SlideShare a Scribd company logo
1 of 11
Download to read offline
Dzīvokļu īpašnieku kopības
lēmumu pieņemšana
Mārtiņš Auders
Mājokļu politikas departamenta direktors
08.12.2023
• Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu
lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums.
• Ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti lēmumi dzīvokļu īpašumu mājā tiek pieņemti Dzīvokļa
īpašuma likumā noteiktajā kārtībā.
(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmā un otrā daļa)
• Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:
1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
2) citas pārvaldīšanas darbības.
(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta pirmā daļa)
• Viena no obligātajām pavaldīšanas darbībām ir elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas
kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai)
(Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta «c» apakšpunkts)
2
Saules paneļu uzstādīšana – Dzīvojamo māju pārvaldīšanas
likuma regulējums.
• Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu.
(Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa)
• Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst: dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (…) ārējās norobežojošās konstrukcijas
(tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi
nesošās konstrukcijas (…), starpstāvu pārsegumi (…), koplietošanas telpas (…), kā arī dzīvojamo māju
apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti
funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (…);
(Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkts).
• Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz
uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas
darbību veikšanai, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās
pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par
pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.
(Dzīvokļa īpašuma likuma 13.panta otrās daļa 2.punkts)
3
Saules paneļu uzstādīšana – Dzīvokļa īpašuma likuma
regulējums
• Dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt šādā
veidā:
1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (19.pants);
2) nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujas veidā (turpmāk — aptaujas veidā) (20.pants);
3) citādi savstarpēji vienojoties (21.pants).
• Visiem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem ir vienāds juridisks spēks neatkarīgi no tā, kurā no šā
panta otrajā daļā minētajiem veidiem tie pieņemti.
(Dzīvokļa īpašuma likuma 18.panta otrā un trešā daļa).
4
Kā pieņem lēmumu?
• Pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu
īpašumu viņam pieder.
• Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem,
balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm.
• Ja dzīvokļa īpašums pieder diviem vai vairākiem kopīpašniekiem, tie pilnvaro vienu personu
pārstāvēt visus dzīvokļa īpašniekus un balsojot tai ir viena balss.
• Dzīvokļa īpašnieks, pilnvarojot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā,
noformē par to rakstveida pilnvarojumu.
(Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa).
5
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas
nosacījumi
• Aktīvais lietotājs - galalietotājs, kurš ražo elektroenerģiju savām vajadzībām un var saražotās
elektroenerģijas pārpalikumu pārdot vai kopīgot, iesaistīties elastības pakalpojumos vai
energoefektivitātes shēmās.Aktīvais lietotājs nav energoapgādes komersants;
(Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta 3.1 punkts)
• Galalietotājs var kļūt par aktīvo lietotāju, ja tā objektā ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas
iekārta un sistēmas operators ir izdevis atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai
paralēlam darbam ar sistēmu.
• elektroenerģijas kopīgošana ir aktīvā lietotāja saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas
nodošana citiem galalietotājiem, tajā skaitā aktīvajiem lietotājiem, vai elektroenerģijas
energokopienā saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas nodošana elektroenerģijas
energokopienas biedriem vai daļu turētājiem;
(sīkāk sk. Elektroenerģijas tirgus likumu)
6
Dzīvokļu īpašnieku kopība – aktīvais lietotājs?
+
• Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts. Šā likuma 16. pantā noteiktās kompetences
ietvaros tā var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt
prasītāja un atbildētāja tiesā.
(Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa)
• Dzīvokļu īpašnieku kopības procesuālā tiesībspēja nozīmē, ka kopība var būt par prasītāju un
atbildētāju tiesā (sk. sal. Komerclikuma 90.panta pirmo daļu). Līdz ar to Senāts atkāpjas no iepriekš
paustās atziņas, ka dzīvokļu īpašnieku kopība neatbilst Civilprocesa likumā noteiktajam subjektu lokam
un nevar piedalīties civilprocesā.
(Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-109/2019)
8
Dzīvokļu īpašnieku kopība
• Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku biedrības lomu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesiskajās
attiecībās jāņem vērā, ka biedrība var rīkoties kā kopības pilnvarnieks, ievērojot kopības noteiktās
pilnvarojuma robežas un likumā imperatīvi noteikto kopības ekskluzīvo kompetenci, vai arī kā
pārvaldnieks, ja kopība ir nolēmusi pārvaldīšanas uzdevumu uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai.
• dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums izveidot biedrību, kaut arī ar mērķi apsaimniekot konkrēto
dzīvojamo māju, šai biedrībai automātiski nepiešķir tiesības veikt nama apsaimniekošanu. Vēl jo
vairāk, tāds lēmums šai biedrībai nepiešķir tiesības īpašnieku vietā uzdot citai juridiskai personai
pārvaldīt un apsaimniekot māju, jo tādas tiesības ir tikai un vienīgi dzīvokļu īpašniekiem – kopībai
(sk. Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 5.maija spriedumu lietā Nr.SKC-172/2020, Augstākās tiesas
Civillietu departamenta 2016.gada 29.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-344/2016).
9
Dzīvokļu īpašnieku biedrība
• «Biedrībai (dzīvojamās mājas pārvaldniekam) par kopības vai atsevišķu dzīvokļu īpašnieku parādiem
būtu jāatbild ar savu mantu tikai tādā gadījumā, ja tā būtu tieši uzņēmusies atbildēt par kopības
vai dzīvokļu īpašnieku saistībām.»
(sk. Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 5.maija spriedumu lietā Nr.SKC-172/2020, Augstākās tiesas
Civillietu departamenta 2016.gada 29.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-344/2016).
10
Pārvaldnieks kā līguma puse - atbildība
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību

More Related Content

What's hot

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...ALTUM
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliALTUM
 

What's hot (20)

Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
 
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
Kā sagatavot projekta pieteikumu | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes pr...
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājāsUgunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
Ugunsdrošības prasības dzīvojamās mājās
 
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkāsUgunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
Ugunsdrošības prasības daudzdzīvokļu ēkās
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktoriRadiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
Radiatori un to efektivitāti ietekmējošie faktori
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Mājas lieta BIS
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Pašpārbaudes lapa saules paneļiem
Pašpārbaudes lapa saules paneļiem Pašpārbaudes lapa saules paneļiem
Pašpārbaudes lapa saules paneļiem
 
Projekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikliProjekta dzīves cikli
Projekta dzīves cikli
 

Similar to Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraDaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasDaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūraDaudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanas procedūra
 
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
 
Lēmumu pieņemšana
Lēmumu pieņemšanaLēmumu pieņemšana
Lēmumu pieņemšana
 
Leumumu pienemsana [compatibility mode]
Leumumu pienemsana [compatibility mode]Leumumu pienemsana [compatibility mode]
Leumumu pienemsana [compatibility mode]
 
Mājokļu jomas aktualitātes
Mājokļu jomas aktualitātesMājokļu jomas aktualitātes
Mājokļu jomas aktualitātes
 
Jaunais dzīvojamo telpu īres likums
Jaunais dzīvojamo telpu īres likumsJaunais dzīvojamo telpu īres likums
Jaunais dzīvojamo telpu īres likums
 
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
Normatīvo aktu regulējums (īres likums, izmaiņas Dzīvokļu īpašuma likumā un P...
 
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
Lēmuma pieņemšanas process daudzdzīvokļu ēkas
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējasDaudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
Daudzdzīvokļu dzīvojamā ēka. Īpašnieka pienākumi un iespējas
 
Dzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesā
Dzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesāDzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesā
Dzīvokļa īpašnieka loma mājokļa renovācijas procesā
 
0lemumi
0lemumi0lemumi
0lemumi
 
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumāJaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi par autostāvvietu
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi par autostāvvietuDzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi par autostāvvietu
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumi par autostāvvietu
 
Plānotie grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējumā
Plānotie grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējumāPlānotie grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējumā
Plānotie grozījumi dzīvojamo māju pārvaldīšanas regulējumā
 
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātesDalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
Dalītā īpašuma regulējuma aktualitātes
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi.
 
