SlideShare a Scribd company logo
1
บทที่ 1
บทนา
ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย
ปัจจุบันการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยี สารสนเทศกับการศึกษาว่าสามารถนา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อประสม
(Multimedia) ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบฐานข้อมูล (Data System) ระบบ
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น จากผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษารูปแบบเดิมคือ ยึดครูหรือผู้สอนเป็น
ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาอย่าง
แท้จริง การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดมากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต
เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น
คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วย สอนเป็นสื่อประเภทสองทาง (Two Way Communication)
วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษากระบวนการทางานปัจจุบัน โดยนามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ
2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลในระบบ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. เป็นเครื่องมือทางด้านระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลการ
พยากรณ์ผู้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา
2. เป็นแนวทางในการศึกษาแก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการพยากรณ์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ
2.5 cm3.5 cm
3.5 cm
ตัวอย่างการพิมพ์
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์
ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์
3.5 cm
2
ขั้นตอนการดาเนินงาน
ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน
หัวข้อการดาเนินงาน
เดือน
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย.
1. ศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา
2. จัดทาใบเสนอโครงงาน
3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
4. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม
5. จัดทาโปรแกรม
6. ทดสอบโปรแกรม
7. ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์
8. ทดสอบการใช้งานจริง
9. จัดทาคู่มือและเอกสาร
3
บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
การจัดทาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสาหรับร้านอาหาร
ขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านการพัฒนาระบบ
และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้
1. ทฤษฏีด้านการจัดการ
2. แนวคิดทางด้านการพัฒนาระบบ
3. ธุรกิจร้านอาหาร
4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
5. ระบบฐานข้อมูล
6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หัวข้อหลักลาดับที่ 1
เนื้อหาของหัวข้อหลักที่เขียนอธิบายและเรียบเรียงด้วยภาษาเขียนอย่างถูกต้อง โดยเป็นการ
เขียนให้ผู้อ่านจับใจความได้อย่างชัดเจน
หัวข้อหลักที่ 2
สาหรับการเว้นระยะห่างระหว่างหัวข้อหลัก ให้เว้นวรรค 1 บรรทัด ก่อนขึ้นหัวข้อใหม่
หัวข้อหลักที่ 3
1. หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อย ต้องเว้นระยะ 7 ตัวอักษร และถ้าเป็นการอธิบายด้วย
ประโยคยาว ๆ ให้ใช้ตัวบางธรรมดา
2. หัวข้อย่อย สาหรับการพิมพ์หัวข้อย่อย ไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด
หัวข้อหลักที่ 4
การพัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็ว เป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ใช้ระยะเวลา
ในการพัฒนารวดเร็วกว่าและคุณภาพดีกว่า โดยนาเครื่องมือซอฟต์แวร์มาช่วยในการพัฒนาระบบ
4
หัวข้อย่อย
1. การพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม (Traditional SDLC Methodology) เป็นการพัฒนา
ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนที่แน่นอน วิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่
ที่สุดและนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า SDLC
2. การสร้างต้นแบบ (Prototyping) เป็นการสร้างระบบต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ทดลองใช้
งานซึ่งนอกจากผู้ใช้จะได้แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการแล้วยังช่วยให้มองเห็น
ภาพของระบบที่จะพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น
สาหรับการพิมพ์เนื้อหาที่มีการอธิบายด้วยภาพ ต้องมีการแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหา
กับภาพที่ 2.1
ภาพที่ 1 คาอธิบายภาพ
ควรมีการอธิบายใต้ภาพให้ชัดเจน เช่น ภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ของ a กับ b และ
ต้องเว้นระยะห่างระหว่างหัวและท้ายของรูปภาพกับตัวอักษร 1 บรรทัด
การพิมพ์ตารางต้องเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด กับคาอธิบายตารางและตารางควรมีการอธิบาย
ใต้ตารางให้ชัดเจน
ตารางที่ 1 คาอธิบายตาราง
สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 547005745 นายสาคร สอนคาดี
สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 547005747 นายสุกล ธรรมมาวัติ

More Related Content

What's hot

ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
Tanyarad Chansawang
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
พัน พัน
 
ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.
rubtumproject.com
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
กมลรัตน์ ฉิมพาลี
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
maerimwittayakom school
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
Jariya Jaiyot
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
kand-2539
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
Jiraporn
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
Sittidet Nawee
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
Suricha Phichan
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
Ariyaporn Suaekong
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
ศุภกรณ์ วัฒนศรี
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
Kull Ch.
 
