SlideShare a Scribd company logo
1 of 30
LAYUNIN
SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS
MO ANG SUMUSUNOD:
ESP9PK-Iva13.1
• Nakikilala ang mga pagbabago sa kaniyang
talent, kakayahan at hilig ( Mula Baitang 7) at
naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko,
teknikal-bokasyunal, sining at isports, negosyo o
hanapbuhay.
ESP9PK-Iva13.2
• Napagninilayan ang mga mahahalgang hakbang
na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talent at
kakayahan ayon sa kanyang hilig at mithiin.
LAYUNIN
SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS
MO ANG SUMUSUNOD:
EsP9PK-IVb-13.3
Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal
na salik sa mga pangangailangan (requirements) sa
napiling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at
isports o negosyo ay daan upang magkaroon ng
makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang
pagiging produktiboat pakikibahagi sa pagpapaunlad ng
ekonomiya ng bansa
LAYUNIN
SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS
MO ANG SUMUSUNOD:
EsP9PK-IVb-13.4
Natutukoy ang kanyang mga paghahandang gagawin
upang makamit ang piniling kursong akademiko, teknikal-
bokasyonal, sining at
palakasan o negosyo (hal., pagkuha ng impormasyon at
pag-unawa sa mga tracks sa Senior High School)
Mga Pansariling Salik sa Pagpili
ng Track o Kursong Akademiko,
Teknikal-Bokasyonal, Sining at
Disenyo, at Isports
SURIIN ANG
MGA
LARAWAN
Ano-anong trabaho/hanapbuhay
ang makikita sa mga larawan?
 Ano-ano ang mga katangiang ang
dapat tinataglay ng bawat isa
upang matupad ang pangarap nila?
Paano nila nakamit ang piniling
trabaho/hanapbuhay?
GAWAIN SA PAGKAKATUTO BILANG 1: TUKUYIN ANG
IYONG TALENTO, KAKAYAHAAN AT HILIG NOONG IKAW AY
NASA BAITANG 7 AT NGAYON SA BAITANG 9. ISULAT ANG
IYONG SAGOT SA SAGUTANG PAPEL. GAMITIN ANG
PORMAT
Halimbawa Baitang 7 Baitang 9
Talento,
kakayahan,
at hilig
Pagsasayaw
Gumuhit
Makinig ng
musika
Pagsasayaw
Magluto
Magbasa
SAGUTIN ANG MGA SUMUSNOD NA TANONG.
ISULAT ANG IYONG SAGOT SA SAGUTANG
PAPEL.
1. ANO-ANONG PAGBABAGO SA TALENTO,
KASANAYAN (SKILLS), AT HILIG NOONG IKAW
AY NASA BAITANG 7?
2. NAGBAGO BA O HINDI ANG KURSONG
KUKUNIN MO NOONG NASA BAITANG 7 KA?
3. NGAYONG NASA IKA-9 NA BAITANG KA
NA, ANO ANG KURSONG PLANO MONG KUNIN
SA SENIOR HIGH SCHOOL?
Ayon kay Jürgen Habermas, tayo ay nilikha
upang makipagkapwa at makibahagi sa
buhay-sa-mundo (lifeworld), at ito ay
nabubuo sa pagkomunikasyon ng kaniyang
mga kasapi.
Nahuhubog lamang ng tao ang kaniyang
pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa
kaniyang pakikipag-ugnayan sa kapwa.
Napakahalaga ng iyong bahagi sa iyong
sarili, kapwa at lipunan.
Sa bahaging ito ng aralin, pagtuunan mo
naman nang malaking pansin ang mga
pansariling salik sa pagpili ng tamang
kursong akademiko, teknikal-bokasyonal,
