SlideShare a Scribd company logo
IIMMUUNNIISSAASSII 
DDeeffiinniissii 
SSuuaattuu ccaarraa uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann kkeekkeebbaallaann 
sseesseeoorraanngg tteerrhhaaddaapp ssuuaattuu aannttiiggeenn,, sseehhiinnggggaa bbiillaa 
kkeellaakk iiaa tteerrppaajjaann ppaaddaa aannttiiggeenn yyaanngg sseerruuppaa,, ttiiddaakk 
tteerrjjaaddii ppeennyyaakkiitt 
TTuujjuuaann 
MMeenncceeggaahh tteerrjjaaddiinnyyaa ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu ppaaddaa 
sseesseeoorraanngg ddaann mmeenngghhiillaannggkkaann ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu 
ppaaddaa sseekkeelloommppookk mmaassyyaarraakkaatt ((ppooppuullaassii)) aattaauu 
bbaahhkkaann mmeenngghhiillaannggkkaann ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu ddaarrii 
dduunniiaa
MMaaccaamm kkeekkeebbaallaann :: ((ccaarraa ttiimmbbuull)) 
11..AAkkttiiff 
--DDiibbuuaatt oolleehh ttuubbuuhh sseennddiirrii aakkiibbaatt tteerrppaajjaann 
ppaaddaa aannttiiggeenn,, mmiiss:: iimmuunniissaassii aakkttiiff,, 
tteerrppaajjaann sseeccaarraa aallaammiiaahh.. 
--BBeerrllaannggssuunngg llaammaa ookk mmeemmoorrii iimmuunnoollooggii 
22..PPaassiiff 
--DDiippeerroolleehh ddaarrii lluuaarr ttuubbuuhh,, bbuukkaann ddiibbuuaatt 
iinnddiivviidduu iittuu sseennddiirrii,, mmiiss:: kkeekkeebbaallaann 
jjaanniinn yyaanngg ddiippeerroolleehh ddaarrii iibbuu,, iimmuunniissaassii 
ppaassiiff.. 
--TTiiddaakk bbeerrllaannggssuunngg llaammaa
RREESSPPOONN IIMMUUNN 
11.. PPRRIIMMEERR 
TTeerrjjaaddii ppaaddaa ppaajjaannaann ppeerrttaammaa kkaalliinnyyaa ddeennggaann 
aannttiiggeenn 
TTeerrbbeennttuukk aannttiibbooddii IIgg MM 
22.. SSEEKKUUNNDDEERR 
TTeerrjjaaddii sseetteellaahh tteerrppaajjaann uullaanngg ddeennggaann aannttiiggeenn 
yyaanngg ssaammaa 
TTeerrbbeennttuukk aannttiibbooddii IIgg GG
KKEEBBEERRHHAASSIILLAANN IIMMUUNNIISSAASSII 
SSttaattuuss iimmuunn ppeennjjaammuu 
FFaakkttoorr ggeenneettiikk ppeennjjaammuu 
KKuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass vvaakkssiinn 
CCaarraa ppeemmbbeerriiaann 
ddoossiiss ppeemmbbeerriiaann 
ffrreekkuueennssii ppeemmbbeerriiaann 
aajjuuvvaann yyaanngg ddiigguunnaakkaann 
jjeenniiss vvaakkssiinn :: vvaakkssiinn hhiidduupp
11.. IImmuunniissaassii AAkkttiiff 
DDeeffiinniissii:: ppeemmbbeerriiaann aannttiiggeenn ppaaddaa iinnaanngg 
uunnttuukk mmeennggiinndduukkssii ppeemmbbeennttuukkaann aannttiibbooddii 
ddaann iimmuunniittaass sseelluulleerr.. 
TTuujjuuaann:: mmeennggiinndduukkssii ppeerrlliinndduunnggaann 
tteerrhhaaddaapp bbeerrbbaaggaaii bbaahhaann iinnffeekkssiiuuss
BBaahhaann:: mmaatteerrii yyaanngg ddiiiinnaakkttiivvaassii ((mmaattii)) 
aattaauu bbaahhaann hhiidduupp yyaanngg ddiilleemmaahhkkaann 
LLeebbiihh ddiissuukkaaii kkaarreennaa:: 
aa.. kkaaddaarr aannttiibbooddii ttiinnggggii ddiippeerrttaahhaannkkaann 
ddaallaamm jjaannggkkaa lleebbiihh llaammaa 
bb.. ffrreekkuueennssii ppeemmbbeerriiaann lleebbiihh jjaarraanngg 
cc.. sseeccaarraa bbeerriirriinnggaann mmeemmbbeennttuukk iimmuunniittaass 
sseelluulleerr
22.. IImmuunniissaassii PPaassiiff 
DDeeffiinniissii:: ppeemmiinnddaahhaann iimmuunniittaass ppaaddaa iinnaanngg 
mmeenngggguunnaakkaann pprroodduukk iimmuunnoollooggiiss yyaanngg 
ssuuddaahh tteerrbbeennttuukk 
TTuujjuuaann:: mmeemmbbeerriikkaann ppeerrlliinndduunnggaann 
tteerrhhaaddaapp aannttiiggeenn 
BBaahhaann:: IImmuunnoogglloobbuulliinn
SSaassaarraann :: 
• IInnddiivviidduu yyaanngg ttiiddaakk mmaammppuu mmeemmbbeennttuukk 
aannttiibbooddii ((aaggaammmmaagglloobbuulliinneemmiiaa kkoonnggeenniittaall)) 
• PPeenncceeggaahhaann ppeennyyaakkiitt kkeettiikkaa wwaakkttuu ttiiddaakk 
mmeemmuunnggkkiinnkkaann iimmuunniissaassii aakkttiiff ((mmiissaall:: ppaassccaa 
ppaappaarraann)) 
• TTeerraappii ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu yyaanngg sseeccaarraa nnoorrmmaall 
ddiicceeggaahh ddeennggaann iimmuunniissaassii ((mmiissaall:: tteettaannuuss)) 
• TTeerraappii ddaallaamm kkoonnddiissii iimmuunniissaassii aakkttiiff ttiiddaakk 
tteerrsseeddiiaa aattaauu ttiiddaakk ddaappaatt ddiillaakkssaannaakkaann 
((mmiissaall:: tteerrggiiggiitt uullaarr))
JJEENNIISS VVAAKKSSIINN 
11.. VVaakkssiinn HHiidduupp AAtttteennuuaatteedd 
bbaakktteerrii aattaauu vviirruuss hhiidduupp yyaanngg ddiilleemmaahhkkaann 
