Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
AACCTTUUAALLIITTEESS ____
•• LLaa fflloottttee ddee ll''EEnnttrreepprriissee nnaattiioonnaallee ddee ttrraannssppoorrtt mm...
PPrréévvuu ppoouurr eeffffeeccttuueerr uunnee cceennttaaiinnee ddee vvooyyaaggeess eennttrree llee ppoorrtt dd''OOrraann e...
""LLeess ppoorrttss dd''AAllggeerr,, OOrraann eett CCoonnssttaannttiinnee :: mmiissssiioonn ddee ddééccoouuvveerrttee ddee...
iinnffrraassttrruuccttuurreess ppoorrttuuaaiirreess.. CC''eesstt llee ccaass dduu ppoorrtt dd''AAllggeerr.. DDuurraanntt c...
RRaacchhaatt ddee 4499%% dduu ccaappiittaall ddee llaa
CCNNAANN..
LLee CCoonnsseeiill ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ddee...
ssaaoouuddiieenn PPhhaarraaoonn//CCttii,, ssppéécciiaalliisséé ddaannss llaa pprroodduuccttiioonn eett llee ttrraannssppoo...
mmooyyeenn ddee ffeeeeddeerrss CCMMAA CCGGMM aassssuurraanntt aaiinnssii ddeess ddééllaaiiss dd''aacchheemmiinneemmeenntt ...
•• EExxppllooiittaattiioonn dd''uunn tteerrmmiinnaall vvrraaqquuiieerr..
•• GGeessttiioonn dd''uunn tteerrmmiinnaall àà cc...
55.. MMaaiinntteennaannccee eett rrééppaarraattiioonn nnaavvaalleess::
•• MMaaiinntteennaannccee eett eennttrreettiieenn d...
EE--mmaaiill :: ccssttmm--ddzz@@ccssttmm--ddzz..ccoomm
wwwwww..ccssttmm--ddzz..ccoomm
BBIIEENNVVEENNUUEE SSUURR LLEE SSIIT...
PPuubblliiqquuee ccoonncceerrnnéé::
•• PPeerrssoonnnneell ddeess EEnnttrreepprriisseess EEccoonnoommiiqquueess cchhaarrggé...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cstm _ actualités maritimes

477 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cstm _ actualités maritimes

 1. 1. AACCTTUUAALLIITTEESS ____ •• LLaa fflloottttee ddee ll''EEnnttrreepprriissee nnaattiioonnaallee ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee vvooyyaaggeeuurrss,, ((EENNTTMMVV)) sseerraa rreennffoorrccééee ppaarr llee nnaavviirree «« FFaannttaassiiaa »».. •• SSéémmiinnaaiirree ssuurr lleess ppoorrttss aallggéérriieennss dduu 1166 aauu 2277 aavvrriill 22000077,, LL’’hheeuurree eesstt aauuxx aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr.. •• RRAACCHHAATT DDEE 4499%% DDUU CCAAPPIITTAALL DDEE LLAA CCNNAANN.. •• CCMMAA CCGGMM llaannccee uunn nnoouuvveeaauu sseerrvviiccee eennttrree ll''AAssiiee eett ll''AAffrriiqquuee dduu NNoorrdd.. LLaa fflloottttee ddee ll''EEnnttrreepprriissee nnaattiioonnaallee ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee vvooyyaaggeeuurrss ((EENNTTMMVV)),, sseerraa rreennffoorrccééee ppaarr llee nnaavviirree ""FFaannttaassiiaa""
 2. 2. PPrréévvuu ppoouurr eeffffeeccttuueerr uunnee cceennttaaiinnee ddee vvooyyaaggeess eennttrree llee ppoorrtt dd''OOrraann eett cceelluuii dd''AAlliiccaannttee eenn EEssppaaggnnee,, ccee bbaatteeaauu aa uunnee ccaappaacciittéé dd''aaccccuueeiill ddee 11110000 ppaassssaaggeerrss eett 336600 vvooiittuurreess.. IIll vviieennddrraa rreennffoorrcceerr llaa fflloottttee ddee llaa ccoommppaaggnniiee ccoommppoossééee ddééjjàà ddee ttrrooiiss nnaavviirreess :: "" AAllggeerr IIII "" aavveecc uunnee ccaappaacciittéé dd''aaccccuueeiill ddee 11330000 ppaassssaaggeerrss eett 330000 vvééhhiiccuulleess,, "" TTaassssiillii IIII "" aavveecc 11330000 ppaassssaaggeerrss eett 330000 vvééhhiiccuulleess eett eennffiinn "" RRiivviieerraa "" aavveecc 11110000 ppaassssaaggeerrss eett 330000 vvééhhiiccuulleess,, iinnddiiqquuee tt--oonn.. AA ttrraavveerrss cceettttee ooppéérraattiioonn,, ll''EENNTTMMVV ss''eennggaaggee aaiinnssii àà rrééppoonnddrree aauuxx aatttteenntteess ddee ssaa cclliieennttèèllee.. TToouujjoouurrss ddaannss llee ssoouuccii ddee ssaattiissffaaiirree llee cclliieenntt,, ll''EEnnttrreepprriissee nnaattiioonnaallee ddeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess aassssuurree uunn sseerrvviiccee ddeess ssttaaggeess ddee ffoorrmmaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell,, àà tteerrrree eett nnaavviiggaanntt.. OOnn aannnnoonnccee mmêêmmee uunn pprroocchhaaiinn aamméénnaaggeemmeenntt dd''uunnee aaggeennccee ccoommmmeerrcciiaallee aauu nniivveeaauu dduu ppoorrtt dd''OOrraann ppoouurr pprreennddrree eenn cchhaarrggee llaa cclliieennttèèllee.. AA nnootteerr,, ééggaalleemmeenntt,, qquuee ddeess ttrraavvaauuxx dd''aamméénnaaggeemmeenntt ssoonntt eenn ccoouurrss aauuxx qquuaaiiss "" CCaassaabbllaannccaa "" eett "" CCoonnaakkrryy "".. LL''oobbjjeeccttiiff eesstt dd''aassssuurreerr,, aauuxx nnaavviirreess,, ll''ooppéérraattiioonn dd''aaccccoossttaaggee ddaannss ddee bboonnnneess ccoonnddiittiioonnss.. IIll ffaauutt ssaavvooiirr,, ppaarr aaiilllleeuurrss,, qquu''aavveecc sseess cciinnqq nnaavviirreess ddoonntt ddeeuuxx aaffffrrééttééss,, AAllggéérriiee