SlideShare a Scribd company logo
1 of 71
1.Alin ang HINDI katangian ng isang
pananaliksik?
a.Empirikal
b.Opinyon
c.Produkto
d.Proseso
1.Alin ang HINDI katangian ng isang
pananaliksik?
a.Empirikal
b.Opinyon
c.Produkto
d.Proseso
2. Ano ang pinakaangkop na dahilan kung
bakit kailangan ang dating pag-aaral sa pagbuo
ng isang pananaliksik?
a. Daan para makakuha ng datos
b. Ipinapakita ang puwang na dapat tugunan
c. Nagiging gabay kung paano bubuo ng
kongklusyon
d. Makatutulong upang makapagtala ng mga
sangguninan
2. Ano ang pinakaangkop na dahilan kung
bakit kailangan ang dating pag-aaral sa pagbuo
ng isang pananaliksik?
a. Daan para makakuha ng datos
b. Ipinapakita ang puwang na dapat tugunan
c. Nagiging gabay kung paano bubuo ng
kongklusyon
d. Makatutulong upang makapagtala ng mga
sangguninan
3. Paano naiiba ang kaugnay na literatura sa
kaugnay na pag-aaral?
a. Ang kaugnay na pag-aaral ay dapat tungkol sa
paksa.
b. Ang Kaugnay na literatura ay may kaugnayan sa
paksa.
c. Ipinapakita ng kaugnay na literatura ang lahat ng
tesis at disertasyon
d. Saklaw ng kaugnay na pag-aaral ang lahat ng uri ng
pananaliksik tungkol sa paksa.
3. Paano naiiba ang kaugnay na literatura sa
kaugnay na pag-aaral?
a. Ang kaugnay na pag-aaral ay dapat tungkol sa
paksa.
b. Ang Kaugnay na literatura ay may kaugnayan sa
paksa.
c. Ipinapakita ng kaugnay na literatura ang lahat ng
tesis at disertasyon
d. Saklaw ng kaugnay na pag-aaral ang lahat ng uri ng
pananaliksik tungkol sa paksa.
4. Ano ang nagpapakita ng tamang proseso ng
pagbuo ng pananaliksik?
a. paglalahad ng layunin, pangangalap ng datos,
interpretasyon, kongklusyon
b. pangangalap ng datos, paglalahad ng layunin,
interpretasyon, kongklusyon
c. pangangalap ng datos, interpretasyon,
kongklusyon, paglalahad ng layunin
d. interpretasyon, kongklusyon,paglalahad ng
layunin, pangangalap ng datos
4. Ano ang nagpapakita ng tamang proseso ng
pagbuo ng pananaliksik?
a. paglalahad ng layunin, pangangalap ng
datos, interpretasyon, kongklusyon
b. pangangalap ng datos, paglalahad ng layunin,
interpretasyon, kongklusyon
c. pangangalap ng datos, interpretasyon,
kongklusyon, paglalahad ng layunin
d. interpretasyon, kongklusyon,paglalahad ng
layunin, pangangalap ng datos
5. Anong bahagi ng pananaliksik
ang sumasagot sa mga suliraning
inilahad sa pananaliksik?
a. lagom
b. kongklusyon
c. rasyonal
d. rekomendasyon
5. Anong bahagi ng pananaliksik
ang sumasagot sa mga suliraning
inilahad sa pananaliksik?
a. lagom
b. kongklusyon
c. rasyonal
d. rekomendasyon
6.Paano binibigyang-kahulugan sa
bahaging katuturan ng mga katawagan ang
mga terminong ginagamit sa pananaliksik?
a. sa pamamagitan ng diksyonaryo
b. inuugat ang etinolohiya ng mga salita
c. tinutukoy kung anong bahagi ng pananalita
d. ibinabatay sa kung paano ginagamit sa
pananaliksik
6.Paano binibigyang-kahulugan sa
bahaging katuturan ng mga katawagan ang
mga terminong ginagamit sa pananaliksik?
a. sa pamamagitan ng diksyonaryo
b. inuugat ang etinolohiya ng mga salita
c. tinutukoy kung anong bahagi ng pananalita
d. ibinabatay sa kung paano ginagamit sa
pananaliksik
7. Ano ang itinuturing na
hantungan ng lahat ng
pananaliksik?
a. burador
b. pagkita
c. pagpapalimbag
d. presentasyon
7. Ano ang itinuturing na
hantungan ng lahat ng
pananaliksik?
a. burador
b. pagkita
c. pagpapalimbag
d. presentasyon
8. Alin sa sumusunod ang HINDI
kabilang sa metodolohiya ng
pananaliksik ?
a. saklaw at limitasyon
b. mga kalahok ng pag-aaral
c. disenyo ng pag-aaral
d. mga hakbang sa pangangalap ng
datos
8. Alin sa sumusunod ang HINDI
kabilang sa metodolohiya ng
pananaliksik ?
a. saklaw at limitasyon
b. mga kalahok ng pag-aaral
c. disenyo ng pag-aaral
d. mga hakbang sa pangangalap ng
datos
9. Bakit itinuturing na kaluluwa ng pananaliksik
ang datos?
a. sa datos nakasalalay ang magiging resulta ng
pag-aaral
b. kung walang datos, walang mailalahad na
suliranin sa paksa
c.hindi mabubuo ang pamagat ng pananaliksik
kung walang datos
d. datos ang dahilan kung bakit nakita ang mga
layunin at suliranin
9. Bakit itinuturing na kaluluwa ng pananaliksik
ang datos?
a. sa datos nakasalalay ang magiging resulta
ng pag-aaral
b. kung walang datos, walang mailalahad na
suliranin sa paksa
c.hindi mabubuo ang pamagat ng pananaliksik
kung walang datos
d. datos ang dahilan kung bakit nakita ang mga
layunin at suliranin
10. Bakit mahalaga ang pagtatala ng mga
sanggunian sa pananaliksik ?
a. ginagawang kaakit-akit ang papel sa mata ng
mga mambabasa.
b. pinagtitibay ng mga sanggunian ang mga
inilalahad sa pag-aaral
c. pinahahaba ng mga sanggunian ang bilang ng
pahina ng pananaliksik
d. nakatutulong upang maisa-isa ng mananaliksik
ang mga suliranin at datos.
10. Bakit mahalaga ang pagtatala ng mga
sanggunian sa pananaliksik ?
a. ginagawang kaakit-akit ang papel sa mata ng
mga mambabasa.
