แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ : มุมมองสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ศิวนาถ นันทพิชัย  (ndecha@wu.ac.th) หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำน...
การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของ UNESCO  การปฏิรูปการศึกษาตาม พ . ร . บ . การศึกษา 2550 ห้องสมุด โรงเรียน กระบวนการจั...
หัวข้อที่จะกล่าวถึง <ul><li>การเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่ </li></ul><ul><li>แหล่งการเรียนรู้ที่ต้องรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ <...
1. การเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่
สังคมใหม่ต่างจากสังคมเก่าอย่างไร สังคมดิจิตอล สังคมอนาลอก
สังคมใหม่ <ul><li>คือสังคมที่มีเครือข่ายทางสังคม (Social Networking)  เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยระบบออนไลน์เป็นเครื...
ผู้เรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? <ul><li>ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดในสมการของการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ใช้ ICT เพื่อ...
การเรียนรู้สมัยใหม่มีอุปกรณ์ ICT ช่วยได้มาก Source: IEEE Spectrum October,2000
พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ <ul><li>การใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ในระบบช่วยการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>...
ICT จะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น <ul><li>ทำให้การแทนความรู้ในรูปสื่อต่าง ๆได้ง่าย </li></ul><ul><li>มีมัลติมีเดียแทนควา...
การเรียนการสอนแบบ e-Learning <ul><li>เป็นการประยุกต์ใช้ ICT เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><li>ทำให้เรียนรู...
ลักษณะของผู้เรียนภายใต้สภาพการเรียนการสอน e-Learning <ul><li>พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต สื่อรูปแบบใหม่ และแหล่งการเรียนรู้ทำ...
<ul><li>กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>(Learning Processes) </li></ul><ul><li>ชอบเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม </l...
2. แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่
แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตา...
การจัดแหล่งการเรียนรู้ของประเทศไทย <ul><li>การปฏิรูปการศึกษาตามหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ...
การจัดแหล่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา TK Park วิสัยทัศน์ เป็นกลไกหลักสำคัญในการ &quot; ส่งเสริมการรักการอ่านและการแสวงหาค...
มุมบันได รักการอ่าน ลานสานฝัน มุมเล่านิทาน มุมอินเทอร์เน็ต อุทยานการเรียนรู้
ภารกิจของ TK Park ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ <ul><li>1) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul><ul><ul><ul><li>บทบาทไม่แตกต...
<ul><li>2) สนับสนุนการรู้หนังสือและการอ่าน </li></ul><ul><ul><ul><li>มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางด้านการอ่าน </li></ul></...
<ul><li>3) บทบาทในแง่การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><ul><li>เป็นต้นแบบการบริหารสมัยใหม่ โดยเฉพาะการบริหาร...
3. จุดเปลี่ยนของห้องสมุดโรงเรียน
แรงผลักดันที่มีต่อห้องสมุดยุคใหม่ เป็นส่วนหนึ่งปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดจำเป็นต้องมีส่วนร่วม เป้าหมายคือเพิ่มสมรรถนะข...
1) ภารกิจของการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน <ul><li>นำ ICT เข้ามาใช้ในภารกิจห้องสมุด เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อินเทอร์เน...
ภาพแสดงแนวโน้มการจัดการของห้องสมุด User facing (From ERM and the LMS –Peter Evans, Ringgold 2006) OPAC Titles Circulation...
e-books local online catalogue reading lists e-prints digital objects pushed data/alerts exam papers e-journals databases ...
<ul><li>ห้องสมุดกำลังปรับเปลี่ยน ( Transforming) ไปสู่องค์กรทื่มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ...
<ul><li>ห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร </li></ul><ul><ul><li>จาก : การจัดหาและจัดการทรัพยากรให้พอเพียงกับความต้องการ </l...
<ul><li>การบริหารจัดการห้องสมุดในระยะต่อไป </li></ul><ul><ul><li>ปรับกรอบการทำงาน (Reframing): ปรับมุมมอง ปรับปฏิสัมพันธ...
มุมมองการประเมินภารกิจของห้องสมุดเปลี่ยนไป Information Services System Cataloging Serial & Acquisition Collection Devel...
2) บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์ <ul><li>มุ่งเน้นการบริการรูปแบบใหม่แก่ผู้ใช้บริการ ( ครู - นักเรียน ) ที่เหมาะสมกับสภาพ...
2.1 การจัดบริการห้องสมุดในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>พัฒนาเว็บเพื่อเป็นตัวแทนการให้บริการ ( Library Website) ที่...
<ul><li>พัฒนา E-Resources & Services </li></ul><ul><ul><li>สร้าง Collection ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของครู - นั...
ต . ย . Web Site ห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา ม . วลัยลักษณ์ ( http://clm.wu.ac.th )
 
 
เว็บไซด์ของห้องสมุด STKS ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( http :// stks . or . th / web / )
ต . ย . ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ( http :// library . sk . ac . th / index . php?option = com_frontpage&Itemid ...
<ul><ul><li>สร้างชุมชนของห้องสมุดในการเข้าใช้ทรัพยากร (Online Community) โดยนำ Library 2.0 เข้ามาใช้ในการให้บริการ สาม...
ต . ย . เว็บไซด์ Plymouth Reginal Highschool Library http :// prhslibrary . com / ?26c98f30
แนะนำห้องสมุด แนะนำทรัพยากรที่มีในห้องสมุด ข้อมูลเดิมที่ห้องสมุดเคยแนะนำ ฐานข้อมูลของห้องสมุด
ส่วนบริการ RSS Feed  & Twitter ภาพถ่ายของ คนเข้าใช้ห้องสมุดใน flickr.com จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สา...
ห้องสมุดใช้บริการ twitter เพื่อกระจายและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกลุ่มผู้ใช้
Tag คำค้นของผู้ใช้
2.2 การสอนและการให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน Information Literacy Instruction Information Literacy Education การสอนที่เน้นท...
ห้องสมุดใช้ Wiki เพื่อร่วมมือกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ
แนวคิดของการสอนการรู้สารสนเทศ <ul><li>ต้องอยู่บนพื้นฐานทฤษฏีทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching & Learning Theory) </li></u...
รูปแบบของการสอนที่ห้องสมุดควรนำมาใช้ <ul><li>ประยุกต์เทคโนโลยี : </li></ul><ul><ul><li>ใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดี...
การสอนแบบ e-Learning <ul><li>Electronic = Electronic + Learning </li></ul><ul><ul><li>ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญ ...
กรอบกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แบบ e-Learning <ul><li>แบบเดิม </li></ul><ul><ul><li>ติดยึดแน่นกับเวลาและสถานที่ </li>...
ห้องสมุดจะสอน e-Learning ได้อย่างไร <ul><li>การสอนแบบ e-Learning เป็นกระบวนการศึกษา การเรียน โดยมีการใช้ ICT เข้าช่ว...
ครูและห้องสมุดต้องร่วมมือกันเพื่อ การเรียนการสอน e-learning  ได้อย่างไร <ul><li>ครูต้องเปลี่ยนจากการ “สอน” มาเป็นการสร้า...
ความเข้าใจ ผิดเกี่ยวกับ e-Learning <ul><li>คิดว่าสร้าง Webpage </li></ul><ul><li>คิดว่านำข้อมูล เนื้อหา เข้าสู่เว็บ แล้ว...
วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning <ul><li>Interactive Learning </li></ul><ul><ul><li>นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง </li></...
กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญที่ครูและห้องสมุดร่วมกันสร้างสรรค์ <ul><li>ร่วมกันปฏิรูปการเรียนรู้  </li></ul><...
3) การใช้ ICT เพื่อการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน <ul><li>เมื่อนำ ICT เข้ามาในโรงเรียนและในห้องสมุด คำถามที่จะต้องศึ...
<ul><li>แนวโน้มของห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี 6 ด้านคือ (1) ยืดหยุ่นตามที่นักเรียนต้องการใช้งาน (2) เน...
ห้องสมุดกับเว็บ 2.0 <ul><li>จุดเปลี่ยนของห้องสมุดด้วย ICT ทำให้ต้องปรับรูปแบบ / เทคนิคการบริหารจัดการและการบริการของห้อ...
<ul><li>องค์กรต่าง ๆ ได้นำเครื่องมือของเว็บ 2.0 มาใช้พัฒนาศักยภาพขององค์กร ไม่เว้นแต่ห้องสมุด </li></ul><ul><li>ตัวอย่า...
ห้องสมุด 2.0 ( Library 2.0 ) <ul><li>ห้องสมุด + เว็บ 2.0 = ห้องสมุด 2.0 </li></ul><ul><ul><li>“ the application of ...
<ul><li>ห้องสมุด 2.0 คือ รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซด์บริการ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ( สื่...
ห้องสมุด 2.0 ดีต่อผู้ใช้อย่างไร <ul><li>1) เป็นของผู้ใช้ ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดสาระของตนเอง (user-generated content) มีระ...
<ul><li>3) ผู้ใช้มีสังคมกว้างขึ้น ช่วยสร้างเครือข่ายทางสังคม ( Social Networking ) เป็นแนวร่วมของคนที่มีความสนใจร่วมกัน...
ห้องสมุด 2.0 ดีต่อห้องสมุดโรงเรียนอย่างไร <ul><li>สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ ( ครู - นักเรียน ) </li></ul><ul><l...
วิธีการนำห้องสมุด 2.0 มาใช้ <ul><li>พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมในระบบที่มีอยู่แล้ว เช่น สร้าง tag cloud ให้กับ library cata...
 
