SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์

        โดย
   ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบลย์
            ู
น้ อง ๆ คนไหนที่กาลังเตรี ยมตัวเข้ าสอบสัมภาษณ์
           ํ
หรื อได้ รับการเรี ยกตัวจากสถานที่สมัครงาน เพื่อทดสอบ
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทักษะไหวพริบ คงจะ
กําลังเตรี ยมตัวให้ พร้ อมกับการรั บศึกหนักอยู่ วันนีเ้ รามี
เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์ มาบอกกันค่ ะ
1. เตรียมตัวให้ พร้ อมทีสุด
                     ่
• รักษาสุขภาพ ระมัดระวังเรื่ องการกิน การพักผ่อน หลายคนพลาดท่า
 เรื่ องการกินมาแล้ ว เช่น ท้ องเสีย เป็ นไข้ ซึงอาจเกิดจากความวิตกกังวล
                         ่
 ความเครี ยด ฯลฯ บางคนเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดีลวงหน้ า  ่
 ฉลองล่วงหน้ าหามรุ่งหามคํ่า พับเพียบไปก็เยอะนะ จะหาว่าไม่บอก ลด
 ความวิตกกังวล ทบทวนความรู้ ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ เตรี ยมตัว
 เตรี ยมใจให้ ดี
2. แต่ งกายอย่ างไรดี
• อันนี ้สําคัญเพราะเขาจะมองคุณด้ วยความละเอียดมันหมายถึง
 บุคลิกภาพ และบ่งบอกว่า คุณ เป็ น คนลักษณะอย่างไร ถ้ าแต่งกายดี
 สุด สุด ด้ วยเครื่ องแต่งกายที่สภาพสมฐานะ ใส่เสื ้อเชิ๊ต กางเกงสุภาพ
                 ุ
 อย่าใส่ยีนส์นะขอร้ อง เขาจะหาว่าไม่ร้ ูกาละเทศะ ไม่รุ่มร่าม หรื อคับ
 เกินไป ห้ ามใส่รองเท้ าแตะ เด็ดขาด ควรใส่รองเท้ าหนังสีสภาพ ไม่มี
                               ุ
 ลวดลาย พูดง่าย ๆ แต่งตัวให้ สภาพดูดีเท่านันพอ
                  ุ     ้
3. ควรเตรียมอะไรไปบ้ าง
• ก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์ควรติดต่อสอบถาม และดูรายละเอียดให้
 ชัดเจน ว่าต้ องเตรี ยมอะไรไปบ้ างปกติจะเตรี ยมหลักฐานต่าง ๆ ที่สําคัญ
 ซึงเขาอาจจะขอเพิ่มเติม ตัวอย่างผลงาน เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย หรื อ
   ่
 อื่น ๆ ตามลักษณะของตําแหน่งงาน และที่จะเป็ นประโยชน์สําหรับคุณ
 มากที่สด แต่อย่าพะรุงพะรัง จะทําให้ เสียบุคลิกภาพเปล่า ๆ
     ุ
4. ควรเดินทางไปถึงทีสัมภาษณ์ เมือใด
               ่      ่
• ก่อนอื่นคุณต้ องมันใจว่าจะไปถึงที่สอบใช้ เวลาเท่าใด โดยเฉพาะคนที่
            ่
 อยูตางจังหวัด แล้ วเดินทางเข้ าไปสอบในกรุงเทพ พลาดมาเยอะ
   ่ ่
 เหมือนกัน ต้ องหาข้ อมูลให้ ชดเจน และต้ องแน่ใจว่าเขานัดสัมภาษณ์ที่
                 ั
 ใด ถ้ าไม่แน่ใจให้ เดินทาง ไปดูลวงหน้ าก่อน แต่ที่ดีที่สดควรเดินทางไป
                   ่          ุ
 ถึงที่สมภาษณ์ลวงหน้ าประมาณสัก 15 นาที จะทําให้ เรามีสมาธิ และ
     ั     ่
 มีเวลาเตรี ยมตัวมากขึ ้น แต่ถ้าไปถึงล่วงหน้ าเป็ นชัวโมง ก็ดีแต่อาจจะทํา
                           ่
 ให้ คณรอนานอาจเกิดความหงุดหงิด เสียสมาธิได้ และควรไปคนเดียว
    ุ
 ถ้ าไม่จําเป็ นอย่าพาผู้อื่นไปด้ วยเพราะจะทําให้ เราพะวง เขาอาจจะมอง
 ว่าคุณยังไม่เป็ นผู้ใหญ่พอ
5. ทําอย่ างไรดีขณะนั่งรอสั มภาษณ์
• ระหว่างนังรอสัมภาษณ์ จงใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์ที่สด พยายามหา
       ่                      ุ
 ข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่คณสัมภาษณ์ให้ มากที่สด เช่น เอกสาร แผ่น
               ุ            ุ
 พับ ตัวอย่างผลงาน หรื อสอบถามจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เพื่อหา
 รายละเอียดเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์สําหรับคุณให้ มากที่สด พยายาม
                                ุ