ddeennggaann ccaarraa ppeemmbbiiaakkaann bbeerruullaanngg--uullaanngg 
hhaarruuss ddpptt bbeerrkkeemmbbaanngg bbiiaakk  rreessppoonn iimmuunn 
rreessppoonn iimmuunn == iinnffeekkssii aallaammiiaahh 
bbeerrssiiffaatt llaabbiill,, rruussaakk oolleehh ppaannaass && ccaahhaayyaa 
ccoonnttoohh:: ccaammppaakk,, mmuummppss,, rruubbeellaa,, ppoolliioo ((vviirruuss)) 
BBCCGG,, ddeemmaamm ttiiffooiidd oorraall ((bbaakktteerrii))
22.. VVaakkssiinn IInnaaccttiivvaatteedd 
bbaakktteerrii,, vviirruuss// kkoommppoonneennnnyyaa yygg ddiibbuuaatt ttiiddaakk 
aakkttiiff ddggnn ppeemmaannaassaann aattaauu bbaahhaann kkiimmiiaa 
ttiiddaakk ddaappaatt rreepplliikkaassii sseelluurruuhh ddoossiiss aagg 
ttiiddaakk ddaappaatt mmeennyyeebbaabbkkaann ppeennyyaakkiitt 
ttiiddaakk ddiippeennggaarruuhhii oolleehh aabb yygg bbeerreeddaarr 
sseellaalluu mmeemmbbuuttuuhhkkaann ddoossiiss ggaannddaa 
sseeddiikkiitt aattaauu ttiiddaakk mmeenniimmbbuullkkaann rreessppoonn 
sseelluulleerr 
ccoonnttoohh:: ddiifftteerrii,, tteettaannuuss ((ttookkssooiidd)) 
hhaaeemmoopphhiilluuss iinnfflluueennzzaa((ppoolliissaakkaarriiddaa))
TTAATTAA CCAARRAA PPEEMMBBEERRIIAANN IIMMUUNNIISSAASSII 
SSeebbeelluumm mmeellaakkuukkaann iimmuunniissaassii 
• mmeemmbbeerriittaahhuu rriissiikkoo vvaakkssiinnaassii ddaann ttddkk 
iimmuunniissaassii 
• ppeerrssiiaappaann bbiillaa tteerrjjaaddii rreeaakkssii iikkuuttaann 
• bbaaccaa ddggnn tteelliittii iinnffoorrmmaassii pprroodduukk 
• ttiinnjjaauu aappaakkaahh aaddaa kkoonnttrraaiinnddiikkaassii 
• ppeerriikkssaa ppaassiieenn ddaann bbeerrii aannttiippiirreettiikk bbiillaa ppeerrlluu 
• ppeerriikkssaa kkoonnddiissii vvaakkssiinn ((wwaarrnnaa,, kkaaddaalluuaarrssaa)) 
• ppeemmbbeerriiaann sseessuuaaii jjaaddwwaall 
• bbeerriikkaann vvaakkssiinn ddeennggaann tteehhnniikk yyaanngg bbeennaarr
SSeetteellaahh ppeemmbbeerriiaann iimmuunniissaassii 
• bbeerriillaahh ppeettuunnjjuukk kkppdd ppeennggaassuuhh//oorrttuu aappaa 
yygg hhaarruuss ddiikkeerrjjaakkaann ddaallaamm kkeejjaaddiiaann rreeaakkssii 
bbiiaassaa aattaauu rreeaakkssii iikkuuttaann yyaanngg lleebbiihh bbeerraatt 
• ccaattaatt iimmuunniissaassii ddaallaamm rreekkaamm mmeeddiiss 
• llaappoorrkkaann hhaassiill iimmuunniissaassii kkee DDiinnkkeess 
• ppeerriikkssaa ssttaattuuss iimmuunniissaassii kkeelluuaarrggaa yygg llaaiinn
PPeennyyiimmppaannaann VVaakkssiinn 
AAttuurraann uummuumm:: sseebbaaggiiaann bbeessaarr 
hhaarruuss ddiiddiinnggiinnkkaann ppaaddaa ssuuhhuu 22--88oo CC 
DDPPTT,, HHiibb,, hheeppaattiittiiss BB,, hheeppaattiittiiss AA ((ttddkk bbeekkuu)) 
OOPPVV,, YYeellllooww ffeevveerr ((ddaappaatt ddaallaamm kkeeaadd.. bbeekkuu)) 
PPeennggeenncceerraann 
VVaakkssiinn kkeerriinngg yyaanngg bbeekkuu hhaarruuss ddiieenncceerrkkaann 
DDeennggaann ppeellaarruutt kkhhuussuuss 
DDiigguunnaakkaann ddaallaamm ppeerriiooddee wwaakkttuu tteerrtteennttuu,, mmiiss 
vvaakkssiinn ccaammppaakk yygg tteellaahh ddiieenncceerrkkaann cceeppaatt 
bbeerruubbaahh wwaarrnnaa ppaaddaa ssuuhhuu kkaammaarr..
PPeemmbbeerrssiihhaann kkuulliitt 
TTeemmppaatt ssuunnttiikkaann hhaarruuss ddiibbeerrssiiiihhkkaann ((aannttiisseeppttiikk)) 
PPeemmbbeerriiaann ssuunnttiikkaann 
SSeebbaaggiiaann bbeessaarr sseeccaarraa IIMM aattaauu SSKK ddaallaamm 
kkeeccuuaallii OOPPVV ppeerr oorraall ddaann BBCCGG ssccrr iinnttrraaddeerrmmaall 
PPeettuuggaass hhaarruuss mmeenngguuaassaaii tteekknniikk ddaassaarr
Perlu diperhatikan ppaaddaa aannaakk sseebbeelluumm iimmuunniissaassii 
PPeerrnnaahh mmeennggaallaammii kkeejjaaddiiaann iikkuuttaann yygg bbeerraatt 
AAlleerrggii tteerrhhaaddaapp bbaahhaann ddaallaamm vvaakkssiinn 
SSeeddaanngg tteerraappii sstteerrooiidd,, rraaddiiootteerraappii//kkeemmoottxx 
MMeennddeerriittaa ssaakkiitt yygg mmeennuurruunnkkaann iimmuunniittaass 
TTiinnggggaall sseerruummaahh ddgg oorrgg llaaiinn yygg iimmuunniittaassnnyyaa 
ttuurruunn aattaauu ddaallmm tteerraappii yygg mmeennuurruunnkkaann iimmuunn 
BBuullaann llaalluu mmeennddaappaatt vvaakkssiinn vviirruuss hhiidduupp 
((ccaammppaakk,, ppoolliioommiieelliittiiss,, rruubbeellaa)) 
PPaaddaa 33 bbllnn llaalluu mmeennddpptt iimmuunnoogglloobbuulliinn// 
ttrraannssffuussii ddaarraahh
PPeemmbbeerriiaann PPaarraacceettaammooll sseessuuddaahh iimmuunniissaassii 
MMeenngguurraannggii kkeettiiddaakknnyyaammaannaann ppaassccaa iimmuunniissaassii 
