SlideShare a Scribd company logo
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ
ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
        ิ
      โดย
 ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบลย์
           ู
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                     ิ

1. คนเรามีความรู้ สึกรั ก ชอบ โกรธ เศร้ า ไม่ ต่างกัน
 ขึ ้นอยูกบว่าเวลา ไหนมันจะแสดงออกมามากน้ อยเพียงใด
      ่ ั
 เท่านัน “ คนที่จะหัวเราะได้ เสียงดัง ข้ างในคงต้ องขําบ้ าง
     ้
 พอสมควร คนที่นํ ้าตาจะไหลได้ ข้างในคงมีเรื่ องปวดร้ าว...
  ถ้ าไม่นบการร้ องไห้ ที่มาจากความปิ ติ "
        ั
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                    ิ
2.โลกสอนมนุษย์ ว่า ทุกสิ่งต้ องมีการเปลี่ยนแปลง...แต่ โลกก็กลับสอนให้
มนุษย์ ผูกพัน
3. คนที่ ตลกหัวเราะสดใส ก็คือคนเดียวกับคนที่สามารถร้ องไห้ ฟูมฟายได้
เพียง แต่คณจะได้ เห็นหรื อเปล่าเท่านัน อาจจะเคยได้ ยินว่า "
     ุ             ้
คนที่หวเราะได้ ดังที่สด ก็คือคนที่สามารถร้ องไห้ ได้ ดงที่สดเช่นกัน"
   ั        ุ                ั ุ
4. เด็กๆ จะมองว่ าผู้ใหญ่ ซเรียส ในขณะที่ผ้ ูใหญ่ จะบอกว่ า เด็กไร้ สาระ
                ี
เพราะเด็ก ไม่เคยเป็ นผู้ใหญ่มาก่อน วันหนึงเค้ าคงจะรู้วาทําไมถึงต้ องมีเรื่ องซีเรี ยส
                     ่       ่
สําหรับ ผู้ใหญ่ซงได้ ผานวัยเด็กมาแล้ วอาจจะลืมไปว่า ณ วันที่ผานมา"
        ึ่ ่                     ่
สาระ"ใน ชีวิตของเขา คืออะไร
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                    ิ

5. ครอบครัวไทยมักจะเลียงลูกผู้หญิงให้ เป็ นฝ่ ายถูกเลือก
               ้
คอยสังสอนให้ ทํา ตัวเรี ยบร้ อย ไม่อย่างนันจะไม่มีใครเลือกไปเป็ น
   ่                  ้
คูครอง....
 ่
แต่ความจริ ง แล้ วผู้ชายและผู้หญิง เราต่างเลือกซึงกันและกันมากกว่า
                         ่

6. เพื่ อนที่ดีท่ สุด คือคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ริมระเบียงด้ วยกัน
         ี
โดยไม่ พดอะไรกันซักคํา
     ู
แต่ สามารถเดินจากไป ด้ วยความรู้สกเหมือนได้ คยกันอย่างประทับใจ
                  ึ      ุ
ที่สด
  ุ
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                      ิ
7.ใคร หลายคนไม่ กล้ าเข้ าไปปลอบโยนให้ คาปรึกษากับเพื่อน
                        ํ
เพราะคิดว่ าเราไม่ ร้ ู จะบอก
เคา ยังไงเพราะเราเป็ นแค่เพื่อน....แต่ความจริ งแล้ วคุณเป็ นตังเพื่อน
                               ้
ต่างหาก

8. ผู้ ชายที่ร้องไห้ และยอมรับว่ าตัวเองร้ องไห้ เขาคือสุภาพบุรุษ
ที่สุด
อย่าง น้ อยการซื่อสัตย์กบความรู้สกของตัวเอง... คือความกล้ าหาญสุด
            ั    ึ
ยอด
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ
     ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
            ิ
9. ก่ อนที่วันนี ้ คุณจะทําความรู้ จักกับผู้คนใหม่ ๆ
อย่าลืมสํารวจตัวเองก่อน ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา... ทําใคร
หล่นหายไปจากชีวิตหรื อเปล่า

10. เงินไม่ ใช่ พระเจ้ า แต่ ทาให้ เรามีทางเลือกมากขึน
               ํ           ้

