SlideShare a Scribd company logo
1 of 20
Download to read offline
Daudzdzīvokļu dzīvojamo
ēku īpašnieku tiesības un
pienākumi siltumapgādes
sistēmu uzturēšanā
Elvijs Kalnkambers
Vecākais referents
02.05.2022. Rīga
Saturs
1. Dzīvokļa īpašums un
kopīpašums
2. Tiesības un pienākumi
3. Aktualitātes
Dzīvokļa īpašums
atsevišķā īpašuma kopīpašuma domājamās
daļas
tiesiski nav atdalāmi
Dzīvokļa īpašuma likuma 2.pants
kā lietu kopība
sastāv no
Atsevišķā īpašuma elementi
ir..
«inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz
kopīpašuma stāvvadiem»
Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta otrās daļas 2. punkts
Kopīpašuma daļa ir..
«[..] dzīvojamo māju apkalpojošās
inženierkomunikāciju sistēmas, kas nepieder pie
atsevišķā īpašuma [..]»
!Radiatori = kopīpašums
«[..] tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie
sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no
kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām).»
Dzīvokļa īpašuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts
Par dzīvoklī esošiem inženiertīkliem un
inženierkomunikācijām līdz kopīpašuma stāvvadiem
pamatā atbild pats dzīvokļa īpašnieks.
Vienlaikus vērtējama pārvaldnieka darbība/bezdarbība
un tās cēloniskais sakars ar atsevišķā dzīvokļa īpašumā
radušos bojājumu.
«[..] karstā ūdens apgādes sistēmas elementa atrašanās dzīvokļa īpašuma robežās nav
atzīstama par vienīgo un izšķirošo pazīmi, kas nošķir atsevišķu dzīvokļa īpašumu ar
tam piederīgiem elementiem no daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas.
Otrs priekšnoteikums, lai izšķirtu, vai attiecīgā inženierkomunikācija, konkrētajā
gadījumā karstā ūdens cauruļvads, ir atsevišķā dzīvokļa īpašuma daļa, vai
daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošā daļa, ir tā funkcionalitāte (izmantošanas
iespējas). Citiem vārdiem sakot, nozīme ir tam, vai attiecīgā atsevišķā dzīvokļa
īpašumā esošās ūdensvada daļas ekspluatācija iespējama patstāvīgi,
neietekmējot kopīpašumā esošo mājas daļu[..].»
Tiesu prakse
Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas 2020. gada 3. jūnija spriedums. Lietas arhīva Nr. CA-0202-20/5
!Ir būtiski saprast elementa piederību, lai zinātu savu pienākumus un tiesības
Tiesības un
Pienākumi
Dzīvojamās mājas
pārvaldīšanas nodrošināšana
❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar
dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana,
darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums.
❑ Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, īpašniekam ir
pienākums nodrošināt uzdevuma izpildei nepieciešamo
finansējumu.
❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:
1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;
2) citas pārvaldīšanas darbības.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 6.panta pirmā daļa, 10.panta trešā daļa
Dzīvojamās mājas
uzturēšana
(fiziska saglabāšana)
Dzīvojamās mājas, tajā esošo
iekārtu un komunikāciju
apsekošana, tehniskā apkope un
kārtējais remonts
Ministru kabineta 2010.gada
28.septembra noteikumi
Nr.907
„Noteikumi par dzīvojamās
mājas apsekošanu, tehnisko
apkopi, kārtējo remontu
un energoefektivitātes
minimālajām prasībām”
Tehniskā stāvokļa noteikšana
Vizuālā
apskate
Tehniskā
apsekošana
Tehniskā
izpēte
Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija
noteikumi Nr. 384 «Būvju tehniskās
apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21»
Ministru kabineta
2010.gada
28.septembra
noteikumi Nr.907
Tehniskā stāvokļa noteikšana
Vizuālā
apskate
Tehniskā
apsekošana
Tehniskā
izpēte
1. Pēc vizuālās apskates;
2. Ja attiecīgajai būves
daļai vai iebūvētajam
būvizstrādājumam ir
pagājis vidējais
kalpošanas ilgums.
3. Reizi 10 gados.
Divas reizes gadā
+
Pēc avārijas situācijām,
ja var radīt
apdraudējumu.
_
Vizuāli neapskata
dzīvojamās mājas
konstrukcijas, kā arī
iekārtu un inženiertīklu
daļas, kurām būves
tehniskā risinājuma dēļ
nevar piekļūt.
Detalizēta un padziļināta
tehniskā apsekošana,
piemēram, atsedzot
būvkonstrukcijas, veicot
urbumus, lai konstatētu vai
precizētu tehnisko stāvokli,
bojājumus un trūkumus, kā
arī to cēloņus.
Prasītāja nav norādījusi, kā un vai vispār ir iespējams veikt tāda
būvelementa regulāru tehnisko apsekošanu, kas atrodas iebūvētā
stāvoklī atsevišķā īpašumā. Tiesa piekrīt apelācijas sūdzībā
norādītajam, ka šādas komunikācijas pārbaude loģisku
apsvērumu dēļ nav iespējama, šajā gadījumā neveicot atsevišķā
īpašuma grīdas seguma demontāžu.
Līdz ar to tiesa nevar atzīt, ka zaudējumu nodarīšanā būtu vainojama
mājas apsaimniekotāja, nepildot pielīgtu pienākumu - pieļaujot
bezdarbību, neveicot būvelementu apsekošanu un iekārtu profilaktisku
apkopi vai remontu.
Civillikums paredz nejaušus zaudējumus (Civillikuma 1774.pants),
kas nav nevienam jāatlīdzina.
Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 26.septembra spriedums civillietā C30691016
12
Tiesu prakse
Sekojošie darbi
Ja vizuālajā apskatē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti
apstākļi, kas var radīt bojājumu rašanos, dzīvojamās mājas
pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus minēto
apstākļu novēršanai.
MK noteikumu Nr.907 19.punkts
Pārvaldīšanas procesa nepārtrauktība
nodrošina dzīvojamās mājas lietošanas
īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās
ekspluatācijas laikā.
MK noteikumu Nr.907 4.punkts
ārpuskārtas remonts – šajos
noteikumos minēto bojājumu
savlaicīga novēršana.
plānotais remonts – bojājumu
novēršana dzīvojamās mājas
pārvaldītāja noteiktajā termiņā.
Remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas, tajā
esošo iekārtu un inženiertīklu turpmāku ekspluatāciju.
Sekojošie darbi
❑ Lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, ja ir
konstatēts kāds no šo noteikumu 17.punktā minētajiem
bojājumiem (apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā);
❑ Lemj par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai
apsekošanai, plānotā remonta veikšanu un pārvaldīšanas
darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas
renovāciju vai rekonstrukciju.
MK noteikumu Nr.907 15.punkts
Citas pārvaldīšanas darbības
Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un
tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder
ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu saistītās darbības.
Arī šajā gadījumā dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa kopīpašuma domājamās daļas apmēram
sedz uz kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās mājas
uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas
uz:
1) kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju
nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas;
2) pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti
ar dzīvokļa īpašuma lietošanu;
3) pasākumiem, kuru rezultātā tiek veicināta vides pieejamības prasību izpilde.
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešā daļa
Dzīvokļa īpašuma likuma 13. panta otrā daļa
Tiesu prakse
Lēmumu izmantot vai neizmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumus
pieņem dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašnieki kopā, izmantojot Enerģētikas
likuma 50.pantā garantētās tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu.
(sk. Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 20.decembra spriedumu lietā Nr.SKA-656/2012, 2015.gada 23.oktobra spriedumu lietā Nr.SKC-
124/2015)
Īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu nav neierobežotas,
līdz ar to Enerģētikas likuma 50. pantā paredzētās tiesības brīvi izvēlēties
siltumapgādes veidu attiecas uz visiem ēkas kopīpašniekiem kopīgi un tās nav
attiecināmas uz katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi.
(sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007. gada 23. marta spriedumu lietā Nr. SKA-102/2007).
secinājums:
Dzīvokļu īpašnieki var vienoties par piemērotāko siltumapgādes veidu visai daudzdzīvokļu
dzīvojamai mājai kopumā - kā dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu īpašnieki. Tādējādi
ēkām ar centralizētu siltumapgādi nav pieļaujama autonomas apkures sistēmas ierīkošana
atsevišķos dzīvokļos.
17
Aktuāli
18
Dzīvokļa īpašuma likums
11.1 pants
Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša
zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas,
atsevišķā dzīvojamā mājā veikt remontdarbus vai
ierosināt būvniecību, ciktāl tā neskar citu
atsevišķo dzīvojamo māju vai zemesgabalu un
nemaina kopīpašumā esošo domājamo daļu, var
tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem piederošie
atsevišķie īpašumi atrodas šajā dzīvojamā mājā.
13. panta ceturtā daļa
Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša
zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas,
naudas maksājumus uzkrājumu fondā šā panta
pirmajā un otrajā daļā paredzēto atsevišķās
dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību
veikšanai veic, kā arī pārvaldīšanas izdevumus,
kas ir saistīti ar būvniecības vai remonta
izmaksām atsevišķā dzīvojamā mājā, sedz tie
dzīvokļu īpašnieki, kuriem piederošie atsevišķie
īpašumi atrodas šajā dzīvojamā mājā.
Būvniecības informācijas sistēmas
funkcionalitāte
Izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus
turpmāk būs iespējama:
✓ Kopsapulces un aptaujas organizēšana un
lēmumu pieņemšana
✓ Pilnvarošanas iespēja
✓ Piekļuve Mājas lietas saturam
Skat. 31.03.2022. grozījumus Dzīvokļa īpašuma un Dzīvojamo māju
pārvaldīšanas likumā
@EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv
www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija
/ekonomikasministrija
Paldies par uzmanību

More Related Content

What's hot

Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...ALTUM
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...ALTUM
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiElektrumlv
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaALTUM
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"ALTUM
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

What's hot (20)

Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi Siltumapgādes sistēmu veidi
Siltumapgādes sistēmu veidi
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
Siltumenerģijas uzskaite (alokators, siltumskaitītājs)
 
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo en...
 
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkāsApkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
Apkures sistēmas daudzdzīvokļu ēkās
 
Apkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglāApkures automātika siltummezglā
Apkures automātika siltummezglā
 
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avotsGranulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
Granulu katls kā daudzdzīvokļu ēkas siltuma avots
 
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
Tehniskās dokumentācijas izstrādāšana | Daudzdzīvokļu māju energoefektivitāte...
 
Vertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratoriVertikālas ass vēja ģeneratori
Vertikālas ass vēja ģeneratori
 
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
Finansējums privātmājām energoefektivitātes paaugstināšanai un atjaunojamiem ...
 
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi LiepājāCentralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
Centralizētās siltumapgādes iespējas un izaicinājumi Liepājā
 
Sistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšanaSistēmas balansēšana
Sistēmas balansēšana
 
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanaiALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
ALTUM atbalsts saules paneļu uzstādīšanai
 
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībāsSiltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
Siltumsūkņu pielietošana mājsaimniecībās
 
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
Siltummezgls. Uzstādīšana. Regulēšana un kļūdas.
 
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumiSiltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
Siltumsūkņu priekšrocības, veidi, iespējas un izmantošanas ierobežojumi
 
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmāmSistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
Sistēmas balansēšana apkures un karstā ūdens sistēmām
 
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecībaTehniskā dokumentācija un būvniecība
Tehniskā dokumentācija un būvniecība
 
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
Par piegādātāju atlasi un principu "nenodarīt būtisku kaitējumu"
 
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībāsAtbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
Atbalsta programma atjaunīgo energoresursu izmantošanai mājsaimniecībās
 

Similar to Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

Similar to Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā (20)

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sis...
 
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijāmNormatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
Normatīvais regulējums par balkoniem un lodžijām
 
0lemumi
0lemumi0lemumi
0lemumi
 
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
Svarīgākais par renovācijas procesu būvniecības kontekstā /
 
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesāJautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
Jautājumi par ēku energosertifikātiem un to nozīme būvniecības procesā
 
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/ Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
Balkoni un lodžijas. Prasības un kontrole/
 
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku pienākumi. Lēmumu pieņemšana
 
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzībuPārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
Pārdomas par daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzību
 
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspektiDzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums (teorētiskie un praktiskie aspekti
 
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
Kā organizēt daudzdzīvokļu mājas siltināšanu? (nosacījumi, kļūdas un ieteikumi)
 
Renovācija Latvijā un dzīvokļu īpašnieku loma
Renovācija Latvijā un dzīvokļu īpašnieku lomaRenovācija Latvijā un dzīvokļu īpašnieku loma
Renovācija Latvijā un dzīvokļu īpašnieku loma
 
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība RīgāDaudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku ekspluatācijas uzraudzība Rīgā
 
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumiDaudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
Daudzdzīvokļu ēkas namu pārvaldnieka un dzīvokļu īpašnieka pienākumi
 
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
Renovācijas projekta dokumentācija ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai. ...
 
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumāJaunumi normatīvo aktu regulējumā
Jaunumi normatīvo aktu regulējumā
 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
Ugunsdrošības prasības dzīvojamām mājām 
 
Energoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fondsEnergoefektivitātes fonds
Energoefektivitātes fonds
 
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanāPieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
Pieredze energoefektivitātes projekta īstenošanā
 
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
Prasības vienkāršotās renovācijas apliecinājuma kartei daudzdzīvokļu māju ren...
 
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
Ugunsdrošības noteikumu ievērošana daudzstāvu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiEkonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk
 

More from Ekonomikas ministrija/ Dzīvo siltāk (20)

Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanaiAtbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
Atbalsta programmas daudzdzīvokļu namu energoefektivitātes ēku atjaunošanai
 
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidēAktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
Aktuālais Latvijas namu pārvaldīšanas normatīvo aktu regulējuma pilnveidē
 
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakseVides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
Vides pieejamība: standarti, risinājumi un prakse
 
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēksBIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
BIS attīstības projekti kā nozares administratīvā procesa dzinējspēks
 
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
Ar naudu un tehnoloģijām vien energoefektivitāti nesasniegt jeb cik būtisk...
 
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēnaVeselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
Veselīga iekštelpu vide skolās: gaisa kvalitāte un telpu higiēna
 
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatāDati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
Dati – ilgtspējīga mikroklimata pamatā
 
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolāsMūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
Mūsdienīgi tehnoloģiski ventilācijas un gaisa kondicionēšanas risinājumi skolās
 
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredzeIekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
Iekštelpu mikroklimats, Liepājas pieredze
 
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
Izglītības iestāžu minimālās un optimālās apgaismojuma prasības, energoefekti...
 
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .Mācību  vide: Dienasgaismas ietekme .
Mācību vide: Dienasgaismas ietekme .
 
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījumsIzglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
Izglītības iestāžu vides kvalitātes un drošuma pētījums
 
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotājuAkustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
Akustika skolās - ietekme uz skolnieku un skolotāju
 
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiskiLatvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
Latvijas panākumi būvniecības digitalizācijas jomā novērtēti starptautiski
 
Pareizs risinājums pareizajai vietai
Pareizs risinājums  pareizajai vietaiPareizs risinājums  pareizajai vietai
Pareizs risinājums pareizajai vietai
 
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarāEnergoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
Energoefektivitāte un termiskais komforts gan ziemā, gan vasarā
 
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitātePreiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
Preiļu BJSS – augsta energoefektivitāte un jauna identitāte
 
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšanaDzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma pieņemšana
 
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšanaPareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
Pareiza saules paneļu sistēmas modelēšana
 
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības processInženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
Inženiertīkliem piemērojamais būvniecības process
 

Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā

 • 1. Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku īpašnieku tiesības un pienākumi siltumapgādes sistēmu uzturēšanā Elvijs Kalnkambers Vecākais referents 02.05.2022. Rīga
 • 2. Saturs 1. Dzīvokļa īpašums un kopīpašums 2. Tiesības un pienākumi 3. Aktualitātes
 • 3. Dzīvokļa īpašums atsevišķā īpašuma kopīpašuma domājamās daļas tiesiski nav atdalāmi Dzīvokļa īpašuma likuma 2.pants kā lietu kopība sastāv no
 • 4. Atsevišķā īpašuma elementi ir.. «inženiertīkli un inženierkomunikācijas līdz kopīpašuma stāvvadiem» Dzīvokļa īpašuma likuma 3. panta otrās daļas 2. punkts Kopīpašuma daļa ir.. «[..] dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, kas nepieder pie atsevišķā īpašuma [..]» !Radiatori = kopīpašums «[..] tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie sildelementi, ja to funkcionālā darbība ir atkarīga no kopīpašumā esošajām inženierkomunikācijām).» Dzīvokļa īpašuma likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkts Par dzīvoklī esošiem inženiertīkliem un inženierkomunikācijām līdz kopīpašuma stāvvadiem pamatā atbild pats dzīvokļa īpašnieks. Vienlaikus vērtējama pārvaldnieka darbība/bezdarbība un tās cēloniskais sakars ar atsevišķā dzīvokļa īpašumā radušos bojājumu.
 • 5. «[..] karstā ūdens apgādes sistēmas elementa atrašanās dzīvokļa īpašuma robežās nav atzīstama par vienīgo un izšķirošo pazīmi, kas nošķir atsevišķu dzīvokļa īpašumu ar tam piederīgiem elementiem no daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošās daļas. Otrs priekšnoteikums, lai izšķirtu, vai attiecīgā inženierkomunikācija, konkrētajā gadījumā karstā ūdens cauruļvads, ir atsevišķā dzīvokļa īpašuma daļa, vai daudzdzīvokļu mājas kopīpašumā esošā daļa, ir tā funkcionalitāte (izmantošanas iespējas). Citiem vārdiem sakot, nozīme ir tam, vai attiecīgā atsevišķā dzīvokļa īpašumā esošās ūdensvada daļas ekspluatācija iespējama patstāvīgi, neietekmējot kopīpašumā esošo mājas daļu[..].» Tiesu prakse Latvijas Republikas Kurzemes apgabaltiesas 2020. gada 3. jūnija spriedums. Lietas arhīva Nr. CA-0202-20/5 !Ir būtiski saprast elementa piederību, lai zinātu savu pienākumus un tiesības
 • 7. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas nodrošināšana (tajā skaitā ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītu lēmumu pieņemšana, darījumu slēgšana) ir dzīvojamās mājas īpašnieka pienākums. ❑ Uzdodot pārvaldniekam pārvaldīšanas uzdevumu, īpašniekam ir pienākums nodrošināt uzdevuma izpildei nepieciešamo finansējumu. ❑ Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver: 1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības; 2) citas pārvaldīšanas darbības. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 5. un 6.panta pirmā daļa, 10.panta trešā daļa
 • 8. Dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts
 • 9. Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907 „Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajām prasībām”
 • 10. Tehniskā stāvokļa noteikšana Vizuālā apskate Tehniskā apsekošana Tehniskā izpēte Ministru kabineta 2021. gada 15. jūnija noteikumi Nr. 384 «Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs LBN 405-21» Ministru kabineta 2010.gada 28.septembra noteikumi Nr.907
 • 11. Tehniskā stāvokļa noteikšana Vizuālā apskate Tehniskā apsekošana Tehniskā izpēte 1. Pēc vizuālās apskates; 2. Ja attiecīgajai būves daļai vai iebūvētajam būvizstrādājumam ir pagājis vidējais kalpošanas ilgums. 3. Reizi 10 gados. Divas reizes gadā + Pēc avārijas situācijām, ja var radīt apdraudējumu. _ Vizuāli neapskata dzīvojamās mājas konstrukcijas, kā arī iekārtu un inženiertīklu daļas, kurām būves tehniskā risinājuma dēļ nevar piekļūt. Detalizēta un padziļināta tehniskā apsekošana, piemēram, atsedzot būvkonstrukcijas, veicot urbumus, lai konstatētu vai precizētu tehnisko stāvokli, bojājumus un trūkumus, kā arī to cēloņus.
 • 12. Prasītāja nav norādījusi, kā un vai vispār ir iespējams veikt tāda būvelementa regulāru tehnisko apsekošanu, kas atrodas iebūvētā stāvoklī atsevišķā īpašumā. Tiesa piekrīt apelācijas sūdzībā norādītajam, ka šādas komunikācijas pārbaude loģisku apsvērumu dēļ nav iespējama, šajā gadījumā neveicot atsevišķā īpašuma grīdas seguma demontāžu. Līdz ar to tiesa nevar atzīt, ka zaudējumu nodarīšanā būtu vainojama mājas apsaimniekotāja, nepildot pielīgtu pienākumu - pieļaujot bezdarbību, neveicot būvelementu apsekošanu un iekārtu profilaktisku apkopi vai remontu. Civillikums paredz nejaušus zaudējumus (Civillikuma 1774.pants), kas nav nevienam jāatlīdzina. Vidzemes apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2017.gada 26.septembra spriedums civillietā C30691016 12 Tiesu prakse
 • 13. Sekojošie darbi Ja vizuālajā apskatē vai tehniskajā apsekošanā ir konstatēti apstākļi, kas var radīt bojājumu rašanos, dzīvojamās mājas pārvaldītājs veic nepieciešamos pasākumus minēto apstākļu novēršanai. MK noteikumu Nr.907 19.punkts
 • 14. Pārvaldīšanas procesa nepārtrauktība nodrošina dzīvojamās mājas lietošanas īpašību (kvalitātes) saglabāšanu visā tās ekspluatācijas laikā. MK noteikumu Nr.907 4.punkts ārpuskārtas remonts – šajos noteikumos minēto bojājumu savlaicīga novēršana. plānotais remonts – bojājumu novēršana dzīvojamās mājas pārvaldītāja noteiktajā termiņā. Remontu veic, lai nodrošinātu dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženiertīklu turpmāku ekspluatāciju.
 • 15. Sekojošie darbi ❑ Lemj par ārpuskārtas remonta veikšanu, ja ir konstatēts kāds no šo noteikumu 17.punktā minētajiem bojājumiem (apkures sistēmas bojājumi apkures sezonā); ❑ Lemj par darba uzdevuma sastādīšanu tehniskajai apsekošanai, plānotā remonta veikšanu un pārvaldīšanas darba plāna papildināšanu vai dzīvojamās mājas renovāciju vai rekonstrukciju. MK noteikumu Nr.907 15.punkts
 • 16. Citas pārvaldīšanas darbības Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu saistītās darbības. Arī šajā gadījumā dzīvokļa īpašnieks atbilstoši viņa kopīpašuma domājamās daļas apmēram sedz uz kopības lēmuma pamata noteiktos izdevumus, kas nodrošina dzīvojamās mājas uzlabošanu un attīstīšanu, veicina optimālu tās pārvaldīšanas izdevumu veidošanu un attiecas uz: 1) kopīpašumā esošo dzīvojamās mājas elementu, iekārtu vai komunikāciju nomaiņu, kuras rezultātā samazinās mājas uzturēšanas izmaksas; 2) pasākumiem, kuru rezultātā samazinās izdevumi par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu; 3) pasākumiem, kuru rezultātā tiek veicināta vides pieejamības prasību izpilde. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6.panta trešā daļa Dzīvokļa īpašuma likuma 13. panta otrā daļa
 • 17. Tiesu prakse Lēmumu izmantot vai neizmantot centralizētās siltumapgādes pakalpojumus pieņem dzīvojamā mājā esošo dzīvokļu īpašnieki kopā, izmantojot Enerģētikas likuma 50.pantā garantētās tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu. (sk. Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 20.decembra spriedumu lietā Nr.SKA-656/2012, 2015.gada 23.oktobra spriedumu lietā Nr.SKC- 124/2015) Īpašnieku tiesības izvēlēties izdevīgāko siltumapgādes veidu nav neierobežotas, līdz ar to Enerģētikas likuma 50. pantā paredzētās tiesības brīvi izvēlēties siltumapgādes veidu attiecas uz visiem ēkas kopīpašniekiem kopīgi un tās nav attiecināmas uz katru dzīvokļa īpašnieku atsevišķi. (sk. Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamenta 2007. gada 23. marta spriedumu lietā Nr. SKA-102/2007). secinājums: Dzīvokļu īpašnieki var vienoties par piemērotāko siltumapgādes veidu visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai kopumā - kā dzīvojamās mājas kopīpašumā esošo daļu īpašnieki. Tādējādi ēkām ar centralizētu siltumapgādi nav pieļaujama autonomas apkures sistēmas ierīkošana atsevišķos dzīvokļos. 17
 • 19. Dzīvokļa īpašuma likums 11.1 pants Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, atsevišķā dzīvojamā mājā veikt remontdarbus vai ierosināt būvniecību, ciktāl tā neskar citu atsevišķo dzīvojamo māju vai zemesgabalu un nemaina kopīpašumā esošo domājamo daļu, var tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem piederošie atsevišķie īpašumi atrodas šajā dzīvojamā mājā. 13. panta ceturtā daļa Ja uz dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā esoša zemesgabala atrodas vairākas dzīvojamās mājas, naudas maksājumus uzkrājumu fondā šā panta pirmajā un otrajā daļā paredzēto atsevišķās dzīvojamās mājas pārvaldīšanas darbību veikšanai veic, kā arī pārvaldīšanas izdevumus, kas ir saistīti ar būvniecības vai remonta izmaksām atsevišķā dzīvojamā mājā, sedz tie dzīvokļu īpašnieki, kuriem piederošie atsevišķie īpašumi atrodas šajā dzīvojamā mājā. Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāte Izmantojot elektroniskās saziņas līdzekļus turpmāk būs iespējama: ✓ Kopsapulces un aptaujas organizēšana un lēmumu pieņemšana ✓ Pilnvarošanas iespēja ✓ Piekļuve Mājas lietas saturam Skat. 31.03.2022. grozījumus Dzīvokļa īpašuma un Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā
 • 20. @EM_gov_lv, +371 67013100 pasts@em.gov.lv www.em.gov.lv Brīvības iela 55, Rīga, LV-1519, Latvija /ekonomikasministrija Paldies par uzmanību