DDoossiiss 1155 mmgg//kkggbbbb kkeeppaaddaa bbaayyii//aannaakk,, 33--44 XX//hhrr 
RReeaakkssii KKIIPPII 
 RReeaakkssii llookkaall ddii tteemmppaatt ssuunnttiikkaann aattaauu rreeaakkssii 
uummuumm 
 DDeerraajjaatt rriinnggaann sseellaammaa 11--22 hhaarrii 
 LLookkaall:: kkeemmeerraahhaann,, ggaattaall,, nnyyeerrii kkoommpprreess 
hhaannggaatt tteerraabbaa bbeennjjoollaann kkeecciill aaggaakk kkeerraass 
bbeebbeerraappaa mmiinngggguu aattaauu lleebbiihh ttiiddaakk ppeerrlluu 
ttiinnddaakkaann
BBCCGG 
• 22--66 mmgggg ddaappaatt ttiimmbbuull ppaappuullaasseemmaakkiinn bbeessaarr 
 uullsseerraassii sseellaammaa 22--44 bbllnn sseemmbbuuhh ppeerrllaahhaann 
ddggnn mmeenniimmbbuullkkaann jjaarriinnggaann ppaarruutt.. 
• BBiillaa uullkkuuss kkeelluuaarr ccaaiirraann kkoommpprreess aannttiisseeppttiikk 
• BBiillaa ccaaiirraann ttaammbbaahh bbaannyyaakk,, kkoorreenngg sseemmaakkiinn 
bbeessaarr ddiittaammbbaahh ppeemmbbeessaarraann kkeelleennjjaarr rreeggiioonnaall 
((aakkssiillaa)) ddiibbaawwaa kkee ddookktteerr
HHeeppaattiittiiss BB 
jjaarraanngg tteerrjjaaddii,, ddeemmaamm yygg aaggaakk ttiinnggggii 
llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa ((sseemmeennttaarraa)) 
DDPPTT 
ddeemmaamm ttiinnggggii,, rreewweell 
llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa 
DDTT 
llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa
PPoolliioo oorraall 
ssaannggaatt jjaarraanngg tteerrjjaaddii rreeaakkssii KKIIPPII 
CCaammppaakk ddaann MMMMRR 
llookkaall:: rraassaa ttiiddaakk nnyyaammaann 
55--1122 hhrr sseetteellaahh iimmuunniissaassii ddaappaatt ttiimmbbuull :: 
ddeemmaamm ttiiddaakk ttiinnggggii aattaauu eerruuppssii kkuulliitt hhaalluuss yygg 
bbeerrllaannggssuunngg kkuurraanngg ddaarrii 4488 jjaamm 
33 mmgggg ppaassccaa iimmuunniissaassii ddaappaatt ttiimmbbuull:: 
ppeemmbbeennggkkaakkaann KKGGBB ddii bbeellaakkaanngg tteelliinnggaa
VVaakkssiinnaassii BBCCGG 
BBCCGG aaddllhh vvaakkssiinn hhiidduupp ddaarrii MM.. bboovviiss yyaanngg 
ddiibbiiaakkkkaann bbeerruullaanngg sseellaammaa 11--33 ttaahhuunn bbaassiill yygg 
ttiiddaakk vviirruulleenn ttaappii mmaassiihh ppuunnyyaa iimmuunnooggeenniittaass 
MMeenniimmbbuullkkaann sseennssiittiivviittaass tteerrhhddpp ttuubbeerrkkuulliinn 
VVaakkssiinn BBCCGG BBiiooffaarrmmaa BBaanndduunngg 
TTiiddaakk mmeenncceeggaahh iinnffeekkssii TTBB ttaappii mmeenngguurraannggii 
rriissiikkoo TTBB bbeerraatt sseeppeerrttii mmeenniinnggiittiiss TTBB,, TTBB mmiilliieerr 
EEffeekk pprrootteekkssii 88--1122 mmgggg ppaassccaa iimmuunniissaassii,, 
bbeerrvvaarriiaassii aannttaarraa 00--8800%% tteerrggaannttuunngg vvaakkssiinn,, 
lliinnggkkuunnggaann ddeennggaann MM..aattiippiikk ddaann ffaakkttoorr ppeennjjaammuu 
(uummuurr,, ggiizzii ddllll))
Diberikan ssccrr iinnttrraaddeerrmmaall 00,,1100 mmll (aannaakk)) 
00,,0055 mmll (bbaayyii bbaarruu llaahhiirr)) 
SSeebbaaiikknnyyaa ppaaddaa ddeellttooiidd kkaannaann (bbiillaa aaddaa 
lliimmffaaddeenniittiiss (aakkssiillaa)) lleebbiihh mmuuddaahh tteerrddeetteekkssii.. 
VVaakkssiinn BBCCGG ttiiddaakk bboolleehh tteerrkkeennaa ssiinnaarr mmaattaahhaarrii,, 
hhaarruuss ddiissiimmppaann ppaaddaa 22--88oo CC,, ttiiddaakk bboolleehh bbeekkuu,, 
yyaanngg tteellaahh ddiieenncceerrkkaann hhrrss ddiibbuuaanngg ddllmm 88 jjaamm.. 
DDiibbeerriikkaann ppaaddaa uummuurr kkuurraanngg aattaauu tteeppaatt 22 
bbuullaann.. 
SSeebbaaiikknnyyaa ddiibbeerriikkaann ppaaddaa aannaakk ddeennggaann uujjii 
MMaannttoouuxx (ttuubbeerrkkuulliinn)) nneeggaattiiff..
KKIIPPPP 
PPeennyyuunnttiikkaann BBCCGG yyaanngg bbeennaarr mmeenniimmbbuullkkaann 
uullkkuuss llookkaall yygg ssuuppeerrffiissiiaall.. UUllkkuuss yygg bbiiaassaannyyaa 
tteerrttuuttuupp kkrruussttaa  sseemmbbuuhh ddllmm 22--33 bbllnn  
mmeenniinnggggaallkkaann ppaarruutt bbuullaatt ddggnn ddiiaammeetteerr 44--88 mmmm.. 
AAppaabbiillaa ddoossiiss tteerrllaalluu ttiinnggggii uullkkuuss yyaanngg ttiimmbbuull 
lleebbiihh bbeessaarr,, nnaammuunn aappaabbiillaa ppeennyyuunnttiikkaann tteerrllaalluu 
ddaallaamm ppaarruutt yygg tteerrjjaaddii tteerrttaarriikk kkee ddaallaamm 
LLiimmffaaddeenniittiiss ssuuppuurraattiiff kkaaddaanngg ddiijjuummppaaii (aakkssiillaa// 
lleehheerr)) sseemmbbuuhh sseennddiirrii..
KKoonnttrraaiinnddiikkaassii BBCCGG 
RReeaakkssii uujjii ttuubbeerrkkuulliinn >> 55 mmmm 