FFeerrrriieess,, eeffffeeccttuuee,, eenn mmooyyeennnnee 990000 ttrraavveerrssééeess ppaarr aann,, aavveecc uunn ppeerrssoonnnneell pprrooffeessssiioonnnneell,, uunn sseerrvviiccee eeffffiiccaaccee,, ddeess pprreessttaattiioonnss ppeerrffoorrmmaanntteess eett uunn ssoouurriirree ddee ttoouuss lleess jjoouurrss.. LL''EENNTTMMVV eennvviissaaggee dd''aassssuurreerr,, aauu ttoottaall,, cceett ééttéé,, llee ttrraannssppoorrtt ddee qquueellqquuee 4499 000000 vvééhhiiccuulleess ssuurr ll''eennsseemmbbllee ddee sseess ddeesssseerrtteess.. LL''éémmiissssiioonn ddee ttiittrreess ddee ppaassssaaggee eenn ddoouuaannee ppoouurrrraa,, ééggaalleemmeenntt,, ssee ffaaiirree àà bboorrdd.. UUnnee ccoommppaaggnniiee dd''aassssuurraannccee ffrraannççaaiissee,, AAGGFF,, aa ééttéé aaggrrééééee ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee nnaattiioonnaallee ppoouurr éémmeettttrree ddeess aatttteessttaattiioonnss dd''aassssuurraannccee àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess aauu pprrooffiitt ddeess vvooyyaaggeeuurrss ssee rreennddaanntt ddee ll''AAllggéérriiee vveerrss ll''EEuurrooppee.. AA ssoouulliiggnneerr eennffiinn qquu''eenn 22000055,, ll''EENNTTMMVV aa ooccccuuppéé "" uunnee ppoossiittiioonn ddee lleeaaddeerr "",, sseelloonn ssoonn pprreemmiieerr rreessppoonnssaabbllee,, aavveecc ddeess ppaarrttss ddee mmaarrcchhéé ddee 5544%% ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee vvooyyaaggeeuurrss eett ddee 5533%% ddaannss llee ttrraannssppoorrtt ddee vvééhhiiccuulleess,, ssuurr lleess lliiggnneess rreelliiaanntt lleess ppoorrttss dd''AAllggéérriiee àà cceeuuxx dd''EEssppaaggnnee eett ddee FFrraannccee.. SSéémmiinnaaiirree ssuurr lleess ppoorrttss aallggéérriieennss LL’’hheeuurree eesstt aauuxx aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr..
 3. 3. ""LLeess ppoorrttss dd''AAllggeerr,, OOrraann eett CCoonnssttaannttiinnee :: mmiissssiioonn ddee ddééccoouuvveerrttee ddeess tteecchhnnoollooggiieess"" eesstt llee tthhèèmmee dd''uunnee rreennccoonnttrree qquuii sseerraa ppaarrrraaiinnééee ppaarr ll''aaggeennccee UUBBIIFFrraannccee dduu 1166 aauu 2277 aavvrriill 22000077.. LLeess sseecctteeuurrss tteecchhnniiqquueess ccoonncceerrnnééss ppaarr cceettttee mmiissssiioonn ssoonntt llee ccoonnttrrôôllee ddee llaa nnaavviiggaattiioonn,, llaa lluuttttee ccoonnttrree llee tteerrrroorriissmmee vveennaanntt ddee llaa mmeerr,, llaa lluuttttee ccoonnttrree lleess ppoolllluuttiioonnss eett lleess ttrraaffiiccss eett ll''iimmmmiiggrraattiioonn ccllaannddeessttiinnee.. LLaa ccaarraaccttéérriissaattiioonn eett llaa ggeessttiioonn ddeess rriissqquueess eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx aaiinnssii qquuee llaa pprréévveennttiioonn eett llaa ggeessttiioonn ddeess aacccciiddeennttss eett ccaattaassttrroopphheess ssoonntt ééggaalleemmeenntt iinnssccrriitteess aauu mmeennuu ddee cceettttee rreennccoonnttrree,, ssaannss ppoouurr aauuttaanntt oouubblliieerr ddeeuuxx aauuttrreess tthhèèmmeess aauussssii iimmppoorrttaannttss qquuee lleess pprreemmiieerrss,, àà ssaavvooiirr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee eett ll''éérroossiioonn ppoorrttuuaaiirree.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee sseecctteeuurr ppoorrttuuaaiirree aallggéérriieenn eesstt uunn mmaarrcchhéé ssppéécciiffiiqquuee eenn pphhaassee ddee mmooddeerrnniissaattiioonn.. LLeess ppaarrtteennaaiirreess ééttrraannggeerrss ssoonntt ccoonnsscciieennttss ddee llaa nnéécceessssiittéé ddee ss''iinnttrroodduuiirree ssuurr llee mmaarrcchhéé ddeess tteecchhnnoollooggiieess ppoorrttuuaaiirreess àà ttrraavveerrss nnoottaammmmeenntt llaa ccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ppeerrssppeeccttiivveess eett ooppppoorrttuunniittééss ooffffeerrtteess.. CCoonnsscciieennttss dduu rrôôllee ddeess ttrraannssppoorrttss eenn ttaanntt qquu''iinnssttrruummeenntt ddee ccoohhééssiioonn eett ddee ddéévveellooppppeemmeenntt hhaarrmmoonniieeuuxx eett ccoommmmee pprréélluuddee àà llaa mmiissee eenn ppllaaccee dd''uunn eessppaaccee ééccoonnoommiiqquuee vviiaabbllee,, lleess ppoouuvvooiirrss ppuubblliiccss tteenntteenntt ddee ffaaiirree ddee llaa ggeessttiioonn ddeess ppoorrttss uunnee pprriioorriittéé.. AA ll''hheeuurree ddeess aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr,, iill eesstt tteemmppss,, ppoouurr ll''AAllggéérriiee,, ddee vvooiirr ll''ééttaatt ddeess lliieeuuxx ddee sseess ppoorrttss eett ddee ssoonn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. EEtt cceellaa,, aaffiinn ddee ccoonnttrriibbuueerr eeffffiiccaacceemmeenntt àà llaa ccrrooiissssaannccee eett aauu ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess sseerrvviicceess.. LLeess ppoorrttss aallggéérriieennss ssoonntt,, aauujjoouurrdd''hhuuii,, àà llaa rreecchheerrcchhee ddee ppaarrtteennaaiirreess ééttrraannggeerrss aayyaanntt uunn ssaavvooiirr--ffaaiirree eett ddeess ééqquuiippeemmeennttss eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn eett ddee mmaannaaggeemmeenntt ddeess
