Dzīvojamo māju pārvaldīšanas     likums  (teorētiskie un praktiskie aspekti) Mārtiņš Auders, Būvniecības un mājokļ...
Likuma mērķisLikuma mērķis:  nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un  uzturēšanu;  veicināt dzīvojamo māju uzlabo...
Dzīvojamās mājas pārvaldīšana Dzīvojamās   mājas   pārvaldīšana  ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nodroši...
Problēmas praktiskajā situācijā Atsevišķi pārvaldnieki dzīvojamo māju pārvaldīšanu organizē pēc “kopējā katla” principa. ...
Risinājums Pārvaldniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības jāorganizē, ievērojot likuma noteikumus.
Obligātās pārvaldīšanas     darbībasdzīvojamās mājas uzturēšana;pārvaldīšanas darba plānošana,organizēšana un pārraudz...
Dzīvojamās mājas uzturēšana    dzīvojamās mājas sanitārā apkope,Sanitārās apkopes prasības noteiks MK noteikumi    a...
Praktiskā situācija Komunālo pakalpojumu piegādātāji atsakās slēgt līgumus par attiecīgā pakalpojuma piegādi ar pārvaldnie...
Risinājums Pārvaldnieka vēršanās regulatorā kā pirmstiesas strīdu izskatīšanas institūcijā. Pārvaldnieka vēršanās tiesā.
Citas pārvaldīšanas darbībasTās ir darbības, kas saistītas ardzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiekveiktas atbilstoši dzīvo...
Pārvaldīšanas uzdevumauzdošana pārvaldniekam (1)Pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanaspārvaldniekam iemesls ir dzīvojamāsmājas ī...
Pārvaldīšanas uzdevumauzdošana pārvaldniekam (2)Pārvaldīšanas uzdevuma uzdošananotiek, slēdzot rakstveida pārvaldīšanaslīg...
Pārvaldīšanas līgumsPārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, ciktāl tās neregulēdzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, piemēroj...
Praktiskā situācijaSpēkā esošie pārvaldīšanas līgumineietver pārvaldniekam nodotopārvaldīšanas darbību uzskaitījumu;līgumi...
Risinājums Saskaņot līgumus ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 4.punktu, pārvaldī...
Pārvaldnieka pienākumi Pārvaldnieka pienākumus nosaka savstarpēji noslēgtais līgums un likums; Pārvaldniekam ir pienākums ...
Praktiskā situācija Pārvaldīšanas līgumos iekļautie pārvaldnieka pienākumi bieži vien ir pretrunā ar likuma normām.
Risinājums Saskaņot līgumus ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Ar 2012.gada 1.janvāri, līguma punkti, kas neatbilst l...
Pārvaldnieka kvalifikācijaPārvaldnieks var pārvaldīt daudzdzīvokļu māju, ja irieguvis vismaz ceturto profesionālās kvalifi...
Norīkotais pārvaldnieksNorīkotais pārvaldnieks —pašvaldības uzlaiku  iecelts  dzīvojamās   mājaspārvaldnieks,  kas ...
Praktiskā situācija Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu norīkotā pārvaldnieka iecelšanai; Dzīvokļa īpašnieki lūdz iecelt n...
Risinājums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredzēt citus izpildes līdzekļus pašvaldības lēmumam ar uzdevumu īpašnieka...
Pašvaldības pienākums iecelt   norīkoto pārvaldnieku  Pašvaldība,  veicot  tai  likumā  noteiktās  funkcijas  u...
Pašvaldības tiesības iecelt   norīkoto pārvaldniekuPašvaldība ir tiesīga iecelt dzīvojamai mājainorīkoto   pārvaldnie...
Lēmums par norīkotā   pārvaldnieka iecelšanuPašvaldības lēmums par norīkotā pārvaldniekaiecelšanu ir administratīvais ak...
Norīkotā pārvaldnieka atcelšana  Lēmumu par norīkotā pārvaldnieka atcelšanu pašvaldība  pieņem ne vēlāk kā viena mēneš...
Paldies par uzmanību!  Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519  Tālrunis: 67013101  Fakss: 67280882  E-pasts: pasts@em.gov...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti

1,280 views

Published on

EM Mājokļu politikas nodaļas vadītājs Mārtiņš Auders ar tēmu - Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti).
Prezentācija tika rādīta 2010.gada 15.septembrī seminārā „Mājokļu pārvaldīšana jaunā Pārvaldīšanas likuma kontekstā: teorija un prakse”.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti

 1. 1. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti) Mārtiņš Auders, Būvniecības un mājokļu politikas departaments
 2. 2. Likuma mērķisLikuma mērķis: nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu; veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu; nodrošināt dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību; saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības; novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus; pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju.
 3. 3. Dzīvojamās mājas pārvaldīšana Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ir dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību nodrošināšana. Pārvaldīšanas būtība ir lēmumu pieņemšana, lai tiktu nodrošināta dzīvojamās mājas fiziska uzturēšana. Dzīvojamo māju pārvaldīšana sastāv no obligāti veicamo darbību nodrošināšanas un citu pārvaldīšanas darbību nodrošināšanas.
 4. 4. Problēmas praktiskajā situācijā Atsevišķi pārvaldnieki dzīvojamo māju pārvaldīšanu organizē pēc “kopējā katla” principa. Par katru māju atsevišķi netiek slēgti pakalpojumu piegādes līgumu, katrai mājai netiek veidoti uzkrājumi.
 5. 5. Risinājums Pārvaldniekiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbības jāorganizē, ievērojot likuma noteikumus.
 6. 6. Obligātās pārvaldīšanas darbībasdzīvojamās mājas uzturēšana;pārvaldīšanas darba plānošana,organizēšana un pārraudzība;dzīvojamās mājas lietas vešana;līguma par piesaistītā zemesgabalalietošanu slēgšana ar zemesgabalaīpašnieku;informācijas sniegšana valsts unpašvaldību institūcijām.
 7. 7. Dzīvojamās mājas uzturēšana dzīvojamās mājas sanitārā apkope,Sanitārās apkopes prasības noteiks MK noteikumi apkures, aukstā ūdens un kanalizācijas nodrošināšana, kā arī sadzīves atkritumu izvešana.Minētais pienākums pamatā jāizpilda slēdzot līgumus par komunālo pakalpojumu piegādi dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,Prasības noteiks MK noteikumi dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana,Citi normatīvie akti, piemēram pašvaldību saistošie noteikumi dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;Prasības noteiks MK noteikumi
 8. 8. Praktiskā situācija Komunālo pakalpojumu piegādātāji atsakās slēgt līgumus par attiecīgā pakalpojuma piegādi ar pārvaldnieku, kā dzīvokļa īpašnieku pārstāvi. Tā piemēram siltumenerģijas piegādātāji uzstāj, lai pārvaldnieks līgumos tiktu definēts kā lietotājs, t.i. persona, kura uzņemas saistības.
 9. 9. Risinājums Pārvaldnieka vēršanās regulatorā kā pirmstiesas strīdu izskatīšanas institūcijā. Pārvaldnieka vēršanās tiesā.
 10. 10. Citas pārvaldīšanas darbībasTās ir darbības, kas saistītas ardzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiekveiktas atbilstoši dzīvojamās mājasīpašnieka gribai un maksātspējai.Citas pārvaldīšanas darbības, kassaistītas dzīvojamās mājas uzlabošanuun attīstīšanu un šim nolūkamnepieciešamo pasākumu ilgtermiņaplāna sagatavošana.
 11. 11. Pārvaldīšanas uzdevumauzdošana pārvaldniekam (1)Pārvaldīšanas uzdevuma uzdošanaspārvaldniekam iemesls ir dzīvojamāsmājas īpašnieka nepieciešamība vaivēlme uzdot pārvaldīšanas lietukārtošanu citai personai.Pārvaldniekam var tikt nodotas mājaspārvaldīšanas darbības kopumā vaiarī atsevišķas pārvaldīšanas darbības.
 12. 12. Pārvaldīšanas uzdevumauzdošana pārvaldniekam (2)Pārvaldīšanas uzdevuma uzdošananotiek, slēdzot rakstveida pārvaldīšanaslīgumuĪpašnieka pienākums ir nodrošinātuzdevuma izpildei nepieciešamofinansējumuPar līgumā paredzēto uzdevumu izpildipārvaldnieks var saņemt atlīdzību.
 13. 13. Pārvaldīšanas līgumsPārvaldīšanas tiesiskajās attiecībās, ciktāl tās neregulēdzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, piemērojamiCivillikuma noteikumi par pilnvarojuma līgumu.Ar pilnvarojuma līgumu viena puse (pilnvarnieks)uzņemas otrai pusei izpildīt zināmu uzdevumu (pilnvarasdevējs), bet pilnvaras devējs apņemas pilnvarniekarīcību atzīt sev par saistošu.Pilnvarojuma līgumu slēdz par juridiska raksturauzdevumu pildīšanu. Par darbu veikšanu, kuros irpārsvarā jāveic fizisks darbs slēdz cita veida līgumus(uzņēmuma, būvniecības, u.c.)
 14. 14. Praktiskā situācijaSpēkā esošie pārvaldīšanas līgumineietver pārvaldniekam nodotopārvaldīšanas darbību uzskaitījumu;līgumi neietver lēmumu uzskaitījumu,kurus īpašnieku vārdā ir tiesīgspieņemt pārvaldnieks;līgumi nenosaka pārvaldīšanasizdevumu apmēru, to noteikšanas unmaksāšanas kārtību.
