Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Projekta dzīves cikli

Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad
Ad

Check these out next

1 of 17 Ad

Projekta dzīves cikli

Download to read offline

Seminārs "Kā siltināt un renovēt daudzdzīvokļu māju ar ES atbalstu?" (14.09.2022.)

Projekta dzīves cikli | Inese Romānova (Altum, Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja)
#NextgenerationEU #altum

Seminārs "Kā siltināt un renovēt daudzdzīvokļu māju ar ES atbalstu?" (14.09.2022.)

Projekta dzīves cikli | Inese Romānova (Altum, Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja)
#NextgenerationEU #altum

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Similar to Projekta dzīves cikli (20)

More from ALTUM (20)

Advertisement

Recently uploaded (14)

Projekta dzīves cikli

 1. 1. PROJEKTA DZĪVES CIKLI ES Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefekt. uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumu ietvaros Inese Romānova Energoefektivitātes programmu departaments Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja Inese.Romanova@altum.lv 27862678
 2. 2. Primārās enerģijas ietaupījums Uz katriem 5000 EUR ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums Atbalsts no projekta attiecināmajām izmaksām Pasākumi, kuri tieši neveicina energoefektivitāti 30% 1MWH/gadā uz 5 000 EUR 49% 20% Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem nav attiecināmas pievienotās vērtības nodokļa izmaksas PROGRAMMAS NOSACĪJUMI Saskaņā ar MK noteikumiem nr. 460
 3. 3. NOSACĪJUMI MĀJAI: Ir reģistrēta kadastra informācijas sistēmā un ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas Ja vienā adresē vairākas mājas, pieteikums par katru māju atsevišķi Saimnieciskās darbības veicēji 3 1 Natura 2000 De minimis Valsts vides dienesta izdoti tehniskie dokumenti Juridiskā persona, kuru pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki Pilnvarotā persona
 4. 4. ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās Mājas digitālā uzmērīšana Mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve un izveide Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana (koplietošanas pašpatēriņam)
 5. 5. ENERGOEFEKTIVITĀTES UZLABOŠANAS PASĀKUMU ATTIECINĀMĀS IZMAKSAS: Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3% no projekta attiecināmajām izmaksām Citi ar energoefektivitāti tieši nesaistīti pasākumi, nepārsniedzot 20% no attiecināmajām izmaksām Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam «nenodarīt būtisku kaitējumu»
 6. 6. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (1) Dzīvokļu īpašnieku apspriede, kurā vienojas par energoaudita izstrādāšanu, dalību programmā, un vienojas par pilnvarojumu tehniskās dokumentācijas sagatavošanai, pakalpojumu sniedzēju atlasei un kapitāla atlaides rezervēšanai (lēmumi var tikt pieņemti, organizējot atsevišķas apspriedes) Pilnvarotā persona nodrošina tehniskās dokumentācijas izstrādāšanu, atbilstoši programmas noteikumiem Pilnvarotā persona iesniedz pieteikumu kapitāla atlaides rezervēšanai. Saņem Altum sākotnējo atzinumu 1.solis 2.solis 3.solis
 7. 7. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (2) Pilnvarotā persona atlasa pakalpojuma sniedzējus, saņem Altum izvērtējumu pakalpojumu sniedzēju atlasei Pilnvarotā persona saņem banku aizdevuma piedāvājumus vai atteikumu Dzīvokļu īpašnieki nobalso par izmaksām, pakalpojumu sniedzējiem un pilnvaro pilnvaroto personu parakstīt visus dokumentus projekta īstenošanai 4.solis 5.solis 6.solis
 8. 8. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (3) 7.solis 8.solis 9.solis Pilnvarotā persona piesakās Altum garantijas saņemšanai/Aizdevuma saņemšanai, līguma slēgšanai par projekta īstenošanu un tehniskās dokumentācijas izstrādes atbalstam Altum pieņem attiecīgos lēmumus un noslēdz līgumu par projekta realizēšanu. Pilnvarotā persona slēdz līgumus ar pakalpojuma sniedzējiem un īsteno projektu
 9. 9. PROJEKTA DZĪVES CIKLI (4) 10.solis 11.solis Pilnvarotā persona iesniedz Altum kapitāla atlaides saņemšanai ēkas pagaidu energosertifikātu un būvniecības izmaksu pamatojošos dokumentus Altum veic iesniegto dokumentu izvērtējumu un izmaksā kapitāla atlaidi