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
Wijitta DevilTeacher
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
krupornpana55
 
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
Champ Wachwittayakhang
 

What's hot (20)

ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็คตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบทคัดย่อเล่มโปรเจ็ค
 
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
04 บทที่ 4-ผลการดำเนินโครงงาน
 
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวกโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
โครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมุนไพรกำจัดปลวก
 
ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.ตัวอย่างเอกสารปวส.
ตัวอย่างเอกสารปวส.
 
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
Mindmap การลำเลียงสารผ่านเข้าออกเซลล์
 
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
2ตัวอย่างนำเสนอโครงการ
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
บทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำบทที่1 บทนำ
บทที่1 บทนำ
 
ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์ใบงานพอลิเมอร์
ใบงานพอลิเมอร์
 
สารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอมสารบัญโครงงานคอม
สารบัญโครงงานคอม
 
คำนำ
คำนำคำนำ
คำนำ
 
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
รวมบทคัดย่อโครงงานวิทย์
 
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บทตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
ตัวอย่างการเขียนโครงงาน5บท
 
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
โครงงานวิชาไอเอส เรื่องความพึงพอใจในการใช้ห้องน้ำของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท...
 
บทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงานบทที่ 1-5 โครงงาน
บทที่ 1-5 โครงงาน
 
กิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศกิตติกรรมประกาศ
กิตติกรรมประกาศ
 
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน [โครงการอ่านหนังสือให้กับผู้พิการทางสายตา]
 
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
แผนบูรณาการสะเต็ม ร่มพยุงไข่
 
คู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียนคู่มือสภานักเรียน
คู่มือสภานักเรียน
 
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงานบทที่3 วิธีดำเนินงาน
บทที่3 วิธีดำเนินงาน
 

Similar to ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค

มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
N'Fern White-Choc
 
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
AomJi Math-ed
 
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Natmol Thedsanabun
 
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
Natmol Thedsanabun
 
เทคโนโลยี และสื่อการสอน
เทคโนโลยี และสื่อการสอนเทคโนโลยี และสื่อการสอน
เทคโนโลยี และสื่อการสอน
Wiparat Khangate
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
kanwan0429
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
kanwan0429
 
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
janepi49
 
ICt For School & Reading Promotion
ICt For School & Reading PromotionICt For School & Reading Promotion
ICt For School & Reading Promotion
decnun
 
Introduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medieIntroduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medie
Kanatip Sriwarom
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
Dook dik
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
katay sineenart
 
บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)
Annop Phetchakhong
 
บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)
Annop Phetchakhong
 

Similar to ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค (20)

มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
 
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษามุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
มุมมองทางจิตวิทยาการเรียนรู้กับเทคโนโลยีและสื่อการศึกษา
 
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานผลการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยสื่อรคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนรายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายงานพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 
บทที่ 7
บทที่ 7บทที่ 7
บทที่ 7
 
เทคโนโลยี และสื่อการสอน
เทคโนโลยี และสื่อการสอนเทคโนโลยี และสื่อการสอน
เทคโนโลยี และสื่อการสอน
 
บทที่ 3
บทที่ 3บทที่ 3
บทที่ 3
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาบทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
บทที่6 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
บทที่ 1
บทที่ 1บทที่ 1
บทที่ 1
 
Chapter 6
Chapter 6Chapter 6
Chapter 6
 
ICt For School & Reading Promotion
ICt For School & Reading PromotionICt For School & Reading Promotion
ICt For School & Reading Promotion
 
Introduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medieIntroduction to teachnologies and educational medie
Introduction to teachnologies and educational medie
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่ 11
บทที่ 11บทที่ 11
บทที่ 11
 
บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)
 
บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)บทที่1(เสร็จ)
บทที่1(เสร็จ)
 

