SlideShare a Scribd company logo
1 of 62
University of Aldenaire | 2024
University of Aldenaire | 2024
University of Aldenaire | 2024
University of Aldenaire | 2024
Panuto: Suriin ang sumusunod na pahayag
sa pananaliksik. Isagot ay kung L -Layunin,
M-kung Metodo, E-kung Etika at G-kung
Gamit.
1. makasumpong ng sagot
sa suliranin.
2. nagagamit upang
linawin ang isang isyu
3. paggamit ng panipi sa
tuwirang pahayag
4. makatuklas ng bagong
kaalaman
5. pamaraan sa
pangangalap ng datos at
mga kasangkot
6. mapatunayan ang umiiral
na kaalaman
7. maaaring gamitin ang pananaliksik
upang bigyan ng bagong interpretasyon
ang lumang impormasyon
8. pamamaraang pasaklaw
at pabuod
9. pagreresiklo ng mga
materyal
10. pag-angkin sa gawa ng
iba
Presented by: Juliana Silva
University of Aldenaire | 2024
Pananaliksik - isang sistematikong pag-iimbestiga at pag-
aaral upangmakapagpaliwanag at makapaglatag ng
katotohanan gamit ang iba’t ibangbatis ng kaalaman.
Isinasagawa ang pananaliksik bilang isang lohikal at
organisadong batayan ng mga karagdagang kaalaman
ukol satungkol sa tao, kultura at lipunan.
Ginagamit bunsod ng pangangailangang palawakin o
palalimin ang kaalaman sa isang larangan lalo na ang
mga institusyong pang akademiko.
Ang paghahanap pangangalap, pagtatasa o pagtataya at
pagiging kritikal ay mga kasanayang nalilinang sa
pagsasagawa ng pananaliksik.
Ayon kina Clarke at Clarke ang pananaliksik ay maingat,
masistematiko at obhetibong imbestigasyon na isinasagawa
upang makakuha ng mga balidong kongklusyon at
makalikha ng mga simulating kaugnay ng tinukoy na
suliranin sa ilang larangan ng karunungan.
Binigyang kahulugan nina Nuncio et al (2013) ang
pananaliksik bilang isang lohikal na proseso ng paghahanap
ng sagot sa mga tanong ng mananaliksik na nakabatay sa
problema at metodo ng pag-aaral tungo sa produksiyon ng
maraming kaalaman at kasanayan upang makatugon sa
pangangailangan ng tao at lipunan.
Ang pananaliksik ay isang paraan ng pangangalap ng datos
at ginagamitan ng iba’t ibang proseso upang mabigyang
katuparan ang iba’t ibang layunin na nais sa paksang
sasaliksikin. Ginagamitan ito ng metodo upang matiyak
ang katagumpayan ng pananaliksik.
Ang pananaliksik ay isang paraan ng pangangalap ng datos
at ginagamitan ng iba’t ibang proseso upang mabigyang
katuparan ang iba’t ibang layunin na nais sa paksang
sasaliksikin. Ginagamitan ito ng metodo upang matiyak
ang katagumpayan ng pananaliksik.
1. Makasumpong ng sagot sa suliranin
2. Makabuo ng batayang pagpapasiya sa kalakalan at
iba pa
3. Makapagbigay kasiyahan sa kuryosidad
4. Mapatunayan ang umiiral na kaalaman
5. Makatuklas ng bagong kaalaman
❖ Ang bahaging ito ay nagpapaliwanag ng disenyo ng
pananaliksik partikular na ang paraan ng pananaliksik na
ginamit, paano pipiliin ang mga respondent/tagasagot, ang
instrumentong gagamitin at ang balidasyon nito.
❖ Isasaalang-alang din ang eskema ng pagsusuri sa mga
datos na gagamitin ng istadistika.
❖ Ang dahilan kung bakit ang isang partikular na paraan ang
gagamitin ay dapat bigyan ng katarungan.
Ito ay isang disenyo na itinatala ang mga pangyayari
o sitwasyon, inilalarawan ang pagdiskubre ng mga
datos, pagpapahayag ng mga natuklasan,
pagkakasuri at paghahambing ng mga ginamit na
baryabol.
Pag-aaral Tungkol sa Kaugalian ng mga Millennial sa
Paggamit ng Social Media
• Palarawan: Ang pag-aaral na ito ay naglalarawan sa mga
kaugalian, gawi, at pananaw ng mga kabataang millennials
sa kanilang paggamit ng social media platform.
Inilalarawan nito ang mga pattern ng paggamit, oras na
ginugol sa mga platform, mga paksa ng interes, at
implikasyon nito sa kanilang mga interpersonal na
ugnayan at mental na kalusugan.
- Ito ang disenyo kung saan ang mganakaraang
panahon ay sinusuri at pinag-aaralanganoon din ang
kaugnay namga dahilan at kinalabasan nitosa
kasalukuyan o sa hinaharap.
Pananaliksik Tungkol sa Kasaysayan ng Pilipinas:
Isang pag-aaral na sumusuri sa mga pangyayari,
personalidad, at mga pagbabago sa lipunan ng
Pilipinas mula sa prekolonyal na panahon
hanggang sa kasalukuyan. Maaaring isama dito ang
mga aspeto tulad ng kolonisasyon, pakikibaka para
sa kalayaan, at pag-unlad ng bansa.
Ito ang disenyo ng pananaliksik na nagsasaad ng
