Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee
ll’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ...
SSeeccttiioonn 22 :: LLee ddeevvooiirr ddee ssiinnccéérriittéé
§§ 11 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess...
§§ 22 :: LLaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaattuurree eett llaa v...
SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccoonnssééqquueenncceess dduu vveettttiinngg qquuaanntt àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé d...
BB-- LLeess ccoonnssééqquueenncceess
§§ 22 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennccoouurruuee
AA-- LLaa nnaattuurree dd...
IInnttrroodduuccttiioonn
LLee ffoorrtt ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, l...
OOnn rreettiieennddrraa,, ddaannss lleess ddéévveellooppppeemmeennttss ffuuttuurrss,, cceettttee ccoonncceeppttiioonn llaa...
eennggaaggeeaaiitt llee cchhaarrggeeuurr àà ss’’aassssuurreerr ccoonnttrree lleess rriissqquueess ddee ppeerrttee ddee ssa...
ééttrraannggeerrss.. IIllss ééttaaiieenntt aaiiddééss eenn cceellaa ppaarr llee tteexxttee mmêêmmee ddee ll’’AAcctt qquuii...
LLaa rrééffoorrmmee ddee 11996666,, àà ssaavvooiirr llaa LLooii nn°° 6666--442200 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett llee DD...
SSuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall,, llaa CCoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11992299 ppo...
CCeeppeennddaanntt,, ccoommppttee tteennuu ddeess nnoommbbrreeuuxx aammeennddeemmeennttss aauu CCooddee IIMMDDGG,, cceett ...
LL’’oobbjjeeccttiiff eesstt eesssseennttiieelllleemmeenntt dd’’aamméélliioorreerr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess pprrii...
LLee cchhaarrggeeuurr,, ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt,, sseemmbbllee àà pprriioorrii mmiieeuuxx lloottii ppuuiissqquu’...
AA-- LL’’eemmbbaallllaaggee eett llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee
EEnn ttrraannssppoor...
♦♦ EEnnffiinn,, ppoouurr ddeess ccoolliiss ddee ppaarrffuummeerriiee,, aa ééttéé rreeccoonnnnuu ssuuffffiissaanntt lleeuur...
LLee mmaarrqquuaaggee ddooiitt êêttrree ccllaaiirr eett ssiimmppllee eett nnee ppaass mmeennttiioonnnneerr llee ccoonnttee...
11-- SSoouuss rréésseerrvvee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddeess aarrttiicclleess 441111--11..0066,, 441111--11..0077,,...
MMaaiiss ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llaa pprraattiiqquuee ccoonnssiiddèèrree qquuee nnee rrééppoonnd...
EEnn ffaaiitt,, ddiifffféérreennttss ccaass ddee ffiigguurreess ppeeuuvveenntt ssee pprréésseenntteerr ::
♦♦ LLaa ffiicchh...
LLee mmaarrqquuaaggee ddeess ccoolliiss ddooiitt,, eenn oouuttrree,, êêttrree dduurraabbllee eett rrééssiisstteerr àà uunn...
lleeuurr ppooiiddss.. CCeess mmeennttiioonnss ssoonntt iinnssccrriitteess ssuurr llaa ffooii ddeess iinnddiiccaattiioonnss...
CCeess ddééccllaarraattiioonnss eerrrroonnééeess ccoonnnnaaiisssseenntt uunn cceerrttaaiinn ssuuccccèèss,, mmaaiiss cceell...
DDééccllaarreerr uunn ffaauuxx ppooiiddss oouu uunn vvoolluummee iinneexxaacctt eesstt dd’’aauuttaanntt pplluuss ffaacciil...
ddeess mmaarrqquueess.. CCeess mmeennttiioonnss,, mmêêmmee nnoonn rreeqquuiisseess,, ppeeuuvveenntt nnééaannmmooiinnss êêt...
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Responsabilité du chargeur
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Responsabilité du chargeur

293 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Responsabilité du chargeur

 1. 1. LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee ddoommaaiinnee ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt eett dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess MMéémmooiirree eeffffeeccttuuéé ssoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMoonnssiieeuurr AAllaaiinn LLee BBaayyoonn,, PPrrooffeesssseeuurr ddee ddrrooiitt àà ll’’UUnniivveerrssiittéé ddee BBrreettaaggnnee OOcccciiddeennttaallee TTaabbllee ddeess mmaattiièèrreess IInnttrroodduuccttiioonn 11èèrree PPaarrttiiee :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn dduu cchhaarrggeeuurr :: uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee rrééggiiee ppaarr llaa llooii mmaarriittiimmee CChhaappiittrree 11 :: LLeess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr SSeeccttiioonn 11 :: LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn §§ 11 :: UUnnee oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ddaannss llaa pprrééppaarraattiioonn aauu ttrraannssppoorrtt AA-- LL’’eemmbbaallllaaggee eett llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee BB-- LL’’ééttiiqquueettaaggee eett llee mmaarrqquuaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee §§ 22 :: LLee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess AA-- UUnnee rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee BB-- LLeess pprriinncciippaalleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr
 2. 2. SSeeccttiioonn 22 :: LLee ddeevvooiirr ddee ssiinnccéérriittéé §§ 11 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee nnoommbbrree eett ddee vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee BB-- LLeess mmeennttiioonnss ddee ppooiiddss eett ddee vvoolluummee §§ 22 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee mmaarrqquuee eett ddee qquuaalliittéé BB-- LLeess mmeennttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee CChhaappiittrree 22 :: LLee rrééggiimmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr SSeeccttiioonn 11 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr,, ssoouurrccee ddee rrééppaarraattiioonn §§ 11 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddaannss llee ccaaddrree ddee ddééccllaarraattiioonnss iinneexxaacctteess AA-- LLaa ggaarraannttiiee dduuee aauu ttrraannssppoorrtteeuurr BB-- CCoonnssééqquueennccee ddeess ddééccllaarraattiioonnss iinneexxaacctteess dduu cchhaarrggeeuurr ssuurr llee ffrreett §§ 22 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ppoouurr ddeess ffaaiittss ttoouucchhaanntt àà llaa mmaarrcchhaannddiissee AA-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee ddoommmmaaggeess aauu nnaavviirree eett àà llaa ccaarrggaaiissoonn BB-- LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass ddee rreettaarrdd ddaannss llaa pprréésseennttaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee SSeeccttiioonn 22 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr,, ccaauussee dd’’eexxoonnéérraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtteeuurr §§ 11 :: LLaa ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss ll’’eemmbbaallllaaggee,, llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eett llee mmaarrqquuaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess AA-- UUnn ccaass eexxcceeppttéé pprréévvuu ppaarr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn BB-- UUnn cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn aasssseezz llaarrggee
 3. 3. §§ 22 :: LLaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ccoonncceerrnnaanntt llaa nnaattuurree eett llaa vvaalleeuurr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess AA-- UUnn ccaass pprréévvuu ppaarr llaa rréégglleemmeennttaattiioonn BB-- LLaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn eenn mmaattiièèrree ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess 22èèmmee PPaarrttiiee :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr :: ll’’éémmeerrggeennccee ddee nnoouuvveelllleess rreessppoonnssaabbiilliittééss CChhaappiittrree 11 :: LLaa qquueessttiioonn ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee cchhooiixx dduu nnaavviirree SSeeccttiioonn 11 :: LLee cchhooiixx dduu nnaavviirree àà ttrraavveerrss llee vveettttiinngg ddeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess §§ 11 :: OOrriiggiinnee eett jjuussttiiffiiccaattiioonn dduu vveettttiinngg AA-- LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu mmaarrcchhéé ssppoott 11-- LLeess rraaiissoonnss ddee ll’’éémmeerrggeennccee dduu mmaarrcchhéé ssppoott 22-- LLeess éélléémmeennttss eesssseennttiieellss dduu mmaarrcchhéé ssppoott BB-- UUnn mmooyyeenn ppoouurr lleess cchhaarrggeeuurrss dd’’éélliimmiinneerr lleess mmaauuvvaaiiss nnaavviirreess 11-- UUnnee lluuttttee ccoonnttrree llaa ppoolllluuttiioonn ppaarr hhyyddrrooccaarrbbuurreess 22-- UUnnee pprrééooccccuuppaattiioonn dduu mmooyyeenn ddee ttrraannssppoorrtt uuttiilliisséé §§ 22 :: LLeess pprriinncciippeess ddee ffoonnccttiioonnnneemmeenntt dduu vveettttiinngg AA-- OObbjjeeccttiiffss eett cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn dduu vveettttiinngg 11-- LLeess oobbjjeeccttiiffss eesssseennttiieellss 22-- LLeess ccaass ddee ccoonnssuullttaattiioonn dduu sseerrvviiccee vveettttiinngg BB-- LLeess iinnssppeeccttiioonnss ffaaiitteess ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess 11-- LLaa bbaannqquuee ddee ddoonnnnééeess SSIIRREE 22-- DDeessccrriippttiiff ddeess iinnssppeeccttiioonnss
 4. 4. SSeeccttiioonn 22 :: LLeess ccoonnssééqquueenncceess dduu vveettttiinngg qquuaanntt àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr §§ 11 :: LLee pprriinncciippee oorriiggiinneell ddee ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé AA-- LLaa lliibbeerrttéé ddeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess ddee cchhooiissiirr llee vveettttiinngg BB-- LLee vveettttiinngg,, uunn llaabbeell ddee qquuaalliittéé ddaannss llee mmaarrcchhéé ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ssppoott §§ 22 :: VVeerrss uunnee rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa AA-- UUnnee rreessppoonnssaabbiilliissaattiioonn ddiiffffiicciillee àà mmeettttrree eenn ppllaaccee BB-- VVeerrss uunn ddéébbuutt ddee rréégglleemmeennttaattiioonn ?? CChhaappiittrree 22 :: LLaa qquueessttiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr àà ttrraavveerrss llee «« LLiivvrree bbllaanncc ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee »» SSeeccttiioonn 11 :: LLee «« LLiivvrree bbllaanncc ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee »» :: uunnee rrééfflleexxiioonn ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa §§ 11 :: LL’’eennjjeeuu dduu LLiivvrree bbllaanncc AA-- LLeess pprroobbllèèmmeess ppoossééss ppaarr llaa mmiissee eenn œœuuvvrree ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee BB-- LLeess ssoolluuttiioonnss eennvviissaaggééeess §§ 22 :: LLee cchhaammpp dd’’aapppplliiccaattiioonn dduu LLiivvrree bbllaanncc AA-- LLeess ttyyppeess ddee ddoommmmaaggeess àà ccoouuvvrriirr BB-- LL’’eexxtteennssiioonn aauuxx aaccttiivviittééss àà ll’’oorriiggiinnee ddeess ddoommmmaaggeess SSeeccttiioonn 22 :: LL’’aapppplliiccaabbiilliittéé dduu LLiivvrree bbllaanncc aauuxx ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess,, cchhaarrggeeuurrss §§ 11 :: LLee pprriinncciippee dduu ppoolllluueeuurr--ppaayyeeuurr AA-- LLaa qquueessttiioonn ddee llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess ddee ppoolllluueeuurr
 5. 5. BB-- LLeess ccoonnssééqquueenncceess §§ 22 :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennccoouurruuee AA-- LLaa nnaattuurree ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé BB-- LLaa rrééppaarraattiioonn ddeess ddoommmmaaggeess CCoonncclluussiioonn AAnnnneexxeess BBiibblliiooggrraapphhiiee
 6. 6. IInnttrroodduuccttiioonn LLee ffoorrtt ddéévveellooppppeemmeenntt ddeess éécchhaannggeess iinntteerrnnaattiioonnaauuxx,, lliiééss àà llaa mmoonnddiiaalliissaattiioonn ddee ll’’ééccoonnoommiiee,, eennttrraaîînnee nnaattuurreelllleemmeenntt uunn aaccccrrooiisssseemmeenntt ccoonnttiinnuu dduu vvoolluummee ddee pprroodduuiittss ttrraannssppoorrttééss ppaarr llaa vvooiiee mmaarriittiimmee,, qquuee ccee ssooiitt eenn vvrraacc oouu eenn ccoonntteenneeuurrss,, ssuurr ddeess lloonnggss oouu ddeess ccoouurrttss ttrraajjeettss.. LLee rréécceenntt nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa,, eett,, ddeeppuuiiss ppeeuu,, cceelluuii dduu IIeevvoollii SSuunn,, oonntt rreeppoosséé llaa qquueessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett ddeess rriissqquueess iinnhhéérreennttss àà ccee mmooddee ddee ttrraannssppoorrtt.. CCeerrtteess,, ccoommmmee ppoouurr ttoouuttee aaccttiivviittéé hhuummaaiinnee,, eett àà pplluuss ffoorrttee rraaiissoonn ppoouurr uunnee aaccttiivviittéé qquuii ss’’eexxeerrccee ddaannss uunn mmiilliieeuu aauussssii aaggrreessssiiff eett ddiiffffiicciilleemmeenntt pprréévviissiibbllee qquuee llaa mmeerr eett lleess ooccééaannss,, iill eesstt ppaarrffaaiitteemmeenntt iilllluussooiirree ddee pprréétteennddrree aatttteeiinnddrree uunn jjoouurr llee rriissqquuee zzéérroo :: «« nnoo rriisskk,, nnoo lliiffee,, nnoo ffuuttuurree…… »»ii[[ii]].. CCeellaa ééttaanntt,, aauuccuunn ddeess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee nnee ppeeuutt rreesstteerr ppaassssiiff ddeevvaanntt uunn tteell ccoonnssttaatt,, eett iill eesstt iimmppéérraattiiff qquuee ttoouutteess lleess ppaarrttiieess pprreennaanntteess,, ddaannss ttoouutteess lleeuurrss ddéécciissiioonnss eett ddaannss ttoouuss lleeuurrss aacctteess,, ss’’aattttaacchheenntt àà pprreennddrree ll’’eexxaaccttee mmeessuurree ddee cceess rriissqquueess eett àà nnee jjaammaaiiss rreellââcchheerr lleeuurrss eeffffoorrttss ppoouurr eenn aamméélliioorreerr llaa mmaaîîttrriissee.. LLee cchhaarrggeeuurr eesstt uunn ddee cceess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddoonntt oonn ppaarrllee rreellaattiivveemmeenntt ppeeuu mmaaiiss qquuii jjoouuee uunn rrôôllee ddee pprreemmiieerr oorrddrree.. IIll ppeeuutt êêttrree ddééffiinnii ddee ddeeuuxx mmaanniièèrreess.. AAuu sseennss ééttrrooiitt dduu tteerrmmee,, llee cchhaarrggeeuurr eesstt cceelluuii qquuii aa ccoonncclluutt uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee aavveecc llee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr ll’’aacchheemmiinneemmeenntt dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee jjuussqquu’’àà ssoonn ddeessttiinnaattaaiirree,, eett qquuii llaa pprrééppaarree eenn vvuuee ddee ssoonn ttrraannssppoorrtt.. CC’’eesstt ccee qquuii rreessssoorrtt ddee ll’’aarrttiiccllee 11eerr --33 ddeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg qquuii ddiissppoosseenntt qquuee :: «« llee tteerrmmee «« cchhaarrggeeuurr »» ddééssiiggnnee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee oouu ppoouurr llee ccoommppttee ddee llaaqquueellllee uunn ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr eesstt ccoonncclluu aavveecc uunn ttrraannssppoorrtteeuurr eett ddooiitt ss’’eenntteennddrree ééggaalleemmeenntt ddee ttoouuttee ppeerrssoonnnnee ppaarr llaaqquueellllee oouu aauu nnoomm ddee llaaqquueellllee oouu ppoouurr llee ccoommppttee ddee llaaqquueellllee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eeffffeeccttiivveemmeenntt rreemmiisseess aauu ttrraannssppoorrtteeuurr eenn rreellaattiioonn aavveecc llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr »».. AAuu sseennss llaarrggee dduu tteerrmmee,, llaa ddééffiinniittiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ccoommpprreenndd cceellllee vvuuee pprrééccééddeemmmmeenntt,, àà llaaqquueellllee iill ffaauutt aajjoouutteerr qquuee llee cchhaarrggeeuurr eesstt aauussssii cceelluuii qquuii eesstt pprroopprriiééttaaiirree ddee llaa ccaarrggaaiissoonn eett qquuii vveeuutt ll’’aacchheemmiinneerr ppaarr mmeerr àà uunnee ddeessttiinnaattiioonn ddéétteerrmmiinnééee ;; eennffiinn,, llee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt êêttrree uunn aaffffrréétteeuurr qquuaanndd iill ccoonncclluutt uunn ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt aavveecc uunn ffrréétteeuurr ppoouurr ll’’aacchheemmiinneemmeenntt ddee ssaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss uunn lliieeuu ccoonnvveennuu..
