SlideShare a Scribd company logo
1 of 38
Download to read offline
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana
Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības
normatīvu nodaļas vecākais inspektors, tālr.67075931, e-pasts:
tomass.lausma@vugd.gov.lv
2020
2
Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika
Gads Ugunsgrēku
skaits
Cietušo un bojā gājušo skaits
ugunsgrēkos
2019 8985 279 76
2018 9134 302 81
2017 8714 381 79
2016 9288 302 95
2015 10 311 304 88
2014 12 175 283 94
3
Bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2020.gadā uz 6. februāri -16
4
Ugunsgrēki objektos 2019.gadā
Ugunsgrēku objekti Kopā Rīga
Dzīvojamās mājas 1930 835
Nedzīvojamās ēkas / būves 989 103
Lauksaimniecības objekti 41 0
Publiskās ēkas 181 83
Ražošanas ēkas 133 30
Transporta līdzekļi, transporta
nozare 669 194
Noliktavas 28 17
Būvobjekti 14 6
Kūla 2769 176
Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle u.c. 2231 710
Kopā 8985 2154
5
Iespējamie ugunsgrēku
cēloņi 2018.gadā
Apkure
5%
Bērnu rotaļas ar
uguni
1%
Citi iemesli
2% Elektroierīces /
iekārtas
15%
Neuzmanīga
apiešanās ar uguni
62%
Tīša dedzināšana
15%
6
Statistika VUGD tīmekļvietnē
Atbildība par ugunsdrošību
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants nosaka atbildību par
ugunsdrošību objektā (visās ēkās, būvēs un telpās).
Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala
īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas
līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai
zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits
lietotājs, ja tas paredzēts līgumā.
Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai
zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un
aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un
ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves,
to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas
paredzēts pārvaldīšanas līgumā.
7
Par ugunsdrošību atbildīgo
personu pienākumi
Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.pants nosaka par
ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumus
Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam),
pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu
ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi:
1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību
ievērošanu;
2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību;
3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja
amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa;
5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un
glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus.
8
Ugunsdrošības noteikumi
Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām
jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu
to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas
nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238
"Ugunsdrošības noteikumi’’ (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi).
9
10
Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
11
Raksturīgākie ugunsdrošības prasību pārkāpumi
Par tvaika nosūcējiem
Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums:
“daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts
pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes
aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu
telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”.
Telpās, kurās atrodas gāzes iekārtas (piemēram, gāzes plītis dzīvojamo
māju virtuvēs), ir paredzēta dabīgā ventilācijas sistēma, lai gāzes
noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā
neveidotos bīstama gāzes koncentrācija.
12
Par tvaika nosūcējiem
Tehniskās prasības sašķidrinātās naftas gāzes (ogļūdeņražu vieglās
frakcijas, ko veido propāns un butāns vai to abu kombināciju gāze)
iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz
1,6 MPa (16 bar) projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā
nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 243-15 “Sašķidrinātās naftas gāzes
iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta
2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.335).
Tehniskās prasības dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas
projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas
būvnormatīvs LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma"
(apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem
Nr.336).
13
Par tvaika nosūcējiem
Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai
atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura
konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu.
Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams ventilācijas kanāls,
kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu (..)
14
Par tvaika nosūcējiem
Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam
(un visbiežāk vienīgajam), virtuvē veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad
tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā,
savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa ciet šo ventilācijas kanālu.
Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat
sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas
sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē
līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša
katalizatora (ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens.
Šajā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas
mājas iedzīvotāji.
15
Par tvaika nosūcējiem
Gadījumā, ja dabīgajam ventilācijas kanālam pievienota mehāniskā
ventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām
neatbilstošu risinājumu novēršanai pastāv sekojošie varianti:
1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju,
kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa
recirkulācija un kuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas
kanālam, un kas netraucē nodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā;
3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu
risinājumu kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā.
16
Par dūmu detektoriem
No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos
objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir
jāuzstāda dūmu detektori.
Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā
darbību nodrošina baterija.
Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors
nepieciešams katrā stāvā, jo Ugunsdrošības noteikumu 120.punkts
nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa
katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru.
Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā,
ievērojot ražotāja prasības”.
17
Par dūmu detektoriem
Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz
pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm,
kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami
samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija.
Igaunijā obligātā prasība par dūmu detektoriem stājās spēkā 2009.
gadā, bet Lietuvā no 2018. gada 1. maija. Statistika liecina, ka,
piemēram, Igaunijā ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits no 2009.
gada ilgtermiņā ir krietni samazinājies un šāda pati aina domājams ir
sagaidāma arī Lietuvā.
18
19
Par dūmu detektoriem
No 2008. gada 1. marta Latvijā jaunizbūvēto, rekonstruēto un renovēto
dzīvojamo ēku dzīvokļus obligāti jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem
detektoriem.
Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektorā iebūvētajām
papildus funkcijām, bet vidēji tie ir aptuveni no 2 līdz 10 eiro.
20
Par dūmu detektoriem
Uz dūmu detektora korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai
par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
21
Par ugunsdzēsības aparātiem
Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts kopsakarā ar 517. punktu
nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu nodrošina ar
ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B.
22
Par ugunsdzēsības aparātiem
23
Skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts
ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B
– kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).
Par ugunsdzēsības aparātiem
Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic tā
vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena
rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes
punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš
nav noteikts, tad reizi piecos gados.
24
25
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība.
Ugunsdrošības noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums
(no reizi 6 gados uz reizi 10 gados).
Kopš 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar
elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas
kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru.
26
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Prasības mērķis - veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs
pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti,
piemēram:
! vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst);
! vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību).
27
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Kontaktu atbilstības kritērijus un elektroietaišu termiskā stāvokļa
novērtēšanai ir jāpielieto:
Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.294
“Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā
elektroinstalācija"" prasības;
Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas
energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu
normas un apjomi”.
Minētais energostandarts ir pieejams tīmekļvietnē:
http://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf.
28
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu
savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt:
persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra
noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo
energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas
organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi
attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības
grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai
izsniegta apliecība;
persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas
Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu
brālībā.
Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu
veikt šo sertifikāciju.
29
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem ir jānoformē pārbaudes
akts, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumā.
Minētajam pārbaudes aktam ir jāpievieno:
darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments;
mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija;
elektroinstalācijas shēma.
30
Par elektroinstalācijas pārbaudēm
Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī
dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan arī dzīvokļos.
Elektroinstalācijas pārbaudi nodrošina:
dzīvojamās mājas koplietošanas daļās - daudzdzīvokļu objekta
atbildīgā persona jeb pārvaldnieks;
dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts
līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties
uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī.
31
Par dūmvadiem
Visas cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms apkures
sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā kurināmā
apkures ierīces un dūmvadus jātīra papildus vēl vienu reizi apkures
sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam).
Gāzes apkures ierīces jātīra vienu reizi gadā, bet, ja apkures ierīce
atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu
novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude.
Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne
retāk, ka reizi 5 gados
32
Par ventilācijas kanāliem
Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls
jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes
aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados.
Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana
jāveic reizi 5 gados.
33
Ugunsdrošības noteikumu prasības
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām
Daudzdzīvokļu objekta bēniņus, pagrabu vai tehnisko telpu noslēdz, lai
nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu (Ugunsdrošības noteikumu
15.punkts).
Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības
instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai.
Ugunsdrošības instrukcijā iekļauj Ugunsdrošības noteikumu 180.1.5.,
180.2., 180.4. un 180.7. apakšpunktā minēto informāciju (Ugunsdrošības
noteikumu 177.punkts).
34
Ugunsdrošības noteikumu prasības
daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām
Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju
iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus (Ugunsdrošības
noteikumu 186.punkts).
35
Administratīvā atbildība
Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas
vides veidošana un uzturēšana.
! Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību
pārkāpšanu paredzēts naudas sods:
fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro,
juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro,
nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants.
36
Informatīvie materiāli
37
38
2020
Tomass Lausmā, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes
Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors,
tālr.67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv

More Related Content

What's hot

Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
 
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestäNyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestäTHL
 
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Elektrumlv
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
 
історія хвороби неоонатологія_сава
історія хвороби неоонатологія_саваісторія хвороби неоонатологія_сава
історія хвороби неоонатологія_саваNazarNazar43
 
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...Elektrumlv
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRA
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRABezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRA
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRAState Labour Inspectorate
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...ALTUM
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiElektrumlv
 
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniMikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniElektrumlv
 

What's hot (20)

Pirmā palīdzība
Pirmā palīdzībaPirmā palīdzība
Pirmā palīdzība
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestäNyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
Nyrkkisääntöjä rokotteiden säilyvyydestä
 
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
Vispārēja likumdošana, attīstība, zemējuma sistēma, zibensaizsardzības sistēm...
 
Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejām
Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejāmUgunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejām
Ugunsdrošības prasības evakuācijas ceļiem un izejām
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
історія хвороби неоонатологія_сава
історія хвороби неоонатологія_саваісторія хвороби неоонатологія_сава
історія хвороби неоонатологія_сава
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...
Elektroaizsardzības līdzekļi (pārnēsājamie zemējumi; izolējošie stieņi; sprie...
 
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
Finansējums ar kapitāla atlaidi Energoefektivitātes uzlabojumiem, atjaunojamo...
 
Tehniskā uzdevuma paraugs
Tehniskā uzdevuma paraugsTehniskā uzdevuma paraugs
Tehniskā uzdevuma paraugs
 
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRA
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRABezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRA
Bezmaksas interaktīvais darba vides riska novērtēšanas rīks OiRA
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
Dzīvokļu īpašnieku vienošanās, pieteikums kapitāla atlaides rezervēšanai | Da...
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājāsUgunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
 
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķiniMikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
Mikroģeneratoru pieslēgšana un neto norēķini
 

Similar to Ugunsdrošības noteikumu ievērošana

Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāElektrumlv
 

Similar to Ugunsdrošības noteikumu ievērošana (20)

Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
Ugunsdrošības prasības daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ekspluatācijas...
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 
Ugunsdrošības noteikumi
Ugunsdrošības noteikumiUgunsdrošības noteikumi
Ugunsdrošības noteikumi
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Ugunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklīUgunsdrošība mājoklī
Ugunsdrošība mājoklī
 
Ugunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasībasUgunsdrošības prasības
Ugunsdrošības prasības
 
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonaiUgunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
Ugunsdrošība ēkā gatavojoties apkures sezonai
 
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkāsUgunsdrošība publiskajās ēkās
Ugunsdrošība publiskajās ēkās
 
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesāPar ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu māju atjaunošanas procesā
 
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļaĒku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
Ēku atjaunošana no ugunsdrošības viedokļa
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesāUgunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
Ugunsdrošības prasības projektēšanas un būvniecības procesā
 
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
Ventilācijas risinājumi daudzdzīvokļu un publiskajās ēkās, to ietekme uz ēku ...
 
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēleAtbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
Atbilstošu iekārtu un būvizstrādājumu izvēle
 
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām RīgāIzmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
Izmaiņas un ierobežojumi apkures sistēmām Rīgā
 
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle. Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
Atbilstošu un piemērotu būvizstrādājumu izvēle.
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 