sining at disenyo, at isports ayon sa iyong:
Talento
Ang mga talento ay isang pambihirang biyaya at
likas na kakayahang. Kailangang tuklasin dahil
ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng
tamang kursong akademiko, teknikal-
bokasyonal, sining at disenyo, at isports sa iyong
pagtatapos ng Junior High School (Baitang 10).
Kasanayan (Skills)
Ang mga kasanayan o skills ay isa ring
maituturing na mahalagang salik sa
paghahanda sa iyong pipiliing kurso.
Ang mga kasanayang ating tinutukoy
ay ang mga bagay kung saan tayo
mahusay o magaling. Ito ay madalas
na iniuugnay sa salitang abilidad,
kakayahan (competency) o kahusayan
(proficiency).
A. KASANAYAN SA PAKIKIHARAP SA MGA
TAO (PEOPLE SKILLS)
B. KASANAYAN SA MGA DATOS (DATA
SKILLS)
C. KASANAYAN SA MGA BAGAY-BAGAY
(THINGS SKILLS)
D. KASANAYAN SA MGA IDEYA AT
SOLUSYON (IDEA SKILLS)
HILIG
NASASALAMIN ITO SA MGA PABORITONG GAWAIN
NA NAGPAPASAYA SA IYO DAHIL GUSTO MO AT BUO
ANG IYONG PUSO NA IBIGAY ANG LAHAT NG
MAKAKAYA NANG HINDI NAKAKARAMDAM NG
PAGOD OPAGKABAGOT.
PAGPAPAHALAGA.
MAY KILALA KA BANG TAONG NAKAMIT ANG KANIYANG PANGARAP
SA BUHAY NANG DAHIL SA KANIYANG MGA NATATANGING
PAGPAPAHALAGA? SA IYONG PALAGAY, ANO KAYA ANG NAGPAUNLAD
SA MGA TAONG ITO? ANG KANILANG MGA IPINAMALAS NA
PAGSISIKAP NA ABUTIN ANG MGA NINANAIS SA BUHAY AT
MAKAPAGLINGKOD NANG MAY PAGMAMAHAL SA BAYAN BILANG
PAKIKIBAHAGI SA PAUNLAD NG ATING EKONOMIYA.
HALIMBAWA:
KASIPAGAN SA PAG-AARAL
PANANAMPALATAYA SA DIYOS
MATIYAGA
MAY DISIPLINA SA SARILI
Mithiin
Kalakip ng pagkamit ng mithiin sa buhay ay ang
pagkakaroon ng matibay na personal na
pahayag ng misyon sa buhay. Hindi lamang
dapat na umiral sa iyo ang hangaring
magkaroon ng mga materyal na bagay at
kaginhawaan sa buhay, kailangan ay isipin rin
ang pakikibahagi para sa kabutihang panlahat.
Kung ngayon pa lamang sa mura mong edad ay
matutuhan mong bumuo ng iyong personal na
misyon sa buhay, hindi malabong makamit mo
ang iyong mithiin sa buhay at sa iyong
hinaharap.
 Gawain sa Pagkakatuto Bilang 2: Sagutin ang mga sumusunod na
tanong .
 1. Ano-ano ang mga pansariling salik sa pagpili ng tamang Track o
Kursong Akademiko, Teknikal-Bokasyonal, Sining at Disenyo, at
Isports sa pagtuntong mo ng Senior High (Baitang 11-12)?
 2. Bakit mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili mo ng
iyong kurso at hanapbuhay?
 3. Alin sa mga pansariling salik sa pagpili ng kurso ang iyong higit
na isinaalang-alang? Alin ang hindi? Ipaliwanag.
 4. Bilang kabataan, anong mga hamon ang iyong hinaharap sa
kasalukuyan (Baitang 10) na may kaugnayan sa iyong
pagsasaalang-alang sa pipiliing kurso o hanapbuhay (akademiko o
teknikal-bokasyonal)?
 5. Bakit mahalaga ang tamang pagpili ng ng kurso, akademiko o
teknikal-bokasyonal, sining at isports sa iyong paghahanda para sa
paghahanapbuhay?
Gawain sa Pagkakatuto Bilang 3:
