SlideShare a Scribd company logo
1 of 17
Download to read offline
PROJEKTA DZĪVES CIKLI
ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefekt.
uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja
uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumu ietvaros
Inese Romānova
Energoefektivitātes programmu departaments
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja
Inese.Romanova@altum.lv
27862678
Primārās
enerģijas
ietaupījums
Uz katriem 5000
EUR ir sasniegts
primārās enerģijas
ietaupījums
Atbalsts no
projekta
attiecināmajām
izmaksām
Pasākumi, kuri tieši
neveicina
energoefektivitāti
30%
1MWH/gadā
uz 5 000 EUR 49% 20%
Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem nav
attiecināmas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas
PROGRAMMAS NOSACĪJUMI
Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 460
NOSACĪJUMI MĀJAI:
Ir reģistrēta
kadastra
informācijas
sistēmā un ir
vismaz trīs
dzīvojamo telpu
grupas
Ja vienā adresē
vairākas mājas,
pieteikums par
katru māju
atsevišķi
Saimnieciskās
darbības
veicēji
3 1 Natura
2000
De
minimis
Valsts vides
dienesta izdoti
tehniskie
dokumenti
Juridiskā
persona, kuru
pilnvarojuši
dzīvokļu
īpašnieki
Pilnvarotā
persona
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās
konstrukcijās un koplietošanas telpās
Mājas digitālā uzmērīšana
Mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve un
izveide
Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko
iekārtu iegāde un uzstādīšana (koplietošanas
pašpatēriņam)
ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU
ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS:
Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība
Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3% no
projekta attiecināmajām izmaksām
Citi ar energoefektivitāti tieši nesaistīti pasākumi,
nepārsniedzot 20% no attiecināmajām izmaksām
Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu
atbilstību principam «nenodarīt būtisku kaitējumu»
PROJEKTA DZĪVES CIKLI (1)
Dzīvokļu īpašnieku
apspriede, kurā vienojas par
energoaudita izstrādāšanu,
dalību programmā, un
vienojas par pilnvarojumu
tehniskās dokumentācijas
sagatavošanai,
pakalpojumu sniedzēju
atlasei un kapitāla atlaides
rezervēšanai (lēmumi var tikt
pieņemti, organizējot
atsevišķas apspriedes)
Pilnvarotā persona
nodrošina tehniskās
dokumentācijas
izstrādāšanu, atbilstoši
programmas
noteikumiem
Pilnvarotā persona
iesniedz pieteikumu
kapitāla atlaides
rezervēšanai. Saņem
Altum sākotnējo
atzinumu
1.solis 2.solis 3.solis
PROJEKTA DZĪVES CIKLI (2)
Pilnvarotā persona
atlasa pakalpojuma
sniedzējus, saņem
Altum izvērtējumu
pakalpojumu sniedzēju
atlasei
Pilnvarotā persona
saņem banku
aizdevuma
piedāvājumus vai
atteikumu
Dzīvokļu īpašnieki
nobalso par
izmaksām,
pakalpojumu
sniedzējiem un
pilnvaro pilnvaroto
personu parakstīt
visus dokumentus
projekta īstenošanai
4.solis 5.solis 6.solis
PROJEKTA DZĪVES CIKLI (3)
7.solis 8.solis 9.solis
Pilnvarotā persona
piesakās Altum garantijas
saņemšanai/Aizdevuma
saņemšanai, līguma
slēgšanai par projekta
īstenošanu un tehniskās
dokumentācijas izstrādes
atbalstam
Altum pieņem attiecīgos
lēmumus un noslēdz
līgumu par projekta
realizēšanu.
Pilnvarotā persona
slēdz līgumus ar
pakalpojuma
sniedzējiem un īsteno
projektu
PROJEKTA DZĪVES CIKLI (4)
10.solis 11.solis
Pilnvarotā persona
iesniedz Altum kapitāla
atlaides saņemšanai ēkas
pagaidu energosertifikātu
un būvniecības izmaksu
pamatojošos dokumentus
Altum veic iesniegto
dokumentu izvērtējumu
un izmaksā kapitāla
atlaidi
3. SOLIS – PIETEIKUMS KAPITĀLA ATLAIDES
REZERVĒŠANAI
Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā
mans.altum.lv
Pilnvarotās personas pilnvarojuma pamatojošos
dokumentus
Tehnisko dokumentāciju
Projekta izdevuma kopsavilkumu par visām
plānotajām izmaksām
Kontroltāmi attiecināmajām izmaksām
Informāciju, kas pamato korupcijas, krāpšanas un
interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu
un dubultā finansējuma neesamību
apliecinājumu un informāciju, kas pamato
plānoto darbību principus «Nenodarīt būtisku
kaitējumu» ievērošanu
Mājas digitālā uzmērīšanas dokumentācija, ja
tāda ir izstrādāta
- Kapitāla atlaides rezervācijas
apjoms 30% lielāks kā projekta
kopsavilkumā norādītā summa
- Altum, sākotnējo atzinumu
kapitāla atlaidei pieņem 3
mēnešu laikā pēc visu
pamatojošo dok. saņemšanas.
- Atzinums derīgs 9 mēneši
7. SOLIS – GARANTIJAS SAŅEMŠANAI
Garantijai piesakās ar pilnvarotās personas un cita finansētāja
starpniecību, iesniedzot garantijas pieteikumu
Garantijas nosacījumi:
- Finansējuma termiņš nav īsāks par 10 gadiem un % likme vai tās nemainīgā daļa ir
fiksēta uz 10 gadiem
- DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas
pēdējo 12 mēnešu laikā
- Garantijas prēmijas likme – pirmie pieci 0,00%, atlikušo periodu 0.65% no garantijas
saistību atlikuma
- Līdz 80% no aizdevuma attiecināmajām izmaksām. Pēc Kapitāla atlaides
izmaksāšanas, attiecīgi samazinās garantijas apjoms
- Vienai ēkai Garantijas apjoms nepārsniedz 3 000 000 EUR
- Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus
7. SOLIS – ALTUM AIZDEVUMS
Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv
Cita finansētāja atteikums aizdevuma piešķiršanai vai apliecinājums, ka
nav saņemts aizdevuma piešķiršanas apliecinājums 20 darba dienu laikā
no pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanas
Atbilstošs dzīvokļu īpašnieku lēmums
Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir kvalificēts kā komercdarbības
atbalsta saņēmējs veidlapas de minimis atbalsta saņemšanai
Saņemto pakalpojumu maksāšanas disciplīna
Citi dokumenti, norādīti pie pieteikuma
Aizdevuma nosacījumi:
- DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas pēdējo
12 mēnešu laikā
- Dzīvokļa īpašniekiem ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas
- Vienai ēkai aizdevuma apjoms nepārsniedz 3 750 000 EUR
- Aizdevuma termiņš nepārsniedz 20 gadus
- Aizdevums līdz 100% no attiecināmajām izmaksām
- Pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu var atlikt līdz 24 mēnešiem
7. SOLIS – LĪGUMA SLĒGŠANA PAR PROJEKTA
ĪSTENOŠANU
Noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu, tiks noteikts projektu
attiecināmo izmaksu un atbilstošās kapitāla atlaides maksimālais
apjoms.
Ja tiks saņemts atbalsts tehniskās dokumentācijas saņemšanai,
atbalsta summa ir iekļauta kapitāla atlaides apjomā
7. SOLIS – PIETEIKUMS ATBALSTAM TEHNISKĀS
DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI
Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja
radušās ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49 % no
projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot
pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk kā 10 000 EUR
Pakalpojuma dokumentācija
10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES SAŅEMŠANA
Noteiktie pasākumi ir īstenoti, ēka ir nodota
ekspluatācijā
Ir ievērots nosacījums par izmaksu ekonomisko
pamatojumu – uz katriem projekta attiecināmo
izmaksu 5000 EUR ir sasniegts primārās enerģijas
ietaupījums – 1 MWh/gadā
Precizēts pagaidu energosertifikāts, kas
pamato, ka sasniegts vismaz 30% primārās
enerģijas ietaupījums
Attiecināmo izmaksu pamatojošie dokumenti
- Pilnvarotajai personai
dokumenti ir jāiesniedz 3
mēnešu laikā pēc ēkas
nodošanas ekspluatācijā, bet
ne vēlā kā līdz 31.03.2026.
- Altum lēmums par kapitāla
atlaides izmaksāšanu pieņem
3 mēnešu laikā pēc visu
pamatojošo dokumentu
saņemšanas
11. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES IZMAKSA
Kapitāla atlaidi ieskaita cita finansētāja atvērtajā kontā kā
aizdevuma pamatsummas daļējai atmaksai
Altum aizdevuma gadījumā tiek samazināta atmaksājamā
aizdevuma pamatsumma
Inese Romānova
Energoefektivitātes programmu departaments
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas
vadītāja
inese.romanova@altum.lv
27862678