11. มีสติ สตางค์ อยู่ ก็ปลีกเวลาไปใช้ เสียบ้ าง
อีกหน่อยไม่มีสติแต่มีสตางค์...ก็ สายไปเสียแล้ ว
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                    ิ
 12. เวลาที่ เรารักใคร เราจะรู้สึกตัวเล็กเ หลือเกิน...เวลาใครรั กเรา
 เราจะรู้สกตัวใหญ่เหลือเกิน...แต่ถ้าเราเจอคน ที่เรารักเขาและเขาก็รักเรา
     ึ
 เราจะผลัดกันตัวเล็กตัวใหญ่

 13. วันที่คุณเข้ มแข็งและแข็งแรงพอ
 อย่าลืมเป็ นผู้ฟังที่ดีให้ กบคนที่มี ปั ญหาด้ วย "เอาไหล่ให้ เขาพิง
               ั
 เอามือให้ เขาจับ".....100 คําพูดดี ดี ไม่เท่ากับ 1 สัมผัสที่มีคาหรอกนะ
                                  ่
ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ
                     ิ
14. คุณรู้ ไหมว่ า อายุคนเราเฉลีย 76 ปี นั่นคือแค่ 3,952
                 ่
อาทิตย์เท่านั้นคุณหมดเวลาไปกับ การนอนถึง 1317 อาทิตย์
ซึ่ งเท่ากับว่าคุณเหลือเวลาที่ใช้ดาเนินชีวิตแค่ 2,635 อาทิตย์เท่านั้นเอง
                  ํ

15. ลองฉลองวันเกิดกับครอบครัวสั กปี แล้ วคุณจะได้ รู้ ว่า
เมื่อตอนที่คุณร้องไห้จาในวันเกิดวันแรก
           ้
คนใน ครอบครัวคุณมีความสุ ขกันขนาดไหน.......
อ่ านครบ 15 ข้ อแล้ วลองทําดูนะคะ
ให้ ชีวตอยู่อย่ างรื่นๆ ชื่นฤทัย
    ิ
สบายใจกันดีทสุด  ี่

More Related Content

Similar to แนวคิดดีๆ 15 ข้อ

กล้าที่จะก้าว
กล้าที่จะก้าวกล้าที่จะก้าว
กล้าที่จะก้าว
Anantachai Ittiworapong
 
Goodidea
Goodidea Goodidea
Goodidea
dentyomaraj
 
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตการวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตSarid Tojaroon
 
เลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองเลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองPanda Jing
 
The 15 invaluable laws of growth
The 15 invaluable laws of growthThe 15 invaluable laws of growth
The 15 invaluable laws of growth
Kriengsak Niratpattanasai
 
01 dreams list
01 dreams list01 dreams list
01 dreams list
Shin Shimano
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์Panda Jing
 
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chayตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
Peter Chay
 
คิดอย่างฉลาด
คิดอย่างฉลาดคิดอย่างฉลาด
คิดอย่างฉลาด
Luckyman Buddhism
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้Phairot Odthon
 
Kamnamtham 5
Kamnamtham 5Kamnamtham 5
Kamnamtham 5
Songsarid Ruecha
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
dentyomaraj
 
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรักการจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรักSarid Tojaroon
 
อาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้ามอาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้าม
niralai
 
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
Pises Tantimala
 

Similar to แนวคิดดีๆ 15 ข้อ (20)

กล้าที่จะก้าว
กล้าที่จะก้าวกล้าที่จะก้าว
กล้าที่จะก้าว
 
Goodidea
Goodidea Goodidea
Goodidea
 
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิตการวางแผนเลือกคู่ชีวิต
การวางแผนเลือกคู่ชีวิต
 
เลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมองเลือกที่จะมอง
เลือกที่จะมอง
 
5 laws for nida
5 laws for nida5 laws for nida
5 laws for nida
 
ทุกศาสนา
ทุกศาสนาทุกศาสนา
ทุกศาสนา
 
The 15 invaluable laws of growth
The 15 invaluable laws of growthThe 15 invaluable laws of growth
The 15 invaluable laws of growth
 
คำคม
คำคมคำคม
คำคม
 
01 dreams list
01 dreams list01 dreams list
01 dreams list
 
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
เรียนรู้วิธีออกจากทุกข์
 
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chayตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
ตัวคนเดียว(เปลี่ยวแต่ไม่เหงา) by Peter chay
 
Brain
BrainBrain
Brain
 
คิดอย่างฉลาด
คิดอย่างฉลาดคิดอย่างฉลาด
คิดอย่างฉลาด
 
เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้เครียดได้ก็หายได้
เครียดได้ก็หายได้
 
เนื้อหา
เนื้อหาเนื้อหา
เนื้อหา
 
Kamnamtham 5
Kamnamtham 5Kamnamtham 5
Kamnamtham 5
 
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
Dhamma nearby 16/06/2011volume 54
 
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรักการจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก
การจะมีอีคิวที่ดีในชีวิตคู่และความรัก
 
อาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้ามอาจเคยมองข้าม
อาจเคยมองข้าม
 
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
มุ่งสู่การเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
 

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์

The past-simple
The past-simpleThe past-simple

More from ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบูลย์ (19)

10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
10 เคล็ดลับการสอบสัมภาษณ์
 
เทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolioเทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolio
 
เทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolioเทคนิคการทำ Portfolio
เทคนิคการทำ Portfolio
 
Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1Comparison of adjectives1
Comparison of adjectives1
 
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน
 
The past-simple
The past-simpleThe past-simple
The past-simple
 
Adverbs of frequency
Adverbs of frequencyAdverbs of frequency
Adverbs of frequency
 
กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5กิจกรรมแนะแนว ม.5
กิจกรรมแนะแนว ม.5
 
ทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการทักษะการบอกความต้องการ
ทักษะการบอกความต้องการ
 
ทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธทักษะการปฏิเสธ
ทักษะการปฏิเสธ
 
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือทักษะการขอความช่วยเหลือ
ทักษะการขอความช่วยเหลือ
 
เคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการเคล็ดลับ 13 ประการ
เคล็ดลับ 13 ประการ
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
Wordpress
WordpressWordpress
Wordpress
 
การศึกษาก..
การศึกษาก..การศึกษาก..
การศึกษาก..
 
เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..เทคนิคการทำPortfolio..
เทคนิคการทำPortfolio..
 
Portfolio
PortfolioPortfolio
Portfolio
 

แนวคิดดีๆ 15 ข้อ

 • 1. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ โดย ธวัลรัตน์ ชัยคณาพิบลย์ ู
 • 2. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 1. คนเรามีความรู้ สึกรั ก ชอบ โกรธ เศร้ า ไม่ ต่างกัน ขึ ้นอยูกบว่าเวลา ไหนมันจะแสดงออกมามากน้ อยเพียงใด ่ ั เท่านัน “ คนที่จะหัวเราะได้ เสียงดัง ข้ างในคงต้ องขําบ้ าง ้ พอสมควร คนที่นํ ้าตาจะไหลได้ ข้างในคงมีเรื่ องปวดร้ าว... ถ้ าไม่นบการร้ องไห้ ที่มาจากความปิ ติ " ั
 • 3. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 2.โลกสอนมนุษย์ ว่า ทุกสิ่งต้ องมีการเปลี่ยนแปลง...แต่ โลกก็กลับสอนให้ มนุษย์ ผูกพัน 3. คนที่ ตลกหัวเราะสดใส ก็คือคนเดียวกับคนที่สามารถร้ องไห้ ฟูมฟายได้ เพียง แต่คณจะได้ เห็นหรื อเปล่าเท่านัน อาจจะเคยได้ ยินว่า " ุ ้ คนที่หวเราะได้ ดังที่สด ก็คือคนที่สามารถร้ องไห้ ได้ ดงที่สดเช่นกัน" ั ุ ั ุ 4. เด็กๆ จะมองว่ าผู้ใหญ่ ซเรียส ในขณะที่ผ้ ูใหญ่ จะบอกว่ า เด็กไร้ สาระ ี เพราะเด็ก ไม่เคยเป็ นผู้ใหญ่มาก่อน วันหนึงเค้ าคงจะรู้วาทําไมถึงต้ องมีเรื่ องซีเรี ยส ่ ่ สําหรับ ผู้ใหญ่ซงได้ ผานวัยเด็กมาแล้ วอาจจะลืมไปว่า ณ วันที่ผานมา" ึ่ ่ ่ สาระ"ใน ชีวิตของเขา คืออะไร
 • 4. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 5. ครอบครัวไทยมักจะเลียงลูกผู้หญิงให้ เป็ นฝ่ ายถูกเลือก ้ คอยสังสอนให้ ทํา ตัวเรี ยบร้ อย ไม่อย่างนันจะไม่มีใครเลือกไปเป็ น ่ ้ คูครอง.... ่ แต่ความจริ ง แล้ วผู้ชายและผู้หญิง เราต่างเลือกซึงกันและกันมากกว่า ่ 6. เพื่ อนที่ดีท่ สุด คือคนที่คุณสามารถนั่งอยู่ริมระเบียงด้ วยกัน ี โดยไม่ พดอะไรกันซักคํา ู แต่ สามารถเดินจากไป ด้ วยความรู้สกเหมือนได้ คยกันอย่างประทับใจ ึ ุ ที่สด ุ
 • 5. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 7.ใคร หลายคนไม่ กล้ าเข้ าไปปลอบโยนให้ คาปรึกษากับเพื่อน ํ เพราะคิดว่ าเราไม่ ร้ ู จะบอก เคา ยังไงเพราะเราเป็ นแค่เพื่อน....แต่ความจริ งแล้ วคุณเป็ นตังเพื่อน ้ ต่างหาก 8. ผู้ ชายที่ร้องไห้ และยอมรับว่ าตัวเองร้ องไห้ เขาคือสุภาพบุรุษ ที่สุด อย่าง น้ อยการซื่อสัตย์กบความรู้สกของตัวเอง... คือความกล้ าหาญสุด ั ึ ยอด
 • 6. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 9. ก่ อนที่วันนี ้ คุณจะทําความรู้ จักกับผู้คนใหม่ ๆ อย่าลืมสํารวจตัวเองก่อน ว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมา... ทําใคร หล่นหายไปจากชีวิตหรื อเปล่า 10. เงินไม่ ใช่ พระเจ้ า แต่ ทาให้ เรามีทางเลือกมากขึน ํ ้ 11. มีสติ สตางค์ อยู่ ก็ปลีกเวลาไปใช้ เสียบ้ าง อีกหน่อยไม่มีสติแต่มีสตางค์...ก็ สายไปเสียแล้ ว
 • 7. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 12. เวลาที่ เรารักใคร เราจะรู้สึกตัวเล็กเ หลือเกิน...เวลาใครรั กเรา เราจะรู้สกตัวใหญ่เหลือเกิน...แต่ถ้าเราเจอคน ที่เรารักเขาและเขาก็รักเรา ึ เราจะผลัดกันตัวเล็กตัวใหญ่ 13. วันที่คุณเข้ มแข็งและแข็งแรงพอ อย่าลืมเป็ นผู้ฟังที่ดีให้ กบคนที่มี ปั ญหาด้ วย "เอาไหล่ให้ เขาพิง ั เอามือให้ เขาจับ".....100 คําพูดดี ดี ไม่เท่ากับ 1 สัมผัสที่มีคาหรอกนะ ่
 • 8. ข้ อคิด แนวคิดดีๆ 15 ข้ อ ในการดํารงชีวต รักษาจิตใจ ิ 14. คุณรู้ ไหมว่ า อายุคนเราเฉลีย 76 ปี นั่นคือแค่ 3,952 ่ อาทิตย์เท่านั้นคุณหมดเวลาไปกับ การนอนถึง 1317 อาทิตย์ ซึ่ งเท่ากับว่าคุณเหลือเวลาที่ใช้ดาเนินชีวิตแค่ 2,635 อาทิตย์เท่านั้นเอง ํ 15. ลองฉลองวันเกิดกับครอบครัวสั กปี แล้ วคุณจะได้ รู้ ว่า เมื่อตอนที่คุณร้องไห้จาในวันเกิดวันแรก ้ คนใน ครอบครัวคุณมีความสุ ขกันขนาดไหน.......
 • 9. อ่ านครบ 15 ข้ อแล้ วลองทําดูนะคะ ให้ ชีวตอยู่อย่ างรื่นๆ ชื่นฤทัย ิ สบายใจกันดีทสุด ี่