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : RSS feeds <ul><li>Feeds เป็นเครื่องที่ให้นักเรียนและครูสมัครเป็นสมาชิกในเรื่องรา...
 
 
 
 
 
 
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Social Bookmarking <ul><li>ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาในการวิจัย โดยใช้เพื่อจ...
ตัวอย่างของ การใช้ “ bookmarks” in del.icio.us9 Bookmark ของห้องสมุด ที่ผู้ใช้สมัครไว้ และสามารถที่ติด tag เพื่อง่ายต่...
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Weblogs <ul><li>ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน สนับสนุนการสร้างชุมชนที่สามารถสะท้อนความคิ...
ต . ย . Blog ของ NSTDA ( http :// www . stks . or . th / blog / )
ตัวอย่าง Sharing/organizing in LibraryThing
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Wikis <ul><li>เป็นการสร้างเว็บไซด์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้ามาปรับปรุงเนื้อหาได้ด้วยต...
ห้องสมุดเตรียมทรัพยากรร่วมกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้ Wiki ในการเรียนการสอน ของโรงเรียน Decatur High Sc...
 
Biz Wiki
 
 
 
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : I nstant Messaging <ul><li>ใช้สำหรับส่งข่าวหรือสื่อสารแบบทันทีทันใดกับครู นักเรีย...
ใช้เป็นช่องทางในการข้อความให้กับสมาชิก
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Podcasts <ul><li>ชุดของมัลติมีเดียไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับกิ...
<ul><li>ใช้สอนการใช้ห้องสมุด ( library instructions) โดยเฉพาะกับผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลจากห้องสมุด </li></ul><ul><li>นำไปใช...
ต . ย . การใช้ Podcast สำหรับการนำชมห้องสมุด
ต . ย . การนำบทสัมภาษณ์หรือการบรรยาย ของนักวิชามาให้บริการโดยใช้ Podcast
 
 
ต . ย . ของการใช้ Podcast ในการส่งเสริมการอ่าน
 
ต . ย . การใช้ Podcast ในการสอนการใช้ห้องสมุด ( Library Instruction) โดยใช้บริการ YouTube.com
ต . ย . การใช้ Podcast ในการแนะนำการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้บริการของ YouTube.com
ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : S ocial Networking <ul><li>เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับข้อ...
<ul><li>เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาในการสร้างความร่วมมือของการวิจัยในชั้นเรียน </li></ul><ul><li>ใช้ในการจัดแสดงผลงานหรือน...
 
Library News on Flickr
 
 
 
สรุป : บรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียนยุคการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>เป็นผู้ร่วมสอน ( Instructional Partners) ในกระ...
<ul><li>เป็นผู้เลือกสรรเนื้อหา เพื่อสร้าง ผลิต และกระจายทรัพยากรสารสนเทศ และสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ </li></...
อ้างอิงจาก : Asselin, M and Doiron, R. (2008). Toward a Transformative Pedagogy for School Libraries 2.0. School Librar...
<ul><li>โดยสรุปแล้ว บรรณารักษ์และครูผู้สอนต้องพิจารณาร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับ...
 
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ICt For School & Reading Promotion

3,900 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
3,900
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
79
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • Based on CETIS “ Learning Technology Standards: An Overview ” Jan 29 2002 http://www.cetis.ac.uk/static/standards.html The phrase “learning standards” is one of the most powerful and most misunderstood aspects of the e-Learning revolution. As organizations make significant investments in digital learning content, there is a strong desire to have greater assurances, portability, and re-usability. As organizations focus on providing learners with the “just right” content and activities, there is a strong desire to have the ability to more easily store, search, index, deploy, assemble, and revise content. All of these hopes are part of the story of “learning standards”.
 • From the mid 70s to the early 9os things were relatively straight forward There were other libraries which we did – via central databases like OCLC a lot of business Then the internet came along and connected the libraries and Z39.50 made it easier The Web added extra sparkle to the mix and the proliferation of e-resources brought forward Web portals Link resolvers for the appropriate copy function This put acquisitions and Serials modules into a spin So they were propped up with paper and spreadsheets Then along came the ERM
 • RSS feeds provide the glue which link us to the content which we want to read. The feeds can allow students and researchers to subscribe to regular content from news services, blogs and relevant content from databases. They can create their own information world, choosing their content which then comes automatically to them, keeping them up to date. Thy may choose to use an aggregating service like Bloglines which collects the feeds from all their sources into a common format for swift browsing. Promotion of these to advanced researchers facilitates access and regular update of content concerning their chosen subjects.
 • These services make book marking much easier and portable between PCs. Connotea, CiteULike and del.icio.us are the most well-known. Del.icio.us can be used as a research tool to help students to organise what they find and bookmark easily, accessible anywhere. It can assist referencing and encourages them to tag, which is central to the linking of ideas, and aids sharing of resources. Individuals will use different tags according to their own interests, but when these are shared with others, this tagging can expose new links, which in turn lead to discovery of further resources.
 • What is del.icio.us? del.icio.us is a collection of favorites - yours and everyone else&apos;s. You can use del.icio.us to: Keep links to your favorite articles, blogs, music, reviews, recipes, and more, and access them from any computer on the web. Share favorites with friends, family, coworkers, and the del.icio.us community. Discover new things. Everything on del.icio.us is someone&apos;s favorite -- they&apos;ve already done the work of finding it. So del.icio.us is full of bookmarks about technology, entertainment, useful information, and more. Explore and enjoy. del.icio.us is a social bookmarking website -- the primary use of del.icio.us is to store your bookmarks online, which allows you to access the same bookmarks from any computer and add bookmarks from anywhere, too. On del.icio.us, you can use tags to organize and remember your bookmarks, which is a much more flexible system than folders. You can also use del.icio.us to see the interesting links that your friends and other people bookmark, and share links with them in return. You can even browse and search del.icio.us to discover the cool and useful bookmarks that everyone else has saved -- which is made easy with tags.
 • The “blogosphere” can be viewed as a kind of global brain and a vital part of online culture. Blogs are primary sources and can contain some of the most current opinion on the web and are becoming a valid source to get the latest ideas about a subject. However, the task of selecting from the over 72 million blogs will require some assistance from librarians. Whom do you trust? Tools like Technorati and Blogpulse can be useful aids. Advice on the evaluation of blogs can be gained from Kathy Schrock’s Guide for Educators Critical Evaluation Surveys &amp; Resources. http://school.discovery.com/schrockguide/evalblog.html Blogs can help to develop writing skills, encourage community and reflection, and thereby assist deep learning. With the support of academic staff (particularly in agreeing the software to be used – e.g. Blogger or Blackboard) they could be used in our teaching, with student content being collected into the teacher’s aggregator. Students doing major pieces of research could be encouraged to keep a blog as a way of recording progress, managing their time and reflection. They could be used to build up evidence of their progress and to gather opinions from peers or instructors.
 • We need to teach ways of searching for podcasts e.g. http://podcasts.yahoo.com. Librarians are already using them for library instruction, especially for distance learners. Access can be via iTunes, allowing users to jump around chapters. Podcasts can be effective for academic star performers with wonderful voices! They allows students to time-shift and can be used in a car, while jogging….anywhere.
 • LibraryThing Librarians who want to trial social networking tools should first consider LibraryThing and Library 2.0. The former enables the storage of details about books which have been read. (i.e.cataloguing).Brief descriptions, reviews and tags can be constructed. The information is then shared with others who have read the book . This may foster alternative and additional reading, based on their opinions and favourites. Rather like a book club, this could be used with groups of students to encourage reading, sharing of favourites and critical review. Library 2.0 YouTube This service, although limited to a ten minute format and of variable technical quality, can be used to create our own YouTube videos for promotional programmes and tutorials. Some of the best examples have used students as presenters, and their involvement in planning is crucial. Librarians now also have an interesting teaching resource in YouTube material for use in our teaching to trigger discussion. http://www.youtube.com/watch?v=xFAWR6hzZek
 • Flickr is a photo sharing website and web services suite, and an online community platform. It was one of the earliest Web 2.0 applications. In addition to being a popular Web site for users to share personal photographs, the service is widely used by bloggers as a photo repository. Its popularity has been fueled by its innovative online community tools that allow photos to be tagged and browsed by folksonomic means. It hosts over two billion images
 • ICt For School & Reading Promotion