Ugunsdrošības noteikumu ievērošana

 • 1. Ugunsdrošības noteikumu ievērošana Tomass Lausmā, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors, tālr.67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv 2020
 • 2. 2 Ugunsgrēku, cietušo un bojā gājušo statistika Gads Ugunsgrēku skaits Cietušo un bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2019 8985 279 76 2018 9134 302 81 2017 8714 381 79 2016 9288 302 95 2015 10 311 304 88 2014 12 175 283 94
 • 3. 3 Bojā gājušo skaits ugunsgrēkos 2020.gadā uz 6. februāri -16
 • 4. 4 Ugunsgrēki objektos 2019.gadā Ugunsgrēku objekti Kopā Rīga Dzīvojamās mājas 1930 835 Nedzīvojamās ēkas / būves 989 103 Lauksaimniecības objekti 41 0 Publiskās ēkas 181 83 Ražošanas ēkas 133 30 Transporta līdzekļi, transporta nozare 669 194 Noliktavas 28 17 Būvobjekti 14 6 Kūla 2769 176 Izgāztuves, atkritumi, sausā zāle u.c. 2231 710 Kopā 8985 2154
 • 5. 5 Iespējamie ugunsgrēku cēloņi 2018.gadā Apkure 5% Bērnu rotaļas ar uguni 1% Citi iemesli 2% Elektroierīces / iekārtas 15% Neuzmanīga apiešanās ar uguni 62% Tīša dedzināšana 15%
 • 7. Atbildība par ugunsdrošību Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 9.pants nosaka atbildību par ugunsdrošību objektā (visās ēkās, būvēs un telpās). Par ugunsdrošību objektā ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā, bet iznomātā (izīrētā) vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par ugunsdrošību ir atbildīgs nomnieks (īrnieks) vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā. Vairākām personām iznomātā vai lietošanā nodotā ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā par koplietošanas ugunsdrošības inženiertehnisko sistēmu un aprīkojuma ekspluatāciju atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu un ugunsdrošību regulējošu normatīvo aktu prasībām ir atbildīgs ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašnieks (valdītājs) vai pārvaldnieks, ja tas paredzēts pārvaldīšanas līgumā. 7
 • 8. Par ugunsdrošību atbildīgo personu pienākumi Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likuma 10.pants nosaka par ugunsdrošību objektā atbildīgo personu pienākumus Ēkas, būves, to daļu vai zemesgabala īpašniekam (valdītājam), pārvaldniekam, nomniekam vai citam lietotājam, kas saskaņā ar līgumu ir atbildīgs par ugunsdrošību objektā, ir šādi pienākumi: 1) nodrošināt normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību ievērošanu; 2) nodrošināt iespēju veikt valsts ugunsdrošības uzraudzību; 3) sniegt ar ugunsdrošības jautājumiem saistīto informāciju, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 4) veikt ugunsaizsardzības sistēmu darbspējas pārbaudi, ja amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi to pieprasa; 5) ugunsgrēka gadījumā pildīt ugunsdrošības, ugunsdzēsības un glābšanas dienestu amatpersonu norādījumus. 8
 • 9. Ugunsdrošības noteikumi Ugunsdrošības prasības, kas fiziskajām un juridiskajām personām jāievēro, lai novērstu un sekmīgi dzēstu ugunsgrēkus, kā arī mazinātu to sekas neatkarīgi no objekta īpašuma formas un atrašanās vietas nosaka Ministru kabineta 2016. gada 19. aprīļa noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi’’ (turpmāk – Ugunsdrošības noteikumi). 9
 • 12. Par tvaika nosūcējiem Ugunsdrošības noteikumu 89.10.apakšpunktā ietverts aizliegums: “daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam aizliegts pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts un nav ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves”. Telpās, kurās atrodas gāzes iekārtas (piemēram, gāzes plītis dzīvojamo māju virtuvēs), ir paredzēta dabīgā ventilācijas sistēma, lai gāzes noplūdes gadījumā tā izplūstu caur dabīgās ventilācijas kanālu un telpā neveidotos bīstama gāzes koncentrācija. 12