 7. 7. OOnn rreettiieennddrraa,, ddaannss lleess ddéévveellooppppeemmeennttss ffuuttuurrss,, cceettttee ccoonncceeppttiioonn llaarrggee ddee llaa ddééffiinniittiioonn dduu cchhaarrggeeuurr.. EEnn eeffffeett,, iill sseerraa qquueessttiioonn ttaanntt dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee qquuee dduu ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt mmaarriittiimmee.. LLee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt dd’’uunn nnaavviirree eesstt ddééffiinnii ppaarr ll’’aarrttiiccllee 11eerr ddee llaa LLooii nn°° 6666--442200 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 qquuii ddiissppoossee qquuee :: «« ppaarr llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt,, llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, mmooyyeennnnaanntt rréémmuunnéérraattiioonn,, àà mmeettttrree uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr »».. LLee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt ppeeuutt rreevvêêttiirr pplluussiieeuurrss ffoorrmmeess :: iill ppeeuutt êêttrree aauu vvooyyaaggee,, àà tteemmppss oouu «« ccooqquuee nnuuee »».. LL’’aarrttiiccllee 55 ddee llaa LLooii ddee 11996666 ddééffiinniitt ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee :: «« ppaarr ll’’aaffffrrèètteemmeenntt aauu vvooyyaaggee,, llee ffrréétteeuurr mmeett,, eenn ttoouutt oouu ppaarrttiiee,, uunn nnaavviirree àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’aaffffrréétteeuurr eenn vvuuee dd’’aaccccoommpplliirr uunn oouu pplluussiieeuurrss vvooyyaaggeess »».. LL’’aarrttiiccllee 77 ddee llaa mmêêmmee LLooii ddééffiinniitt ll’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss :: «« ppaarr llee ccoonnttrraatt dd’’aaffffrrèètteemmeenntt àà tteemmppss,, llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee àà mmeettttrree uunn nnaavviirree aarrmméé àà llaa ddiissppoossiittiioonn ddee ll’’aaffffrréétteeuurr ppoouurr uunn tteemmppss ddééffiinnii »».. EEnnffiinn,, ll’’aarrttiiccllee 1100 ddee cceettttee LLooii ddééffiinniitt ll’’aaffffrrèètteemmeenntt «« ccooqquuee nnuuee »» :: «« ppaarr aaffffrrèètteemmeenntt «« ccooqquuee nnuuee »»,, llee ffrréétteeuurr ss’’eennggaaggee,, ccoonnttrree ppaaiieemmeenntt dd’’uunn llooyyeerr,, àà mmeettttrree ppoouurr uunn tteemmppss ddééffiinnii,, àà llaa ddiissppoossiittiioonn dd’’uunn aaffffrréétteeuurr,, uunn nnaavviirree ddéétteerrmmiinnéé,, ssaannss aarrmmeemmeenntt,, nnii ééqquuiippeemmeenntt oouu aavveecc uunn ééqquuiippeemmeenntt eett uunn aarrmmeemmeenntt iinnccoommpplleettss »».. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess ffuuttuurrss ddéévveellooppppeemmeennttss,, oonn ssee bboorrnneerraa eesssseennttiieelllleemmeenntt aauuxx aaffffrrèètteemmeennttss aauu vvooyyaaggee eett àà tteemmppss.. LLee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eesstt pprréévvuu,, qquuaanntt àà lluuii ppaarr ll’’aarrttiiccllee 1155 ddee llaa LLooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 qquuii ddiissppoossee qquuee :: «« ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, llee cchhaarrggeeuurr ss’’eennggaaggee àà ppaayyeerr uunn ffrreett ddéétteerrmmiinnéé eett llee ttrraannssppoorrtteeuurr àà aacchheemmiinneerr uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddéétteerrmmiinnééee,, dd’’uunn ppoorrtt àà uunn aauuttrree…… »».. AAuu ddééppaarrtt,, llee CCooddee ddee ccoommmmeerrccee iiggnnoorraaiitt llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee eett rrééggllaaiitt iinnssuuffffiissaammmmeenntt ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. IIll aavvaaiitt ffaalllluu cceeppeennddaanntt aaddaapptteerr cceess tteexxtteess aauuxx ttrraannssppoorrttss ppaarr mmeerr.. EEnn ffaaiitt,, llee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eenn ccaass dd’’aavvaarriieess oouu ddee ppeerrtteess ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ééttaaiitt uunn rrééggiimmee llééggaall sséévvèèrree,, mmaaiiss lleess ppaarrttiieess ppoouuvvaaiieenntt ll’’ééccaarrtteerr eett lleess ccoonnttrraattss ttyyppeess ddoonntt lleess aarrmmaatteeuurrss eenn ffaaiitt iimmppoossaaiieenntt ll’’eemmppllooii,, ssuubbssttiittuuaaiieenntt àà cceess rrèègglleess ddeess ccllaauusseess ddee nnoonn rreessppoonnssaabbiilliittéé oouu lliimmiittaattiivveess ddee rrééppaarraattiioonn qquuii lleeuurr ééttaaiieenntt ttrrèèss ffaavvoorraabblleess.. LLeess cchhaarrggeeuurrss ééttaaiieenntt mmooiinnss ppuuiissssaannttss qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss eett ll’’ééccoonnoommiiee ddeess ccoonnvveennttiioonnss ttrraadduuiissaaiitt cceettttee iinnééggaalliittéé ddee ppuuiissssaannccee.. EEnn ffaaiitt,, llaa ssiittuuaattiioonn ééttaaiitt mmooiinnss ggrraavvee qquu’’iill llee ppaarraaiissssaaiitt,, ccaarr lleess cchhaarrggeeuurrss aassssuurraaiieenntt lleeuurrss mmaarrcchhaannddiisseess ;; ddee llaa ssoorrttee,, lleess ddééffaaiillllaanncceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ééttaaiieenntt ccoommppeennssééeess ppoouurr eeuuxx ppaarr llaa ggaarraannttiiee qquuee lleeuurr ccoonnttrraatt dd’’aassssuurraannccee lleeuurr pprroommeettttaaiitt.. TToouutt llee pprroobbllèèmmee rreevveennaaiitt àà ssaavvooiirr qquuii ddeevvaaiitt ffoouurrnniirr uunnee aassssuurraannccee :: aalloorrss qquuee llee rrééggiimmee llééggaall ttrraannqquuiilllliissaaiitt llee cchhaarrggeeuurr ppaarr llaa ppeerrssppeeccttiivvee dd’’uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ooppéérraanntt pprreessqquuee ttoouujjoouurrss eett ccoonndduuiissaaiitt ll’’aarrmmaatteeuurr àà ss’’aassssuurreerr ccoonnttrree llee rreeccoouurrss ddee sseess cclliieennttss,, llaa pprraattiiqquuee ccoonnvveennttiioonnnneellllee ttrraannqquuiilllliissaaiitt ll’’aarrmmaatteeuurr eett
 8. 8. eennggaaggeeaaiitt llee cchhaarrggeeuurr àà ss’’aassssuurreerr ccoonnttrree lleess rriissqquueess ddee ppeerrttee ddee ssaa cchhoossee.. IIll nnee ss’’aaggiissssaaiitt mmêêmmee ppaass ddee ssaavvooiirr qquuii eenn aauurraaiitt llaa cchhaarrggee ffiinnaanncciièèrree ccaarr ll’’aarrmmaatteeuurr nnee mmaannqquuaaiitt ppaass ddee tteenniirr ccoommppttee dduu ffaaiitt qquuee llaa «« nnéégglliiggeennccee ccllaauussee »» aallllééggeeaaiitt sseess cchhaarrggeess ffiinnaanncciièèrreess,, ddee ssoorrttee qquuee llee cchhooiixx eennttrree ll’’uunn eett ll’’aauuttrree ssyyssttèèmmee ééttaaiitt aasssseezz iinnddiifffféérreenntt.. CCee nn’’ééttaaiitt ppaass ttoouutt àà ffaaiitt eexxaacctt,, àà pprreeuuvvee lleess rrééssiissttaanncceess qquuee lleess aarrmmaatteeuurrss aappppoorrttaaiieenntt àà rrééffoorrmmeerr lleeuurr pprraattiiqquuee eett àà aaddmmeettttrree uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn nnaattiioonnaallee oouu iinntteerrnnaattiioonnaallee pplluuss ccoonnttrraaiiggnnaannttee ppoouurr eeuuxx.. TToouutt eesstt ffiinnaalleemmeenntt uunnee bbaattaaiillllee eennttrree aassssuurreeuurrss--ccoorrppss eett aassssuurreeuurrss-- ffaaccuullttééss eett lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg nn’’yy cchhaannggeerroonntt ppaass ggrraanndd--cchhoossee.. LLeess ddiiffffiiccuullttééss ssoonntt aappppaarruueess ssuurr llee ppllaann pplluuss ggéénnéérraall ddeess rreellaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. IIll yy aavvaaiitt eett iill yy aa eennccoorree ddeess nnaattiioonnss ddee cchhaarrggeeuurrss eett ddeess nnaattiioonnss dd’’aarrmmaatteeuurrss.. CCee ssoonntt lleess nnaattiioonnss ddee cchhaarrggeeuurrss qquuii ssee ssoonntt iinnssuurrggééeess.. LLee mmoouuvveemmeenntt eesstt vveennuu ddeess ÉÉttaattss--UUnniiss,, qquuii jjuussqquu’’àà llaa ddeerrnniièèrree gguueerrrree mmoonnddiiaallee,, nn’’aavvaaiieenntt qquu’’uunnee ffaaiibbllee fflloottttee ccoommmmeerrcciiaallee eett ssee ttrroouuvvaaiieenntt ddoonncc cclliieennttss ddee ll’’AAnngglleetteerrrree eett ddee llaa NNoorrvvèèggee,, ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess ddee ll’’aarrmmeemmeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall.. SSoouuss ll’’iinnfflluueennccee ddeess eexxppoorrttaatteeuurrss eett iimmppoorrttaatteeuurrss aamméérriiccaaiinnss,, ttoouuss ééggaalleemmeenntt iinnttéérreessssééss àà llaa ssiittuuaattiioonn ddeess cchhaarrggeeuurrss,, llee CCoonnggrrèèss aavvaaiitt vvoottéé llee 1133 fféévvrriieerr 11889933 llaa llooii ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee ssoonn pprroommootteeuurr,, llee HHaarrtteerr AAcctt.. CCeettttee llooii aamméérriiccaaiinnee aa ssuubbssttiittuuéé aauu rrééggiimmee aannttéérriieeuurr qquuii,, ccoommmmee eenn EEuurrooppee,, ééttaaiitt ssuuppppllééttiiff ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess ppaarrttiieess,, uunn rrééggiimmee llééggaall iimmppéérraattiiff.. DDééssoorrmmaaiiss ttoouuttee ccllaauussee iinnsséérrééee ddaannss lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss eett ccoonnttrraaiirree aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa llooii ééttaaiitt nnuullllee.. QQuuaanntt aauu ssyyssttèèmmee llééggaall,, iill ccoonnssiissttaaiitt àà ppoosseerr ddeess rrèègglleess :: dd’’uunnee ppaarrtt,, qquuee ll’’aarrmmaatteeuurr ddeevvaaiitt ffaaiirree ttoouuttee ddiilliiggeennccee ppoouurr qquuee llee nnaavviirree ffûûtt eenn ééttaatt ddee tteenniirr llaa mmeerr eett ddûûmmeenntt ééqquuiippéé ppoouurr ffaaiirree llee vvooyyaaggee ;; eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, qquuee ssii cceettttee ccoonnddiittiioonn ééttaaiitt rrééaalliissééee,, ll’’aarrmmaatteeuurr sseerraaiitt ddééccllaarréé iirrrreessppoonnssaabbllee dd’’uunnee ppaarrtt ddeess ccaass ffoorrttuuiittss,, dd’’aauuttrree ppaarrtt ddeess ffaauutteess nnaauuttiiqquueess dduu ccaappiittaaiinnee eett ddee ll’’ééqquuiippaaggee.. CC’’eesstt ddaannss cceettttee ddeerrnniièèrree pprrooppoossiittiioonn qquuee rrééssiiddee ll’’oorriiggiinnaalliittéé àà ll’’ééppooqquuee dduu HHaarrtteerr AAcctt.. IIll ddiissttiinngguuee lleess ffaauutteess ccoommmmeerrcciiaalleess ddeess ffaauutteess nnaauuttiiqquueess,, qquu’’iill aappppeellllee «« ffaauullttss oorr eerrrroorrss iinn tthhee mmaannaaggeemmeenntt oorr iinn tthhee nnaavviiggaattiioonn ooff tthhee vveesssseell »».. LLee ffrréétteeuurr rrééppoonndd ddoonncc ddeess pprreemmiièèrreess eett nnee ppeeuutt ppaass ss’’eenn eexxoonnéérreerr.. IIll nnee rrééppoonndd ppaass ddeess sseeccoonnddeess,, dduu mmooiinnss ss’’iill aa bbiieenn ffaaiitt dduuee ddiilliiggeennccee.. LLeess cchhaarrggeeuurrss aamméérriiccaaiinnss ffuurreenntt aasssseezz ppuuiissssaannttss ppoouurr qquuee ccee ssyyssttèèmmee ddeevviinntt nnoonn sseeuulleemmeenntt llaa llooii iinntteerrnnee aamméérriiccaaiinnee,, mmaaiiss aauussssii llaa llooii ddeess ccoonnttrraattss qquu’’iillss ccoonncclluuaaiieenntt aavveecc lleess aarrmmaatteeuurrss
 9. 9. ééttrraannggeerrss.. IIllss ééttaaiieenntt aaiiddééss eenn cceellaa ppaarr llee tteexxttee mmêêmmee ddee ll’’AAcctt qquuii ssee ddééccllaarraaiitt aapppplliiccaabbllee aauuxx ccoonnttrraattss ccoonncclluuss àà ddeessttiinnaattiioonn oouu aauu ddééppaarrtt dd’’uunn ppoorrtt qquueellccoonnqquuee ddeess UUSSAA,, ddee tteellllee ssoorrttee qquuee cchhaaqquuee ffooiiss qquuee lleess lliittiiggeess ssee pprréésseennttaaiieenntt ddeevvaanntt lleess jjuuggeess aamméérriiccaaiinnss,, cceett AAcctt ééttaaiitt aapppplliiqquuéé ssaannss qquu’’iill yy eeûûtt ddee rraattttaacchheemmeenntt àà uunnee aauuttrree llooii.. LLeess cchhaarrggeeuurrss aamméérriiccaaiinnss oobbtteennaaiieenntt ddoonncc ssaannss ggrraannddee ppeeiinnee ddaannss lleess cchhaarrtteess--ppaarrttiieess oouu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, aavveecc ddeess aarrmmaatteeuurrss ééttrraannggeerrss,, ll’’iinnsseerrttiioonn ddee ccllaauusseess ssee rrééfféérraanntt aauu ssyyssttèèmmee dduu HHaarrtteerr AAcctt.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, lleess ddoommiinniioonnss aannggllaaiiss,, ééggaalleemmeenntt ppaayyss ddee cchhaarrggeeuurrss,, oonntt ssuuiivvii llee mmoouuvveemmeenntt eett oonntt pprroommuullgguuéé ddeess llooiiss sseemmbbllaabblleess aauu ddéébbuutt ddee ccee ssiièèccllee.. UUnnee ccoonnfféérreennccee tteennuuee ssoouuss lleess aauussppiicceess ddee ll’’IInntteerrnnaattiioonnaall LLaaww AAssssoocciiaattiioonn aavvaaiitt aarrrrêêttéé eenn 11992211 ddeess rrèègglleess ddoonntt oonn eessppéérraaiitt qquu’’eelllleess ddeevviieennddrraaiieenntt,, ppaarr ll’’aacccceeppttaattiioonn ddee ttoouuss,, llee ddrrooiitt ccoommmmuunn iinntteerrnnaattiioonnaall ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess ffrréétteeuurrss.. CCee ssoonntt lleess rrèègglleess ddee LLaa HHaayyee,, ddee 11992211,, qquuii pprrooppoossaaiieenntt uunn mmooddèèllee ddee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt-- ttyyppee.. LL’’eexxppéérriieennccee aa mmoonnttrréé ll’’éécchheecc ddee cceett eessppooiirr,, iill ffaallllaaiitt pprrooccééddeerr aauuttrreemmeenntt.. AAuu lliieeuu ddee rrèègglleess pprrooppoossééeess àà ll’’aaggrréémmeenntt ddeess ccoonnttrraaccttaannttss pprriivvééss,, oonn ss’’eesstt oorriieennttéé vveerrss llaa ffoorrmmuullee ddee llaa ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee oobblliiggaattooiirree ppoouurr lleess ppaayyss ccoonnttrraaccttaannttss eett lleeuurrss rreessssoorrttiissssaannttss.. CCee ffuutt ll’’œœuuvvrree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ssiiggnnééee àà BBrruuxxeelllleess eenn 11992244.