  1. 1. แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่ : มุมมองสำหรับห้องสมุดโรงเรียน ศิวนาถ นันทพิชัย (ndecha@wu.ac.th) หลักสูตรการจัดการสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ® 9 ธันวาคม 2552
  2. 2. การเรียนรู้ตลอดชีวิตตามเป้าหมายของ UNESCO การปฏิรูปการศึกษาตาม พ . ร . บ . การศึกษา 2550 ห้องสมุด โรงเรียน กระบวนการจัดการ เรียนการสอน ภายในโรงเรียน เทคโนโลยี เพื่อการเรียนรู้ ความก้าวหน้าของ ICT ในสังคมฐานความรู้ Learner & Learning Community
  3. 3. หัวข้อที่จะกล่าวถึง <ul><li>การเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่ </li></ul><ul><li>แหล่งการเรียนรู้ที่ต้องรองรับการเรียนรู้ยุคใหม่ </li></ul><ul><li>จุดเปลี่ยนของห้องสมุดโรงเรียน : แนวโน้มและการปรับตัวของบรรณารักษ์ </li></ul><ul><li>การใช้ ICT เพื่อการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน </li></ul>
  4. 4. 1. การเรียนรู้ของสังคมยุคใหม่
  5. 5. สังคมใหม่ต่างจากสังคมเก่าอย่างไร สังคมดิจิตอล สังคมอนาลอก
  6. 6. สังคมใหม่ <ul><li>คือสังคมที่มีเครือข่ายทางสังคม (Social Networking) เพื่อการเรียนรู้ร่วมกันโดยอาศัยระบบออนไลน์เป็นเครื่องมือสำคัญ </li></ul><ul><li>Virtual World หรือ Cyberspace ของ นักเรียนไทย </li></ul><ul><li>สังคมอุดมปัญญา หรือ สังคมอุดมบันเทิง </li></ul>
  7. 7. ผู้เรียนมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? <ul><li>ผู้เรียนมีความสำคัญสูงสุดในสมการของการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้เพื่อสนับสนุนกระบวนการของการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul>การออกแบบวิธีการ เรียนรู้ที่ดี การเรียนรู้ ที่ได้ผล
  8. 8. การเรียนรู้สมัยใหม่มีอุปกรณ์ ICT ช่วยได้มาก Source: IEEE Spectrum October,2000
  9. 9. พัฒนาการเกี่ยวกับการใช้ ICT เพื่อการเรียนรู้ <ul><li>การใช้เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ในระบบช่วยการเรียนการสอน </li></ul><ul><li>ใช้ซอฟต์แวร์ภาษาคอมช่วยเขียน CAI. </li></ul><ul><li>พลังขับเคลื่อนด้วย WWW & Internet, และ ระบบ web-based รวมถึงระบบ Learning Management Systems (LMS). </li></ul>
  10. 10. ICT จะทำให้การเรียนการสอนง่ายขึ้น <ul><li>ทำให้การแทนความรู้ในรูปสื่อต่าง ๆได้ง่าย </li></ul><ul><li>มีมัลติมีเดียแทนความหมายทั้งที่เป็นข้อความ ภาพ เสียง </li></ul><ul><li>วิดีโอ และสามารถประกอบ ก ารโต้ตอบ ปรับสภาพ เ ปลี่ยนสถานะ ตามความเหมาะสมของผู้เรียน </li></ul><ul><li>สามารถขนส่งความรู้ปยังทุกหน ทุกแห่ง ด้วยความเร็วแสง </li></ul><ul><li>ทำให้การเข้าถึงของผู้เรียน กระทำได้ง่าย สร้างบรรยากาศสมจริง และกระตุ้นใฝ่ที่จะเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ </li></ul>
  11. 11. การเรียนการสอนแบบ e-Learning <ul><li>เป็นการประยุกต์ใช้ ICT เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><li>ทำให้เรียนรู้ได้มาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้เรียนรู้ได้เร็ว </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้ต้นทุนการเรียนรู้ต่ำ </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้การเรียนรู้เกิดขึ้นได้ง่าย ทุกที่ทุกเวลา ทั่วไทย และใครก็ได้ </li></ul></ul>
  12. 12. ลักษณะของผู้เรียนภายใต้สภาพการเรียนการสอน e-Learning <ul><li>พัฒนาการของอินเทอร์เน็ต สื่อรูปแบบใหม่ และแหล่งการเรียนรู้ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ใหม่ ๆ ได้หลากหลายช่องทาง </li></ul><ul><li>ผู้เรียนรู้ในยุคใหม่จะพึ่งพา ICT มากขึ้น ซึ่งจะมีความแตกต่างกันไปขึ้นกับการนำ ICT ของแต่ละโรงเรียนว่านำมาใช้ในการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด </li></ul>
  13. 13. <ul><li>กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน </li></ul><ul><li>(Learning Processes) </li></ul><ul><li>ชอบเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ชอบที่จะเป็นผู้กระทำมากกว่ารับคำสั่ง </li></ul><ul><li>รับรู้ต่อสิ่งใหม่ได้เร็ว </li></ul><ul><li>ใช้ IT ในการสร้างสรรค์หรือเก็บความรู้ของตนเองไว้ </li></ul><ul><li>เรียนรู้จากการกระทำ ลองผิดลองถูก </li></ul><ul><li>ทำหลายอย่างพร้อมกัน อ่าน ฟังเพลง โหลด </li></ul><ul><li>ลักษณะส่วนบุคคล / ความเป็นตัวตน </li></ul><ul><li>คาดหวังสูง ต้องการความสำเร็จที่รวดเร็ว </li></ul><ul><li>ชอบมีเครือข่ายและเข้าร่วมในชุมชนตามที่ตนเองสนใจ </li></ul><ul><li>ชอบที่จะติดตามผู้อื่น ยอมรับคนอื่นได้ </li></ul><ul><li>พร้อมที่ปรับเปลี่ยนตามความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul>Youth of Net Generation อ้างอิงจาก : Asselin, M and Doiron, R. . (2008). Toward a Transformative Pedagogy for School Libraries 2.0. School Libraries Worldwide.14(2 ): 1-18. <ul><li>วิธีการสอน (How to Teach) </li></ul><ul><li>สร้างความร่วมมือ / เครือข่ายการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ระบุให้ชัดว่าสอนเรื่องนี้แล้วจะประเมินผลในด้านใดบ้าง </li></ul><ul><li>สอนโดยใช้ IT ที่เน้น User-Centered </li></ul><ul><li>สอนโดยใช้ทรัพยากรที่หลากหลาย / ผสมผสานกัน </li></ul><ul><li>สอนให้เห็นถึงบริบทของสังคมและโลกภายนอกที่ปรับเปลี่ยนอยู่เสอม </li></ul><ul><li>สิ่งที่จะต้องสอน </li></ul><ul><li>สอนวิธีการที่จะเรียนรู้ (how to learn) </li></ul><ul><li>สอนประเด็นทางด้านจริยธรรม (Ethic) </li></ul><ul><li>สอนความรับผิดชอบต่อสังคม </li></ul><ul><li>สอนความรู้ในเชิงวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>สอนให้ผู้เรียนมีสมรรถนะเพิ่มขึ้น (Competencies) </li></ul>
  14. 14. 2. แหล่งการเรียนรู้ยุคใหม่
  15. 15. แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การศึกษาตลอดชีวิต การเรียนรู้ตลอดชีวิต แหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย องค์กร บุคคล ชุมชน การจัดโอกาสและ สภาพแวดล้อม ทางการศึกษา การรู้หนังสือและ การส่งเสริมการอ่าน ทศวรรษแห่งการรู้หนังสือ ... การศึกษาของโลก (Education for ALL)
  16. 16. การจัดแหล่งการเรียนรู้ของประเทศไทย <ul><li>การปฏิรูปการศึกษาตามหลักการของการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ / คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในการเรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul><ul><li>การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการปรับระบบการเรียนการสอนเน้น Student-Centered, เน้น Active Learning </li></ul><ul><li>การจัดแหล่งเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น TK Part, Museum Siam, TCDC </li></ul>