b. pinagtitibay ng mga sanggunian ang mga
inilalahad sa pag-aaral
c. pinahahaba ng mga sanggunian ang bilang ng
pahina ng pananaliksik
d. nakatutulong upang maisa-isa ng mananaliksik
ang mga suliranin at datos.
11. Paano dapat bigyang-
interpretasyon ang mga datos sa
pananaliksik?
a. obhektibo
b. opinyon
c. palagay
d. subhektibo
11. Paano dapat bigyang-
interpretasyon ang mga datos sa
pananaliksik?
a. obhektibo
b. opinyon
c. palagay
d. subhektibo
12. Paano masasabing matapat ang isang
mananaliksik?
a. malinaw niyang nabuo ang panimula ng pag-
aaral
b. naipalimbag niya sa sikat na publikasyon ang
pag-aaral
c. kung ginagawa niya araw-araw ang proseso ng
pag-aaral
d. kinikilala ang mga dalubhasang pinaghanguan
ng mga impormasyon
12. Paano masasabing matapat ang isang
mananaliksik?
a. malinaw niyang nabuo ang panimula ng pag-
aaral
b. naipalimbag niya sa sikat na publikasyon ang
pag-aaral
c. kung ginagawa niya araw-araw ang proseso ng
pag-aaral
d. kinikilala ang mga dalubhasang
pinaghanguan ng mga impormasyon
13. Anong bahagi ng pananaliksik
ang nagpapakita ng mungkahi
upang ipagpatuloy ang
kasalukuyang pag-aaral?
a. apendiks
b. lagom
c. layunin
d. rekomendasyon
13. Anong bahagi ng pananaliksik
ang nagpapakita ng mungkahi
upang ipagpatuloy ang
kasalukuyang pag-aaral?
a. apendiks
b. lagom
c. layunin
d. rekomendasyon
14. Anong uri ng pananaliksik ang
nakatuon ang mga datos sa mga
talang nasusukat o matematikal?
a. deskriptibo
b. kuwalitibo
c. kuwantitatibo
d. naratibo
14. Anong uri ng pananaliksik ang
nakatuon ang mga datos sa mga
talang nasusukat o matematikal?
a. deskriptibo
b. kuwalitibo
c. kuwantitatibo
d. naratibo
15. Ano ang tawag sa mga taong
magiging kalahok upang makakalap
ng datos?
a. kaibigan
b. mananaliksik
c. respondante
d. tagapayo
15. Ano ang tawag sa mga taong
magiging kalahok upang makakalap
ng datos?
a. kaibigan
b. mananaliksik
c. respondante
d. tagapayo
ANO ANG
PANANALIKSIK?
 Ang pananaliksik ay tinatawag na research sa
Ingles. Ito ay proseso ng pangangalap ng mga
makatotohanang impormasyon na humahantong
sa kaalaman.
 Kung pagbabatayan ang salitang-ugat ng
salitang pananaliksik (saliksik) ito ay
nangangahulugan na "paghahanap."
Ano ba ang hinahanap kapag nagsasaliksik?
 Sa pananaliksik, naghahanap ng mga impormasyon na
tutugon sa isang suliranin. Subalit, ano sa mga impormasyong
nakuha ang mahalaga para sa pananaliksik na isasagawa?
 Tumutukoy ang pananaliksik sa isang sistematikong
pamamaraan ng paghahanap ng mga makabuluhang
impormasyon na makatutulong sa pagsagot ng isang suliranin
o kaganapan.
 Tumutukoy rin ito sa masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng
mga impormasyong nakalap upang matiyak na ito ay
magiging makabuluhan at makapagbibigay-linaw sa mga isyu
o usaping hinahanapan ng katugunan.
Nakaranas ka na ba ng matinding trapik sa
daan kung saan hindi halos umuusad ang
mga sasakyan? Kung parati mo itong
nararanasan at naaabala ka nang labis sa
problemang dulot ng trapik, hindi ba't mag-
iisip ka ng paraan kung ano ang maaaring
gawin upang mahanapan ito ng lunas? Ang
paghahanap ng solusyon sa problemang
nais tugunan ay humahantong sa
pananaliksik. Sa pamamagitan ng
pananaliksik, tumutuklas ang mananaliksik
ng mahahalagang impormasyon na
makatutugon sa problemang nabanggit.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
1. Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na
ito ay deskriptib at analitik na pananaliksik.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
2. Ang paraang ginamit sa pag-aaral ay
ang Correlational Studies kung saan
ikukumpara ang dalawang baryabols
upang malaman kung mayroong positibo o
negatibong epekto ang isa't isa.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
3. Boluntaryong partisipasyon ng mga
kalahok.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
4. Ginamit ang Likert Scale upang
mabigyang interpretasyon ang balidasyon
na isinagawa ng mga guro na nagtuturo sa
SHS.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
5. Ginamit sa pananaliksik na ito ang
deskriptibo at kwasi-eksperimental na uri
ng pananaliksik.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
6. Maipakita ang kaalaman ng mga mag-
aaral sa K to 12 batay sa salik layunin at
implikasyon.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
7. Kinakailangang hindi pinilit ang
sinomang kalahok o respondent sa
pagbibigay ng impormasyon o anomang
partisipasyon sa pananaliksik.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
8. Mabatid ang epekto ng paggamit ng
iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng
asignaturang Filipino.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
9. Mahikayat ang mga guro na
ugaliin/sanayin ang pagdalo sa mga
seminar upang umunlad ang mga
kakayahan sa pagtuturo.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