 4. 4. iinnffrraassttrruuccttuurreess ppoorrttuuaaiirreess.. CC''eesstt llee ccaass dduu ppoorrtt dd''AAllggeerr.. DDuurraanntt cceess ddeeuuxx ddeerrnniièèrreess aannnnééeess,, uunnee aatttteennttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree eesstt aaccccoorrddééee aauu sseecctteeuurr ppoorrttuuaaiirree ttrraannss-- mmaagghhrréébbiinn eett mmééddiitteerrrraannééeenn.. UUnnee ddéémmaarrcchhee pprrôônnééee ddaannss llee ccaaddrree ddeess rreeggrroouuppeemmeennttss rrééggiioonnaauuxx.. TToouutteeffooiiss,, ll''iinnttéérrêêtt mmaanniiffeessttéé ppaarr lleess EEttaattss mmeemmbbrreess ddee ll''UUMMAA aauu ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, nn''eesstt ppaarrttaaggéé qquuee ppaarrttiieelllleemmeenntt ppaarr llaa CCoommmmiissssiioonn eeuurrooppééeennnnee qquuii eennccoouurraaggee llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess rréésseeaauuxx ssee ssiittuuaanntt ddaannss llee pprroolloonnggeemmeenntt ddeess rréésseeaauuxx eeuurrooppééeennss,, mmaattéérriiaalliissééss ppaarr lleess aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr.. CC''eesstt uunnee vviissiioonn ttrruuqquuééee àà pplluussiieeuurrss ttiittrreess.. DD''aabboorrdd,, llee ttrraannssppoorrtt eesstt uunn mmooyyeenn dd''aacchheemmiinneemmeenntt ddee ppeerrssoonnnneess eett ddee mmaarrcchhaannddiisseess dd''uunnee oorriiggiinnee àà uunnee ddeessttiinnaattiioonn eett ppaarr ccoonnssééqquueennccee ttoouuttee aamméélliioorraattiioonn ddooiitt êêttrree ooppéérrééee ddee bboouutt eenn bboouutt,, ccee qquuii ccoonndduuiitt iinnddéénniiaabblleemmeenntt aauu ddéévveellooppppeemmeenntt iinnttééggrréé dduu ttrraannssppoorrtt ddaannss lleess ppaayyss ddee ll''UUMMAA eett aauuxx ffaacciilliittaattiioonnss ddaannss lleess pprrooccéédduurreess aaddmmiinniissttrraattiivveess eett ddoouuaanniièèrreess aauu nnoorrdd ccoommmmee aauu ssuudd ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee.. EEnnffiinn,, lleess ppaayyss eeuurrooppééeennss aauurraaiieenntt ttoouutt iinnttéérrêêtt àà ccoonnssiiddéérreerr lleess ppaayyss nnoorrdd--aaffrriiccaaiinnss ccoommmmee llaa bbaassee aarrrriièèrree ddee ll''EEuurrooppee eenn yy ddééllooccaalliissaanntt ddeess iinndduussttrriieess qquuii ddeemmaannddeenntt uunnee mmaaiinn dd''œœuuvvrree qquuaalliiffiiééee eett rreellaattiivveemmeenntt bboonn mmaarrcchhéé eett uuttiilliissaanntt ddeess ssyyssttèèmmeess ddee ttrraannssppoorrttss ppeerrffoorrmmaannttss eett hhaauutteemmeenntt ccoommppééttiittiiffss,, ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ppoouurr lleeuurrss pprroopprreess bbeessooiinnss eett cceeuuxx ddeess aauuttrreess ppaayyss aarraabbeess eett aaffrriiccaaiinnss.. PPoouurr rreevveenniirr aauuxx ppoorrttss aallggéérriieennss,, iill eexxiissttee ddeess eexxeemmpplleess ééddiiffiiaannttss eenn mmaattiièèrree ddee bboonnnnee ggeessttiioonn eett ddee ppeerrffoorrmmaannccee.. EEnn eeffffeett,, llee ppoorrtt ddee BBééjjaaïïaa,, ppaarr eexxeemmppllee,, ffiigguurree ppaarrmmii lleess ppoorrttss lleess pplluuss ppeerrffoorrmmaannttss eenn MMééddiitteerrrraannééee.. OOppéérraattiioonnnneell ddeeppuuiiss jjuuiinn 22000055,, llee tteerrmmiinnaall ddee BBééjjaaïïaa eemmppllooiiee qquueellqquuee 330000 ppeerrssoonnnneess ddoonntt ddee jjeeuunneess uunniivveerrssiittaaiirreess aauuxx ddeeuuxx--ttiieerrss.. CCee ppoorrtt ttrraaiittee eenn mmooyyeennnnee 2255 ccoonntteenneeuurrss ppaarr hheeuurree,, ccee qquuii eesstt ccoommppaarraabbllee aauu rryytthhmmee ddeess ppoorrttss mmééddiitteerrrraannééeennss lleess pplluuss ddéévveellooppppééss ccoommmmee cceeuuxx ddee BBaarrcceelloonnee ((EEssppaaggnnee)),, ddee FFooss--ssuurr--MMeerr ((FFrraannccee)),, ddee GGiiooiiaa TTaauurroo eett ddee GGêênneess ((IIttaalliiee)) -- qquuii ttrraaiitteenntt ttoouuss eennttrree 2255 eett 3300 ccoonntteenneeuurrss ppaarr hheeuurree.. DDééppaassssaanntt,, ddee llooiinn,, llee rryytthhmmee ddee ttrraaiitteemmeenntt ddee ssoonn vvooiissiinn aallggéérrooiiss ((ddee 88 àà 99 ccoonntteenneeuurrss ppaarr hheeuurree)),, lleess ppeerrffoorrmmaanncceess ccoommppééttiittiivveess dduu ppoorrtt ddee BBééjjaaïïaa oonntt aatttteeiinntt ccee sseeuuiill ggrrââccee aauu ppaarrtteennaarriiaatt aallggéérroo-- ssiinnggaappoouurriieenn ccoonncclluu eenn 22000044 aavveecc llee ggééaanntt PPoorrtteekk ssppéécciiaalliisséé ddaannss llaa ccoonncceeppttiioonn,, llaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett llaa ggeessttiioonn ddeess tteerrmmiinnaauuxx mmaarriinnss.