More Related Content

What's hot

Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaALTUM
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās ALTUM
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaALTUM
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi ALTUM
 
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Elektrumlv
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Ekonomikas ministrija
 

What's hot (20)

Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programmaDaudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas atbalsta programma
 
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanaiBūvniecības regulējums ēku atjaunošanai
Būvniecības regulējums ēku atjaunošanai
 
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodikaKompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
Kompensācijas un pārkompensācijas aprēķina metodika
 
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi  Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
Balkonu un lodžiju atjaunošana risinājumi
 
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
Vispārēji atbalsta programmas nosacījumi uzņēmējiem - energoefektivitātei, at...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
Dzīvojamo telpu izīrēšana dzīvojamās īres mājās
 
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrāBūvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
Būvniecības pakalpojumu sniedzēju pienākums reģistrēties Būvkomersantu reģistrā
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
Dzīvojamās mājas pārvaldnieka pienākumi. Dzīvojamās mājas uzturēšana. apsekoš...
 
Mājas lieta BIS
Mājas lieta BISMājas lieta BIS
Mājas lieta BIS
 
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošanaTehniskās dokumentācijas sagatavošana
Tehniskās dokumentācijas sagatavošana
 
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijasSērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
Sērijveida daudzdzīvokļu māju balkoni un lodžijas
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzībaZemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
Zemas īres maksas mājokļu nodrošināšanas uzraudzība
 
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanaiKā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
Kā sagatavot ēku atjaunojamo energoresursu izmantošanai
 
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai piemērojamais būvniecības process
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
 
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
Sistēmas balansēšana. Apkures un karstā ūdens sistēmām.
 
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
Viedas investīcijas = konkurētspējīgi uzņēmumi. Ilgtspējīga attīstība.
 

Similar to Projekta dzīves cikli

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumi
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumiEnergoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumi
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaElektrumlv
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Projekta dzīves cikli (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumi
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumiEnergoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumi
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas. Atbalsta programmas nosacījumi
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programma
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programmaDaudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes atbalsta programma
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Pamatnosacījumi.
 
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
Daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projekta nosacījumi un ...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmas aktualitātes
 
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējasEnergoefektivitāte: realitāte un iespējas
Energoefektivitāte: realitāte un iespējas
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu atbalsta prog...
 
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumizemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
zemas īres maksas mājokļu būvniecības aizdevumi
 
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
Praktiski 10 soļi no iedzīvotāju idejas līdz atbalsta līgumam
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
ES fondu atbalsta programmas “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, en...
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas energoefektivitātes projekts. Nosacījumi un pro...
 

More from ALTUM

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums ALTUM
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaALTUM
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaALTUM
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222ALTUM
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 convertedALTUM
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022ALTUM
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancansALTUM
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lvALTUM
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002ALTUM
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022ALTUM
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027ALTUM
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022ALTUM
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222ALTUM
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022ALTUM
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM
 
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020ALTUM
 

More from ALTUM (19)

Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
Digitālā transformācija biznesa attīstībai / Atklāšanas pasākums
 
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmaPakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
Pakalpojumu sniedzēju atlase | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programma
 
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programmaZemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
Zemas īres maksas mājokļu būvniecības programma
 
7 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_2102227 zm atbalsta_iespejas_210222
7 zm atbalsta_iespejas_210222
 
10 life 2022 converted
10 life 2022 converted10 life 2022 converted
10 life 2022 converted
 
9 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_210220229 em atbalsts_21022022
9 em atbalsts_21022022
 
