SlideShare a Scribd company logo
JEANELLE F. BRUZA
GURO
PANALANGIN
Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay
ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay
matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip
upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin
at maunawaan ang mga aralin na makatutulong
sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito.
Amen.
P
R
E
S
E
N
T
A
T
I
O
N
T
I
T
L
E
2
Topic one
Subtitle
BALIK-ARAL
Panuto: Ayusin ang mga letra
upang mabuo ang salita na
inilalarawan.
4
LAYUNIN
Sa bahagİng ito, inilalahad ang nais
makamit sa pamamagitan ng
pananaliksik. Ito ang tinutukoy na
adhikaing nais patunayan,
pabulaanan, mahimok, maiparanas,
o ipagawa ng pananaliksik.
5
METODO
Ilalahad ang uri ng kasangkapan
o instrumentong gagamitin
upang maisagawa ang
pamamaraan ng pananaliksik.
Nakabatay sa disenyo at
pamamaraan ang instrumento.
6
GAMIT NG PANANALIKSIK
Nagsasaad na isinasagawa ang
pananaliksik upang tumuklas
ng mga bágong kaalaman at
impormasyon na magiging
kapaki-pakinabang sa mga
tao. 7
ETIKA NG PANANALIKSIK
Mahahalagang prinsipyo na
dapat isa isip ng mga
mananaliksik.
8
Tala salitaan
Alamin natin!
Panuto: Alamin ang mga letrang
katumbas ng bawat numero upang
malaman ang mga salita na
binibigyang kahulugan sa bawat
bilang. 9
PROSESO
Oito ang sistematikong paraan sa
pagsasagawa ng isang bagay tulad ng
pananaliksik.
(https://www.tagaloglang.com/proseso/)
10
LAYUNIN
Omithiin o tunguhin. Ito ang nais
makamit sa pananaliksik.
(https://brainly.ph/que stion/543954
11
GAMIT
Oito ay estratehikong instrumento sa
pangangalap ng impormasyon para
masagot ang layunin ng pananaliksik. Ito
ay sumusukat din sa iba’t ibang varyabol
kaugnay ng paksa.
(https://lib.dmu .edu/db/cinahl/instrum )
12
METODO
O ito ay makaagham at masining
na pamamaraan o hakbangin sa
pagkamit ng layunin ng
pananaliksik. (Balunsay, 2020)
13
PARAAN
Oito ang hakbang sa pagkamit
ng isang layunin o tunguhin.
(Bernales, 2016)
14
PAGSULAT
Oisa sa mga makrong kasanayan na dapat
malinang sa isang indibiwal. Ito ay pisikal
at mental na aktibiti para sa iba't ibang
layunin.
(https://www.slideshare.n
et/jombasto7/pagsulat1599554)
15
ETIKA
Oito ay mga tuntunin sa pananaliksik.
Nakalahad dito ang mga
pananagutan ng isang mananaliksik.
(Balunsay, 2020)
16
PANANALIKSIK
O isang paraan ng pangangalap ng
impormasyon gamit ang matalinong at
organisadong metodo na may sinusunod
na etika para sa mas maayos, malinis at
komprehensibong pagsasagasawa.
(Balunsay, 2020)
17
ALAM MO BA?
Etnograpiya: Isang Qualitative Research Method na
Ginamit sa Antropolohiya
Ang etnograpiya ay tumutukoy sa isang uri ng
pamamaraan ng pananaliksik na husay. Ang
kwalitatibong pananaliksik ay nagsasangkot ng pagkolekta,
pagsusuri at interpretasyon ng hindi numerical na data.
Nilalayon nitong punan ang mga kakulangan sa kaalaman
sa isang paksa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang
sa mga paniniwala, pag-uugali, pag-uugali, pakikipag-
ugnayan, pananaw, at karanasan ng mga tao.
18
Ang pormang ito ng pananaliksik
ay nagbubunga ng malalim na
impormasyon na ginagamit upang
pag-aralan ang mga salik sa
lipunan at kultura ng mga
indibidwal o komunidad.
19
Panimulang Pagsubok:
Panuto: Ayusin sa tamang
pagkasunod-sunod ang mga
hakbang sa pagsulat ng
pananaliksik.
20
Hakbang sa Pagsulat ng Pananaliksik
Ang pananaliksik ay sumusunod sa
makaagham na metodo o scientific
method. Ito ay nagsisimula sa
pagmamasid at pagtukoy ng suliranin,
pagbubuo ng hinuha kung disenyo ay
eksperimental, pangangalap ng datos,
pagsusuri ng datos, at paglalahad ng
napagkuro o kongklusyon. (Balunsay, 2020)
21
Pagtukoy sa Suliranin/Pag-alam ng mga Layunin
Pagpili ng Paksa
Maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili
ng paksang kanilang sasaliksikin. Karaniwan ang
kanilang napipiling paksa ay nagawan na ng
pananaliksik nang maraming ulit. Huwag nating
kalimutan na ang paksa
ang pangunahing ideya na daan sa takbo ng
isinagawang pananaliksik kayâ napakahalaga ang
pagpili ng paksa.
22
Iba’t Ibang Maaaring Mapagkunan ng Paksa
1. Social Media
2. Telebisyon
3. Diyaryo at Magasin
4. Mga Pangyayari sa iyong paligid
5. Sariling Interes
23
LAYUNIN NG PANANALIKSIK
Narito ang mga layunin ng pananaliksik (base sa
aklat nina Garcia et al.)
OMabigyan ng kasiyahan ang kuryusidad ng tao.
OGumagawa táyo ng pananaliksik dahil nais nating
mabigyan ng kasagutan ang mga tiyak na
katanungan. Nabibiyang-linaw ang maraming
katanungan sa kaisipan natin bílang mananaliksik.
24
OMalutas ang isang partikular na isyu o
kontrobersiya. Mga kontrobersiyang bumabalot
sa ating kaisipan, mga kontrobersiyang
nagaganap sa ating bansa na unti-unti nang
nasasagot ang mga ito sa pamamagitan ng
pananaliksik.
O Makatuklas ng mga bágong kaalamam.
O Maging solusyon ito sa suliranin.
Laging tatandaan na ang layunin ng pananaliksik
ay siyang sasagot sa iyong gagawing pag-aaral.
25
Basahin at Alamin Natin!
PANUTO: Ating basahin ang
halimbawang abstrak at pagkatapos
ay ating sagutin ang mga
sumusunod katanungan.
26
ABSTRAK A.
Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay upang masuri ang estilo ng pagkatuto ng mga mag-
aaral sa ika-anim na baitang bilang basehan ng interbensyon at epektibong pagtuturo at
pagkatuto sa asignaturang Filipino. Mayroon animnapu't isang (61) respondente ang
pananaliksik na ito at gumamit ng pamaraang palarawang disenyo. Ang resulta ay nagpapkita na
ang pangunahing estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral na lalaki ay kinestetik na may frequency
na 409 0 36.65 na bahagdan, samantalang awditori ang sa mga mag-aaral na babae na may
frequency na 374 0 34.63 na bahagdan. Ang natamong X2 value na 1.7 ay mas mababa sa 5.99
na critical value sa 0.05 level of probability teybol gamit ang degree of freedom na 2. Ang Null
hypothesis na nagsasabing walang significant relationship o malaking kaugnayan ang estilo ng
pagkatuto ng mga lalaki at babaeng mag-aaral ay tinanggap. Ang paaralan ay nararapat na