  17. 17. การจัดแหล่งการเรียนรู้ : กรณีศึกษา TK Park วิสัยทัศน์ เป็นกลไกหลักสำคัญในการ &quot; ส่งเสริมการรักการอ่านและการแสวงหาความรู้ &quot; และเป็นกำลังสำคัญในการ &quot; เติมปัญญาให้แก่สังคม &quot; พันธกิจ <ul><li>ส่งเปลูกฝังและส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ในบรรยากาศการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ทันสมัยใช้ ICT เชื่อมโยงกระจายความรู้ </li></ul><ul><li>ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สาธารณะ และพัฒนาความสามารถของแต่ละบุคคล </li></ul><ul><li>เพิ่มคุณค่าและเสริมความแข็งแกร่ง เติมเต็มส่วนที่หน่วยงานในระบบมีข้อจำกัด </li></ul>อุทยานการเรียนรู้
  18. 18. มุมบันได รักการอ่าน ลานสานฝัน มุมเล่านิทาน มุมอินเทอร์เน็ต อุทยานการเรียนรู้
  19. 19. ภารกิจของ TK Park ในฐานะแหล่งการเรียนรู้ <ul><li>1) สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต </li></ul><ul><ul><ul><li>บทบาทไม่แตกต่างจากห้องสมุดประชาชน ยังอยู่ภายใต้กรอบแนวคิดของ UNESCO ว่าด้วยห้องสมุดประชาน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ตามกรอบแนวคิดของแหล่งเรียนรู้ชุมชนควรมุ่งเน้นการเรียนรู้และการฝึกอบรม </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ต้องจัดการให้ครอบคลุมทุกช่วงวัยของชีวิต </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ต้องดำเนินงานร่วมกันกับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วย </li></ul></ul></ul>
  20. 20. <ul><li>2) สนับสนุนการรู้หนังสือและการอ่าน </li></ul><ul><ul><ul><li>มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทางด้านการอ่าน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ทำงานร่วมกันห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดโรงเรียนในท้องถิ่น </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>เสริมสร้างกิจกรรมและพัฒนาความร่วมมือทางด้านกิจกรรมส่งเสริมการร่วมกันพันธมิตรอื่น ๆ </li></ul></ul></ul>
  21. 21. <ul><li>3) บทบาทในแง่การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><ul><li>เป็นต้นแบบการบริหารสมัยใหม่ โดยเฉพาะการบริหารงานในลักษณะของโครงการ (Project-Based) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>ส่งเสริมกิจกรรมต่าง ๆ ของห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต การรู้หนังสือ และการอ่าน ในลักษณะของกองทุน เพื่อส่งเสริมการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง </li></ul></ul></ul>
  22. 22. 3. จุดเปลี่ยนของห้องสมุดโรงเรียน
  23. 23. แรงผลักดันที่มีต่อห้องสมุดยุคใหม่ เป็นส่วนหนึ่งปฏิสัมพันธ์ออนไลน์ ที่ห้องสมุดจำเป็นต้องมีส่วนร่วม เป้าหมายคือเพิ่มสมรรถนะของผู้เรียนรู้ตามเป้าหมายของการเรียนรู้ Information Skill Information Competencies Information Literacy
  24. 24. 1) ภารกิจของการดำเนินงานห้องสมุดโรงเรียน <ul><li>นำ ICT เข้ามาใช้ในภารกิจห้องสมุด เช่น ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ อินเทอร์เน็ต Teleconference ฯลฯ </li></ul><ul><li>แสวงหาวิธีการใช้ทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย เช่น E-Book E-Journal คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เกมส์ออนไลน์ ฯลฯ </li></ul><ul><li>มีมาตรการส่งเสริมและสร้างนิสัยการอ่านและการค้นคว้าที่ชัดเจน ถือเป็น KPI ส่วนหนึ่งที่ต้องได้รับการประเมินผล </li></ul><ul><li>แสวงหาพันธมิตร และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในภารกิจต่าง ๆ </li></ul>
  25. 25. ภาพแสดงแนวโน้มการจัดการของห้องสมุด User facing (From ERM and the LMS –Peter Evans, Ringgold 2006) OPAC Titles Circulation cataloguing Serial s Acquisitions Back office Web Portal Z39.50 OpenURL – Link resolvers e-Titles e-Titles e-Titles Libraries
  26. 26. e-books local online catalogue reading lists e-prints digital objects pushed data/alerts exam papers e-journals databases catalogues e-theses ห้องสมุดจะเป็นแหล่งรวมของทรัพยากรสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ทุกประเภท
  27. 27. <ul><li>ห้องสมุดกำลังปรับเปลี่ยน ( Transforming) ไปสู่องค์กรทื่มีการจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ที่มีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>การปรับเปลี่ยนทำให้สภาพความเป็นจริงทำให้ห้องสมุดต้องจัดการกับความเปลี่ยนแปลง (Change Management) ในทุกด้าน ทั้งทางด้านงบประมาณ เทคโนโลยี และบุคลากร </li></ul>
  28. 28. <ul><li>ห้องสมุดมีการปรับเปลี่ยนอย่างไร </li></ul><ul><ul><li>จาก : การจัดหาและจัดการทรัพยากรให้พอเพียงกับความต้องการ </li></ul></ul><ul><ul><li>มาเป็น : รวมบริการให้เข้ากับระบบการเรียนการสอน ( integrating) เพื่อทำให้ทรัพยากรที่มีอยู่สามารถเข้าถึงได้ง่าย นำไปใช้ให้ได้ประโยชน์สูงสุด และสร้างคุณค่าให้กับผู้ใช้บริการ (Value-Added) </li></ul></ul><ul><li>การดำเนินงานของห้องสมุดมีบทบาทให้ลึกซึ้งมากกว่าเดิม ห้องสมุดต้องอาศัยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและสร้างสรรค์งานได้มากขึ้น </li></ul>
  29. 29. <ul><li>การบริหารจัดการห้องสมุดในระยะต่อไป </li></ul><ul><ul><li>ปรับกรอบการทำงาน (Reframing): ปรับมุมมอง ปรับปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร ระหว่างห้องสมุดกับผู้ใช้ </li></ul></ul><ul><ul><li>วางคนให้เหมาะกับงาน ( Realigning) </li></ul></ul><ul><ul><li>ปรับเป้าหมาย ( Refocusing): ไม่เน้นแค่จัดหา แต่สร้างกระบวนการค้นหาและเข้าถึงให้ดี เน้นให้ผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์และใช้ประโยชน์ในสิ่งที่ได้มาสูงสุด </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ( Rebuilding): โดยบูรณาการเทคโนโลยีที่จะนำจัดการทรัพยากรต่าง ๆ เข้าด้วยกัน </li></ul></ul>