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn aa ééttéé rraattiiffiiééee ppaarr llaa FFrraannccee ppaarr uunnee LLooii dduu 99 aavvrriill 11993366 eett llee ddrrooiitt iinntteerrnnee ffuutt lluuii--mmêêmmee mmooddiiffiiéé ppaarr uunnee llooii dduu 22 aavvrriill 11993366.. UUnn lloonngg iinntteerrvvaallllee ddee 1122 aannss ss’’eesstt ééccoouulléé eennttrree,, dd’’uunnee ppaarrtt llaa ssiiggnnaattuurree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ppaarr llaa FFrraannccee,, eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, ssaa rraattiiffiiccaattiioonn,, eett llaa mmooddiiffiiccaattiioonn dduu ddrrooiitt iinntteerrnnee.. CCee rreettaarrdd ss’’eexxpplliiqquuee ppaarr ll’’ooppppoossiittiioonn ddeess cchhaarrggeeuurrss ffrraannççaaiiss eett pplluuss ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ddeess cchhaarrggeeuurrss aallggéérriieennss àà uunnee CCoonnvveennttiioonn qquu’’iillss eessttiimmaaiieenntt pplluuss ffaavvoorraabbllee àà ll’’aarrmmeemmeenntt.. LLeess pprrooggrrèèss rrééaalliissééss ssuurr llaa pprraattiiqquuee ccoommmmeerrcciiaallee aannttéérriieeuurree lleeuurr ppaarraaiissssaaiieenntt iinnssuuffffiissaannttss.. IIllss aauurraaiieenntt ssoouuhhaaiittéé uunn rrééggiimmee aapppprroocchhaanntt cceelluuii dduu ddrrooiitt tteerrrreessttrree.. MMaaiiss iill ééttaaiitt ddiiffffiicciillee ddee lleeuurr ddoonnnneerr ssaattiissffaaccttiioonn ccaarr oonn aauurraaiitt aalloorrss ppllaaccéé llee ppaavviilllloonn ffrraannççaaiiss eenn ttrroopp mmaauuvvaaiissee ppoossttuurree ssuurr llee ppllaann ddee llaa ccoonnccuurrrreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee.. OOnn aa ddoonncc rraattiiffiiéé llaa CCoonnvveennttiioonn eett,, eenn ccoonnttrree ppaarrttiiee,, ddoonnnnéé ssaattiissffaaccttiioonn aauuxx cchhaarrggeeuurrss ffrraannççaaiiss eett ssuuiisssseess ddee vviinn dd’’AAllggéérriiee ssuurr llee ppllaann dduu ddrrooiitt iinntteerrnnee ppaarr llaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11992244 aa ééttéé mmooddiiffiiééee ppaarr uunn PPrroottooccoollee ssiiggnnéé àà BBrruuxxeelllleess llee 2233 fféévvrriieerr 11996688.. ccee PPrroottooccoollee,, ddiitt RRèègglleess ddee VViissbbyy,, eesstt eennttrréé eenn vviigguueeuurr llee 2233 jjuuiinn 11997777 ;; iill lliiee llaa FFrraannccee ddeeppuuiiss ssaa ppuubblliiccaattiioonn dduuee aauu ddééccrreett nn°° 880099 dduu 88 jjuuiilllleett 11997777iiii[[iiii]].. CCee PPrroottooccoollee nnee mmooddiiffiiee ppaass lleess pprriinncciippeess ddee llaa CCoonnvveennttiioonn eett ssee bboorrnnee,, aavveecc qquueellqquueess pprréécciissiioonnss uuttiilleess,, àà rreelleevveerr lleess cchhiiffffrreess ddee rrééppaarraattiioonn.. UUnn sseeccoonndd pprroottooccoollee ssiiggnnéé àà BBrruuxxeelllleess llee 2211 ddéécceemmbbrree 11997799 eett eennttrréé eenn vviigguueeuurr llee 1144 fféévvrriieerr 11998844 mmooddiiffiiee lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauu mmoonnttaanntt ddee llaa rrééppaarrttiittiioonn eett àà ll’’uunniittéé ddee ccoommppttee..
 10. 10. LLaa rrééffoorrmmee ddee 11996666,, àà ssaavvooiirr llaa LLooii nn°° 6666--442200 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 eett llee DDééccrreett nn°° 6666--11007788 dduu 3311 ddéécceemmbbrree 11996666,, nn’’aa rriieenn cchhaannggéé aauuxx pprriinncciippeess nnoouuvveeaauuxx :: llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt ccoonnttiinnuuee dd’’êêttrree rrééggii ppaarr ddeess ddiissppoossiittiioonnss iimmppéérraattiivveess iinnssppiirrééeess ddee ll’’iinnttéérrêêtt ddeess cchhaarrggeeuurrss.. LLaa llooii dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ssuurr lleess ccoonnttrraattss dd’’aaffffrrèètteemmeenntt eett ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmeess aa aabbrrooggéé ppaarr ssoonn aarrttiiccllee 5588,, llaa llooii dduu 22 aavvrriill 11993366 rreellaattiivvee aauuxx ttrraannssppoorrttss ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr.. EEnnffiinn,, llaa llooii eett llee ddééccrreett ddee 11996666 oonntt ééttéé mmooddiiffiiéé ppaarr llaa llooii dduu 2233 ddéécceemmbbrree 11998866 eett ppaarr llee ddééccrreett dduu 1122 nnoovveemmbbrree 11998877 qquuii hhaarrmmoonniisseenntt llee ddrrooiitt iinntteerrnnee aavveecc lleess ddiissppoossiittiioonnss ddeess PPrroottooccoolleess ddee 11996688 eett ddee 11997799.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llaa CCoonnfféérreennccee ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr aa aaddooppttéé,, llee 3311 mmaarrss 11997788 àà HHaammbboouurrgg,, llee nnoouuvveeaauu tteexxttee dd’’uunnee ccoonnvveennttiioonn ssuurr llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr.. EEllllee eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 11eerr nnoovveemmbbrree 11999922 eett eesstt pplluuss ccoonnnnuuee ssoouuss llee nnoomm ddee «« RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg »».. CCeettttee ccoonnfféérreennccee,, iinnssppiirrééee ppaarr lleess ddeemmaannddeess ddeess ppaayyss eenn vvooiiee ddee ddéévveellooppppeemmeenntt,, eesstt ddeessttiinnééee àà rreemmppllaacceerr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244,, ccaarr eellllee pprréésseennttee uunn nneett pprrooggrrèèss.. EEnn eeffffeett,, eellllee vveeuutt ccoonnssttiittuueerr uunn ccooddee ccoommpplleett iinntteerrnnaattiioonnaall dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss,, mmêêmmee ssii cceettttee ccoonnvveennttiioonn eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr,, ttrrèèss ppeeuu dd’’ÉÉttaattss ll’’oonntt rraattiiffiiééee,, ccee ssoonntt ppoouurr llaa pplluuppaarrtt ddeess ÉÉttaattss aaffrriiccaaiinnss,, eett lleess ggrraannddeess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess nnee ll’’oonntt ppaass rraattiiffiiééee.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee cchhaarrggeeuurr,, lleess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg lluuii ccoonnssaaccrreenntt ttoouuttee uunnee ppaarrttiiee,, llaa ttrrooiissiièèmmee,, qquuii eesstt ccoonnssaaccrrééee àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr.. LLeess ddéévveellooppppeemmeennttss qquuii vvoonntt ssuuiivvrree vvoonntt êêttrree rreellaattiiffss àà llaa qquueessttiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ttaanntt eenn mmaattiièèrree dd’’aaffffrrèètteemmeenntt mmaarriittiimmee qquuee ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. IIll ssee ppoossee aalloorrss llaa qquueessttiioonn ddee ssaavvooiirr ssuurr qquueellss ffoonnddeemmeennttss llee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt--iill êêttrree rreessppoonnssaabbllee ?? DD’’uunnee ppaarrtt,, iill ssee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr.. CC’’eesstt cceellllee qquuii eesstt iissssuuee dduu ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt.. PPoouurr ll’’eesssseennttiieell,, lleess ddiissppoossiittiioonnss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess ddee 11992244 eett cceelllleess ddee llaa LLooii eett dduu DDééccrreett ddee 11996666 eenn ddrrooiitt iinntteerrnnee,, pprréévvooiieenntt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ppoouurr ffaauuttee pprroouuvvééee,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquu’’iill mmaannqquuee àà ssoonn oobblliiggaattiioonn ddee ssiinnccéérriittéé eett dd’’eexxaaccttiittuuddee ddee sseess ddééccllaarraattiioonnss rreellaattiivveess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee.. IIll ccoonnvviieenntt eenn oouuttrree ddee nnootteerr qquuee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ppeeuutt ssee ddoouubblleerr ddee ll’’iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess ssuubbiiss ppaarr cceettttee mmaarrcchhaannddiissee.. CCeeccii eesstt aapppplliiccaabbllee aauuttaanntt ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddiitteess «« nnoorrmmaalleess »» qquuee ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, mmaaiiss iill eexxiissttee uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee ppoouurr ddee tteelllleess mmaarrcchhaannddiisseess..
 11. 11. SSuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall,, llaa CCoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11992299 ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr aavvaaiitt ddééccllaarréé nnéécceessssaaiirree ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee rrèègglleess iinntteerrnnaattiioonnaalleess ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. LLaa CCoonnfféérreennccee ddee 11994488 aavvaaiitt aaddooppttéé uunnee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ggéénnéérraallee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess aaiinnssii qquuee cceerrttaaiinneess ddiissppoossiittiioonnss ccoonncceerrnnaanntt lleeuurr ttrraannssppoorrtt àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. EEnn 11995566,, llee CCoommiittéé dd’’eexxppeerrttss ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ééttaabblliitt uunn rraappppoorrtt,, aayyaanntt ppoouurr oobbjjeett ddee tteennddrree vveerrss ll’’uunniiffiiccaattiioonn ddeess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess aauu ttrraannssppoorrtt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ssoouuss ttoouutteess sseess ffoorrmmeess.. EEnnffiinn,, llaa ccoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ddee 11996600 aavvaaiitt iinnvviittéé ll’’OOMMIIiiiiii[[iiiiii]] àà eennttrreepprreennddrree,, ddee ccoonncceerrtt aavveecc llee CCoommiittéé dd’’eexxppeerrttss ddee ll’’OONNUU,, ll’’ééttuuddee dd’’uunn ccooddee iinntteerrnnaattiioonnaall uunniiqquuee dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess,, llee bbuutt ééttaanntt dd’’éévviitteerr,, ddaannss llaa mmeessuurree dduu ppoossssiibbllee lleess ddoommmmaaggeess ccoorrppoorreellss eett lleess aavvaarriieess aauu nnaavviirree,, àà llaa ccaarrggaaiissoonn eett àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt,, mmaaiiss ddee nnee ppaass eennttrraavveerr iinnuuttiilleemmeenntt lleess mmoouuvveemmeennttss ddee cceess mmaarrcchhaannddiisseess.. LLaa pprreemmiièèrree ééddiittiioonn ddee ccee ccooddee aa ééttéé ppuubblliiééee eenn 11996655,, ssoouuss llee nnoomm ddee CCooddee mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseessiivv[[iivv]].. PPaarr llaa ssuuiittee,, ddeess aammeennddeemmeennttss oonntt ééttéé aaddooppttééss ppoouurr ss’’aaddaapptteerr aauuxx pprrooggrrèèss tteecchhnniiqquueess.. LLee CCooddee IIMMDDGG aa ppoouurr oobbjjeett ddee ffaacciilliitteerr ll’’aapppplliiccaattiioonn dduu CChhaappiittrree VVIIII ddee llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr ((SSOOLLAASS)) ccoonncceerrnnaanntt llee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eenn ccoolliiss oouu ssoouuss ffoorrmmee ssoolliiddee eenn vvrraacc.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt ddeessttiinnéé àà sseerrvviirr ddee bbaassee aauuxx rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess ddeess ppaayyss eeffffeeccttuuaanntt ddee tteellss ttrraannssppoorrttss.. LLeess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGG nnee ccoonnssttiittuueenntt qquuee ddee ssiimmpplleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss.. TToouutteeffooiiss,, ppoouurr ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa FFrraannccee,, cceess rreeccoommmmaannddaattiioonnss ssoonntt ddeevveennuueess oobblliiggaattooiirreess ddeeppuuiiss ll’’eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu RRèègglleemmeenntt rreellaattiiff àà llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess eett ss’’iimmppoosseenntt ddoonncc aauuxx eexxppééddiitteeuurrss ccoommmmee aauuxx ttrraannssppoorrtteeuurrss eenn ttaanntt qquuee pprreessccrriippttiioonnss nnaattiioonnaalleess.. SSuurr llee ppllaann iinntteerrnnee,, llee RRèègglleemmeenntt ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eesstt eennttrréé eenn vviigguueeuurr eenn 11995544vv[[vv]].. SSoouurrcceess ddee ddiiffffiiccuullttééss ppoouurr lleess eexxppééddiitteeuurrss,, eenn rraaiissoonn ddee ssaa ddiissttoorrssiioonn ppaarr rraappppoorrtt aauuxx rreeccoommmmaannddaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess dduu CCooddee IIMMDDGG,, ccee tteexxttee aa cceesssséé dd’’êêttrree tteennuu àà jjoouurr eenn 11996688.. OOrr iill ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree dd’’aaddoopptteerr uunn rrèègglleemmeenntt eenn hhaarrmmoonniiee aavveecc lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess.. LLee MMiinniissttrree ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee,, ssuurr ll’’aavviiss ddee llaa CCoommmmiissssiioonn ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, aa ffaaiitt pprroommuullgguueerr ddee nnoouuvveelllleess rrèègglleess ddee ssééccuurriittéé,, llee RRèègglleemmeenntt mmaarriittiimmee ffrraannççaaiiss,, bbaassééeess ssuurr lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGGvvii[[vvii]]..