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, ll''eexxeemmppllee ddee BBééjjaaïïaa rreessttee iissoolléé eett nn''aa ppaass ééttéé ssuuiivvii ppaarr ttoouuss lleess ppoorrttss aallggéérriieennss ooùù iill rreessttee bbeeaauuccoouupp àà ffaaiirree aaffiinn ddee pprréésseenntteerr ddeess sseerrvviicceess ppoouuvvaanntt rriivvaalliisseerr aavveecc llaa ccoonnccuurrrreennccee tteerrrriibbllee qquuii sséévviitt eenn MMééddiitteerrrraannééee.. CCeettttee mmeerr,, qquuii rreepprréésseennttee sseeuulleemmeenntt 11%% ddeess eeaauuxx ddee llaa ppllaannèèttee,, aassssuurree llee ppaassssaaggee ddee 3300%% dduu ffrreett,, cc''eesstt ddiirree ll''iimmppoorrttaannccee ddee pprreennddrree eenn cchhaarrggee ccee sseecctteeuurr ééccoonnoommiiqquuee,, ddee llee mmooddeerrnniisseerr eett dd''aamméélliioorreerr sseess ppeerrffoorrmmaanncceess.. ""LLaa mmooddeerrnniissaattiioonn ddeess ppoorrttss aallggéérriieennss aaffiinn qquu''iillss ppuuiisssseenntt ddeemmaaiinn ffaaiirree ffaaccee àà llaa rruuddee ccoonnccuurrrreennccee qquuee ssee lliivvrreenntt aaccttuueelllleemmeenntt lleess ppoorrttss ddee llaa rrééggiioonn eesstt iinnddiissppeennssaabbllee"",, aaffffiirrmmeerroonntt ddeess eexxppeerrttss.. ""LLeess eennjjeeuuxx ssoonntt éénnoorrmmeess eett ttoouutt rreettaarrdd ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppoouurrrraaiitt ss''aavvéérreerr pprrééjjuuddiicciiaabbllee"",, aavveerrttiisssseenntt ddeess eexxppeerrttss aallggéérriieennss eett ééttrraannggeerrss.. AAbboorrddaanntt llee tthhèèmmee ddeess aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr qquuii ffoonnccttiioonnnneenntt aaddmmiirraabblleemmeenntt eennttrree BBaarrcceelloonnee eett GGêênneess eett ppoouurrrraaiieenntt sseerrvviirr dd''eexxeemmppllee ppoouurr llaa rriivvee ssuudd ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee,, ddeess eexxppeerrttss pprrééccoonniisseenntt uunn aavveenniirr rraaddiieeuuxx ppoouurr lleess ppoorrttss ddee DDjjeenn DDjjeenn eett cceelluuii ddee TTaannggeerr aauu MMaarroocc,, ddee ppaarr lleeuurrss ppootteennttiiaalliittééss eett lleeuurrss ppoossiittiioonnnneemmeennttss ggééoossttrraattééggiiqquueess,, qquuii ppoouurrrraaiieenntt sseerrvviirr ddee ""ppôôlleess àà cceess ffuuttuurreess aauuttoorroouutteess ddee llaa mmeerr qquuii rreelliieerroonntt llee ssuudd eett llee nnoorrdd ddee llaa MMééddiitteerrrraannééee""..
 5. 5. RRaacchhaatt ddee 4499%% dduu ccaappiittaall ddee llaa CCNNAANN.. LLee CCoonnsseeiill ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ddee ll’’EEttaatt ((CCPPEE)),, ssttaattuuaanntt ssuurr llaa rreessttrruuccttuurraattiioonn ddee CCnnaann GGrroouupp,, aa ddéécciiddéé ll’’oouuvveerrttuurree dduu ccaappiittaall ddee CCnnaann NNoorrdd àà hhaauutteeuurr ddee 4499 %% ppoouurr llee ggrroouuppee ffrraannççaaiiss GGooffaasstt--AAiiggllee AAzzuurr,, eett ddee 22%% ppoouurr llaa ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee ddee nnaattiioonnaalliittéé aallggéérriieennnnee,, AArreezzkkii IIddjjeerroouuiiddeennee,, aa iinnddiiqquuéé hhiieerr uunn ccoommmmuunniiqquuéé ddee CCnnaann GGrroouupp.. RRaappppeelloonnss qquuee cceettttee ddéécciissiioonn iinntteerrvviieenntt iinn eexxttrreemmiiss aavvaanntt llee rreettrraaiitt dduu ggrroouuppee GGooFFaasstt ddee cceett aaccccoorrdd ddee rraacchhaatt.. EEnn eeffffeett,, ddaannss ssoonn rréécceenntt ppaassssaaggee aauu ffoorruumm EEll MMoouuddjjaahhiidd,, llee PP--DDGG ddee llaa ccoommppaaggnniiee aaéérriieennnnee ffrraannççaaiissee AAiiggllee AAzzuurr aa mmeennaaccéé ddee rreettiirreerr ssaa ppaarrttiicciippaattiioonn ««ddéébbuutt mmaaii»» dduu ccaappiittaall ddee llaa CCNNAANN--MMaagghhrreebb LLiinneess,, ssii eellllee nn’’oobbttiieenntt ppaass lleess aauuttoorriissaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess àà ll’’eennttrrééee eenn aaccttiivviittéé ddee ccee ppaarrtteennaarriiaatt.. ««SSii dd’’iiccii llee 22 mmaaii pprroocchhaaiinn,, nnoouuss nn’’aavvoonnss ppaass rreeççuu ll’’aauuttoorriissaattiioonn ddaannss llee ccaaddrree ddee nnoottrree ppaarrtteennaarriiaatt aavveecc CCNNAANN--MMaagghhrreebb LLiinneess,, nnoouuss nnoouuss rreettiirreerroonnss eett nnoouuss nnee ppoouurrrroonnss ppaass oouuvvrriirr lleess rréésseerrvvaattiioonnss aauuxx ppaassssaaggeerrss»»,, aa aavveerrttii AArreezzkkii IIddjjeerroouuiiddèènnee.. CC’’eesstt eenn mmaarrss ddeerrnniieerr àà ppeeiinnee qquuee llee CCoonnsseeiill ddeess ppaarrttiicciippaattiioonnss ddee ll’’EEttaatt ((CCPPEE)) aa