 • 13. Par tvaika nosūcējiem Tehniskās prasības sašķidrinātās naftas gāzes (ogļūdeņražu vieglās frakcijas, ko veido propāns un butāns vai to abu kombināciju gāze) iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēmas ar maksimālo darba spiedienu līdz 1,6 MPa (16 bar) projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 243-15 “Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.335). Tehniskās prasības dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēmas projektēšanai, darbiem un pieņemšanai ekspluatācijā nosaka Latvijas būvnormatīvs LBN 241-15 "Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma" (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.336). 13
 • 14. Par tvaika nosūcējiem Jaunbūvējamās ēkās gāzes iekārtas un aparātus ēdiena gatavošanai atļauts uzstādīt dzīvokļa virtuvē vai citā atbilstošā telpā ar logu, kura konstrukcija nodrošina telpas vēdināšanu. Telpā, kurā uzstāda gāzes iekārtas, nepieciešams ventilācijas kanāls, kas nodrošina nepārtrauktu gaisa apmaiņu (..) 14
 • 15. Par tvaika nosūcējiem Pieslēdzot mehānisko tvaika nosūcēju dabiskajam ventilācijas kanālam (un visbiežāk vienīgajam), virtuvē veidojas situācija, ka tajā brīdī, kad tvaika nosūcējs ir ieslēgts, tas novada gaisu ventilācijas kanālā, savukārt izslēgtā stāvoklī tas pilnībā aiztaisa ciet šo ventilācijas kanālu. Ja no gāzes iekārtas vai caurules ir minimāla noplūde (nereti pat sākotnēji nesajūtama) gāzei nav vairs pieejama dabiskā ventilācijas sistēma, kas šo gāzi novadītu ēkas ārpusē, līdz ar to tā krājas virtuvē līdz vienā brīdī gāzes koncentrācija ir tik augsta, ka pie atbilstoša katalizatora (ieslēgta gaismas slēdža vai cita) notiek sprādziens. Šajā situācijā nopietni apdraudēti ir ne tikai konkrētā dzīvokļa, bet visas mājas iedzīvotāji. 15
 • 16. Par tvaika nosūcējiem Gadījumā, ja dabīgajam ventilācijas kanālam pievienota mehāniskā ventilācijas iekārta (tvaika nosūcējs), ugunsdrošības prasībām neatbilstošu risinājumu novēršanai pastāv sekojošie varianti: 1) noņemt mehānisko ventilācijas iekārtu, atjaunojot ventilāciju, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā; 2) iegādāties tvaika nosūcēju, kura darbības princips ir gaisa recirkulācija un kuru nav nepieciešams pievienot dabiskās ventilācijas kanālam, un kas netraucē nodrošināt pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā; 3) pieaicināt sertificētu būvspeciālistu, lai atrastu alternatīvu risinājumu kas nodrošina pastāvīgu nepieciešamo gaisa apmaiņu telpā. 16
 • 17. Par dūmu detektoriem No 2020. gada 1. janvāra visās mājās un dzīvokļos, kā arī publiskajos objektos, kuros paredzēts izmitināt gulēšanai līdz 10 cilvēkiem, ir jāuzstāda dūmu detektori. Autonomais dūmu detektors ir ierīce, kas reaģē uz dūmiem un tā darbību nodrošina baterija. Ja mājai vai dzīvoklim ir vairāki stāvi, tad dūmu detektors nepieciešams katrā stāvā, jo Ugunsdrošības noteikumu 120.punkts nosaka, ka: “Viendzīvokļa objekta un daudzdzīvokļu objekta dzīvokļa katrā stāvā izvieto vismaz vienu autonomo ugunsgrēka detektoru. Autonomo ugunsgrēka detektoru uzstāda un uztur darba kārtībā, ievērojot ražotāja prasības”. 17