10. Pagbalik at paggamit sa resulta ng
pananaliksik.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
11. Pagiging Kumpidensyal at pagkukubli
sa pagkakakilanlan ng kalahok.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
12. Pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya
sa pananaliksik.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
13. Sa gurong nagtuturo ng asignaturang
Filipino, ang pag-aaral na ito ay
makapagbibigay ng mahalagang
impormasyon sa kanilang pagpapasiyang
nauukol sa mga bagay na pang-
akademiko.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
14. Mapabasa at matukoy ang lebel ng
kakayahan sa pagbasa gamit ang Ang
Pinadaling Paraan ng Pagbasa ni Tysel.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
15. Sukatin ang bias ng komiks bilang
alternatibong kagamitang pampagtuturo sa
asignaturang Filipino.
1.
Isinasaad sa layunin ang mga dahilan ng pananaliksik o kung
ano ang ibig matamo pagkatapos maisagawa ang pananaliksik
sa napiling paksa. Maaaring panlahat at tiyak ang mga layunin.
Panlahat ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuoang
layon o nais matamo sa pananaliksik. Tiyak ang layunin kung
nagpapahayag ito ng mga partikular na pakay sa pananaliksik
sa paksa.
2.
Isinasagawa ang pananaliksik upang
tumuklas ng mga bagong kaalaman
at impormasyon na magiging kapaki-
pakinabang sa mga tao
3.
Tumutukoy sa paraan na gagamitin sa pagkuha ng
datos at pagsusuri sa piniling paksa. Ang
pangangalap ng datos ay maaaring isagawa sa
pamamagitan ng sarbey, interbyu, paggamit ng
talatanungan, obserbasyon, at iba pa. Iba't ibang
paraan naman ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng
datos na gaya ng empirikal, komparatib, at iba pa.
4.
Ang etika ng pananaliksik ay nagpapakita ng mga
etikal na isyu sa iba't ibang bahagi ng proseso ng
pananaliksik. May tinukoy na mahahalagang prinsipyo
sa etikal na pananaliksik ang American Psychological
Association (2003) at ang Center for Social Research
Methods (2006) na maaaring maging gabay ng mga
nagsisimulang mananaliksik sa anomang larangan.
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
1. Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na
ito ay deskriptib at analitik na pananaliksik.
METODO
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
2. Ang paraang ginamit sa pag-aaral ay
ang Correlational Studies kung saan
ikukumpara ang dalawang baryabols
upang malaman kung mayroong positibo o
negatibong epekto ang isa't isa.
METODO
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
3. Boluntaryong partisipasyon ng mga
kalahok.
ETIKA
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
4. Ginamit ang Likert Scale upang
mabigyang interpretasyon ang balidasyon
na isinagawa ng mga guro na nagtuturo sa
SHS.
METODO
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
5. Ginamit sa pananaliksik na ito ang
deskriptibo at kwasi-eksperimental na uri
ng pananaliksik.
METODO
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
6. Maipakita ang kaalaman ng mga mag-
aaral sa K to 12 batay sa salik layunin at
implikasyon.
LAYUNIN
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
7. Kinakailangang hindi pinilit ang
sinomang kalahok o respondent sa
pagbibigay ng impormasyon o anomang
partisipasyon sa pananaliksik.
ETIKA
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
8. Mabatid ang epekto ng paggamit ng
iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng
asignaturang Filipino.
LAYUNIN
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
9. Mahikayat ang mga guro na
ugaliin/sanayin ang pagdalo sa mga
seminar upang umunlad ang mga
kakayahan sa pagtuturo.
LAYUNIN
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
10. Pagbalik at paggamit sa resulta ng
pananaliksik.
ETIKA
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
11. Pagiging Kumpidensyal at pagkukubli
sa pagkakakilanlan ng kalahok.
ETIKA
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
12. Pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya
sa pananaliksik.
ETIKA
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
13. Sa gurong nagtuturo ng asignaturang
Filipino, ang pag-aaral na ito ay
makapagbibigay ng mahalagang
impormasyon sa kanilang pagpapasiyang
nauukol sa mga bagay na pang-
akademiko. GAMIT
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
14. Mapabasa at matukoy ang lebel ng
kakayahan sa pagbasa gamit ang Ang
Pinadaling Paraan ng Pagbasa ni Tysel.
LAYUNIN
Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino
batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat
sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at
ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik.
15. Sukatin ang bias ng komiks bilang
alternatibong kagamitang pampagtuturo sa
asignaturang Filipino.
LAYUNIN