ddoonnnnéé ssoonn aaccccoorrdd ppoouurr uunnee pprriissee ddee ppaarrttiicciippaattiioonn ppaarr AAiiggllee AAzzuurr ddee 4499%% dduu ccaappiittaall ddee llaa CCNNAANN--MMaagghhrreebb LLiinneess,, uunnee ffiilliiaallee vvooyyaaggeeuurrss ddee llaa CCNNAANN.. ««AAuujjoouurrdd’’hhuuii,, ooffffiicciieelllleemmeenntt,, nnoouuss nnee ppoouuvvoonnss ppaass llaanncceerr cceess rréésseerrvvaattiioonnss»»,, aa--tt--iill aajjoouuttéé eenn aaccccuussaanntt llaa ««bbuurreeaauuccrraattiiee»» dd’’êêttrree ddeerrrriièèrree ccee ««bbllooccaaggee»».. MM.. IIddjjeerroouuiiddèènnee aa rreelleevvéé qquuee ddaannss ccee ccaass,, ««lleess 440000 ssaallaarriiééss ddee MMaagghhrreebb LLiinneess ssee rreettrroouuvveerroonntt aauu cchhôômmaaggee ssaacchhaanntt qquuee llaa pprreemmiièèrree ddeesssseerrttee eesstt pprréévvuuee ppoouurr llaa mmii--jjuuiinn»».. LLee CCPPEE aa ééggaalleemmeenntt ddéécciiddéé aauu ccoouurrss ddee llaa 7755ee sseessssiioonn pprrééssiiddééee ppaarr llee CChheeff dduu ggoouuvveerrnneemmeenntt AAbbddeellaazziizz BBeekkhhaaddeemm,, ll’’oouuvveerrttuurree dduu ccaappiittaall ddee CCnnaann MMeedd àà ccoonnccuurrrreennccee ddee 4499%% ppoouurr llee ggrroouuppee iittaalliieenn DDaarriioo PPeerriioollii,, aajjoouuttee llaa mmêêmmee ssoouurrccee.. LLee ggrroouuppee CCnnaann rreessttee mmaajjoorriittaaiirree aavveecc 5511%% ddeess ppaarrttss ssoocciiaalleess mmaaiiss ccoonnffiiee llee mmaannaaggeemmeenntt àà ssoonn ppaarrtteennaaiirree.. CCoonncceerrnnaanntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee ccaarrggaaiissoonnss hhoommooggèènneess,, llee CCPPEE aa ddoonnnnéé ssoonn aaccccoorrdd ppoouurr llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunnee ssoocciiééttéé ddee ddrrooiitt aallggéérriieenn àà ccaappiittaauuxx mmiixxtteess aavveecc llee ggrroouuppee jjoorrddaann--
 6. 6. ssaaoouuddiieenn PPhhaarraaoonn//CCttii,, ssppéécciiaalliisséé ddaannss llaa pprroodduuccttiioonn eett llee ttrraannssppoorrtt ddee cciimmeenntt.. LLee ccaappiittaall ddee cceettttee ssoocciiééttéé ddéénnoommmmééee ««IInntteerrnnaattiioonnaallee BBuullkk CCaarrrriieerrss»» eesstt ffiixxéé àà 1188 mmiilllliioonnss ddee ddoollllaarrss.. IIll sseerraa ddéétteennuu àà hhaauutteeuurr ddee 4499 %% ppaarr CCnnaann GGrroouupp ((aappppoorrtt eenn nnaattuurree)),, 4499%% ppaarr llee ppaarrtteennaaiirree eett 22%% ppaarr llaa ppeerrssoonnnnee pphhyyssiiqquuee ddee nnaattiioonnaalliittéé aallggéérriieennnnee,, MM.. MMuussttaapphhaa LLaarraaddjj ((aappppoorrttss eenn nnuumméérraaiirreess)).. LLaa cceessssiioonn ddee 22%% dduu ccaappiittaall ddee cceess ssoocciiééttééss àà ddeess ppeerrssoonnnneess pphhyyssiiqquueess ddee nnaattiioonnaalliittéé aallggéérriieennnnee aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff ddee ccoonnsseerrvveerr llaa mmaajjoorriittéé dduu ccaappiittaall ddaannss lleess mmaaiinnss dd’’aaccttiioonnnnaaiirreess nnaattiioonnaauuxx eett ddee mmaaiinntteenniirr aaiinnssii lleess nnaavviirreess ssoouuss ppaavviilllloonn aallggéérriieenn,, lliitt--oonn ddaannss llee ccoommmmuunniiqquuéé ddee CCnnaann ggrroouupp.. LL’’aauuttrree ddoossssiieerr eennttéérriinnéé ccee vveennddrreeddii eett qquuii aa ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee aauuttrree rrééssoolluuttiioonn,, eesstt cceelluuii ddee CCnnaann--mmaagghhrreebb LLiinnee ((CCMMLL)),, ffiilliiaallee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddee ppaassssaaggeerrss ddoonntt llee ccaappiittaall eesstt ddéétteennuu àà hhaauutteeuurr ddee 4499%% ppaarr GGooFFaasstt--AAiiggllee AAzzuurr eett 22%% ppaarr ssoonn PP--DDGG,, AArreezzkkii IIddjjeerroouuiiddèènnee.. LLeess aaccttiioonnnnaaiirreess aannnnoonncceenntt dd’’oorreess eett ddééjjàà llaa rreepprriissee ddee ll’’aaccttiivviittéé ttrraannssppoorrtt ddee ppaassssaaggeerrss àà ppaarrttiirr dduu 1155 jjuuiinn 22000077 aauu ddééppaarrtt ddeess ppoorrttss dd’’AAllggeerr,, dd’’OOrraann eett ddee BBééjjaaïïaa àà ddeessttiinnaattiioonn ddee MMaarrsseeiillllee eett ddee BBaarrcceelloonnee.. AA ccee ttiittrree,, ddeeuuxx ccaarr--ffeerrrriieess sseerroonntt ddééppllooyyééss ppoouurr cceess ddeesssseerrtteess eett lleess pprrooggrraammmmeess ccoorrrreessppoonnddaannttss,, ddééjjàà ééttaabblliiss,, sseerroonntt ppuubblliiééss ddèèss llee 77 mmaaii ccoouurraanntt,, eenn mmêêmmee tteemmppss qquuee ll’’oouuvveerrttuurree ooffffiicciieellllee ddeess rréésseerrvvaattiioonnss àà ttrraavveerrss lleess rréésseeaauuxx ddee ddiissttrriibbuuttiioonn dd’’AAiiggllee AAzzuurr eett ddee CCMMLL eenn AAllggéérriiee eett eenn EEuurrooppee.. AAiinnssii,, ccee ssoonntt pplluuss ddee 110000 000000 ssiièèggeess ssuupppplléémmeennttaaiirreess