SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
Layunin:
 Nababatid ang katangian ng isang mabisang
estratehiya sa pagtuturo.
 Natatalakay ang iba’t ibang estratehiya sa Pagtuturo
ng Panitikan.
 Naiaangkop ang mga estratehiya sa kwentong napili.
 Naipapaliwanag kung bakit gano’n ang napiling
estratehiya.
Mga
Estratehiya
sa Pagtuturo
ng Panitikan
Ang mga Katangian
ng Isang Mabisang
Estratehiya sa
Pagtuturo
Talaan ng panukatan sa pagpili ng
estratehiyang gagamitin sa pagtuturo ng
Filipino na ipinalalagay na mabisa:
1. Angkop sa kakayahan at kawilihan ng
mga mag-aaral.
2. Bunga ng pagtutulungan ng guro at ng
mga mag-aaral.
3. Nagtataglay ng probisyon para sa
pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral.
4. Nagsasaalang-alang sa mga
nakaraang karanasan ng mga mag-
aaral.
5. Humahamon sa kakayahan ng
mga guro at mga mag-aaral.
6. Nagtataglay ng maayos na
pagkakasunud-sunod ng mga
hakbang.
7. Nakaaakit sa aktibong partisipasyon
ng klase.
8. Bunga ng masusing paghahanda ng
gurong nagsasagawa nito.
9. Nakatutulong sa ikatutupad ng
layunin ng pagtuturo.
10. Nagsasaalang-alang sa mga batas o
simulain ng pagkatuto.
Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan
1. Dugtungang Pagkukuwento
Ang pagkukuwento ay maaaring simulan ng guro o ng isang mag-
aaral. Limang mag-aaral ang magsasagawa nito hanggang sa
matapos at mabuo ang kuwento. Pagkatapos masabi ng isa ang
kanyang bahagi, hahawakan niya ang kamay ng katabi at
tatantanin ito bilang tanda na siya ay tapos na.
2. Picture Frame
a. Pagsusunud – sunurin ng mag-aaral ang mga larawan. Ito ay
iaayon sa pagkaganap ng mga pangyayari. Pagkatapos, ito ay
igagawa ng buod.
b. Bibigyan ng sitwasyon at ito ay isasagawa ng mga mag-aaral.
3. Pakwadrong Pagsasalaysay
Paglalahad ng isang kuwento na may tugtugin habang binabasa ang
kuwento, magpatugtog ng mga awiting instrumental.
Kwadro 1
Tagpuan
Ang kuwento ay
naganap sa
__________
Kwadro 2
Tauhan
Ang mga tauhan ay
sina _____,______,
__________
Kwadro 3
Simula
Nagsisimula ang
kuwento sa
pamamagitan ng
___________.
Kwadro 4
Pananabik
Ano ang mga saglit
na kasiglahan o
pananabik?
______________
Kwadro 5
Tunggalian
Ano ang gusot ng
kuwento
______________
Kwadro 6
Kasukdulan
Tukuyin ang
kasukdulan ng
kuwento
___________
Kwadro 7
Wakas
Ibigay ang katapusan ng kuwento.
4. Aklat - Ulat
1. Pamagat ng aklat
2. May-akda ng aklat
3. Pamagat ng kuwento o napiling kabanata ng nobela
4. May-akda ng kuwento o nobela
5. Mga tauhan
a. pangunahing tauhan (kailangang ilarawan at ipakilala)
b. mga sumusuportang tauhan (kailangan ding ilarawan at ipakilala
c. pinakapaboritong tauhan at ipaliwanag kung bakit
6. Pagbibigay ng kahulugan batay sa pagkakagamit ng mga salita sa konteksto
at maaaring komunsulta sa diksyunaryo.
7. Pagtukoy sa tagpuan
8. Paglalahad ng tema o pinapaksa
9. Pagbibigay ng buod ng kuwento o buod ng napiling kabanata ng nobela
a. Tumukoy ng paboritong bahagi ng kuwento at isalarawan ang napiling
tagpo sa pamamagitan ng pagguhit.
10. Pagbibigay ng magandang aral na napulot
11. Karagdagang mungkahi, reaksyon at ilang puna
5. Pagbabalita (Newscasting)
Gumamit ng mga gamit-biswal sa pagbabalita.
Mga Tanong:
1. Ano ang pamagat ng balita?
2. Sino/Ano ang ibinalita?
3. Saan naganap ang ibinalita?
4. Kailan naganap ang balita?
5. Bakit?
6. Editorial Cartoon
a. Batay sa cartoon, anong isyu o pangyayari ang ipinahayag?
b. Ano ang nakukuhang kaisipan na naipahayag ng cartoon?
c. Sang-ayon ka ba sa opinyon ng lumikha ng cartoon?
7. Concert Writing
Habang nagsusulat may background music na naririnig. Tiyakin
lamang na hindi nakaistorbo ang musikang pinili sa pag-iisip at