More Related Content

Similar to PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx

Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Ronnie Reintegrado
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
KokoStevan
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
ferdinandsanbuenaven
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
ferdinandsanbuenaven
 

Similar to PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx (20)

Gas a&b feb 19,21,2
Gas a&b feb 19,21,2Gas a&b feb 19,21,2
Gas a&b feb 19,21,2
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Pananaliksik2
Pananaliksik2Pananaliksik2
Pananaliksik2
 
TAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptxTAGISAN NG TALINO.pptx
TAGISAN NG TALINO.pptx
 
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdfpananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
pananaliksikKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK (1).pdf
 
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksikLeksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
Leksyur at palihan sa aksiyong pananaliksik
 
pananalksik.pptx
pananalksik.pptxpananalksik.pptx
pananalksik.pptx
 
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptxQ2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
Q2. A11. PANANALIKSIK (MGA HAKBANG SA PAGBUO NG SULATING PANANALIKSIK.pptx
 
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
Filipino 130318055021-phpapp02 (1)
 
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptxPagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
Filipino
FilipinoFilipino
Filipino
 
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon RisertsMetodolohiya sa Aksyon Riserts
Metodolohiya sa Aksyon Riserts
 
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng PananaliksikPagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
Pagbibigay Kahulugan sa mga Konseptong Kaugnay ng Pananaliksik
 
MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................MODYUL-1-G11.pptx...................................
MODYUL-1-G11.pptx...................................
 
MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................MODYUL 1 G11.pptx........................................
MODYUL 1 G11.pptx........................................
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdfkaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
kaugnaynapag-aaralatliteratura-170724194912.pdf
 
Kaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literaturaKaugnay na pag aaral at literatura
Kaugnay na pag aaral at literatura
 
PANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdfPANANALIKSIK.pdf
PANANALIKSIK.pdf
 

PAGBASA-AT-PAGSUSURI-NG-IBAT-IBANG-TEKSTO-TUNGO.pptx

 • 1.
 • 2. 1.Alin ang HINDI katangian ng isang pananaliksik? a.Empirikal b.Opinyon c.Produkto d.Proseso
 • 3. 1.Alin ang HINDI katangian ng isang pananaliksik? a.Empirikal b.Opinyon c.Produkto d.Proseso
 • 4. 2. Ano ang pinakaangkop na dahilan kung bakit kailangan ang dating pag-aaral sa pagbuo ng isang pananaliksik? a. Daan para makakuha ng datos b. Ipinapakita ang puwang na dapat tugunan c. Nagiging gabay kung paano bubuo ng kongklusyon d. Makatutulong upang makapagtala ng mga sangguninan
 • 5. 2. Ano ang pinakaangkop na dahilan kung bakit kailangan ang dating pag-aaral sa pagbuo ng isang pananaliksik? a. Daan para makakuha ng datos b. Ipinapakita ang puwang na dapat tugunan c. Nagiging gabay kung paano bubuo ng kongklusyon d. Makatutulong upang makapagtala ng mga sangguninan
 • 6. 3. Paano naiiba ang kaugnay na literatura sa kaugnay na pag-aaral? a. Ang kaugnay na pag-aaral ay dapat tungkol sa paksa. b. Ang Kaugnay na literatura ay may kaugnayan sa paksa. c. Ipinapakita ng kaugnay na literatura ang lahat ng tesis at disertasyon d. Saklaw ng kaugnay na pag-aaral ang lahat ng uri ng pananaliksik tungkol sa paksa.
 • 7. 3. Paano naiiba ang kaugnay na literatura sa kaugnay na pag-aaral? a. Ang kaugnay na pag-aaral ay dapat tungkol sa paksa. b. Ang Kaugnay na literatura ay may kaugnayan sa paksa. c. Ipinapakita ng kaugnay na literatura ang lahat ng tesis at disertasyon d. Saklaw ng kaugnay na pag-aaral ang lahat ng uri ng pananaliksik tungkol sa paksa.
 • 8. 4. Ano ang nagpapakita ng tamang proseso ng pagbuo ng pananaliksik? a. paglalahad ng layunin, pangangalap ng datos, interpretasyon, kongklusyon b. pangangalap ng datos, paglalahad ng layunin, interpretasyon, kongklusyon c. pangangalap ng datos, interpretasyon, kongklusyon, paglalahad ng layunin d. interpretasyon, kongklusyon,paglalahad ng layunin, pangangalap ng datos
 • 9. 4. Ano ang nagpapakita ng tamang proseso ng pagbuo ng pananaliksik? a. paglalahad ng layunin, pangangalap ng datos, interpretasyon, kongklusyon b. pangangalap ng datos, paglalahad ng layunin, interpretasyon, kongklusyon c. pangangalap ng datos, interpretasyon, kongklusyon, paglalahad ng layunin d. interpretasyon, kongklusyon,paglalahad ng layunin, pangangalap ng datos
 • 10. 5. Anong bahagi ng pananaliksik ang sumasagot sa mga suliraning inilahad sa pananaliksik? a. lagom b. kongklusyon c. rasyonal d. rekomendasyon
 • 11. 5. Anong bahagi ng pananaliksik ang sumasagot sa mga suliraning inilahad sa pananaliksik? a. lagom b. kongklusyon c. rasyonal d. rekomendasyon
 • 12. 6.Paano binibigyang-kahulugan sa bahaging katuturan ng mga katawagan ang mga terminong ginagamit sa pananaliksik? a. sa pamamagitan ng diksyonaryo b. inuugat ang etinolohiya ng mga salita c. tinutukoy kung anong bahagi ng pananalita d. ibinabatay sa kung paano ginagamit sa pananaliksik
 • 13. 6.Paano binibigyang-kahulugan sa bahaging katuturan ng mga katawagan ang mga terminong ginagamit sa pananaliksik? a. sa pamamagitan ng diksyonaryo b. inuugat ang etinolohiya ng mga salita c. tinutukoy kung anong bahagi ng pananalita d. ibinabatay sa kung paano ginagamit sa pananaliksik
 • 14. 7. Ano ang itinuturing na hantungan ng lahat ng pananaliksik? a. burador b. pagkita c. pagpapalimbag d. presentasyon