More from tumetr1

ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็คตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็คตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
tumetr1
 
file transfer and access utilities
file transfer and access utilitiesfile transfer and access utilities
file transfer and access utilities
tumetr1
 
retrieving the mail
retrieving the mailretrieving the mail
retrieving the mail
tumetr1
 
connectivity utility
connectivity utilityconnectivity utility
connectivity utility
tumetr1
 
network hardware
network hardwarenetwork hardware
network hardware
tumetr1
 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
tumetr1
 
routing
routingrouting
routing
tumetr1
 
the transport layer
the transport layerthe transport layer
the transport layer
tumetr1
 
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์กระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
tumetr1
 
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
tumetr1
 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
tumetr1
 
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
tumetr1
 
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
tumetr1
 
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
tumetr1
 
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
tumetr1
 
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
tumetr1
 

More from tumetr1 (20)

ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็คตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างประวัติผู้วิจัย เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็คตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างภาคผนวก เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็คตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างบรรณานุกรม เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างสารบัญ เล่มโปรเจ็ค
 
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็คตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
ตัวอย่างกิตติกรรมประกาศ เล่มโปรเจ็ค
 
file transfer and access utilities
file transfer and access utilitiesfile transfer and access utilities
file transfer and access utilities
 
retrieving the mail
retrieving the mailretrieving the mail
retrieving the mail
 
connectivity utility
connectivity utilityconnectivity utility
connectivity utility
 
network hardware
network hardwarenetwork hardware
network hardware
 
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
ระบบเครือข่ายไร้สาย (wireless lan)
 
routing
routingrouting
routing
 
the transport layer
the transport layerthe transport layer
the transport layer
 
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์กระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
ระดับชั้นเน็ตเวิร์ก
 
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์ระดับชั้นดาต้าลิงค์
ระดับชั้นดาต้าลิงค์
 
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการสถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
สถาปัตยกรรมเครือข่ายคอมพิวเตอร์และบริการ
 
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายการส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
การส่งข้อมูลผ่านสายส่งและเทคนิคการส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย
 
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูลความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
ความรู้พื้นฐานของระบบการสื่อสารข้อมูล
 
พัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจพัฒนาเศรษฐกิจ
พัฒนาเศรษฐกิจ
 
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
ความยืดหยุ่น การแทรกแซงของรัฐ
 
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่นความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
ความรู้ทั่วไปและอุปสงค์ อุปทาน ความยืดหยุ่น
 