 แสดงความเป็ นมิตรที่ดีด้วยรอยยิ ้ม กับผู้อื่นรวมทังผู้เข้ าสอบด้ วยกันเพื่อ
                          ้
 สร้ างความประทับใจ อย่าใช้ สายตาว่าเขาคือศัตรูหรื อคูแข่งซึงมันจะไม่
                               ่ ่
 เป็ นผลดีสําหรับคุณเลย
6. เมือถูกเรียกตัวเข้ าสั มภาษณ์
           ่
• ก่อนเข้ าห้ องสัมภาษณ์ลองหายใจลึก ๆ ถ้ ามีประตูควร เคาะ ประตู
 เสียก่อน ตามมารยาท ยกมือวันทาด้ วยท่าทางสุภาพ ควรไหว้ ประธาน
 หรื อผู้ที่มีตําแหน่งสูงสุดเพียงผู้เดียวถ้ านังอยูหลายคน โดยทัวไปมัก นัง
                        ่ ่        ่     ่
 ตรงกลาง เรื่ องนี ้ ใช้ ไหวพริ บเองก็แล้ วกัน อย่าเพิ่งนังจนกว่าจะได้ รับ
                              ่
 อนุญาต หรื อ คําเชิญจากผู้สมภาษณ์ กล่าวขอบคุณครับแล้ วนังให้ หว
                  ั                 ่ ั
 ใจเต้ น เบาลง จงมีสายตาท่าทางที่เป็ นมิตร ห้ ามหยิ่ง อันนี ้แน่อยูแล้ ว
                                   ่
 โดยธรรมชาติ
7. เมือได้ ฟังคําถามคําแรก
             ่
• จงตอบคําถามด้ วยความมันใจ ฉะฉาน ยกเว้ นคุณไปสมัครเป็ นนางเอก
                ่
 หนังเรื่ องนางอาย พูดให้ เป็ นธรรมชาติด้วยเสียงที่พอเหมาะอย่าค่อย
 หรื อดังเกินไป จงพูดเท่าที่จําเป็ นอย่าคุยโม้ โอ้ อวด หรื อถ่อมตนมาก
 เกินไป จงพูดในสิงที่เป็ นความจริ งและสิงที่เกี่ยวข้ องกับคําถามและเป็ น
          ่             ่
 ประโยชน์ สําหรับคุณให้ มากที่สด และถ้ าไม่ เข้ าใจคําถาม ? อย่าเดา
                   ุ
 คําถามอย่างเด็ดขาดควรกล่าวคําขอโทษและขอทบทวนคําถามอีกครัง        ้
 ให้ แน่ใจ แต่อย่าไม่เข้ าใจบ่อยมาก ไม่ดี ถ้ าคุณเข้ าใจคําถามผิด แล้ วเขา
 ทักมากรุณากล่าวคําขอโทษแล้ วตอบใหม่อย่ายืนยันคําพูดเดิม หรื ออย่า
 เถียงเด็ดขาด อาจทําให้ การสัมภาษณ์ยติลง  ุ
8. ถ้ าพบกับคําถามทีตอบไม่ ได้
                  ่
• จงอย่าอ้ างว่าไม่ได้ เรี ยนมา และอย่าแสดงกริ ยาหงุดหงิดอารมณ์เสีย
 เขาอาจจะอยากลองดูไหวพริ บการแก้ ปัญหาของคุณ อันนี ้อย่าตอบมัว     ่
 เด็ดขาด ยอมรับซะว่าไม่ทราบจริ ง ๆ และจะไปสืบค้ นหาคําตอบ
 ภายหลัง ซึงแสดงว่าคุณเป็ นผู้ใฝ่ รู้ อย่าขอเปลี่ยนคําถามหรื อขอผู้ช่วย
       ่
 เพราะไม่ใช่เกมโชว์ แต่หากเจอคําถามที่ลาบากใจ ทําใจเย็น ๆ ไว้
                       ํ
 พร้ อมทังใช้ ไหวพริ บของคุณตอบให้ ดีที่สด อย่าพูดในสิงที่ทําไม่ได้ และ
     ้                 ุ      ่
 ไม่มนใจอาจจะสร้ างปั ญหาได้ ในภายหลัง
    ั่
9. การใช้ วาจาในระหว่ างสั มภาษณ์
• ควรใช้ คําพูดที่ฉะฉานไม่ก้าวร้ าว อย่าพูดคําพูดที่ไม่แน่ใจบ่อย ๆ หรื อ
 ภาษาที่เป็ นกระแสนิยม เช่น ใช่มงคะ ! แบบว่า! ว้ าวดีจงเลย! จ๊ าบจริ ง
                   ั้          ั
 ครับ! เจ๋งเลยครับ! ระวังดี ๆ นะโดยเฉพาะคนที่พดบ่อย ๆ จนเป็ นนิสย
                          ู          ั
 อาจจะหลุดออกมาได้ มือขอให้ อยูเ่ ป็ นสุขอย่าคุ้ยแคะแกะเกา ระวังให้ ดี
 ให้ มนอยูในที่ที่ควรอยู่ จงใช้ เท่าที่จําเป็ น
    ั ่
10. เมือการสั มภาษณ์ สิ้นสุ ดลง
           ่
• เป็ นธรรมดาครับ ก็ต้องกล่าวขอบคุณที่ให้ โอกาส แม้ วาการสัมภาษณ์
                           ่
 อาจจะไม่เป็ นที่พอใจคุณเท่าใดนัก เช่น อาจตอบคําถามไม่ดี หรื อมี
 ข้ อผิดพลาด พยายามข่มใจไว้ ไหว้ งาม ๆ แล้ วเดินออกไป อย่าลืมเก็บ
 ของเข้ าที่ให้ เรี ยบร้ อย เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้
• ขอขอบคุณเนือหาจาก : rmu.ac.th
           ้
น้ อง ๆ คงมีคงมันใจในการสอบ
        ่
     สัมภาษณ์มากขึ ้น
   มันใจค่ะ ว่าคุณทําได้
    ่
    โชคดีในการสอบค่ะ