 12. 12. CCeeppeennddaanntt,, ccoommppttee tteennuu ddeess nnoommbbrreeuuxx aammeennddeemmeennttss aauu CCooddee IIMMDDGG,, cceett aarrrrêêttéé aa ééttéé aabbrrooggéé aavveecc ll’’eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu RRèègglleemmeenntt rreellaattiiff àà llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess eenn 11998877 eett rreemmppllaaccéé ppaarr lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGG ccoommppllééttééeess ssuurr cceerrttaaiinnss ppooiinnttss ppaarr ddeess pprreessccrriippttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess pprroopprreess àà llaa FFrraanncceevviiii[[vviiii]].. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, iill ssee ppoossee llaa qquueessttiioonn ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr.. CCeettttee qquueessttiioonn sseerraa pplluuss ddiiffffiicciillee àà aabboorrddeerr eenn ccee sseennss qquu’’iill nn’’eexxiissttee ppaass ddee rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee eenn llaa mmaattiièèrree dduu ffaaiitt ddee ll’’aaccttuuaalliittéé ddee cceettttee qquueessttiioonn.. EEnn eeffffeett,, ssuuiittee aauu nnaauuffrraaggee ddee ll’’EErriikkaa,, pplluussiieeuurrss qquueessttiioonnss oonntt ééttéé ppoossééeess,, nnoottaammmmeenntt eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr ddaannss llee cchhooiixx dduu nnaavviirree.. LLee ffaaiitt,, ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr,, ddee cchhooiissiirr uunn nnaavviirree eenn ffoonnccttiioonn ddee ssaa qquuaalliittéé eett ddee ssoonn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé ppeeuutt--iill ll’’aammeenneerr àà êêttrree rreessppoonnssaabbllee jjuurriiddiiqquueemmeenntt ?? CC’’eesstt ttoouuttee llaa qquueessttiioonn qquuii ssee ppoossee àà ttrraavveerrss llee vveettttiinngg qquuee ffoonntt lleess ccoommppaaggnniieess ppééttrroolliièèrreess.. CCeess ddeerrnniièèrreess ppeeuuvveenntt êêttrree ccoonnssiiddéérrééeess ccoommmmee ddeess cchhaarrggeeuurrss ppuuiissqquu’’eelllleess ssoonntt ssooiieenntt pprroopprriiééttaaiirreess ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ssooiieenntt aaffffrréétteeuurrss oouu lleess ddeeuuxx eenn mmêêmmee tteemmppss.. LLee vveettttiinngg eesstt uunnee iinniittiiaattiivvee ddee ll’’iinndduussttrriiee ppééttrroolliièèrree ddeessttiinnééee àà aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé ddaannss llee ddoommaaiinnee ddeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess dd’’hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee aaccttiivviittéé ccoonnssiissttaanntt àà ssuurrvveeiilllleerr eenn ppeerrmmaanneennccee ll’’éévvoolluuttiioonn eett ll’’ééttaatt ddee llaa fflloottttee mmoonnddiiaallee ddeess ppééttrroolliieerrss pprrooppoossééss ssuurr llee mmaarrcchhéé ddee ll’’aaffffrrèètteemmeenntt.. LLee tteerrmmee «« vveettttiinngg »» lluuii--mmêêmmee rraappppeellllee llee mmoott llaattiinn «« vveettoo »» qquuii ssiiggnniiffiiee «« jjee mm’’ooppppoossee »».. IIll aa ppoouurrttaanntt uunnee aauuttrree oorriiggiinnee :: llee vveerrbbee aannggllaaiiss «« ttoo vveett »» nnee ccoonnttiieenntt aauuccuunnee iiddééee ddee rreeffuuss oouu dd’’ooppppoossiittiioonn mmaaiiss ssiiggnniiffiiee pplluuttôôtt «« eexxaammiinneerr »»,, aavveecc llee ssoouuccii ddee ccoorrrriiggeerr ddeess ddééffaauuttss,, ddee ssooiiggnneerr oouu ddee rreemmeettttrree lleess cchhoosseess aauu ppooiinntt.. «« AAcccceeppttaabbllee »»,, cc’’eesstt llee mmaaîîttrree mmoott dduu vveettttiinngg.. SSoonn rrôôllee,, cchheezz lleess aaffffrréétteeuurrss qquuee ssoonntt lleess ssoocciiééttééss ppééttrroolliièèrreess,, ccoonnssiissttee eenn eeffffeett àà eexxaammiinneerr ssccrruuppuulleeuusseemmeenntt lleess nnaavviirreess pprrooppoossééss àà ll’’aaffffrrèètteemmeenntt ppoouurr ss’’aassssuurreerr qquu’’iillss ccoorrrreessppoonnddeenntt aauuxx mmeeiilllleeuurrss ssttaannddaarrddss eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eett ddee pprrootteeccttiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. IIll ss’’aaggiitt dd’’uunnee aaccttiivviittéé rréécceennttee eett mmaall ccoonnnnuuee.. LLee vveettttiinngg eesstt «« llaa ppoolliittiiqquuee dd’’uunn aaffffrréétteeuurr vviissaanntt àà éévvaalluueerr qquuee llee rriissqquuee pprréésseennttéé ppaarr ll’’uuttiilliissaattiioonn dd’’uunn ppééttrroolliieerr eesstt aacccceeppttaabbllee ppoouurr lluuii.. SSii ccee nn’’eesstt ppaass llee ccaass,, llee nnaavviirree nn’’eesstt ppaass aacccceeppttéé.. CCeeccii ssoouuss--tteenndd ddeess iinnssppeeccttiioonnss eett uunnee bbaassee ddee ddoonnnnééeess.. CCee mmoott aannggllaaiiss nn’’aa ppaass dd’’ééqquuiivvaalleenntt eenn ffrraannççaaiiss »»vviiiiii[[vviiiiii]].. DD’’aauuttrree ppaarrtt,, uunnee aauuttrree qquueessttiioonn qquuii ssee ppoossee eesstt cceellllee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddaannss llee ccaaddrree eennvviirroonnnneemmeennttaall.. EEnn eeffffeett llaa CCoommmmiissssiioonn ddeess CCoommmmuunnaauuttééss eeuurrooppééeennnneess aa pprréésseennttéé,, llee 99 fféévvrriieerr 22000000,, uunn «« LLiivvrree bbllaanncc ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee »»,, qquuii eexxaammiinnee ddiifffféérreenntteess ssoolluuttiioonnss eenn vvuuee ddee mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn «« ssyyssttèèmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviirroonnnneemmeennttaallee »»..
 13. 13. LL’’oobbjjeeccttiiff eesstt eesssseennttiieelllleemmeenntt dd’’aamméélliioorreerr ll’’aapppplliiccaattiioonn ddeess pprriinncciippeess eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx éénnoonnccééss ddaannss llee TTrraaiittéé ddee ll’’UUnniioonn eeuurrooppééeennnnee,, aaiinnssii qquuee llaa mmiissee eenn œœuuvvrree dduu ddrrooiitt ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt eett dd’’aassssuurreerr uunnee rreessttaauurraattiioonn ddee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. LLaa ffaavveeuurr ddee llaa CCoommmmiissssiioonn vvaa àà uunnee DDiirreeccttiivvee--ccaaddrree pprréévvooyyaanntt uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ssaannss ffaauuttee ddee ll’’eexxppllooiittaanntt ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess ccaauussééss ppaarr lleess aaccttiivviittééss ddaannggeerreeuusseess rréégglleemmeennttééeess aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree,, ccoouuvvrraanntt àà llaa ffooiiss lleess ddoommmmaaggeess ttrraaddiittiioonnnneellss,, cc’’eesstt--àà--ddiirree aauuxx ppeerrssoonnnneess eett aauuxx bbiieennss,, eett lleess ddoommmmaaggeess eennvviirroonnnneemmeennttaauuxx pprroopprreemmeenntt ddiittss.. EEsstt aauussssii eennvviissaaggééee uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ppoouurr ffaauuttee eenn ccaass dd’’aatttteeiinntteess àà llaa bbiiooddiivveerrssiittéé ooccccaassiioonnnnééeess ddaannss lleess zzoonneess dduu rréésseeaauu NNaattuurraa 22000000 ppaarr lleess aaccttiivviittééss nnoonn ddaannggeerreeuusseess.. LLee ssyyssttèèmmee ccoommmmuunnaauuttaaiirree ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eennvviissaaggéé nnee sseerraaiitt ppaass rrééttrrooaaccttiiff.. NNee sseerraaiieenntt ccoonncceerrnnééss qquuee lleess ddoommmmaaggeess àà vveenniirr,, àà ll’’eexxcclluussiioonn mmêêmmee ddeess ddoommmmaaggeess ccoonnssttaattééss aapprrèèss ll’’eennttrrééee eenn vviigguueeuurr dduu ddiissppoossiittiiff mmaaiiss ccaauussééss ppaarr uunn aaccttee oouu uunnee oommiissssiioonn aannttéérriieeuurrss.. LLee LLiivvrree bbllaanncc ccoonncceerrnnee nnoottaammmmeenntt llee ttrraannssppoorrtt ddee ssuubbssttaanncceess ddaannggeerreeuusseess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ssii ll’’oonn vveeuutt vveeiilllleerr àà ccee qquuee ddeess pprrééccaauuttiioonnss pplluuss ggrraannddeess ssooiieenntt pprriisseess ppoouurr éévviitteerr qquuee ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt nnee ssuubbiissssee ddeess ddoommmmaaggeess,, ll’’uunnee ddeess ssoolluuttiioonnss ccoonnssiissttee àà ddééccllaarreerr ffoorrmmeelllleemmeenntt rreessppoonnssaabbllee llaa ppaarrttiiee ddoonntt ll’’aaccttiivviittéé rriissqquuee dd’’ooccccaassiioonnnneerr cceess ddoommmmaaggeess.. AAiinnssii,, iill ccoonnvviieenntt dd’’ééttuuddiieerr ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee,, llee pprroobbllèèmmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr aauu sseeiinn ddee llaaqquueellllee iill sseerraa qquueessttiioonn dd’’uunnee ppaarrtt,, ddeess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, dduu rrééggiimmee ddee cceettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé.. DDaannss uunnee ddeeuuxxiièèmmee ppaarrttiiee,, iill ccoonnvviieenntt dd’’ééttuuddiieerr llee pprroobbllèèmmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eexxttrraaccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr aauu sseeiinn ddee llaaqquueellllee iill sseerraa qquueessttiioonn dd’’uunnee ppaarrtt,, ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddaannss llee cchhooiixx dduu nnaavviirree eett dd’’aauuttrree ppaarrtt,, ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé aauu nniivveeaauu ccoommmmuunnaauuttaaiirree ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess ccaauussééss àà ll’’eennvviirroonnnneemmeenntt.. 11èèrree PPaarrttiiee :: LLaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ddrrooiitt ccoommmmuunn dduu cchhaarrggeeuurr :: uunnee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee rrééggiiee ppaarr llaa llooii mmaarriittiimmee DDaannss ll’’aabboonnddaanntt ccoonntteennttiieeuuxx ssééccrrééttéé ppaarr llee ccoonnttrraatt ddee ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee ffiigguurree eenn pprreemmiièèrree ppllaaccee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ttrraannssppoorrtteeuurr,, ssuurr lleeqquueell ppèèssee uunnee lloouurrddee pprrééssoommppttiioonn..
 14. 14. LLee cchhaarrggeeuurr,, ssoonn ccooccoonnttrraaccttaanntt,, sseemmbbllee àà pprriioorrii mmiieeuuxx lloottii ppuuiissqquu’’iill nnee ffaaiitt ll’’oobbjjeett dd’’aauuccuunnee pprrééssoommppttiioonn.. PPoouurrttaanntt,, uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd’’oobblliiggaattiioonnss eett ddee ddeevvooiirrss ccoonnttrraaccttuueellss pplluuss oouu mmooiinnss ccoonnttrraaiiggnnaannttss,, ppaarrffooiiss lloouurrddss,, ss’’iimmppoosseenntt àà lluuii.. SS’’iill yy mmaannqquuee,, llaa LLooii mmaarriittiimmee pprréévvooiitt uunn lloouurrdd éévveennttaaiill ddee ssaannccttiioonnss,, qquuii vvoonntt ddee llaa ssiimmppllee iirrrreessppoonnssaabbiilliittéé dduu ttrraannssppoorrtteeuurr jjuussqquu’’àà llaa vvéérriittaabbllee ppeeiinnee pprriivvééee iinnfflliiggééee aauu cchhaarrggeeuurr,, eenn ppaassssaanntt ppaarr ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, vvooiirree ssaa ggaarraannttiiee.. IIll ss’’aaggiirraa dd’’eexxppoosseerr,, ddaannss uunn cchhaappiittrree pprreemmiieerr,, lleess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr,, aauu sseeiinn dduuqquueell iill sseerraa qquueessttiioonn ddeess pprriinncciippaalleess oobblliiggaattiioonnss eett ddeess pprriinncciippaauuxx ddeevvooiirrss dduu cchhaarrggeeuurr.. CCeellaa ccoonncceerrnneerraa ttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess «« ddiitteess »» nnoorrmmaalleess qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess aauuxxqquueelllleess uunn rrééggiimmee ssppéécciiffiiqquuee eesstt aapppplliiqquuéé.. DDaannss uunn cchhaappiittrree sseeccoonndd,, iill sseerraa ééttuuddiiéé llee rrééggiimmee ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr aauu sseeiinn dduuqquueell iill sseerraa eexxppoosséé ll’’aarrsseennaall ddeess ssaannccttiioonnss qquuii yy ssoonntt aattttaacchhééeess,, nnoottaammmmeenntt ddeess ssaannccttiioonnss rrééppaarraattrriicceess eett ddeess ssaannccttiioonnss eexxoonnéérraattooiirreess.. CChhaappiittrree 11 :: LLeess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt pprrééppaarreerr aavveecc ssooiinn eett ddiilliiggeennccee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn vvuuee ddee ssoonn ttrraannssppoorrtt eett ffoouurrnniirr aauu ttrraannssppoorrtteeuurr aavveecc eexxaaccttiittuuddee lleess iinnddiiccaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess ccoonncceerrnnaanntt llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn vvuuee ddee ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn eett llee ddeevvooiirr ddee ssiinnccéérriittéé sseerroonntt lleess ddeeuuxx ppooiinnttss eesssseennttiieellss qquuii vvoonntt êêttrree ddéévveellooppppééss.. SSeeccttiioonn 11 :: LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn LL’’oobblliiggaattiioonn dd’’aappppoorrtteerr uunn cceerrttaaiinn ssooiinn àà llaa mmaarrcchhaannddiissee àà eemmbbaarrqquueerr,, aavvaanntt llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr,, eesstt eesssseennttiieellllee ccaarr eellllee ccoonnddiittiioonnnnee llee bboonn ééttaatt ddee ccoonnsseerrvvaattiioonn oouu nnoonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee àà ll’’aarrrriivvééee aauu ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn.. CCeettttee oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ccoonncceerrnnee aauuttaanntt lleess mmaarrcchhaannddiisseess nnoonn ddaannggeerreeuusseess qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. AAiinnssii,, iill sseerraa ééttuuddiiéé,, ddaannss cceettttee sseeccttiioonn,, ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn àà aappppoorrtteerr àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ddaannss llaa pprrééppaarraattiioonn aauu ttrraannssppoorrtt ppuuiiss ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn àà aappppoorrtteerr aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. §§ 11 :: UUnnee oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ddaannss llaa pprrééppaarraattiioonn aauu ttrraannssppoorrtt LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt pprrooccééddeerr àà ll’’eemmbbaallllaaggee,, aauu ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt aaiinnssii qquu’’àà ll’’ééttiiqquueettaaggee eett aauu mmaarrqquuaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee qquuee llee ttrraannssppoorrtteeuurr vvaa pprreennddrree eenn cchhaarrggee..