 15. 15. Risinājums Saskaņot līgumus ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 4.punktu, pārvaldīšanas līgumi, kas ir spēkā šā likuma spēkā stāšanās dienā, bet neatbilst šā likuma noteikumiem, līdz 2011.gada 31.decembrim saskaņojami ar šā likuma noteikumiem.
 16. 16. Pārvaldnieka pienākumi Pārvaldnieka pienākumus nosaka savstarpēji noslēgtais līgums un likums; Pārvaldniekam ir pienākums informēt dzīvokļu īpašniekus; Pārvaldniekam ir pienākums atskaitīties par savu darbību.
 17. 17. Praktiskā situācija Pārvaldīšanas līgumos iekļautie pārvaldnieka pienākumi bieži vien ir pretrunā ar likuma normām.
 18. 18. Risinājums Saskaņot līgumus ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu. Ar 2012.gada 1.janvāri, līguma punkti, kas neatbilst likuma noteikumiem, kļūs par absolūti spēkā neesošiem.
 19. 19. Pārvaldnieka kvalifikācijaPārvaldnieks var pārvaldīt daudzdzīvokļu māju, ja irieguvis vismaz ceturto profesionālās kvalifikācijas līmeniapliecinošu dokumentu.Ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība pārsniedz 1500kvadrātmetrus, dzīvojamās mājas pārvaldīšanainepieciešamo profesionālo izglītību un vismaz trešoprofesionālās kvalifikācijas līmeni apliecinošs dokumentsnepieciešams dzīvojamās mājas īpašniekam.Profesionālo kvalifikāciju apliecinošs dokuments navnepieciešams viendzīvokļa mājas pārvaldītājam, kā arītad, ja daudzdzīvokļu mājas kopējā platība ir mazāka par1500 kvadrātmetriem un to pārvalda īpašnieks.Pārvaldnieks, kuram ir praktiska darba pieredze varprasīt kvalifikācijas atzīšanu.
 20. 20. Norīkotais pārvaldnieksNorīkotais pārvaldnieks —pašvaldības uzlaiku iecelts dzīvojamās mājaspārvaldnieks, kas veic noteiktaspārvaldīšanas darbības šajā mājā, līdztās īpašnieks nodrošina mājaspārvaldīšanu normatīvajos aktosnoteiktajā kārtībā
 21. 21. Praktiskā situācija Pašvaldībām trūkst finanšu līdzekļu norīkotā pārvaldnieka iecelšanai; Dzīvokļa īpašnieki lūdz iecelt norīkoto pārvaldnieku sev piederošam īpašumam.
 22. 22. Risinājums Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredzēt citus izpildes līdzekļus pašvaldības lēmumam ar uzdevumu īpašniekam sakārtot īpašumu; Šāds izpildes līdzeklis bez norīkotā pārvaldnieka iecelšanas varētu būt piespiedu nauda.
 23. 23. Pašvaldības pienākums iecelt norīkoto pārvaldnieku Pašvaldība, veicot tai likumā noteiktās funkcijas un ievērojot Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā noteikto kārtību, ieceļ dzīvojamai mājai norīkoto pārvaldnieku, ja dzīvojamās mājas:1) īpašnieks neveic dzīvojamās mājas pārvaldīšanu vai nav uzdevis to veikt pārvaldniekam un tā rezultātā tiek apdraudēta cilvēku dzīvība, veselība, drošība, īpašums vai vide (turpmāk — apdraudējums);2) pārvaldīšana tiek veikta tā, ka tiek radīts apdraudējums
 24. 24. Pašvaldības tiesības iecelt norīkoto pārvaldniekuPašvaldība ir tiesīga iecelt dzīvojamai mājainorīkoto pārvaldnieku, šajā likumānoteiktajā kārtībā, ja dzīvojamās mājasīpašnieks neveic dzīvojamās mājaspārvaldīšanu vai nav uzdevis to veiktpārvaldniekam un tā rezultātā var tiktradīts apdraudējums cilvēku dzīvībai,veselībai, drošībai, īpašumam vai videi.
 25. 25. Lēmums par norīkotā pārvaldnieka iecelšanuPašvaldības lēmums par norīkotā pārvaldniekaiecelšanu ir administratīvais akts. Tajā norādaapdraudējuma vai iespējamā apdraudējumanovēršanas termiņu, pārvaldīšanas uzsākšanasdienu, pārvaldnieka kompetenci, obligāto izdevumuapmēru un to atlīdzināšanas kārtību pārvaldāmajāmājā, pārvaldniekam noteikto atlīdzību, kā arīamatpersonu, kura uzrauga norīkotā pārvaldniekadarbību.Pašvaldības lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajārajona tiesā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neapturlēmuma darbību.
 26. 26. Norīkotā pārvaldnieka atcelšana Lēmumu par norīkotā pārvaldnieka atcelšanu pašvaldība pieņem ne vēlāk kā viena mēneša laikā pēc tam, kad iestājies viens no šādiem nosacījumiem:1) beidzies pašvaldības lēmumā noteiktais apdraudējuma vai iespējamā apdraudējuma novēršanas termiņš un lēmumā minētais apdraudējums vai apstākļi, kas var radīt apdraudējumu, novērsti;2) īpašnieks iesniedzis iesniegumu par mājas pārvaldīšanas pārņemšanu;3) saņemts norīkotā pārvaldnieka darbību uzraugošās amatpersonas iesniegums par to, ka pārvaldnieks nepilda vai nepienācīgi pilda tam doto uzdevumu.
 27. 27. Paldies par uzmanību! Brīvības iela 55, Rīga, LV 1519 Tālrunis: 67013101 Fakss: 67280882 E-pasts: pasts@em.gov.lv Mājas lapa: www.em.gov.lv

×