pagsusulat ng mga mag-aaral.
Sumulat ng kathang naglalarawan. Pumili ng isang paksang
susulatin sa bawat kategorya.
a. tao
b. pook
c. pangyayari
d. isyu / konsepto / kaisipan
8. Inside – Outside Circle
1. Sa isang may 40 mag-aaral, pangkatin ang mga mag-aaral sa apat
na pangkat na may 10 mag-aaral.
2. Hayaan ang 2 pangkat na bumuo ng dalawang bilog, isang “inside
circle” at ang isa ay outside circle.
3. Hayaan ang pangkat ng “outside circle” na humarap sa pangkat ng
“inside circle. Hayaan din na ang pangkat ng “inside circle ay
magbigay ng impormasyon, presentasyon o kaya magbigay ng iba
pang palabas habang ang pangkat ng “outside circle” ay magbigay-
puri sa pangkat at handang tumulong.
4. Magpalitan sila ng gawain.
9. Kuwadro
Ang guro ay maghahanda ng mga larawang nagpapakita ng
mahahalagang pangyayari sa kuwento. Hindi wasto ang
pagkakasunud-sunod ng mga larawan pag ipinakita sa klase. Ang
mag-aaral ang siyang magsaayos nito. Isalaysay ng mga mag-aaral
ang kuwento pag naayos na ang pagkakasunud-sunod ng mga
larawan. Sa pamamagitan din ng mga larawang ito, matututo ang
mga mag-aaral na makuha ang nangingibabaw na kaisipan ng akda
9. Mock Trial
Mainam na gawain ito kung may tauhan sa akda na kunwari ay
ihahabla sa isang hukuman upang hatulan sa mga ginawa niyang
kasalanan sa kuwento.
Hal. Dapat bang patawarin o lapatan ng parusa si Nyora Memay dahil
sa di-makataong pagtrato sa mga katulong?
Papangkatin ang klase ayon sa mga sumusunod:
a. hukom
b. taga-usig
c. tagapagtanggol
d. naghabla
e. mga saksi
11. Panel Discussion
Maaaring gamitin ito sa istilong panradyo o pantelebisyon. May mga
mag-aaral na uupo sa harapan at tatalakayin ang akda. Ang klase ay
magbibigay ng tanong o reaksyon sa talakayan ng mga nasa harap.
12. Comprehensive Court Evidence Sheet
Mabibigyang-buhay ang mga sagot sa tanong sa pamamagitan ng
pagsulat sa pahina, talata, at pangungusap ng aklat na kung saan
matatagpuan ang sagot sa tanong:
Hal. Ano ang pangunahing katangian ng matandang si Nyora Memay?
Tanong Blg. Pahina Blg.
Talata Blg.
Patunay:
13. Anticipation Guide
Para sa Pagbasa at Panitikan
Direksyon: Lagyan ng tsek (/) ang pangungusap na sinasangayunan
mo.
Ikaw Tauhan
1. Nasa tamang oras ang pagtulog
at paggising.
2. Nagigising kapag tumitilaok na
ang manok.
3. Maunawain sa kapwa
4. Nakakaintindi sa sitwasyon
5. Handang magsakripisyo
14. Analogy Graphic Organizer
Alam ng mga mag-aaral bago pa matalakay ang paksa. Hal. Ano ang
alam ninyo sa revolution noon?
Bagong Konsepto Familyar na Konsepto
Pagkakatulad
Pagkakaiba
Ugnayan
15. Elaborative Interrogation
Para sa Sanhi at Bunga
Bakit?
Ano ang bago kong
natutunan
Ano ang
natutunan ko
tungkol dito
+ =
Posibleng
16. Inquiry Chart
Para sa Tunguhin, Kilos at Kinalabasan
Paksa Tanong 1 Tanong 2 Tanong 3 Tanong 4 Iba Pa Bagong Tanong
Ano ang
alam namin?
Sanggunian
Sanggunian
Sanggunian
Mga Buod
17. Question – Answer Relationship sa Paghahambing at
Kontrast
Sa aklat Sa Iyong Isip
Nakatalang
Tanong/Sagot
Pinagsamang
Tanong/Sagot
Ang awtor at
ako
Tanong/Sagot
Sa aking sarili
Tanong /
Sagot
18. Role – play at Simulasyon
Sa istratehiyang ito, inilalagay ang mag-aaral sa isang sitwasyong
maaaring sa tunay na buhay. Binibigyan sila ng papel na gagampanan
o di kaya’y umaakto sila bilang kanilang sarili.
Mapalawak ang istratehiyang ito kung:
a. Ang pokus ng mga mag-aaral ay nasa paghahatid ng mensahe at di sa
pagsasanay sa wika.
b. Higit na dinidibdib ng mag-aaral ang papel na kanyang ginagampanan
sapagkat higit na makatotohanan ang sitwasyon.
c. Ang mag-aaral ang kailangang lumikha ng interaksyon batay sa papel at
mensaheng naiisip at di ang guro.