dahilan o pinagmulan at epekto ng kaugnayan ng
baryabol na dinidetermina para sa hinaharap.
Napakaraming disenyo sa eksperimentalna
pananaliksik ang mapagpipilian.
Epekto ng Musika sa Pagganap ng Estudyante:
Isang pananaliksik kung saan pinag-aralan ang
epekto ng pagpapakinggan ng musika habang nag-
aaral sa pagganap ng mga estudyante sa kanilang
mga pagsusulit. Binuo ang dalawang grupo, ang isa
ay nag-aral nang may musika habang ang isa naman
ay hindi. Pinag-aralan ang kanilang mga marka sa
pagsusulit upang masuri ang epekto ng musika.
Sa pananaliksik ay may iba’t ibang layunin ang
ginagamit ayon sa hangarin ng paksang sasaliksikin.
Kailangang bigyang konsiderasyon din ang metodo o
disenyong gagamitin sa pananaliksik upang
matiyakang mga kasangkot sa pananaliksik, paano,
bakit sila magiging bahagi, sa paanong paraan ang
pangangalap ng mga datos, paano susuriin at
maging dahilan ng nasabing pananaliksik.
Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at
impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao.
Isang halimbawa ang bagonglumabas nadatos namalaki ang tsansangmaging
malilimutin ang isang taobatay sadalas ng kaniyangpaggamit ng smartphone at
Internet. Ayon sapag-aaral ni Dr. Lee Hadlington, may direktang kaugnayan ang
pagbababad sa Internet at paggamit ng smartphone sa unti-untingpaghina ng
isip at memorya ng isang tao.
A
Maaaring gamitin ang pananaliksik upang bigyan ng bagong
interpretasyon ang lumang impormasyon.
Maaaring sa paglipas ng panahon ay magkaroon ng panibagong imbensiyon
na may kaugnayan sa dating pananaliksik. Halimbawa noong una ay
pinupuri ang pagkatuklas ng paraan upang mapabuti ang produksiyon ng
ilang uri ng pagkain sa pamamagitan ng genetically modified organism o
GMO. Ngunit, ngayon, iniuugnay sa ilang sakit ang pagkonsumo ng mga
pagkaing sumailalim sa modipikasyon o GMO.
Nagagamit ang pananaliksik upang linawin ang isang
pinagtatalunang isyu.
Halimbawa ang mga bagong tuklas na benepisyo ng marijuana
upang malunasan ang ilang karamdaman. Sa kabila nito, marami
pa rin ang hindi sumasang-ayon na gawing legal ang paggamit ng
marijuana.
Nagsasagawa ng karagdagang pananaliksik upang
patunayan ang bisa ng katotohanan ng isang datos
o ideya. Maaaring kompirmahin ng bagong pag-
aaral ang isang umiiral na katotohanan.
Paano ba natin malalaman ang halaga ng isang bagay? Madali lamang sa
pamamagitan ng gamit nito. Tulad ng pananaliksik na maraming gamit at
kailangan matiyak na ang bawat gamit ay mayroong kapakinabangan sa
sangkatauhan. May ibang gamit ang pananaliksik na tulad ng: magbigay
patunay sa umiiral na mga pag-aaral; nagbibigay ng tamang direksyon o
kalinawan sa mga isyu; magbigay ng interpretasyon sa mga luma ng
impormasyon; at gayundin ang makadiskubre ng mga bagay o
impormasyon na wala pa sa kasalukuyan na makatutulong sa bawat
mamamayan.
Sa pananaliksik ay may sinusunod na etika. Katulad
ito ng anomang disiplina na may istriktong code of
ethics na ipinapatupad. Sa etika ng pananaliksik,
itinuturing na napakalaking kasalanan ang
plagyarismo.
Dahil sa kabigatan ng kasalanang ito, napatalsik
ang isang dekano sa isang unibersidad, natanggalan
ng digri ang isang nagtapos na ng doktorado,
nawalan ng kredibilidad ang isang tanyag na iskolar,
hinabla sa korte ang prodyuser ng isang programa
sa telebisyon (Atienza et al, 1996).
Bahagi ng etika ang tinatawag na isyu ng plagyarismo.
Ang plagyarismo ay pangongopya ng datos, mga ideya, mga
pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig
at iba pa, na hindi kinikilala ang pinagmulan o pinagkopyahan.
Ito ay isang uri ng pagnanakaw at pagsisinungaling dahil
inaangkin mo ang hindi iyo (Atienza, et al., 1996).
Pagpapahalaga sa gawa ng iba ay isang magandang kaasalan na dapat
ipagpatuloy at ikintal sa isipan ng bawat mananaliksik. Kailangang
bigyang konsiderasyon na ang etika sa pananaliksik ay bahagi o kasama
na sa mga katangiang dapat taglayin ng mananaliksik. Malaki ang
gampanin nito sa katagumpayan ng pananaliksik sapagkat ang gawa ng
iba ay tapat na kinikilala, gayundin ang pagbibigay respeto sa sarili
upang matamo ang katagumpayan ng pag-aaral na isinasagawa, hindi
upang manira at magnakaw ng gawa ng ibang tao.