 • 15. 7. Ano ang itinuturing na hantungan ng lahat ng pananaliksik? a. burador b. pagkita c. pagpapalimbag d. presentasyon
 • 16. 8. Alin sa sumusunod ang HINDI kabilang sa metodolohiya ng pananaliksik ? a. saklaw at limitasyon b. mga kalahok ng pag-aaral c. disenyo ng pag-aaral d. mga hakbang sa pangangalap ng datos
 • 17. 8. Alin sa sumusunod ang HINDI kabilang sa metodolohiya ng pananaliksik ? a. saklaw at limitasyon b. mga kalahok ng pag-aaral c. disenyo ng pag-aaral d. mga hakbang sa pangangalap ng datos
 • 18. 9. Bakit itinuturing na kaluluwa ng pananaliksik ang datos? a. sa datos nakasalalay ang magiging resulta ng pag-aaral b. kung walang datos, walang mailalahad na suliranin sa paksa c.hindi mabubuo ang pamagat ng pananaliksik kung walang datos d. datos ang dahilan kung bakit nakita ang mga layunin at suliranin
 • 19. 9. Bakit itinuturing na kaluluwa ng pananaliksik ang datos? a. sa datos nakasalalay ang magiging resulta ng pag-aaral b. kung walang datos, walang mailalahad na suliranin sa paksa c.hindi mabubuo ang pamagat ng pananaliksik kung walang datos d. datos ang dahilan kung bakit nakita ang mga layunin at suliranin
 • 20. 10. Bakit mahalaga ang pagtatala ng mga sanggunian sa pananaliksik ? a. ginagawang kaakit-akit ang papel sa mata ng mga mambabasa. b. pinagtitibay ng mga sanggunian ang mga inilalahad sa pag-aaral c. pinahahaba ng mga sanggunian ang bilang ng pahina ng pananaliksik d. nakatutulong upang maisa-isa ng mananaliksik ang mga suliranin at datos.
 • 21. 10. Bakit mahalaga ang pagtatala ng mga sanggunian sa pananaliksik ? a. ginagawang kaakit-akit ang papel sa mata ng mga mambabasa. b. pinagtitibay ng mga sanggunian ang mga inilalahad sa pag-aaral c. pinahahaba ng mga sanggunian ang bilang ng pahina ng pananaliksik d. nakatutulong upang maisa-isa ng mananaliksik ang mga suliranin at datos.
 • 22. 11. Paano dapat bigyang- interpretasyon ang mga datos sa pananaliksik? a. obhektibo b. opinyon c. palagay d. subhektibo
 • 23. 11. Paano dapat bigyang- interpretasyon ang mga datos sa pananaliksik? a. obhektibo b. opinyon c. palagay d. subhektibo
 • 24. 12. Paano masasabing matapat ang isang mananaliksik? a. malinaw niyang nabuo ang panimula ng pag- aaral b. naipalimbag niya sa sikat na publikasyon ang pag-aaral c. kung ginagawa niya araw-araw ang proseso ng pag-aaral d. kinikilala ang mga dalubhasang pinaghanguan ng mga impormasyon
 • 25. 12. Paano masasabing matapat ang isang mananaliksik? a. malinaw niyang nabuo ang panimula ng pag- aaral b. naipalimbag niya sa sikat na publikasyon ang pag-aaral c. kung ginagawa niya araw-araw ang proseso ng pag-aaral d. kinikilala ang mga dalubhasang pinaghanguan ng mga impormasyon
 • 26. 13. Anong bahagi ng pananaliksik ang nagpapakita ng mungkahi upang ipagpatuloy ang kasalukuyang pag-aaral? a. apendiks b. lagom c. layunin d. rekomendasyon
 • 27. 13. Anong bahagi ng pananaliksik ang nagpapakita ng mungkahi upang ipagpatuloy ang kasalukuyang pag-aaral? a. apendiks b. lagom c. layunin d. rekomendasyon
 • 28. 14. Anong uri ng pananaliksik ang nakatuon ang mga datos sa mga talang nasusukat o matematikal? a. deskriptibo b. kuwalitibo c. kuwantitatibo d. naratibo
 • 29. 14. Anong uri ng pananaliksik ang nakatuon ang mga datos sa mga talang nasusukat o matematikal? a. deskriptibo b. kuwalitibo c. kuwantitatibo d. naratibo
 • 30. 15. Ano ang tawag sa mga taong magiging kalahok upang makakalap ng datos? a. kaibigan b. mananaliksik c. respondante d. tagapayo
 • 31. 15. Ano ang tawag sa mga taong magiging kalahok upang makakalap ng datos? a. kaibigan b. mananaliksik c. respondante d. tagapayo
 • 32.