magsagawa ng Leaming Action Cell (LAC) session para sa guro na ang paksa ay tungkol sa
estilo ng pagkatuto, laluna sa kinestetik at awditory upang makapagbigay ng angkop na
pamamaraan na gagamitin sa pagtuturo upang mapataas ang marka at malinang ang
kakayahan ng mga magaaral ngayong 21st century.
Bata, Bata, Paano Ka Matututo? Isang Pagsusuri tungkol sa Estilong Pagkatuto ng mga Mag-
aaral sa Ika-anim na Baitang sa Paaralang Elementarya ng Kaytitinga, taong panuruan 2015-
27
ABSTRAK B.
Maipakita ang kaugnayan o korelasyon ng pagdalo sa mga seminar/ pagsasanay at ang Oplan
Pagmamasid sa mga kalakasan at kahinaan ng mga guro na nagtuturo ng asignaturang
Filipino.Ang disenyo ng pag-aaral na ito ay ginamitan ng Correlational Studies na inilahad sa
Input - Process - Output (PO) na pamamaraan at ang metodolohiya ay sumasaklaw sa
deskriptibong uri ng pananaliksik o pag-aaral. Mula sa 435 guro sa Filipino mula sa iba't ibang
antas, kumuha ng walumpung (80) kalahok bilang kinatawan ng dalawampung bahagdan (20%)
ng populasyon upang gamitin sa pag-aaral. Makabuluhan ang naging resulta ng pag-aaral sa
kadahiIanang naging masusi at napatunayan na may epekto ang seminar at workshop sa
pagpapabuti at pagpapalakas ng mga kahinaan ng guro. Sa value ng r na 0.67, naipakita ng
istatistiko na mayroong korelasyon (katamtaman) arg mga baryabol.Tinatayang ang pag-aaral na
ito ay tunay na makatutulong sa ating mga Punongguro at tagamasid upang lalo pang mapag-
ibayo ang pagkakaroon ng mga kasanayan at pagsasanay para makatulong sa pagtuturo ng
mga gurong Filipino sa Elementarya at Sekundaryang antas.
“Plan Pagmamasid: Kahinaan At Kalakasan Ng Mga Guro Sa Proseso Ng Pagtuturo Ng Filipino”
Elpidia B. Bergado, ANG GURO: Saliksik (Bertud ng Edukador), Vol.5(2015-2016) 28
MGA KATANUNGAN:
1.Mula sa Abstrak ng halimbawang
pananaliksik, ano ang pangunahing paksa?
Ibigay ang bahagi ng pananaliksik na
sumusuporta sa iyong sagot.
2.Basahin ang mga layunin ng pananaliksik, ano
ang iyong napansin? Sa iyong palagay,
makatutulong ba ito sa mas maayos na
pagsasagawa ng pananaliksik? Paano?
29
Pagrebyu ng Kaugnay na Literatura
Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at
propesyonal na mga babasahin na may kinalaman sa
ginagawang pag-aaral. Nagbibigay rin ng higit na malinaw
nakaalaman ang mga literatura at pag-aaral na inilakip sa
pananaliksik na ang motibo aymadagdagan ang kaalaman
ng mga mambabasa, lalo na ang mga kasama sa
bahagingKahalagahan ng Pag-aaral.
Mayroon ding mga bahagi na makapagbibigay-
ambag sa napapanahong mga isyu partikular na sa larang
ng Edukasyon.
30
Pagbuo ng Hinuha/Hipotesis
Ang parte na ito ng pananaliksik ay kung saan
bumubuo ang mananaliksik ng mga hula o prediksyon
kaugnay ng kalalabasang pag-aaral. Maaaring ang mga
ito’y pabigla- biglang mga palagay.
31
Metodo/Pamamaraan
Pagtuklas sa Lawak ng Populasyon
Ito ang ikalawang kabanata o tsapter sa mga sulating
pananliksik. Nakapaloob dito ang mga sumusunod na
mahahalagang bahagi:
ODisenyo ng Pag-aaral
Ipinaliliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo
sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan,
historical, o kayâ’y eksperimental.
OMga Kalahok at Sampling
Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bílang ng mga kasangkot sa
pagaaral, tiyak na lugar, at ang hangganan ng kaniyang paksang
tatalakayin sa pananaliksik pati na ang tiyak na panahong sakop ng
pag-aaral.
32
Mga uri ng pananaliksik:
1. Pananaliksik na Eksperimental -
Pinakamabisang uri kung nais tukuyin ang
ianaasahang resulta. Binibiyang pansin ang mga
posibleng dahilan na maaaring tumugon sa suliranin
Halimbawa: Saan higit na madaling matuto sa
matematika batay sa wikang ginagamit
33
2. Korelasyonal na Pananaliksik - Matukoy ang
kaugnayan ng 2 baryabol nang Makita ang
implikasyon nitó at epekto sa isa’t isa, Makatutulong
para magkaroon ng prediksiyon sa kalalabasan ng
pananaliksik
Halimbawa: Kaugnayan ng kinalakhang paligid sa
pagiging goal- oriented ng isang Tao.
3. Pananaliksik na Hambing-Sanhi - Pag-alam sa
dahilan o pagkakaiba ng dalawang bagay o tao
Halimbawa: Paghahambing sa kahusayan ng mga
mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan
34
4. Sarbey na Pananaliksik - Pagpapayaman at
pagpaparami ng datos
Halimbawa: Pagkuha ng persepsiyon ng mga
mag-aaral sa pagtaas ng matrikula
5. Etnograpikong Pananaliksik - Kultural na
pananaliksik
Halimbawa: Uri ng pamumuhay ng mga
Mangyan sa Mindoro
35
6. Historikal na Pananaliksik - Pagtuon sa
nagdaang pangyayari. Magpabatid ng
katotohanan ng nakalipas na pangyayari
Halimbawa: Pag-alam sa lawak ng angkan
7.Kilos-saliksik (Action Research) –
Benepisyal, May suliraning kailangang tugunan.
Nagbibigay ng solusyon
Halimbawa: Pagtukoy sa suliranin ng
pamayanan
36
8. Deskriptibong Pananaliksik - Paglalarawan
ng isang penomenong nagaganap kaugnay sa
paksa. Pinakagamiting uri ng pananaliksik
Halimbawa: Pagtukoy sa iba’t ibang halamang
gamot sa Pilipinas
37
Uri ng Pananaliksik Batay sa Klase ng
Pagsisiwalat ng Datos
1. Kuwantiteytib- Ito ay ginagamit sa pagkalap
ng numeriko o istadistikal na datos upang
makabuo ng pangkalahatang pananaw na
kumakatawan sa paksa o isyu na pinag-
aaralan.
38
2. Kuwaliteytib - Ito ay ginagamit sa pagkalap
ng datos ng mga karanasan ng tao sa kanilang
ginagalawang lipunan na hindi maaaring isalin
sa numerikong pamamamaraan upang makita
ang magkakaibang realidad ng paksa o isyu na
pinag-aaralan.
39
Uri ng Pananaliksik ayon sa Pagkuha ng
Sampol
1. Simple Random- ang bawat miyembro ng
populasyon ay may pantay na pagkakataon na
magsilbing sampol
2. Stratified Sampling -Pagpili na ang mga
tiyak na subgroup ay magkakaroon ng sapat na
bílang ng mga kinatawan sa loob ng sampol
40
Hakbang: -Hinahati ang grupo na ang
bawat isa ay nabibilang sa katulad na istratum. -
Gumamit ng pa-random sa pagpili ng mga
kalahok sa bawat istratum.
41
3. Sampling na Klaster- Tinatawag ding “Area
Sampling”. Pumipili ng mga myembro ng sampol
nang pa-klaster kaysa gumamit ng hiwalay na mga
indibidwal. Klaster na grupo – grupong may
magkakatulad na katangian.
