SlideShare a Scribd company logo
Olga Díaz. Cap de l’Àrea jurídica. Consorci Localret.
Ascen Moro. Cap del Departament de Govern Obert. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
La normativa d’administració
electrònica: motor de transformació
Ordenança tipus de transparència i administració digital
Evolució de l’ordenança tipus d’administració
electrònica de Localret
 Ordenança tipus d’administració electrònica (2004). Fonament: art. 103 CE; arts. 3 i 45 Llei 30/1992; arts 6 i 70 bis
LBRL...
 Ordenança tipus d’administració electrònica (2007). Fonament: Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels
ciutadans i les ciutadanes als serveis públics.
 Ordenança tipus d’administració electrònica (2011): text refós per a l’adaptació a les Lleis 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels
mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i a l‘Esquema Nacional
d’Interoperabilitat.
 Ordenança tipus de transparència i administració electrònica (2016): adaptació a les Lleis 39/2015 (LCAPAC) i
40/2015 (LRJSP) i Lleis 19/2013 i 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.
 Ordenança tipus de transparència i administració digital (2021): adaptació al Decret 8/2021, de 9
de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació i Reial Decret 203/2021, de 30 de
març, pel qual s'aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans
electrònics.
Objectiu de l’ordenança tipus:
Facilitar l’aplicació de la normativa vigent en matèria de procediment administratiu i de govern obert, tot
adaptant-la a la realitat i necessitats de cada ajuntament.
Es tracta d’un model d’ordenança que ha de ser adaptada per cada administració.
No s’incorporen ni es reprodueix aspectes que la normativa detalla amb precisió.
Principals aspectes objecte d’actualització:
En matèria de transparència: posada en funcionament de les Unitats d’Informació: accessibilitat; procediment relatiu
al dret d’accés a la informació pública...
En matèria de procediment administratiu: ampliació dels subjectes obligats; sistemes de signatura; registre electrònic
d’apoderaments; actuació administrativa automatitzada...
Text de l’ordenança i jornada de presentació:
https://www.localret.cat/ordenanca-tipus-de-transparencia-i-administracio-digital-versio-2021-
text-definitiu/
Enquesta Localret 2021 (anterior a la nova versió de l’ordenança)
Resposta: 464 municipis
• Ordenança de transparència i administració
digital (Registre electrònic, expedient
electrònic integral, dret d’accés a la
informació…)
• Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques
de Catalunya
• Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya
• Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la
Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica
• Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica
• Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic
(modificada per Llei 18/2015 + RD-Llei 24/2021, transposició
directiva dades obertes i RISP)
• Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
• Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern
• Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el Registre de grups
d'interès de Catalunya
• Decret 8/2021 sobre la transparència i el dret d'accés a la informació
pública
ESTATAL
AUTONÒMICA
OCAL
• Reglament Orgànic
Municipal (eGovern + Bon
Govern)
• Reglament de Participació i
Col·laboració
• Llei 39/2015 de procediment administratiu comú
• Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic
• Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic
• Reglament (UE) 2016/679 – RGPD i LOPDGDD
• RD 1112/2018 accessibilitat llocs web i APP’s
• Llei 6/2020 determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança
• RDL 28/2020, de treball a distància
• RDL 14/2019 Mesures en matèria Adm. Digital
• RDL 36/2020 Mesures urgents per a la modernització de l’AP
• RD 203/2021 Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per
mitjans electrònics
MARC JURÍDIC EUROPEU - NOVETATS COMUNITAT INTERNACIONAL- ONU  AGENDA 2030 – ODS
• Reglament (UE) 2018/1726 Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud en l’eu-LISA.
• Reglament (UE) 2018/1725, de protecció de les persones en tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió
• Reglament (UE) 2018/1724, passarel·la digital única
• Reglament (UE) 2016/1191 per facilitar la lliure circulació de la ciutadania simplificant la presentació de documentació a la UE
• Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió: transposició abans de desembre de 2021.
• Directiva (UE) 2019/1024, dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic: transposició abans 17 juliol 2021 pels Estats membres. Determina llista de categories
temàtiques de dades considerades d’alt valor.
• Directiva (UE) 2016/2102 de 26/10/2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del SP.
• EN TRÀMIT: Directiva de Serveis Digitals
• EN TRÀMIT: Reglament ús IA
MARC
SUPRAESTATAL
ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I GOVERN OBERT
• 15 Normes Tècniques d’Interoperabilitat + 10 nova elaboració
• 4 Instruccions tècniques de seguretat
• Guies d’aplicació pràctica, adequacions i auditories
GRÀCIES!!!