8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans8 apvārsnis eiropa j.ancans
8 apvārsnis eiropa j.ancans
 
8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv8 eic_18022022_lv
8 eic_18022022_lv
 
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_10026 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
6 varam 222_sam_privātie_komersanti_1002
 
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.20225 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
5 varam atbalsts pasvaldibam_prec_11.02.2022
 
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-20274 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
4 km es programma “radošā eiropa” 2021-2027
 
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_210220223 cfla uznemejiem_altum_21022022
3 cfla uznemejiem_altum_21022022
 
2 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_2102222 liaa atbalsta programmas_210222
2 liaa atbalsta programmas_210222
 
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 20221 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
1 altum atbalsta programmas uzņēmējiem 2022
 
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
ALTUM Investoru prezentācija, Septembris 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
ALTUM Investor presentation, September 2021 (full screen)
 
ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021ALTUM Investor presentation, June 2021
ALTUM Investor presentation, June 2021
 
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
Praktiskais seminārs projektu vadītājiem | 11.08.2020
 

Projekta dzīves cikli

 • 1. PROJEKTA DZĪVES CIKLI ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefekt. uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumu ietvaros Inese Romānova Energoefektivitātes programmu departaments Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja Inese.Romanova@altum.lv 27862678
 • 2. Primārās enerģijas ietaupījums Uz katriem 5000 EUR ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums Atbalsts no projekta attiecināmajām izmaksām Pasākumi, kuri tieši neveicina energoefektivitāti 30% 1MWH/gadā uz 5 000 EUR 49% 20% Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem nav attiecināmas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas PROGRAMMAS NOSACĪJUMI Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 460
 • 3. NOSACĪJUMI MĀJAI: Ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas Ja vienā adresē vairākas mājas, pieteikums par katru māju atsevišķi Saimnieciskās darbības veicēji 3 1 Natura 2000 De minimis Valsts vides dienesta izdoti tehniskie dokumenti Juridiskā persona, kuru pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki Pilnvarotā persona
 • 4. ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās Mājas digitālā uzmērīšana Mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve un izveide Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana (koplietošanas pašpatēriņam)
 • 5. ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3% no projekta attiecināmajām izmaksām Citi ar energoefektivitāti tieši nesaistīti pasākumi, nepārsniedzot 20% no attiecināmajām izmaksām Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam «nenodarīt būtisku kaitējumu»
 • 6. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (1) Dzīvokļu īpašnieku apspriede, kurā vienojas par energoaudita izstrādāšanu, dalību programmā, un vienojas par pilnvarojumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, pakalpojumu sniedzēju atlasei un kapitāla atlaides rezervēšanai (lēmumi var tikt pieņemti, organizējot atsevišķas apspriedes) Pilnvarotā persona nodrošina tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu, atbilstoši programmas noteikumiem Pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai. Saņem Altum sākotnējo atzinumu 1.solis 2.solis 3.solis
 • 7. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (2) Pilnvarotā persona atlasa pakalpojuma sniedzējus, saņem Altum izvērtējumu pakalpojumu sniedzēju atlasei Pilnvarotā persona saņem banku aizdevuma piedāvājumus vai atteikumu Dzīvokļu īpašnieki nobalso par izmaksām, pakalpojumu sniedzējiem un pilnvaro pilnvaroto personu parakstīt visus dokumentus projekta īstenošanai 4.solis 5.solis 6.solis
 • 8. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (3) 7.solis 8.solis 9.solis Pilnvarotā persona piesakās Altum garantijas saņemšanai/Aizdevuma saņemšanai, līguma slēgšanai par projekta īstenošanu un tehniskās dokumentācijas izstrādes atbalstam Altum pieņem attiecīgos lēmumus un noslēdz līgumu par projekta realizēšanu. Pilnvarotā persona slēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem un īsteno projektu