 15. 15. AA-- LL’’eemmbbaallllaaggee eett llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee EEnn ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ccoommmmee ddaannss lleess aauuttrreess mmooddeess ddee ttrraannssppoorrtt,, ll’’eemmbbaallllaaggee eett llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee iinnccoommbbeenntt àà ll’’eexxppééddiitteeuurr,, àà ssaavvooiirr llee cchhaarrggeeuurr.. LLaa ddééffeeccttuuoossiittéé ddee ll’’eemmbbaallllaaggee eett dduu ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ccoonnssttiittuuee aauu rreeggaarrdd ddee llaa LLooii mmaarriittiimmee ffrraannççaaiissee eett ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess uunnee ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr ssuusscceeppttiibbllee dd’’eexxoonnéérreerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr mmaarriittiimmee ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittééiixx[[iixx]].. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’eemmbbaallllaaggee,, iill nn’’eexxiissttee ppaass ddee rréégglleemmeennttaattiioonn ggéénnéérraallee :: cc’’eesstt aauu cchhaarrggeeuurr qquu’’iill aappppaarrttiieenntt ddee ddéécciiddeerr,, ccoommppttee tteennuu ddeess uussaaggeess eett ddee llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ss’’iill ccoonnvviieenntt ddee ll’’eemmbbaalllleerr oouu ppaass eett,, ddaannss ll’’aaffffiirrmmaattiivvee,, qquueell eesstt ll’’eemmbbaallllaaggee aaddééqquuaatt.. LLeess uussaaggeess dduu ccoommmmeerrccee ccoonnssttiittuueenntt uunn ccrriittèèrree eesssseennttiieell ppoouurr ll’’aapppprréécciiaattiioonn ddee ll’’aaddééqquuaattiioonn ddee ll’’eemmbbaallllaaggee.. LLee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt iinnvvooqquueerr uunnee iinnssuuffffiissaannccee ddee ll’’eemmbbaallllaaggee lloorrssqquu’’iill eesstt ééttaabbllii qquuee cceelluuii--ccii eesstt ccoonnffoorrmmee aauuxx uussaaggeess dduu ccoommmmeerrccee.. LLee cchhaarrggeeuurr,, àà qquuii iinnccoommbbee ddoonncc ll’’eemmbbaallllaaggee,, ddooiitt,, ppoouurr éévviitteerr ttoouutt ddééffaauutt qquuii eennggaaggeerraaiitt ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé,, pprreennddrree eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn llee ffaaiitt qquuee ssaa mmaarrcchhaannddiissee vvaa aaffffrroonntteerr lleess aallééaass pprroopprreess aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr.. OOrr,, lleess cchhaarrggeeuurrss,, ttrrèèss ssoouuvveenntt mmoottiivvééss ppaarr ddeess iinnttéérrêêttss ééccoonnoommiiqquueess eett ffiinnaanncciieerrss,, nnee ssoonntt ppaass ttoouujjoouurrss aasssseezz vviiggiillaannttss eett pprreennnneenntt ddeess rriissqquueess qquuii lleeuurr ccooûûtteenntt ssoouuvveenntt cchheerr.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, iill vviissee nnoonn sseeuulleemmeenntt àà llaa pprréésseenntteerr ccoommmmeerrcciiaalleemmeenntt,, mmaaiiss aauussssii àà llaa pprrééppaarreerr àà ll’’eexxppééddiittiioonn.. IIll iimmpplliiqquuee llee ccaallaaggee eett ll’’aarrrriimmaaggee,, ppoouurr éévviitteerr ttoouutt mmoouuvveemmeenntt àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ll’’eemmbbaallllaaggee.. EEnn ccaass ddee ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess eenn ccoonntteenneeuurrss,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt aaccccoorrddeerr uunn ssooiinn ttoouutt ppaarrttiiccuulliieerr àà cceess ooppéérraattiioonnss.. OOnn ppeeuutt cciitteerr qquueellqquueess eexxeemmppllee dd’’eemmbbaallllaaggeess eett ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeennttss rreeccoonnnnuuss ssuuffffiissaannttss eenn llaa mmaattiièèrree,, eett qquuii nn’’oonntt ddoonncc ppaass eennttrraaîînnéé llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé dduu cchhaarrggeeuurr :: ♦♦ TToouutt dd’’aabboorrdd,, ppoouurr ddeess ffllooccoonnss ddee ppoommmmee ddee tteerrrree,, oonntt ééttéé rreeccoonnnnuuss ssuuffffiissaannttss ddeess ssaaccss eenn «« ppaappiieerr kkrraafftt 33 pplliiss »»,, pplluuss uunn ffiillmm ddee «« ppoollyyvviinnyyllee »» iinntteerrnnee,, lleess ffoonnddss eett lleess bboouucchheess ddee cchhaaqquuee ssaacc ééttaanntt ssoouuddééss eenn ccoonnttiinnuuxx[[xx]] ;; ♦♦ EEnnssuuiittee,, oonntt ééttéé rreeccoonnnnuuss ssuuffffiissaannttss,, ppoouurr ddeess ttuubbeess eett ttuuyyaauuxx àà nnuu,, uunn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt eenn bbootttteess oouu ffaarrddeeaauuxx,, nnoottéé aauu ssuurrpplluuss ppaarr ll’’eexxppeerrtt ccoommmmee ééttaanntt uussuueell ppoouurr ccee ttyyppee ddee mmaarrcchhaannddiisseexxii[[xxii]] ;;
 16. 16. ♦♦ EEnnffiinn,, ppoouurr ddeess ccoolliiss ddee ppaarrffuummeerriiee,, aa ééttéé rreeccoonnnnuu ssuuffffiissaanntt lleeuurr ppllaacceemmeenntt ssuurr ddeess «« ppaallttaaiinneerrss »» oouu «« ppaall bbooxx »» eenn ccaarrttoonnss ddee uunn mmèèttrree ddee lloonngg ssuurr ssooiixxaannttee--ddiixx cceennttiimmèèttrreess ddee llaarrggee eett ssooiixxaannttee cceennttiimmèèttrreess ddee hhaauutt,, ccoommppoorrttaanntt uunnee bbaassee ffoorrmmaanntt uunn ssooccllee sseerrttii ddaannss dduu ccaarrttoonn ;; lleess aavvaarriieess nnee pprroovveennaanntt ppaass ddee llaa ffaaiibblleessssee ddeess eemmbbaallllaaggeess,, mmêêmmeess ssii cceeuuxx--ccii ééttaaiieenntt rreellaattiivveemmeenntt llééggeerrss,, mmaaiiss dd’’uunn mmaannqquuee ddee ssooiinn ddaannss lleess ooppéérraattiioonnss ddee mmaannuutteennttiioonnxxiiii[[xxiiii]].. AAiinnssii,, ssii ll’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ddaannss llaa pprrééppaarraattiioonn dduu ttrraannssppoorrtt ccoommppoorrttee ll’’oobblliiggaattiioonn ddee bbiieenn eemmbbaalllleerr llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn ffoonnccttiioonn ddee ssaa nnaattuurree,, eett ddee lluuii ttrroouuvveerr uunn ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt aaddééqquuaatt,, cceettttee oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn ccoommppoorrttee aauussssii ddeess pprreessccrriippttiioonnss eenn mmaattiièèrree dd’’ééttiiqquueettaaggee eett ddee mmaarrqquuaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. BB-- LL’’ééttiiqquueettaaggee eett llee mmaarrqquuaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee LLaa mmaarrcchhaannddiissee rreemmiissee aauu ttrraannssppoorrtt ddooiitt nnoonn sseeuulleemmeenntt êêttrree ccoorrrreecctteemmeenntt eemmbbaallllééee ssii ssaa nnaattuurree ll’’eexxiiggee,, mmaaiiss eennccoorree êêttrree mmuunniiee dd’’uunn ééttiiqquueettaaggee oouu dd’’uunn mmaarrqquuaaggee aaddééqquuaatt.. LLee mmaarrqquuaaggee eett ll’’ééttiiqquueettaaggee ssoonntt nnéécceessssaaiirreess ppoouurr iiddeennttiiffiieerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AA ddééffaauutt ddee tteexxttee pprréécciissaanntt llaa nnaattuurree ddeess mmaarrqquueess qquuee ddooiivveenntt ppoorrtteerr lleess ccoolliiss,, lleess ccoommppaaggnniieess ddoonnnneenntt ddeess iinnssttrruuccttiioonnss aauuxx cchhaarrggeeuurrss ssuurr lleess mmooddaalliittééss eett llee ccoonntteennuu ddee cceess ooppéérraattiioonnss.. EEnn eeffffeett,, eenn ggéénnéérraall,, lleess ccoommppaaggnniieess eexxiiggeenntt qquuee lleess ccoolliiss ppoorrtteenntt,, ssuurr ddeeuuxx aauu mmooiinnss ddee lleeuurrss ffaacceess,, eett ssii ppoossssiibbllee ssuurr ttrrooiiss ffaacceess,, ddaannss uunn eennccaaddrreemmeenntt ddee ccoouulleeuurr ssoommbbrree,, lleess iinnssccrriippttiioonnss ssuuiivvaanntteess :: ♦♦ LLee ppoorrtt ddee ddeessttiinnaattiioonn,, ddee cchhaarrggeemmeenntt oouu ddee ttrraannssiitt ;; ♦♦ LLaa mmaarrqquuee dduu ddeessttiinnaattaaiirree oouu ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr ;; ♦♦ LLee nnuumméérroo ddee sséérriiee eett llee nnuumméérroo dduu ccoolliiss ddaannss llaa sséérriiee.. CChhaaqquuee ccoolliiss ddooiitt êêttrree mmaarrqquuéé àà llaa ppeeiinnttuurree oouu àà ll’’eennccrree ggrraassssee,, ddee ffaaççoonn ppaarrffaaiitteemmeenntt lliissiibbllee,, aavveecc ddeess lleettttrreess dd’’aauu mmooiinnss ddiixx cceennttiimmèèttrreess ddee hhaauutteeuurr.. EEnn ppeettiittss ccaarraaccttèèrreess,, eett hhoorrss dduu ccaaddrree,, ddooiitt ffiigguurreerr llee ppoorrtt dd’’eemmbbaarrqquueemmeenntt eett,, éévveennttuueelllleemmeenntt,, ddee mmaanniièèrree bbiieenn aappppaarreennttee,, llaa mmeennttiioonn «« hhaauutt »» eett «« bbaass »».. AAffiinn ddee ffaacciilliitteerr llaa rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddeess ccoolliiss,, ttaanntt aauu ddééppaarrtt qquu’’àà ll’’aarrrriivvééee,, eett dd’’éévviitteerr lleess eerrrreeuurrss ddee rreeppoorrtt ssuurr lleess ddooccuummeennttss,, nnoottaammmmeenntt ssuurr lleess ccoonnnnaaiisssseemmeennttss,, lleess eexxppééddiitteeuurrss oonntt iinnttéérrêêtt àà nnee ppaass ffaaiirree ffiigguurreerr ddeess lleettttrreess eennttrreellaaccééeess,, ddeessssiinnss dd’’aanniimmaauuxx,, eettcc..,, ddiiffffiicciilleess àà rreepprroodduuiirree..