 • 34.  Ang pananaliksik ay tinatawag na research sa Ingles. Ito ay proseso ng pangangalap ng mga makatotohanang impormasyon na humahantong sa kaalaman.  Kung pagbabatayan ang salitang-ugat ng salitang pananaliksik (saliksik) ito ay nangangahulugan na "paghahanap." Ano ba ang hinahanap kapag nagsasaliksik?
 • 35.  Sa pananaliksik, naghahanap ng mga impormasyon na tutugon sa isang suliranin. Subalit, ano sa mga impormasyong nakuha ang mahalaga para sa pananaliksik na isasagawa?  Tumutukoy ang pananaliksik sa isang sistematikong pamamaraan ng paghahanap ng mga makabuluhang impormasyon na makatutulong sa pagsagot ng isang suliranin o kaganapan.  Tumutukoy rin ito sa masusing pagsisiyasat at pagsusuri ng mga impormasyong nakalap upang matiyak na ito ay magiging makabuluhan at makapagbibigay-linaw sa mga isyu o usaping hinahanapan ng katugunan.
 • 36. Nakaranas ka na ba ng matinding trapik sa daan kung saan hindi halos umuusad ang mga sasakyan? Kung parati mo itong nararanasan at naaabala ka nang labis sa problemang dulot ng trapik, hindi ba't mag- iisip ka ng paraan kung ano ang maaaring gawin upang mahanapan ito ng lunas? Ang paghahanap ng solusyon sa problemang nais tugunan ay humahantong sa pananaliksik. Sa pamamagitan ng pananaliksik, tumutuklas ang mananaliksik ng mahahalagang impormasyon na makatutugon sa problemang nabanggit.
 • 37. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 1. Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptib at analitik na pananaliksik.
 • 38. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 2. Ang paraang ginamit sa pag-aaral ay ang Correlational Studies kung saan ikukumpara ang dalawang baryabols upang malaman kung mayroong positibo o negatibong epekto ang isa't isa.
 • 39. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 3. Boluntaryong partisipasyon ng mga kalahok.
 • 40. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 4. Ginamit ang Likert Scale upang mabigyang interpretasyon ang balidasyon na isinagawa ng mga guro na nagtuturo sa SHS.
 • 41. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 5. Ginamit sa pananaliksik na ito ang deskriptibo at kwasi-eksperimental na uri ng pananaliksik.
 • 42. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 6. Maipakita ang kaalaman ng mga mag- aaral sa K to 12 batay sa salik layunin at implikasyon.
 • 43. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 7. Kinakailangang hindi pinilit ang sinomang kalahok o respondent sa pagbibigay ng impormasyon o anomang partisipasyon sa pananaliksik.
 • 44. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 8. Mabatid ang epekto ng paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng asignaturang Filipino.
 • 45. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 9. Mahikayat ang mga guro na ugaliin/sanayin ang pagdalo sa mga seminar upang umunlad ang mga kakayahan sa pagtuturo.
 • 46. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 10. Pagbalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik.
 • 47. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 11. Pagiging Kumpidensyal at pagkukubli sa pagkakakilanlan ng kalahok.
 • 48. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 12. Pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik.
 • 49. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 13. Sa gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino, ang pag-aaral na ito ay makapagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kanilang pagpapasiyang nauukol sa mga bagay na pang- akademiko.
 • 50. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 14. Mapabasa at matukoy ang lebel ng kakayahan sa pagbasa gamit ang Ang Pinadaling Paraan ng Pagbasa ni Tysel.
 • 51. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 15. Sukatin ang bias ng komiks bilang alternatibong kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino.
 • 52.