More Related Content

What's hot

Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
Pilar de Diego
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Congrés Govern Digital
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
Congrés Govern Digital
 
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
Albert Llado
 
Presentación lae
Presentación laePresentación lae
Presentación lae
bbbcccaaa20
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
MiquelEstape
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
Congrés Govern Digital
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
Congrés Govern Digital
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
Francesca Bria
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
SandraPratGrau
 

What's hot (20)

Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
 
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
Transparència per a ens locals (Judith Aguas) - Jornada Transparència 17-05-2016
 
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
Assistència jurídica als municipis de la demarcació de Tarragona (Dolors Róo)...
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
Conferència UAB - Les implicacions de la implantació de la Llei 39/2015 en ma...
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
 
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
Albert Llado - mitjans electronics Llei 26/2010
 
Presentación lae
Presentación laePresentación lae
Presentación lae
 
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
2015 06-03 Jornada sobre l'aplicació pràctica de la llei de transparència ...
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
CGD2021 - "La importància de les dades durant la COVID-19"
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U..."idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
"idCAT Mòbil: l'experiència de l'Ajuntament de Castellar del Vallès" (Jaume U...
 
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
Informe sobre l’Administració electrònica a Catalunya-Maig 2010
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 

Similar to CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"

El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Vicenç Ruiz Gómez
 
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona -  Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...2011 03-29 Diputació de Barcelona -  Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
MiquelEstape
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416Dídac López
 
Com implantar l'administració digital al món local
Com implantar l'administració digital al món localCom implantar l'administració digital al món local
Com implantar l'administració digital al món local
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27Bernat Costas
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Ajuntament de Barcelona
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
MiquelEstape
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
JosepEscales
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
gvarona2
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Localret
 
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònicaAtorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
MauroJuan2
 
Guia Adequació Llei 11 2007
Guia Adequació Llei 11 2007Guia Adequació Llei 11 2007
Guia Adequació Llei 11 2007
Borja Rius
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
Consorci Administració Oberta de Catalunya
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
MiquelEstape
 
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògicaLa e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
emunar
 

Similar to CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació" (20)

El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
El dret a relacionar-se amb l’Administració per mitjans electrònics: la seu e...
 
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés PermanentPreservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
Preservació Digital com a garantia d'Accés Permanent
 
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona -  Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...2011 03-29 Diputació de Barcelona -  Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
2011 03-29 Diputació de Barcelona - Jornada sobre la incidència en l'àmbit l...
 
E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416E Admin Ud G20080416
E Admin Ud G20080416
 
Com implantar l'administració digital al món local
Com implantar l'administració digital al món localCom implantar l'administració digital al món local
Com implantar l'administració digital al món local
 
Sintesi projecte digital
Sintesi projecte digitalSintesi projecte digital
Sintesi projecte digital
 
Sintesi projecte digital
Sintesi projecte digitalSintesi projecte digital
Sintesi projecte digital
 
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27
Cos administratiu GenCat - Bloc 5 Tema 27
 
4b e-admin
4b e-admin4b e-admin
4b e-admin
 
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
Mesura de govern: Sistema d'informació i atenció ciutadana 2016-2018
 
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
2019.07.17 Eines per a una administració digital - EAPC - Nous electes locals
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana La carpeta ciutadana
La carpeta ciutadana
 
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de LleidaSeu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
Seu electrònica a l'Ajuntament de Lleida
 
Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009Informe TIC al ens Locals 2009
Informe TIC al ens Locals 2009
 
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònicaAtorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
Atorgament de llicència d'ovp - Aproximació a l'administració electrònica
 
Guia Adequació Llei 11 2007
Guia Adequació Llei 11 2007Guia Adequació Llei 11 2007
Guia Adequació Llei 11 2007
 
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
CGDL2018 - Sessió: "Estàndard per a la interoperabilitat: quadre de classific...
 
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
2015.05.17 Govern Obert. Màster en Gestió Pública Avançada - UB
 
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògicaLa e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
La e-administració del Parlament de les Illes Balears en clau tecnògica
 

More from Congrés Govern Digital

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
Congrés Govern Digital
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
Congrés Govern Digital
 

More from Congrés Govern Digital (20)

CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
CGD2021 - "Automatitzant tasques administratives per ser més eficients (RPA)"
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
CGD2021 - "Aprenent a millorar la gestió documental amb la intel·ligència art...
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
CGD2021 - "La connectivitat d’alta capacitat: el paper de les ciutats"
 
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
CGD2021 - "Cap a una identitat digital europea"
 
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
CGD2021 - "Accés segur als teletreballadors de la Generalitat de Catalunya am...
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
CAG2021 - "Xatbots, són realment útils per donar suport a la ciutadania?"
 
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
CGD2021 - "Ajuntaments basats en dades per millorar la presa de decisions"
 
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
CGD2021 - "Plans d'integritat i bústia ètica: eines per lluitar contra la cor...
 