Gumuhit ng isang puno at tawagin itong
puno ng pagpapahalaga. Gamit ang puno
ng pagpapahalaga, magsabit ng limang
bunga na makatutulong sa iyong
pagkamit ng pansariling salik sa pagpili
ng tamang track o kursong akademiko,
teknikal-bokasyonal, sining at disensyo,
at isports sa Senior High School. Bigyang
paliwanag ang bawat bungang isasabit sa
puno ng pagpapahalaga.
Gawain sa Pagkakatuto Bilang 4:
Umisip ng mga hakbangin na maaring
isama sa recipe ng pagtupad ng iyong
mithiin. Isaalang ang mga
kakailanganing mga salik at tamang
sukat upang makalikha ng isang
resipe ng mithiin.
Halimbawa: talento
1 kilong lakas ng loob
½ tiwala sa sarili
Pamantayan Deskripsyon Puntos Nakuhang
Puntos
Pagkamalikhain Angkop at akma ang mga
salita na ginamit upang
maging maganda at
makabuluhan ang likhang
resipe upang magpahayag
pananaw ukol sa paksa.
15
Kaangkupan sa
tema
Angkop sa tema ang
ginawang resipe.
10
Kalinisan Malinis ang pagkakagawa ng
resipe.
5
KABUUANG PUNTOS 15
Panuto: Sagutin ang
mga susmusunod na
katanungan.Isulat ang
titik ng tamang sagot:
1. Ito ay isang pambihirang biyaya at
likas na kakayahang. Kailangang tuklasin
dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa
pagpili ng tamang kursong akademiko,
teknikal-bokasyonal, sining at disenyo, at
isports sa iyong pagtatapos ng Junior High
School (Baitang 10).
A. Kasanayan
B. Mithiin
C. Talento
D. Pagpapahalaga
2. Ito ay tunutukoy sa mga bagay
kung saan tayo mahusay o magaling.
Ito ay madalas na iniuugnay sa
salitang abilidad, kakayahan
(competency) o kahusayan
(proficiency).
A. Kasanayan
B. Mithiin
C. Talento
D. Pagpapahalaga
3. Nasasalamin ito sa mga
paboritong gawain na nagpapasaya
sa iyo dahil gusto mo at buo ang
iyong puso na ibigay ang lahat ng
makakaya nang hindi nakakaramdam
ng pagod o pagkabagot.
A. Kasanayan
B. Mithiin
C. Talento
D. Hilig
4. Alin sa mga pansariling salik na dapat
pagbatayan sa pagpili ng kurso na may
kinalaman sa iyong kahusayan o galing sa
isang bagay o tiyak na abilidad na maaari
mong matuklasan mula sa pakikiharap sa
mga taong nakakasalamuha, paglutas ng
mga mahihirap na bagay, pagbubuo at
masistemang paraan sa pagkuha ng datos at
iba pa?
A. Hilig`
B. Kasanayan (skills)
C. Pagpapahalaga
D. Talento
5. Ano ang dapat na maging aksyon
mo sa panahong ikaw ay naguguluhan pa
sa mga pagpipiliang kurso para sa
nalalapit na Senior High School?
A. Makinig sa mga gusto ng kaibigan
B. Huminto muna at sa susunod na taon
na lamang mag-aral
C. Magbasa at maglaan ng panahon na
makapag-isip at magplano
D. Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at
umasa sa kanilang desisyon
Magsulat sa inyong kwaderno,
journal o portfolio ng inyong
nararamdaman o realisasyon
gamit ang mga sumusunod na
prompt:
Naunawaan ko na
__________________.
Nabatid ko na
_______________________.