 17. 17. LLee mmaarrqquuaaggee ddooiitt êêttrree ccllaaiirr eett ssiimmppllee eett nnee ppaass mmeennttiioonnnneerr llee ccoonntteennuu.. LLaa ddééffeeccttuuoossiittéé ddee ll’’ééttiiqquueettaaggee eett dduu mmaarrqquuaaggee ccoonnssttiittuuee aauu rreeggaarrdd ddee llaa LLooii ddee 11996666 eett ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess uunnee ffaauuttee dduu cchhaarrggeeuurr,, ssuusscceeppttiibbllee dd’’eexxoonnéérreerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ssaa rreessppoonnssaabbiilliittééxxiiiiii[[xxiiiiii]].. QQuuaanntt aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, eelllleess ffoonntt ll’’oobbjjeett dd’’uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree,, cc’’eesstt ccee qquuii vvaa êêttrree ééttuuddiiéé ddaannss llee pprroocchhaaiinn ddéévveellooppppeemmeenntt.. §§ 22 :: LLee ccaass ppaarrttiiccuulliieerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt aauussssii aappppoorrtteerr ddeess ssooiinnss aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ddaannss lleeuurr pprrééppaarraattiioonn aauu ttrraannssppoorrtt.. CCeess ssooiinnss,, ttrrèèss ssppéécciiffiiqquueess eenn ffoonnccttiioonn ddee llaa ddaannggeerroossiittéé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee eenn pprréésseennccee,, ssoonntt rrééggiiss ppaarr ddeess tteexxtteess ssppéécciiffiiqquueess qquuii nnee ssoonntt ppaass ttoouuss eennccoorree eennttrrééss eenn vviigguueeuurr.. IIll sseerraa ddoonncc ééttuuddiiéé,, ddaannss uunn pprreemmiieerr tteemmppss,, llaa rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee eenn mmaattiièèrree ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, ppuuiiss,, ddaannss uunn sseeccoonndd tteemmppss,, iill sseerraa qquueessttiioonn ddeess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr eenn llaa mmaattiièèrree.. AA-- UUnnee rréégglleemmeennttaattiioonn ssppéécciiffiiqquuee LLeess mmaattiièèrreess ddaannggeerreeuusseess,, eexxpplloossiivveess,, iinnffllaammmmaabblleess oouu iinnffeecctteess,, qquuii rreepprréésseenntteenntt uunnee ppaarrtt nnoonn nnéégglliiggeeaabbllee ddeess bbiieennss ttrraannssppoorrttééss ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee,, ffoonntt ll’’oobbjjeett ddee pprreessccrriippttiioonnss llééggaalleess oouu rréégglleemmeennttaaiirreess ssppéécciiffiiqquueess.. AAuu ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee CCooddee mmaarriittiimmee iinntteerrnnaattiioonnaall ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ((IIMMDDGG)),, aaddooppttéé eenn 11996655 ppaarr ll’’OOMMCCII ((aauujjoouurrdd’’hhuuii ll’’OOMMII)),, aapppplliiqquuee aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee lleess rrèègglleess dd’’ééttiiqquueettaaggee,, dd’’eemmbbaallllaaggee,, ddee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, ddee mmaanniippuullaattiioonn eett ddee ttrraannssppoorrtt ééddiiccttééeess ppoouurr lleess mmaarrcchhaannddiisseess éénnuumméérrééeess ddaannss uunnee lliissttee ssppéécciiaallee ééttaabblliiee ppaarr uunn ggrroouuppee dd’’eexxppeerrttss mmaannddaattééss ppaarr lleess NNaattiioonnss UUnniieess.. AAuu ppllaann nnaattiioonnaall,, llee RRèègglleemmeenntt rreellaattiiff àà llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreessxxiivv[[xxiivv]] rreepprreenndd,, eenn lleess pprréécciissaanntt eett eenn lleess ccoommppllééttaanntt,, lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGG,, àà ll’’aarrttiiccllee 441111--11..0055 qquuii ddiissppoossee qquuee :: «« llee RRSSNN rreenndd oobblliiggaattooiirree lleess ddiissppoossiittiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGG,, ssoouuss rréésseerrvvee ddee ll’’aapppplliiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinneess rrèègglleess ::
 18. 18. 11-- SSoouuss rréésseerrvvee ddeess ddiissppoossiittiioonnss ddeess aarrttiicclleess 441111--11..0066,, 441111--11..0077,, 441111--11..1100,, eett cceelllleess dduu cchhaappiittrree 441111--33 ddee llaa pprréésseennttee ddiivviissiioonn,, lleess rrèègglleess aapppplliiccaabblleess,, ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, ssoonntt cceelllleess ccoonntteennuueess ddaannss llee CCooddee IIMMDDGG eett sseess aammeennddeemmeennttss eenn vviigguueeuurr ;; 22-- PPaarr «« rreeccoommmmaannddaattiioonnss »» dduu CCooddee IIMMDDGG,, iill ffaauutt eenntteennddrree «« pprreessccrriippttiioonnss »» aapppplliiccaabblleess aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess »».. DDee pplluuss,, llaa CCoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eett ll’’iinnddeemmnniissaattiioonn ppoouurr lleess ddoommmmaaggeess lliiééss aauu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr ddee ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess eett ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess,, qquuii aa ééttéé ssiiggnnééee àà LLoonnddrreess llee 99 mmaaii 11999966,, mmaaiiss qquuii nn’’eesstt ppaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr,, ddoonnnnee ddee cceess ssuubbssttaanncceess uunnee lliissttee lloonngguuee mmaaiiss lliimmiittaattiivvee ddaannss ssoonn aarrttiiccllee 11eerr .. CCeettttee nnoouuvveellllee ccoonnvveennttiioonn aa ppoouurr oobbjjeett ddee rrééggiirr lleess ddoommmmaaggeess ccaauussééss ppaarr ttoouuttee ssuubbssttaannccee aappppaarrtteennaanntt àà llaa ccaattééggoorriiee ggéénnéérraallee ddeess ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess oouu ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess,, àà ssaavvooiirr «« hhaazzaarrddoouuss aanndd nnooxxiioouuss ssuubbssttaanncceess »»,, dd’’ooùù llee tteerrmmee ddee «« CCoonnvveennttiioonn HHNNSS »» ssoouuvveenntt uuttiilliisséé.. TToouutteess lleess ssuubbssttaanncceess nnoocciivveess eett ppootteennttiieelllleemmeenntt ddaannggeerreeuusseess éénnuumméérrééeess ppaarr cceettttee ccoonnvveennttiioonn ccoonnssttiittuueenntt uunn eennsseemmbbllee ppaarrffaaiitteemmeenntt hhééttéérroocclliittee,, qquuii rreeggrroouuppee pplluussiieeuurrss mmiilllliieerrss ddee ssuubbssttaanncceess ddiivveerrsseess,, aallllaanntt ddee pprroodduuiittss hhaauutteemmeenntt ttooxxiiqquueess,, tteell llee ccyyaannuurree eenn ssoolluuttiioonn,, àà ddeess pprroodduuiittss ddoonntt llaa nnoocciivviittéé nn’’aappppaarraaîîtt ppaass éévviiddeennttee aauu nnoonn--ssppéécciiaalliissttee,, tteellllee llaa ffaarriinnee ddee ppooiissssoonn oouu ddeess vvééhhiiccuulleess aauuttoommoobbiilleess nneeuuffss.. IIll eesstt ttoouutteeffooiiss aappppaarruu nnéécceessssaaiirree aauuxx rrééddaacctteeuurrss ddee llaa ccoonnvveennttiioonn dd’’eexxcclluurree cceerrttaaiinneess ssuubbssttaanncceess,, cceeppeennddaanntt nnoottooiirreemmeenntt ddaannggeerreeuusseess,, dduu ddoommaaiinnee ddee lleeuurr tteexxttee,, aaffiinn ddee nnee ppaass mmooddiiffiieerr llee ssyyssttèèmmee aannttéérriieeuurr ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonncceerrnnaanntt cceess ssuubbssttaanncceess,, ss’’aaggiissssaanntt pplluuss pprréécciisséémmeenntt ddee cceerrttaaiinnss hhyyddrrooccaarrbbuurreess eett ddeess mmaattiièèrreess nnuuccllééaaiirreess.. LLeess CCoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett llaa LLooii ffrraannççaaiissee pprroopprreess aauu ttrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ppaarr mmeerr nnee ddéétteerrmmiinneenntt ppaass qquuaanntt àà eelllleess uunnee lliissttee ddeess mmaattiièèrreess ddaannggeerreeuusseess.. OOnn ppoouurrrraaiitt ddoonncc ppeennsseerr qquuee lleeuurrss ddiissppoossiittiioonnss nnee ssoonntt ppaass àà cceett ééggaarrdd lliimmiittaattiivveess,, eett vviisseenntt ddoonncc ttoouuttee mmaarrcchhaannddiissee ppoouuvvaanntt rreepprréésseenntteerr uunn ddaannggeerr ppootteennttiieell ppoouurr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree eett ddee ssoonn ééqquuiippaaggee.. AAuussssii,, ffaauutt--iill,, ppoouurr llaa CCoonnvveennttiioonn ddee BBrruuxxeelllleess eett llaa LLooii ddee 11996666,, qquuee cceess mmaarrcchhaannddiisseess ssooiieenntt ddee nnaattuurree eexxpplloossiivvee,, iinnffllaammmmaabbllee oouu ddaannggeerreeuusseexxvv[[xxvv]].. LLeess RRèègglleess ddee HHaammbboouurrgg,, qquuaanntt àà eelllleess,, ss’’aaddrreesssseenntt àà ttoouuttee mmaarrcchhaannddiissee ppoouurrvvuu qquu’’eellllee ssooiitt ddaannggeerreeuusseexxvvii[[xxvvii]]..
 19. 19. MMaaiiss ffoorrccee eesstt ddee ccoonnssttaatteerr qquuee llaa pprraattiiqquuee ccoonnssiiddèèrree qquuee nnee rrééppoonnddeenntt àà cceess ccrriittèèrreess qquuee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ffiigguurraanntt ppaarrmmii cceelllleess ddeess lliisstteess dduu CCooddee IIMMDDGG oouu ddee llaa CCoonnvveennttiioonn HHNNSS.. OOnn ss’’aattttaacchheerraa iiccii eesssseennttiieelllleemmeenntt aauuxx pprreessccrriippttiioonnss dduu CCooddee IIMMDDGG ppuuiissqquuee llaa CCoonnvveennttiioonn HHNNSS nn’’eesstt ppaass eennccoorree eennttrrééee eenn vviigguueeuurr.. LLee cchhooiixx ddee ll’’eemmbbaallllaaggee,, llee ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt,, mmaaiiss aauussssii ll’’ééttiiqquueettaaggee eett llee mmaarrqquuaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess nn’’eesstt ppaass lliibbrree.. IIll eesstt ddééffiinnii ppaarr llee CCooddee IIMMDDGG.. AAuussssii,, iill ss’’aaggiitt ddee vvooiirr mmaaiinntteennaanntt ccoonnccrrèètteemmeenntt qquueelllleess ssoonntt lleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr eenn mmaattiièèrree ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess.. BB-- LLeess pprriinncciippaalleess oobblliiggaattiioonnss dduu cchhaarrggeeuurr AAvvaanntt ddee pprrooccééddeerr àà ll’’eexxppééddiittiioonn dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddaannggeerreeuussee ppaarr vvooiiee mmaarriittiimmee,, ll’’eexxppééddiitteeuurr ddeevvrraa ll’’iiddeennttiiffiieerr eett llaa ccllaasssseerr.. LLee ccllaasssseemmeenntt dd’’uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddaannggeerreeuussee àà ll’’iinnttéérriieeuurr ddee ll’’uunnee ddeess nneeuuff ccllaasssseess ddee ddaannggeerr ddéétteerrmmiinnee ttoouutteess lleess ccoonnddiittiioonnss ddee ssoonn ttrraannssppoorrtt :: ddééccllaarraattiioonn dd’’eexxppééddiittiioonn,, eemmbbaallllaaggee,, ééttiiqquueettaaggee,, aarrrriimmaaggee àà bboorrdd,, ssééppaarraattiioonn ddeess mmaattiièèrreess,, eettcc.. CC’’eesstt ll’’eexxppééddiitteeuurr qquuii ddooiitt,, ssuuiivvaanntt llaa nnaattuurree ddee llaa mmaattiièèrree ccoonncceerrnnééee eett ddeess rriissqquueess pprréésseennttééss,, ffoouurrnniirr llaa ddééssiiggnnaattiioonn ooffffiicciieellllee ddee ttrraannssppoorrtt,, llaa ccllaassssee,, llee nnuumméérroo OONNUUxxvviiii[[xxvviiii]],, eettcc.. LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ttoouujjoouurrss ddééssiiggnneerr llaa mmaarrcchhaannddiissee ppaarr ssaa ddééssiiggnnaattiioonn ooffffiicciieellllee ddee ttrraannssppoorrtt eett nnoonn ppaarr ssoonn aappppeellllaattiioonn ccoommmmeerrcciiaallee.. TToouutteeffooiiss,, llee CCooddee IIMMDDGG eemmppllooiiee cceerrttaaiinneess ddéénnoommiinnaattiioonnss ccoommmmeerrcciiaalleess uunniivveerrsseelllleemmeenntt aaddmmiisseess.. EEnn ddééffiinniittiivvee,, sseeuulleess lleess aappppeellllaattiioonnss iinnddiiqquuééeess ddaannss ll’’iinnddeexx ggéénnéérraall dduu CCooddee IIMMDDGG ppeeuuvveenntt êêttrree uuttiilliissééeess.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, ppoouurr êêttrree aaddmmiiss aauu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee,, ll’’eemmbbaallllaaggee ddooiitt aappppaarrtteenniirr àà ll’’uunnee ddeess ffaammiilllleess rrééppeerrttoorriiééeess aauu CCooddee IIMMDDGGxxvviiiiii[[xxvviiiiii]].. LLeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess ddooiivveenntt oobblliiggaattooiirreemmeenntt êêttrree eemmbbaallllééeess ssuuiivvaanntt ll’’uunnee ddeess pprrooppoossiittiioonnss dd’’eemmbbaallllaaggee iinnddiiqquuééee ssuurr llaa ffiicchhee iinnddiivviidduueellllee ccoonncceerrnnaanntt uunnee mmaattiièèrree ddoonnnnééee oouu ddéédduuiittee ddeess ttaabblleeaauuxx ddee ssppéécciiffiiccaattiioonnss ddeess eemmbbaallllaaggeess ffiigguurraanntt ddaannss ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree àà cchhaaqquuee ccllaassssee.. OOnn ddooiitt oobbsseerrvveerr lleess pprreessccrriippttiioonnss aapppplliiccaabblleess àà ll’’eemmbbaallllaaggee cchhooiissii qquuii ppeeuuvveenntt êêttrree mmeennttiioonnnnééeess ssuurr llaa ffiicchhee iinnddiivviidduueellllee,, ddaannss ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree oouu ppoouurr ppaarrttiiee ddaannss ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ggéénnéérraallee dduu CCooddee IIMMDDGG..