More Related Content

Viewers also liked

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อยภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
อภิญญา คำเหลือ
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
อภิญญา คำเหลือ
 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
Samapol Klongkhoi
 
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signsแบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
kanpapruk
 

Viewers also liked (9)

การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ing
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ingภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ing
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยา+Ing
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อยภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน คำกริยาที่ใช้บ่อย
 
แบบฝึกเขียน Clothes
แบบฝึกเขียน Clothesแบบฝึกเขียน Clothes
แบบฝึกเขียน Clothes
 
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
ภาษาอังกฤษพื้นฐาน ลักษณะการใช้
 
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
 
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signsแบบฝึกทักษะที่ 1 signs
แบบฝึกทักษะที่ 1 signs
 
แบบฝึกหัด อังกฤษ ป.2 school object
แบบฝึกหัด อังกฤษ ป.2 school objectแบบฝึกหัด อังกฤษ ป.2 school object
แบบฝึกหัด อังกฤษ ป.2 school object
 

Similar to 10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์

บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2
duenka
 
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
supaporn2516mw
 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
putjohn
 
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่นการสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
Sarid Tojaroon
 
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
tanarat
 
%A1สุขและสนุกกับงาน
%A1สุขและสนุกกับงาน%A1สุขและสนุกกับงาน
%A1สุขและสนุกกับงาน
anitha rattanatrang
 
ศิลปการพูด 5
ศิลปการพูด 5ศิลปการพูด 5
ศิลปการพูด 5
Yota Bhikkhu
 

Similar to 10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์ (20)

บทความ2
บทความ2บทความ2
บทความ2
 
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
ถอดความบทประพันธ์เรื่อง โคลงสุภาษิตนฤทุมนาการ
 
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัยการเตรียมตัวเข้ามหาลัย
การเตรียมตัวเข้ามหาลัย
 
การสัมภาษณ์แหล่งข่าว
การสัมภาษณ์แหล่งข่าวการสัมภาษณ์แหล่งข่าว
การสัมภาษณ์แหล่งข่าว
 