More Related Content

What's hot

MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at SupplyMELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
Rivera Arnel
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
APRILYNDITABLAN1
 

What's hot (20)

EsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdfEsP9-Q2-Week-2.pdf
EsP9-Q2-Week-2.pdf
 
EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3EsP-Modyul 3
EsP-Modyul 3
 
Esp 9 lm
Esp 9 lmEsp 9 lm
Esp 9 lm
 
Lokal at global na demand
Lokal at global na demandLokal at global na demand
Lokal at global na demand
 
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)
Grade 9 Module in A.P. (First Quarter)
 
EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13EsP 9-Modyul 13
EsP 9-Modyul 13
 
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at SupplyMELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
MELC Aralin 9-Interaksyon ng Demand at Supply
 
AP9Q3W1-2_PAIKOT_NA_DALOY.pptx
AP9Q3W1-2_PAIKOT_NA_DALOY.pptxAP9Q3W1-2_PAIKOT_NA_DALOY.pptx
AP9Q3W1-2_PAIKOT_NA_DALOY.pptx
 
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
mga pansariing salik sa pagpili ng track o kursong akademiko, teknikal-bokasy...
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 9 (LM)
 
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa BuhayModyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
Modyul 14 Personal na Pahayag ng Misyon sa Buhay
 
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdfESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
ESP 9 Modyul 6 Pagsang-ayon o Pagtutol sa Batas ayon sa Likas na Batas Moral.pdf
 
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na DemandEs p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
Es p 9 Modyul 15 Lokal at Global na Demand
 
Yunit 4 aralin 2 agrikultura
Yunit 4 aralin 2 agrikulturaYunit 4 aralin 2 agrikultura
Yunit 4 aralin 2 agrikultura
 
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptxModyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
Modyul 7:Ang Paggawa Bilang Paglilingkod at pagtataguyod ng dignidad ng tao.pptx
 
Lipunan
LipunanLipunan
Lipunan
 
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
Day #1 Layunin ng Lipunan: Kabutihang Panlahat (Elemento ng Kabutihang Panla...
 
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang PampolitikaEsp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
Esp 9 Modyul 2: Lipunang Pampolitika
 
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu  july 31 to august 4
AP 10 dll quarter 1 week 9 kontemporaryung isyu july 31 to august 4
 
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3  lipunang pang-ekonomiyaModyul 3  lipunang pang-ekonomiya
Modyul 3 lipunang pang-ekonomiya
 

Similar to 1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af53e0b.pptx

values education - how to choose your course
values education - how to choose your coursevalues education - how to choose your course
values education - how to choose your course
FatimaCayusa2
 

Similar to 1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af53e0b.pptx (20)

mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptxmga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
mga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track.pptx
 
wwwww.docx
wwwww.docxwwwww.docx
wwwww.docx
 
wwwww.docx
wwwww.docxwwwww.docx
wwwww.docx
 
Module 13 session 3
Module 13 session 3Module 13 session 3
Module 13 session 3
 
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docxDLL ESP7 Q1 WK5.docx
DLL ESP7 Q1 WK5.docx
 
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdfESP-9_Q4_Week-1.pdf
ESP-9_Q4_Week-1.pdf
 
Module 15 session 1
Module 15 session 1Module 15 session 1
Module 15 session 1
 
Module 15 session 2
Module 15 session 2Module 15 session 2
Module 15 session 2
 
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7
Edukasyon sa Pagpapakatao Grade 7
 
Mga Pamantayan sa Pagpili ng Kurso, Hanapbuhay o Negosyo Tungo sa Maunlad na ...
Mga Pamantayan sa Pagpili ng Kurso, Hanapbuhay o Negosyo Tungo sa Maunlad na ...Mga Pamantayan sa Pagpili ng Kurso, Hanapbuhay o Negosyo Tungo sa Maunlad na ...
Mga Pamantayan sa Pagpili ng Kurso, Hanapbuhay o Negosyo Tungo sa Maunlad na ...
 
Module 13 session 2
Module 13 session 2Module 13 session 2
Module 13 session 2
 
Tsmart esp 7 term 3
Tsmart esp 7 term 3Tsmart esp 7 term 3
Tsmart esp 7 term 3
 
dlll.docx
dlll.docxdlll.docx
dlll.docx
 
ESP Grade 9 Module 13 session 2
ESP Grade 9 Module 13 session 2ESP Grade 9 Module 13 session 2
ESP Grade 9 Module 13 session 2
 
values education - how to choose your course
values education - how to choose your coursevalues education - how to choose your course
values education - how to choose your course
 
ARALIN 4 STRAND.pptx
ARALIN 4 STRAND.pptxARALIN 4 STRAND.pptx
ARALIN 4 STRAND.pptx
 
lesson 1 Mga Mahalagang Hakbang Upang Mapaunlad Ang Talento.pptx
lesson 1 Mga Mahalagang Hakbang Upang Mapaunlad Ang Talento.pptxlesson 1 Mga Mahalagang Hakbang Upang Mapaunlad Ang Talento.pptx
lesson 1 Mga Mahalagang Hakbang Upang Mapaunlad Ang Talento.pptx
 
Tsmart esp 7 term 2
Tsmart esp 7 term 2Tsmart esp 7 term 2
Tsmart esp 7 term 2
 
Translating competencies to objectives
Translating competencies to objectivesTranslating competencies to objectives
Translating competencies to objectives
 
ESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdfESP-9_Q4_Week-2.pdf
ESP-9_Q4_Week-2.pdf
 

More from VielMarvinPBerbano

More from VielMarvinPBerbano (20)

Social-Political-and-Cultural-Change (1).pptx
Social-Political-and-Cultural-Change (1).pptxSocial-Political-and-Cultural-Change (1).pptx
Social-Political-and-Cultural-Change (1).pptx
 
neokolonyalismo-kahulugananyoepekto-220329063819.pptx
neokolonyalismo-kahulugananyoepekto-220329063819.pptxneokolonyalismo-kahulugananyoepekto-220329063819.pptx
neokolonyalismo-kahulugananyoepekto-220329063819.pptx
 
presentatiocot1-230509122455-695a58cc.pdf
presentatiocot1-230509122455-695a58cc.pdfpresentatiocot1-230509122455-695a58cc.pdf
presentatiocot1-230509122455-695a58cc.pdf
 
pptsolidaritytowardspovertyalleviation2-230416144535-f785c608.pptx
pptsolidaritytowardspovertyalleviation2-230416144535-f785c608.pptxpptsolidaritytowardspovertyalleviation2-230416144535-f785c608.pptx
pptsolidaritytowardspovertyalleviation2-230416144535-f785c608.pptx
 
bahagingginampananngrelihiyonsaibatibangaspektosasilanganattimog-silangangasy...
bahagingginampananngrelihiyonsaibatibangaspektosasilanganattimog-silangangasy...bahagingginampananngrelihiyonsaibatibangaspektosasilanganattimog-silangangasy...
bahagingginampananngrelihiyonsaibatibangaspektosasilanganattimog-silangangasy...
 
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptxesp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
esp9modyul15lokalatglobalna-160229072147.pptx
 
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdfnasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
nasyonalismosasilanganattimogsilangangasya-150219084821-conversion-gate02.pdf
 
Untitled (1).pptxbhjmknhbhn gvbhjmnhbnjmjnhbhnjm
Untitled (1).pptxbhjmknhbhn gvbhjmnhbnjmjnhbhnjmUntitled (1).pptxbhjmknhbhn gvbhjmnhbnjmjnhbhnjm
Untitled (1).pptxbhjmknhbhn gvbhjmnhbnjmjnhbhnjm
 
486308978-Extracted-SHS-MELCs-final-edition2.docx
486308978-Extracted-SHS-MELCs-final-edition2.docx486308978-Extracted-SHS-MELCs-final-edition2.docx
486308978-Extracted-SHS-MELCs-final-edition2.docx
 
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdfkatarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
katarungangpanlipunan-151128102754-lva1-app6892.pdf
 
cscq30202pscommunitydynamicsandprocesselements-220930104805-c50bd5bc.pdf
cscq30202pscommunitydynamicsandprocesselements-220930104805-c50bd5bc.pdfcscq30202pscommunitydynamicsandprocesselements-220930104805-c50bd5bc.pdf
cscq30202pscommunitydynamicsandprocesselements-220930104805-c50bd5bc.pdf
 
modyul6-150520102340-luujnva1-app6892.pdf
modyul6-150520102340-luujnva1-app6892.pdfmodyul6-150520102340-luujnva1-app6892.pdf
modyul6-150520102340-luujnva1-app6892.pdf
 
karanasanatimplikasyonng-230320140530-b6977ec8.pdf
karanasanatimplikasyonng-230320140530-b6977ec8.pdfkaranasanatimplikasyonng-230320140530-b6977ec8.pdf
karanasanatimplikasyonng-230320140530-b6977ec8.pdf
 
Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaidig sa Kasaysayan.pptx
Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaidig sa Kasaysayan.pptxKaranasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaidig sa Kasaysayan.pptx
Karanasan at Implikasyon ng Digmaang Pandaidig sa Kasaysayan.pptx
 
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
lesson 1-3rd grading.pdf jjmnjjvbnm vbnm,
 
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdfproyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
proyektosaaralingpanlipunan2-140919144142-phpapp02.pdf
 
aralingpanlipunan7thirdquarter-230120061954-abaa5b6e.pdf
aralingpanlipunan7thirdquarter-230120061954-abaa5b6e.pdfaralingpanlipunan7thirdquarter-230120061954-abaa5b6e.pdf
aralingpanlipunan7thirdquarter-230120061954-abaa5b6e.pdf
 