  30. 30. มุมมองการประเมินภารกิจของห้องสมุดเปลี่ยนไป Information Services System Cataloging Serial & Acquisition Collection Development Library Outcome ไม่ใช่ระบบที่รองรับการทำงาน แต่ต้อง รองรับการบริการ กับผู้ใช้ได้ด้วย ไม่ได้ทำเพื่อสร้างรายการ แต่ทำเพื่อ เผยแพร่รายการ ที่มีอยู่ให้ผู้ใช้ได้รับทราบ <ul><ul><li>ไม่ใช่แค่การซื้อเข้ามาไว้ แต่ต้อง นำส่งและใช้ร่วมกัน ได้ด้วย </li></ul></ul>ไม่ใช่แค่การเลือก แต่ต้อง สร้างสรรค์สิ่งที่จำเป็น ต่อชุมชนผู้ใช้งาน ไม่ใช่แค่การสอนการใช้ แต่เป็นปฏิสัมพันธ์และส่งเสริม การสร้างเครือข่ายสังคม
  31. 31. 2) บทบาทและสถานภาพของบรรณารักษ์ <ul><li>มุ่งเน้นการบริการรูปแบบใหม่แก่ผู้ใช้บริการ ( ครู - นักเรียน ) ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>ทำหน้าที่เป็นครูผู้สอนในเรื่องของการสอนการรู้สารสนเทศ เพื่อเป็นพื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ (How to Learn) </li></ul><ul><li>ให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะในกระบวนการส่งเสริมการอ่าน </li></ul>
  32. 32. 2.1 การจัดบริการห้องสมุดในสภาพแวดล้อมอิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>พัฒนาเว็บเพื่อเป็นตัวแทนการให้บริการ ( Library Website) ที่สามารถให้บริการ e-Services ต่าง ๆ ได้ </li></ul><ul><ul><li>ใช้เว็บเป็นสื่อกลางสำหรับติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ โดยให้ สารสนเทศ ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน ไว้บนเว็บ </li></ul></ul><ul><ul><li>พัฒนาเป็นตู้บัตรรายการออนไลน์ (Online Catalog หรือ OPAC) </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้บริการสารสนเทศผ่านเว็บในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บริการตอบคำถามทาง MSN, e-mail, FAQ </li></ul></ul>
  33. 33. <ul><li>พัฒนา E-Resources & Services </li></ul><ul><ul><li>สร้าง Collection ที่สอดคล้องกับความต้องการใช้งานของครู - นักเรียน เช่น e-Book, e-Journal, CAI เพื่อให้นำไปใช้ในสภาวะแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบ E-learning </li></ul></ul><ul><ul><li>แสวงหาพันธมิตร ( Partnership) เข้ามาใช้บริการทำให้ห้องสมุดสามารถสร้าง Community ที่ตอบสนองต่อการเรียนรู้ภายในโรงเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>สร้าง Digital Library เพื่อให้บริการแก่ชุมชน โดย (1) ห้องสมุดเป็นผู้สร้าง ผู้ดูแล และให้บริการ หรือ (2) ชุมชนเป็นผู้สร้าง ห้องสมุดเป็นผู้ดูแลและให้บริการ </li></ul></ul>
  34. 34. ต . ย . Web Site ห้องสมุดศูนย์บรรณสารและสื่อสารศึกษา ม . วลัยลักษณ์ ( http://clm.wu.ac.th )
  35. 37. เว็บไซด์ของห้องสมุด STKS ศูนย์บริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( http :// stks . or . th / web / )
  36. 38. ต . ย . ห้องสมุดโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ( http :// library . sk . ac . th / index . php?option = com_frontpage&Itemid = 1 )
  37. 39. <ul><ul><li>สร้างชุมชนของห้องสมุดในการเข้าใช้ทรัพยากร (Online Community) โดยนำ Library 2.0 เข้ามาใช้ในการให้บริการ สามารถรองรับการบริการชุมชนได้ดีขึ้น เช่น Blog, Wiki ฯลฯ ตัวอย่างเช่น เว็บไซด์การให้บริการของห้องสมุด Plymouth Reginal Highschool Library </li></ul></ul>
  38. 40. ต . ย . เว็บไซด์ Plymouth Reginal Highschool Library http :// prhslibrary . com / ?26c98f30
  39. 41. แนะนำห้องสมุด แนะนำทรัพยากรที่มีในห้องสมุด ข้อมูลเดิมที่ห้องสมุดเคยแนะนำ ฐานข้อมูลของห้องสมุด
  40. 42. ส่วนบริการ RSS Feed & Twitter ภาพถ่ายของ คนเข้าใช้ห้องสมุดใน flickr.com จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ของห้องสมุด ให้ผู้ใช้สามารถติด Tag เพื่อประโยชน์ของการสืบค้น เช่น ค้นหา book review
  41. 43. ห้องสมุดใช้บริการ twitter เพื่อกระจายและแลกเปลี่ยนข่าวสารกับกลุ่มผู้ใช้
  42. 44. Tag คำค้นของผู้ใช้
  43. 45. 2.2 การสอนและการให้ความร่วมมือกับครูผู้สอน Information Literacy Instruction Information Literacy Education การสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) และเน้นสอนให้ ผู้ใช้ให้ใช้สารสนเทศให้เป็น (to Learn how to learn) บรรณารักษ์ต้องทำหน้าที่ทั้งเป็นครูผู้สอนและร่วมมือกับครูผู้สอนในทุก ๆ ด้าน Critical Literacy Emerging Technology Literacy Publishing Literacy Research Literacy Social Structural Literacy Resource Literacy Tool Literacy To learn how to learn Skill & Competencies
  44. 46. ห้องสมุดใช้ Wiki เพื่อร่วมมือกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ โดยแบ่งเป็นหัวข้อต่าง ๆ
  45. 47. แนวคิดของการสอนการรู้สารสนเทศ <ul><li>ต้องอยู่บนพื้นฐานทฤษฏีทางการสอนและการเรียนรู้ (Teaching & Learning Theory) </li></ul><ul><li>แนวคิดในการจัดการศึกษาแก่ผู้ใช้ห้องสมุด (Corrall & Brewerton, 1999) </li></ul><ul><ul><li>การสอนเป็นการทำให้บุคคลเปลี่ยนแปลงสอนบนพื้นฐานใน สิ่งที่ผู้เรียนไม่ชัดเจนหรือมีปัญหา (Riddle, 2003) </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำให้ผู้เรียนจะมี ทักษ ะดังกล่าวอย่างถาวร </li></ul></ul><ul><ul><li>ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับแนวคิดและพฤติกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>การเปลี่ยนแปลงทั้งหมด จะมาจาก ปฏิสัมพันธ์ตามสภาพแวดล้อม ของผู้เรียน ซึ่งประกอบด้วย สารสนเทศ คน เหตุการณ์ ประสบการณ์ การสอน และการฝึกอบรม </li></ul></ul>
  46. 48. รูปแบบของการสอนที่ห้องสมุดควรนำมาใช้ <ul><li>ประยุกต์เทคโนโลยี : </li></ul><ul><ul><li>ใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย </li></ul></ul><ul><ul><li>จำลองสถานการณ์ สร้างเนื้อหาดิจิตอล </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าถึงเครือข่ายได้ง่าย </li></ul></ul><ul><ul><li>มีเครื่องมือช่วยมาก </li></ul></ul><ul><li>การเรียนใช้ทรัพยากรช่วย : </li></ul><ul><ul><li>เรียนแบบ active </li></ul></ul><ul><ul><li>เรียนคนเดียวและทีม </li></ul></ul><ul><ul><li>การสอนแบบรุกเร้าขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>เปลี่ยนเนื้อหาเร็ว </li></ul></ul><ul><li>แบบดั้งเดิม : </li></ul><ul><ul><li>เรียนจากตำรา </li></ul></ul><ul><ul><li>รับรู้แบบเฉื่อยเฉย </li></ul></ul><ul><ul><li>ต่างคนต่างเรียน </li></ul></ul><ul><ul><li>สอนไปวันๆ </li></ul></ul><ul><ul><li>เนื้อหาเหมือนเดิม </li></ul></ul>