Ito ay paggamit ng mga salitang hinango mula sa ibang teksto
at inangkin nang buong-buo nang hindi binabanggit ang
orihinal na pinagkunan. Upang maiwasan ito, kailangang
banggitin ang librong pinaghanguan ng ideya at ang pangalan
ng may-akda.
Ayon sa www.plagiarism.org (nasa Atanacio, et. al., 2013)
may iba’t ibanganyo o paraan ng plagiarism:
a. Pag-angkin sa gawa ng iba;
b. Pangongopya ng mga salita o ideya nang hindi kinikilala ang
orihinal nasumulat;
c. Hindi paglalagay ng panipisa mga nasiping pahayag;
d. Pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa pinagmulan
ng siniping pahayag; at
e. Pagpapalit ng mga salitangunit pareho lamang ang
estruktura ng pahayag.
Ito ang muling paggamit ng mga nailathalang
materyal o mga papel na naipasa na sa ibang
kurso.
Kinakailangang hindi pinilit ang sinumang kalahok o respondente sa
pagbibigay ng impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik.
Bago simulan ang pagsagot sa sarbey, Tandaan na may apat na bahagi ang
pagsusuri ng pananaliksik. Kayâ’t huwag iwawaglit sa iyong isipan. Malaki
ang maitutulong nito sa mga susunod na mga gawain. Pakikipanayam, o
eksperimento, kailangang maging malinaw muna sa mga tagasagot ang
kabuoang layunin ng pananaliksik at halaga ng kanilang partisipasyon.
Kung eksperimental, mahalagang maunawaan din ng kalahok ang bigat o
inaasahang peligro ng eksperimento at kailangang buong-loob ang
kaniyang paglahok sa kabila nitó.
Kailangang ipaunawa sa mga kalahok na ang anumang
impormasyon na magmumula sa kanila ay gagaamitin lamang
sa kapakinabangan ng pananaliksik. Dapat ding pag-isipan ng
mananaliksik kung paano ikukubli ang pagkakakilanlan ng
tagasagot lalong-lalo na sa mga pananaliksik na may
sensítibong paksa.
Mahalagang ipaalam sa mga tagasagot ang sistematikong pagsusuri ng
mananaliksik sa kinalabasan ng pag-aaral. Madalas na nararamdaman
ng mga kalahok, lalo na yaong mga nása komunidad, na ginagamit
lámang sila ng mananaliksik upang kumuha ng datos at pagkatapos ay
parang bulang nawawala ang mga ito. Ito ay dahil sa mangilanngilan
lámang na mananaliksik ang bumabalik upang ibahagi sa mga kalahok
ang kinalabasan ng pag-aaral. Kung may awtput tulad ng modelo,
pagbuo ng polisiya, o iba pang mahahalagang rekomendasyon ang
pananaliksik, makabubuti kung ipaalam ito sa kinauukulan upang
makatulong sa kapakinabangan ng ko munidad o kaugnay na
institusyong pinag-aaralan.
Ito ay pagbuo ng akademikongpapel nanghindi pinagtutuunan
ng masusingpag-aaral ang mgadatos at mabisangnagbigay ng
kongklusyon o rekomendasyon para matapos lamang ang
sulatin. Nangyayari itokapag bumuo ng kongklusyon nanghindi
sapat ang mga datosna pagbabatayan. Madalas itongginagawa
kapagnagagahol nasa panahonsa pagsulat ng pananaliksik o
kinulangsa pinagkukunan ng karagdagang datos.
Ang etika sa pananaliksik ay nagtataglay ng iba’t ibang kaparaanan
na dapat bigyang konsiderasyon ng isang mananaliksik. Nariyan
ang pagkilala sa orihinal na may-akda, pagtatala sa pinagkunan ng
mga ito, paglalagay ng panipi sa mga tuwirang pahayag, pagtatala
ng mga wastong impormasyon at marami pang iba. Lahat ng
konsepto at impormasyong ito ay dapat tandaan at isabuhay ng
mananaliksik upang sa bandang huli ay walang kaparusahang
maipapataw at matagumpay na maisagawa ang pag-aaral.
Present your findings in a
clear and concise manner.
Support your findings with
evidence from your data.
You could present your
findings in a table, graph, or
other visual format. You
could also discuss the
implications of your
findings.
Summarize your findings and conclusions. Discuss the limitations of your research and
areas for future research.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at orci tortor.
Curabitur convallis condimentum ligula porttitor placerat. Sed ultricies erat vitae
massa accumsan, in ullamcorper libero aliquet. Etiam maximus, tortor vitae
ullamcorper pharetra, odio eros tristique nunc, vitae iaculis massa turpis at nisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.
Curabitur at orci tortor. Curabitur convallis condimentum
ligula porttitor placerat. Sed ultricies erat vitae massa
accumsan, in ullamcorper libero aliquet.
Juliana Silva | University of Aldenaire | 2024

