghylch henaduriaeth yr eglwys. 3 Carwn ninnau hefyd y proffwydi, gan eu bod hwythau wedi ein harwain ni i'r Efengyl, ac i obeithio yng Nghrist, ac i'w ddisgwyl ef. 4 Yn y rhai hefyd gan gredu eu bod yn gadwedig yn undod Iesu Grist; bod yn ddynion sanctaidd, teilwng i'w caru, ac wedi mewn rhyfeddod; 5 Y rhai a dderbyniasant dystiolaeth gan Iesu Grist, ac a gyfrifwyd yn Efengyl ein gobaith cyffredin. 6 Ond od oes neb yn ewyllysio pregethu y gyfraith Iuddewig i chwi, na wrendy arno; canys gwell yw derbyn athrawiaeth Crist oddi wrth un a enwaedwyd, nag Iddewiaeth oddi wrth yr un sydd heb. 7 Ond os nad yw'r naill na'r llall yn llefaru am Grist Iesu, y maent i'w gweld i mi fel cofgolofnau a beddau y meirw, y rhai y mae enwau dynion yn unig yn ysgrifenedig arnynt. 8 Ffowch gan hynny gelfyddydau drygionus a maglau tywysog y byd hwn; rhag i chwi un amser gael eich gorthrymu gan ei gyfrwysdra ef, yn oerni yn eich elusen. Ond deuwch oll ynghyd i'r un lle â chalon ddi- wahan. 9 Ac yr wyf yn bendithio fy Nuw, fod gennyf gydwybod dda tuag atoch, ac nad oes gan neb yn eich plith yr hwn i ymffrostio naill ai yn agored neu yn ddirgel, fy mod wedi bod yn feichus iddo mewn llawer neu ychydig. 10 Ac yr ydwyf yn ewyllysio i bawb yr ymddiddanais â hwynt yn eu plith, fel na throi yn dyst yn eu herbyn hwynt. 11 Canys er y buasai rhai yn fy nhwyllo i yn ôl y cnawd, etto nid yw yr ysbryd, gan ei fod oddi wrth Dduw, wedi ei dwyllo; canys y mae yn gwybod o ba le y daw, ac i ba le y mae yn myned, ac y mae yn ceryddu dirgelion y galon. 12 Gwaeddais tra oeddwn yn eich plith; Llefarais â llef uchel: gofalwch yr esgob, a’r henaduriaeth, a’r diaconiaid. 13 Yn awr yr oedd rhai yn tybied fy mod i yn dywedyd hyn fel rhagweled y rhwyg a ddeuai yn eich plith. 14 Ond efe yw fy nhyst i'r hwn yr wyf mewn rhwymau, na wyddwn i ddim gan neb. Ond yr ysbryd a lefarodd, gan ddywedyd fel hyn, Na wna ddim heb yr esgob: 15 Cadw dy gyrph fel temlau Duw : Carwch undod ; Rhaniadau ffoi; Byddwch ddilynwyr Crist, fel yr oedd efe i'w Dad. 16 Gwneuthum felly fel y daeth i mi, fel gŵr wedi ei gyfansoddi i undod. Canys lle y mae ymraniad, a digofaint, nid yw Duw yn trigo. 17 Eithr yr Arglwydd sydd yn maddeu i bawb a'r sydd yn edifarhau, os dychwelant at undod Duw, ac at gyngor yr esgob. 18 Oherwydd yr wyf yn ymddiried yng ngras Iesu Grist y bydd yn eich rhyddhau chi oddi wrth bob rhwym. 19 Er hynny yr wyf yn eich annog i beidio gwneuthur dim o ymryson, ond yn ôl cyfarwyddyd Crist. 20 Am i mi glywed am rai yn dywedyd ; oni chaf ef yn ysgrifenedig yn y rhai gwreiddiol, ni chredaf ei fod yn ysgrifenedig yn yr Efengyl. A phan ddywedais, Y mae yn ysgrifenedig; atebasant yr hyn oedd o'u blaen yn eu copiau llygredig. 21 Eithr i mi y mae lesu Grist yn lle yr holl gofgolofnau anllygredig sydd yn y byd ; ynghyd a'r cofebau anhalogedig hynny, ei groes, a'i farwolaeth, a'i adgyfodiad, a'r ffydd sydd ganddo; trwy yr hwn yr wyf yn ewyllysio, trwy eich gweddiau, gael fy nghyfiawnhau. 22 Yr offeiriaid yn wir sydd dda; ond gwell o lawer yw yr Archoffeiriad y traddodwyd y Sanctaidd iddo; a phwy yn unig sydd wedi ei ymddiried i gyfrinachau Duw. 23 Efe yw drws y Tad ; trwy yr hwn yr â Abraham, ac Isaac, a Jacob, a'r holl brophwydi, i mewn ; yn gystal a'r Apostolion, a'r eglwys. 24 A'r pethau hyn oll sydd yn tueddu at yr undod sydd o Dduw. Er hynny y mae rhai yn yr Efengyl. yr hyn sydd ynddo ymhell uwchlaw pob gollyngdod arall ; sef, ymddangosiad ein Hiachawdwr, yr Arglwydd lesu Grist, ei angerdd a'i adgyfodiad. 25 Canys y proffwydi anwyl a gyfeiriodd ato; ond perffeithrwydd anllygredigaeth yw yr efengyl. Y mae pawb felly yn dda gyda'ch gilydd, os credwch ag elusen. PENNOD 3 1 Yn awr ynghylch eglwys Antiochia, yr hon sydd yn Syria, gan ddywedyd wrthyf, trwy eich gweddïau a'r ymysgaroedd sydd gennych tuag ati yn Iesu Grist, ei bod mewn tangnefedd; bydd yn dyfod i chwi, fel eglwys Dduw, i ordeinio rhyw ddiacon i fyned atynt yno yn gennad i Dduw ; fel y byddo iddo lawenhau gyda hwynt pan gydgyfarfyddont, a gogoneddu enw Duw. 2 Bendigedig fyddo'r dyn hwnnw yn Iesu Grist, A geir yn deilwng o'r fath weinidogaeth ; a chwithau hefyd a ogoneddir. 3 Yn awr, os ewyllysiwch, nid yw anmhosibl i chwi wneuthur hyn er mwyn gras Duw; fel hefyd y mae'r eglwysi eraill cyfagos wedi eu hanfon, rhai esgobion, rhai offeiriaid a diaconiaid. 4 Ynglŷn â Philo diacon Cilicia, gŵr teilwng, y mae efe o hyd yn gweinidogaethu i mi yng ngair Duw: ynghyd â Rheus o Agathopolis, un arbennig o dda, a'm canlynodd i o Syria, heb sôn am ei einioes: hefyd yn dwyn tystiolaeth i chwi. 5 Ac yr wyf fi fy hun yn diolch i Dduw am eich bod yn eu derbyn megis y bydd yr Arglwydd yn eich derbyn. Ond i'r rhai a'u dirmygodd, bydded iddynt gael maddeuant trwy ras Iesu Grist. 6 Y mae elusen y brodyr sydd yn Troas yn eich cyfarch: o ba le yr wyf yn awr yn ysgrifennu trwy Burrhus, yr hwn a anfonwyd gyda mi gan rai o Effesus a Smyrna, er mwyn parch. 7 Bydded i'n Harglwydd lesu Grist eu hanrhydeddu hwynt; yn y rhai y maent yn gobeithio, mewn cnawd, ac enaid, ac ysbryd; mewn ffydd, mewn cariad, mewn undod. Ffarwel yng Nghrist Iesu ein gobaith cyffredin.