SlideShare a Scribd company logo
Būvniecības
regulējums ēku
atjaunošanai
Evija Avota
01.11.2022.
Saturs
• Piemērojamais būvniecības regulējums
• Ēku iedalījums būvju grupās
• Kas ir atjaunošana?
• Ēkas atjaunošana
• Būvuzraudzība un autoruzraudzība
• Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana
Piemērojamais regulējums
• Būvniecības likums
• Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie
būvnoteikumi”
• Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku
būvnoteikumi”
• Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu
inženierbūvju būvnoteikumi”
Ēku iedalījums grupās
Pirmā grupa Otrā grupa Trešā grupa
vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60
m2, tai skaitā mazēkas
otrās grupas ēkas ir ēkas,
kuras nav minētas pirmajā
vai trešajā grupā
ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi
transformatoru apakšstaciju ēkas ar
spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu
līdz 60 m2
ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs
publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2
rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi,
lielāku par 600 MJ/m2
rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par
2000 m2
noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par
600 MJ/m2
noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2
katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW
elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku
par 2 MW
transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai
augstāku
Kas ir
atjaunošana?
• atjaunošana — būvdarbi, kuru
rezultātā ir nomainīti nolietojušies
būves nesošie elementi vai
konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai
tehniski uzlabojumi, nemainot būves
apjomu vai nesošo elementu
nestspēju
• vienkāršota atjaunošana –
būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās
daļā veic funkcionālus vai tehniskus
uzlabojumus, nemainot ēkas
nolietojušos nesošos elementus vai
konstrukcijas, būvapjomu un
lietošanas veidu un neskarot ēkas
fasādi
Ēkas atjaunošana
Bez
dokumentiem
Paziņojums
par būvniecību
Paskaidrojuma
raksts
Bez
dokumentiem
• fasādes un jumta ieseguma krāsošanai,
saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas
toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai
un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz
ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo
citi normatīvie akti;
• vienstāva otrās grupas palīgēkas
atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot
būvapjomu vai lietošanas veidu;
• logu atjaunošanai vai nomaiņai, ārdurvju
atjaunošanai vai nomaiņai, ēkas apmales,
lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases
zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu
novadsistēmu atjaunošanai;
• otrās grupas palīgēkas vai lauku
saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta
ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai.
Paziņojums par būvniecību
vienkāršotai atjaunošanai
Paziņojums
par
būvniecību
Būvniecības
iecere
Ziņas par objektu:
- ēkas vai telpu grupas plāns
ar plānotām izmaiņām;
- darbu organizēšanas shēma,
ja būvdarbi plānoti,
nepārtraucot ēkas vai tās
daļas ekspluatāciju (izņemot
būvdarbus dzīvoklī);
- citu personu saskaņojumi, ja
saskaņā ar normatīvajiem
aktiem tādi nepieciešami.
Būvvaldei ir tiesības
izvērtēt iesniegto
būvniecības ieceri
Būvniecības
ierosinātājs
Būvprojekta izstrādātājs
Būvniecības ierosinātāja noteikts
būvdarbu izpildes termiņš
Būvdarbi
Datu
aktualizācija
NĪVKIS
Būvvaldei ir tiesības
pārbaudīt veikto būvdarbu
atbilstību paziņojumam
par būvniecību
Paziņojums
par būvdarbu
pabeigšanu
Paskaidrojuma raksts
atjaunošanai
Atzīme par
būvdarbu
uzsākšanas
nosacījumu
izpildi
PR
I daļa
(iecere)
Atzīme par
būvniecības
ieceres
akceptu
Būvvalde
Būvvalde
PR
II daļa
(būvdarbu
pabeigšana)
Būvniecības
ierosinātājs
Būvdarbi
Atzīme par
būvdarbu
pabeigšanu
Būvdarbu minimālais
garantijas termiņš ir 2 (I
grupas būvei) vai 3 gadi (II
vai III grupas būvei)
10 d.d. 10 d.d.
5 d.d.
d.d..
Lēmums par
konstatētajām
atkāpēm no
akceptētās
ieceres
Būvprojekta izstrādātājs
Ieceres realizācijas termiņš – 5 gadi
Lēmums par
atteikumu
akceptēt ieceri
Būvuzraudzība
• būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas
Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās
un trešās grupas būvēm;
• būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis;
• paredzēti trešās grupas būves būvdarbi;
• otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums,
konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar
paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.
Autoruzraudzība
• valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot
viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa
teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam;
• trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja
būvniecībai nepieciešama būvatļauja;
• otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja:
• publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām;
• jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas);
• būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve
vai to ierīkošana
Bez
dokumentiem
Paziņojums
par būvniecību
Paskaidrojuma
raksts
Bez
dokumentiem
• iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas
sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem,
aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts
elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes,
ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei)
būvdarbus, ja tie atbilst šādiem
nosacījumiem:
• urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai
nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums
starp urbumiem ir vismaz 0,5 m;
• urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai
citi nestspējas nodrošinājuma elementi;
• inženiertīklu pievadu (izņemot gāzes
inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas
produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanu;
• hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces
nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības
un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos
bojājumu likvidēšanas darbus, atsevišķu
bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņu.
Paziņojumu par būvniecību piemēro:
• iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šādiem nosacījumiem:
• urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp
urbumiem ir vismaz 0,5 m;
• urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi;
• inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei, ja tas plānots
ēkai piegulošā zemes gabala robežās un līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai ir
izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars.
Paskaidrojuma rakstu piemēro inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un
pārbūvei, ja līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai nav izbūvēts ārējā
inženiertīkla atzars.
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību!