 • 9. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (4) 10.solis 11.solis Pilnvarotā persona iesniedz Altum kapitāla atlaides saņemšanai ēkas pagaidu energosertifikātu un būvniecības izmaksu pamatojošos dokumentus Altum veic iesniegto dokumentu izvērtējumu un izmaksā kapitāla atlaidi
 • 10. 3. SOLIS – PIETEIKUMS KAPITĀLA ATLAIDES REZERVĒŠANAI Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Pilnvarotās personas pilnvarojuma pamatojošos dokumentus Tehnisko dokumentāciju Projekta izdevuma kopsavilkumu par visām plānotajām izmaksām Kontroltāmi attiecināmajām izmaksām Informāciju, kas pamato korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu un dubultā finansējuma neesamību apliecinājumu un informāciju, kas pamato plānoto darbību principus «Nenodarīt būtisku kaitējumu» ievērošanu Mājas digitālā uzmērīšanas dokumentācija, ja tāda ir izstrādāta - Kapitāla atlaides rezervācijas apjoms 30% lielāks kā projekta kopsavilkumā norādītā summa - Altum, sākotnējo atzinumu kapitāla atlaidei pieņem 3 mēnešu laikā pēc visu pamatojošo dok. saņemšanas. - Atzinums derīgs 9 mēneši
 • 11. 7. SOLIS – GARANTIJAS SAŅEMŠANAI Garantijai piesakās ar pilnvarotās personas un cita finansētāja starpniecību, iesniedzot garantijas pieteikumu Garantijas nosacījumi: - Finansējuma termiņš nav īsāks par 10 gadiem un % likme vai tās nemainīgā daļa ir fiksēta uz 10 gadiem - DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā - Garantijas prēmijas likme – pirmie pieci 0,00%, atlikušo periodu 0.65% no garantijas saistību atlikuma - Līdz 80% no aizdevuma attiecināmajām izmaksām. Pēc Kapitāla atlaides izmaksāšanas, attiecīgi samazinās garantijas apjoms - Vienai ēkai Garantijas apjoms nepārsniedz 3 000 000 EUR - Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus
 • 12. 7. SOLIS – ALTUM AIZDEVUMS Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Cita finansētāja atteikums aizdevuma piešķiršanai vai apliecinājums, ka nav saņemts aizdevuma piešķiršanas apliecinājums 20 darba dienu laikā no pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanas Atbilstošs dzīvokļu īpašnieku lēmums Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir kvalificēts kā komercdarbības atbalsta saņēmējs veidlapas de minimis atbalsta saņemšanai Saņemto pakalpojumu maksāšanas disciplīna Citi dokumenti, norādīti pie pieteikuma Aizdevuma nosacījumi: - DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā - Dzīvokļa īpašniekiem ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas - Vienai ēkai aizdevuma apjoms nepārsniedz 3 750 000 EUR - Aizdevuma termiņš nepārsniedz 20 gadus - Aizdevums līdz 100% no attiecināmajām izmaksām - Pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu var atlikt līdz 24 mēnešiem
 • 13. 7. SOLIS – LĪGUMA SLĒGŠANA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU Noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu, tiks noteikts projektu attiecināmo izmaksu un atbilstošās kapitāla atlaides maksimālais apjoms. Ja tiks saņemts atbalsts tehniskās dokumentācijas saņemšanai, atbalsta summa ir iekļauta kapitāla atlaides apjomā
 • 14. 7. SOLIS – PIETEIKUMS ATBALSTAM TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja radušās ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49 % no projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk kā 10 000 EUR Pakalpojuma dokumentācija
 • 15. 10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES SAŅEMŠANA Noteiktie pasākumi ir īstenoti, ēka ir nodota ekspluatācijā Ir ievērots nosacījums par izmaksu ekonomisko pamatojumu – uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 EUR ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā Precizēts pagaidu energosertifikāts, kas pamato, ka sasniegts vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums Attiecināmo izmaksu pamatojošie dokumenti - Pilnvarotajai personai dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlā kā līdz 31.03.2026. - Altum lēmums par kapitāla atlaides izmaksāšanu pieņem 3 mēnešu laikā pēc visu pamatojošo dokumentu saņemšanas
 • 16. 11. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES IZMAKSA Kapitāla atlaidi ieskaita cita finansētāja atvērtajā kontā kā aizdevuma pamatsummas daļējai atmaksai Altum aizdevuma gadījumā tiek samazināta atmaksājamā aizdevuma pamatsumma
 • 17. Inese Romānova Energoefektivitātes programmu departaments Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja inese.romanova@altum.lv 27862678