 • 53. 1. Isinasaad sa layunin ang mga dahilan ng pananaliksik o kung ano ang ibig matamo pagkatapos maisagawa ang pananaliksik sa napiling paksa. Maaaring panlahat at tiyak ang mga layunin. Panlahat ang layunin kung nagpapahayag ito ng kabuoang layon o nais matamo sa pananaliksik. Tiyak ang layunin kung nagpapahayag ito ng mga partikular na pakay sa pananaliksik sa paksa.
 • 54. 2. Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki- pakinabang sa mga tao
 • 55. 3. Tumutukoy sa paraan na gagamitin sa pagkuha ng datos at pagsusuri sa piniling paksa. Ang pangangalap ng datos ay maaaring isagawa sa pamamagitan ng sarbey, interbyu, paggamit ng talatanungan, obserbasyon, at iba pa. Iba't ibang paraan naman ang maaaring gamitin sa pagsusuri ng datos na gaya ng empirikal, komparatib, at iba pa.
 • 56. 4. Ang etika ng pananaliksik ay nagpapakita ng mga etikal na isyu sa iba't ibang bahagi ng proseso ng pananaliksik. May tinukoy na mahahalagang prinsipyo sa etikal na pananaliksik ang American Psychological Association (2003) at ang Center for Social Research Methods (2006) na maaaring maging gabay ng mga nagsisimulang mananaliksik sa anomang larangan.
 • 57. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 1. Ang ginamit na disenyo sa pag-aaral na ito ay deskriptib at analitik na pananaliksik. METODO
 • 58. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 2. Ang paraang ginamit sa pag-aaral ay ang Correlational Studies kung saan ikukumpara ang dalawang baryabols upang malaman kung mayroong positibo o negatibong epekto ang isa't isa. METODO
 • 59. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 3. Boluntaryong partisipasyon ng mga kalahok. ETIKA
 • 60. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 4. Ginamit ang Likert Scale upang mabigyang interpretasyon ang balidasyon na isinagawa ng mga guro na nagtuturo sa SHS. METODO
 • 61. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 5. Ginamit sa pananaliksik na ito ang deskriptibo at kwasi-eksperimental na uri ng pananaliksik. METODO
 • 62. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 6. Maipakita ang kaalaman ng mga mag- aaral sa K to 12 batay sa salik layunin at implikasyon. LAYUNIN
 • 63. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 7. Kinakailangang hindi pinilit ang sinomang kalahok o respondent sa pagbibigay ng impormasyon o anomang partisipasyon sa pananaliksik. ETIKA
 • 64. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 8. Mabatid ang epekto ng paggamit ng iba't ibang estratehiya sa pagtuturo ng asignaturang Filipino. LAYUNIN
 • 65. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 9. Mahikayat ang mga guro na ugaliin/sanayin ang pagdalo sa mga seminar upang umunlad ang mga kakayahan sa pagtuturo. LAYUNIN
 • 66. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 10. Pagbalik at paggamit sa resulta ng pananaliksik. ETIKA
 • 67. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 11. Pagiging Kumpidensyal at pagkukubli sa pagkakakilanlan ng kalahok. ETIKA
 • 68. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 12. Pagkilala sa pinagmulan ng mga ideya sa pananaliksik. ETIKA
 • 69. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 13. Sa gurong nagtuturo ng asignaturang Filipino, ang pag-aaral na ito ay makapagbibigay ng mahalagang impormasyon sa kanilang pagpapasiyang nauukol sa mga bagay na pang- akademiko. GAMIT
 • 70. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 14. Mapabasa at matukoy ang lebel ng kakayahan sa pagbasa gamit ang Ang Pinadaling Paraan ng Pagbasa ni Tysel. LAYUNIN
 • 71. Panuto: Suriin ang ilang halimbawang pananaliksik sa Filipino batay sa layunin, gamit, metodo, at etika ng pananaliksik. Isulat sa iyong sagutang papel kung LAYUNIN, GAMIT, METODO at ETIKA ang mga ilang bahagi ng pananaliksik. 15. Sukatin ang bias ng komiks bilang alternatibong kagamitang pampagtuturo sa asignaturang Filipino. LAYUNIN