More Related Content

What's hot

Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijāJautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
ALTUM
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
ALTUM
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas LatvijāSaliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Juris Orlovs
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
 
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
«Kas jāņem vērā gatavojot energoaudita novērtējumu?
 
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijāJautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
Jautājumi par ēkas pieņemšanu ekspluatācijā
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošanaBūvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
Būvju tehniskā apsekošana un atzinuma sagatavošana
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģijuKas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
Kas jāņem vērā, ja uzņēmums pats vēlas ražot elektroenerģiju
 
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanuVentilācija ar siltuma atgūšanu
Ventilācija ar siltuma atgūšanu
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas LatvijāSaliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
Saliekamā dzelzsbetona ražošanas iespējas Latvijā
 
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvaldeĒku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
Ēku atjaunošanas būvniecības dokumentācija/Rīgas pilsētas būvvalde
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
 

Similar to Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai

Privātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvaldePrivātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvalde
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Grozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumosGrozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumos
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana. BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai (8)

Privātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvaldePrivātmāju atjaunošana un būvvalde
Privātmāju atjaunošana un būvvalde
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
Būvniecības likums un daudzdzīvokļu ēku atjaunošanas normatīvais regulējums
 
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanaiIeteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
Ieteikumi tehniskās dokumentācijas sagatavošanai
 
Grozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumosGrozījumi Ēku būvnoteikumos
Grozījumi Ēku būvnoteikumos
 
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana. BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
BIS attālinātās apmācību programma. Privātmājas siltināšana.
 
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...	 Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
Energoefektivitātes paaugstināšanas process daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās. ...
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
SILTUMSŪKŅI. Kā tas darbojas? Esi informēts un izvēlies gudri!
 
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
Energomarķējums arī siltumsūkņiem. Ieskaties, kādu informāciju vari iegūt, ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībaDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība
 
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
Koka konstrukciju plakanie jumti (Artūrs Gredzens)
 
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
Sērijveida daudzdzīvokļu dzīvojamo māju tehniskā apsekošana. Secinājumi un ri...
 
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumiĪpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
Īpašuma apdrošināšana – iespējas un ieteikumi
 
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
Paradumu maiņa enerģijas taupīšanai (Toms Lācis)
 
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanasVentilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
Ventilācija daudzdzīvokļu ēkās pēc atjaunošanas
 
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitoringsAtjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
Atjaunoto ēku siltumenerģijas patēriņa ilgtermiņa monitorings
 
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšanaApmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
Apmestās fasādes - ekspluatācija, apsekošana un uzturēšana
 
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
Elektroinstalācijas pārbaudes atbilstoši MK noteikumiem Nr 238 “Ugunsdrošības...
 
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
Aktualitātes ugunsdrošību un valsts ugunsdrošības uzraudzību regulējošajos no...
 