4. Sistematikong Sampling- Plano para sa pagpili
ng mga miyembro matapos na mapili nang pa-
random ang panimula. Pagtiyak sa sampling interval
at constant sampling interval.
42
5. Convenience Sampling- Batay sa
kaluwagan ng mananaliksik o ang
accessibility nitó sa nagsasaliksik
Halimbawa: Pagtawag sa telepono o Pop-up
survey sa internet
6.Purposive Sampling- Ginagamit batay
sa paghuhusga at kaalaman ng
mananaliksik upang makuha ang
representiveness ng populasyon.
43
V at VI. Aktuwal na pangangalap ng datos/ Paglilikom
at tabyulasyon ng mga datos at impormasyon.
Kasangkapan sa Pangangalap ng Datos
Sa pangangalap ng datos, may tatlong pangunahing ginagamit:
1.Talatanungan- Ang talatatanungan ay ginagamit ng mga
mananaliksik kung saan ay isinusulat ang mga tanong na
pinasasagutan sa mga respondente. Ito ang pinakamadaling
paraan sa pangagalap ng datos.
 Open-ended na talatanungan- Ang mga respondent ay
malaya sa pagsagot.
 Close-ended na talatanungan- Uri ng talatanungan ng may
pagpipilian
44
2. Ang pakikipanayam- Ito ay maisasagawa kung
possible ang inter-aksiyong personal.May dalawang uri
ito.
 Binalangkas na pakikipanayam o structured interview
 Di-binalangkas na pakikipanayam o unstructured
interview
3. Obserbasyon - Kinapapalooban ito ng obserbasyon
ng mananaliksik sa sitwasyong pinagaaralan.
May dalawang uri ito:
 Di-pormal na obserbasyon- Itinatala lamang ang mga
napag-usapan at walang limitasyon sa mga
45
Paraan ng pangangalalap ng datos
a. Kahusayan sa pagsubok- Isinasaad kung
paano gagawin para masubok ang Reliability ng
pag-aaral.
b. Pagsusuri ng mga Datos- Tinatawag din itong
pag-aanalisa ng mga datos. Sa bahaging ito
ipinaliliwanag ng mananaliksik ang paraan ng pag-
aanalisa ng mga natagpuang kasagutan ng mga
kasangkot sa pag-aaral, maaaring sa paraang
46
DALAWANG (2) URI NG PAGTATALÂ NG MGA
IMPORMSYON O DATOS
1. Tuwirang Sipi - Ito ay eksakto o kompletong
pagsipi ng bahagi ng orihinal na teksto. Maaaring
ito ay isa o higit pa sa isang salita, parirala,
pangungusap, o talata.
2. Pabuod - Ang orihinal na teksto ay kailangang
ibuod sapagkat may mga tekstong mahahaba.
Kailangang maisagawa ito sa pamamagitan ng
paggamit ng sariling pananalita ng mananaliksik.
(Paraphrasing ang tawag dito) 47
Talaan ng Sanggunian/ Bibliyograpiya
a. APA – American Psychological
Association, ang estilong APA ay kadalasang
ginagamit sa mga siyentipikong pananaliksik sa
larangan ng sikolohiya, medisina, agham
panlipunan, at iba pang mga teknolohikal na
larangan.
b. MLA – Modern Language Association,
karaniwang ginagamit sa mga akademiko at
iskolarling papel sa malalayang sining o liberal arts
at sa disiplina ng Humanidades.
48
VII at VIII. Pagbuo ng konklusyon at rekomendasyon
Konklusyon:
OAng kongklusyon ay inilalahad ang mga
mahahalagang elemento ng patunay batay
sa naging resulta ng isinasagawang
pagtataya na pinangalawahan ng
balidasyon.
Rekomendasyon
Oito ay mungkahi ng mga tao ayon sa
nakikita, nabasa o naobserbahan upang
mas mapangalgaan ang isang bagay, issue
at usapin.
OIto ay mga batayan sa napapanahong
pagbabago upang mapataas pa ang antas o
rating. 50
Oito ay nagbibigay suhestiyon upang
maslalong magbigay kahulugan o
kapakipakinabang ang mga bagay o pinag-
uusapan.
Ogumagamit ng mungkahi base sa
partisipasyon ng grupo ipang magbigay
ideya, pakinabang, pagbabago at o
bagong polisiya.
51
IX. Diseminasyon ng pananaliksik
Pagpublish o pagsulat ng pinal na
kopya ng iyong pananaliksik.
I. Paglalahat:
Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na
katananungan.
1. Base sa ating talakayan, paano mo
mailalarawan ang isang pananaliksik?
2. Sa iyong palagay makakatulong ba ang
pagkilala sa pinagmulan ng idea at batis ng
impormasyon sa iyong pananalik?
3. Paano makatutulong ang pagkilala sa lahat ng
mga impormasyon at datos sa pagbuo ng
pananaliksik?
54
Panuto: Magtalâ ng mga napapanahong isyu o paksa
na makukuha mula sa sumusunod:
55
Internet/
Social
Media
Telebis
yon
Diyaryo/ma
gasin
Mga
pangyaya
ri sa
paligid
Sariling
Interes
Mula sa naitalang mga paksa, pumili ng isa at
ano sa tingin mo ang mga dapat isaalang-alang sa
pagpili ng paksang pananaliksik.
Panuto: Pumili ng isang paksa mula sa
Gawain 1. Isulat ang paksa sa ibaba at
ilahad kung ano-ano ang layunin mo sa
napiling paksa.
Paksa:______________________
1.______________________________
2.______________________________
3.______________________________
57
58
Gawain 1: PAGTAPAT-TAPATIN: Piliin sa hanay B ang
mga terminong inilalarawan kahulugan sa hanay A.
Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Titik
lámang.
59
60
Gawain 3: Gámit ang mga detalye sa ibaba, gumawa
ng isang talasangunian. Isulat ito sa iyong
sagutang papel.
1. Mga May-akda: Benjie A. Amarillas, Sharon Rose
L. Mendoza, Jennifer E. Quinto
Pamagat: Edukasyon sa Pagpapakatao
Lugar: Quezon City
Tagapaglathala: St. Bernadette Publishing House
Corporation
Taon: 2017
61
2. Mga May-akda: Jose, F,S,
Pamagat: Why we are Shallow
Pangalan ng Pahayagan: Philippine Star
Tagapaglathala: http://www.philstar.com/arts-and-
culture/725822/why-we-are-shallow
Taon: 2012
3. Derektor: Loy Arcena (October, 2017)
Pamagat: Ang Larawan (Pelikula).
Tagapaglathala: Viva Films
Lugar: Pilipinas Taon: 2017
ATING IWASTO
ANG INYONG
MGA PAPEL….
62
63
1. Edukasyon sa Pagpapakatao, Benjie A.
Amarillas, Et Al., St. Bernadette Publishing
House Corporation, Quezon City, 2017.
2. Why we are Shallow, Jose, F.S, Philippine
Star, http://www.philstar.com/arts-and-
culture/725822/why-we-are-shallow,2012.
3. Ang Larawan, Loy Arcena, Viva Films,
Pilipinas, 2017.
64
Panuto: Sagutin ang katanungan.
1. Ano ang maitutulong sa iyo ng iyong
mga nalaman ngayong araw?
2. Ano ang maitutulong sa atin ng
pananaliksik?
3. Sa iyo bilang mag-aaral? Sa ating
lipunan?
Bakit kailangan nating manaliksik?
MAIKLING
PAGSUSULIT
65
66
PANUTO: Dugtungan ang mga
pambungad na salita na ito ng kung
ano ang iyong natutunan sa araw na
ito. Isulat iito sa inyong kwaderno.
Nabatid ko na ___________________.
Naunawaan ko na ________________.
MARAMING
SALAMAT!