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdfreportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
reportap1-150124031429-conversion-gate01.pdf
 
Simple Vintage Illustration Report Presentation.pptx
Simple Vintage Illustration Report Presentation.pptxSimple Vintage Illustration Report Presentation.pptx
Simple Vintage Illustration Report Presentation.pptx
 
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdfg7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
g7apq4week4epektongikalawangdigmaansaasyano-230919125019-2349a894.pdf
 

1st-comga-salik-na-nakakaapekto-sa-pagpili-ng-kurso-o-track-220911025716-8af53e0b.pptx

 • 1. LAYUNIN SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO ANG SUMUSUNOD: ESP9PK-Iva13.1 • Nakikilala ang mga pagbabago sa kaniyang talent, kakayahan at hilig ( Mula Baitang 7) at naiuugnay ang mga ito sa pipiliing kursong akademiko, teknikal-bokasyunal, sining at isports, negosyo o hanapbuhay. ESP9PK-Iva13.2 • Napagninilayan ang mga mahahalgang hakbang na ginawa upang mapaunlad ang kanyang talent at kakayahan ayon sa kanyang hilig at mithiin.
 • 2. LAYUNIN SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO ANG SUMUSUNOD: EsP9PK-IVb-13.3 Napatutunayan na ang pagiging tugma ng mga personal na salik sa mga pangangailangan (requirements) sa napiling kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at isports o negosyo ay daan upang magkaroon ng makabuluhang hanapbuhay o negosyo at matiyak ang pagiging produktiboat pakikibahagi sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng bansa
 • 3. LAYUNIN SA MODYUL NA ITO, INAASAHANG MAIPAMAMALAS MO ANG SUMUSUNOD: EsP9PK-IVb-13.4 Natutukoy ang kanyang mga paghahandang gagawin upang makamit ang piniling kursong akademiko, teknikal- bokasyonal, sining at palakasan o negosyo (hal., pagkuha ng impormasyon at pag-unawa sa mga tracks sa Senior High School)
 • 4. Mga Pansariling Salik sa Pagpili ng Track o Kursong Akademiko, Teknikal-Bokasyonal, Sining at Disenyo, at Isports
 • 6.
 • 7.
 • 8.
 • 9. Ano-anong trabaho/hanapbuhay ang makikita sa mga larawan?  Ano-ano ang mga katangiang ang dapat tinataglay ng bawat isa upang matupad ang pangarap nila? Paano nila nakamit ang piniling trabaho/hanapbuhay?
 • 10. GAWAIN SA PAGKAKATUTO BILANG 1: TUKUYIN ANG IYONG TALENTO, KAKAYAHAAN AT HILIG NOONG IKAW AY NASA BAITANG 7 AT NGAYON SA BAITANG 9. ISULAT ANG IYONG SAGOT SA SAGUTANG PAPEL. GAMITIN ANG PORMAT Halimbawa Baitang 7 Baitang 9 Talento, kakayahan, at hilig Pagsasayaw Gumuhit Makinig ng musika Pagsasayaw Magluto Magbasa
 • 11. SAGUTIN ANG MGA SUMUSNOD NA TANONG. ISULAT ANG IYONG SAGOT SA SAGUTANG PAPEL. 1. ANO-ANONG PAGBABAGO SA TALENTO, KASANAYAN (SKILLS), AT HILIG NOONG IKAW AY NASA BAITANG 7? 2. NAGBAGO BA O HINDI ANG KURSONG KUKUNIN MO NOONG NASA BAITANG 7 KA? 3. NGAYONG NASA IKA-9 NA BAITANG KA NA, ANO ANG KURSONG PLANO MONG KUNIN SA SENIOR HIGH SCHOOL?
 • 12. Ayon kay Jürgen Habermas, tayo ay nilikha upang makipagkapwa at makibahagi sa buhay-sa-mundo (lifeworld), at ito ay nabubuo sa pagkomunikasyon ng kaniyang mga kasapi.