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanāNamu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
Namu pārvaldnieku loma daudzdzīvokļu ēku uzturēšanā
 
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanasLOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
LOGI un VENTILĀCIJA - pirms un pēc ēku atjaunošanas
 
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēmEfektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
Efektīva siltumizolācija ventilējamām fasādēm
 
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitātiDarbinieku apmācības par energoefektivitāti
Darbinieku apmācības par energoefektivitāti
 
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
DME projekta realizācija ar apvienoto projektēšanas un būvniecības līgumu.
 
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijāmTipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
Tipveida projekti daudzdzīvokļu māju sērijām
 
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
Pieredzes stāsts par projektu īstenošanu, izmantojot apvienoto projektēšanas ...
 
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
Ieteikumi ēkas siltumapgādes sistēmas apkopei un modernizācijai.
 

Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai

 • 2. Saturs • Piemērojamais būvniecības regulējums • Ēku iedalījums būvju grupās • Kas ir atjaunošana? • Ēkas atjaunošana • Būvuzraudzība un autoruzraudzība • Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana
 • 3. Piemērojamais regulējums • Būvniecības likums • Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” • Ministru kabineta 2014.gada 2.septembra noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi” • Ministru kabineta 2017.gada 9.maija noteikumi Nr.253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”
 • 4. Ēku iedalījums grupās Pirmā grupa Otrā grupa Trešā grupa vienstāva ēkas ar apbūves laukumu līdz 60 m2, tai skaitā mazēkas otrās grupas ēkas ir ēkas, kuras nav minētas pirmajā vai trešajā grupā ēkas, kurām ir vairāk nekā seši virszemes stāvi transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu līdz 20 kV un apbūves laukumu līdz 60 m2 ēkas, kurām ir vairāk nekā viens apakšzemes stāvs publiskas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 1000 m2 rūpnieciskās ražošanas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 rūpnieciskās ražošanas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 noliktavas ēkas ar paredzēto ugunsslodzi, lielāku par 600 MJ/m2 noliktavas ēkas ar kopējo platību, lielāku par 2000 m2 katlumājas ar siltuma jaudu, lielāku par 100 MW elektroenerģijas apgādes ēkas ar elektrisko jaudu, lielāku par 2 MW transformatoru apakšstaciju ēkas ar spriegumu 110 kV vai augstāku
 • 5. Kas ir atjaunošana? • atjaunošana — būvdarbi, kuru rezultātā ir nomainīti nolietojušies būves nesošie elementi vai konstrukcijas vai veikti funkcionāli vai tehniski uzlabojumi, nemainot būves apjomu vai nesošo elementu nestspēju • vienkāršota atjaunošana – būvdarbi, kuru rezultātā ēkā vai tās daļā veic funkcionālus vai tehniskus uzlabojumus, nemainot ēkas nolietojušos nesošos elementus vai konstrukcijas, būvapjomu un lietošanas veidu un neskarot ēkas fasādi
 • 7. Bez dokumentiem • fasādes un jumta ieseguma krāsošanai, saglabājot līdzšinējo krāsojumu (krāsas toni), fasādes apgaismojuma ierīkošanai un markīžu un citu ierīču izvietošanai uz ēkas fasādes un jumta, ja to neierobežo citi normatīvie akti; • vienstāva otrās grupas palīgēkas atjaunošanai vai pārbūvei, nemainot būvapjomu vai lietošanas veidu; • logu atjaunošanai vai nomaiņai, ārdurvju atjaunošanai vai nomaiņai, ēkas apmales, lieveņa, ārējo kāpņu, pandusa, terases zemes līmenī un ārējo jumtūdeņu novadsistēmu atjaunošanai; • otrās grupas palīgēkas vai lauku saimniecības nedzīvojamās ēkas jumta ieseguma atjaunošanai vai nomaiņai.