Pilnvarotās personas izvēle renovācijas procesa organizēšanai
Pilnvarotās personas izvēle renovācijas procesa organizēšanai Pilnvarotās personas izvēle renovācijas procesa organizēšanai
Pilnvarotās personas izvēle renovācijas procesa organizēšanai
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzībaFotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
Fotoelektrisko sistēmu zibensaizsardzība un pārspriegumaizsardzība
 
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumiSaules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
Saules paneļi: Normatīvās prasības, pakalpojuma iegāde un ieteikumi
 

Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana

 • 1. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšana Mārtiņš Auders Mājokļu politikas departamenta direktors 08.12.2023
 • 2. • Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. • Ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistīti lēmumi dzīvokļu īpašumu mājā tiek pieņemti Dzīvokļa īpašuma likumā noteiktajā kārtībā. (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5.panta pirmā un otrā daļa) • Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver: 1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības; 2) citas pārvaldīšanas darbības. (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta pirmā daļa) • Viena no obligātajām pavaldīšanas darbībām ir elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšanai) (Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta otrās daļas 1.punkta «c» apakšpunkts) 2 Saules paneļu uzstādīšana – Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma regulējums.
 • 3. • Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesīga izlemt ikvienu jautājumu, kas attiecas uz kopīpašumā esošo daļu. (Dzīvokļa īpašuma likuma 16.panta pirmā daļa) • Kopīpašumā esošajā daļā ietilpst: dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (…) ārējās norobežojošās konstrukcijas (tai skaitā sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (…), starpstāvu pārsegumi (…), koplietošanas telpas (…), kā arī dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas un citi ar dzīvojamās mājas ekspluatāciju saistīti funkcionāli nedalāmi elementi, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma (…); (Dzīvokļa īpašuma likuma 4.panta pirmās daļas 1.punkts). • Dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa dzīvokļa īpašumā ietilpstošās kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus citu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu. (Dzīvokļa īpašuma likuma 13.panta otrās daļa 2.punkts) 3 Saules paneļu uzstādīšana – Dzīvokļa īpašuma likuma regulējums
 • 4. • Dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt šādā veidā: 1) dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē (19.pants); 2) nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci — aptaujas veidā (turpmāk — aptaujas veidā) (20.pants); 3) citādi savstarpēji vienojoties (21.pants). • Visiem dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumiem ir vienāds juridisks spēks neatkarīgi no tā, kurā no šā panta otrajā daļā minētajiem veidiem tie pieņemti. (Dzīvokļa īpašuma likuma 18.panta otrā un trešā daļa). 4 Kā pieņem lēmumu?
 • 5. • Pieņemot dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, katram dzīvokļa īpašniekam ir tik balsu, cik dzīvokļu īpašumu viņam pieder. • Ja vienam dzīvokļu īpašniekam pieder vairāk nekā puse no dzīvojamā mājā esošajiem dzīvokļiem, balsojot viņam ir 50 procenti balsu no visām dzīvokļu īpašnieku balsīm. • Ja dzīvokļa īpašums pieder diviem vai vairākiem kopīpašniekiem, tie pilnvaro vienu personu pārstāvēt visus dzīvokļa īpašniekus un balsojot tai ir viena balss. • Dzīvokļa īpašnieks, pilnvarojot citu personu pārstāvēt viņa intereses dzīvokļu īpašnieku kopībā, noformē par to rakstveida pilnvarojumu. (Dzīvokļa īpašuma likuma 17.panta pirmā, otrā, trešā un ceturtā daļa). 5 Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu pieņemšanas nosacījumi