SSeeddaanngg mmeennddeerriittaa HHIIVV,, iimmuunnookkoommpprroommiissee 
AAnnaakk mmeennddeerriittaa ggiizzii bbuurruukk 
SSeeddaanngg mmeennddeerriittaa ddeemmaamm ttiinnggggii 
MMeennddeerriittaa iinnffeekkssii kkuulliitt yyaanngg lluuaass 
PPeerrnnaahh ssaakkiitt ttuubbeerrkkuulloossiiss 
KKeehhaammiillaann
RReekkoommeennddaassii BBCCGG 
BBCCGG ddiibbeerriikkaann ppaaddaa bbaayyii <<== 22 bbuullaann 
PPaaddaa bbaayyii yygg kkoonnttaakk eerraatt ddggnn ppxx TTBB ddgg 
BBTTAA(++33)) sseebbaaiikknnyyaa ddiibbeerriikkaann IINNHH pprrooffiillaakkssiiss 
dduulluu,, kkaallaauu kkoonnttaakknnyyaa ssuuddaahh tteennaanngg ddaappaatt 
ddiibbeerrii BBCCGG 
BBCCGG jjaannggaann ddiibbeerriikkaann ppaaddaa bbaayyii aattaauu aannaakk 
ddeennggaann iimmuunnooddeeffiissiieennssii,, mmiiss HHIIVV,, ggiizzii bbuurruukk 
ddaann llaaiinn--llaaiinn
VVaakkssiinnaassii HHeeppaattiittiiss BB 
IImmuunniissaassii PPaassiiff 
PPeemmbbeerriiaann iimmuunnoogglloobbuulliinn 
(sseebbeelluumm//sseessuuddaahh)) 
MMiissaall:: IIGG//IISSGG (IImmmmuunnee SSeerruumm GGlloobbuulliinn)) aattaauu 
HHBBIIGG (HHeeppaattiittiiss BB IImmmmuunnee GGlloobbuulliinn)) 
IInnddiikkaassii uuttaammaa:: 
--PPaappaarraann ddaarraahh yygg mmggaanndduunngg HHbbssAAgg 
--PPaappaarraann sseekkssuuaall ddggnn ppeennggiiddaapp HHbbssAAgg (++)) 
--PPaappaarraann ppeerriinnaattaall,, iibbuu HHbbssAAgg(++)),, <<4488 jjaamm
DDoossiiss:: 
• KKeecceellaakkaaaann jjaarruumm ssuunnttiikk:: 00,,0066mmll//kkgg,,mmaakkss 55 mmll,, 
IIMM,, hhaarruuss ddiibbeerriikkaann ddllmm jjaannggkkaa 2244 jjaamm,, ddiiuullaanngg 
11 bbuullaann kkeemmuuddiiaann.. 
• PPaappaarraann sseekkssuuaall:: ddoossiiss ttuunnggggaall 00,,0066 mmll//kkgg,, 
IIMM,, hhaarruuss ddiibbeerriikkaann ddaallaamm jjaannggkkaa wwaakkttuu 22 mmgggg,, 
mmaakkss 55 mmll.. 
• PPaappaarraann ppeerriinnaattaall:: 00,,55 mmll IIMM
IImmuunniissaassii AAkkttiiff HHeeppaattiittiiss BB 
PPeemmbbeerriiaann ppaarrttiikkeell HHbbssAAgg yyaanngg ttiiddaakk iinnffeekkssiiuuss 
33 jjeenniiss :: 
--BBeerraassaall ddaarrii ppllaassmmaa 
--DDiibbuuaatt ddeennggaann tteehhnniikk rreekkoommbbiinnaann (rreekk..ggeenneettiikk)) 
--PPoolliippeeppttiiddaa
VVaakkssiinn yyaanngg bbeerreeddaarr bbeesseerrttaa ddoossiiss:: 
• HHeevvaacc--BB (AAvveennttiiss PPaasstteeuurr)),, ddwwss 55 uugg,, 
aannaakk 22,,55 uugg,, ppaaddaa iibbuu HHbbeeAAgg (++)) ddoossiiss 22 XX 
• HHeeppaacccciinnee (CChheeiill SSuuggaarr)),, ddwwss:: 33 uugg,, 
aannaakk 11,,55 uugg.. 
• BB--HHeeppaavvaacc IIII (MMSSDD)),, ddwwss:: 1100 uugg,, aannaakk 55 uugg.. 
• HHeeppaa--BB (KKoorreeaann ggrreeeenn CCrroossss)),, ddwwss;; 2200 uugg,, 
aannaakk 1100 uugg.. 
• EEnnggeerriixx--BB (GGSSKK)),, ddwwss 2200 uugg,, aannaakk 1100 uugg.. 
PPeennyyuunnttiikkaann ssccrr IIMM ppaaddaa ddeellttooiidd//ppaahhaa aanntteerroollaatt
JJAADDWWAALL PPEEMMBBEERRIIAANN HHEEPP.. BB 
VVaakkssiinnaassii aawwaall (pprriimmeerr)) 33 XX 
JJaarraakk aannttaarraa ssuunnttiikkaann II ddaann kkee IIII 11--22 bbllnn,, 
ssuunnttiikkaann kkee IIIIII ddiibbeerriikkaann 66 bbllnn ddaarrii yyaanngg kkee 
II.. 
PPeemmbbeerriiaann bboooosstteerr 55 ttaahhuunn kkeemmuuddiiaann 
mmaassiihh bbeelluumm aaddaa kkeesseeppaakkaattaann.. 
PPeemmeerriikkssaaaann AAnnttii--HHBBss ppaassccaa iimmuunniissaassii 
sseetteellaahh 33 bbuullaann ddaarrii ssuunnttiikkaann tteerraakkhhiirr 
SSkkrriinniinngg pprraavvaakkssiinnaassii (ppaaddaa pprraakktteekk sswwaassttaa 
ppeerroorraannggaann))
RReeaakkssii KKIIPPII 
UUmmuummnnyyaa rriinnggaann,, nnyyeerrii,, bbeennggkkaakk,, ppaannaass mmuuaall,, 
nnyyeerrii sseennddii && oottoott 
KKoonnttrraa IInnddiikkaassii 
BBeelluumm aaddaa,, tteerrkkeeccuuaallii iibbuu hhaammiill 
TTaannggggaapp kkeebbaall rreennddaahh ddaappaatt ookk:: 
UUssiiaa ttuuaa,, ppeemmbbeerriiaann ddii bbookkoonngg,, aannaakk ggeemmuukk,, 
ppaassiieenn hheemmooddiiaalliissiiss// ttrraannssppllaannttaassii,, oobbaatt 
iimmuunnoossuupprreessiiff,, lleekkeemmiiaa// kkeeggaannaassaann,, DDMM ttiippee II,, 
HHIIVV,, ppeemmiinnuumm aallkkoohhooll..
DDiifftteerrii,, PPeerrttuussiiss ddaann TTeettaannuuss 
TTookkssooiidd DDiifftteerriiaa,, vvaakkssiinn aasseelluulleerr,, ttookkssooiidd 
tteettaannuuss 
KKaaddaarr aannttiibbooddii pprrootteekkttiiff sseetteellaahh DDTTPP 33 kkaallii 