 20. 20. EEnn ffaaiitt,, ddiifffféérreennttss ccaass ddee ffiigguurreess ppeeuuvveenntt ssee pprréésseenntteerr :: ♦♦ LLaa ffiicchhee iinnddiivviidduueellllee rreennvvooiiee aauu tteexxttee mmêêmmee ddee ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree ddee llaa ccllaassssee ;; ♦♦ LLaa ffiicchhee rreennvvooiiee aauuxx ttaabblleeaauuxx ddee ssppéécciiffiiccaattiioonn dd’’eemmbbaallllaaggee ddee ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ppaarrttiiccuulliièèrree ddee llaa ccllaassssee ;; ♦♦ LLaa ffiicchhee rreennvvooiiee àà ll’’iinnttrroodduuccttiioonn ggéénnéérraallee dduu CCooddee IIMMDDGG ;; ♦♦ LLaa ffiicchhee rreennvvooiiee àà cceess iinnffoorrmmaattiioonnss pprréécciittééeess eett aappppoorrttee ddeess pprréécciissiioonnss ;; ♦♦ LLaa ffiicchhee ddééffiinniitt eellllee--mmêêmmee lleess pprreessccrriippttiioonnss dd’’eemmbbaallllaaggee aapppplliiccaabblleess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee ccoonnssiiddéérrééee,, mmaaiiss cc’’eesstt aasssseezz rraarree ddaannss llaa pplluuppaarrtt ddeess ccllaasssseess ;; ♦♦ EEnnffiinn,, llaa ffiicchhee rreennvvooiiee àà ll’’aauuttoorriittéé ccoommppéétteennttee dduu ppaayyss ccoonncceerrnnéé.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’eemmbbaallllaaggee eenn ccoommmmuunn,, cc’’eesstt--àà--ddiirree ddeess eemmbbaallllaaggeess iinnttéérriieeuurrss ccoonntteennaanntt ddiifffféérreenntteess mmaattiièèrreess qquuii ppoouurrrraaiieenntt rrééaaggiirr eennttrree eelllleess,, llee cchhaarrggeeuurr nnee ddooiitt ppaass lleess ppllaacceerr ddaannss uunn mmêêmmee eemmbbaallllaaggee eexxttéérriieeuurr oouu ddaannss uunn mmêêmmee ssuurreemmbbaallllaaggee.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llee mmaarrqquuaaggee eett ll’’ééttiiqquueettaaggee,, ttoouutt ccoolliiss rreennffeerrmmaanntt uunnee mmaarrcchhaannddiissee ddaannggeerreeuussee ddooiitt ppoorrtteerr :: ♦♦ LLaa ddééssiiggnnaattiioonn ooffffiicciieellllee ddee ttrraannssppoorrtt ddee llaa mmaattiièèrree tteellllee qquu’’eellllee ffiigguurree eenn lleettttrreess mmaajjuussccuulleess ddaannss ll’’iinnddeexx ggéénnéérraall dduu CCooddee IIMMDDGG eett ssuurr llaa ddééccllaarraattiioonn dd’’eexxppééddiittiioonn ;; ♦♦ SSoonn nnuumméérroo OONNUU ;; ♦♦ EEtt,, llee ccaass éécchhééaanntt,, llaa mmaarrqquuee ddee «« PPOOLLLLUUAANNTT MMAARRIINN »».. DDee pplluuss,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt iinnddiiqquueerr,, ssuurr lleess eemmbbaallllaaggeess ddee sseeccoouurrss,, ddeess mmaarrqquueess iinnddiiqquuaanntt llaa ddééssiiggnnaattiioonn ooffffiicciieellllee ddee ttrraannssppoorrtt eett llee nnuumméérroo OONNUU ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess qquu’’iillss ccoonnttiieennnneenntt,, lleess ééttiiqquueetttteess pprreessccrriitteess ppoouurr lleessddiitteess mmaarrcchhaannddiisseess eett llaa mmeennttiioonn «« SSEECCOOUURRSS »».. PPaarr aaiilllleeuurrss,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt,, ppoouurr lleess eemmbbaallllaaggeess vviiddeess nnoonn nneettttooyyééss,, lleess ddééssiiggnneerr,, lleess mmaarrqquueerr,, eett lleess mmuunniirr ddee ppllaaqquueess--ééttiiqquueetttteess ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ddiissppoossiittiioonnss aapppplliiccaabblleess aauuxx mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess pprrééaallaabblleemmeenntt ttrraannssppoorrttééeess.. EEnnffiinn,, ppoouurr ccee qquuii eesstt ddeess oobbjjeettss nnoonn eemmbbaallllééss,, llee mmaarrqquuaaggee ddooiitt ffiigguurreerr ssuurr ll’’oobbjjeett oouu ssuurr ssoonn ddiissppoossiittiiff ddee mmaannuutteennttiioonn,, ddee ssttoocckkaaggee oouu ddee llaanncceemmeenntt..
 21. 21. LLee mmaarrqquuaaggee ddeess ccoolliiss ddooiitt,, eenn oouuttrree,, êêttrree dduurraabbllee eett rrééssiisstteerr àà uunn ssééjjoouurr dd’’aauu mmooiinnss ttrrooiiss mmooiiss ddaannss ll’’eeaauu ddee mmeerr.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee ll’’ééttiiqquueettaaggee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, llee cchhaarrggeeuurr ddooiitt mmeettttrree,, ssuurr ttoouutt ccoolliiss ccoonntteennaanntt ddeess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, eett ddee ffaaççoonn dduurraabbllee,, lleess ééttiiqquueetttteess ddee ddaannggeerr ffiigguurraanntt àà ll’’iinnddeexx ggéénnéérraall eett ssuurr lleess ffiicchheess iinnddiivviidduueelllleess dduu CCooddee IIMMDDGG aaffiinn dd’’iinnddiiqquueerr ccllaaiirreemmeenntt lleeuurr nnaattuurree ddee ddaannggeerr.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, cceerrttaaiinneess ffiicchheess ccoommppoorrtteenntt lleess rrééfféérreenncceess ddee pplluussiieeuurrss ééttiiqquueetttteess ddee ddaannggeerr,, ll’’ééttiiqquueettttee ddee rriissqquuee pprriinncciippaall aappppaarraaîîtt eenn ggrrooss ccaarraaccttèèrreess eett ll’’ééttiiqquueettttee ddee rriissqquuee ssuubbssiiddiiaaiirree ddaannss uunn ccoorrppss iinnfféérriieeuurr.. LL’’ééttiiqquueettttee ddee rriissqquuee pprriinncciippaall àà aappppoosseerr ssuurr lleess ccoolliiss ddooiitt ppoorrtteerr,, ddaannss ssoonn ccooiinn iinnfféérriieeuurr,, llaa rrééfféérreennccee cchhiiffffrrééee ddee llaa ccllaassssee.. EEnn aauuccuunn ccaass iill nn’’yy aa lliieeuu dd’’iinnddiiqquueerr llee nnuumméérroo ddee llaa ccllaassssee ssuurr lleess ééttiiqquueetttteess ddee rriissqquuee ssuubbssiiddiiaaiirreess.. CCoommmmee oonn ll’’aa vvuu ppoouurr llee mmaarrqquuaaggee,, lleess ééttiiqquueetttteess ddee ddaannggeerr eett lleeuurr ssuuppppoorrtt ddooiivveenntt ppoouuvvooiirr rrééssiisstteerr àà uunn ssééjjoouurr dd’’aauu mmooiinnss ttrrooiiss mmooiiss ddaannss ll’’eeaauu ddee mmeerr.. LL’’oobblliiggaattiioonn ddee ssooiinn qquu’’aa llee cchhaarrggeeuurr eennvveerrss llaa mmaarrcchhaannddiissee,, qquu’’eellllee ssooiitt ddaannggeerreeuussee nnoonn,, eesstt uunn pprreemmiieerr aassppeecctt pprriimmoorrddiiaall ddaannss ll’’ééttuuddee ddeess ssoouurrcceess ddee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ccoonnttrraaccttuueellllee dduu cchhaarrggeeuurr.. EEnn eeffffeett,, ll’’aammpplleeuurr eett llaa pprréécciissiioonn ddeess aacctteess àà llaa cchhaarrggee dduu cchhaarrggeeuurr ll’’oobblliiggeenntt àà êêttrree ttrrèèss rriiggoouurreeuuxx.. PPaarr aaiilllleeuurrss,, iill eexxiissttee uunn sseeccoonndd aassppeecctt pprriimmoorrddiiaall ddaannss ll’’ééttuuddee ddeess ssoouurrcceess ddee cceettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, iill ss’’aaggiitt dduu ddeevvooiirr ddee ssiinnccéérriittéé aattttaacchhéé aauuxx mmeennttiioonnss iinnssccrriitteess ddaannss llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ppaarr llee cchhaarrggeeuurr.. SSeeccttiioonn 22 :: LLee ddeevvooiirr ddee ssiinnccéérriittéé LLaa ssiinnccéérriittéé ddee sseess ddééccllaarraattiioonnss eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn ffoonnddaammeennttaallee qquuee llee cchhaarrggeeuurr nnee ssaauurraaiitt iiggnnoorreerr.. AA ll’’iinnssttaarr ddee ttoouutteess lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess,, ll’’aarrttiiccllee 1199 ddee llaa LLooii nn°° 6666--442200 dduu 1188 jjuuiinn 11996666 ddiissppoossee qquuee :: «« llee cchhaarrggeeuurr eesstt ggaarraanntt ddee ll’’eexxaaccttiittuuddee ddeess mmeennttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee iinnssccrriittee ssuurr sseess ddééccllaarraattiioonnss aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt »».. AAiinnssii,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr qquuii pprreenndd eenn cchhaarrggee llaa ccaarrggaaiissoonn ddéélliivvrree uunn ccoonnnnaaiisssseemmeenntt aauu cchhaarrggeeuurr ssii cceelluuii--ccii ll’’eexxiiggee.. LLee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddooiitt aalloorrss iinnddiiqquueerr lleess mmaarrqquueess pprriinncciippaalleess ddeessttiinnééeess àà iiddeennttiiffiieerr llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeess mmaarrqquueess,, ccoommmmee oonn ll’’aa vvuu pprrééccééddeemmmmeenntt,, ddooiivveenntt êêttrree ssuuffffiissaanntteess eett aappppoossééeess ddee mmaanniièèrreess qquu’’eelllleess rreesstteenntt lliissiibblleess jjuussqquu’’àà llaa ffiinn dduu vvooyyaaggee.. SSuuiivvaanntt llee ccaass,, llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt mmeennttiioonnnneerraa ééggaalleemmeenntt llee nnoommbbrree ddee ccoolliiss eett oobbjjeettss oouu lleeuurr qquuaannttiittéé eett
 22. 22. lleeuurr ppooiiddss.. CCeess mmeennttiioonnss ssoonntt iinnssccrriitteess ssuurr llaa ffooii ddeess iinnddiiccaattiioonnss ffoouurrnniieess ppaarr ééccrriitt ppaarr llee cchhaarrggeeuurr.. DDaannss lleess ddéévveellooppppeemmeennttss qquuii vvoonntt ssuuiivvrreenntt,, oonn ddiissttiinngguueerraa lleess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddeess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess.. §§ 11 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt LLee cchhaarrggeeuurr ddooiitt ddééccllaarreerr lleess mmeennttiioonnss ddee nnoommbbrree eett ddee vvaalleeuurr,, aaiinnssii qquuee llee ppooiiddss ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AA cceettttee ddeerrnniièèrree mmeennttiioonn,, iill ffaauutt aajjoouutteerr cceellllee ddee vvoolluummee,, nnoonn oobblliiggaattooiirree mmaaiiss pprreessqquuee ttoouujjoouurrss iinnddiiqquuééee,, nnoottaammmmeenntt lloorrssqquu’’eellllee ddooiitt sseerrvviirr ddee bbaassee aauu ccaallccuull dduu ffrreett.. IIll sseerraa ddoonncc qquueessttiioonn,, dd’’uunnee ppaarrtt ddeess mmeennttiioonnss ddee nnoommbbrree eett ddee vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eett,, dd’’aauuttrree ppaarrtt ddeess mmeennttiioonnss ddee ppooiiddss eett ddee vvoolluummee.. AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee nnoommbbrree eett ddee vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee IIll nn’’eesstt ppaass rraarree qquuee llee ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ffaassssee ééttaatt dd’’uunn nnoommbbrree eett dd’’uunnee vvaalleeuurr iinnccoorrrreeccttee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee rrééeelllleemmeenntt mmiissee àà bboorrdd.. CCeettttee ssiittuuaattiioonn eesstt rréévvééllaattrriiccee ddee llaa vvoolloonnttéé ddeess cchhaarrggeeuurrss ddee ddiissssiimmuulleerr uunnee qquuaannttiittéé oouu uunn nnoommbbrree iinnfféérriieeuurr,, mmaaiiss aauussssii ppaarrffooiiss ssuuppéérriieeuurr,, ssuuiivvaanntt lleeuurrss iinnttéérrêêttss.. CCeettttee pprraattiiqquuee nn’’eesstt cceeppeennddaanntt ppaass ttoouujjoouurrss ccoouurroonnnnééee ddee ssuuccccèèss.. LLee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt cchheerrcchheerr àà mmiinnoorreerr llee nnoommbbrree ddee ccoolliiss qquu’’iill mmeett àà bboorrdd.. LLee pprriinncciippaall bbéénnééffiiccee qquu’’iill ccoommppttee ttiirreerr ddee cceettttee mmiinnoorraattiioonn ssee ssiittuuee ssuurr llee ppllaann ttaarriiffaaiirree.. LLee nnoommbbrree eett llaa qquuaannttiittéé ddee mmaarrcchhaannddiisseess ssoonntt eenn eeffffeett ddeess éélléémmeennttss ddéétteerrmmiinnaannttss dduu ffrreett aapppplliiccaabbllee aauu ttrraannssppoorrtt.. DDaannss llee mmêêmmee tteemmppss,, llee cchhaarrggeeuurr vvoouuddrraa mmiinnoorreerr sseennssiibblleemmeenntt lleess ddrrooiittss ddee ddoouuaanneess ddoonntt iill eesstt rreeddeevvaabbllee eennvveerrss ll’’ÉÉttaatt ssuurr llaa bbaassee dduu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, iinnssttrruummeenntt ddee ddééccllaarraattiioonn eenn ddoouuaannee.. PPoouurr ccee qquuii eesstt ddee llaa vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee cchhaarrggeeuurr ll’’iinnddiiqquuee aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt ddaannss ddeeuuxx ccaass.. DD’’uunnee ppaarrtt lloorrssqquuee llee ccaallccuull dduu ffrreett ttiieenntt ccoommppttee dd’’uunnee éécchheellllee ddee vvaalleeuurr.. LLee cchhaarrggeeuurr vvooiitt aalloorrss ssoonn iinnttéérrêêtt ddaannss uunnee mmiinnoorraattiioonn ddee llaa vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. DD’’aauuttrree ppaarrtt lloorrssqquu’’iill ssoouussccrriitt uunnee ddééccllaarraattiioonn ddee vvaalleeuurr eenn ccoonnttrreeppaarrttiiee dd’’uunn ssuupppplléémmeenntt ddee ffrreett.. IIll oopptteerraa aalloorrss ppoouurr uunnee mmaajjoorraattiioonn ddee llaa vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee aaffiinn ddee bbéénnééffiicciieerr dd’’uunnee iinnddeemmnniittéé ssuuppéérriieeuurree eenn ccaass dd’’aavvaarriiee oouu ddee mmaannqquuaannttss.. CCeettttee pprraattiiqquuee ddeevviieenntt cceeppeennddaanntt ddee pplluuss eenn pplluuss rraarree dduu ffaaiitt ddee llaa ggéénnéérraalliissaattiioonn ddee ll’’aassssuurraannccee ssuurr ffaaccuullttééss nneetttteemmeenntt mmooiinnss oonnéérreeuussee..