More Related Content

What's hot

Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
shekainalea
 
Anapora Katapora.pptx
Anapora Katapora.pptxAnapora Katapora.pptx
Anapora Katapora.pptx
DyanLynAlabastro1
 
Pagtatalo
PagtataloPagtatalo
Pagtatalo
Jheng Interino
 
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptxKaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
MariaCecilia93
 
Mga aralin sa masining na pagpapahayag
Mga aralin sa masining na pagpapahayagMga aralin sa masining na pagpapahayag
Mga aralin sa masining na pagpapahayag
Kath Fatalla
 
Pagtuturo at pagtataya sa wika
Pagtuturo at pagtataya sa wikaPagtuturo at pagtataya sa wika
Pagtuturo at pagtataya sa wika
RaymorRemodo
 
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayariMga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
MartinGeraldine
 
Filipino sa piling larang week 1.pptx
Filipino sa piling larang week 1.pptxFilipino sa piling larang week 1.pptx
Filipino sa piling larang week 1.pptx
ferdinandsanbuenaven
 
Anyo ng Pagpapahag
Anyo ng PagpapahagAnyo ng Pagpapahag
Anyo ng Pagpapahag
Merland Mabait
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
ErwinMarin4
 
mga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasamga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasa
RheaBautista19
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
KokoStevan
 
Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat
Aira Fhae
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
ZephyrinePurcaSarco
 
Layunin ng pagbasa
Layunin ng pagbasaLayunin ng pagbasa
Layunin ng pagbasa
Makati Science High School
 
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptxTEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
rhenalou
 
Uri ng pagbasa
Uri ng pagbasaUri ng pagbasa
Uri ng pagbasa
ElmerTaripe
 
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
Allan Lloyd Martinez
 
Uri Ng Komunikasyon
Uri Ng KomunikasyonUri Ng Komunikasyon
Uri Ng Komunikasyon
MingMing Davis
 
Dll observation batayang proseso sa pananaliksik
Dll observation batayang proseso sa pananaliksikDll observation batayang proseso sa pananaliksik
Dll observation batayang proseso sa pananaliksik
Marimel Esparagoza
 

What's hot (20)

Pagsulat
PagsulatPagsulat
Pagsulat
 
Anapora Katapora.pptx
Anapora Katapora.pptxAnapora Katapora.pptx
Anapora Katapora.pptx
 
Pagtatalo
PagtataloPagtatalo
Pagtatalo
 
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptxKaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
Kaalaman at Kasanayang Komunikatibo sa Pagtuturo at Pagkatuto ng Filipino 1.pptx
 
Mga aralin sa masining na pagpapahayag
Mga aralin sa masining na pagpapahayagMga aralin sa masining na pagpapahayag
Mga aralin sa masining na pagpapahayag
 
Pagtuturo at pagtataya sa wika
Pagtuturo at pagtataya sa wikaPagtuturo at pagtataya sa wika
Pagtuturo at pagtataya sa wika
 
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayariMga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
Mga hudyat sa paglalahad ng pangyayari
 
Filipino sa piling larang week 1.pptx
Filipino sa piling larang week 1.pptxFilipino sa piling larang week 1.pptx
Filipino sa piling larang week 1.pptx
 
Anyo ng Pagpapahag
Anyo ng PagpapahagAnyo ng Pagpapahag
Anyo ng Pagpapahag
 
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...Ang teksto at tekstong importmatibo  pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
Ang teksto at tekstong importmatibo pagbasa at pagsusuri ng iba't ibang tek...
 
mga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasamga teorya sa pagbabasa
mga teorya sa pagbabasa
 
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng PananaliksikProseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
Proseso sa Pagsulat ng Pananaliksik
 
Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat Retorika: Pagsulat
Retorika: Pagsulat
 
tekstong impormatibo
tekstong impormatibotekstong impormatibo
tekstong impormatibo
 
Layunin ng pagbasa
Layunin ng pagbasaLayunin ng pagbasa
Layunin ng pagbasa
 
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptxTEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
TEKSTONG IMPORMATIBO.pptx
 
Uri ng pagbasa
Uri ng pagbasaUri ng pagbasa
Uri ng pagbasa
 
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
Kompetensi ng Filipino sa Senior High School (SHS)
 
Uri Ng Komunikasyon
Uri Ng KomunikasyonUri Ng Komunikasyon
Uri Ng Komunikasyon
 
Dll observation batayang proseso sa pananaliksik
Dll observation batayang proseso sa pananaliksikDll observation batayang proseso sa pananaliksik
Dll observation batayang proseso sa pananaliksik
 

Similar to pananalksik.pptx

PANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdfPANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdf
ChristephenMaeCruspe
 
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptxDisenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
IanCeasareTanagon
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Eliezeralan11
 
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Reggie Cruz
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
MortejoMaryMaeE
 
Disenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng PananaliksikDisenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng Pananaliksik
John Lester
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanElain Cruz
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksikAllan Ortiz
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
HASDINABKARIANEBRAHI
 
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptxDisenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
gracedagan4
 
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
ChristineJaneOrcullo
 
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptxQ2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
CRISTYMAEDETALO
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
ferdinandsanbuenaven
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
EVAFECAMPANADO
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
ferdinandsanbuenaven
 