mmeennccaappaaii 00,,0011 IIUU aattaauu lleebbiihh 
RReeaakkssii llookkaall:: mmeerraahh,, bbeennggkkaakk,, nnyyeerrii 
RReeaakkssii uummuumm:: ddeemmaamm rriinnggaann,, jjaarraanngg 
hhiippeerrppiirreekkssiiaa,, kkeejjaanngg..
d DPT dasar diibbeerriikkaann 33XX sseejjaakk uummuurr 22 bbllnn ddgg 
iinntteerrvvaall 44--66 mmgggg,, uullaannggaann ((DDPPTT 44)) ddiibbeerriikkaann 11 
tthhnn sseetteellaahh DDPPTT33.. 
DDPPTT 55 ppaaddaa uummuurr 55--77 ttaahhuunn 
DDPPTT 66 ppaaddaa uummuurr 1122 ttaahhuunn 
DDoossiiss DDPPTT//DDTT 00,,55 mmll,, IIMM bbaaiikk uunnttuukk iimmuunniissaassii 
ddaassaarr ddaann uullaannggaann..
VVAAKKSSIINN VVIIRRUUSS PPOOLLIIOO OORRAALL 
VViirruuss hhiidduupp tteettaappii ssuuddaahh ddiilleemmaahhkkaann.. 
VViirruuss ppoolliioo ttiippee 11,, 22,, 33 
DDiigguunnaakkaann ssccrr rruuttiinn ssjjkk bbaayyii llaahhiirr ddgg ddoossiiss 22 
ttttss ppeerr oorraall.. 
VViirruuss iinnii mmeenneemmppaattkkaann ddiirrii ddii uussuuss ddaann 
mmeemmaaccuu ppeemmbbeennttuukkaann aannttiibbooddii ddllmm ddaarraahh,, 
mmaauuppuunn eeppiitteell uussuuss sseebbaaggaaii ppeerrttaahhaannaann 
llookkaall.. 
PPeenneerriimmaa vvaakkssiinn tteerrlliinndduunnggii sseetteellaahh ddoossiiss 
ttuunnggggaall ppeerrttaammaa,, ttiiggaa ddoossiiss bbeerriikkuuttnnyyaa 
mmeemmbbeerriikkaann iimmuunniittaass jjaannggkkaa llaammaa ((33 ttiippee))
hhaarruuss ddiissiimmppaann tteerrttuuttuupp ppaaddaa ssuuhhuu 22--88oo CC 
VVaakkssiinn ssaannggaatt ssttaabbiill,, aakkaann kkeehhiillaannggaann 
ppootteennssii bbiillaa ddiibbuukkaa kkrrnn ppeerruubbaahhaann PPHH 
sseetteellaahh tteerrppaappaarr ddeennggaann uuddaarraa.. 
DDaappaatt ddiissiimmppaann ppaaddaa 2200oo CC.. DDiiccaaiirrkkaann ddgg 
ccaarraa ddiitteemmppaattkkaann aannttaarraa dduuaa tteellaappaakk ttggnn,, 
ddiijjaaggaa aaggaarr ttiiddaakk bbeerruubbaahh wwaarrnnaa ((mmeerraahh 
mmuuddaa--oorraannyyee mmuuddaa)) ssbbgg iinnddiikkaattoorr PPHH
IImmuunniissaassii ddaassaarr ((ppoolliioo 00,, 11,, 22,, 33)) ddiibbeerriikkaann 
22 tteetteess ppeerr oorraall ddeennggaann iinntteerrvvaall ttiiddaakk 
kkuurraanngg ddaarrii 44 mmiinngggguu.. 
PPoolliioo 00 ddiibbeerriikkaann ssaaaatt bbaayyii bbaarruu ppuullaanngg 
ddaarrii rruummaahh ssaakkiitt.. 
IImmuunniissaassii uullaannggaann ddiibbeerriikkaann 11 ttaahhuunn 
sseetteellaahh ppoolliioo 44,, sseellaannjjuuttnnyyaa ssaaaatt 55--66 ttaahhuunn
KKIIPPII 
ddaappaatt bbeerruuppaa ppuussiinngg,, ddiiaarree rriinnggaann,, ssaakkiitt oottoott,, 
jjaarraanngg sseekkaallii ppoolliioommiieelliittiiss ((ttaappii tteettaapp wwaassppaaddaa)) 
IInnddiikkaassii kkoonnttrraa 
PPeennyyaakkiitt aakkuutt//ddeemmaamm >> 3388,,55ooCC,, mmuunnttaahh// ddiiaarree 
TTeerraappii KKSS,, iimmuunnoossuupprreessiiff,, rraaddiiaassii,, kkeeggaannaassaann 
iibbuu hhaammiill << 44 bbllnn,, bbeerrssaammaa vvaakkssiinn ttiiffooiidd oorraall,, 
PPaaddaa ppeennddeerriittaa iimmuunnoossuupprreessii bbeerrii IIPPVV
VVaakkssiinnaassii CCaammppaakk 
22 JJeenniiss :: 
-- vviirruuss hhiidduupp ddaann ddiilleemmaahhkkaann 
-- vviirruuss yyaanngg ddiimmaattiikkaann 
RReeaakkssii KKIIPPII :: 
BBiiaassaannyyaa tteerrjjaaddii ppaaddaa iimmuunniissaassii uullaannggaann.. 
DDaappaatt bbeerruuppaa ddeemmaamm >>3399,,55 ooCC ppaaddaa hhaarrii kkee 55--66 
bbeerrllaannggssuunngg 22 hhaarrii.. 
RRuuaamm ppaaddaa hhaarrii kkee 77--1100,, bbeerrllaannggssuunngg 22--44 hhaarrii
Campak ddiibbeerriikkaann ppaaddaa uummuurr 99 bbllnn,, ddggnn ddoossiiss 
00,,55 mmll SSKK ddaallaamm// IIMM.. DDiiuullaanngg uussiiaa 55--77 ttaahhuunn.. 
DDiiuullaanngg jjuuggaa,, bbiillaa:: 
--iimmuunniissaassiinnyyaa ppaaddaa uussiiaa << 11 tthhnn 
--tteerrjjaaddii KKLLBB ((ddiibbeerriikkaann ppaaddaa SSDD,, SSMMPP,, SSMMAA)) 
--iimmuunniissaassiinnyyaa vvaakkssiinn iinnaakkttiiff,, iimmuunnoogglloobbuulliinn 
--ccaattaattaann iimmuunniissaassii ttiiddaakk aaddaa 
KKoonnttrraa iinnddiikkaassii:: ddeemmaamm ttiinnggggii,, ttxx iimmuunnoossuupprreessii,, 
hhaammiill,, aalleerrggii,, ttxx iimmuunnoogglloobbuulliinn
VVAAKKSSIINN NNOONN -- PPPPII 
HHaaeemmoopphhiilluuss IInnfflluueennzzaaee ttiippee bb 
MMeeaasslleess,, MMuummppss,, RRuubbeellllaa ((MMMMRR)) 
VVaarriisseellaa 
DDeemmaamm ttiiffooiidd 
HHeeppaattiittiiss AA 
IInnfflluueennzzaa 
PPnneeuummookkookkooss