  47. 49. การสอนแบบ e-Learning <ul><li>Electronic = Electronic + Learning </li></ul><ul><ul><li>ต้องเน้นกระบวนการเรียนรู้เป็นสำคัญ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นการเรียนโดยใช้ไอซีทีช่วย </li></ul></ul><ul><ul><li>มีกระบวนการที่ใช้เครื่องมือไอซีที </li></ul></ul><ul><ul><li>ไอซีทีมีความสำคัญที่ทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ </li></ul></ul>
  48. 50. กรอบกระบวนทัศน์ (Paradigm shift) แบบ e-Learning <ul><li>แบบเดิม </li></ul><ul><ul><li>ติดยึดแน่นกับเวลาและสถานที่ </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้องเรียนกับโรงเรียนไม่แยกจากกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ใช้ตำราเป็นแหล่งความรู้หลัก </li></ul></ul><ul><ul><li>มีความคาดหวังไว้ก่อนถึงผลลัพธ์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียนมีลักษณะเฉื่อยเฉย รอรับลูกเดียว </li></ul></ul><ul><ul><li>ครูเล่นบทแสดงหน้าชั้นผู้เดียว </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียนทุกคนคาดหวังเรียนรู้จากแหล่งข้อมูล เดียวกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>โรงเรียนเหมือนโรงงานอุตสาหกรรม </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมินผล เน้นการสอบเป็นหลัก </li></ul></ul><ul><li>แบบใหม่ ( เน้น ICT รองรับการเรียนแบบ e-Learning) </li></ul><ul><ul><li>ยืดหยุ่นทั้งเวลาและสถานที่ </li></ul></ul><ul><ul><li>เป็นการเรียนรู้แบบทำงานร่วมกันระหว่างครู กับนักเรียนโดยไม่จำกัดสภาพภูมิศาสตร์ </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียนเรียนแบบแสวงหา ต้องกระตือรือล้น </li></ul></ul><ul><ul><li>ไม่จำกัดขอบเขตของข่าวสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>นักเรียนช่วยกำหนดผลลัพธ์ และการคาดหวัง ครูยืนอยู่ข้าง คอยแนะนำ ค้นหาข่าวสาร </li></ul></ul><ul><ul><li>ให้นักเรียนเรียนด้วยตนเองหรือเป็นทีม </li></ul></ul><ul><ul><li>โรงเรียนเป็นประตูสู่โลกกว้าง </li></ul></ul><ul><ul><li>การประเมินเป็นรายบุคคล ใช้ portfolio </li></ul></ul>
  49. 51. ห้องสมุดจะสอน e-Learning ได้อย่างไร <ul><li>การสอนแบบ e-Learning เป็นกระบวนการศึกษา การเรียน โดยมีการใช้ ICT เข้าช่วย ซึ่งห้องสมุดสามารถใช้ ICT ได้ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ขนส่งข้อมูล ข่าวสาร และความรู้ </li></ul></ul><ul><ul><li>นำเสนอ แสดง และสื่อให้เข้าใจ </li></ul></ul><ul><ul><li>สื่อสาร ติดต่อ โต้ตอบระหว่างกัน </li></ul></ul><ul><ul><li>ทำงาน เรียนรู้ ร่วมกันแบบ collaboration </li></ul></ul><ul><ul><li>เข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่าย รวดเร็ว ทั่วไทย ทันเวลา ตลอดกาล </li></ul></ul><ul><ul><li>ค้นหาแหล่งความรู้ และใช้ประกอบกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่าง ๆ มีหลากหลายรูปแบบ หลายโมเดล </li></ul></ul>
  50. 52. ครูและห้องสมุดต้องร่วมมือกันเพื่อ การเรียนการสอน e-learning ได้อย่างไร <ul><li>ครูต้องเปลี่ยนจากการ “สอน” มาเป็นการสร้างความรอบรู้และดูแลจัดการ กั บระบบการเรียนรู้สมัยใหม่ให้มากขึ้น </li></ul><ul><li>ครูต้องเข้าใจโมเดล การสอน ต่าง ๆ ของ ระบบใหม่ </li></ul><ul><li>สิ่งสำคัญของระบบการเรียนรู้ คือ สื่อการเรียนรู้ (Learning Material) ซึ่งต้องร่วมมือกับห้องสมุดมากขึ้น </li></ul><ul><ul><ul><li>course syllabus </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>lecture note </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tutorials, homework </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>assignment </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>multimedia contents </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>electronics and digital media </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>etc </li></ul></ul></ul>
  51. 53. ความเข้าใจ ผิดเกี่ยวกับ e-Learning <ul><li>คิดว่าสร้าง Webpage </li></ul><ul><li>คิดว่านำข้อมูล เนื้อหา เข้าสู่เว็บ แล้วให้ผู้เรียนเรียกดู หรือเรียนรู้ </li></ul><ul><li>คิดว่าสร้าง Electronic Book </li></ul><ul><li>คิดว่าใช้อินเทอร์เน็ตเรียกข้อมูลเนื้อหาวิชา </li></ul>
  52. 54. วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบ e-Learning <ul><li>Interactive Learning </li></ul><ul><ul><li>นักศึกษาเรียนด้วยตนเอง </li></ul></ul><ul><ul><li>การสื่อสารสองทาง </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียน - นักเรียน </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>นักเรียน - อาจารย์ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>etc. </li></ul></ul></ul><ul><li>Collaborative Learning </li></ul><ul><ul><li>เป็นการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่ม </li></ul></ul><ul><ul><li>ช่วยกันเป็นทีม </li></ul></ul><ul><ul><li>มุ่งความสำเร็จร่วมกัน </li></ul></ul><ul><li>บทบาทของครู นักเรียน เปลี่ยนไป มี ICT เข้ามา ช่วย </li></ul><ul><ul><li>Web-base Instruction </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedia Conference </li></ul></ul><ul><ul><li>Interactive Education Aid </li></ul></ul><ul><ul><li>ห้องเรียนเสมือนจริง </li></ul></ul>
  53. 55. กระบวนการจัดการเรียนการสอนเป็นเรื่องสำคัญที่ครูและห้องสมุดร่วมกันสร้างสรรค์ <ul><li>ร่วมกันปฏิรูปการเรียนรู้ </li></ul><ul><ul><li>Electronic Campus </li></ul></ul><ul><ul><li>Digital Library </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Classroom </li></ul></ul><ul><ul><li>Multimedia Development Center </li></ul></ul><ul><ul><li>Virtual Lecture Hall </li></ul></ul><ul><li>ปัญหาที่ต้องศึกษาต่อไป </li></ul><ul><ul><li>จะจัดการเนื้อหาและสร้างความรู้ ? </li></ul></ul><ul><ul><li>จะจัดการเทคโนโลยี ? </li></ul></ul><ul><ul><li>จะจัดการระบบอย่างไร ? </li></ul></ul><ul><ul><li>จะจัดการพัฒนาให้เกิดขึ้นได้อย่างไร ? </li></ul></ul><ul><ul><li>จะจัดการประสิทธิภาพได้อย่างไร ? </li></ul></ul>
  54. 56. 3) การใช้ ICT เพื่อการดำเนินงานของห้องสมุดโรงเรียน <ul><li>เมื่อนำ ICT เข้ามาในโรงเรียนและในห้องสมุด คำถามที่จะต้องศึกษาให้ชัดเจน เช่น </li></ul><ul><ul><li>สถานที่เรียนรู้ของนักเรียนอยู่ที่ไหน ในโรงเรียนหรือในห้องสมุด ? </li></ul></ul><ul><ul><li>เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างไร จะเอามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ? </li></ul></ul><ul><ul><li>การนำมาใช้ให้เหมาะสมคืออะไร เน้นคน เน้นงาน เน้นผู้เรียน ? </li></ul></ul><ul><ul><li>บริการในห้องสมุดหรือในโรงเรียนของเราจะเน้นอะไร และจัดอย่างไร ? </li></ul></ul>