 • 18. Par dūmu detektoriem Ārvalstu pieredze liecina, ka dūmu detektoru uzstādīšana mājokļos līdz pat 75% samazina ugunsgrēkos bojā gājušo skaitu. Viena no valstīm, kur šāda prasība ir pierādījusi savu efektivitāti un ievērojami samazinājusi bojā gājušo skaitu, ir Igaunija. Igaunijā obligātā prasība par dūmu detektoriem stājās spēkā 2009. gadā, bet Lietuvā no 2018. gada 1. maija. Statistika liecina, ka, piemēram, Igaunijā ugunsgrēkos bojāgājušo cilvēku skaits no 2009. gada ilgtermiņā ir krietni samazinājies un šāda pati aina domājams ir sagaidāma arī Lietuvā. 18
 • 19. 19
 • 20. Par dūmu detektoriem No 2008. gada 1. marta Latvijā jaunizbūvēto, rekonstruēto un renovēto dzīvojamo ēku dzīvokļus obligāti jāaprīko ar ugunsgrēka autonomiem detektoriem. Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektorā iebūvētajām papildus funkcijām, bet vidēji tie ir aptuveni no 2 līdz 10 eiro. 20
 • 21. Par dūmu detektoriem Uz dūmu detektora korpusa ir jābūt CE marķējumam un informācijai par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. 21
 • 22. Par ugunsdzēsības aparātiem Ugunsdrošības noteikumu 256. punkts kopsakarā ar 517. punktu nosaka, ka no 2020. gada 1. janvāra viendzīvokļa objektu nodrošina ar ugunsdzēsības aparātu, kura dzēstspēja ir vismaz 21A 113B. 22
 • 23. Par ugunsdzēsības aparātiem 23 Skaitlis nozīmē, cik lielu ugunsgrēku iespējams nodzēst, bet burts ugunsgrēka klasi: A – kad deg cieti, organiskas izcelsmes materiāli, B – kad deg šķidrumi, kūstoši cieti priekšmeti).
 • 24. Par ugunsdzēsības aparātiem Uzturot ugunsdzēsības aparātu, mājas saimniekam būs jāveic tā vizuālā apskate (vai aparāts nav bojāts un ir atbilstošs spiediena rādījums), bet tehniskā apkope jāveic sertificētos apkopes punktos saskaņā ar ražotāja noteikto termiņu vai arī, ja termiņš nav noteikts, tad reizi piecos gados. 24
 • 25. 25
 • 26. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Prasība par elektroinstalācijas pārbaudi nav jauna prasība. Ugunsdrošības noteikumos ir mainīts pārbaudes veikšanas biežums (no reizi 6 gados uz reizi 10 gados). Kopš 2017.gada 1.septembra stājās spēkā prasība vienlaicīgi ar elektroinstalācijas pretestības pārbaudēm veikt arī elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru. 26
 • 27. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Prasības mērķis - veikt noslogotas elektroinstalācijas pārbaudi, jo šīs pārbaudes laikā var konstatēt kontaktsavienojuma drošību un kvalitāti, piemēram: ! vai kontaktsavienojums netiek pārslogots (nekarst); ! vai tas ir pareizi izbūvēts (nerada bīstamu pārejas pretestību). 27
 • 28. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Kontaktu atbilstības kritērijus un elektroietaišu termiskā stāvokļa novērtēšanai ir jāpielieto: Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumu Nr.294 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"" prasības; Latvijas Elektrotehniskajā komisijā apstiprinātais Latvijas energostandarts LEK 038 “Elektroietaišu termogrāfisko pārbaužu normas un apjomi”. Minētais energostandarts ir pieejams tīmekļvietnē: http://www.latvenergo.lv/files/text/energostandarti/LEK_038.pdf. 28
 • 29. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Elektroinstalācijas pārbaudi un elektroinstalācijas kontaktu savienojumu kvalitātes pārbaudi ar termokameru var veikt: persona, kura atbilstoši Ministru kabineta 2013.gada 8.oktobra noteikumu Nr.1041 “Noteikumi par obligāti piemērojamo energostandartu, kas nosaka elektroapgādes objektu ekspluatācijas organizatoriskās un tehniskās drošības prasības” prasībām ir saņēmusi attiecīgu apmācību un ieguvusi pielaidi attiecīgai elektrodrošības grupai, ko apliecina atbilstoši minēto noteikumu 3.pielikumam tai izsniegta apliecība; persona, kura attiecīgi apmācīta un sertificēta Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācijā vai Latvijas Elektriķu brālībā. Abām institūcijām ir dots deleģējums ar Ministru kabineta rīkojumu veikt šo sertifikāciju. 29