 • 13. Nahuhubog lamang ng tao ang kaniyang pagkakakilanlan sa pakikibahagi sa kaniyang pakikipag-ugnayan sa kapwa. Napakahalaga ng iyong bahagi sa iyong sarili, kapwa at lipunan. Sa bahaging ito ng aralin, pagtuunan mo naman nang malaking pansin ang mga pansariling salik sa pagpili ng tamang kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at disenyo, at isports ayon sa iyong:
 • 14. Talento Ang mga talento ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang. Kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng tamang kursong akademiko, teknikal- bokasyonal, sining at disenyo, at isports sa iyong pagtatapos ng Junior High School (Baitang 10).
 • 15. Kasanayan (Skills) Ang mga kasanayan o skills ay isa ring maituturing na mahalagang salik sa paghahanda sa iyong pipiliing kurso. Ang mga kasanayang ating tinutukoy ay ang mga bagay kung saan tayo mahusay o magaling. Ito ay madalas na iniuugnay sa salitang abilidad, kakayahan (competency) o kahusayan (proficiency).
 • 16. A. KASANAYAN SA PAKIKIHARAP SA MGA TAO (PEOPLE SKILLS) B. KASANAYAN SA MGA DATOS (DATA SKILLS) C. KASANAYAN SA MGA BAGAY-BAGAY (THINGS SKILLS) D. KASANAYAN SA MGA IDEYA AT SOLUSYON (IDEA SKILLS)
 • 17. HILIG NASASALAMIN ITO SA MGA PABORITONG GAWAIN NA NAGPAPASAYA SA IYO DAHIL GUSTO MO AT BUO ANG IYONG PUSO NA IBIGAY ANG LAHAT NG MAKAKAYA NANG HINDI NAKAKARAMDAM NG PAGOD OPAGKABAGOT.
 • 18. PAGPAPAHALAGA. MAY KILALA KA BANG TAONG NAKAMIT ANG KANIYANG PANGARAP SA BUHAY NANG DAHIL SA KANIYANG MGA NATATANGING PAGPAPAHALAGA? SA IYONG PALAGAY, ANO KAYA ANG NAGPAUNLAD SA MGA TAONG ITO? ANG KANILANG MGA IPINAMALAS NA PAGSISIKAP NA ABUTIN ANG MGA NINANAIS SA BUHAY AT MAKAPAGLINGKOD NANG MAY PAGMAMAHAL SA BAYAN BILANG PAKIKIBAHAGI SA PAUNLAD NG ATING EKONOMIYA. HALIMBAWA: KASIPAGAN SA PAG-AARAL PANANAMPALATAYA SA DIYOS MATIYAGA MAY DISIPLINA SA SARILI
 • 19. Mithiin Kalakip ng pagkamit ng mithiin sa buhay ay ang pagkakaroon ng matibay na personal na pahayag ng misyon sa buhay. Hindi lamang dapat na umiral sa iyo ang hangaring magkaroon ng mga materyal na bagay at kaginhawaan sa buhay, kailangan ay isipin rin ang pakikibahagi para sa kabutihang panlahat. Kung ngayon pa lamang sa mura mong edad ay matutuhan mong bumuo ng iyong personal na misyon sa buhay, hindi malabong makamit mo ang iyong mithiin sa buhay at sa iyong hinaharap.
 • 20.  Gawain sa Pagkakatuto Bilang 2: Sagutin ang mga sumusunod na tanong .  1. Ano-ano ang mga pansariling salik sa pagpili ng tamang Track o Kursong Akademiko, Teknikal-Bokasyonal, Sining at Disenyo, at Isports sa pagtuntong mo ng Senior High (Baitang 11-12)?  2. Bakit mahalaga ang mga pansariling salik na ito sa pagpili mo ng iyong kurso at hanapbuhay?  3. Alin sa mga pansariling salik sa pagpili ng kurso ang iyong higit na isinaalang-alang? Alin ang hindi? Ipaliwanag.  4. Bilang kabataan, anong mga hamon ang iyong hinaharap sa kasalukuyan (Baitang 10) na may kaugnayan sa iyong pagsasaalang-alang sa pipiliing kurso o hanapbuhay (akademiko o teknikal-bokasyonal)?  5. Bakit mahalaga ang tamang pagpili ng ng kurso, akademiko o teknikal-bokasyonal, sining at isports sa iyong paghahanda para sa paghahanapbuhay?