qquuii sseerroonntt mmiiss àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee llaa cclliieennttèèllee dduu 1155 jjuuiinn aauu 1155 sseepptteemmbbrree 22000077 eett qquuii vviieennnneenntt ss’’aajjoouutteerr aauuxx ccaappaacciittééss ddééppllooyyééeess ppaarr lleess aauuttrreess iinntteerrvveennaannttss ssuurr ccee sseeggmmeenntt ddee mmaarrcchhéé.. CCMMLL aannnnoonnccee ééggaalleemmeenntt llaa rrééoouuvveerrttuurree llee 99 jjuuiilllleett 22000077 ddee llaa lliiggnnee AAllggeerr--TTuunniiss ppeennddaanntt llaa ssaaiissoonn eessttiivvaallee àà rraaiissoonn dd’’uunn ddééppaarrtt ppaarr sseemmaaiinnee,, ssooiitt ttoouuss lleess ddiimmaanncchheess àà 1177 hheeuurreess aauu ddééppaarrtt dd’’AAllggeerr eett uunn rreettoouurr ddee TTuunniiss ttoouuss lleess lluunnddiiss àà 1188 hheeuurreess.. LLee 44 mmaarrss ddeerrnniieerr,, llee CCPPEE aavvaaiitt eenntteenndduu pplluussiieeuurrss ccoommmmuunniiccaattiioonnss ppoorrttaanntt ssuurr llaa ccrrééaattiioonn dd’’uunnee jjooiinntt--vveennttuurree eennttrree CCNNAANN ggrroouuppee eett llee ggrroouuppee PPHHAARRAAOONN CCTTII// LLaarraaddjj,, ll’’oouuvveerrttuurree ddeess ccaappiittaauuxx ddee CCNNAANN--NNoorrdd,, ddee CCNNAANN--MMEEDD,, ddee CCNNAANN--CCMMLL,, aaiinnssii qquuee ssuurr llaa sseessssiioonn ddee ssiixx nnaavviirreess aappppaarrtteennaanntt aauu ggrroouuppee CCNNAANN.. CCMMAA CCGGMM llaannccee uu nnoouuvveeaauu sseerrvviiccee eennttrree ll''AAssiiee eett ll''AAffrriiqquuee dduu NNoorrdd.. LLaa ccoommppaaggnniiee mmaarriittiimmee ffrraannççaaiissee aa aannnnoonnccéé hhiieerr llee llaanncceemmeenntt dd''uunn sseerrvviiccee ddééddiiéé eennttrree ll''AAssiiee eett ll''AAffrriiqquuee dduu NNoorrdd,, vviiaa ssoonn hhuubb ddee MMaallttee.. CCeettttee nnoouuvveellllee lliiaaiissoonn hheebbddoommaaddaaiirree,, aappppeellééee «« NNoorrtthh AAffrriiccaa EExxpprreessss »»,, ddééppllooiieerraa 77 ppoorrttee--ccoonntteenneeuurrss dd''uunnee ccaappaacciittéé uunniittaaiirree ddee 33 000000 EEVVPP ssuurr llaa rroottaattiioonn SShhaanngghhaaii,, NNiinnggbboo,, HHoonngg KKoonngg,, CChhiiwwaann,, JJaakkaarrttaa,, MMaallttaa,, PPoorrtt KKeellaanngg,, JJaakkaarrttaa,, CChhiiwwaann.. «« NNoorrtthh AAffrriiccaa EExxpprreessss »» uuttiilliisseerraa llee hhuubb ddee MMaallttee ppoouurr ddeesssseerrvviirr llee MMaarroocc,, llaa TTuunniissiiee,, ll''AAllggéérriiee,, eett llaa LLyybbiiee aauu
 7. 7. mmooyyeenn ddee ffeeeeddeerrss CCMMAA CCGGMM aassssuurraanntt aaiinnssii ddeess ddééllaaiiss dd''aacchheemmiinneemmeenntt lleess pplluuss rraappiiddeess.. IIll rreelliieerraa,, ppaarr eexxeemmppllee,, CChhiiwwaann àà AAllggeerr eenn 2211 jjoouurrss eett SShhaanngghhaaii àà TTrriippoollii eenn 2244 jjoouurrss.. LLee pprreemmiieerr nnaavviirree,, llee CCMMAA CCGGMM JJaassmmiinn ppaarrttiirraa ddee SShhaanngghhaaii,, llee 1155 jjuuiinn 22000077.. «« CCee nnoouuvveeaauu sseerrvviiccee eennttrree ll''AAssiiee eett ll''AAffrriiqquuee dduu NNoorrdd eesstt uunniiqquuee ssuurr llee mmaarrcchhéé.. IIll ccoonnffiirrmmee nnoottrree vvoolloonnttéé dd''ooffffrriirr uunn sseerrvviiccee ppeerrffoorrmmaanntt ddee ggrraannddee qquuaalliittéé àà nnooss cclliieennttss nnoorrdd aaffrriiccaaiinnss»» ccoonnffiirrmmee PPhhiilliippppee BBoorreell,, DDiirreecctteeuurr CCeennttrraall AAddjjooiinntt LLiiggnneess CCoouurrtteess--SSeerrvviiccee NNoorrdd AAffrriiqquuee.. MMeerr eett MMaarriinnee LLiissttee ddeess ffoorrmmaattiioonnss ccoouurrttee dduurrééee 11.. TTrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess:: •• LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr.. •• LLeess aaffffrrèètteemmeennttss.. •• AAffffrrèètteemmeennttss aauu vvooyyaaggee.. •• AAffffrrèètteemmeennttss àà tteemmppss.. •• LLee ccoonntteennttiieeuuxx mmaarriittiimmee.. •• DDrraafftt SSuurrvveeyy.. •• TTeecchhnnoollooggiieess dduu NNaavviirree.. •• LLee ttrraannssppoorrtt mmuullttiimmooddaall.. •• LLeess aassssuurraanncceess MMaarriittiimmeess.. •• LL’’aaggeennccee mmaarriittiimmee.. •• LLee ttrraannssppoorrtt eenn lliiggnneess rréégguulliièèrreess.. •• LLee ttrraannssppoorrtt eenn ttrraammppiinngg.. •• LLee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. •• CCoommmmaannddee eett ffiinnaanncceemmeenntt ddee nnaavviirreess.. 22.. LLeess ppoorrttss eett lleess aaccttiivviittééss ppoorrttuuaaiirreess.. •• LLaa ggeessttiioonn ddoommaanniiaallee ddeess ppoorrttss mmaarriittiimmeess.. •• LLaa ffoonnccttiioonn iinndduussttrriieellllee ddeess ppoorrttss.. •• MMoonnttaaggee eett rréégguullaattiioonn ddeess ccoonncceessssiioonnss ppoorrttuuaaiirreess.. •• SSttrraattééggiiee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt ppoorrttuuaaiirree..