Kilos pananaliksik at aplayd reserts
Kilos pananaliksik at aplayd resertsKilos pananaliksik at aplayd reserts
Kilos pananaliksik at aplayd reserts
Reggie Cruz
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Reggie Cruz
 

Similar to pananalksik.pptx (20)

PANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdfPANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdf
 
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptxDisenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
Disenyo_At_Pamamaraan_ng_Pananaliksik.pptx
 
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptxJean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
Jean-Rose Powerpoint Presentation.pptx
 
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
 
Disenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng PananaliksikDisenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng Pananaliksik
 
Mga batayang kaalaman
Mga batayang kaalamanMga batayang kaalaman
Mga batayang kaalaman
 
Sulating pananaliksik
Sulating pananaliksikSulating pananaliksik
Sulating pananaliksik
 
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
4Q-2S_ REVIEWER-PAGBASA AT PAGSUSURI.docx
 
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptxDisenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
Disenyo at pamamaraan ng pananaliksik.pptx
 
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
PPIITTP_Q4_M1_Pagsusuri-ng-ilang-halimbawang-pananaliksik-sa-Filipino-batay-s...
 
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptxQ2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
Q2_Introduksyon-sa-Pananaliksik-sa-Wika-at-Kulturang-Pilipino-1.pptx
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Kilos pananaliksik at aplayd reserts
Kilos pananaliksik at aplayd resertsKilos pananaliksik at aplayd reserts
Kilos pananaliksik at aplayd reserts
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 

More from JEANELLEBRUZA

Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
JEANELLEBRUZA
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
JEANELLEBRUZA
 
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
JEANELLEBRUZA
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
JEANELLEBRUZA
 
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptxModyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
JEANELLEBRUZA
 
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptxPAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
JEANELLEBRUZA
 
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
JEANELLEBRUZA
 
EAPP Thesis statement.pptx
EAPP Thesis statement.pptxEAPP Thesis statement.pptx
EAPP Thesis statement.pptx
JEANELLEBRUZA
 
21st-LESSON-1&2.pptx
21st-LESSON-1&2.pptx21st-LESSON-1&2.pptx
21st-LESSON-1&2.pptx
JEANELLEBRUZA
 
PERFORMANCE TASK 3.pptx
PERFORMANCE TASK 3.pptxPERFORMANCE TASK 3.pptx
PERFORMANCE TASK 3.pptx
JEANELLEBRUZA
 
21st_Week3_module 8.pdf
21st_Week3_module 8.pdf21st_Week3_module 8.pdf
21st_Week3_module 8.pdf
JEANELLEBRUZA
 
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptxMultimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
JEANELLEBRUZA
 
FPLWEEK 6.pptx
FPLWEEK 6.pptxFPLWEEK 6.pptx
FPLWEEK 6.pptx
JEANELLEBRUZA
 

More from JEANELLEBRUZA (13)

Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
Liham pang negosyo (GAabay sa Pagsulat ng isang liham pang negosyo/kalakal) ....
 
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
PAGSULAT NG REAKSYONG PAPEL (paano nga ba ang pagsulat ng reaksyng papel?)
 
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
Mabisang paraan ng Pamamahayag sa asignaturang Filipino (Isang pagsasanay)
 
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptxPAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
PAGGAWA NG DOKUMENTASYON SA FILIPINO (GABAY SA PAGGAWA).pptx
 
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptxModyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
Modyul1_PAgbasa at PAgsusuri sa wika at kulturang Filipino.pptx
 
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptxPAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
PAGBASA AT PANANALIKSIK SA WIKA AT KULTURANG FILIPINO Modyul 1 week 1-2.pptx
 
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
21st century literature 2nd Quarter (week 1 and 2 lesson 5)
 
EAPP Thesis statement.pptx
EAPP Thesis statement.pptxEAPP Thesis statement.pptx
EAPP Thesis statement.pptx
 
21st-LESSON-1&2.pptx
21st-LESSON-1&2.pptx21st-LESSON-1&2.pptx
21st-LESSON-1&2.pptx
 
PERFORMANCE TASK 3.pptx
PERFORMANCE TASK 3.pptxPERFORMANCE TASK 3.pptx
PERFORMANCE TASK 3.pptx
 
21st_Week3_module 8.pdf
21st_Week3_module 8.pdf21st_Week3_module 8.pdf
21st_Week3_module 8.pdf
 
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptxMultimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
Multimedia Formats in Interpreting Literary Text.pptx
 