การสัมภาษณ์แหล่งข่าว
การสัมภาษณ์แหล่งข่าวการสัมภาษณ์แหล่งข่าว
การสัมภาษณ์แหล่งข่าว
 
ทายนิสัย
ทายนิสัยทายนิสัย
ทายนิสัย
 
Tan
TanTan
Tan
 
Radio Interview
Radio InterviewRadio Interview
Radio Interview
 
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
การปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน
 
Happystudy
Happystudy Happystudy
Happystudy
 
Presentation 2013-01-11 My experience on Coaching
Presentation 2013-01-11 My experience on CoachingPresentation 2013-01-11 My experience on Coaching
Presentation 2013-01-11 My experience on Coaching
 
Do and don t to _
Do and don t  to _Do and don t  to _
Do and don t to _
 
Do And Dont To
Do And Dont  ToDo And Dont  To
Do And Dont To
 
Do and don't to
Do and don't  to Do and don't  to
Do and don't to
 
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่นการสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
การสร้างมิตรไมตรีกับผู้อื่น
 
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
7+วิธีสร้างความสุขและสนุกกับงาน
 
%A1สุขและสนุกกับงาน
%A1สุขและสนุกกับงาน%A1สุขและสนุกกับงาน
%A1สุขและสนุกกับงาน
 
Get job hop to success
Get job hop to successGet job hop to success
Get job hop to success
 
ศิลปการพูด 5
ศิลปการพูด 5ศิลปการพูด 5
ศิลปการพูด 5
 
Consult
ConsultConsult
Consult
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์

แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์ (18)

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
เทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolioเทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolio
 
Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1
 
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะแผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
แผนการจัดการเรียนรู้เพศศึกษา ม.5 เรื่องของเงาะ
 
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อแนวคิดดีๆ 15 ข้อ
แนวคิดดีๆ 15 ข้อ
 
The past-simple
The past-simpleThe past-simple
The past-simple
 
Adverbs of frequency
Adverbs of frequencyAdverbs of frequency
Adverbs of frequency
 
ทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการ
 
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธ
 
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
Wordpress
WordpressWordpress
Wordpress
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์

 • 1. 10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์ โดย ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบลย์ ู
 • 2. น้ อง ๆ คนไหนที่กาลังเตรี ยมตัวเข้ าสอบสัมภาษณ์ ํ หรื อได้ รับการเรี ยกตัวจากสถานที่สมัครงาน เพื่อทดสอบ ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ ทักษะไหวพริบ คงจะ กําลังเตรี ยมตัวให้ พร้ อมกับการรั บศึกหนักอยู่ วันนีเ้ รามี เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์ มาบอกกันค่ ะ
 • 3. 1. เตรียมตัวให้ พร้ อมทีสุด ่ • รักษาสุขภาพ ระมัดระวังเรื่ องการกิน การพักผ่อน หลายคนพลาดท่า เรื่ องการกินมาแล้ ว เช่น ท้ องเสีย เป็ นไข้ ซึงอาจเกิดจากความวิตกกังวล ่ ความเครี ยด ฯลฯ บางคนเพื่อนฝูงมาร่วมแสดงความยินดีลวงหน้ า ่ ฉลองล่วงหน้ าหามรุ่งหามคํ่า พับเพียบไปก็เยอะนะ จะหาว่าไม่บอก ลด ความวิตกกังวล ทบทวนความรู้ ปรึกษาผู้ที่มีประสบการณ์ เตรี ยมตัว เตรี ยมใจให้ ดี
 • 4. 2. แต่ งกายอย่ างไรดี • อันนี ้สําคัญเพราะเขาจะมองคุณด้ วยความละเอียดมันหมายถึง บุคลิกภาพ และบ่งบอกว่า คุณ เป็ น คนลักษณะอย่างไร ถ้ าแต่งกายดี สุด สุด ด้ วยเครื่ องแต่งกายที่สภาพสมฐานะ ใส่เสื ้อเชิ๊ต กางเกงสุภาพ ุ อย่าใส่ยีนส์นะขอร้ อง เขาจะหาว่าไม่ร้ ูกาละเทศะ ไม่รุ่มร่าม หรื อคับ เกินไป ห้ ามใส่รองเท้ าแตะ เด็ดขาด ควรใส่รองเท้ าหนังสีสภาพ ไม่มี ุ ลวดลาย พูดง่าย ๆ แต่งตัวให้ สภาพดูดีเท่านันพอ ุ ้
 • 5. 3. ควรเตรียมอะไรไปบ้ าง • ก่อนเดินทางไปสัมภาษณ์ควรติดต่อสอบถาม และดูรายละเอียดให้ ชัดเจน ว่าต้ องเตรี ยมอะไรไปบ้ างปกติจะเตรี ยมหลักฐานต่าง ๆ ที่สําคัญ ซึงเขาอาจจะขอเพิ่มเติม ตัวอย่างผลงาน เช่น ภาพวาด ภาพถ่าย หรื อ ่ อื่น ๆ ตามลักษณะของตําแหน่งงาน และที่จะเป็ นประโยชน์สําหรับคุณ มากที่สด แต่อย่าพะรุงพะรัง จะทําให้ เสียบุคลิกภาพเปล่า ๆ ุ
 • 6. 4. ควรเดินทางไปถึงทีสัมภาษณ์ เมือใด ่ ่ • ก่อนอื่นคุณต้ องมันใจว่าจะไปถึงที่สอบใช้ เวลาเท่าใด โดยเฉพาะคนที่ ่ อยูตางจังหวัด แล้ วเดินทางเข้ าไปสอบในกรุงเทพ พลาดมาเยอะ ่ ่ เหมือนกัน ต้ องหาข้ อมูลให้ ชดเจน และต้ องแน่ใจว่าเขานัดสัมภาษณ์ที่ ั ใด ถ้ าไม่แน่ใจให้ เดินทาง ไปดูลวงหน้ าก่อน แต่ที่ดีที่สดควรเดินทางไป ่ ุ ถึงที่สมภาษณ์ลวงหน้ าประมาณสัก 15 นาที จะทําให้ เรามีสมาธิ และ ั ่ มีเวลาเตรี ยมตัวมากขึ ้น แต่ถ้าไปถึงล่วงหน้ าเป็ นชัวโมง ก็ดีแต่อาจจะทํา ่ ให้ คณรอนานอาจเกิดความหงุดหงิด เสียสมาธิได้ และควรไปคนเดียว ุ ถ้ าไม่จําเป็ นอย่าพาผู้อื่นไปด้ วยเพราะจะทําให้ เราพะวง เขาอาจจะมอง ว่าคุณยังไม่เป็ นผู้ใหญ่พอ
 • 7. 5. ทําอย่ างไรดีขณะนั่งรอสั มภาษณ์ • ระหว่างนังรอสัมภาษณ์ จงใช้ เวลาให้ เกิดประโยชน์ที่สด พยายามหา ่ ุ ข้ อมูลเกี่ยวกับหน่วยงานที่คณสัมภาษณ์ให้ มากที่สด เช่น เอกสาร แผ่น ุ ุ พับ ตัวอย่างผลงาน หรื อสอบถามจากฝ่ ายประชาสัมพันธ์ เพื่อหา รายละเอียดเพิ่มเติมที่จะเป็ นประโยชน์สําหรับคุณให้ มากที่สด พยายาม ุ แสดงความเป็ นมิตรที่ดีด้วยรอยยิ ้ม กับผู้อื่นรวมทังผู้เข้ าสอบด้ วยกันเพื่อ ้ สร้ างความประทับใจ อย่าใช้ สายตาว่าเขาคือศัตรูหรื อคูแข่งซึงมันจะไม่ ่ ่ เป็ นผลดีสําหรับคุณเลย