More Related Content

Similar to Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikEVAFECAMPANADO
 
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptx
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptxAralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptx
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptxMakiBalisi
 
Kahalagahan ng Pnanaliksik
Kahalagahan ng PnanaliksikKahalagahan ng Pnanaliksik
Kahalagahan ng PnanaliksikJohn Lester
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Allan Ortiz
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxJhenMaquirang
 
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptx
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptxFildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptx
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptxAhlRamsesRolAlas
 
Disenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng PananaliksikDisenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng PananaliksikJohn Lester
 
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11Heaven514494
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Allan Ortiz
 
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptx
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptxPagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptx
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptxquenniejanecaballero1
 
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGRmodyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGRJoemarBenito1
 
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdfdisenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdfGRACE534894
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikHanna Elise
 
PAGBASA.................................pptx
PAGBASA.................................pptxPAGBASA.................................pptx
PAGBASA.................................pptxecho31276
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptxMhelJoyDizon
 
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptx
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptxpagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptx
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptxferdinandsanbuenaven
 

Similar to Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx (20)

Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa PananaliksikPagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba't-ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik
 
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptx
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptxAralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptx
Aralin 1- Pagpili ng Paksa [Autosaved].pptx
 
Kahalagahan ng Pnanaliksik
Kahalagahan ng PnanaliksikKahalagahan ng Pnanaliksik
Kahalagahan ng Pnanaliksik
 
Pananaliksik
PananaliksikPananaliksik
Pananaliksik
 
pan3
pan3pan3
pan3
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1
 
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptxAng Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
Ang Sulating Pananaliksik ARALIN 1.pptx
 
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptx
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptxFildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptx
Fildis IV Yunit IV Rebyu sa mga batayang kaalaman sa pananaliksik.pptx
 
Filipino sa piling larang.pptx
Filipino sa piling larang.pptxFilipino sa piling larang.pptx
Filipino sa piling larang.pptx
 
Filipino sa piling larang.pptx
Filipino sa piling larang.pptxFilipino sa piling larang.pptx
Filipino sa piling larang.pptx
 
Disenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng PananaliksikDisenyo ng Pananaliksik
Disenyo ng Pananaliksik
 
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11
Ayra Filipino PowerPoint presentation for Grade 11
 
Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1Sulating pananaliksik1
Sulating pananaliksik1
 
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptx
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptxPagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptx
Pagbasa at Pananaliksik ARALIN1- PAPEL PANANALIKSIK.pptx
 
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGRmodyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
modyul1-Q4.pptxSDISAFMERHTG0CLE0MCEOFGREGR
 
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdfdisenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
disenyoatpamamaraanngpananaliksik-180314021152.pdf
 
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng PananaliksikDisenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
Disenyo at Pamamaraan ng Pananaliksik
 
PAGBASA.................................pptx
PAGBASA.................................pptxPAGBASA.................................pptx
PAGBASA.................................pptx
 
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptxPagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptx
Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t ibang Teksto Tungo (paksa pra sa f2f).pptx
 
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptx
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptxpagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptx
pagbasaatpagsusuringibatibangtekstotungopaksaprasaf2f g1.pptx
 

More from LlemorSoledSeyer1

Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxLlemorSoledSeyer1
 
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESPORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESLlemorSoledSeyer1
 