More Related Content

What's hot

Tatacara surat menyurat
Tatacara surat menyuratTatacara surat menyurat
Tatacara surat menyurat
Rosdianah Rasit
 
Analisis investasi publik
Analisis investasi publikAnalisis investasi publik
Analisis investasi publik
Nur Faiz-zha
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesRabah HELAL
 
Market research positioning
Market research  positioningMarket research  positioning
Market research positioningPankaj Soni
 
Ela nurlela IKM
Ela nurlela IKMEla nurlela IKM
Ela nurlela IKM
Ellanurlela
 
Fundamentals of group discussion
Fundamentals of group discussion Fundamentals of group discussion
Fundamentals of group discussion
Federation of Consumers
 
Planificación en contextos nacionales y regionales
Planificación en contextos nacionales y regionalesPlanificación en contextos nacionales y regionales
Planificación en contextos nacionales y regionales
Belen180981
 
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
Sardar Sanjay Matkar
 
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinciSalon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
tyfngnc
 
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomezProyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomezdcpe2014
 
8. teknik mengawal rumpai sawit
8. teknik mengawal rumpai sawit8. teknik mengawal rumpai sawit
8. teknik mengawal rumpai sawitShaiful Hj Awang
 
Ji tfinal
Ji tfinalJi tfinal
Ji tfinal
mastahnsilu143
 
Contract negotiations
Contract negotiationsContract negotiations
Contract negotiations
Saxbee Consultants
 
Advanced airway mx 2
Advanced airway mx 2Advanced airway mx 2
Advanced airway mx 2
maylady selly
 
pakan tambahan ternak
pakan tambahan ternakpakan tambahan ternak
pakan tambahan ternakedikws002
 
Virtualizacion
VirtualizacionVirtualizacion
Virtualizacion
inviljes
 

What's hot (18)

Tatacara surat menyurat
Tatacara surat menyuratTatacara surat menyurat
Tatacara surat menyurat
 
Analisis investasi publik
Analisis investasi publikAnalisis investasi publik
Analisis investasi publik
 
Conteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimesConteneurisation dans les echanges maritimes
Conteneurisation dans les echanges maritimes
 
Market research positioning
Market research  positioningMarket research  positioning
Market research positioning
 
Ela nurlela IKM
Ela nurlela IKMEla nurlela IKM
Ela nurlela IKM
 
Fundamentals of group discussion
Fundamentals of group discussion Fundamentals of group discussion
Fundamentals of group discussion
 
Planificación en contextos nacionales y regionales
Planificación en contextos nacionales y regionalesPlanificación en contextos nacionales y regionales
Planificación en contextos nacionales y regionales
 
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
21st century-Hindustan - Let's achieve higher standards in India.
 
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinciSalon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
Salon a 15 kasim 13.00 14.00 seda banu akinci
 
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomezProyecto de aula flor de maria castillo gomez
Proyecto de aula flor de maria castillo gomez
 
8. teknik mengawal rumpai sawit
8. teknik mengawal rumpai sawit8. teknik mengawal rumpai sawit
8. teknik mengawal rumpai sawit
 
Ji tfinal
Ji tfinalJi tfinal
Ji tfinal
 
Manajemen mutu
Manajemen mutuManajemen mutu
Manajemen mutu
 
Thalasemia
ThalasemiaThalasemia
Thalasemia
 
Contract negotiations
Contract negotiationsContract negotiations
Contract negotiations
 
Advanced airway mx 2
Advanced airway mx 2Advanced airway mx 2
Advanced airway mx 2
 
pakan tambahan ternak
pakan tambahan ternakpakan tambahan ternak
pakan tambahan ternak
 
Virtualizacion
VirtualizacionVirtualizacion
Virtualizacion
 

Viewers also liked

Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
Prefeitura de Guarujá
 
Clase4 word
Clase4 wordClase4 word
Clase4 word
Mauricio Tapia
 
RCEC Email 8.14.03
RCEC Email 8.14.03RCEC Email 8.14.03
RCEC Email 8.14.03
Obama White House
 
Automatizando tarefas com bash script
Automatizando tarefas com bash scriptAutomatizando tarefas com bash script
Automatizando tarefas com bash script
Rennan Cockles
 
E Tech Presentation 07
E Tech Presentation 07E Tech Presentation 07
E Tech Presentation 07
hamilton.146
 
Dr.ayling obesitas bhn kuliah
Dr.ayling obesitas bhn kuliahDr.ayling obesitas bhn kuliah
Dr.ayling obesitas bhn kuliah
Paramita Kelakan
 
2 6empenhosemitidosmaio
2 6empenhosemitidosmaio2 6empenhosemitidosmaio
2 6empenhosemitidosmaioAngelo Rigon
 
Folha 237
Folha 237Folha 237
Folha 237
cocopequeno007
 
A D U L E S C E N S[1] MÚSICA
A D U L E S C E N S[1] MÚSICAA D U L E S C E N S[1] MÚSICA
A D U L E S C E N S[1] MÚSICANausica
 
Casa de adélia
Casa de adéliaCasa de adélia
Casa de adélia
Silvia Goncalves
 
Reglas Masculinas
Reglas MasculinasReglas Masculinas
Reglas Masculinas
Adnanref Fernanda
 
Para leitura
Para leituraPara leitura
Para leitura
Gênia Darc
 
1 matemática e leitura
1  matemática e leitura1  matemática e leitura
1 matemática e leitura
Adriana Santos
 
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
Maytree
 
Sukes di era global @tarakanita
Sukes di era global @tarakanitaSukes di era global @tarakanita
Sukes di era global @tarakanita
Dedi Dwitagama
 
Adm04 abord clássica e adm científica
Adm04 abord clássica e adm científicaAdm04 abord clássica e adm científica
Adm04 abord clássica e adm científica
Fabi Toniazzo
 
Programação carnaval do recife 2015
Programação carnaval do recife 2015Programação carnaval do recife 2015
Programação carnaval do recife 2015
f t
 

Viewers also liked (20)

Lieve Mail
Lieve MailLieve Mail
Lieve Mail
 
Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
Diário Oficial de Guarujá - 17-07-2012
 
Clase4 word
Clase4 wordClase4 word
Clase4 word
 
RCEC Email 8.14.03
RCEC Email 8.14.03RCEC Email 8.14.03
RCEC Email 8.14.03
 
Automatizando tarefas com bash script
Automatizando tarefas com bash scriptAutomatizando tarefas com bash script
Automatizando tarefas com bash script
 
Memoria 2011 san paio
Memoria 2011 san paioMemoria 2011 san paio
Memoria 2011 san paio
 
E Tech Presentation 07
E Tech Presentation 07E Tech Presentation 07
E Tech Presentation 07
 