FPLWEEK 6.pptx
FPLWEEK 6.pptxFPLWEEK 6.pptx
FPLWEEK 6.pptx
 

pananalksik.pptx

 • 2. PANALANGIN Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Amen. P R E S E N T A T I O N T I T L E 2
 • 4. BALIK-ARAL Panuto: Ayusin ang mga letra upang mabuo ang salita na inilalarawan. 4
 • 5. LAYUNIN Sa bahagİng ito, inilalahad ang nais makamit sa pamamagitan ng pananaliksik. Ito ang tinutukoy na adhikaing nais patunayan, pabulaanan, mahimok, maiparanas, o ipagawa ng pananaliksik. 5
 • 6. METODO Ilalahad ang uri ng kasangkapan o instrumentong gagamitin upang maisagawa ang pamamaraan ng pananaliksik. Nakabatay sa disenyo at pamamaraan ang instrumento. 6
 • 7. GAMIT NG PANANALIKSIK Nagsasaad na isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bágong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. 7
 • 8. ETIKA NG PANANALIKSIK Mahahalagang prinsipyo na dapat isa isip ng mga mananaliksik. 8
 • 9. Tala salitaan Alamin natin! Panuto: Alamin ang mga letrang katumbas ng bawat numero upang malaman ang mga salita na binibigyang kahulugan sa bawat bilang. 9
 • 10. PROSESO Oito ang sistematikong paraan sa pagsasagawa ng isang bagay tulad ng pananaliksik. (https://www.tagaloglang.com/proseso/) 10
 • 11. LAYUNIN Omithiin o tunguhin. Ito ang nais makamit sa pananaliksik. (https://brainly.ph/que stion/543954 11
 • 12. GAMIT Oito ay estratehikong instrumento sa pangangalap ng impormasyon para masagot ang layunin ng pananaliksik. Ito ay sumusukat din sa iba’t ibang varyabol kaugnay ng paksa. (https://lib.dmu .edu/db/cinahl/instrum ) 12
 • 13. METODO O ito ay makaagham at masining na pamamaraan o hakbangin sa pagkamit ng layunin ng pananaliksik. (Balunsay, 2020) 13
 • 14. PARAAN Oito ang hakbang sa pagkamit ng isang layunin o tunguhin. (Bernales, 2016) 14
 • 15. PAGSULAT Oisa sa mga makrong kasanayan na dapat malinang sa isang indibiwal. Ito ay pisikal at mental na aktibiti para sa iba't ibang layunin. (https://www.slideshare.n et/jombasto7/pagsulat1599554) 15
 • 16. ETIKA Oito ay mga tuntunin sa pananaliksik. Nakalahad dito ang mga pananagutan ng isang mananaliksik. (Balunsay, 2020) 16
 • 17. PANANALIKSIK O isang paraan ng pangangalap ng impormasyon gamit ang matalinong at organisadong metodo na may sinusunod na etika para sa mas maayos, malinis at komprehensibong pagsasagasawa. (Balunsay, 2020) 17
 • 18. ALAM MO BA? Etnograpiya: Isang Qualitative Research Method na Ginamit sa Antropolohiya Ang etnograpiya ay tumutukoy sa isang uri ng pamamaraan ng pananaliksik na husay. Ang kwalitatibong pananaliksik ay nagsasangkot ng pagkolekta, pagsusuri at interpretasyon ng hindi numerical na data. Nilalayon nitong punan ang mga kakulangan sa kaalaman sa isang paksa sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa mga paniniwala, pag-uugali, pag-uugali, pakikipag- ugnayan, pananaw, at karanasan ng mga tao. 18
 • 19. Ang pormang ito ng pananaliksik ay nagbubunga ng malalim na impormasyon na ginagamit upang pag-aralan ang mga salik sa lipunan at kultura ng mga indibidwal o komunidad. 19
 • 20. Panimulang Pagsubok: Panuto: Ayusin sa tamang pagkasunod-sunod ang mga hakbang sa pagsulat ng pananaliksik. 20
 • 21. Hakbang sa Pagsulat ng Pananaliksik Ang pananaliksik ay sumusunod sa makaagham na metodo o scientific method. Ito ay nagsisimula sa pagmamasid at pagtukoy ng suliranin, pagbubuo ng hinuha kung disenyo ay eksperimental, pangangalap ng datos, pagsusuri ng datos, at paglalahad ng napagkuro o kongklusyon. (Balunsay, 2020) 21
 • 22. Pagtukoy sa Suliranin/Pag-alam ng mga Layunin Pagpili ng Paksa Maraming mag-aaral ang nahihirapan sa pagpili ng paksang kanilang sasaliksikin. Karaniwan ang kanilang napipiling paksa ay nagawan na ng pananaliksik nang maraming ulit. Huwag nating kalimutan na ang paksa ang pangunahing ideya na daan sa takbo ng isinagawang pananaliksik kayâ napakahalaga ang pagpili ng paksa. 22
 • 23. Iba’t Ibang Maaaring Mapagkunan ng Paksa 1. Social Media 2. Telebisyon 3. Diyaryo at Magasin 4. Mga Pangyayari sa iyong paligid 5. Sariling Interes 23
 • 24. LAYUNIN NG PANANALIKSIK Narito ang mga layunin ng pananaliksik (base sa aklat nina Garcia et al.) OMabigyan ng kasiyahan ang kuryusidad ng tao. OGumagawa táyo ng pananaliksik dahil nais nating mabigyan ng kasagutan ang mga tiyak na katanungan. Nabibiyang-linaw ang maraming katanungan sa kaisipan natin bílang mananaliksik. 24
 • 25. OMalutas ang isang partikular na isyu o kontrobersiya. Mga kontrobersiyang bumabalot sa ating kaisipan, mga kontrobersiyang nagaganap sa ating bansa na unti-unti nang nasasagot ang mga ito sa pamamagitan ng pananaliksik. O Makatuklas ng mga bágong kaalamam. O Maging solusyon ito sa suliranin. Laging tatandaan na ang layunin ng pananaliksik ay siyang sasagot sa iyong gagawing pag-aaral. 25
 • 26. Basahin at Alamin Natin! PANUTO: Ating basahin ang halimbawang abstrak at pagkatapos ay ating sagutin ang mga sumusunod katanungan. 26
 • 27. ABSTRAK A. Ang pangunahing layunin ng pananaliksik ay upang masuri ang estilo ng pagkatuto ng mga mag- aaral sa ika-anim na baitang bilang basehan ng interbensyon at epektibong pagtuturo at pagkatuto sa asignaturang Filipino. Mayroon animnapu't isang (61) respondente ang pananaliksik na ito at gumamit ng pamaraang palarawang disenyo. Ang resulta ay nagpapkita na ang pangunahing estilo ng pagkatuto ng mga mag-aaral na lalaki ay kinestetik na may frequency na 409 0 36.65 na bahagdan, samantalang awditori ang sa mga mag-aaral na babae na may frequency na 374 0 34.63 na bahagdan. Ang natamong X2 value na 1.7 ay mas mababa sa 5.99 na critical value sa 0.05 level of probability teybol gamit ang degree of freedom na 2. Ang Null hypothesis na nagsasabing walang significant relationship o malaking kaugnayan ang estilo ng pagkatuto ng mga lalaki at babaeng mag-aaral ay tinanggap. Ang paaralan ay nararapat na magsagawa ng Leaming Action Cell (LAC) session para sa guro na ang paksa ay tungkol sa estilo ng pagkatuto, laluna sa kinestetik at awditory upang makapagbigay ng angkop na pamamaraan na gagamitin sa pagtuturo upang mapataas ang marka at malinang ang kakayahan ng mga magaaral ngayong 21st century. Bata, Bata, Paano Ka Matututo? Isang Pagsusuri tungkol sa Estilong Pagkatuto ng mga Mag- aaral sa Ika-anim na Baitang sa Paaralang Elementarya ng Kaytitinga, taong panuruan 2015- 27