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxBIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxLlemorSoledSeyer1
 
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxLlemorSoledSeyer1
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...LlemorSoledSeyer1
 
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptxLlemorSoledSeyer1
 
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...LlemorSoledSeyer1
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxLlemorSoledSeyer1
 
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxPORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxLlemorSoledSeyer1
 
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptxLlemorSoledSeyer1
 
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxREVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxLlemorSoledSeyer1
 
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxREVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxLlemorSoledSeyer1
 
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptxLlemorSoledSeyer1
 
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxFILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxLlemorSoledSeyer1
 
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,LlemorSoledSeyer1
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...LlemorSoledSeyer1
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxLlemorSoledSeyer1
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptxLlemorSoledSeyer1
 
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxGUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxLlemorSoledSeyer1
 

More from LlemorSoledSeyer1 (20)

Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptxCor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
Cor8-4th-Quarter-Semi-Final-Examination-2023.pptx
 
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIESPORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
PORTFOLIO ACTIVITIES (1).CULMINATING ACTIVITIES
 
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptxBIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
BIBLIOGRAPIYA- Kumalap ng mga Datos.pptx
 
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptxSQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx SQ3R.pptx
 
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
Hahatiin ang klase sa anim pangkat at ang bawat pangkat ay isasayos ang mga m...
 
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
2023 Pambansang Buwan at Araw ng Pagbasa.pptx
 
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
Ang kolehiyo ay mayroong apat na taong kurso bago makapagtapos tulad ng busin...
 
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptxQ4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
Q4 WEEK 1 FIL 10 - KALIGIRANG KASAYSAYAN NG EL FILIBUSTERISMOpptx
 
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptxPORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
PORTFOLIO MAKING work immersion culmination.pptx
 
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
21st Century Literature from the Philippines and the World.pptx
 
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptxREVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
REVIEW Q3 - COR8PAGBASA AT PAGSUSURI TUNGO SA PANANALIKSIK.pptx
 
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptxREVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
REVIEW Q2 - WORK IMMERSIONCULMINATION ACTIVITY.pptx
 
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
“Talinghaga ng Alibughang Anak” sa Lukas 15 11-32..pptx
 
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptxFILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
FILI[PINO 9 MAIKLING KWENTO - SI KELOGLAN AT ANG MAKAPANGYARIHANG SELYO.pptx
 
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
WORK IMMERSION - WORKPLACE SAFETINESS, HAZARDS,
 
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
Introduction to Buddhism - pagbasa at pagsusuri sa iba’t ibang teksto tungo s...
 
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptxANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
ANG TALINGHAGA TUNGKOL SA MAY-ARI NG UBASAN.pptx
 
Q4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptxQ4-WEEK3.pptx
Q4-WEEK3.pptx
 
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
433372192-Pagbasa-at-Pagsusuri.pptx
 
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptxGUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
GUMAWA NG PATALASTAS NA NAGLALAMAN NG ETHOS,.pptx
 