 8. 8. •• EExxppllooiittaattiioonn dd''uunn tteerrmmiinnaall vvrraaqquuiieerr.. •• GGeessttiioonn dd''uunn tteerrmmiinnaall àà ccoonntteenneeuurrss.. •• PPllaanniiffiiccaattiioonn eett mmaaiinntteennaannccee dduu mmaattéérriieell eett ddee ll’’oouuttiillllaaggee ppoorrttuuaaiirreess.. •• BBaalliissaaggee eett ssiiggnnaalliissaattiioonn ppoorrttuuaaiirree.. •• TTrraannssppoorrtt eett eennttrreeppoossaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ddaannss ll’’eenncceeiinnttee ppoorrttuuaaiirree.. •• CCoonnttrrôôllee eett vvéérriiffiiccaattiioonn ddeess lliiggnneess ddee cchhaarrggee aauu ddééppaarrtt eett àà ll’’aarrrriivvééee ddeess nnaavviirreess aauu ppoorrtt.. •• GGeessttiioonn ddeess ssiittuuaattiioonnss dd’’uurrggeennccee.. •• LL’’eennttrreepprriissee ddee mmaannuutteennttiioonn.. 33.. CCoommmmeerrccee eett llooggiissttiiqquuee:: •• IInnttrroodduuccttiioonn àà llaa llooggiissttiiqquuee.. •• LLeess ccoonnttrraattss ddee pprreessttaattiioonnss llooggiissttiiqquueess.. •• CCooûûttss eett ttaarriiffss ddee ttrraannssppoorrtt.. •• LLeess iinnccootteerrmmss.. •• AAnnggllaaiiss MMaarriittiimmee eett ccoommmmeerrcciiaall.. •• LLeess aauuxxiilliiaarreess ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. •• LLeess aauuxxiilliiaaiirreess dduu ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. •• DDrrooiitt eett tteecchhnniiqquueess ddoouuaanniieerrss.. •• IInnttrroodduuccttiioonn aauu ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. •• LLee ttrraannssppoorrtt rroouuttiieerr ddeess pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess ddaannggeerreeuuxx.. 44.. PPoolllluuttiioonn:: •• IImmppaacctt ddee llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr llee ppééttrroollee.. •• LLee nneettttooyyaaggee dduu lliittttoorraall.. •• LLeess aaggeennttss ddee rrééccuuppéérraattiioonn.. •• LLeess ddiissppeerrssaannttss.. •• OOrrggaanniissaattiioonn ddee llaa lluuttttee ccoonnttrree llaa ppoolllluuttiioonn eenn mmeerr..
 9. 9. 55.. MMaaiinntteennaannccee eett rrééppaarraattiioonn nnaavvaalleess:: •• MMaaiinntteennaannccee eett eennttrreettiieenn ddeess nnaavviirreess.. •• AAnnaallyyssee ddeess pprroobbllèèmmeess ssttrruuccttuurraauuxx ddeess nnaavviirreess.. •• AApppplliiccaattiioonn dduu ssoouuddaaggee aauuxx ccoonnssttrruuccttiioonnss nnaavvaalleess.. •• MMootteeuurrss mmaarriinnss eett aauuxxiilliiaaiirreess.. •• TThhééoorriiee ddeess vviibbrraattiioonnss ((ccoonncceeppttss eett rreemmèèddeess ppoossssiibblleess)).. •• CCaallccuull ddeess ssoolllliicciittaattiioonnss ddee ssttrruuccttuurreess.. •• LLeess pprrooppuullsseeuurrss mmaarriinnss.. •• OOrrggaanniissaattiioonn ddeess cchhaannttiieerrss ddee rrééppaarraattiioonn nnaavvaallee.. •• LLeess ééqquuiippeemmeennttss éélleeccttrroommééccaanniiqquueess ddee bboorrdd.. •• SSttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree.. AACCTTIIVVIITTEESS DDUU CCSSTTMM:: •• EENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTT MMAARRIITTIIMMEE EETT PPOORRTTUUAAIIRREE.. •• EETTUUDDEESS TTEECCHHNNIIQQUUEESS,, JJUURRIIDDIIQQUUEESS EETT EECCOONNOOMMIIQQUUEESS.. •• OORRGGAANNIISSAATTIIOONN EETT AANNIIMMAATTIIOONN DDEE MMAANNIIFFEESSTTAATTIIOONNSS PPRROOFFEESSSSIIOONNNNEELLLLEESS.. •• AASSSSIISSTTAANNCCEE EETT AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT DDAANNSS LLEESS OOPPEERRAATTIIOONNSS DD’’IINNVVEESSTTIISSSSEEMMEENNTT.. •• CCOONNSSEEIILL EENN GGEESSTTIIOONN DDEE LLAA CCHHAAIINNEE LLOOGGIISSTTIIQQUUEE.. •• CCOONNCCEEPPTTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEESS DDEE FFOORRMMAATTIIOONN AADDAAPPTTEE.. •• CCOONNCCEEPPTTIIOONN DDEE PPRROOGGRRAAMMMMEESS DDEE TTRRAANNSSPPOORRTT IINNTTEERRMMOODDAALL EETT AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT DDAANNSS SSAA RREEAALLIISSAATTIIOONN.. •• AASSSSIISSTTAANNCCEE DDAANNSS LLEESS OOPPEERRAATTIIOONNSS DDEE LLOOGGIISSTTIIQQUUEE PPOORRTTUUAAIIRREE.. •• EETTUUDDEESS,, CCOONNSSEEIILL EETT AASSSSIISSTTAANNCCEE EENN SSEECCUURRIITTEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS.. •• FFOORRMMAATTIIOONN AA LLAA CCAARRTTEE.. .. AAddrreessssee :: SSIIEEGGEE :: LLOOTTIISSSSEEMMEENNTT LLAA GGLLAACCIIEERREE ((ddeerrrriieerree llaa ddaaiirraa)) BBOOUU IISSMMAAIILL BBPP 224455 WW..TTIIPPAAZZAA TTEELL :: 002244 4466..3344..9977 -- TTEELL//FFAAXX :: 002244 4466..3333..5577