 • 28. ABSTRAK B. Maipakita ang kaugnayan o korelasyon ng pagdalo sa mga seminar/ pagsasanay at ang Oplan Pagmamasid sa mga kalakasan at kahinaan ng mga guro na nagtuturo ng asignaturang Filipino.Ang disenyo ng pag-aaral na ito ay ginamitan ng Correlational Studies na inilahad sa Input - Process - Output (PO) na pamamaraan at ang metodolohiya ay sumasaklaw sa deskriptibong uri ng pananaliksik o pag-aaral. Mula sa 435 guro sa Filipino mula sa iba't ibang antas, kumuha ng walumpung (80) kalahok bilang kinatawan ng dalawampung bahagdan (20%) ng populasyon upang gamitin sa pag-aaral. Makabuluhan ang naging resulta ng pag-aaral sa kadahiIanang naging masusi at napatunayan na may epekto ang seminar at workshop sa pagpapabuti at pagpapalakas ng mga kahinaan ng guro. Sa value ng r na 0.67, naipakita ng istatistiko na mayroong korelasyon (katamtaman) arg mga baryabol.Tinatayang ang pag-aaral na ito ay tunay na makatutulong sa ating mga Punongguro at tagamasid upang lalo pang mapag- ibayo ang pagkakaroon ng mga kasanayan at pagsasanay para makatulong sa pagtuturo ng mga gurong Filipino sa Elementarya at Sekundaryang antas. “Plan Pagmamasid: Kahinaan At Kalakasan Ng Mga Guro Sa Proseso Ng Pagtuturo Ng Filipino” Elpidia B. Bergado, ANG GURO: Saliksik (Bertud ng Edukador), Vol.5(2015-2016) 28
 • 29. MGA KATANUNGAN: 1.Mula sa Abstrak ng halimbawang pananaliksik, ano ang pangunahing paksa? Ibigay ang bahagi ng pananaliksik na sumusuporta sa iyong sagot. 2.Basahin ang mga layunin ng pananaliksik, ano ang iyong napansin? Sa iyong palagay, makatutulong ba ito sa mas maayos na pagsasagawa ng pananaliksik? Paano? 29
 • 30. Pagrebyu ng Kaugnay na Literatura Ang bahaging ito ay naglalaman ng akademiko at propesyonal na mga babasahin na may kinalaman sa ginagawang pag-aaral. Nagbibigay rin ng higit na malinaw nakaalaman ang mga literatura at pag-aaral na inilakip sa pananaliksik na ang motibo aymadagdagan ang kaalaman ng mga mambabasa, lalo na ang mga kasama sa bahagingKahalagahan ng Pag-aaral. Mayroon ding mga bahagi na makapagbibigay- ambag sa napapanahong mga isyu partikular na sa larang ng Edukasyon. 30
 • 31. Pagbuo ng Hinuha/Hipotesis Ang parte na ito ng pananaliksik ay kung saan bumubuo ang mananaliksik ng mga hula o prediksyon kaugnay ng kalalabasang pag-aaral. Maaaring ang mga ito’y pabigla- biglang mga palagay. 31
 • 32. Metodo/Pamamaraan Pagtuklas sa Lawak ng Populasyon Ito ang ikalawang kabanata o tsapter sa mga sulating pananliksik. Nakapaloob dito ang mga sumusunod na mahahalagang bahagi: ODisenyo ng Pag-aaral Ipinaliliwanag ng mananaliksik sa bahaging ito ang disenyo sa pagsasagawa ng pananaliksik na maaaring palarawan, historical, o kayâ’y eksperimental. OMga Kalahok at Sampling Naglalaman ang bahaging ito ng tiyak na bílang ng mga kasangkot sa pagaaral, tiyak na lugar, at ang hangganan ng kaniyang paksang tatalakayin sa pananaliksik pati na ang tiyak na panahong sakop ng pag-aaral. 32
 • 33. Mga uri ng pananaliksik: 1. Pananaliksik na Eksperimental - Pinakamabisang uri kung nais tukuyin ang ianaasahang resulta. Binibiyang pansin ang mga posibleng dahilan na maaaring tumugon sa suliranin Halimbawa: Saan higit na madaling matuto sa matematika batay sa wikang ginagamit 33
 • 34. 2. Korelasyonal na Pananaliksik - Matukoy ang kaugnayan ng 2 baryabol nang Makita ang implikasyon nitó at epekto sa isa’t isa, Makatutulong para magkaroon ng prediksiyon sa kalalabasan ng pananaliksik Halimbawa: Kaugnayan ng kinalakhang paligid sa pagiging goal- oriented ng isang Tao. 3. Pananaliksik na Hambing-Sanhi - Pag-alam sa dahilan o pagkakaiba ng dalawang bagay o tao Halimbawa: Paghahambing sa kahusayan ng mga mag-aaral sa pribado at pampublikong paaralan 34
 • 35. 4. Sarbey na Pananaliksik - Pagpapayaman at pagpaparami ng datos Halimbawa: Pagkuha ng persepsiyon ng mga mag-aaral sa pagtaas ng matrikula 5. Etnograpikong Pananaliksik - Kultural na pananaliksik Halimbawa: Uri ng pamumuhay ng mga Mangyan sa Mindoro 35
 • 36. 6. Historikal na Pananaliksik - Pagtuon sa nagdaang pangyayari. Magpabatid ng katotohanan ng nakalipas na pangyayari Halimbawa: Pag-alam sa lawak ng angkan 7.Kilos-saliksik (Action Research) – Benepisyal, May suliraning kailangang tugunan. Nagbibigay ng solusyon Halimbawa: Pagtukoy sa suliranin ng pamayanan 36
 • 37. 8. Deskriptibong Pananaliksik - Paglalarawan ng isang penomenong nagaganap kaugnay sa paksa. Pinakagamiting uri ng pananaliksik Halimbawa: Pagtukoy sa iba’t ibang halamang gamot sa Pilipinas 37
 • 38. Uri ng Pananaliksik Batay sa Klase ng Pagsisiwalat ng Datos 1. Kuwantiteytib- Ito ay ginagamit sa pagkalap ng numeriko o istadistikal na datos upang makabuo ng pangkalahatang pananaw na kumakatawan sa paksa o isyu na pinag- aaralan. 38
 • 39. 2. Kuwaliteytib - Ito ay ginagamit sa pagkalap ng datos ng mga karanasan ng tao sa kanilang ginagalawang lipunan na hindi maaaring isalin sa numerikong pamamamaraan upang makita ang magkakaibang realidad ng paksa o isyu na pinag-aaralan. 39
 • 40. Uri ng Pananaliksik ayon sa Pagkuha ng Sampol 1. Simple Random- ang bawat miyembro ng populasyon ay may pantay na pagkakataon na magsilbing sampol 2. Stratified Sampling -Pagpili na ang mga tiyak na subgroup ay magkakaroon ng sapat na bílang ng mga kinatawan sa loob ng sampol 40
 • 41. Hakbang: -Hinahati ang grupo na ang bawat isa ay nabibilang sa katulad na istratum. - Gumamit ng pa-random sa pagpili ng mga kalahok sa bawat istratum. 41
 • 42. 3. Sampling na Klaster- Tinatawag ding “Area Sampling”. Pumipili ng mga myembro ng sampol nang pa-klaster kaysa gumamit ng hiwalay na mga indibidwal. Klaster na grupo – grupong may magkakatulad na katangian. 4. Sistematikong Sampling- Plano para sa pagpili ng mga miyembro matapos na mapili nang pa- random ang panimula. Pagtiyak sa sampling interval at constant sampling interval. 42
 • 43. 5. Convenience Sampling- Batay sa kaluwagan ng mananaliksik o ang accessibility nitó sa nagsasaliksik Halimbawa: Pagtawag sa telepono o Pop-up survey sa internet 6.Purposive Sampling- Ginagamit batay sa paghuhusga at kaalaman ng mananaliksik upang makuha ang representiveness ng populasyon. 43