 • 6. • Aktīvais lietotājs - galalietotājs, kurš ražo elektroenerģiju savām vajadzībām un var saražotās elektroenerģijas pārpalikumu pārdot vai kopīgot, iesaistīties elastības pakalpojumos vai energoefektivitātes shēmās.Aktīvais lietotājs nav energoapgādes komersants; (Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta 3.1 punkts) • Galalietotājs var kļūt par aktīvo lietotāju, ja tā objektā ir uzstādīta elektroenerģijas ražošanas iekārta un sistēmas operators ir izdevis atļauju elektroenerģijas ražošanas iekārtu pieslēgšanai paralēlam darbam ar sistēmu. • elektroenerģijas kopīgošana ir aktīvā lietotāja saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas nodošana citiem galalietotājiem, tajā skaitā aktīvajiem lietotājiem, vai elektroenerģijas energokopienā saražotās un sistēmā nodotās elektroenerģijas nodošana elektroenerģijas energokopienas biedriem vai daļu turētājiem; (sīkāk sk. Elektroenerģijas tirgus likumu) 6 Dzīvokļu īpašnieku kopība – aktīvais lietotājs?
 • 7. +
 • 8. • Dzīvokļu īpašnieku kopība ir tiesību subjekts. Šā likuma 16. pantā noteiktās kompetences ietvaros tā var iegūt tiesības un uzņemties saistības, iegūt īpašuma un citas lietu tiesības, kā arī būt prasītāja un atbildētāja tiesā. (Dzīvokļa īpašuma likuma 15.panta pirmā daļa) • Dzīvokļu īpašnieku kopības procesuālā tiesībspēja nozīmē, ka kopība var būt par prasītāju un atbildētāju tiesā (sk. sal. Komerclikuma 90.panta pirmo daļu). Līdz ar to Senāts atkāpjas no iepriekš paustās atziņas, ka dzīvokļu īpašnieku kopība neatbilst Civilprocesa likumā noteiktajam subjektu lokam un nevar piedalīties civilprocesā. (Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 12.decembra spriedums lietā Nr. SKC-109/2019) 8 Dzīvokļu īpašnieku kopība
 • 9. • Attiecībā uz dzīvokļu īpašnieku biedrības lomu dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās jāņem vērā, ka biedrība var rīkoties kā kopības pilnvarnieks, ievērojot kopības noteiktās pilnvarojuma robežas un likumā imperatīvi noteikto kopības ekskluzīvo kompetenci, vai arī kā pārvaldnieks, ja kopība ir nolēmusi pārvaldīšanas uzdevumu uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai. • dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums izveidot biedrību, kaut arī ar mērķi apsaimniekot konkrēto dzīvojamo māju, šai biedrībai automātiski nepiešķir tiesības veikt nama apsaimniekošanu. Vēl jo vairāk, tāds lēmums šai biedrībai nepiešķir tiesības īpašnieku vietā uzdot citai juridiskai personai pārvaldīt un apsaimniekot māju, jo tādas tiesības ir tikai un vienīgi dzīvokļu īpašniekiem – kopībai (sk. Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 5.maija spriedumu lietā Nr.SKC-172/2020, Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 29.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-344/2016). 9 Dzīvokļu īpašnieku biedrība
 • 10. • «Biedrībai (dzīvojamās mājas pārvaldniekam) par kopības vai atsevišķu dzīvokļu īpašnieku parādiem būtu jāatbild ar savu mantu tikai tādā gadījumā, ja tā būtu tieši uzņēmusies atbildēt par kopības vai dzīvokļu īpašnieku saistībām.» (sk. Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 5.maija spriedumu lietā Nr.SKC-172/2020, Augstākās tiesas Civillietu departamenta 2016.gada 29.novembra spriedumu lietā Nr. SKC-344/2016). 10 Pārvaldnieks kā līguma puse - atbildība
 • 11. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību