Nations Unies A/CN.9/WG.III/WP.55
Assemblée générale Distr.: Limitée
20 septembre 2005
Français
Original: Anglais
V.05-883...
2
A/CN.9/WG.III/WP.55
AA//CCNN..99//555522 ((ppaarr.. 111188 àà 116611)).. LLee sseeccrrééttaarriiaatt ddee llaa CCNNUUDDC...
3
A/CN.9/WG.III/WP.55
ttoouutteeffooiiss pprréésseennttéé ddee rraaiissoonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess ppoouurr lleessqq...
4
A/CN.9/WG.III/WP.55
88.. SSii ll’’oonn iinntteerrpprrèèttee llee tteexxttee ddee ll’’aarrttiiccllee 2288 ddee mmaanniièè...
5
A/CN.9/WG.III/WP.55
1122.. UUnn nnoommbbrree mmiinnoorriittaaiirree ddee ddééllééggaattiioonnss aa ssuuggggéérréé ddee c...
6
A/CN.9/WG.III/WP.55
aa ddééjjàà ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss –– ssoonntt pprriisseess eenn c...
7
A/CN.9/WG.III/WP.55
rreennsseeiiggnneemmeennttss vviissééss àà ll’’aarrttiiccllee 3388--11[[aa]],,]]bb)) eett cc)),, lle...
8
A/CN.9/WG.III/WP.55
uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt.. UUnnee aauuttrree qquueessttiioonn ...
9
A/CN.9/WG.III/WP.55
cchhaarrggeeuurr,, ddaannss cceettttee ssiittuuaattiioonn,, aauurraa llaa rreessppoonnssaabbiilliitt...
10
A/CN.9/WG.III/WP.55
ddee nnee ppaass uuttiilliisseerr llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn IInnttee...
11
A/CN.9/WG.III/WP.55
3366.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss oonntt ééggaalleemmeenntt ddiissccuuttéé dduu lliibb...
12
A/CN.9/WG.III/WP.55
ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr dduu ffaaiitt dd’’aauuttrruuii,, qqu...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Droit des transports cnudci 2005

236 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
236
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Droit des transports cnudci 2005

 1. 1. Nations Unies A/CN.9/WG.III/WP.55 Assemblée générale Distr.: Limitée 20 septembre 2005 Français Original: Anglais V.05-88320 (F) 201005 211005 *0588320* CCoommmmiissssiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ppoouurr llee ddrrooiitt ccoommmmeerrcciiaall iinntteerrnnaattiioonnaall GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill IIIIII ((DDrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss)) SSeeiizziièèmmee sseessssiioonn VViieennnnee,, 2288 nnoovveemmbbrree –– 99 ddéécceemmbbrree 22000055 DDrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss:: ééllaabboorraattiioonn dd’’uunn pprroojjeett ddee ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess [[eeffffeeccttuuéé eennttiièèrreemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt]] [[ppaarr mmeerr]] OObblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr :: IInnffoorrmmaattiioonnss pprréésseennttééeess ppaarr llaa ddééllééggaattiioonn ssuuééddooiissee NNoottee dduu SSeeccrrééttaarriiaatt EEnn vvuuee ddee llaa sseeiizziièèmmee sseessssiioonn dduu GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill IIIIII ((DDrrooiittss ddeess ttrraannssppoorrttss)),, llee ggoouuvveerrnneemmeenntt ssuuééddooiiss aa ssoouummiiss aauu SSeeccrrééttaarriiaatt llee ddooccuummeenntt ccii--jjooiinntt eenn aannnneexxee ccoonncceerrnnaanntt lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee pprroojjeett ddee ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess [[ttoottaalleemmeenntt oouu ppaarrttiieelllleemmeenntt]] [[ppaarr mmeerr]].. LLaa ddééllééggaattiioonn ssuuééddooiissee aa iinnddiiqquuéé qquuee llee tteexxttee aavvaaiitt ppoouurr bbuutt ddee ffaacciilliitteerr ll’’eexxaammeenn ddee llaa qquueessttiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr aauu sseeiinn dduu GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill eenn rreeggrroouuppaanntt lleess vvuueess eett ccoommmmeennttaaiirreess ddee ddiivveerrsseess ddééllééggaattiioonnss eenn uunn ddooccuummeenntt uunniiqquuee ppoouurr ddiissccuussssiioonn ppaarr llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill.. LLee ddooccuummeenntt ffiigguurraanntt àà ll’’aannnneexxee eesstt llaa ttrraadduuccttiioonn dd’’uunn ddooccuummeenntt rreepprroodduuiitt tteell qquu’’iill aa ééttéé rreeççuu ppaarr llee SSeeccrrééttaarriiaatt.. AAnnnneexxee II.. IInnttrroodduuccttiioonn 11.. LLeess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr oonntt ééttéé eexxaammiinnééeess lloorrss ddee llaa ttrreeiizziièèmmee sseessssiioonn dduu GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill IIIIII ((ddrrooiitt ddeess ttrraannssppoorrttss)) àà NNeeww YYoorrkk,, dduu 33 aauu 1144 mmaaii 22000044,, ddoonntt lleess ddéélliibbéérraattiioonnss eett ddéécciissiioonnss ssoonntt rreepprroodduuiitteess ddaannss llee rraappppoorrtt
 2. 2. 2 A/CN.9/WG.III/WP.55 AA//CCNN..99//555522 ((ppaarr.. 111188 àà 116611)).. LLee sseeccrrééttaarriiaatt ddee llaa CCNNUUDDCCII aa ééttéé pprriiéé dd’’ééttaabblliirr uunn pprroojjeett rréévviisséé ddeess ddiissppoossiittiioonnss eexxaammiinnééeess.. LLeess pprroojjeettss ddee ddiissppoossiittiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr oonntt ééttéé ppuubblliiééeess ddaannss llee ddooccuummeenntt AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..3399 ((ppaarr.. 1144 àà 2222)).. PPeennddaanntt ll’’ééttéé 22000055 llaa ddééllééggaattiioonn ssuuééddooiissee aa ddiissttrriibbuuéé aauuxx ddééllééggaattiioonnss iinnttéérreessssééeess uunn qquueessttiioonnnnaaiirree iinnffoorrmmeell ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr.. LL’’oobbjjeett ddee ccee qquueessttiioonnnnaaiirree ééttaaiitt ddee ffaacciilliitteerr llee ddéébbaatt ssuurr llee ssuujjeett eett ddee vvooiirr ss’’iill yy aavvaaiitt uunnee ppoossssiibbiilliittéé ddee ccoommpprroommiiss ppoouurr cceerrttaaiinneess ddeess qquueessttiioonnss qquuee ppoossaaiieenntt llee tteexxttee.. DDeess rrééppoonnsseess oonntt ééttéé ffoouurrnniieess ppaarr 1199 ddééllééggaattiioonnss aauu ttoottaall,, uunnee rrééppoonnssee ssoouuss ffoorrmmee ddee ddooccuummeenntt ccoommmmuunn àà ttrrooiiss ddééllééggaattiioonnss ddiifffféérreenntteess.. EEnnttrree llaa ddaattee ddee llaa ddiissttrriibbuuttiioonn dduu qquueessttiioonnnnaaiirree eett cceellllee ddee llaa ppuubblliiccaattiioonn dduu rraappppoorrtt,, uunnee nnoouuvveellllee vveerrssiioonn ccoonnssoolliiddééee dduu pprroojjeett ddee ccoonnvveennttiioonn aa ééttéé ééttaabblliiee eett ssoouummiissee ppoouurr ppuubblliiccaattiioonn ssoouuss llaa ccoottee AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..5566.. LLee pprréésseenntt rraappppoorrtt eesstt ffoonnddééee ssuurr cceettttee vveerrssiioonn ccoonnssoolliiddééee,, mmaaiiss ssee rrééffèèrree aauussssii aauuxx pprroojjeettss ddee ddiissppoossiittiioonnss iinniittiiaalleess ffiigguurraanntt ddaannss llee ddooccuummeenntt AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..3399.. LLeess tteexxtteess pprrooppoossééss iiccii nnee rreeffllèètteenntt ppaass nnéécceessssaaiirreemmeenntt lleess vvuueess ddee llaa ddééllééggaattiioonn ssuuééddooiissee,, mmaaiiss rreepprréésseenntteenntt ddeess ccoommpprroommiiss ppoossssiibblleess qquuee llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr.. IIII.. RReemmiissee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess pprrêêtteess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt,, pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 2288 ((aanncciieenn aarrttiiccllee 2255)) 22.. LL’’aarrttiiccllee 2288 ccoommppoorrttee uunnee oobblliiggaattiioonn ggéénnéérraallee ddee rreemmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess pprrêêtteess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt,, àà mmooiinnss qquu’’iill nn’’eenn ssooiitt ccoonnvveennuu aauuttrreemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. IIll nnee ddiitt cceeppeennddaanntt ppaass ooùù eett qquuaanndd lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree rreemmiisseess aauu cchhaarrggeeuurr.. IIll aa ééttéé ddeemmaannddéé aauuxx ddééllééggaattiioonnss ssii eelllleess ssoouuhhaaiittaaiieenntt iinncclluurree uunnee rrèèggllee sseelloonn llaaqquueellllee,, ssaauuff ccoonnvveennttiioonn ccoonnttrraaiirree,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt rreemmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauu mmoommeenntt eett aauu lliieeuu iinnddiiqquuééss ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. EEnnvviirroonn llaa mmooiittiiéé ddeess ddééllééggaattiioonnss oonntt iinnddiiqquuéé qquu’’eelllleess jjuuggeeaaiieenntt uunnee tteellllee rrèèggllee iinnuuttiillee.. CCeerrttaaiinneess ssoonntt dd’’aavviiss qquu’’iill ss’’aaggiitt dd’’uunnee qquueessttiioonn ccoommmmeerrcciiaallee,, ssuurr llaaqquueellllee lleess ppaarrttiieess ss’’eenntteennddrraaiieenntt ddee ttoouuttee ffaaççoonn ttoouujjoouurrss ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. UUnnee aauuttrree ddééllééggaattiioonn aa eessttiimméé qquu’’iill ddééccoouullaaiitt iimmpplliicciitteemmeenntt dduu tteexxttee eexxiissttaanntt ddee ll’’aarrttiiccllee 2288 qquuee ssaauuff ccoonnvveennttiioonn ccoonnttrraaiirree llee cchhaarrggeeuurr aa uunnee oobblliiggaattiioonn ddee rreemmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess aauu mmoommeenntt eett aauu lliieeuu iinnddiiqquuééss ppaarr llee cchhaarrggeeuurr.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss ssee ssoonntt ooppppoossééeess pplluuss vviivveemmeenntt àà llaa pprrooppoossiittiioonn,, ccaarr eelllleess ccrraaiiggnnaaiieenntt qquu’’iill yy aaiitt uunn rriissqquuee ddee rruuppttuurree ddee ll’’ééqquuiilliibbrree eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr aauu ddééttrriimmeenntt ddee ccee ddeerrnniieerr eett qquu’’iill nnee ssooiitt ppaass nnéécceessssaaiirree dd’’uunniiffiieerr llee ddrrooiitt ssuurr ccee ppooiinntt.. EEnn ccoonnssééqquueennccee,, iill aa ééttéé ssuuggggéérréé ddee llaaiisssseerr llee ssooiinn aauu ddrrooiitt nnaattiioonnaall ddee ssee pprroonnoonncceerr ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee rreemmiissee ttaarrddiivvee.. 33.. DD’’aauuttrreess ddééllééggaattiioonnss oonntt ddééccllaarréé qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt vvooiirr uunnee rrèèggllee ggéénnéérraallee ccoommmmee cceellllee qquuii eesstt ssuuggggéérrééee àà ll’’aarrttiiccllee 2288.. AAuuccuunnee dd’’eennttrree eelllleess nn’’aa
 3. 3. 3 A/CN.9/WG.III/WP.55 ttoouutteeffooiiss pprréésseennttéé ddee rraaiissoonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess ppoouurr lleessqquueelllleess eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt aavvooiirr uunnee tteellllee rrèèggllee.. 44.. PPoouurr ccee qquuii eesstt ddee llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssii lleess mmoottss «« ttrraannssppoorrtt pprréévvuu »» ccoouuvvrreenntt ttoouutteess lleess ppaarrttiieess dduu ttrraannssppoorrtt eett nnoonn sseeuulleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, lleess ddééllééggaattiioonnss oonntt eessttiimméé ddaannss lleeuurr mmaajjoorriittéé qquuee llee tteexxttee ééttaaiitt ccllaaiirr eett qquu’’iill nn’’ééttaaiitt ppaass nnéécceessssaaiirree ddee pprréécciisseerr qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree eemmbbaallllééeess eett aarrrriimmééeess ppoouurr rrééssiisstteerr aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr aaiinnssii qquu’’aauuxx ttrraannssppoorrttss tteerrrreessttrreess aannnneexxeess.. 55.. BBiieenn qquu’’aauuccuunnee pprrooppoossiittiioonn ssppéécciiffiiqquuee ccoonncceerrnnaanntt llaa rreellaattiioonn eennttrree llaa pprreemmiièèrree eett llaa ddeeuuxxiièèmmee pphhrraasseess ddee ll’’aarrttiiccllee 2288 nn’’aaiitt ééttéé ffaaiittee ddaannss llee qquueessttiioonnnnaaiirree,, uunn nnoommbbrree iimmppoorrttaanntt ddee ddééllééggaattiioonnss oonntt ffaaiitt ddeess ccoommmmeennttaaiirreess ssuurr cceettttee qquueessttiioonn.. UUnnee mmaajjoorriittéé dd’’eennttrree eelllleess eesstt ppaarrvveennuuee àà llaa ccoonncclluussiioonn qquuee ll’’oobblliiggaattiioonn éénnoonnccééee ddaannss llaa ddeeuuxxiièèmmee pphhrraassee,, dd’’aarrrriimmeerr,, ddee bbrrêêlleerr eett dd’’iimmmmoobbiilliisseerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr ééttaaiitt ddééjjàà ccoouuvveerrttee ppaarr ll’’oobblliiggaattiioonn pplluuss ggéénnéérraallee éénnoonnccééee ddaannss llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee.. LL’’aarrgguummeenntt sseemmbbllee êêttrree iiccii qquuee ssii lleess ppaarrttiieess ccoonnvviieennnneenntt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddooiivveenntt êêttrree rreemmiisseess ddaannss uunn ccoonntteenneeuurr,, llee cchhaarrggeeuurr nnee ddooiivveenntt ppaass sseeuulleemmeenntt cchhaarrggeerr,, mmaannuutteennttiioonnnneerr,, aarrrriimmeerr,, bbrrêêlleerr eett iimmmmoobbiilliisseerr ccoorrrreecctteemmeenntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess eelllleess--mmêêmmeess,, ppaarr eexxeemmppllee eenn lleess eemmbbaallllaanntt ddaannss ddeess bbooîîtteess qquuii rrééssiisstteerroonntt aauu ttrraannssppoorrtt,, mmaaiiss aauussssii iimmmmoobbiilliisseerr lleess bbooîîtteess àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ccoonntteenneeuurr.. EEnn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, cceettttee ddeerrnniièèrree oobblliiggaattiioonn eesstt ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee ffaaiissaanntt ppaarrttiiee ddee ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. 66.. DD’’uunn aauuttrree ccôôttéé,, uunnee ddééllééggaattiioonn aa eexxpprriimméé ll’’aavviiss qquu’’iill ss’’aaggiissssaaiitt llàà ddee ddeeuuxx cchhoosseess ddiifffféérreenntteess,, qquuii aavvaaiieenntt ttoouutteess ddeeuuxx bbeessooiinn dd’’êêttrree rréégglleemmeennttééeess.. UUnnee aauuttrree rraaiissoonn ddee ccoonnsseerrvveerr llaa ddeeuuxxiièèmmee pphhrraassee eesstt qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ffoonntt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee aaiilllleeuurrss ddaannss llee tteexxttee.. 77.. OOnn ppoouurrrraaiitt ttoouutteeffooiiss ffaaiirree vvaallooiirr qquuee ll’’aapppprroocchhee ggéénnéérraallee,, ddaannss ll’’eennsseemmbbllee dduu pprroojjeett ddee ccoonnvveennttiioonn,, eesstt qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess eett lleeuurr eemmbbaallllaaggee,, yy ccoommpprriiss lleess ccoonntteenneeuurrss,, ssoonntt ttrraaiittééeess ssuurr uunn ppiieedd dd’’ééggaalliittéé.. LLee ffaaiitt qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss ssoonntt eexxpplliicciitteemmeenntt iinncclluuss ddaannss llaa ddééffiinniittiioonn ddee «« mmaarrcchhaannddiisseess »» àà ll’’aarrttiiccllee 11((ww)),, àà ccoonnddiittiioonn qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu uunnee ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee nnee lleess ffoouurrnniissssee ppaass,, eenn eesstt uunnee iilllluussttrraattiioonn.. SSii ll’’oonn ccoonnssiiddèèrree lleess aauuttrreess ddiissppoossiittiioonnss ssppéécciiffiiqquueess ccoonncceerrnnaanntt lleess ccoonntteenneeuurrss,, eelllleess oonntt ssoouuvveenntt ddeess oobbjjeeccttiiffss pplluuss ssppéécciiffiiqquueess qquu’’àà ll’’aarrttiiccllee 2288.. PPaarr eexxeemmppllee,, àà ll’’aarrttiiccllee 2266,, iill eesstt nnéécceessssaaiirree ddee ffaaiirree uunnee ddiissttiinnccttiioonn eennttrree mmaarrcchhaannddiisseess ccoonntteenneeuurriissééeess eett aauuttrreess mmaarrcchhaannddiisseess,, ccaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ttrraannssppoorrtteerr llee pprreemmiieerr ttyyppee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ssuurr llee ppoonntt eenn ll’’aabbsseennccee ddee ccoonnvveennttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree aavveecc llee cchhaarrggeeuurr..
 4. 4. 4 A/CN.9/WG.III/WP.55 88.. SSii ll’’oonn iinntteerrpprrèèttee llee tteexxttee ddee ll’’aarrttiiccllee 2288 ddee mmaanniièèrree qquuee lleess ccoonntteenneeuurrss nnee ssooiieenntt ppaass ccoouuvveerrttss ppaarr llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ppaarr llaa ddeeuuxxiièèmmee,, iill yy aauurraa pprroobbaabblleemmeenntt uunnee ccoonnttrraaddiiccttiioonn aavveecc llaa ddééffiinniittiioonn ffiigguurraanntt àà ll’’aarrttiiccllee 11((ww)),, eett ll’’oonn ccrrééeerraa eenn oouuttrree llee rriissqquuee qquuee llee cchhaarrggeeuurr nnee ssooiitt pplluuss rreessppoonnssaabbllee ddee ll’’ééttaatt dduu ccoonntteenneeuurr ffoouurrnnii ppaarr lluuii,, mmaaiiss sseeuulleemmeenntt ddee ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ccoonntteenneeuurr.. DDaannss llaa pprraattiiqquuee,, ttoouutteeffooiiss,, llee pprroobbllèèmmee nn’’eesstt ppaass sseeuulleemmeenntt qquuee ll’’aarrrriimmaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà ll’’iinnttéérriieeuurr dduu ccoonntteenneeuurr eesstt ddééffeeccttuueeuuxx,, mmaaiiss qquuee llee ccoonntteenneeuurr lluuii--mmêêmmee eesstt ddaannss uunn ééttaatt tteell qquu’’iill nnee ppeeuutt rrééssiisstteerr aauu ttrraannssppoorrtt.. 99.. SSuurr llaa bbaassee ddee llaa ddiissccuussssiioonn ccii--ddeessssuuss,, llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr ssii ll’’aarrttiiccllee 2288 ddeevvrraaiitt êêttrree rrééddiiggéé ccoommmmee ssuuiitt:: ““LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt rreemmeettttrree lleess mmaarrcchhaannddiisseess pprrêêtteess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt àà mmooiinnss qquu’’iill nn’’eenn ssooiitt ccoonnvveennuu aauuttrreemmeenntt ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt eett ddaannss uunn ééttaatt tteell qquu’’eelllleess rrééssiisstteerroonntt aauu ttrraannssppoorrtt pprréévvuu,, yy ccoommpprriiss aauuxx ooppéérraattiioonnss ddee cchhaarrggeemmeenntt,, ddee mmaannuutteennttiioonn,, dd’’aarrrriimmaaggee,, ddee ssaaiissiissssaaggee,, ddee ffiixxaattiioonn eett ddee ddéécchhaarrggeemmeenntt ddoonntt eelllleess ffeerroonntt ll’’oobbjjeett,, eett nnee ccaauusseerroonntt ppaass ddee ddoommmmaaggee ccoorrppoorreell oouu mmaattéérriieell..”” IIIIII.. OObblliiggaattiioonn ffaaiittee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ffoouurrnniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eett ddeess iinnssttrruuccttiioonnss ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 2299,, aanncciieenn 2266)) 1100.. IIll nn’’yy aavvaaiitt ppaass,, ddaannss llee qquueessttiioonnnnaaiirree,, ddee pprrooppoossiittiioonn vviissaanntt àà ssuupppprriimmeerr ll’’aarrttiiccllee 2299 ccoommmmee ééttaanntt iinnuuttiillee.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ttoouutteeffooiiss iinnddiiqquuéé qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt llee vvooiirr ssuupppprriimméé ddaannss ssaa ttoottaalliittéé,, aauu mmoottiiff qquuee llee cchhaappiittrree rrééggiitt lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr eett qquuee cceettttee oobblliiggaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee eesstt ddééjjàà ccoouuvveerrttee ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss ggéénnéérraalleess rreellaattiivveess aauuxx oobblliiggaattiioonnss eett àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr éénnoonnccééeess aaiilllleeuurrss ddaannss llee pprroojjeett ddee ccoonnvveennttiioonn.. UUnnee mmaajjoorriittéé ddee ddééllééggaattiioonnss sseemmbblleenntt nnééaannmmooiinnss êêttrree dd’’aavviiss qquu’’uunnee tteellllee ddiissppoossiittiioonn eesstt uuttiillee eenn lliiaaiissoonn aavveecc ll’’aarrttiiccllee 3300 ssuurr ll’’oobblliiggaattiioonn ffaaiittee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ffoouurrnniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eett ddeess iinnssttrruuccttiioonnss.. 1111.. LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ddééllééggaattiioonnss ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt vvooiirr ssuupppprriimmééss lleess mmoottss ffiigguurraanntt eennttrree ccrroocchheettss àà llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee aaiinnssii qquuee llaa ddeeuuxxiièèmmee pphhrraassee eennttrree ccrroocchheettss.. SSeelloonn eelllleess,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ll’’oobblliiggaattiioonn iimmpplliicciittee ddee ffoouurrnniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss eexxaacctteess eett ccoommppllèètteess eenn tteemmppss uuttiillee.. CCeerrttaaiinneess ddee cceess ddééllééggaattiioonnss ééttaaiieenntt dd’’aavviiss qquuee lleess mmoottss eennttrree ccrroocchheettss,, ddaannss llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee,, ééttaaiieenntt aacccceeppttaabblleess eett qquuee ll’’iiddééee ddee pprréécciisseerr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ddooiivveenntt êêttrree ffoouurrnniieess eenn tteemmppss uuttiillee ééttaaiitt ppeeuutt--êêttrree uunnee bboonnnnee iiddééee..
 5. 5. 5 A/CN.9/WG.III/WP.55 1122.. UUnn nnoommbbrree mmiinnoorriittaaiirree ddee ddééllééggaattiioonnss aa ssuuggggéérréé ddee ccoonnsseerrvveerr lleess mmoottss eennttrree ccrroocchheettss,, ccaarr iill ppoouurrrraaiitt êêttrree iinnddiiqquuéé dd’’éénnoonncceerr cceess oobblliiggaattiioonnss eexxpplliicciitteemmeenntt.. UUnnee ddééllééggaattiioonn ssoouuhhaaiittaaiitt ssuupppprriimmeerr llaa ddeeuuxxiièèmmee pphhrraassee sseeuulleemmeenntt ddee ll’’aarrttiiccllee.. UUnnee aauuttrree aa eessttiimméé eenn pplluuss qquu’’iill ffaallllaaiitt,, ddaannss llaa vveerrssiioonn aannggllaaiissee,, iinnsséérreerr llee mmoott ““ssuucchh”” aavvaanntt llee mmoott ““iinnssttrruuccttiioonnss”” àà llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee.. 1133.. LLee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr uunn tteexxttee rrééddiiggéé ccoommmmee ssuuiitt :: ““LLee ttrraannssppoorrtteeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr aauu cchhaarrggeeuurr,, àà ssaa ddeemmaannddee eett eenn tteemmppss uuttiillee,, lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ddoonntt iill aa ccoonnnnaaiissssaannccee eett lleess iinnssttrruuccttiioonnss qquuii ssoonntt rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess aaiiuu cchhaarrggeeuurr oouu iimmppoorrttaanntteess ppoouurr lluuii aaffiinn ddee ss’’aaccqquuiitttteerr ddeess oobblliiggaattiioonnss qquuii lluuii iinnccoommbbeenntt eenn vveerrttuu ddee ll’’aarrttiiccllee 2288..”” IIVV.. OObblliiggaattiioonn ffaaiittee aauu cchhaarrggeeuurr ddee ffoouurrnniirr ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss,, iinnssttrruuccttiioonnss eett ddooccuummeennttss ((aarrttiiccllee 3300,, aanncciieenn 2277)) 1144.. LLeess vvuueess ddeess ddééllééggaattiioonnss ééttaaiieenntt ppaarrttaaggééeess aauu ssuujjeett ddee ll’’aarrttiiccllee 3300.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee tteexxttee oorriiggiinnaall eett llaa vvaarriiaannttee pprrooppoossééee,, cceerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ddééccllaarréé qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt ccoonnsseerrvveerr llee tteexxttee oorriiggiinnaall ddee ll’’aarrttiiccllee 3300.. DD’’aauuttrreess oonntt eessttiimméé qquuee llaa vvaarriiaannttee ééttaaiitt aacccceeppttaabbllee ccoommmmee bbaassee ppoouurr llaa ppoouurrssuuiittee ddeess ddiissccuussssiioonnss.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss ffaavvoorraabblleess aauu tteexxttee oorriiggiinnaall oonntt ddiitt qquuee lleess mmoottss ““rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr””,, ddaannss llee cchhaappeeaauu,, aaiinnssii qquuee lleess mmoottss ““ppuuiissssee rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt ssuuppppoosseerr””,, aauuxx aalliinnééaa aa)) eett cc)),, rreepprréésseennttaaiieenntt ddeeuuxx ttyyppeess ddiifffféérreennttss ddee ccrriittèèrreess,, ll’’uunn oobbjjeeccttiiff eett ‘‘ll’’aauuttrree ssuubbjjeeccttiiff.. CCeellaa ssiiggnniiffiiee qquuee ddaannss uunnee ssiittuuaattiioonn ooùù llee ddooccuummeenntt nnee ppeeuutt êêttrree ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirree ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, llee cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt ppaass tteennuu ddee llee ffoouurrnniirr,, mmêêmmee ss’’iill ssaaiitt qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aa ppaass lleess iinnffoorrmmaattiioonnss –– cc’’eesstt llee ccrriittèèrree oobbjjeeccttiiff.. DDee llaa mmêêmmee ffaaççoonn,, ddaannss uunnee ssiittuuaattiioonn ooùù llee ddooccuummeenntt eesstt rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirree,, mmaaiiss ooùù iill yy aa ddeess rraaiissoonnss ddee ssuuppppoosseerr qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa ddééjjàà lleess iinnffoorrmmaattiioonnss,, llee cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt ppaass tteennuu ddee ffoouurrnniirr llee ddooccuummeenntt –– cc’’eesstt llee ccrriittèèrree ssuubbjjeeccttiiff.. 1155.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss oonntt ttoouutteeffooiiss ddiitt aauussssii qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt vvooiirr uunnee ddiissppoossiittiioonn nnee ccoonntteennaanntt ppaass ddee ccrriittèèrree ssuubbjjeeccttiiff –– eenn dd’’aauuttrreess tteerrmmeess,, llee cchhaarrggeeuurr ddeevvrraaiitt aavvooiirr ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr ttoouuss lleess ddooccuummeennttss ddèèss lloorrss qquu’’iillss ssoonntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. UUnn ccrriittèèrree ssuubbjjeeccttiiff rriissqquueerraaiitt dd’’êêttrree uunnee ssoouurrccee ddee ggrraannddee ccoonnffuussiioonn ddaannss llaa pprraattiiqquuee.. UUnnee aauuttrree rraaiissoonn ddee ssuupppprriimmeerr lleess mmoottss eenn qquueessttiioonn ppoouurrrraaiitt êêttrree qquuee lleess ddeeuuxx ssiittuuaattiioonnss –– cceellllee ooùù llee ddooccuummeenntt eeffffeeccttiiff nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree eett cceellllee ooùù llee ttrraannssppoorrtteeuurr
 6. 6. 6 A/CN.9/WG.III/WP.55 aa ddééjjàà ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss –– ssoonntt pprriisseess eenn ccoommppttee ddaannss llaa vvaarriiaannttee ppaarr lleess mmoottss ““rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess””.. UUnn ddooccuummeenntt ppoouurrrraaiitt nnee ppaass êêttrree dduu ttoouutt nnéécceessssaaiirree ppoouurr llaa mmaannuutteennttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess oouu bbiieenn nnee ppaass êêttrree nnéécceessssaaiirree ppaarrccee qquuee llee ttrraannssppoorrtteerr aa ddééjjàà lleess iinnffoorrmmaattiioonnss.. 1166.. UUnnee aauuttrree ddééllééggaattiioonn aa pprrooppoosséé ddee ssuupppprriimmeerr llee mmoottss ““rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt”” ddaannss llee cchhaappeeaauu dduu ffaaiitt qquuee llee cchhaarrggeeuurr aauurraaiitt àà ffoouurrnniirr ttoouuss lleess ddooccuummeennttss nnéécceessssaaiirreess.. 1177.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ééggaalleemmeenntt ddeemmaannddéé qquu’’iill ssooiitt ffaaiitt rrééfféérreennccee àà ll’’aarrttiiccllee 3388--11 aa)) eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess àà iinncclluurree ddaannss llee tteexxttee iinniittiiaall ddee ll’’aarrttiiccllee 3300 cc)).. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee llaa ddeessccrriippttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddeevviieennddrraaiitt aalloorrss uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé oobbjjeeccttiivvee sseelloonn ll’’aarrttiiccllee 3311-- 22)).. DD’’uunn aauuttrree ccôôttéé,, cceerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ddééccllaarréé qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee nnoonn--rreessppeecctt ddee ll’’aarrttiiccllee 3300 ddeevvrraaiitt êêttrree eennttiièèrreemmeenntt ffoonnddééee ssuurr llaa nnéégglliiggeennccee.. IIll eesstt ccoonnssiiddéérréé qquu’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé oobbjjeeccttiivvee iimmppoossee uunnee ccoonnttrraaiinnttee ttrroopp lloouurrddee aauu cchhaarrggeeuurr.. 1188.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt eessttiimméé qquuee lleess mmoottss ffiigguurraanntt ddaannss llee cchhaappeeaauu ppoouuvvaaiieenntt êêttrree ssuupppprriimmééss ccaarr iillss ddooiivveenntt êêttrree ccoonnssiiddéérrééss ccoommmmee ééttaanntt ssoouuss-- eenntteenndduuss,, ttaannddiiss qquuee dd’’aauuttrreess ééttaaiieenntt dd’’aavviiss qquu’’iillss ddeevvrraaiieenntt êêttrree ccoonnsseerrvvééss ddaannss llee tteexxttee.. 1199.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rrééfféérreennccee aauu mmoommeenntt ddee llaa ffoouurrnniittuurree,, aaiinnssii qquu’’aauu ccaarraaccttèèrree eexxaacctt eett ccoommpplleett ddeess éélléémmeennttss àà ffoouurrnniirr,, iill ccoonnvviieenntt ddee nnootteerr qquuee,, dd’’aapprrèèss llaa vvaarriiaannttee BB ddee ll’’aarrttiiccllee 3311--22,, llee cchhaarrggeeuurr eesstt rrééppuuttéé lleess aavvooiirr ggaarraannttiiss eenn lliiaaiissoonn aavveecc ll’’aarrttiiccllee 3300 bb)) eett 3300 cc)).. 2200.. SSuurr llaa bbaassee ddee llaa ddiissccuussssiioonn ccii--ddeessssuuss,, llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr llee tteexxttee ccii--aapprrèèss ccoommmmee vvaarriiaannttee ddee ll’’aarrttiiccllee 3300 ffiigguurraanntt ddaannss llee ddooccuummeenntt AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..5566:: LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn tteemmppss uuttiillee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss,, iinnssttrruuccttiioonnss eett ddooccuummeennttss qquuii ssoonntt rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr :: aa)) LLaa mmaannuutteennttiioonn eett llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, yy ccoommpprriiss lleess pprrééccaauuttiioonnss ddeevvaanntt êêttrree pprriisseess ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu uunnee ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee ;; bb)) LLee rreessppeecctt ddeess rrèègglleess,, rrèègglleemmeennttss eett aauuttrreess eexxiiggeenncceess ddeess aauuttoorriittééss ccoonncceerrnnaanntt llee ttrraannssppoorrtt pprréévvuu,, yy ccoommpprriiss lleess ddééccllaarraattiioonnss,, ddeemmaannddeess eett aauuttoorriissaattiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ;; cc)) LLaa ccoommppiillaattiioonn ddeess ddoonnnnééeess dduu ccoonnttrraatt eett ll’’éémmiissssiioonn ddeess ddooccuummeennttss ddee ttrraannssppoorrtt oouu ddeess eennrreeggiissttrreemmeennttss éélleeccttrroonniiqquueess,, yy ccoommpprriiss lleess
 7. 7. 7 A/CN.9/WG.III/WP.55 rreennsseeiiggnneemmeennttss vviissééss àà ll’’aarrttiiccllee 3388--11[[aa]],,]]bb)) eett cc)),, llee nnoomm ddee llaa ppaarrttiiee ddeevvaanntt êêttrree iiddeennttiiffiiééee ccoommmmee llee cchhaarrggeeuurr ddaannss lleess ddoonnnnééeess dduu ccoonnttrraatt,, llee nnoomm dduu ddeessttiinnaattaaiirree éévveennttuueell,, eett llee nnoomm ddee llaa ppeerrssoonnnnee àà ll’’oorrddrree ddee llaaqquueellllee llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt oouu ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt éélleeccttrroonniiqquuee ddooiitt éévveennttuueelllleemmeenntt êêttrree éémmiiss.. VV.. FFoonnddeemmeenntt ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3311,, aanncciieenn 2299)) 2211.. LL’’aarrttiiccllee 3311 rrééggiitt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr.. IIll eesstt ddiitt aauu ppaarraaggrraapphhee 11 qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ggéénnéérraallee eesstt ffoonnddééee ssuurr llaa nnéégglliiggeennccee.. LLee ppaarraaggrraapphhee 22 mmooddiiffiiee eennssuuiittee llee ppaarraaggrraapphhee 11eenn ddiissaanntt qquu’’eenn ccaass ddee mmaannqquueemmeenntt àà sseess oobblliiggaattiioonnss eenn vveerrttuu ddeess ppaarraaggrraapphheess 3300 ((bb)) eett ((cc)),, llee cchhaarrggeeuurr aa uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt.. LLaa ddiifffféérreennccee eennttrree lleess vvaarriiaanntteess AA eett BB eesstt qquuee ddaannss llaa vvaarriiaannttee AA llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ccoommpprreenndd ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr cceess iinnffoorrmmaattiioonnss,, aaiinnssii qquuee ll’’eexxaaccttiittuuddee eett llee ccaarraaccttèèrree ccoommpplleett ddee cceess iinnffoorrmmaattiioonnss.. DDaannss llaa vvaarriiaannttee BB,, sseeuullss llee mmoommeenntt,, ll’’eexxaaccttiittuuddee eett llee ccaarraaccttèèrree ccoommpplleett ssoonntt ccoouuvveerrttss ppaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss eesstt ccoouuvveerrttee ppaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ggéénnéérraallee aauu ppaarraaggrraapphhee 11.. AA cceett ééggaarrdd,, iill eesstt uunn ppeeuu ééttrraannggee qquuee lleess mmoottss «« eenn tteemmppss uuttiillee»» aaiieenntt ééttéé iinncclluuss ddaannss llaa vvaarriiaannttee BB –– cceellaa ssiiggnniiffiiee qquuee llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssii llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ffoouurrnniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss eett llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssii cceellaa aa ééttéé ffaaiitt eenn tteemmppss uuttiillee sseerroonntt rrééggiieess ppaarr ddeess rrééggiimmeess ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddiifffféérreennttss.. 2222.. LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ddééllééggaattiioonnss pprrééfféérraaiitt llaa vvaarriiaannttee AA dduu ppaarraaggrraapphhee 22,, mmaaiiss ppoouurr ddeess rraaiissoonnss ttrrèèss ddiivveerrsseess.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ddééccllaarréé qquu’’eelllleess pprrééfféérraaiieenntt cceettttee vvaarriiaannttee ppaarrccee qquuee llee tteexxttee eesstt pplluuss ssiimmppllee eett pplluuss ccllaaiirr.. DD’’aauuttrreess oonntt ddiitt qquu’’eelllleess vvoouullaaiieenntt qquu’’iill ssooiitt bbiieenn ccllaaiirr qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ffoouurrnniieess ppaarr llee cchhaarrggeeuurr ééttaaiieenntt ccoorrrreecctteess –– ccee qquuii eesstt ddééjjàà pprréévvuu ppaarr llaa vvaarriiaannttee BB.. EEtt eennffiinn,, qquueellqquueess ddééllééggaattiioonnss oonntt ssoouulliiggnnéé qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ddeevvrraaiitt ss’’aapppplliiqquueerr nnoonn sseeuulleemmeenntt àà ll’’eexxaaccttiittuuddee eett aauu ccaarraaccttèèrree ccoommpplleett ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss,, mmaaiiss aauussssii àà ll’’oobblliiggaattiioonn ddee lleess ffoouurrnniirr.. 2233.. LLeess ddééllééggaattiioonnss qquuii ssee ssoonntt pprroonnoonnccééeess eenn ffaavveeuurr ddee llaa vvaarriiaannttee BB tteennddeenntt àà iinnssiisstteerr ssuurr ll’’ééqquuiilliibbrree eennttrree llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett dduu cchhaarrggeeuurr.. UUnnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ccoouuvvrraanntt llaa pplluuppaarrtt ddeess oobblliiggaattiioonnss vviissééeess àà ll’’aarrttiiccllee 3300 iimmppoosseerraaiitt uunn ttrroopp lloouurrdd ffaarrddeeaauu aauu cchhaarrggeeuurr,, ccoommppttee tteennuu dduu ffaaiitt qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ffoonnddééee ssuurr llaa nnéégglliiggeennccee.. UUnnee aauuttrree rraaiissoonn qquuii ppoouurrrraaiitt mmiilliittee eenn ffaavveeuurr ddee llaa vvaarriiaannttee BB eesstt qquuee ll’’oobblliiggaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr éénnoonnccééee àà ll’’aarrttiiccllee 3300 ssee lliimmiittee àà ffoouurrnniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss qquuii ssoonntt rraaiissoonnnnaabblleemmeenntt nnéécceessssaaiirreess.. IIll eesstt ddoonncc ddiiffffiicciillee ddee rreelliieerr cceettttee oobblliiggaattiioonn àà
 8. 8. 8 A/CN.9/WG.III/WP.55 uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt.. UUnnee aauuttrree qquueessttiioonn ttiieenntt aauu ffaaiitt qquuee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss eeffffeeccttiivveemmeenntt ffoouurrnniieess ddooiivveenntt êêttrree eexxaacctteess eett qquuee llee cchhaarrggeeuurr aauurraa uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt àà cceett ééggaarrdd.. 2244.. LLee ppooiinntt ddee ssaavvooiirr ssii llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ddeevvrraaiitt ccoouuvvrriirr ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ffoouurrnniirr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss,, àà ll’’aarrttiiccllee 3300 ((bb)) eett ((cc)) eesstt uunnee qquueessttiioonn ddee pprriinncciippee.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss,, ppeennddaanntt lleess nnééggoocciiaattiioonnss,, oonntt ssoouulliiggnnéé qquu’’iill iimmppoorrttaaiitt qquu’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ssooiitt lliiééee àà ll’’oobblliiggaattiioonn éénnoonnccééee aauuxx ppaarraaggrraapphheess ((bb)) eett ((cc)),, eett nnoottaammmmeenntt aauu ppaarraaggrraapphhee ((bb)).. 2255.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ééggaalleemmeenntt ssoouulliiggnnéé qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt lliimmiitteerr llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ddiissppoossiittiioonn àà llaa rreellaattiioonn eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. IIll aa ééttéé pprrooppoosséé dd’’iinnsséérreerr lleess mmoottss «« eennvveerrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr »» aauu ppaarraaggrraapphhee 11 eett ddee ssuupppprriimmeerr llee ppaarraaggrraapphhee 33.. 2266.. SSuurr llaa bbaassee ddeess ddiissccuussssiioonnss ccii--ddeessssuuss,, llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr llee tteexxttee ccii--aapprrèèss ccoommmmee vvaarriiaannttee ddee ll’’aarrttiiccllee 3311:: 11.. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt rreessppoonnssaabbllee eennvveerrss llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee llaa ppeerrttee,, dduu ddoommmmaaggee oouu dduu pprrééjjuuddiiccee ccoorrppoorreell ccaauusséé ppaarr lleess mmaarrcchhaannddiisseess eett dduu nnoonn--rreessppeecctt ddeess oobblliiggaattiioonnss qquuii lluuii iinnccoommbbeenntt eenn vveerrttuu ddeess aarrttiicclleess 2288 eett 3300.. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt ddééggaaggéé ddee llaa ttoottaalliittéé oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ss’’iill pprroouuvvee qquuee llaa ccaauussee oouu ll’’uunnee ddeess ccaauusseess ddee llaa ppeerrttee,, dduu ddoommmmaaggee oouu dduu pprrééjjuuddiiccee ccoorrppoorreell nn’’eesstt ppaass aattttrriibbuuaabbllee àà ssaa ffaauuttee nnii àà llaa ffaauuttee ddee ll’’uunnee qquueellccoonnqquuee ddeess ppeerrssoonnnneess mmeennttiioonnnnééeess àà ll’’aarrttiiccllee 3355.. 22.. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt rrééppuuttéé aavvooiirr ggaarraannttii aauu ttrraannssppoorrtteeuurr,, aauu mmoommeenntt ddee llaa rréécceeppttiioonn ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr ccee ddeerrnniieerr,, ll’’eexxaaccttiittuuddee ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss,, iinnssttrruuccttiioonnss eett ddooccuummeennttss qquu’’iill ffoouurrnniitt ccoonnffoorrmméémmeenntt àà ll’’aarrttiiccllee 3300.. IIll ddooiitt iinnddeemmnniisseerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ttoouutteess ppeerrtteess eett ddee ttoouuss ddoommmmaaggeess,, rreettaarrdd eett ddééppeennsseess pprroovveennaanntt oouu rrééssuullttaanntt dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss,, iinnssttrruuccttiioonnss eett ddooccuummeennttss iinneexxaaccttss,, àà mmooiinnss qquuee ll’’iinneexxaaccttiittuuddee nn’’aaiitt ééttéé ccaauussééee ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu ll’’uunnee qquueellccoonnqquuee ddeess ppeerrssoonnnneess mmeennttiioonnnnééeess àà ll’’aarrttiiccllee 1199.. 2277.. CCeettttee vvaarriiaannttee rreeppoossee ssuurr ll’’hhyyppootthhèèssee qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, eenn ccaass ddee ddééffaauutt ddee ffoouurrnniittuurree ddeess iinnffoorrmmaattiioonnss,, ddooccuummeennttss,, eettcc.. rraaiissoonnnnaabblleess,, ddeevvrraaiitt êêttrree ffoonnddééee ssuurr llaa nnéégglliiggeennccee,, llaa cchhaarrggee ddee llaa pprreeuuvvee ééttaanntt rreennvveerrssééee ((llee tteexxttee ffaaiitt ppeennddaanntt,, àà cceett ééggaarrdd,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr)) eett qquuee llee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ddiissppoossiittiioonn ddeevvrraaiitt êêttrree llaa rreellaattiioonn eennttrree llee cchhaarrggeeuurr eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr.. LLee mmaaiinnttiieenn ddee llaa vvaarriiaannttee AA ddaannss llee tteexxttee iinniittiiaall dduu ppaarraaggrraapphhee 22 ppoouurrrraaiitt mmooddiiffiieerr cceettttee rrèèggllee.. LLee
 9. 9. 9 A/CN.9/WG.III/WP.55 cchhaarrggeeuurr,, ddaannss cceettttee ssiittuuaattiioonn,, aauurraa llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ddee llaa ffoouurrnniittuurree dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss àà ll’’aarrttiiccllee 3300 bb)) eett cc)).. 2288.. AAuu ppaarraaggrraapphhee 22 ddee llaa vvaarriiaannttee,, llee cchhaarrggeeuurr aa uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee pplleeiinn ddrrooiitt ppoouurr lleess iinnffoorrmmaattiioonnss qquu’’iill ffoouurrnniitt,, àà mmooiinnss qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr oouu uunnee ppeerrssoonnnnee qquueellccoonnqquuee ppoouurr llaaqquueellllee iill eesstt rreessppoonnssaabbllee nn’’aaiitt ccaauusséé ll’’iinneexxaaccttiittuuddee.. LLee tteexxttee ss’’aapppplliiqquuee àà llaa ttoottaalliittéé ddee ll’’aarrttiiccllee 3300 eett nnoonn aauuxx sseeuullss ppaarraaggrraapphheess ((bb)) eett ((cc)).. 2299.. LLee ppaarraaggrraapphhee 33 aa ééttéé oommiiss ppaarr ssuuiittee ddee llaa ddiissccuussssiioonn ccii--ddeessssuuss rreellaattiivvee aauu cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn ddee llaa ddiissppoossiittiioonn.. VVII.. FFaauussssee ddééccllaarraattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr aayyaanntt uunn ccaarraaccttèèrree ddéétteerrmmiinnaanntt ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3322,, aanncciieenn 2299 bbiiss)) 3300.. UUnnee nneettttee mmaajjoorriittéé ddeess ddééllééggaattiioonnss aa eexxpprriimméé ll’’aavviiss qquuee cceettttee ddiissppoossiittiioonn nn’’ééttaaiitt ppaass aacccceeppttaabbllee.. NNoommbbrree dd’’eennttrree eelllleess oonntt pprrooppoosséé qquu’’eellllee ssooiitt ssuupppprriimmééee aauu mmoottiiff qquu’’eellllee aappppaarraaîîtt ccoommmmee uunnee ddiissppoossiittiioonn aayyaanntt llee ccaarraaccttèèrree dd’’uunnee ssaannccttiioonn.. IIll nn’’eesstt ppaass eexxiiggéé ddee rreellaattiioonn ddee ccaauussaalliittéé eennttrree llaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn eett llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr llee rreettaarrdd ddee lliivvrraaiissoonn,, llaa ppeerrttee oouu ll’’eennddoommmmaaggeemmeenntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. OOnn aa ééggaalleemmeenntt ffaaiitt vvaallooiirr qquuee ss’’iill yy aa ppaarr eexxeemmppllee uunn rreettaarrdd eenn rraaiissoonn dd’’uunnee ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr aayyaanntt uunn ccaarraaccttèèrree ddéétteerrmmiinnaanntt,, iill ddééccoouullee ddééjjàà ddee ll’’aarrttiiccllee 1177 rreellaattiiff àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr qquuee ccee ddeerrnniieerr nn’’eenn eesstt ppaass rreessppoonnssaabbllee.. 3311.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss ssee ssoonntt pprroonnoonnccééeess eenn ffaavveeuurr ddee llaa ddiissppoossiittiioonn,, ll’’uunnee ddeess rraaiissoonnss ééttaanntt qquu’’iill eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt iimmppoorrttaanntt qquuee llee cchhaarrggeeuurr ffoouurrnniissssee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr ddeess iinnffoorrmmaattiioonn ccoorrrreecctteess eett qquuee ccee ddeerrnniieerr rriissqquuee ddee ssuubbiirr uunn pprrééjjuuddiiccee àà ccaauussee dd’’uunnee ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn aayyaanntt uunn ccaarraaccttèèrree ddéétteerrmmiinnaanntt.. OOnn ppoouurrrraaiitt ttoouutteeffooiiss ffaaiirree vvaallooiirr qquuee ccee ccaass eesstt ddééjjàà ccoouuvveerrtt ppaarr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ffoouurrnniittuurree dd’’iinnffoorrmmaattiioonnss iinneexxaacctteess àà ll’’aarrttiiccllee 3300,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr aauu ppaarraaggrraapphhee 22 pprrooppoosséé ooùù llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt ddee pplleeiinn ddrrooiitt eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess iinnffoorrmmaattiioonnss ffoouurrnniieess ppaarr llee cchhaarrggeeuurr.. VVIIII.. RRèègglleess ssppéécciiaalleess ccoonncceerrnnaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3333,, aanncciieenn 3300)) 3322.. LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ddééllééggaattiioonnss oonntt iinnddiiqquuéé qquu’’eelllleess pprrééfféérraaiieenntt qquu’’iill nn’’yy aaiitt ppaass ddee ddééffiinniittiioonn dduu ttoouutt oouu bbiieenn uunnee ddééffiinniittiioonn pplluuss ggéénnéérraallee eett pplluuss ssiimmppllee qquuee cceellllee qquuii eesstt pprrooppoossééee ddaannss llee ddooccuummeenntt AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..3399.. LLeess rraaiissoonnss
 10. 10. 10 A/CN.9/WG.III/WP.55 ddee nnee ppaass uuttiilliisseerr llaa ddééffiinniittiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess lliiééss aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess eett ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess ddee 11999966,, ((““CCoonnvveennttiioonn SSNNPPDD””)) ééttaaiieenntt qquuee cceettttee ddeerrnniièèrree rrééppoonndd àà uunn iinnttéérrêêtt ppuubblliicc,, àà ssaavvooiirr pprroottééggeerr ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt eett lleess ttiieerrss,, eett nnoonn àà uunn iinnttéérrêêtt pprriivvéé,, eett qquu’’uunnee ddééffiinniittiioonn tteecchhnniiqquuee ccoommmmee cceellllee--ccii ccoouurrtt ttoouujjoouurrss llee rriissqquuee dd’’êêttrree rraappiiddeemmeenntt ddééppaassssééee.. CCeeuuxx qquuii pprrééfféérraaiieenntt uunnee ddééffiinniittiioonn ggéénnéérraallee oonntt iinnddiiqquuéé qquu’’uunnee tteellllee ddééffiinniittiioonn rriissqquuaaiitt dd’’eemmppêêcchheerr lleess ttrriibbuunnaauuxx dd’’aapppplliiqquueerr ddiivveerrsseess iinntteerrpprrééttaattiioonnss ddee llaa nnoottiioonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eett ddee pprroommoouuvvooiirr ccee ffaaiissaanntt ll’’uunniiffoorrmmiittéé.. 3333.. DDaannss llee ddooccuummeenntt AA//CCNN..99//WWGG..IIIIII//WWPP..5566,, llee SSeeccrrééttaarriiaatt aa pprrooppoosséé uunnee ddééffiinniittiioonn pplluuss ggéénnéérraallee aauu ppaarraaggrraapphhee 11 dduu pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3333.. AAuuxx ppaarraaggrraapphheess 22 eett 33 iill eesstt iinnddiiqquuéé qquuee llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt mmaarrqquueerr eett ééttiiqquueetteerr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eett qquu’’iill aa ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’iinnffoorrmmeerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee llaa nnaattuurree oouu ddee llaa ddaannggeerroossiittéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. SSii llee cchhaarrggeeuurr nnee llee ffaaiitt ppaass,, iill eesstt rreessppoonnssaabbllee ddee pplleeiinn ddrrooiitt ddee llaa ppeerrttee,, dduu ddoommmmaaggee,, dduu rreettaarrdd eett ddeess ddééppeennsseess rrééssuullttaanntt ddiirreecctteemmeenntt oouu iinnddiirreecctteemmeenntt dd’’uunn tteell mmaannqquueemmeenntt.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’oobblliiggaattiioonn dd’’iinnffoorrmmeerr,, llee cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt rreessppoonnssaabbllee qquuee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’aa ppaass aauuttrreemmeenntt ccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa ddaannggeerroossiittéé ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. VVIIIIII.. AAcccceeppttaattiioonn ddeess ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3344,, aanncciieenn 3311)) 3344.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt eexxpprriimméé ll’’aavviiss qquuee llaa ddiissppoossiittiioonn ddeevvrraaiitt êêttrree ssuupppprriimmééee,, aauu mmoottiiff qquuee llee cchhaappiittrree ddeevvrraaiitt rrééggiirr uunniiqquueemmeenntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennttrree llee ttrraannssppoorrtteeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr eett qquuee llaa qquueessttiioonn ddee llaa ppoossiittiioonn dduu vveennddeeuurr ffrraannccoo bboorrdd oouu «« FFOOBB »» nnee rreellèèvvee ppaass dd’’uunnee ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess,, mmaaiiss pplluuttôôtt dd’’uunnee ccoonnvveennttiioonn ssuurr llaa vveennttee ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. 3355.. UUnnee mmaajjoorriittéé ddee ddééllééggaattiioonnss aa nnééaannmmooiinnss ddééccllaarréé qquu’’eellllee pprrééfféérraaiitt qquuee ssooiitt iinncclluussee uunnee rrèèggllee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu vveennddeeuurr FFOOBB,, qquuii sseerraa ttrrèèss ssoouuvveenntt llee cchhaarrggeeuurr eeffffeeccttiiff.. LLee pprroobbllèèmmee eesstt ccoonnssiiddéérréé ccoommmmee uunn pprroobbllèèmmee pprraattiiqquuee eett iill eesstt nnoottéé qquuee llaa rreellaattiioonn eennttrree llee vveennddeeuurr FFOOBB eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr nn’’eesstt ppaass ttrrèèss ccllaaiirr.. AAvveecc uunnee tteellllee rrèèggllee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurrrraa ddeemmaannddeerr ddiirreecctteemmeenntt rrééppaarraattiioonn aauu cchhaarrggeeuurr eeffffeeccttiiff eett ccee ddeerrnniieerr ppoouurrrraa uuttiilliisseerr lleess eexxoonnéérraattiioonnss pprréévvuueess ddaannss llee cchhaappiittrree ssuurr lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr.. SSii ll’’oonn eexxaammiinnee llaa ssiittuuaattiioonn aaccttuueellllee ddaannss ddee nnoommbbrreeuuxx ppaayyss,, cceettttee qquueessttiioonn eesstt rrééggiiee ppaarr llee ddrrooiitt ggéénnéérraall ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé cciivviillee eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee..
 11. 11. 11 A/CN.9/WG.III/WP.55 3366.. QQuueellqquueess ddééllééggaattiioonnss oonntt ééggaalleemmeenntt ddiissccuuttéé dduu lliibbeelllléé ddee llaa ddiissppoossiittiioonn.. LL’’uunnee dd’’eennttrree eelllleess ééttaaiitt dd’’aavviiss qquuee llee mmoott «« aacccceeppttee »» eesstt ttrroopp vvaagguuee ppaarr rraappppoorrtt àà ll’’aauuttrree mmoott pprrooppoosséé «« rreeççooiitt »» ””.. 3377.. UUnnee aauuttrree ddééllééggaattiioonn eesstt eenn ffaavveeuurr dd’’uunnee ddiissppoossiittiioonn sseelloonn llaaqquueellllee llee cchhaarrggeeuurr eeffffeeccttiiff sseerraa rreessppoonnssaabbllee «« aacccceeppttee »» dd’’êêttrree ddééssiiggnnééee ccoommmmee llee cchhaarrggeeuurr ddaannss lleess ddoonnnnééeess dduu ccoonnttrraatt.. LLaa ppeerrssoonnnnee ccoonnssiiddéérrééee ccoommmmee ééttaanntt llee cchhaarrggeeuurr aauurraa aauussssii llaa ppoossssiibbiilliittéé dd’’êêttrree ddééggaaggééee ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ssii eellllee pprroouuvvee qquu’’eellllee nn’’eesstt ppaass llee cchhaarrggeeuurr eenn iinnddiiqquuaanntt qquuii eesstt rrééeelllleemmeenntt llee cchhaarrggeeuurr.. 3388.. CCeerrttaaiinneess ddééllééggaattiioonnss oonntt ééggaalleemmeenntt iinnddiiqquuéé qquu’’eelllleess ssoouuhhaaiitteerraaiieenntt vvooiirr uunnee ddiissppoossiittiioonn eexxpplliicciittee éénnoonnççaanntt qquuee llee cchhaarrggeeuurr eett llee cchhaarrggeeuurr eeffffeeccttiiff ssoonntt ssoolliiddaaiirreemmeenntt rreessppoonnssaabblleess.. UUnnee ddééllééggaattiioonn aa nnééaannmmooiinnss eexxpprriimméé ll’’aavviiss qquuee ddaannss llaa mmeessuurree ooùù llee cchhaarrggeeuurr eeffffeeccttiiff ééttaaiitt rreessppoonnssaabbllee,, llee cchhaarrggeeuurr ccoonnttrraaccttuueell ddeevvrraaiitt êêttrree ddééggaaggéé ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. CCee ppooiinntt ddee vvuuee sseemmbbllee ssee jjuussttiiffiieerr ppaarr llee ffaaiitt qquuee ddaannss llee ccaass ccoonnttrraaiirree llee ttrraannssppoorrtteeuurr ssee ttrroouuvveerraaiitt ddaannss uunnee mmeeiilllleeuurree ppoossiittiioonn qquuee ddaannss llee ccaass dd’’uunnee eexxppééddiittiioonn eenn vveerrttuu dd’’uunnee vveennttee «« ccooûûtt,, aassssuurraannccee,, ffrreett »»,, oouu «« CCAAFF »» ddaannss llaaqquueellllee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppeeuutt ddeemmaannddeerr rrééppaarraattiioonn aauu sseeuull cchhaarrggeeuurr ((cc’’eesstt--àà--ddiirree aauu vveennddeeuurr ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee vveennttee)),, eett nnoonn aauu ddeessttiinnaattaaiirree ((cc’’eesstt--àà--ddiirree ll’’aacchheetteeuurr ddaannss llee ccoonnttrraatt ddee vveennttee)).. 3399.. SSuurr llaa bbaassee ddee llaa ddiissccuussssiioonn ccii--ddeessssuuss,, llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr llee tteexxttee ssuuiivvaanntt :: 11.. SSii uunnee ppeerrssoonnnnee iiddeennttiiffiiééee ccoommmmee «« cchhaarrggeeuurr »» ddaannss lleess ddoonnnnééeess dduu ccoonnttrraatt,, bbiieenn qquuee nn’’ééttaanntt ppaass llee cchhaarrggeeuurr tteell qquuee ddééffiinnii ll’’aarrttiiccllee 11 hh)),, rreeççooiitt llee ddooccuummeenntt ddee ttrraannssppoorrtt oouu ll’’eennrreeggiissttrreemmeenntt éélleeccttrroonniiqquuee,, eellllee aa)) eesstt ssoouummiissee aauuxx rreessppoonnssaabbiilliittééss eett oobblliiggaattiioonnss qquuii iinnccoommbbeenntt aauu cchhaarrggeeuurr eenn vveerrttuu dduu pprréésseenntt cchhaappiittrree eett ddee ll’’aarrttiiccllee 5599,, eett bb)) bbéénnééffiicciiee ddeess ddrrooiittss eett eexxoonnéérraattiioonnss rreeccoonnnnuuss aauu cchhaarrggeeuurr ppaarr llee pprréésseenntt cchhaappiittrree eett llee cchhaappiittrree 1144.. 22.. LLee ppaarraaggrraapphhee 11 dduu pprréésseenntt aarrttiiccllee nn’’aaffffeeccttee ppaass lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss,, oobblliiggaattiioonnss,, ddrrooiittss oouu eexxoonnéérraattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr.. IIXX.. RReessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr dduu ffaaiitt dd’’aauuttrruuii ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3355,, aanncciieenn 3322)) 4400.. LLaa mmaajjoorriittéé ddeess ddééllééggaattiioonnss aappppuuiiee cceett aarrttiiccllee.. UUnnee ddééllééggaattiioonn,, cceeppeennddaanntt,, eessttiimmee qquu’’iill nn’’eesstt ppaass nnéécceessssaaiirree ddee ffaaiirree éécchhoo àà llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr eett qquuee cceettttee qquueessttiioonn ddeevvrraaiitt êêttrree llaaiissssééee aauu ddrrooiitt nnaattiioonnaall.. PPaarrmmii lleess ddééllééggaattiioonnss ffaavvoorraabblleess àà ll’’iinncclluussiioonn dd’’uunnee ddiissppoossiittiioonn
 12. 12. 12 A/CN.9/WG.III/WP.55 ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr dduu ffaaiitt dd’’aauuttrruuii,, qquueellqquueess--uunneess oonntt ffaaiitt ddeess ccoommmmeennttaaiirreess ssuurr llee lliibbeelllléé dduu tteexxttee.. LL’’uunnee aa eexxpprriimméé ll’’aavviiss qquuee llaa pprreemmiièèrree pphhrraassee ééttaaiitt rrééppééttiittiivvee.. DD’’aauuttrreess oonntt ccoonnssiiddéérréé qquu’’iill ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree dd’’éénnoonncceerr eexxpprreesssséémmeenntt qquuee llee cchhaarrggeeuurr nn’’ééttaaiitt ppaass rreessppoonnssaabbllee ddaannss lleess ccaass ooùù ll’’eexxééccuuttiioonn eesstt ddéélléégguuééee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu àà uunnee ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee dduu ccôôttéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr,, ppaarr eexxeemmppllee eenn vveerrttuu dd’’uunnee ccllaauussee «« ffrraannccoo cchhaarrggeemmeenntt eett ddéécchhaarrggeemmeenntt ((ccaarrggaaiissoonn aarrrriimmééee)).. 4411.. SSuurr llaa bbaassee ddee llaa ddiissccuussssiioonn ccii--ddeessssuuss,, llee GGrroouuppee ddee ttrraavvaaiill ssoouuhhaaiitteerraa ppeeuutt--êêttrree eexxaammiinneerr llee tteexxttee ssuuiivvaanntt :: 11.. LLee cchhaarrggeeuurr rrééppoonndd ddeess aacctteess eett oommiissssiioonnss ddee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee,, yy ccoommpprriiss ddee sseess ssoouuss--ttrraaiittaannttss,, eemmppllooyyééss eett mmaannddaattaaiirreess,, àà qquuii iill aa ddéélléégguuéé ll’’eexxééccuuttiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss lluuii iinnccoommbbaanntt eenn vveerrttuu dduu pprréésseenntt cchhaappiittrree,, ccoommmmee ss’’iill ss’’aaggiissssaaiitt ddee sseess pprroopprreess aacctteess oouu oommiissssiioonnss.. LLee cchhaarrggeeuurr nn’’eesstt tteennuu rreessppoonnssaabbllee eenn vveerrttuu dduu pprréésseenntt aarrttiiccllee qquuee lloorrssqquuee llaa ppeerrssoonnnnee ccoonncceerrnnééee aa ccoommmmiiss ll’’aaccttee oouu ll’’oommiissssiioonn ddaannss ll’’eexxeerrcciiccee ddee sseess ffoonnccttiioonnss ddee ssoouuss--ttrraaiittaanntt,,dd’’ eemmppllooyyéé oouu ddee mmaannddaattaaiirree.. 22 NNoonnoobbssttaanntt llee ppaarraaggrraapphhee 11 llee cchhaarrggeeuurr nnee rrééppoonndd ppaass ddeess aacctteess eett oommiissssiioonnss dduu ttrraannssppoorrtteeuurr oouu dd’’uunnee ppaarrttiiee eexxééccuuttaannttee dduu ccôôttéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr àà llaaqquueellllee iill aa ddéélléégguuéé ll’’eexxééccuuttiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss lluuii iinnccoommbbaanntt eenn vveerrttuu dduu pprréésseenntt cchhaappiittrree.. XX.. CCeessssaattiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ((pprroojjeett dd’’aarrttiiccllee 3366,, aanncciieenn 4433((22)))) 4422.. CCeett aarrttiiccllee nn’’aa ppaass ééttéé ttrraaiittéé ddaannss llee qquueessttiioonnnnaaiirree ccaarr iill ffiigguurraaiitt pprrééccééddeemmmmeenntt ddaannss llee cchhaappiittrree 99 ssuurr llee ffrreett,, qquuii aa ééttéé ssuupppprriimméé.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’aarrttiiccllee 3366 ddooiivveenntt êêttrree rreevvuueess eenn lliiaaiissoonn aavveecc ll’’aarrttiiccllee 9944.. IIll sseemmbbllee qquuee ll’’aarrttiiccllee 3366 ssooiitt ddééjjàà ccoouuvveerrtt ppaarr llee ppaarraaggrraapphhee 22 ddee ll’’aarrttiiccllee 9944,, qquuii rrééggiitt ddee ffaaççoonn iimmppéérraattiivvee lleess rreessppoonnssaabbiilliittééss dduu cchhaarrggeeuurr eett ddeess ppeerrssoonnnneess vviissééeess àà ll’’aarrttiiccllee 3344.. SSii llee tteexxttee dduu ppaarraaggrraapphhee 22 ddee ll’’aarrttiiccllee 9944 eesstt ssuupppprriimméé uullttéérriieeuurreemmeenntt ((iill ffiigguurree aaccttuueelllleemmeenntt eennttrree ccrroocchheettss)),, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee ll’’aarrttiiccllee 3344 ccoonnttrreeddiirraaiieenntt llee pprriinncciippee dduu ppaarraaggrraapphhee 11 ddee ll’’aarrttiiccllee 9944 ((lliirree ee ccoonnttrraarriioo)) àà ssaavvooiirr qquu’’iill eesstt ppoossssiibbllee ddee ss’’eenntteennddrree ssuurr ddeess ccoonnddiittiioonnss pplluuss ffaavvoorraabblleess ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr..

×