 10. 10. EE--mmaaiill :: ccssttmm--ddzz@@ccssttmm--ddzz..ccoomm wwwwww..ccssttmm--ddzz..ccoomm BBIIEENNVVEENNUUEE SSUURR LLEE SSIITTEE DDUU CCSSTTMM SSiittuuéé àà BBoouu--IIssmmaaïïll,, ddaannss llaa wwiillaayyaa ddee TTiippaazzaa,, llee CCeennttrree IInntteerrnnaattiioonnaall ddeess SScciieenncceess eett TTeecchhnniiqquueess ddeess TTrraannssppoorrttss MMaarriittiimmeess eett ddeess AAccttiivviittééss PPoorrttuuaaiirreess eesstt uunn ééttaabblliisssseemmeenntt ddee ddrrooiitt pprriivvéé qquuii vviieenntt rreennffoorrcceerr llee sseecctteeuurr ddeess ttrraannssppoorrttss eett ddeess aaccttiivviittééss aauuxxiilliiaaiirreess eenn tteerrmmeess dd’’ééttuuddeess,, ddee rreecchheerrcchhee eett ddee ffoorrmmaattiioonn.. LLEE CCOONNTTEENNIIEEUUXX MMAARRIITTIIMMEE LLeess aaffffaaiirreess ccoonntteennttiieeuusseess eenn mmaattiièèrree ddee ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess ssoonntt nnoommbbrreeuusseess eett ccoonncceerrnneenntt ddeess ssiittuuaattiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess ppoouurr cchhaaqquuee ccaass.. LLeess mmooyyeennss dd’’aabboorrddeerr uunn ddoossssiieerr ccoonntteennttiieeuuxx ccoommmmeenncceenntt ddèèss llaa ccoonncclluussiioonn dduu ccoonnttrraatt,, eenn ppaassssaanntt ppaarr uunn ssuuiivvii mmiinnuuttiieeuuxx ddee ttoouutteess lleess pphhaasseess ddee ssaa rrééaalliissaattiioonn,, eenn aassssuurraanntt llaa pprréésseerrvvaattiioonn ddee llaa pprreeuuvvee,, ppoouurr aabboouuttiirr àà llaa pprréésseennttaattiioonn dduu ddoossssiieerr aauuxx ffiinnss ddee ttrraaiitteemmeenntt dduu lliittiiggee.. PPrrooggrraammmmee ssoommmmaaiirree:: •• IInnttrroodduuccttiioonn ggéénnéérraallee aauu ttrraaiitteemmeenntt ddeess aaffffaaiirreess ccoonntteennttiieeuusseess.. •• PPaarrttiiccuullaarriittééss dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee:: oo LLee ddrrooiitt dd’’aaccttiioonn.. oo PPrrooccéédduurreess.. oo JJuurriiddiiccttiioonnss ccoommppéétteenntteess.. oo CCoonnttrree qquuii aaggiirr.. •• EEttuuddeess ddee ccaass.. OObbjjeeccttiiffss dduu ccoouurrss:: •• AAccqquuiissiittiioonn ddeess nnoottiioonnss ddee bbaassee ppoouurr llaa ggeessttiioonn ddeess aaffffaaiirreess ccoonntteennttiieeuusseess.. •• IImmpprrééggnnaattiioonn ddeess ccaaddrreess dd’’eennttrreepprriisseess ddee ll’’iinnttéérrêêtt dd’’uunnee pprrééppaarraattiioonn mmiinnuuttiieeuussee ddeess ddoossssiieerrss ppoouurr rrééaaggiirr eeffffiiccaacceemmeenntt eenn ccaass ddee lliittiiggee.. •• RRaappppeell ddeess pprriinncciippeess ddee bbaassee rrééggiissssaanntt lleess pprrooccéédduurreess aarrbbiittrraalleess oouu jjuuddiicciiaaiirreess.. DDéémmaarrcchhee ppééddaaggooggiiqquuee:: •• EExxppoossééss iinntteerraaccttiiffss •• PPrroojjeeccttiioonnss aauuddiioo vviissuueelllleess •• EEttuuddeess ddee ccaass
 11. 11. PPuubblliiqquuee ccoonncceerrnnéé:: •• PPeerrssoonnnneell ddeess EEnnttrreepprriisseess EEccoonnoommiiqquueess cchhaarrggéé dduu SSuuiivvii ddeess OOppéérraattiioonnss ddee TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee.. •• PPeerrssoonnnneell ddeess CCoommppaaggnniieess ddee TTrraannssppoorrtt MMaarriittiimmee.. •• AAggeennttss CCoonnssiiggnnaattaaiirreess.. •• TTrraannssiittaaiirreess,, CCoommmmiissssiioonnnnaaiirreess eenn DDoouuaannee..

×