Ang paggamit ng cued dialog ay isang uri ng gawaing pangkomunikatibo.
Kontrolado ng guro ang sitwasyon, subalit ang pagpili ng wikang
gagamitin ay nasa mag-aaral. Naipapakita ng mag-aaral ang pagiging
malikhain niya sa ganitong pagsasanay.
19. Guide – O-Rama
Pagpapasagot ng mga tanong na may kaugnayan sa teksto.
Takda / Tanong Tugon ng mga Mag-aaral
1. Anu-ano ang mga palatandaan
na malapit na ang PASKO?
2. Bakit nagdiriwang tayo ng
PASKO?
Hatiin sa 5 pangkat ang klase. Dito’y may inihandang tanong para
sagutin ng mga kasapi.
1.Bawat mag-aaral ay kukuha ng bilang 1,2,3,4 & 5
2. Magbibigay ng katanungan ang guro at ang mga mag-aaral ay mag-
iisip ng mga kasagutan at pagpapaliwanag sa mga sagot nila.
3. Tatawag ng bilang ang guro. Ang natawagan na bilang ang siyang
magbibigay ng mga kasagutan at pagpapaliwanag ng pangkat.
20. Numbered Head Together
Tanong: Anu-ano ang inyong naalala sa paksang tinalakay?
N
A
A
L
A
L
A
21. Walk – A – Bout Technique
Tanong: Ibigay ang inyong reaksyon sa paksang tinalakay?
R
E
A
K
S
Y
O
N
Tanong: Anu-ano ang inyong nauunawaan at napatunayan sa paksang tinalakay?
N
A
U
N
A
W
A
A
N
Hakbang 1 – Interbyuhin ng A ang B; C ang D
Hakbang 2 – Interbyuhin ng B ang A; D ang C
Hakbang 3 – Sinasabihan ng A ang C at D tungkol kay B
Sinasabihan ng C ang A at B tunkol kay D
Sinasabihan ng B ang C at D tungkol kay A
Sinasabihan ng D ang A at B tunkol kay C
22. Three – Step Interview
Sa bawat pangkat, 3 kasapi.
Ang paggamit ng wikang Filipino ay paraan para magkaunawaan ang
mga Pilipino
Bakit kailangang gamitin ang wikang Filipino? (Isulat sa Manila Paper ng
bawat pangkat) (Ilarawan sa pamamagitan ng “drawing”)
1. Ang bawat pangkat ay may gawain.
2. Ang isang kasapi ay maiwan samantalang ang dalawang strayer ay
pupunta sa ibang pangkat at obserbahan ang ibang pangkat.
23. One Stay – 2 Strays
3. Ang 2 strayers ay babalik sa orihinal na pangkat at sabihin sa kanilang
pangkat kung anu ang naobserbahan nila.
Pag-uugnay ng karanasan sa tulong ng pangkatang gawain.
24. Cycle Graph
Binhi
Punla
Sibol
Ani
Paksa: Ang Wikang Filipino
Kasapi: Lider at 8 mag-aaral
Paraan: Magsisimula ang lider, susundan ng mga kasapi.
25. Round Robin
Lider
1. Pagbabahaginan ng mga kasapi ng pangkat.
2. Pagdadagdag ng guro kung kinakailangan.
3. Pagbibigay ng feedback sa mga nakinig.
A. Pagguhit ng larawan ng mukha ng tao na nagpapakita ng
mangingibabaw na damdamin.
26. Pictomorps (Pictomorph)
Malungkot Masaya Nag-aalinlangan Nagmamalaki
Tukuyin kung ano ang sinasagisag ng sumusunod na mga
larawan at ipaliwanag ang kaugnayan nito sa kalayaan.
27. Visual Spatial
Watawat Ibon Kadena
Sang-ayon Ingles lang ba ang tanging paraan Di-sang-ayon
upang umunlad ang Pilipinas
28. Discussion Web
29. Concept Map
d
e
t
a
l
y
e
det
alye
detalye
detalye
d
e
t
a
l
y
e
deta
lye
detalye
detalye PAKSA
a. Iparinig ang tape ng atungal ng leon at ingit ng daga o iba
pang hayop.
b. Pabayaang hulaan ng mga mag-aaral kung anong hayop
ang mga iyon.
c. Pag-usapan ang kaibahan ng leon, daga at iba pang
hayop.
30. Pagpaparinig ng Tape
31. Pagkukuwento na may Himig
a. Sasabihin ng gurong ipikit ang mga mata habang binbasa
niya ang kuwento.
b. Manatiling nakapikit habang di pa tapos ang
pagkukuwento.
c. Pagkatapos basahin ang kuwento, ibuka ang mga mata.
d. Tanungin ang mga mag-aaral hinggil sa kuwento.
Pagtataya:
Pumili ng limang panitikan .Lapatan ng
angkop na estratehiya ang bawat isa.
Ipaliwanag kung bakit ganito ang
estratehiya na pinili.
Paalala: Ilakip ang Buong kwentong
napili.
Pamanatayan
 Kaangkupan-30 puntos
 Nilalalaman-60 puntos
 Wika at gramatika-10 puntos
 Kabuuan- 100 puntos