ตัวอย่างบทที่1 บทนำ เล่มโปรเจ็ค

  • 1. 1 บทที่ 1 บทนา ความเป็นมาและความสาคัญของงานวิจัย ปัจจุบันการศึกษาได้กล่าวถึงบทบาทเทคโนโลยี สารสนเทศกับการศึกษาว่าสามารถนา เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับการศึกษา ในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ ระบบสื่อประสม (Multimedia) ระบบสารสนเทศ (Information System) ระบบฐานข้อมูล (Data System) ระบบ ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เป็นต้น จากผลกระทบของความก้าวหน้าทางด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบหรือวิธีการจัดการศึกษารูปแบบเดิมคือ ยึดครูหรือผู้สอนเป็น ศูนย์กลางในการเรียนรู้ เป็นการจัดการศึกษาในระบบเดิม ไม่ตอบสนองต่อการจัดการศึกษาอย่าง แท้จริง การจัดการศึกษาในปัจจุบันต้องมีลักษณะที่เป็นระบบเปิดมากขึ้น ส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต เน้นการศึกษาเป็นรายบุคคล เน้นเทคโนโลยีทางการศึกษา เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง เน้น คุณธรรมและจริยธรรม ส่งเสริมนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจมากยิ่งขึ้นโปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วย สอนเป็นสื่อประเภทสองทาง (Two Way Communication) วัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษากระบวนการทางานปัจจุบัน โดยนามาวิเคราะห์เพื่อออกแบบระบบ 2. เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3. เพื่ออานวยความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูลในระบบ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เป็นเครื่องมือทางด้านระบบสารสนเทศที่ช่วยในการวิเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลการ พยากรณ์ผู้เข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา 2. เป็นแนวทางในการศึกษาแก่หน่วยงานอื่นที่ต้องการพยากรณ์ผู้ที่สนใจศึกษาต่อ 2.5 cm3.5 cm 3.5 cm ตัวอย่างการพิมพ์ ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์ ระยะห่าง 1 บรรทัด ขนาด 18 พอยท์ 3.5 cm
  • 2. 2 ขั้นตอนการดาเนินงาน ตารางที่ 1 แสดงขั้นตอนการดาเนินงาน หัวข้อการดาเนินงาน เดือน ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. 1. ศึกษาความเป็นไปได้ของปัญหา 2. จัดทาใบเสนอโครงงาน 3. ศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 4. วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรม 5. จัดทาโปรแกรม 6. ทดสอบโปรแกรม 7. ปรับปรุงและแก้ไขโปรแกรมให้สมบูรณ์ 8. ทดสอบการใช้งานจริง 9. จัดทาคู่มือและเอกสาร
  • 3. 3 บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง การจัดทาโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบการจัดการสารสนเทศสาหรับร้านอาหาร ขนาดเล็ก ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางด้านการพัฒนาระบบ และการจัดการข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นหัวข้อหลัก ดังนี้ 1. ทฤษฏีด้านการจัดการ 2. แนวคิดทางด้านการพัฒนาระบบ 3. ธุรกิจร้านอาหาร 4. การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 5. ระบบฐานข้อมูล 6. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง หัวข้อหลักลาดับที่ 1 เนื้อหาของหัวข้อหลักที่เขียนอธิบายและเรียบเรียงด้วยภาษาเขียนอย่างถูกต้อง โดยเป็นการ เขียนให้ผู้อ่านจับใจความได้อย่างชัดเจน หัวข้อหลักที่ 2 สาหรับการเว้นระยะห่างระหว่างหัวข้อหลัก ให้เว้นวรรค 1 บรรทัด ก่อนขึ้นหัวข้อใหม่ หัวข้อหลักที่ 3 1. หัวข้อย่อย การพิมพ์หัวข้อย่อย ต้องเว้นระยะ 7 ตัวอักษร และถ้าเป็นการอธิบายด้วย ประโยคยาว ๆ ให้ใช้ตัวบางธรรมดา 2. หัวข้อย่อย สาหรับการพิมพ์หัวข้อย่อย ไม่ต้องเว้นระยะห่างระหว่างบรรทัด หัวข้อหลักที่ 4 การพัฒนาระบบงานประยุกต์แบบรวดเร็ว เป็นขั้นตอนในการพัฒนาระบบที่ใช้ระยะเวลา ในการพัฒนารวดเร็วกว่าและคุณภาพดีกว่า โดยนาเครื่องมือซอฟต์แวร์มาช่วยในการพัฒนาระบบ
  • 4. 4 หัวข้อย่อย 1. การพัฒนาระบบงานแบบดั้งเดิม (Traditional SDLC Methodology) เป็นการพัฒนา ระบบสารสนเทศตามวงจรการพัฒนาระบบที่มีขั้นตอนที่แน่นอน วิธีนี้เป็นวิธีเก่าแก่ ที่สุดและนิยมเรียกย่อ ๆ ว่า SDLC 2. การสร้างต้นแบบ (Prototyping) เป็นการสร้างระบบต้นแบบขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใช้ทดลองใช้ งานซึ่งนอกจากผู้ใช้จะได้แนวคิดเกี่ยวกับสารสนเทศที่ต้องการแล้วยังช่วยให้มองเห็น ภาพของระบบที่จะพัฒนาได้ชัดเจนขึ้น สาหรับการพิมพ์เนื้อหาที่มีการอธิบายด้วยภาพ ต้องมีการแสดงความเชื่อมโยงของเนื้อหา กับภาพที่ 2.1 ภาพที่ 1 คาอธิบายภาพ ควรมีการอธิบายใต้ภาพให้ชัดเจน เช่น ภาพที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ของ a กับ b และ ต้องเว้นระยะห่างระหว่างหัวและท้ายของรูปภาพกับตัวอักษร 1 บรรทัด การพิมพ์ตารางต้องเว้นระยะห่าง 1 บรรทัด กับคาอธิบายตารางและตารางควรมีการอธิบาย ใต้ตารางให้ชัดเจน ตารางที่ 1 คาอธิบายตาราง สาขาวิชา รหัสนักศึกษา ชื่อนักศึกษา สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 547005745 นายสาคร สอนคาดี สาขาวิชาระบบสารสนเทศ 547005747 นายสุกล ธรรมมาวัติ