  55. 57. <ul><li>แนวโน้มของห้องสมุดโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 จะต้องมี 6 ด้านคือ (1) ยืดหยุ่นตามที่นักเรียนต้องการใช้งาน (2) เน้นจินตนาการ (3) เพิ่มศักยภาพการเข้าถึง (4) มีความพร้อมทางเทคโนโลยี (5) ให้คำปรึกษาและแนะนำได้ และ (6) เป็นแหล่งรวมหนังสือที่เพียงพอ </li></ul><ul><li>ต้องมองนอกกรอบได้อย่างไร และมีอะไรอยู่นอกกรอบบ้าง “ outside the walls”? มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง ? เราควรจะเริ่มต้น ? เปลี่ยนแปลงกรอบที่จำกัดได้อย่างไร ? อนาคต อยากให้การเรียนการสอนเป็นเช่นไร ? </li></ul>
  56. 58. ห้องสมุดกับเว็บ 2.0 <ul><li>จุดเปลี่ยนของห้องสมุดด้วย ICT ทำให้ต้องปรับรูปแบบ / เทคนิคการบริหารจัดการและการบริการของห้องสมุด รวมทั้งบรรณารักษ์ของห้องสมุด </li></ul><ul><li>เทคโนโลยี 2.0 และเว็บ 2.0 คือ ภาพรวมของการใช้เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตและเว็บรูปแบบใหม่ </li></ul><ul><li>เว็บ 2.0 เป็นเครื่องมือสื่อสารสองทาง ทำให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งเว็บได้เอง สร้างความสามารถของเว็บไปตามความนิยมของผู้ใช้หรือกลุ่มผู้ใช้ ทุกคนเป็นสมาชิกสามารถสร้างสรรค์เนื้อหา แสดงความคิดเห็น และตรวจสอบเนื้อหาให้เป็นไปตามความถูกต้องได้ </li></ul>
  57. 59. <ul><li>องค์กรต่าง ๆ ได้นำเครื่องมือของเว็บ 2.0 มาใช้พัฒนาศักยภาพขององค์กร ไม่เว้นแต่ห้องสมุด </li></ul><ul><li>ตัวอย่างของเว็บ 2.0 ที่ได้รับความนิยม เช่น </li></ul><ul><ul><li>Hi5, Facebook สำหรับสร้างเครือข่ายทางสังคม </li></ul></ul><ul><ul><li>Youtube สำหรับแชร์ข้อมูลมัลติมีเดีย </li></ul></ul><ul><ul><li>Wikipedia สำหรับสร้างเนื้อหาความรู้จากสมาชิกเครือข่าย </li></ul></ul>
  58. 60. ห้องสมุด 2.0 ( Library 2.0 ) <ul><li>ห้องสมุด + เว็บ 2.0 = ห้องสมุด 2.0 </li></ul><ul><ul><li>“ the application of interactive, collaborative, and multimedia web-based technologies to web-based library services and collections” (Maness, 2006) </li></ul></ul><ul><ul><li>โปรแกรมของเทคโนโลยีเว็บที่เป็นการสื่อสารสองทาง เป็นมัลติมีเดีย และเป็นความร่วมมือระหว่างผุ้ใช้งานบริการและทรัพยากรห้องสมุดผ่านทางเทคโนโลยีเว็บ เป็นชุมชนใหม่ของผู้ใช้ห้องสมุด ( จุฑาทิพย์ จันทร์ลุน , 2007) </li></ul></ul>
  59. 61. <ul><li>ห้องสมุด 2.0 คือ รูปแบบหนึ่งของการพัฒนาเว็บไซด์บริการ / ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของห้องสมุดที่เน้นปฏิสัมพันธ์ ( สื่อสารสองทาง ) กับผู้ใช้ ทำให้เกิดความสามารถระหว่างบุคลากรและผู้ใช้ ตลอดจนนำเสนอสื่อมัลติมีเดียที่เหมาะสม ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันหยุด และเข้าถึงได้จากทุกที่ </li></ul>
  60. 62. ห้องสมุด 2.0 ดีต่อผู้ใช้อย่างไร <ul><li>1) เป็นของผู้ใช้ ผู้ใช้เป็นผู้กำหนดสาระของตนเอง (user-generated content) มีระบบให้ผู้ใช้เลือกและเสนอแนะที่สามารถแบ่งปันข้อมูลร่วมกันได้ (bookmarking & recommendation) </li></ul><ul><li>2) แหล่งรวมประสบการณ์ เพราะทำให้ห้องสมุดกลายเป็นแหล่งที่บูรณาการสารสนเทศหลาย ๆ ประเภทเข้าด้วยกัน ( mashup) </li></ul>
  61. 63. <ul><li>3) ผู้ใช้มีสังคมกว้างขึ้น ช่วยสร้างเครือข่ายทางสังคม ( Social Networking ) เป็นแนวร่วมของคนที่มีความสนใจร่วมกัน </li></ul><ul><li>4) เกิดนวัตกรรมของชุมชน เพราะการแบ่งปันทำให้คนสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ เช่น ผู้ใช้สามารถกำหนดหมวดหมู่เองได้ โดยเปิดให้ผู้ใช้สร้าง Tag Cloud ของหนังสือตามหมวดหมู่ที่ตนเองสนใจ จนเกิด “ระบบการจัดหมวดหมู่ตามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ใช้” ที่เรียกว่า (Folksonomy) เป็นต้น </li></ul>
  62. 64. ห้องสมุด 2.0 ดีต่อห้องสมุดโรงเรียนอย่างไร <ul><li>สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ ให้กับผู้ใช้ ( ครู - นักเรียน ) </li></ul><ul><li>สามารถใช้ห้องสมุดให้เป็นสถานที่ของการจัดประชุมของกลุ่มคนที่สนใจเรื่องเดียวกัน </li></ul><ul><li>ห้องสมุดเข้าใจผู้ใช้มากขึ้น เข้าใกล้กับกลุ่มผู้ใช้งานมากขึ้น </li></ul><ul><li>ผู้ใช้มีโอกาสที่จะสร้าง กำหนด และเลือกเนื้อหาที่ตนเองสนใจ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้เกิดความเชื่อมั่น ( Trust) กับตัวห้องสมุด </li></ul><ul><li>ผู้ใช้ยอมรับความสามารถของบรรณารักษ์มากขึ้น </li></ul><ul><li>ห้องสมุดมีชุมชนของผู้ใช้และสร้างความร่วมมือร่วมกันมากขึ้น </li></ul>
  63. 65. วิธีการนำห้องสมุด 2.0 มาใช้ <ul><li>พัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมในระบบที่มีอยู่แล้ว เช่น สร้าง tag cloud ให้กับ library catalog </li></ul><ul><li>ใช้ library 2.0 application ที่ให้บริการบนอินเทอร์เน็ตมาใช้ เช่น ห้องสมุดเปิด account ของ Flickr, Youtube, Hi5, Twitter </li></ul><ul><li>พัฒนา Library Website ที่มี application ที่รองรับกับแนวคิด Library 2.0 เช่น </li></ul>
  64. 67. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : RSS feeds <ul><li>Feeds เป็นเครื่องที่ให้นักเรียนและครูสมัครเป็นสมาชิกในเรื่องราวหรือเนื้อหาที่ตนเองสนใจโดยอัตโนมัติ </li></ul><ul><li>ผู้ใช้จะได้รับสาระตามที่ตนเองสนใจ และนำไปจัดเก็บไว้เป็นคลังความรู้ของตนเอง </li></ul>
  65. 74. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Social Bookmarking <ul><li>ใช้เป็นเครื่องมือสำหรับนักศึกษาในการวิจัย โดยใช้เพื่อจัดระบบสิ่งต่าง ๆ ที่สืบค้นได้โดยใช้ bookmark </li></ul><ul><li>ช่วยในการอ้างอิงและสนับสนุนการสร้าง tagging ของรายการต่าง ๆ ที่สืบค้นได้ </li></ul><ul><li>ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการแบ่งปันทรัพยากรร่วมกับผู้อื่น </li></ul>
  66. 75. ตัวอย่างของ การใช้ “ bookmarks” in del.icio.us9 Bookmark ของห้องสมุด ที่ผู้ใช้สมัครไว้ และสามารถที่ติด tag เพื่อง่ายต่อการสืบค้นด้วย
  67. 76. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Weblogs <ul><li>ช่วยพัฒนาทักษะการเขียน สนับสนุนการสร้างชุมชนที่สามารถสะท้อนความคิดต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ใช้ในการสอน โดยให้นักศึกษาเป็นผู้เขียนเนื้อหาต่าง ๆ แล้วครูเป็นผู้รวบรวมและสังเคราะห์อีกที </li></ul><ul><li>ใช้เป็นวิธีการในการบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในขณะนั้น เช่น เล่าเรื่องราวที่ได้จากการอ่านได้ </li></ul><ul><li>ใช้เป็นหลักฐานในการแสดงความคิดเห็นจากผู้สอนหรือผู้ประเมินผลงานด้านใดด้านหนึ่ง </li></ul>