 • 21. Gawain sa Pagkakatuto Bilang 3: Gumuhit ng isang puno at tawagin itong puno ng pagpapahalaga. Gamit ang puno ng pagpapahalaga, magsabit ng limang bunga na makatutulong sa iyong pagkamit ng pansariling salik sa pagpili ng tamang track o kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at disensyo, at isports sa Senior High School. Bigyang paliwanag ang bawat bungang isasabit sa puno ng pagpapahalaga.
 • 22. Gawain sa Pagkakatuto Bilang 4: Umisip ng mga hakbangin na maaring isama sa recipe ng pagtupad ng iyong mithiin. Isaalang ang mga kakailanganing mga salik at tamang sukat upang makalikha ng isang resipe ng mithiin. Halimbawa: talento 1 kilong lakas ng loob ½ tiwala sa sarili
 • 23. Pamantayan Deskripsyon Puntos Nakuhang Puntos Pagkamalikhain Angkop at akma ang mga salita na ginamit upang maging maganda at makabuluhan ang likhang resipe upang magpahayag pananaw ukol sa paksa. 15 Kaangkupan sa tema Angkop sa tema ang ginawang resipe. 10 Kalinisan Malinis ang pagkakagawa ng resipe. 5 KABUUANG PUNTOS 15
 • 24. Panuto: Sagutin ang mga susmusunod na katanungan.Isulat ang titik ng tamang sagot:
 • 25. 1. Ito ay isang pambihirang biyaya at likas na kakayahang. Kailangang tuklasin dahil ito ang magsisilbi mong batayan sa pagpili ng tamang kursong akademiko, teknikal-bokasyonal, sining at disenyo, at isports sa iyong pagtatapos ng Junior High School (Baitang 10). A. Kasanayan B. Mithiin C. Talento D. Pagpapahalaga
 • 26. 2. Ito ay tunutukoy sa mga bagay kung saan tayo mahusay o magaling. Ito ay madalas na iniuugnay sa salitang abilidad, kakayahan (competency) o kahusayan (proficiency). A. Kasanayan B. Mithiin C. Talento D. Pagpapahalaga
 • 27. 3. Nasasalamin ito sa mga paboritong gawain na nagpapasaya sa iyo dahil gusto mo at buo ang iyong puso na ibigay ang lahat ng makakaya nang hindi nakakaramdam ng pagod o pagkabagot. A. Kasanayan B. Mithiin C. Talento D. Hilig
 • 28. 4. Alin sa mga pansariling salik na dapat pagbatayan sa pagpili ng kurso na may kinalaman sa iyong kahusayan o galing sa isang bagay o tiyak na abilidad na maaari mong matuklasan mula sa pakikiharap sa mga taong nakakasalamuha, paglutas ng mga mahihirap na bagay, pagbubuo at masistemang paraan sa pagkuha ng datos at iba pa? A. Hilig` B. Kasanayan (skills) C. Pagpapahalaga D. Talento
 • 29. 5. Ano ang dapat na maging aksyon mo sa panahong ikaw ay naguguluhan pa sa mga pagpipiliang kurso para sa nalalapit na Senior High School? A. Makinig sa mga gusto ng kaibigan B. Huminto muna at sa susunod na taon na lamang mag-aral C. Magbasa at maglaan ng panahon na makapag-isip at magplano D. Humingi ng tulong sa malapit sa iyo at umasa sa kanilang desisyon
 • 30. Magsulat sa inyong kwaderno, journal o portfolio ng inyong nararamdaman o realisasyon gamit ang mga sumusunod na prompt: Naunawaan ko na __________________. Nabatid ko na _______________________.

Editor's Notes

 1. Kung matagumpay mong maitutugma ang iyong talento sa trabaho/hanapbuhay ay makakamit mo ang kagalingan at produktibong paggawa.
 2. Kung hindi mo pa tukoy ang mga ito, makabubuting tingnan at bigyan ng oras ang mga kategorya na nakalista sa ibaba (Career Panning Workbook, 2006):
 3. Salungat dito ang mga gawain o bagay na ayaw mong gawin. Nakararamdam ka ng kawalan ng sigla at mabagal na pagkilos kung kaya maikling oras lamang ang iyong ginugugol sa mga ito.