 • 30. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Par elektroinstalācijas pārbaudes rezultātiem ir jānoformē pārbaudes akts, kura veidlapa ir noteikta Ugunsdrošības noteikumu 7.pielikumā. Minētajam pārbaudes aktam ir jāpievieno: darba veicēja darba veikšanas tiesību apliecinošs dokuments; mēraparāta kalibrēšanas sertifikāta kopija; elektroinstalācijas shēma. 30
 • 31. Par elektroinstalācijas pārbaudēm Elektroinstalācijas pārbaude ir jānodrošina visos objektos, tai skaitā, arī dzīvojamās mājas koplietošanas daļās, gan arī dzīvokļos. Elektroinstalācijas pārbaudi nodrošina: dzīvojamās mājas koplietošanas daļās - daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona jeb pārvaldnieks; dzīvokļos – dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs, ja tas paredzēts līgumā, tādējādi dzīvokļa īpašnieks vai cits lietotājs pats var izvēlēties uzņēmumu vai personu, kas veic elektroinstalācijas pārbaudi dzīvoklī. 31
 • 32. Par dūmvadiem Visas cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadi ir jātīra pirms apkures sezonas sākuma (līdz 1. novembrim), savukārt ilgdedzes cietā kurināmā apkures ierīces un dūmvadus jātīra papildus vēl vienu reizi apkures sezonas laikā (no 1. novembra līdz nākamā gada 1. martam). Gāzes apkures ierīces jātīra vienu reizi gadā, bet, ja apkures ierīce atslēgta ilgāk par sešiem mēnešiem, jāveic ārpuskārtas dūmgāzu novadīšanas un ventilācijas kanālu pārbaude. Dūmvadu un ventilācijas kanālu tehniskā stāvokļa pārbaudi jāveic ne retāk, ka reizi 5 gados 32
 • 33. Par ventilācijas kanāliem Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem dabiskās ventilācijas kanāls jāpārbauda un jātīra ne retāk kā reizi 5 gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, – ne retāk kā reizi 3 gados. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana jāveic reizi 5 gados. 33
 • 34. Ugunsdrošības noteikumu prasības daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Daudzdzīvokļu objekta bēniņus, pagrabu vai tehnisko telpu noslēdz, lai nepieļautu nepiederošu personu iekļūšanu (Ugunsdrošības noteikumu 15.punkts). Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instrukcijas izstrādi koplietošanas telpām un teritorijai. Ugunsdrošības instrukcijā iekļauj Ugunsdrošības noteikumu 180.1.5., 180.2., 180.4. un 180.7. apakšpunktā minēto informāciju (Ugunsdrošības noteikumu 177.punkts). 34
 • 35. Ugunsdrošības noteikumu prasības daudzdzīvokļu dzīvojamām ēkām Daudzdzīvokļu objekta atbildīgā persona ar ugunsdrošības instrukciju iepazīstina kopīpašniekus, īrniekus un nomniekus (Ugunsdrošības noteikumu 186.punkts). 35
 • 36. Administratīvā atbildība Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana. ! Ja gadījumā pārkāpums tiek konstatēts, tad par ugunsdrošības prasību pārkāpšanu paredzēts naudas sods: fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, juridiskajām personām no 280 līdz 1400 euro, nosaka Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 179. pants. 36
 • 38. 38 2020 Tomass Lausmā, VUGD Ugunsdrošības uzraudzības pārvaldes Ugunsdrošības normatīvu nodaļas vecākais inspektors, tālr.67075931, e-pasts: tomass.lausma@vugd.gov.lv