  68. 77. ต . ย . Blog ของ NSTDA ( http :// www . stks . or . th / blog / )
  69. 78. ตัวอย่าง Sharing/organizing in LibraryThing
  70. 79. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Wikis <ul><li>เป็นการสร้างเว็บไซด์ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้ามาปรับปรุงเนื้อหาได้ด้วยตนเอง สามารถนำมาใช้สร้างความร่วมมือร่วมกับผู้ใช้ในการแสดงความคิดเห็น หรือบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ </li></ul><ul><li>ใช้สร้างปฏิสัมพันธ์ได้มากกว่า Blogs </li></ul>ใช้สร้างรายละเอียดของทรัพยากรเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ( creating resource lists ) สร้างเกร็ดความรู้ / คูมือในการค้นหาเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ( tips for resource finding ) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริการด้านใดใดหนึ่ง ( comment on library services ) Wikis
  71. 80. ห้องสมุดเตรียมทรัพยากรร่วมกับครูผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ตัวอย่างการใช้ Wiki ในการเรียนการสอน ของโรงเรียน Decatur High School สมาชิกสามารถสมัครเข้าร่วม โดย Wiki จะมีฟังค์ชั่นให้ตรวจสอบแก้ไขได้โดยง่าย
  72. 82. Biz Wiki
  73. 86. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : I nstant Messaging <ul><li>ใช้สำหรับส่งข่าวหรือสื่อสารแบบทันทีทันใดกับครู นักเรียน และบรรณารักษ์ </li></ul>IM การสนทนาออนไลน์ ( Chat services ) <ul><ul><li>การบริการตอบคำถามและอ้างอิง </li></ul></ul><ul><ul><li>(Reference management) </li></ul></ul>แจ้งข่าวสารการฝึกอบรม ( Training) ให้ความช่วยเหลือการสืบค้นทางออนไลน์ ( Online seeking assistance )
  74. 87. ใช้เป็นช่องทางในการข้อความให้กับสมาชิก
  75. 88. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : Podcasts <ul><li>ชุดของมัลติมีเดียไฟล์ที่ต้องการเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต เกี่ยวกับกิจกรรม ข่าวสาร เหตุการณ์ การสอน การให้คำแนะนำ ฯลฯ </li></ul>Podcasts weekly updates book reviews lectures tutorials events conferences library guides tours interviews
  76. 89. <ul><li>ใช้สอนการใช้ห้องสมุด ( library instructions) โดยเฉพาะกับผู้ใช้ที่อยู่ห่างไกลจากห้องสมุด </li></ul><ul><li>นำไปใช้ไปกับการทำงานร่วมกับการทำงานของโรงเรียนได้เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>แก้ไขปัญหาเรื่องเวลาของการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี </li></ul>
  77. 90. ต . ย . การใช้ Podcast สำหรับการนำชมห้องสมุด
  78. 91. ต . ย . การนำบทสัมภาษณ์หรือการบรรยาย ของนักวิชามาให้บริการโดยใช้ Podcast
  79. 94. ต . ย . ของการใช้ Podcast ในการส่งเสริมการอ่าน
  80. 96. ต . ย . การใช้ Podcast ในการสอนการใช้ห้องสมุด ( Library Instruction) โดยใช้บริการ YouTube.com
  81. 97. ต . ย . การใช้ Podcast ในการแนะนำการใช้ทรัพยากรของห้องสมุด โดยใช้บริการของ YouTube.com
  82. 98. ตัวอย่างการใช้เครื่องมือห้องสมุด 2.0 : S ocial Networking <ul><li>เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับข้อมูลที่นำมาแบ่งปันและใช้ร่วมกันบนเว็บได้ เช่น Facebook and MySpace, Flickr, YouTube, Slideshare </li></ul>Social networking profiling preferred searches distributing search alerts providing recommendations creating lists of popular books tagging items aiding group learning staff collaboration enabling peer editing <ul><ul><li>promoting library events or services </li></ul></ul>student collaboration
  83. 99. <ul><li>เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาในการสร้างความร่วมมือของการวิจัยในชั้นเรียน </li></ul><ul><li>ใช้ในการจัดแสดงผลงานหรือนำเสนอผลงานในห้องเรียน </li></ul><ul><li>ใช้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอความคิดสร้างสรรค์ ทำให้มองเห็นความคิดเห็นอื่น ๆ </li></ul><ul><li>สามารถนำเนื้อหาต่าง ๆ มาจัดกลุ่มและจัดประเภทตามลำดับคำสำคัญ </li></ul>
  84. 101. Library News on Flickr
  85. 105. สรุป : บรรณารักษ์และห้องสมุดโรงเรียนยุคการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ <ul><li>เป็นผู้ร่วมสอน ( Instructional Partners) ในกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน ไมว่าจะเป็นการเรียนรู้ในห้องเรียนหรือการเรียนรู้ทางออนไลน์ </li></ul><ul><li>เป็นนักสังเกตการณ์ที่จะต้องศึกษาและมีส่วนร่วมกับชุมชนของผู้ใช้สารสนเทศ </li></ul><ul><li>เป็นนักพัฒนาระบบ ( Systems Builders) เพื่อสร้างคลังความรู้ดิจิทัล เว็บไซด์ และกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ </li></ul>
  86. 106. <ul><li>เป็นผู้เลือกสรรเนื้อหา เพื่อสร้าง ผลิต และกระจายทรัพยากรสารสนเทศ และสาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>เป็นผู้จัดระบบคลังความรู้ ทำหน้าที่รวบรวม จัดระบบสารสนเทศและความรู้ที่มีอยู่ให้ง่ายต่อการใช้งาน </li></ul><ul><li>เป็น Librarian 2.0 ที่ใช้ใส่ใจกับความจำเป็นของ Net Generation โดยใช้ Web 2.0 tools ในการเชื่อมโยงกับบุคคลต่างๆ เพื่อสร้างสรรค์สื่อสาร และพัฒนาผู้ใช้ให้สามารถใช้ทรัพยากรสารสนเทศได้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และการเรียนรู้ร่วมกับในชุมชนของผู้ใช้ </li></ul>
  87. 107. อ้างอิงจาก : Asselin, M and Doiron, R. (2008). Toward a Transformative Pedagogy for School Libraries 2.0. School Libraries Worldwide.14(2 ): 1-18. Reading Writing Information Literacy New Technologies Critical Thinking Critical Thinking Visual Language Pod Casting Cellular Surfing Wiki Blogging
  88. 108. <ul><li>โดยสรุปแล้ว บรรณารักษ์และครูผู้สอนต้องพิจารณาร่วมกันในการจัดสภาพแวดล้อมและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนการเรียนรู้และการอ่านอย่างเหมาะสม โดยตระหนักอยู่เสมอว่าคุณค่าความเป็นห้องสมุดโรงเรียนอยู่ที่คุณค่าของกิจกรรมที่ห้องสมุดมีให้แก่ชุมชนของผู้ใช้ ( ครูและนักเรียน ) อย่างต่อเนื่องนั่นเอง </li></ul>

  ×