 10. 10. 3. SOLIS – PIETEIKUMS KAPITĀLA ATLAIDES REZERVĒŠANAI Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Pilnvarotās personas pilnvarojuma pamatojošos dokumentus Tehnisko dokumentāciju Projekta izdevuma kopsavilkumu par visām plānotajām izmaksām Kontroltāmi attiecināmajām izmaksām Informāciju, kas pamato korupcijas, krāpšanas un interešu konflikta novēršanas prasību ievērošanu un dubultā finansējuma neesamību apliecinājumu un informāciju, kas pamato plānoto darbību principus «Nenodarīt būtisku kaitējumu» ievērošanu Mājas digitālā uzmērīšanas dokumentācija, ja tāda ir izstrādāta - Kapitāla atlaides rezervācijas apjoms 30% lielāks kā projekta kopsavilkumā norādītā summa - Altum, sākotnējo atzinumu kapitāla atlaidei pieņem 3 mēnešu laikā pēc visu pamatojošo dok. saņemšanas. - Atzinums derīgs 9 mēneši
 11. 11. 7. SOLIS – GARANTIJAS SAŅEMŠANAI Garantijai piesakās ar pilnvarotās personas un cita finansētāja starpniecību, iesniedzot garantijas pieteikumu Garantijas nosacījumi: - Finansējuma termiņš nav īsāks par 10 gadiem un % likme vai tās nemainīgā daļa ir fiksēta uz 10 gadiem - DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā - Garantijas prēmijas likme – pirmie pieci 0,00%, atlikušo periodu 0.65% no garantijas saistību atlikuma - Līdz 80% no aizdevuma attiecināmajām izmaksām. Pēc Kapitāla atlaides izmaksāšanas, attiecīgi samazinās garantijas apjoms - Vienai ēkai Garantijas apjoms nepārsniedz 3 000 000 EUR - Garantijas termiņš nepārsniedz 20 gadus
 12. 12. 7. SOLIS – ALTUM AIZDEVUMS Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Cita finansētāja atteikums aizdevuma piešķiršanai vai apliecinājums, ka nav saņemts aizdevuma piešķiršanas apliecinājums 20 darba dienu laikā no pieteikuma un citu dokumentu iesniegšanas Atbilstošs dzīvokļu īpašnieku lēmums Ja kāds no dzīvokļu īpašniekiem ir kvalificēts kā komercdarbības atbalsta saņēmējs veidlapas de minimis atbalsta saņemšanai Saņemto pakalpojumu maksāšanas disciplīna Citi dokumenti, norādīti pie pieteikuma Aizdevuma nosacījumi: - DM parādsaistību apjoms par saņemtajiem pakalpojumiem < 10% no rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā - Dzīvokļa īpašniekiem ir pamatotas aizdevuma atmaksāšanas iespējas - Vienai ēkai aizdevuma apjoms nepārsniedz 3 750 000 EUR - Aizdevuma termiņš nepārsniedz 20 gadus - Aizdevums līdz 100% no attiecināmajām izmaksām - Pamatsummas atmaksas uzsākšanas termiņu var atlikt līdz 24 mēnešiem
 13. 13. 7. SOLIS – LĪGUMA SLĒGŠANA PAR PROJEKTA ĪSTENOŠANU Noslēdzot līgumu par projekta īstenošanu, tiks noteikts projektu attiecināmo izmaksu un atbilstošās kapitāla atlaides maksimālais apjoms. Ja tiks saņemts atbalsts tehniskās dokumentācijas saņemšanai, atbalsta summa ir iekļauta kapitāla atlaides apjomā
 14. 14. 7. SOLIS – PIETEIKUMS ATBALSTAM TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SAGATAVOŠANAI Pieteikumu iesniegšana elektroniski portālā mans.altum.lv Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas ir attiecināmas, ja radušās ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra Tehniskās dokumentācijas sagatavošanas atbalsts sedz 49 % no projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, neskaitot pievienotās vērtības nodokli, bet ne vairāk kā 10 000 EUR Pakalpojuma dokumentācija
 15. 15. 10. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES SAŅEMŠANA Noteiktie pasākumi ir īstenoti, ēka ir nodota ekspluatācijā Ir ievērots nosacījums par izmaksu ekonomisko pamatojumu – uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 EUR ir sasniegts primārās enerģijas ietaupījums – 1 MWh/gadā Precizēts pagaidu energosertifikāts, kas pamato, ka sasniegts vismaz 30% primārās enerģijas ietaupījums Attiecināmo izmaksu pamatojošie dokumenti - Pilnvarotajai personai dokumenti ir jāiesniedz 3 mēnešu laikā pēc ēkas nodošanas ekspluatācijā, bet ne vēlā kā līdz 31.03.2026. - Altum lēmums par kapitāla atlaides izmaksāšanu pieņem 3 mēnešu laikā pēc visu pamatojošo dokumentu saņemšanas
 16. 16. 11. SOLIS – KAPITĀLA ATLAIDES IZMAKSA Kapitāla atlaidi ieskaita cita finansētāja atvērtajā kontā kā aizdevuma pamatsummas daļējai atmaksai Altum aizdevuma gadījumā tiek samazināta atmaksājamā aizdevuma pamatsumma
 17. 17. Inese Romānova Energoefektivitātes programmu departaments Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes daļas vadītāja inese.romanova@altum.lv 27862678

×