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
CGD2021 - "Minimitzant els riscos en la contractació pública"
 
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
CGD2021 - "Donant resposta a empreses i intermediaris"
 
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
CGD2021 - "Més enllà del treball en equip, la cultura d’un equip (humà)"
 

CGD2021 - "La normativa d'administració electrònica: motor de transformació"

  • 1. Olga Díaz. Cap de l’Àrea jurídica. Consorci Localret. Ascen Moro. Cap del Departament de Govern Obert. Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat La normativa d’administració electrònica: motor de transformació Ordenança tipus de transparència i administració digital
  • 2. Evolució de l’ordenança tipus d’administració electrònica de Localret  Ordenança tipus d’administració electrònica (2004). Fonament: art. 103 CE; arts. 3 i 45 Llei 30/1992; arts 6 i 70 bis LBRL...  Ordenança tipus d’administració electrònica (2007). Fonament: Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans i les ciutadanes als serveis públics.  Ordenança tipus d’administració electrònica (2011): text refós per a l’adaptació a les Lleis 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i 29/2010, de 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya; a l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS) i a l‘Esquema Nacional d’Interoperabilitat.  Ordenança tipus de transparència i administració electrònica (2016): adaptació a les Lleis 39/2015 (LCAPAC) i 40/2015 (LRJSP) i Lleis 19/2013 i 19/2014, de transparència, accés a la informació i bon govern.  Ordenança tipus de transparència i administració digital (2021): adaptació al Decret 8/2021, de 9 de febrer, sobre la transparència i el dret d’accés a la informació i Reial Decret 203/2021, de 30 de març, pel qual s'aprova el Reglament d'Actuació i Funcionament del sector públic per mitjans electrònics.
  • 3. Objectiu de l’ordenança tipus: Facilitar l’aplicació de la normativa vigent en matèria de procediment administratiu i de govern obert, tot adaptant-la a la realitat i necessitats de cada ajuntament. Es tracta d’un model d’ordenança que ha de ser adaptada per cada administració. No s’incorporen ni es reprodueix aspectes que la normativa detalla amb precisió. Principals aspectes objecte d’actualització: En matèria de transparència: posada en funcionament de les Unitats d’Informació: accessibilitat; procediment relatiu al dret d’accés a la informació pública... En matèria de procediment administratiu: ampliació dels subjectes obligats; sistemes de signatura; registre electrònic d’apoderaments; actuació administrativa automatitzada... Text de l’ordenança i jornada de presentació: https://www.localret.cat/ordenanca-tipus-de-transparencia-i-administracio-digital-versio-2021- text-definitiu/
  • 4. Enquesta Localret 2021 (anterior a la nova versió de l’ordenança) Resposta: 464 municipis
  • 5. • Ordenança de transparència i administració digital (Registre electrònic, expedient electrònic integral, dret d’accés a la informació…) • Llei 26/2010 de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya • Llei 29/2010 de l'ús dels mitjans electrònics al sector públic de Catalunya • Llei 16/2015 de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica • Llei 18/2020 de facilitació de l'activitat econòmica • Llei 37/2007 de reutilització de la informació del sector públic (modificada per Llei 18/2015 + RD-Llei 24/2021, transposició directiva dades obertes i RISP) • Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon govern • Decret Llei 1/2017, pel qual es crea i regula el Registre de grups d'interès de Catalunya • Decret 8/2021 sobre la transparència i el dret d'accés a la informació pública ESTATAL AUTONÒMICA OCAL • Reglament Orgànic Municipal (eGovern + Bon Govern) • Reglament de Participació i Col·laboració • Llei 39/2015 de procediment administratiu comú • Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic • Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic • Reglament (UE) 2016/679 – RGPD i LOPDGDD • RD 1112/2018 accessibilitat llocs web i APP’s • Llei 6/2020 determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança • RDL 28/2020, de treball a distància • RDL 14/2019 Mesures en matèria Adm. Digital • RDL 36/2020 Mesures urgents per a la modernització de l’AP • RD 203/2021 Reglament d’actuació i funcionament del sector públic per mitjans electrònics MARC JURÍDIC EUROPEU - NOVETATS COMUNITAT INTERNACIONAL- ONU  AGENDA 2030 – ODS • Reglament (UE) 2018/1726 Gestió Operativa de Sistemes Informàtics de Gran Magnitud en l’eu-LISA. • Reglament (UE) 2018/1725, de protecció de les persones en tractament de dades personals per les institucions, òrgans i organismes de la Unió • Reglament (UE) 2018/1724, passarel·la digital única • Reglament (UE) 2016/1191 per facilitar la lliure circulació de la ciutadania simplificant la presentació de documentació a la UE • Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió: transposició abans de desembre de 2021. • Directiva (UE) 2019/1024, dades obertes i la reutilització de la informació del sector públic: transposició abans 17 juliol 2021 pels Estats membres. Determina llista de categories temàtiques de dades considerades d’alt valor. • Directiva (UE) 2016/2102 de 26/10/2016, sobre la accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils dels organismes del SP. • EN TRÀMIT: Directiva de Serveis Digitals • EN TRÀMIT: Reglament ús IA MARC SUPRAESTATAL ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I GOVERN OBERT • 15 Normes Tècniques d’Interoperabilitat + 10 nova elaboració • 4 Instruccions tècniques de seguretat • Guies d’aplicació pràctica, adequacions i auditories