 23. 23. CCeess ddééccllaarraattiioonnss eerrrroonnééeess ccoonnnnaaiisssseenntt uunn cceerrttaaiinn ssuuccccèèss,, mmaaiiss cceelluuii--ccii eesstt àà nnuuaanncceerr.. EEnn eeffffeett,, llee ssuuccccèèss ddee cceess ffaauusssseess ddééccllaarraattiioonnss rreeppoossee ssuurr lleeuurr nnoonn--ddéétteeccttiioonn ppaarr llee ttrraannssppoorrtteeuurr aauu mmoommeenntt dduu cchhaarrggeemmeenntt.. EEnn ggéénnéérraall,, llaa ffrraauuddee nn’’eesstt ddéécceellééee qquu’’àà ddeessttiinnaattiioonn.. CCeeppeennddaanntt,, llaa rrééuussssiittee nn’’eesstt ppaass llaa mmêêmmee sseelloonn qquuee llee mmeennssoonnggee ttoouucchhee llee nnoommbbrree oouu llaa vvaalleeuurr.. LLee nnoommbbrree ddee ccoolliiss oouu ddee ccoonntteenneeuurrss eesstt ffaacciilleemmeenntt vvéérriiffiiaabbllee eett,, ddee pplluuss,, eesstt ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt vvéérriiffiiéé.. LLee ppooiinnttaaggee ss’’aavvèèrree ttrrèèss eeffffiiccaaccee.. CCeettttee aaffffiirrmmaattiioonn ddooiitt cceeppeennddaanntt êêttrree nnuuaannccééee ppoouurr llee cchhaarrggeemmeenntt ddee ccoolliiss eenn ccoonntteenneeuurrss.. EEnn eeffffeett,, ll’’ooppaacciittéé dduu ccaaddrree qquuii,, ddee ssuurrccrrooîîtt,, eesstt ssoouuvveenntt sscceelllléé,, eemmppêêcchhee llee ttrraannssppoorrtteeuurr ddee ss’’aassssuurreerr dduu nnoommbbrree ddee ccoolliiss qquu’’iill ccoonnttiieenntt.. LLeess ffrraauuddeess ssuurr llee nnoommbbrree,, qquu’’eelllleess llee mmiinnoorreenntt oouu llee mmaajjoorreenntt,, ccoonncceerrnneenntt ddoonncc qquuaassii ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt llaa ccoonntteenneeuurriissaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. SS’’aaggiissssaanntt ddee llaa vvaalleeuurr ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr eesstt ssiinngguulliièèrreemmeenntt ddéémmuunnii.. SSaauuff àà ccee qquuee llaa mmaajjoorraattiioonn dduu pprriixx ssooiitt tteellllee qquu’’eellllee nnee ppuuiissssee lluuii éécchhaappppeerr,, iill ppeeuutt ddiiffffiicciilleemmeenntt aapppprréécciieerr lluuii--mmêêmmee llaa vvaalleeuurr ddee ttoouutteess lleess mmaarrcchhaannddiisseess.. MMaaiiss ssoouuvveenntt,, aaffiinn ddee rrééaalliisseerr uunn bbéénnééffiiccee pplluuss iimmppoorrttaanntt,, llee cchhaarrggeeuurr ddééccllaarree uunnee ffaauussssee nnaattuurree ddee ssoorrttee qquuee llaa vvaalleeuurr aannnnoonnccééee ppaarraaiissssee mmooiinnss ssuussppeeccttee.. LLaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn rreellèèvvee aalloorrss dduu rrééggiimmee pprroopprree aauuxx mmeennssoonnggeess ssuurr llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. BB-- LLeess mmeennttiioonnss ddee ppooiiddss eett ddee vvoolluummee CCeettttee mmeennttiioonn eesstt oobblliiggaattooiirree ppoouurr ttoouutt ccoolliiss oouu oobbjjeett ppeessaanntt mmiillllee kkiillooggrraammmmeess oouu pplluuss ddee ppooiiddss bbrruutt.. LL’’iinnddiiccaattiioonn dduu ppooiiddss ddooiitt ffiigguurreerr àà ll’’eexxttéérriieeuurr ddee ffaaççoonn ccllaaiirree eett dduurraabbllee.. EEllllee eesstt iimmppoossééee ppaarr ll’’aarrttiiccllee LL.. 223333--77 dduu CCooddee dduu ttrraavvaaiill.. AA ddééffaauutt ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr,, cceettttee oobblliiggaattiioonn iinnccoommbbee «« aauu mmaannddaattaaiirree cchhaarrggéé ddee ll’’eexxppééddiittiioonn ddeess ccoolliiss »».. LLaa mmeennttiioonn dduu ppooiiddss eesstt iimmppoorrttaannttee ppoouurr aapppprréécciieerr ll’’eexxiisstteennccee ddee mmaannqquuaannttss àà llaa lliivvrraaiissoonn.. AAiinnssii lloorrssqquuee,, aauu ddéécchhaarrggeemmeenntt,, llee rréécceeppttiioonnnnaaiirree rreellèèvvee uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee mmaannqquuaannttss aalloorrss qquuee llee ccoommmmiissssaaiirree dd’’aavvaarriieess ccoonnssttaattee qquuee llee ppooiiddss ddéélliivvrréé eesstt ssuuppéérriieeuurr aauu ppooiiddss eemmbbaarrqquuéé,, llee ttrraannssppoorrtteeuurr nnee ppeeuutt êêttrree tteennuu ppoouurr rreessppoonnssaabbllee ddeess mmaannqquuaannttss ccoonnssttaattééssxxiixx[[xxiixx]].. AAuussssii,, ss’’aaggiissssaanntt dduu ppooiiddss eett dduu vvoolluummee,, llaa ffrraauuddee eesstt mmooiinnss ffllaaggrraannttee eett ddoonncc pplluuss ffaacciillee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr.. MMaaiiss,, mmêêmmee ssii llee ttrraannssppoorrtteeuurr aa rreeccoouurrss àà ddeess tteecchhnniiqquueess ddee pplluuss eenn pplluuss ffiiaabblleess,, ll’’éévvaalluuaattiioonn qquuaannttiittaattiivvee ssoouuffffrree ttoouujjoouurrss dd’’uunnee mmaarrggee dd’’eerrrreeuurr ssuurr llaaqquueellllee llee cchhaarrggeeuurr ppeeuutt jjoouueerr..
 24. 24. DDééccllaarreerr uunn ffaauuxx ppooiiddss oouu uunn vvoolluummee iinneexxaacctt eesstt dd’’aauuttaanntt pplluuss ffaacciillee ppoouurr llee cchhaarrggeeuurr qquuee lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss nn’’oonntt ppaass ttoouujjoouurrss lleess mmooyyeennss ddee pprrooccééddeerr eeuuxx--mmêêmmeess àà llaa ppeessééee oouu aauu ccuubbaaggee ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. CCeess ccoonnttrrôôlleess nnéécceessssiitteenntt uunn aappppaarreeiillllaaggee qquu’’iillss nnee ppoossssèèddeenntt ppaass ssoouuvveenntt eett qquuee ttoouuss lleess ppoorrttss nnee mmeetttteenntt ppaass ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt àà lleeuurr ddiissppoossiittiioonn.. SSeeuullss lleess iinnddiicceess pphhyyssiiqquueess ppoossttéérriieeuurrss aauu cchhaarrggeemmeenntt ppoouurrrroonntt ttrraahhiirr llaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn :: eennffoonncceemmeenntt aannoorrmmaall dduu nnaavviirree,, ssaattuurraattiioonn pprréémmaattuurrééee ddeess ccaalleess,, eettcc.. FFaaccee àà ll’’aammpplleeuurr eett ll’’iinnvvaarriiaabbiilliittéé ddeess ssoouuss--ddééccllaarraattiioonnss,, cceerrttaaiinnss ttrraannssppoorrtteeuurrss nn’’hhééssiitteenntt pplluuss àà eexxiiggeerr ddee lleeuurrss aaggeennttss ccoonnssiiggnnaattaaiirreess qquu’’iillss pprrooccèèddeenntt aauu ppeessaaggee eett aauu ccuubbaaggee ssyyssttéémmaattiiqquuee ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. MMaaiiss cc’’eesstt uunnee ttââcchhee qquu’’iillss nn’’aaiimmeenntt ppaass ssoouuvveenntt ffaaiirree.. AAuussssii,, uunnee aauuttrree ssoolluuttiioonn ccoonnssiissttee ppoouurr lleess ttrraannssppoorrtteeuurrss àà aapppplliiqquueerr uunn ttaarriiff ffoorrffaaiittaaiirree ppaarr ccoonntteenneeuurr,, qquueell qquuee ssooiitt ssoonn nniivveeaauu ddee rreemmpplliissssaaggee,, eenn tteennaanntt ccoommppttee dduu ggeennrree ddeess mmaarrcchhaannddiisseess.. CCeettttee ffrraauuddee ssuurr lleess mmeennttiioonnss qquuaannttiittaattiivveess rreellaattiivveess àà llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt pprroobbaabblleemmeenntt llaa pplluuss rrééppaanndduuee bbiieenn qquu’’iill ssooiitt iimmppoossssiibbllee ddee llaa cchhiiffffrreerr aavveecc pprréécciissiioonn.. LLaa ffrraauuddee ssuurr lleess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess nn’’eenn eesstt ppaass mmooiinnss iimmppoorrttaannttee eellllee aauussssii.. §§ 22 :: LLeess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt PPaarrmmii lleess mmeennttiioonnss qquuaalliittaattiivveess ppoorrttééeess aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, sseeuullee cceellllee iinnddiiqquuaanntt lleess mmaarrqquueess ppeerrmmeettttaanntt dd’’iiddeennttiiffiieerr llaa mmaarrcchhaannddiissee eesstt oobblliiggaattooiirree.. EEnn ffaaiitt,, cceerrttaaiinnss iimmppéérraattiiffss ccoonndduuiisseenntt àà aajjoouutteerr dd’’aauuttrreess mmeennttiioonnss aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt,, àà ssaavvooiirr cceelllleess rreellaattiivveess àà llaa qquuaalliittéé eett àà llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. UUnn pprreemmiieerr ddéévveellooppppeemmeenntt sseerraa ccoonnssaaccrréé aauuxx mmeennttiioonnss ddee mmaarrqquuee eett ddee qquuaalliittéé ;; eett uunn sseeccoonndd ddéévveellooppppeemmeenntt sseerraa ccoonnssaaccrréé aauuxx mmeennttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa nnaattuurree ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AA-- LLeess mmeennttiioonnss ddee mmaarrqquuee eett ddee qquuaalliittéé QQuueell qquuee ssooiitt llee tteexxttee aapppplliiccaabbllee,, iill nn’’eesstt ffaaiitt oobblliiggaattiioonn aauu cchhaarrggeeuurr qquuee ddee mmeennttiioonnnneerr lleess mmaarrqquueess pprriinncciippaalleess nnéécceessssaaiirreess àà ll’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee.. AAiinnssii,, ll’’eexxppééddiitteeuurr ddooiitt ddééccllaarreerr ddee llaa ffaaççoonn llaa pplluuss eexxaaccttee lleess mmaarrqquueess ddee ccoolliiss,, ssppéécciiaalleemmeenntt lloorrssqquuee cceeuuxx--ccii ssoonntt llooggééss eenn ccaaiisssseess oouu eenn ccoonntteenneeuurrss.. EEnn ffaaiitt,, ssoouuss llaa pprreessssiioonn dduu ccoommmmeerrccee eett dduu ttrraannssppoorrtt iinntteerrnnaattiioonnaall,, llee cchhaarrggeeuurr iinnssèèrree ttrrèèss ssoouuvveenntt aauu ccoonnnnaaiisssseemmeenntt lleess nnuumméérrooss,, lleess ssppéécciiffiiccaattiioonnss eett llaa qquuaalliittéé ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, eenn pplluuss
 25. 25. ddeess mmaarrqquueess.. CCeess mmeennttiioonnss,, mmêêmmee nnoonn rreeqquuiisseess,, ppeeuuvveenntt nnééaannmmooiinnss êêttrree iinnssccrriitteess ssooiitt ppaarrccee qquu’’eelllleess ccoonnssttiittuueenntt llee sseeuull mmooyyeenn dd’’iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee llaa mmaarrcchhaannddiissee,, ssooiitt ppaarrccee qquuee lleess mmaarrqquueess ss’’aassssoocciieenntt,, eenn ffaaiitt,, àà uunnee qquuaalliittéé.. CCeess mmeennttiioonnss ddeess mmaarrqquueess eett ddee llaa qquuaalliittéé oonntt ppoouurr oobbjjeett ddee lliieerr llee ttrraannssppoorrtteeuurr,, ll’’oobblliiggeeaanntt aaiinnssii àà lliivvrreerr aauu rréécceeppttiioonnnnaaiirree lleess mmaarrcchhaannddiisseess ccoorrrreessppoonnddaanntteess.. EEnn ffaaiitt,, llee ssuuccccèèss dduu pprrooccééddéé ddee llaa ffaauussssee ddééccllaarraattiioonn eenn llaa mmaattiièèrree rreeppoossee ssuurr ll’’aabbssoolluuee iimmppoossssiibbiilliittéé dd’’uunn ccoonnttrrôôllee.. IIll nnee ppeeuutt êêttrree mmiiss àà llaa cchhaarrggee dduu ttrraannssppoorrtteeuurr ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt dd’’uunnee vvéérriiffiiccaattiioonn qquuii nnéécceessssiitteerraaiitt uunnee eexxppeerrttiissee,, vvooiirree ddeess aannaallyysseess cchhiimmiiqquueess.. LL’’ooffffiicciieerr dduu bboorrdd qquuii rreeççooiitt llaa mmaarrcchhaannddiissee nn’’eenn eesstt ppaass ssppéécciiaalliissttee eett nnee ssaauurraaiitt llee ddeevveenniirr.. EEnn ccee qquuii ccoonncceerrnnee lleess mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess,, lleeuurr eexxppééddiittiioonn ddoonnnnee lliieeuu àà ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt ddee ddooccuummeennttss ssiimmiillaaiirreess àà cceeuuxx eexxiiggééss ppoouurr lleess aauuttrreess ccaattééggoorriieess ddee mmaarrcchhaannddiisseess.. MMaaiiss ll’’uunn ddeess pprriinncciippaauuxx iimmppéérraattiiffss aauuxxqquueellss ddooiitt rrééppoonnddrree uunn ddooccuummeenntt dd’’eexxppééddiittiioonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eesstt ddee ffoouurrnniirr lleess rreennsseeiiggnneemmeennttss eesssseennttiieellss ssuurr lleess rriissqquueess pprréésseennttééss ppaarr cceess mmaarrcchhaannddiisseess.. LLaa ddééccllaarraattiioonn dd’’eexxppééddiittiioonn dduu cchhaarrggeeuurr ddooiitt êêttrree ccoommppllééttééee ppaarr uunnee ddééccllaarraattiioonn aatttteessttaanntt qquuee ll’’eennvvooii pprréésseennttéé àà ll’’eexxppééddiittiioonn eesstt ccoonnvveennaabblleemmeenntt eemmbbaalllléé,, mmaarrqquuéé eett ééttiiqquueettéé eett ddaannss ll’’ééttaatt qquuii ccoonnvviieenntt aauu ttrraannssppoorrtt aauuxx tteerrmmeess ddeess rrèègglleemmeennttss aapppplliiccaabblleess.. «« JJee ddééccllaarree qquuee llee ccoonntteennuu ddee ccee cchhaarrggeemmeenntt eesstt ddééccrriitt ccii--ddeessssuuss ddee ffaaççoonn ccoommppllèèttee eett eexxaaccttee ppaarr lleess ddééssiiggnnaattiioonnss ooffffiicciieelllleess ddee ttrraannssppoorrtt eett qquu’’iill eesstt ccoonnvveennaabblleemmeenntt ccllaasssséé,, eemmbbaalllléé,, mmaarrqquuéé,, mmuunnii dd’’ééttiiqquueetttteess//ddee ppllaaqquueetttteess--ééttiiqquueetttteess eett àà ttoouuss ééggaarrddss bbiieenn ccoonnddiittiioonnnnéé ppoouurr êêttrree ttrraannssppoorrttéé ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx rréégglleemmeennttaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett nnaattiioonnaalleess aapppplliiccaabblleess.. SSiiggnnaattuurree aauu nnoomm ddee ll’’eexxppééddiitteeuurr »»xxxx[[xxxx]].. AAiinnssii,, aauuccuunn eemmbbaarrqquueemmeenntt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess nn’’eesstt aauuttoorriisséé ss’’iill nn’’aa ppaass ééttéé ééttaabbllii,, ppaarr ll’’eexxppééddiitteeuurr eett ssoouuss ssaa ssiiggnnaattuurree,, uunnee ddééccllaarraattiioonn dd’’eexxppééddiittiioonn ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess..

×