More Related Content

What's hot

Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016Chuckry Maunes
 
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016Ehm Ehl Cee
 
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6GinaCabading
 
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5DepEd Philippines
 
Banghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VEmilyn Ragasa
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaJan Lee Nagal
 
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIValues Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIKenneth Jean Cerdeña
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasHularjervis
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMark Anthony Bartolome
 
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10Rhea Balictar
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan Mhelane Herebesi
 
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...CamelleMedina2
 
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAbigailSales7
 
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12EDITHA HONRADEZ
 

What's hot (20)

Masusing banghay aralin sa pagtuturo
Masusing banghay aralin sa pagtuturoMasusing banghay aralin sa pagtuturo
Masusing banghay aralin sa pagtuturo
 
Pandiwa
PandiwaPandiwa
Pandiwa
 
Detalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralinDetalyadong banghay aralin
Detalyadong banghay aralin
 
Banghay aralin
Banghay aralinBanghay aralin
Banghay aralin
 
Mga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uriMga Uri ng Pang-uri
Mga Uri ng Pang-uri
 
Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016
Araling Panlipunan 3 Curriculum Guide rev.2016
 
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016
K to 12 Curriculum Guide in Filipino 2016
 
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6
Pang uri at-uri_ng_pang-uri_grade_6
 
Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5Banghay aralin sa filipino 5
Banghay aralin sa filipino 5
 
Banghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino VBanghay Aralin sa Filipino V
Banghay Aralin sa Filipino V
 
Filipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at BungaFilipino - Sanhi at Bunga
Filipino - Sanhi at Bunga
 
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VIValues Integration Demo lesson Plan In filipino VI
Values Integration Demo lesson Plan In filipino VI
 
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinasGrade 5  pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
Grade 5 pamahalaan kolonyal ng mga espanyol sa pilipinas
 
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunanMga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
Mga estratehiya sa pagtuturo ng araling panlipunan
 
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10
Edukasyon sa pagpapakatao curriculum guide grade 1 10
 
lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan lesson plan pang-uring panlarawan
lesson plan pang-uring panlarawan
 
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
toaz.info-araling-panlipunan-5-lp-unit-iii-pr_1ee69fd1267db52c9239fed7e2bbec2...
 