 • 44. V at VI. Aktuwal na pangangalap ng datos/ Paglilikom at tabyulasyon ng mga datos at impormasyon. Kasangkapan sa Pangangalap ng Datos Sa pangangalap ng datos, may tatlong pangunahing ginagamit: 1.Talatanungan- Ang talatatanungan ay ginagamit ng mga mananaliksik kung saan ay isinusulat ang mga tanong na pinasasagutan sa mga respondente. Ito ang pinakamadaling paraan sa pangagalap ng datos.  Open-ended na talatanungan- Ang mga respondent ay malaya sa pagsagot.  Close-ended na talatanungan- Uri ng talatanungan ng may pagpipilian 44
 • 45. 2. Ang pakikipanayam- Ito ay maisasagawa kung possible ang inter-aksiyong personal.May dalawang uri ito.  Binalangkas na pakikipanayam o structured interview  Di-binalangkas na pakikipanayam o unstructured interview 3. Obserbasyon - Kinapapalooban ito ng obserbasyon ng mananaliksik sa sitwasyong pinagaaralan. May dalawang uri ito:  Di-pormal na obserbasyon- Itinatala lamang ang mga napag-usapan at walang limitasyon sa mga 45
 • 46. Paraan ng pangangalalap ng datos a. Kahusayan sa pagsubok- Isinasaad kung paano gagawin para masubok ang Reliability ng pag-aaral. b. Pagsusuri ng mga Datos- Tinatawag din itong pag-aanalisa ng mga datos. Sa bahaging ito ipinaliliwanag ng mananaliksik ang paraan ng pag- aanalisa ng mga natagpuang kasagutan ng mga kasangkot sa pag-aaral, maaaring sa paraang 46
 • 47. DALAWANG (2) URI NG PAGTATALÂ NG MGA IMPORMSYON O DATOS 1. Tuwirang Sipi - Ito ay eksakto o kompletong pagsipi ng bahagi ng orihinal na teksto. Maaaring ito ay isa o higit pa sa isang salita, parirala, pangungusap, o talata. 2. Pabuod - Ang orihinal na teksto ay kailangang ibuod sapagkat may mga tekstong mahahaba. Kailangang maisagawa ito sa pamamagitan ng paggamit ng sariling pananalita ng mananaliksik. (Paraphrasing ang tawag dito) 47
 • 48. Talaan ng Sanggunian/ Bibliyograpiya a. APA – American Psychological Association, ang estilong APA ay kadalasang ginagamit sa mga siyentipikong pananaliksik sa larangan ng sikolohiya, medisina, agham panlipunan, at iba pang mga teknolohikal na larangan. b. MLA – Modern Language Association, karaniwang ginagamit sa mga akademiko at iskolarling papel sa malalayang sining o liberal arts at sa disiplina ng Humanidades. 48
 • 49. VII at VIII. Pagbuo ng konklusyon at rekomendasyon Konklusyon: OAng kongklusyon ay inilalahad ang mga mahahalagang elemento ng patunay batay sa naging resulta ng isinasagawang pagtataya na pinangalawahan ng balidasyon.
 • 50. Rekomendasyon Oito ay mungkahi ng mga tao ayon sa nakikita, nabasa o naobserbahan upang mas mapangalgaan ang isang bagay, issue at usapin. OIto ay mga batayan sa napapanahong pagbabago upang mapataas pa ang antas o rating. 50
 • 51. Oito ay nagbibigay suhestiyon upang maslalong magbigay kahulugan o kapakipakinabang ang mga bagay o pinag- uusapan. Ogumagamit ng mungkahi base sa partisipasyon ng grupo ipang magbigay ideya, pakinabang, pagbabago at o bagong polisiya. 51
 • 52. IX. Diseminasyon ng pananaliksik Pagpublish o pagsulat ng pinal na kopya ng iyong pananaliksik.
 • 53. I. Paglalahat: Panuto: Sagutin ang mga sumusunod na katananungan. 1. Base sa ating talakayan, paano mo mailalarawan ang isang pananaliksik? 2. Sa iyong palagay makakatulong ba ang pagkilala sa pinagmulan ng idea at batis ng impormasyon sa iyong pananalik?
 • 54. 3. Paano makatutulong ang pagkilala sa lahat ng mga impormasyon at datos sa pagbuo ng pananaliksik? 54
 • 55. Panuto: Magtalâ ng mga napapanahong isyu o paksa na makukuha mula sa sumusunod: 55 Internet/ Social Media Telebis yon Diyaryo/ma gasin Mga pangyaya ri sa paligid Sariling Interes
 • 56. Mula sa naitalang mga paksa, pumili ng isa at ano sa tingin mo ang mga dapat isaalang-alang sa pagpili ng paksang pananaliksik.
 • 57. Panuto: Pumili ng isang paksa mula sa Gawain 1. Isulat ang paksa sa ibaba at ilahad kung ano-ano ang layunin mo sa napiling paksa. Paksa:______________________ 1.______________________________ 2.______________________________ 3.______________________________ 57
 • 58. 58 Gawain 1: PAGTAPAT-TAPATIN: Piliin sa hanay B ang mga terminong inilalarawan kahulugan sa hanay A. Isulat sa sagutang papel ang tamang sagot. Titik lámang.
 • 59. 59
 • 60. 60 Gawain 3: Gámit ang mga detalye sa ibaba, gumawa ng isang talasangunian. Isulat ito sa iyong sagutang papel. 1. Mga May-akda: Benjie A. Amarillas, Sharon Rose L. Mendoza, Jennifer E. Quinto Pamagat: Edukasyon sa Pagpapakatao Lugar: Quezon City Tagapaglathala: St. Bernadette Publishing House Corporation Taon: 2017
 • 61. 61 2. Mga May-akda: Jose, F,S, Pamagat: Why we are Shallow Pangalan ng Pahayagan: Philippine Star Tagapaglathala: http://www.philstar.com/arts-and- culture/725822/why-we-are-shallow Taon: 2012 3. Derektor: Loy Arcena (October, 2017) Pamagat: Ang Larawan (Pelikula). Tagapaglathala: Viva Films Lugar: Pilipinas Taon: 2017
 • 63. 63 1. Edukasyon sa Pagpapakatao, Benjie A. Amarillas, Et Al., St. Bernadette Publishing House Corporation, Quezon City, 2017. 2. Why we are Shallow, Jose, F.S, Philippine Star, http://www.philstar.com/arts-and- culture/725822/why-we-are-shallow,2012. 3. Ang Larawan, Loy Arcena, Viva Films, Pilipinas, 2017.
 • 64. 64 Panuto: Sagutin ang katanungan. 1. Ano ang maitutulong sa iyo ng iyong mga nalaman ngayong araw? 2. Ano ang maitutulong sa atin ng pananaliksik? 3. Sa iyo bilang mag-aaral? Sa ating lipunan? Bakit kailangan nating manaliksik?
 • 66. 66 PANUTO: Dugtungan ang mga pambungad na salita na ito ng kung ano ang iyong natutunan sa araw na ito. Isulat iito sa inyong kwaderno. Nabatid ko na ___________________. Naunawaan ko na ________________.

Editor's Notes

 1. PAGBATI PAGPAPAPULOT NG MGA KALAT AT PAGPAPAAYOS NG MGA UPUAN, PAGUPO NG MAAYOS ATTENDANCE PAG PAPAALALA SA SAFETY PROTOCOLS
 2. Idikit ang kartolina na may jumbled words Pagkatapos na masagot ang jumbled letters ay ipadefine ang salitang nabuo
 3. Ipost ang kartolina na may nakasulat na hakbangin Magtawag ng bata na mag lalagay ng numero sa bawat hakbangin. Ibigay ang tamang kasagutan at talakayin ito isa-isa.