 • 8. 6. เมือถูกเรียกตัวเข้ าสั มภาษณ์ ่ • ก่อนเข้ าห้ องสัมภาษณ์ลองหายใจลึก ๆ ถ้ ามีประตูควร เคาะ ประตู เสียก่อน ตามมารยาท ยกมือวันทาด้ วยท่าทางสุภาพ ควรไหว้ ประธาน หรื อผู้ที่มีตําแหน่งสูงสุดเพียงผู้เดียวถ้ านังอยูหลายคน โดยทัวไปมัก นัง ่ ่ ่ ่ ตรงกลาง เรื่ องนี ้ ใช้ ไหวพริ บเองก็แล้ วกัน อย่าเพิ่งนังจนกว่าจะได้ รับ ่ อนุญาต หรื อ คําเชิญจากผู้สมภาษณ์ กล่าวขอบคุณครับแล้ วนังให้ หว ั ่ ั ใจเต้ น เบาลง จงมีสายตาท่าทางที่เป็ นมิตร ห้ ามหยิ่ง อันนี ้แน่อยูแล้ ว ่ โดยธรรมชาติ
 • 9. 7. เมือได้ ฟังคําถามคําแรก ่ • จงตอบคําถามด้ วยความมันใจ ฉะฉาน ยกเว้ นคุณไปสมัครเป็ นนางเอก ่ หนังเรื่ องนางอาย พูดให้ เป็ นธรรมชาติด้วยเสียงที่พอเหมาะอย่าค่อย หรื อดังเกินไป จงพูดเท่าที่จําเป็ นอย่าคุยโม้ โอ้ อวด หรื อถ่อมตนมาก เกินไป จงพูดในสิงที่เป็ นความจริ งและสิงที่เกี่ยวข้ องกับคําถามและเป็ น ่ ่ ประโยชน์ สําหรับคุณให้ มากที่สด และถ้ าไม่ เข้ าใจคําถาม ? อย่าเดา ุ คําถามอย่างเด็ดขาดควรกล่าวคําขอโทษและขอทบทวนคําถามอีกครัง ้ ให้ แน่ใจ แต่อย่าไม่เข้ าใจบ่อยมาก ไม่ดี ถ้ าคุณเข้ าใจคําถามผิด แล้ วเขา ทักมากรุณากล่าวคําขอโทษแล้ วตอบใหม่อย่ายืนยันคําพูดเดิม หรื ออย่า เถียงเด็ดขาด อาจทําให้ การสัมภาษณ์ยติลง ุ
 • 10. 8. ถ้ าพบกับคําถามทีตอบไม่ ได้ ่ • จงอย่าอ้ างว่าไม่ได้ เรี ยนมา และอย่าแสดงกริ ยาหงุดหงิดอารมณ์เสีย เขาอาจจะอยากลองดูไหวพริ บการแก้ ปัญหาของคุณ อันนี ้อย่าตอบมัว ่ เด็ดขาด ยอมรับซะว่าไม่ทราบจริ ง ๆ และจะไปสืบค้ นหาคําตอบ ภายหลัง ซึงแสดงว่าคุณเป็ นผู้ใฝ่ รู้ อย่าขอเปลี่ยนคําถามหรื อขอผู้ช่วย ่ เพราะไม่ใช่เกมโชว์ แต่หากเจอคําถามที่ลาบากใจ ทําใจเย็น ๆ ไว้ ํ พร้ อมทังใช้ ไหวพริ บของคุณตอบให้ ดีที่สด อย่าพูดในสิงที่ทําไม่ได้ และ ้ ุ ่ ไม่มนใจอาจจะสร้ างปั ญหาได้ ในภายหลัง ั่
 • 11. 9. การใช้ วาจาในระหว่ างสั มภาษณ์ • ควรใช้ คําพูดที่ฉะฉานไม่ก้าวร้ าว อย่าพูดคําพูดที่ไม่แน่ใจบ่อย ๆ หรื อ ภาษาที่เป็ นกระแสนิยม เช่น ใช่มงคะ ! แบบว่า! ว้ าวดีจงเลย! จ๊ าบจริ ง ั้ ั ครับ! เจ๋งเลยครับ! ระวังดี ๆ นะโดยเฉพาะคนที่พดบ่อย ๆ จนเป็ นนิสย ู ั อาจจะหลุดออกมาได้ มือขอให้ อยูเ่ ป็ นสุขอย่าคุ้ยแคะแกะเกา ระวังให้ ดี ให้ มนอยูในที่ที่ควรอยู่ จงใช้ เท่าที่จําเป็ น ั ่
 • 12. 10. เมือการสั มภาษณ์ สิ้นสุ ดลง ่ • เป็ นธรรมดาครับ ก็ต้องกล่าวขอบคุณที่ให้ โอกาส แม้ วาการสัมภาษณ์ ่ อาจจะไม่เป็ นที่พอใจคุณเท่าใดนัก เช่น อาจตอบคําถามไม่ดี หรื อมี ข้ อผิดพลาด พยายามข่มใจไว้ ไหว้ งาม ๆ แล้ วเดินออกไป อย่าลืมเก็บ ของเข้ าที่ให้ เรี ยบร้ อย เช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ • ขอขอบคุณเนือหาจาก : rmu.ac.th ้
 • 13. น้ อง ๆ คงมีคงมันใจในการสอบ ่ สัมภาษณ์มากขึ ้น มันใจค่ะ ว่าคุณทําได้ ่ โชคดีในการสอบค่ะ