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptxAng ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
Ang ABCD Pormat sa Pagbuo ng mga Layuning.pptx
 
Detailed lesson plan
Detailed lesson planDetailed lesson plan
Detailed lesson plan
 
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12Araling panlipunan yunit ii aralin 12
Araling panlipunan yunit ii aralin 12
 

Similar to Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt

BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..junielleomblero
 
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxssuser570191
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDixieRamos2
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDixieRamos2
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxBjayCastante
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfRHEABRAMBONGA
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxEdsonLiganan
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxRachelleCortes3
 
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptxSesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptxMICHAELOGSILA2
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxAniceto Buniel
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxssuserda25b51
 
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETE
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETEDAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETE
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETEAnalisaObligadoSalce
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxssuserda25b51
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxFidel Dave
 

Similar to Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt (20)

BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
BarredaSeo-Report.pptxeducationstudent..
 
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docxDLL_ESP 5_Q1_W3.docx
DLL_ESP 5_Q1_W3.docx
 
Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino Estratehiya sa filipino
Estratehiya sa filipino
 
Day 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docxDay 5 week 1.docx
Day 5 week 1.docx
 
Day 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docxDay 3 week 1.docx
Day 3 week 1.docx
 
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docxDLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
DLL_FILIPINO 4_Q1_W1.docx
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdfESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.pdf
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
 
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docxDLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
DLL-Ikaapat na Linggo-Konseptong Pangwika.docx
 
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptxSesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
Sesyon-1-Wika-at-Lipunan-Oryentasyon.pptx
 
DLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docxDLP-FIL-Q3-W5.docx
DLP-FIL-Q3-W5.docx
 
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.docDLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
DLL-2ND QRT.2ND WEEK.doc
 
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docxESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
ESP-DLL 7 Ikatlong Markahan.docx
 
Grade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docxGrade 4-1 q2 w2.docx
Grade 4-1 q2 w2.docx
 
August 7 11
August 7 11August 7 11
August 7 11
 
SHS-DLL-Week-8.docx
SHS-DLL-Week-8.docxSHS-DLL-Week-8.docx
SHS-DLL-Week-8.docx
 
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETE
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETEDAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETE
DAILY LESSON LOG IN FILIPINO 7 3R QUARETE
 
SHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docxSHS-DLL-Week-6.docx
SHS-DLL-Week-6.docx
 
Grade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docxGrade 4-1 q2 w1.docx
Grade 4-1 q2 w1.docx
 
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docxdaily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
daily lesson log esp 4q5 - Copy (4).docx
 

Mga-Estratehiya-Sa-Pagtuturo-Ng-Panitikan.ppt

 • 1. Layunin:  Nababatid ang katangian ng isang mabisang estratehiya sa pagtuturo.  Natatalakay ang iba’t ibang estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan.  Naiaangkop ang mga estratehiya sa kwentong napili.  Naipapaliwanag kung bakit gano’n ang napiling estratehiya.
 • 3. Ang mga Katangian ng Isang Mabisang Estratehiya sa Pagtuturo
 • 4. Talaan ng panukatan sa pagpili ng estratehiyang gagamitin sa pagtuturo ng Filipino na ipinalalagay na mabisa: 1. Angkop sa kakayahan at kawilihan ng mga mag-aaral. 2. Bunga ng pagtutulungan ng guro at ng mga mag-aaral. 3. Nagtataglay ng probisyon para sa pagkakaiba-iba ng mga mag-aaral.
 • 5. 4. Nagsasaalang-alang sa mga nakaraang karanasan ng mga mag- aaral. 5. Humahamon sa kakayahan ng mga guro at mga mag-aaral. 6. Nagtataglay ng maayos na pagkakasunud-sunod ng mga hakbang.
 • 6. 7. Nakaaakit sa aktibong partisipasyon ng klase. 8. Bunga ng masusing paghahanda ng gurong nagsasagawa nito. 9. Nakatutulong sa ikatutupad ng layunin ng pagtuturo. 10. Nagsasaalang-alang sa mga batas o simulain ng pagkatuto.
 • 7. Mga Estratehiya sa Pagtuturo ng Panitikan 1. Dugtungang Pagkukuwento Ang pagkukuwento ay maaaring simulan ng guro o ng isang mag- aaral. Limang mag-aaral ang magsasagawa nito hanggang sa matapos at mabuo ang kuwento. Pagkatapos masabi ng isa ang kanyang bahagi, hahawakan niya ang kamay ng katabi at tatantanin ito bilang tanda na siya ay tapos na. 2. Picture Frame a. Pagsusunud – sunurin ng mag-aaral ang mga larawan. Ito ay iaayon sa pagkaganap ng mga pangyayari. Pagkatapos, ito ay igagawa ng buod. b. Bibigyan ng sitwasyon at ito ay isasagawa ng mga mag-aaral.
 • 8. 3. Pakwadrong Pagsasalaysay Paglalahad ng isang kuwento na may tugtugin habang binabasa ang kuwento, magpatugtog ng mga awiting instrumental. Kwadro 1 Tagpuan Ang kuwento ay naganap sa __________ Kwadro 2 Tauhan Ang mga tauhan ay sina _____,______, __________ Kwadro 3 Simula Nagsisimula ang kuwento sa pamamagitan ng ___________. Kwadro 4 Pananabik Ano ang mga saglit na kasiglahan o pananabik? ______________ Kwadro 5 Tunggalian Ano ang gusot ng kuwento ______________ Kwadro 6 Kasukdulan Tukuyin ang kasukdulan ng kuwento ___________ Kwadro 7 Wakas Ibigay ang katapusan ng kuwento.
 • 9. 4. Aklat - Ulat 1. Pamagat ng aklat 2. May-akda ng aklat 3. Pamagat ng kuwento o napiling kabanata ng nobela 4. May-akda ng kuwento o nobela 5. Mga tauhan a. pangunahing tauhan (kailangang ilarawan at ipakilala) b. mga sumusuportang tauhan (kailangan ding ilarawan at ipakilala c. pinakapaboritong tauhan at ipaliwanag kung bakit 6. Pagbibigay ng kahulugan batay sa pagkakagamit ng mga salita sa konteksto at maaaring komunsulta sa diksyunaryo. 7. Pagtukoy sa tagpuan 8. Paglalahad ng tema o pinapaksa 9. Pagbibigay ng buod ng kuwento o buod ng napiling kabanata ng nobela a. Tumukoy ng paboritong bahagi ng kuwento at isalarawan ang napiling tagpo sa pamamagitan ng pagguhit. 10. Pagbibigay ng magandang aral na napulot 11. Karagdagang mungkahi, reaksyon at ilang puna
 • 10. 5. Pagbabalita (Newscasting) Gumamit ng mga gamit-biswal sa pagbabalita. Mga Tanong: 1. Ano ang pamagat ng balita? 2. Sino/Ano ang ibinalita? 3. Saan naganap ang ibinalita? 4. Kailan naganap ang balita? 5. Bakit?
 • 11. 6. Editorial Cartoon a. Batay sa cartoon, anong isyu o pangyayari ang ipinahayag? b. Ano ang nakukuhang kaisipan na naipahayag ng cartoon? c. Sang-ayon ka ba sa opinyon ng lumikha ng cartoon? 7. Concert Writing Habang nagsusulat may background music na naririnig. Tiyakin lamang na hindi nakaistorbo ang musikang pinili sa pag-iisip at pagsusulat ng mga mag-aaral. Sumulat ng kathang naglalarawan. Pumili ng isang paksang susulatin sa bawat kategorya. a. tao b. pook c. pangyayari d. isyu / konsepto / kaisipan
 • 12. 8. Inside – Outside Circle 1. Sa isang may 40 mag-aaral, pangkatin ang mga mag-aaral sa apat na pangkat na may 10 mag-aaral. 2. Hayaan ang 2 pangkat na bumuo ng dalawang bilog, isang “inside circle” at ang isa ay outside circle. 3. Hayaan ang pangkat ng “outside circle” na humarap sa pangkat ng “inside circle. Hayaan din na ang pangkat ng “inside circle ay magbigay ng impormasyon, presentasyon o kaya magbigay ng iba pang palabas habang ang pangkat ng “outside circle” ay magbigay- puri sa pangkat at handang tumulong. 4. Magpalitan sila ng gawain. 9. Kuwadro Ang guro ay maghahanda ng mga larawang nagpapakita ng mahahalagang pangyayari sa kuwento. Hindi wasto ang pagkakasunud-sunod ng mga larawan pag ipinakita sa klase. Ang mag-aaral ang siyang magsaayos nito. Isalaysay ng mga mag-aaral ang kuwento pag naayos na ang pagkakasunud-sunod ng mga larawan. Sa pamamagitan din ng mga larawang ito, matututo ang mga mag-aaral na makuha ang nangingibabaw na kaisipan ng akda
 • 13. 9. Mock Trial Mainam na gawain ito kung may tauhan sa akda na kunwari ay ihahabla sa isang hukuman upang hatulan sa mga ginawa niyang kasalanan sa kuwento. Hal. Dapat bang patawarin o lapatan ng parusa si Nyora Memay dahil sa di-makataong pagtrato sa mga katulong? Papangkatin ang klase ayon sa mga sumusunod: a. hukom b. taga-usig c. tagapagtanggol d. naghabla e. mga saksi
 • 14. 11. Panel Discussion Maaaring gamitin ito sa istilong panradyo o pantelebisyon. May mga mag-aaral na uupo sa harapan at tatalakayin ang akda. Ang klase ay magbibigay ng tanong o reaksyon sa talakayan ng mga nasa harap. 12. Comprehensive Court Evidence Sheet Mabibigyang-buhay ang mga sagot sa tanong sa pamamagitan ng pagsulat sa pahina, talata, at pangungusap ng aklat na kung saan matatagpuan ang sagot sa tanong: Hal. Ano ang pangunahing katangian ng matandang si Nyora Memay? Tanong Blg. Pahina Blg. Talata Blg. Patunay:
 • 15. 13. Anticipation Guide Para sa Pagbasa at Panitikan Direksyon: Lagyan ng tsek (/) ang pangungusap na sinasangayunan mo. Ikaw Tauhan 1. Nasa tamang oras ang pagtulog at paggising. 2. Nagigising kapag tumitilaok na ang manok. 3. Maunawain sa kapwa 4. Nakakaintindi sa sitwasyon 5. Handang magsakripisyo
 • 16. 14. Analogy Graphic Organizer Alam ng mga mag-aaral bago pa matalakay ang paksa. Hal. Ano ang alam ninyo sa revolution noon? Bagong Konsepto Familyar na Konsepto Pagkakatulad Pagkakaiba Ugnayan
 • 17. 15. Elaborative Interrogation Para sa Sanhi at Bunga Bakit? Ano ang bago kong natutunan Ano ang natutunan ko tungkol dito + = Posibleng
 • 18. 16. Inquiry Chart Para sa Tunguhin, Kilos at Kinalabasan Paksa Tanong 1 Tanong 2 Tanong 3 Tanong 4 Iba Pa Bagong Tanong Ano ang alam namin? Sanggunian Sanggunian Sanggunian Mga Buod
 • 19. 17. Question – Answer Relationship sa Paghahambing at Kontrast Sa aklat Sa Iyong Isip Nakatalang Tanong/Sagot Pinagsamang Tanong/Sagot Ang awtor at ako Tanong/Sagot Sa aking sarili Tanong / Sagot 18. Role – play at Simulasyon Sa istratehiyang ito, inilalagay ang mag-aaral sa isang sitwasyong maaaring sa tunay na buhay. Binibigyan sila ng papel na gagampanan o di kaya’y umaakto sila bilang kanilang sarili. Mapalawak ang istratehiyang ito kung: a. Ang pokus ng mga mag-aaral ay nasa paghahatid ng mensahe at di sa pagsasanay sa wika.
 • 20. b. Higit na dinidibdib ng mag-aaral ang papel na kanyang ginagampanan sapagkat higit na makatotohanan ang sitwasyon. c. Ang mag-aaral ang kailangang lumikha ng interaksyon batay sa papel at mensaheng naiisip at di ang guro. Ang paggamit ng cued dialog ay isang uri ng gawaing pangkomunikatibo. Kontrolado ng guro ang sitwasyon, subalit ang pagpili ng wikang gagamitin ay nasa mag-aaral. Naipapakita ng mag-aaral ang pagiging malikhain niya sa ganitong pagsasanay. 19. Guide – O-Rama Pagpapasagot ng mga tanong na may kaugnayan sa teksto. Takda / Tanong Tugon ng mga Mag-aaral 1. Anu-ano ang mga palatandaan na malapit na ang PASKO? 2. Bakit nagdiriwang tayo ng PASKO?
 • 21. Hatiin sa 5 pangkat ang klase. Dito’y may inihandang tanong para sagutin ng mga kasapi. 1.Bawat mag-aaral ay kukuha ng bilang 1,2,3,4 & 5 2. Magbibigay ng katanungan ang guro at ang mga mag-aaral ay mag- iisip ng mga kasagutan at pagpapaliwanag sa mga sagot nila. 3. Tatawag ng bilang ang guro. Ang natawagan na bilang ang siyang magbibigay ng mga kasagutan at pagpapaliwanag ng pangkat. 20. Numbered Head Together Tanong: Anu-ano ang inyong naalala sa paksang tinalakay? N A A L A L A 21. Walk – A – Bout Technique
 • 22. Tanong: Ibigay ang inyong reaksyon sa paksang tinalakay? R E A K S Y O N Tanong: Anu-ano ang inyong nauunawaan at napatunayan sa paksang tinalakay? N A U N A W A A N
 • 23. Hakbang 1 – Interbyuhin ng A ang B; C ang D Hakbang 2 – Interbyuhin ng B ang A; D ang C Hakbang 3 – Sinasabihan ng A ang C at D tungkol kay B Sinasabihan ng C ang A at B tunkol kay D Sinasabihan ng B ang C at D tungkol kay A Sinasabihan ng D ang A at B tunkol kay C 22. Three – Step Interview Sa bawat pangkat, 3 kasapi. Ang paggamit ng wikang Filipino ay paraan para magkaunawaan ang mga Pilipino Bakit kailangang gamitin ang wikang Filipino? (Isulat sa Manila Paper ng bawat pangkat) (Ilarawan sa pamamagitan ng “drawing”) 1. Ang bawat pangkat ay may gawain. 2. Ang isang kasapi ay maiwan samantalang ang dalawang strayer ay pupunta sa ibang pangkat at obserbahan ang ibang pangkat. 23. One Stay – 2 Strays
 • 24. 3. Ang 2 strayers ay babalik sa orihinal na pangkat at sabihin sa kanilang pangkat kung anu ang naobserbahan nila. Pag-uugnay ng karanasan sa tulong ng pangkatang gawain. 24. Cycle Graph Binhi Punla Sibol Ani
 • 25. Paksa: Ang Wikang Filipino Kasapi: Lider at 8 mag-aaral Paraan: Magsisimula ang lider, susundan ng mga kasapi. 25. Round Robin Lider 1. Pagbabahaginan ng mga kasapi ng pangkat. 2. Pagdadagdag ng guro kung kinakailangan. 3. Pagbibigay ng feedback sa mga nakinig.
 • 26. A. Pagguhit ng larawan ng mukha ng tao na nagpapakita ng mangingibabaw na damdamin. 26. Pictomorps (Pictomorph) Malungkot Masaya Nag-aalinlangan Nagmamalaki Tukuyin kung ano ang sinasagisag ng sumusunod na mga larawan at ipaliwanag ang kaugnayan nito sa kalayaan. 27. Visual Spatial Watawat Ibon Kadena
 • 27. Sang-ayon Ingles lang ba ang tanging paraan Di-sang-ayon upang umunlad ang Pilipinas 28. Discussion Web 29. Concept Map d e t a l y e det alye detalye detalye d e t a l y e deta lye detalye detalye PAKSA
 • 28. a. Iparinig ang tape ng atungal ng leon at ingit ng daga o iba pang hayop. b. Pabayaang hulaan ng mga mag-aaral kung anong hayop ang mga iyon. c. Pag-usapan ang kaibahan ng leon, daga at iba pang hayop. 30. Pagpaparinig ng Tape 31. Pagkukuwento na may Himig a. Sasabihin ng gurong ipikit ang mga mata habang binbasa niya ang kuwento. b. Manatiling nakapikit habang di pa tapos ang pagkukuwento. c. Pagkatapos basahin ang kuwento, ibuka ang mga mata. d. Tanungin ang mga mag-aaral hinggil sa kuwento.
 • 29. Pagtataya: Pumili ng limang panitikan .Lapatan ng angkop na estratehiya ang bawat isa. Ipaliwanag kung bakit ganito ang estratehiya na pinili. Paalala: Ilakip ang Buong kwentong napili.
 • 30. Pamanatayan  Kaangkupan-30 puntos  Nilalalaman-60 puntos  Wika at gramatika-10 puntos  Kabuuan- 100 puntos