Dr.ayling obesitas bhn kuliah
Dr.ayling obesitas bhn kuliahDr.ayling obesitas bhn kuliah
Dr.ayling obesitas bhn kuliah
 
2 6empenhosemitidosmaio
2 6empenhosemitidosmaio2 6empenhosemitidosmaio
2 6empenhosemitidosmaio
 
Folha 237
Folha 237Folha 237
Folha 237
 
A D U L E S C E N S[1] MÚSICA
A D U L E S C E N S[1] MÚSICAA D U L E S C E N S[1] MÚSICA
A D U L E S C E N S[1] MÚSICA
 
Casa de adélia
Casa de adéliaCasa de adélia
Casa de adélia
 
Reglas Masculinas
Reglas MasculinasReglas Masculinas
Reglas Masculinas
 
Anexo ao dia 15 jan
Anexo ao dia 15 janAnexo ao dia 15 jan
Anexo ao dia 15 jan
 
Para leitura
Para leituraPara leitura
Para leitura
 
1 matemática e leitura
1  matemática e leitura1  matemática e leitura
1 matemática e leitura
 
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
2010 ALLIES Learning Exchange: Maytree SMEs
 
Sukes di era global @tarakanita
Sukes di era global @tarakanitaSukes di era global @tarakanita
Sukes di era global @tarakanita
 
Adm04 abord clássica e adm científica
Adm04 abord clássica e adm científicaAdm04 abord clássica e adm científica
Adm04 abord clássica e adm científica
 
Programação carnaval do recife 2015
Programação carnaval do recife 2015Programação carnaval do recife 2015
Programação carnaval do recife 2015
 

Similar to Imunisasi

Kehidupan masyarakat multikultur
Kehidupan masyarakat multikulturKehidupan masyarakat multikultur
Kehidupan masyarakat multikultur
kartika_panjaitan
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprJA AC
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
JA AC
 
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
DotNetMarche
 
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)Nur Arfah Mega
 
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDr Renato Soares de Melo
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questionsUnit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
marypardee
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question stripUnit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
marypardee
 
pasos para realizar una monografia
pasos para realizar una monografiapasos para realizar una monografia
pasos para realizar una monografia
colegio nacional huaca
 
Team+work
Team+workTeam+work
Team+work
Hasmul Tafit
 
Company profile Pondok Khitan
Company profile Pondok KhitanCompany profile Pondok Khitan
Company profile Pondok Khitan
Toto Wijaksono
 
Culvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigationCulvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigation
Eric Lestock Kay
 
Virtualizacion
VirtualizacionVirtualizacion
Virtualizacion
Jesús Infante
 
Gdr pres[1]
Gdr pres[1]Gdr pres[1]
Gdr pres[1]ameeee
 
La evolucion de los sistemas operativos
La evolucion de los sistemas operativosLa evolucion de los sistemas operativos
La evolucion de los sistemas operativosTavo Nava
 
Diabetes
Diabetes Diabetes
Diabetes
Paulina García
 
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil AguiluchoPresentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Junta Nacional de Jardines Infantiles
 
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de caderaBiomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de caderaDr.James Vallejo Quintero M.D
 

Similar to Imunisasi (20)

Dental materials
Dental materialsDental materials
Dental materials
 
Kehidupan masyarakat multikultur
Kehidupan masyarakat multikulturKehidupan masyarakat multikultur
Kehidupan masyarakat multikultur
 
Concepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma diprConcepto objeto norma dipr
Concepto objeto norma dipr
 
internacional privado
internacional privado internacional privado
internacional privado
 
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
Adaptive rendering e ASP.NET 2.0 CSS Friendly Control Adapters 1.0
 
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
miracles behind reading (Mengapa Harus Membaca?)
 
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones DermatologicasDermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
Dermatitis del panal Lesiones Dermatologicas
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questionsUnit 4 economic systems and 3 economic questions
Unit 4 economic systems and 3 economic questions
 
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question stripUnit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
Unit 4 economic systems and 3 economic questions no question strip
 
pasos para realizar una monografia
pasos para realizar una monografiapasos para realizar una monografia
pasos para realizar una monografia
 
Team+work
Team+workTeam+work
Team+work
 
Company profile Pondok Khitan
Company profile Pondok KhitanCompany profile Pondok Khitan
Company profile Pondok Khitan
 
Culvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigationCulvert inspection and investigation
Culvert inspection and investigation
 
Economic systems
Economic systemsEconomic systems
Economic systems
 
Virtualizacion
VirtualizacionVirtualizacion
Virtualizacion
 
Gdr pres[1]
Gdr pres[1]Gdr pres[1]
Gdr pres[1]
 
La evolucion de los sistemas operativos
La evolucion de los sistemas operativosLa evolucion de los sistemas operativos
La evolucion de los sistemas operativos
 
Diabetes
Diabetes Diabetes
Diabetes
 
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil AguiluchoPresentación Jardín Infantil Aguilucho
Presentación Jardín Infantil Aguilucho
 
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de caderaBiomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
Biomecánica de los músculos abdominales y flexores de cadera
 