Pagsusuri ng Ilang HalimbawangPananaliksiksa Filipino [Autosaved].pptx

 • 3.
 • 6. Panuto: Suriin ang sumusunod na pahayag sa pananaliksik. Isagot ay kung L -Layunin, M-kung Metodo, E-kung Etika at G-kung Gamit.
 • 7. 1. makasumpong ng sagot sa suliranin.
 • 8. 2. nagagamit upang linawin ang isang isyu
 • 9. 3. paggamit ng panipi sa tuwirang pahayag
 • 10. 4. makatuklas ng bagong kaalaman
 • 11. 5. pamaraan sa pangangalap ng datos at mga kasangkot
 • 12. 6. mapatunayan ang umiiral na kaalaman
 • 13. 7. maaaring gamitin ang pananaliksik upang bigyan ng bagong interpretasyon ang lumang impormasyon
 • 15. 9. pagreresiklo ng mga materyal
 • 16. 10. pag-angkin sa gawa ng iba
 • 17. Presented by: Juliana Silva University of Aldenaire | 2024
 • 18. Pananaliksik - isang sistematikong pag-iimbestiga at pag- aaral upangmakapagpaliwanag at makapaglatag ng katotohanan gamit ang iba’t ibangbatis ng kaalaman.
 • 19. Isinasagawa ang pananaliksik bilang isang lohikal at organisadong batayan ng mga karagdagang kaalaman ukol satungkol sa tao, kultura at lipunan.
 • 20. Ginagamit bunsod ng pangangailangang palawakin o palalimin ang kaalaman sa isang larangan lalo na ang mga institusyong pang akademiko.
 • 21. Ang paghahanap pangangalap, pagtatasa o pagtataya at pagiging kritikal ay mga kasanayang nalilinang sa pagsasagawa ng pananaliksik.
 • 22. Ayon kina Clarke at Clarke ang pananaliksik ay maingat, masistematiko at obhetibong imbestigasyon na isinasagawa upang makakuha ng mga balidong kongklusyon at makalikha ng mga simulating kaugnay ng tinukoy na suliranin sa ilang larangan ng karunungan.
 • 23. Binigyang kahulugan nina Nuncio et al (2013) ang pananaliksik bilang isang lohikal na proseso ng paghahanap ng sagot sa mga tanong ng mananaliksik na nakabatay sa problema at metodo ng pag-aaral tungo sa produksiyon ng maraming kaalaman at kasanayan upang makatugon sa pangangailangan ng tao at lipunan.
 • 24. Ang pananaliksik ay isang paraan ng pangangalap ng datos at ginagamitan ng iba’t ibang proseso upang mabigyang katuparan ang iba’t ibang layunin na nais sa paksang sasaliksikin. Ginagamitan ito ng metodo upang matiyak ang katagumpayan ng pananaliksik.
 • 25. Ang pananaliksik ay isang paraan ng pangangalap ng datos at ginagamitan ng iba’t ibang proseso upang mabigyang katuparan ang iba’t ibang layunin na nais sa paksang sasaliksikin. Ginagamitan ito ng metodo upang matiyak ang katagumpayan ng pananaliksik.
 • 26.
 • 27. 1. Makasumpong ng sagot sa suliranin 2. Makabuo ng batayang pagpapasiya sa kalakalan at iba pa 3. Makapagbigay kasiyahan sa kuryosidad 4. Mapatunayan ang umiiral na kaalaman 5. Makatuklas ng bagong kaalaman
 • 28.
 • 29. ❖ Ang bahaging ito ay nagpapaliwanag ng disenyo ng pananaliksik partikular na ang paraan ng pananaliksik na ginamit, paano pipiliin ang mga respondent/tagasagot, ang instrumentong gagamitin at ang balidasyon nito. ❖ Isasaalang-alang din ang eskema ng pagsusuri sa mga datos na gagamitin ng istadistika. ❖ Ang dahilan kung bakit ang isang partikular na paraan ang gagamitin ay dapat bigyan ng katarungan.
 • 30.
 • 31. Ito ay isang disenyo na itinatala ang mga pangyayari o sitwasyon, inilalarawan ang pagdiskubre ng mga datos, pagpapahayag ng mga natuklasan, pagkakasuri at paghahambing ng mga ginamit na baryabol.
 • 32. Pag-aaral Tungkol sa Kaugalian ng mga Millennial sa Paggamit ng Social Media • Palarawan: Ang pag-aaral na ito ay naglalarawan sa mga kaugalian, gawi, at pananaw ng mga kabataang millennials sa kanilang paggamit ng social media platform. Inilalarawan nito ang mga pattern ng paggamit, oras na ginugol sa mga platform, mga paksa ng interes, at implikasyon nito sa kanilang mga interpersonal na ugnayan at mental na kalusugan.
 • 33. - Ito ang disenyo kung saan ang mganakaraang panahon ay sinusuri at pinag-aaralanganoon din ang kaugnay namga dahilan at kinalabasan nitosa kasalukuyan o sa hinaharap.
 • 34. Pananaliksik Tungkol sa Kasaysayan ng Pilipinas: Isang pag-aaral na sumusuri sa mga pangyayari, personalidad, at mga pagbabago sa lipunan ng Pilipinas mula sa prekolonyal na panahon hanggang sa kasalukuyan. Maaaring isama dito ang mga aspeto tulad ng kolonisasyon, pakikibaka para sa kalayaan, at pag-unlad ng bansa.
 • 35. Ito ang disenyo ng pananaliksik na nagsasaad ng dahilan o pinagmulan at epekto ng kaugnayan ng baryabol na dinidetermina para sa hinaharap. Napakaraming disenyo sa eksperimentalna pananaliksik ang mapagpipilian.
 • 36. Epekto ng Musika sa Pagganap ng Estudyante: Isang pananaliksik kung saan pinag-aralan ang epekto ng pagpapakinggan ng musika habang nag- aaral sa pagganap ng mga estudyante sa kanilang mga pagsusulit. Binuo ang dalawang grupo, ang isa ay nag-aral nang may musika habang ang isa naman ay hindi. Pinag-aralan ang kanilang mga marka sa pagsusulit upang masuri ang epekto ng musika.
 • 37. Sa pananaliksik ay may iba’t ibang layunin ang ginagamit ayon sa hangarin ng paksang sasaliksikin. Kailangang bigyang konsiderasyon din ang metodo o disenyong gagamitin sa pananaliksik upang matiyakang mga kasangkot sa pananaliksik, paano, bakit sila magiging bahagi, sa paanong paraan ang pangangalap ng mga datos, paano susuriin at maging dahilan ng nasabing pananaliksik.
 • 38.
 • 39. Isinasagawa ang pananaliksik upang tumuklas ng mga bagong kaalaman at impormasyon na magiging kapaki-pakinabang sa mga tao. Isang halimbawa ang bagonglumabas nadatos namalaki ang tsansangmaging malilimutin ang isang taobatay sadalas ng kaniyangpaggamit ng smartphone at Internet. Ayon sapag-aaral ni Dr. Lee Hadlington, may direktang kaugnayan ang pagbababad sa Internet at paggamit ng smartphone sa unti-untingpaghina ng isip at memorya ng isang tao. A
 • 40. Maaaring gamitin ang pananaliksik upang bigyan ng bagong interpretasyon ang lumang impormasyon. Maaaring sa paglipas ng panahon ay magkaroon ng panibagong imbensiyon na may kaugnayan sa dating pananaliksik. Halimbawa noong una ay pinupuri ang pagkatuklas ng paraan upang mapabuti ang produksiyon ng ilang uri ng pagkain sa pamamagitan ng genetically modified organism o GMO. Ngunit, ngayon, iniuugnay sa ilang sakit ang pagkonsumo ng mga pagkaing sumailalim sa modipikasyon o GMO.
 • 41. Nagagamit ang pananaliksik upang linawin ang isang pinagtatalunang isyu. Halimbawa ang mga bagong tuklas na benepisyo ng marijuana upang malunasan ang ilang karamdaman. Sa kabila nito, marami pa rin ang hindi sumasang-ayon na gawing legal ang paggamit ng marijuana.
 • 42. Nagsasagawa ng karagdagang pananaliksik upang patunayan ang bisa ng katotohanan ng isang datos o ideya. Maaaring kompirmahin ng bagong pag- aaral ang isang umiiral na katotohanan.
 • 43. Paano ba natin malalaman ang halaga ng isang bagay? Madali lamang sa pamamagitan ng gamit nito. Tulad ng pananaliksik na maraming gamit at kailangan matiyak na ang bawat gamit ay mayroong kapakinabangan sa sangkatauhan. May ibang gamit ang pananaliksik na tulad ng: magbigay patunay sa umiiral na mga pag-aaral; nagbibigay ng tamang direksyon o kalinawan sa mga isyu; magbigay ng interpretasyon sa mga luma ng impormasyon; at gayundin ang makadiskubre ng mga bagay o impormasyon na wala pa sa kasalukuyan na makatutulong sa bawat mamamayan.
 • 44.
 • 45. Sa pananaliksik ay may sinusunod na etika. Katulad ito ng anomang disiplina na may istriktong code of ethics na ipinapatupad. Sa etika ng pananaliksik, itinuturing na napakalaking kasalanan ang plagyarismo.
 • 46. Dahil sa kabigatan ng kasalanang ito, napatalsik ang isang dekano sa isang unibersidad, natanggalan ng digri ang isang nagtapos na ng doktorado, nawalan ng kredibilidad ang isang tanyag na iskolar, hinabla sa korte ang prodyuser ng isang programa sa telebisyon (Atienza et al, 1996).
 • 47. Bahagi ng etika ang tinatawag na isyu ng plagyarismo. Ang plagyarismo ay pangongopya ng datos, mga ideya, mga pangungusap, buod at balangkas ng isang akda, programa, himig at iba pa, na hindi kinikilala ang pinagmulan o pinagkopyahan. Ito ay isang uri ng pagnanakaw at pagsisinungaling dahil inaangkin mo ang hindi iyo (Atienza, et al., 1996).
 • 48. Pagpapahalaga sa gawa ng iba ay isang magandang kaasalan na dapat ipagpatuloy at ikintal sa isipan ng bawat mananaliksik. Kailangang bigyang konsiderasyon na ang etika sa pananaliksik ay bahagi o kasama na sa mga katangiang dapat taglayin ng mananaliksik. Malaki ang gampanin nito sa katagumpayan ng pananaliksik sapagkat ang gawa ng iba ay tapat na kinikilala, gayundin ang pagbibigay respeto sa sarili upang matamo ang katagumpayan ng pag-aaral na isinasagawa, hindi upang manira at magnakaw ng gawa ng ibang tao.
 • 49.
 • 50. Ito ay paggamit ng mga salitang hinango mula sa ibang teksto at inangkin nang buong-buo nang hindi binabanggit ang orihinal na pinagkunan. Upang maiwasan ito, kailangang banggitin ang librong pinaghanguan ng ideya at ang pangalan ng may-akda.
 • 51. Ayon sa www.plagiarism.org (nasa Atanacio, et. al., 2013) may iba’t ibanganyo o paraan ng plagiarism: a. Pag-angkin sa gawa ng iba; b. Pangongopya ng mga salita o ideya nang hindi kinikilala ang orihinal nasumulat; c. Hindi paglalagay ng panipisa mga nasiping pahayag; d. Pagbibigay ng maling impormasyon tungkol sa pinagmulan ng siniping pahayag; at e. Pagpapalit ng mga salitangunit pareho lamang ang estruktura ng pahayag.
 • 52. Ito ang muling paggamit ng mga nailathalang materyal o mga papel na naipasa na sa ibang kurso.
 • 53. Kinakailangang hindi pinilit ang sinumang kalahok o respondente sa pagbibigay ng impormasyon o anumang partisipasyon sa pananaliksik. Bago simulan ang pagsagot sa sarbey, Tandaan na may apat na bahagi ang pagsusuri ng pananaliksik. Kayâ’t huwag iwawaglit sa iyong isipan. Malaki ang maitutulong nito sa mga susunod na mga gawain. Pakikipanayam, o eksperimento, kailangang maging malinaw muna sa mga tagasagot ang kabuoang layunin ng pananaliksik at halaga ng kanilang partisipasyon. Kung eksperimental, mahalagang maunawaan din ng kalahok ang bigat o inaasahang peligro ng eksperimento at kailangang buong-loob ang kaniyang paglahok sa kabila nitó.
 • 54. Kailangang ipaunawa sa mga kalahok na ang anumang impormasyon na magmumula sa kanila ay gagaamitin lamang sa kapakinabangan ng pananaliksik. Dapat ding pag-isipan ng mananaliksik kung paano ikukubli ang pagkakakilanlan ng tagasagot lalong-lalo na sa mga pananaliksik na may sensítibong paksa.
 • 55. Mahalagang ipaalam sa mga tagasagot ang sistematikong pagsusuri ng mananaliksik sa kinalabasan ng pag-aaral. Madalas na nararamdaman ng mga kalahok, lalo na yaong mga nása komunidad, na ginagamit lámang sila ng mananaliksik upang kumuha ng datos at pagkatapos ay parang bulang nawawala ang mga ito. Ito ay dahil sa mangilanngilan lámang na mananaliksik ang bumabalik upang ibahagi sa mga kalahok ang kinalabasan ng pag-aaral. Kung may awtput tulad ng modelo, pagbuo ng polisiya, o iba pang mahahalagang rekomendasyon ang pananaliksik, makabubuti kung ipaalam ito sa kinauukulan upang makatulong sa kapakinabangan ng ko munidad o kaugnay na institusyong pinag-aaralan.
 • 56. Ito ay pagbuo ng akademikongpapel nanghindi pinagtutuunan ng masusingpag-aaral ang mgadatos at mabisangnagbigay ng kongklusyon o rekomendasyon para matapos lamang ang sulatin. Nangyayari itokapag bumuo ng kongklusyon nanghindi sapat ang mga datosna pagbabatayan. Madalas itongginagawa kapagnagagahol nasa panahonsa pagsulat ng pananaliksik o kinulangsa pinagkukunan ng karagdagang datos.
 • 57. Ang etika sa pananaliksik ay nagtataglay ng iba’t ibang kaparaanan na dapat bigyang konsiderasyon ng isang mananaliksik. Nariyan ang pagkilala sa orihinal na may-akda, pagtatala sa pinagkunan ng mga ito, paglalagay ng panipi sa mga tuwirang pahayag, pagtatala ng mga wastong impormasyon at marami pang iba. Lahat ng konsepto at impormasyong ito ay dapat tandaan at isabuhay ng mananaliksik upang sa bandang huli ay walang kaparusahang maipapataw at matagumpay na maisagawa ang pag-aaral.
 • 58. Present your findings in a clear and concise manner. Support your findings with evidence from your data. You could present your findings in a table, graph, or other visual format. You could also discuss the implications of your findings.
 • 59. Summarize your findings and conclusions. Discuss the limitations of your research and areas for future research. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at orci tortor. Curabitur convallis condimentum ligula porttitor placerat. Sed ultricies erat vitae massa accumsan, in ullamcorper libero aliquet. Etiam maximus, tortor vitae ullamcorper pharetra, odio eros tristique nunc, vitae iaculis massa turpis at nisi.
 • 60.
 • 61. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur at orci tortor. Curabitur convallis condimentum ligula porttitor placerat. Sed ultricies erat vitae massa accumsan, in ullamcorper libero aliquet.
 • 62. Juliana Silva | University of Aldenaire | 2024