 • 8. Paziņojums par būvniecību vienkāršotai atjaunošanai Paziņojums par būvniecību Būvniecības iecere Ziņas par objektu: - ēkas vai telpu grupas plāns ar plānotām izmaiņām; - darbu organizēšanas shēma, ja būvdarbi plānoti, nepārtraucot ēkas vai tās daļas ekspluatāciju (izņemot būvdarbus dzīvoklī); - citu personu saskaņojumi, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem tādi nepieciešami. Būvvaldei ir tiesības izvērtēt iesniegto būvniecības ieceri Būvniecības ierosinātājs Būvprojekta izstrādātājs Būvniecības ierosinātāja noteikts būvdarbu izpildes termiņš Būvdarbi Datu aktualizācija NĪVKIS Būvvaldei ir tiesības pārbaudīt veikto būvdarbu atbilstību paziņojumam par būvniecību Paziņojums par būvdarbu pabeigšanu
 • 9. Paskaidrojuma raksts atjaunošanai Atzīme par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi PR I daļa (iecere) Atzīme par būvniecības ieceres akceptu Būvvalde Būvvalde PR II daļa (būvdarbu pabeigšana) Būvniecības ierosinātājs Būvdarbi Atzīme par būvdarbu pabeigšanu Būvdarbu minimālais garantijas termiņš ir 2 (I grupas būvei) vai 3 gadi (II vai III grupas būvei) 10 d.d. 10 d.d. 5 d.d. d.d.. Lēmums par konstatētajām atkāpēm no akceptētās ieceres Būvprojekta izstrādātājs Ieceres realizācijas termiņš – 5 gadi Lēmums par atteikumu akceptēt ieceri
 • 10. Būvuzraudzība • būvniecība pilnībā vai daļēji tiek finansēta no publisko personu līdzekļiem, Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem otrās un trešās grupas būvēm; • būve ir valsts aizsargājams kultūras piemineklis; • paredzēti trešās grupas būves būvdarbi; • otrās grupas publiskām ēkām un ražošanas būvēm, ja būves paredzētais lietojums, konstrukcijas vai būvdarbu izpildes paņēmieni būvvaldes vērtējumā ir saistīti ar paaugstinātu risku videi, cilvēku dzīvībai vai veselībai.
 • 11. Autoruzraudzība • valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem, otrās un trešās grupas ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas un palīgēkas) pilsētbūvniecības pieminekļa teritorijā un tā aizsardzības zonā atbilstoši teritorijas plānojumam; • trešās grupas jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja; • otrās grupas būvēm, ja būvniecībai nepieciešama būvatļauja: • publiskām jaunbūvējamām, restaurējamām un pārbūvējamām ēkām; • jaunbūvējamām dzīvojamām ēkām (izņemot viena vai divu dzīvokļu dzīvojamās ēkas); • būvēm, kurām ir veikts ietekmes uz vidi novērtējums.
 • 12. Inženiertīklu atjaunošana, pārbūve vai to ierīkošana Bez dokumentiem Paziņojums par būvniecību Paskaidrojuma raksts
 • 13. Bez dokumentiem • iekšējo inženiertīklu (būves piederums, kas sastāv no cauruļvadiem, kabeļiem, vadiem, aprīkojuma, iekārtām un ierīcēm un paredzēts elektroenerģijas, siltumenerģijas, gāzes, ūdens un citu resursu pārvadei vai sadalei) būvdarbus, ja tie atbilst šādiem nosacījumiem: • urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; • urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; • inženiertīklu pievadu (izņemot gāzes inženiertīklu pievadu ostas teritorijā un naftas produktu inženiertīklu pievadu) atjaunošanu; • hidranta, aizbīdņa, kapes vai citas ierīces nomaiņas darbiem, dabas stihijas, zādzības un citu neparedzētu apstākļu dēļ radušos bojājumu likvidēšanas darbus, atsevišķu bojāto vai nolietoto iekārtu nomaiņu.
 • 14. Paziņojumu par būvniecību piemēro: • iekšējā inženiertīkla ierīkošanai vai pārbūvei, ja tie neatbilst šādiem nosacījumiem: • urbuma diametrs nesošajās konstrukcijās vai nesošajos elementos nepārsniedz 50 mm, attālums starp urbumiem ir vismaz 0,5 m; • urbjot netiek skarts konstrukcijas stiegrojums vai citi nestspējas nodrošinājuma elementi; • inženiertīkla pievada jaunai būvniecībai, ierīkošanai vai pārbūvei, ja tas plānots ēkai piegulošā zemes gabala robežās un līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai ir izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars. Paskaidrojuma rakstu piemēro inženiertīklu pievadu jaunai būvniecībai un pārbūvei, ja līdz ēkai piegulošā zemes gabala robežai nav izbūvēts ārējā inženiertīkla atzars.
 • 15. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvia /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību!