Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EsP Grade 9, Modyul 7

7,292 views

Published on

Modyul 7, for 3 Days teaching

Published in: Education
  • Be the first to comment

EsP Grade 9, Modyul 7

  1. 1. Petsa: October 6, 2016 Mabini- 1:50-2:50 Rizal- 2:50-3:50 Bonifacio- 4:10-5:10 Luna- 6:10-7:10 Banghay Aralinsa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 7: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKODAT PAGTAGUYODNG DIGNIDAD NG TAO I. LAYUNIN Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunodna kaalaman, kakayahan at pag- unawa 1. Nakikilalaang kahalagahan ng paggawa bilang tagapagtaguyod ng dignidadng tao. II. NILALAMAN Paksa: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD AT PAGTAGUYODNG DIGNIDADNG TAO Kagamitan: Mga larawan, Manila paper, Cartolina Sanggunian: Modyul Pahina 96-110 III. PAMAMARAAN 1. PanimulangGawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Paglinangng dating kaalaman Ibigay ang walong (8) Karapatang pang-indibidwal na kinilalang encyclical (a papal letter sent to all bishops of the Roman Catholic Church.)”Kapayapaansa Katotohanan” Pacem in Terris. (Pacem in terris (Peace on Earth) was a papal encyclical issued by Pope John XXIII on 11 April 1963 on nuclear non-proliferation. It was the last encyclical drafted by John XXIII, who had been diagnosed with cancer in September 1962 and died two months after the encyclical's completion.) 1. Karapatang Mabuhay at kalayaan sa pangkatang panganib 2. Karapatan sa mga batayang pangangailangan upang magkaroon ng maayos na pamumuhay(pagkain,damit, tahanan, edukasyon,pagkalingang pangkalusugan, tulong sa walang trabaho, at tulong sa pagtanda) 3. Karapatan sa malayang pagpapahayag ng opinionat impormasyon 4. Karapatan sa malayang pagpili ng relihiyonat pagsunod sa konsensya 5. Karapatan sa pagpili ng propesyon 6. Karapatan sa malayang paglipat sa ibang lugar upang manirahan (migrasyon) 7. Karapatan sa aktibong pakikilahoksa mga pampublikonggawain o proyekto 8. Karapatan sa patas na proteksyonng batas laban sa mga paglabag ng mga karapatang ito. e. Pagganyak Pagpapakita ng mga larawan f. Paglinangng mga kaalaman, kakayahan at pag-unawa Panonood ng kwentoni Toni Meloto http://www.gk1world.com/NewOurFounder g. Takdang Aralin Basahin ang pagpapalalim pahina 102-107
  2. 2. Petsa: October 7, 2016 Mabini- 1:50-2:50 Rizal- 2:50-3:50 Bonifacio- 4:10-5:10 Luna- 6:10-7:10 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 7: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD AT PAGTAGUYOD NG DIGNIDAD NG TAO I. LAYUNIN Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa 1. Nakapagsusuri kung ang paggawang nasaksihan sa pamilya, paaralan o baranggay/pamayanan ay nagtataguyod ng dignidad ng tao 2. Naipaliliwanag ang batayang konsepto ng aralin II. NILALAMAN Paksa: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD AT PAGTAGUYOD NG DIGNIDAD NG TAO Kagamitan: Mga larawan, Manila paper, Cartolina Sanggunian: Modyul Pahina 96-110 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain a. Pagdarasal b. Pagbati ng Guro c. Pagtatala ng liban d. Paglinang ng dating kaalaman Mga Uri ng Karapatan: 1. Karapatan sa Buhay 2. Karapatan sa pribadong ari-arian 3. Karapatang magpakasal 4. Karapatang pumunta sa ibang lugar 5. Karapatang sumamba o ipahayag ang pananampalataya 6. Karapatang magtrabaho o maghanapbuhay e. Bahaging Pagpapalalim (Pangkatang Gawain) Bibigyan ang mga mag-aaral ng 30 minuto para sa kanilang pangkatang Gawain.  Ang Paggawa bilang Paglilingkod, at bilang Pagtataguyod ng Dignidad ng TAO Mga Mahahalagang Layunin ng Paggawa 1. Ang tao ay gumagawa upang kitain niya ang salapi na kaniyang kailangan upang matugunan ang kaniyang mga pangunahing pangangailangan. 2. Makapag-ambag sa patuloy na pag-angat at pagbabago ng agham at teknolohiya. 3. Maiangat ang kultura at moralidad ng lipunanang kinabibilangan. 4. May kakayahin rin ang tao na gamitin ang paggawa sa pagtulong sa mga nangangailangan. 5. Ang paggawa ay nagbibigay ng dahilan sa pag-iral ng tao. Sa pamamagitan ng paggawa nakakamit niya ang mga sumusunod  nakakayanan niyang suportahan ang kaniyang mga pangangailangan;  napagyayaman ang kaniyang pagkamalikhain;  napatataas ang tiwala sa kaniyang sarili;  nabibigyang-dangal ang kaniyang p  nagkakaroon siya ng pagkakataon na makasama at makasalamuha ang kaniyang kapwa at ang mapaglingkuran ang mga ito;  nagkakaroon siya ng pagkakataon na isabuhay ang tunay na pagbibigay;  nabibigyan siya ng pagkakataon bilang indibidwal at kasapi ng lipunan na maipagpatuloy ang kaniyang bokasyon at bigyang katuparan ito;  nagiging kabahagi siya sa paggawa tungo sa kaganapan sarili at ng kapwa;  nagagampanan niya ang kaniyang tungkulin sa Diyos.  Ang Subheto at Obheto ng Paggawa  Ang Panlipunang Dimensyon ng Paggawa
  3. 3. Petsa: October 13, 2016 Mabini- 1:50-2:50 Rizal- 2:50-3:50 Bonifacio- 4:10-5:10 Luna- 6:10-7:10 Banghay Aralin sa Edukasyon sa Pagpapakatao 9 MODYUL 7: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD AT PAGTAGUYOD NG DIGNIDAD NG TAO I. LAYUNIN Sa modyul na ito, inaasahang maipamamalas mo ang mga sumusunod na kaalaman, kakayahan at pag-unawa 1. Naipaliliwanag ang batayang konsepto ng aralin 2. Nakabubuo ng sintesis tungkol sa kabutihang naidudulot ng paggawa gamit ang panayam sa mga manggagawang kumakatawan sa taong nangangailangan (marginalized) na nasa iba’t ibang karera o trabahong teknikal-bokasyonal II. NILALAMAN Paksa: ANG PAGGAWA BILANG PAGLILINGKOD AT PAGTAGUYOD NG DIGNIDAD NG TAO Kagamitan: Mga larawan, Manila paper, Cartolina Sanggunian: Modyul Pahina 96-110 III. PAMAMARAAN 1. Panimulang Gawain A. Pagdarasal B. Pagbati ng Guro C. Pagtatala ng liban D. Paglinang ng dating kaalaman E. Paghinuha ng Batayang konsepto F. Pagsasabuhay ng mga pagkatuto Gawain 6, Pahina 109 Gawain sa journal G.Pagtataya Pahina 97-98 H.Takdang Aralin Gawain 7, pahina 109 Ang buhay na walang patutunguhan ay walangkatuturan at ang paggawa ang nagbibigay ng katuturan dito.

×