Imunisasi

 • 1. IIMMUUNNIISSAASSII DDeeffiinniissii SSuuaattuu ccaarraa uunnttuukk mmeenniinnggkkaattkkaann kkeekkeebbaallaann sseesseeoorraanngg tteerrhhaaddaapp ssuuaattuu aannttiiggeenn,, sseehhiinnggggaa bbiillaa kkeellaakk iiaa tteerrppaajjaann ppaaddaa aannttiiggeenn yyaanngg sseerruuppaa,, ttiiddaakk tteerrjjaaddii ppeennyyaakkiitt TTuujjuuaann MMeenncceeggaahh tteerrjjaaddiinnyyaa ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu ppaaddaa sseesseeoorraanngg ddaann mmeenngghhiillaannggkkaann ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu ppaaddaa sseekkeelloommppookk mmaassyyaarraakkaatt ((ppooppuullaassii)) aattaauu bbaahhkkaann mmeenngghhiillaannggkkaann ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu ddaarrii dduunniiaa
 • 2. MMaaccaamm kkeekkeebbaallaann :: ((ccaarraa ttiimmbbuull)) 11..AAkkttiiff --DDiibbuuaatt oolleehh ttuubbuuhh sseennddiirrii aakkiibbaatt tteerrppaajjaann ppaaddaa aannttiiggeenn,, mmiiss:: iimmuunniissaassii aakkttiiff,, tteerrppaajjaann sseeccaarraa aallaammiiaahh.. --BBeerrllaannggssuunngg llaammaa ookk mmeemmoorrii iimmuunnoollooggii 22..PPaassiiff --DDiippeerroolleehh ddaarrii lluuaarr ttuubbuuhh,, bbuukkaann ddiibbuuaatt iinnddiivviidduu iittuu sseennddiirrii,, mmiiss:: kkeekkeebbaallaann jjaanniinn yyaanngg ddiippeerroolleehh ddaarrii iibbuu,, iimmuunniissaassii ppaassiiff.. --TTiiddaakk bbeerrllaannggssuunngg llaammaa
 • 3. RREESSPPOONN IIMMUUNN 11.. PPRRIIMMEERR TTeerrjjaaddii ppaaddaa ppaajjaannaann ppeerrttaammaa kkaalliinnyyaa ddeennggaann aannttiiggeenn TTeerrbbeennttuukk aannttiibbooddii IIgg MM 22.. SSEEKKUUNNDDEERR TTeerrjjaaddii sseetteellaahh tteerrppaajjaann uullaanngg ddeennggaann aannttiiggeenn yyaanngg ssaammaa TTeerrbbeennttuukk aannttiibbooddii IIgg GG
 • 4.
 • 5. KKEEBBEERRHHAASSIILLAANN IIMMUUNNIISSAASSII SSttaattuuss iimmuunn ppeennjjaammuu FFaakkttoorr ggeenneettiikk ppeennjjaammuu KKuuaalliittaass ddaann kkuuaannttiittaass vvaakkssiinn CCaarraa ppeemmbbeerriiaann ddoossiiss ppeemmbbeerriiaann ffrreekkuueennssii ppeemmbbeerriiaann aajjuuvvaann yyaanngg ddiigguunnaakkaann jjeenniiss vvaakkssiinn :: vvaakkssiinn hhiidduupp
 • 6. 11.. IImmuunniissaassii AAkkttiiff DDeeffiinniissii:: ppeemmbbeerriiaann aannttiiggeenn ppaaddaa iinnaanngg uunnttuukk mmeennggiinndduukkssii ppeemmbbeennttuukkaann aannttiibbooddii ddaann iimmuunniittaass sseelluulleerr.. TTuujjuuaann:: mmeennggiinndduukkssii ppeerrlliinndduunnggaann tteerrhhaaddaapp bbeerrbbaaggaaii bbaahhaann iinnffeekkssiiuuss
 • 7. BBaahhaann:: mmaatteerrii yyaanngg ddiiiinnaakkttiivvaassii ((mmaattii)) aattaauu bbaahhaann hhiidduupp yyaanngg ddiilleemmaahhkkaann LLeebbiihh ddiissuukkaaii kkaarreennaa:: aa.. kkaaddaarr aannttiibbooddii ttiinnggggii ddiippeerrttaahhaannkkaann ddaallaamm jjaannggkkaa lleebbiihh llaammaa bb.. ffrreekkuueennssii ppeemmbbeerriiaann lleebbiihh jjaarraanngg cc.. sseeccaarraa bbeerriirriinnggaann mmeemmbbeennttuukk iimmuunniittaass sseelluulleerr
 • 8. 22.. IImmuunniissaassii PPaassiiff DDeeffiinniissii:: ppeemmiinnddaahhaann iimmuunniittaass ppaaddaa iinnaanngg mmeenngggguunnaakkaann pprroodduukk iimmuunnoollooggiiss yyaanngg ssuuddaahh tteerrbbeennttuukk TTuujjuuaann:: mmeemmbbeerriikkaann ppeerrlliinndduunnggaann tteerrhhaaddaapp aannttiiggeenn BBaahhaann:: IImmuunnoogglloobbuulliinn
 • 9. SSaassaarraann :: • IInnddiivviidduu yyaanngg ttiiddaakk mmaammppuu mmeemmbbeennttuukk aannttiibbooddii ((aaggaammmmaagglloobbuulliinneemmiiaa kkoonnggeenniittaall)) • PPeenncceeggaahhaann ppeennyyaakkiitt kkeettiikkaa wwaakkttuu ttiiddaakk mmeemmuunnggkkiinnkkaann iimmuunniissaassii aakkttiiff ((mmiissaall:: ppaassccaa ppaappaarraann)) • TTeerraappii ppeennyyaakkiitt tteerrtteennttuu yyaanngg sseeccaarraa nnoorrmmaall ddiicceeggaahh ddeennggaann iimmuunniissaassii ((mmiissaall:: tteettaannuuss)) • TTeerraappii ddaallaamm kkoonnddiissii iimmuunniissaassii aakkttiiff ttiiddaakk tteerrsseeddiiaa aattaauu ttiiddaakk ddaappaatt ddiillaakkssaannaakkaann ((mmiissaall:: tteerrggiiggiitt uullaarr))
 • 10. JJEENNIISS VVAAKKSSIINN 11.. VVaakkssiinn HHiidduupp AAtttteennuuaatteedd bbaakktteerrii aattaauu vviirruuss hhiidduupp yyaanngg ddiilleemmaahhkkaann ddeennggaann ccaarraa ppeemmbbiiaakkaann bbeerruullaanngg--uullaanngg hhaarruuss ddpptt bbeerrkkeemmbbaanngg bbiiaakk  rreessppoonn iimmuunn rreessppoonn iimmuunn == iinnffeekkssii aallaammiiaahh bbeerrssiiffaatt llaabbiill,, rruussaakk oolleehh ppaannaass && ccaahhaayyaa ccoonnttoohh:: ccaammppaakk,, mmuummppss,, rruubbeellaa,, ppoolliioo ((vviirruuss)) BBCCGG,, ddeemmaamm ttiiffooiidd oorraall ((bbaakktteerrii))
 • 11. 22.. VVaakkssiinn IInnaaccttiivvaatteedd bbaakktteerrii,, vviirruuss// kkoommppoonneennnnyyaa yygg ddiibbuuaatt ttiiddaakk aakkttiiff ddggnn ppeemmaannaassaann aattaauu bbaahhaann kkiimmiiaa ttiiddaakk ddaappaatt rreepplliikkaassii sseelluurruuhh ddoossiiss aagg ttiiddaakk ddaappaatt mmeennyyeebbaabbkkaann ppeennyyaakkiitt ttiiddaakk ddiippeennggaarruuhhii oolleehh aabb yygg bbeerreeddaarr sseellaalluu mmeemmbbuuttuuhhkkaann ddoossiiss ggaannddaa sseeddiikkiitt aattaauu ttiiddaakk mmeenniimmbbuullkkaann rreessppoonn sseelluulleerr ccoonnttoohh:: ddiifftteerrii,, tteettaannuuss ((ttookkssooiidd)) hhaaeemmoopphhiilluuss iinnfflluueennzzaa((ppoolliissaakkaarriiddaa))
 • 12. TTAATTAA CCAARRAA PPEEMMBBEERRIIAANN IIMMUUNNIISSAASSII SSeebbeelluumm mmeellaakkuukkaann iimmuunniissaassii • mmeemmbbeerriittaahhuu rriissiikkoo vvaakkssiinnaassii ddaann ttddkk iimmuunniissaassii • ppeerrssiiaappaann bbiillaa tteerrjjaaddii rreeaakkssii iikkuuttaann • bbaaccaa ddggnn tteelliittii iinnffoorrmmaassii pprroodduukk • ttiinnjjaauu aappaakkaahh aaddaa kkoonnttrraaiinnddiikkaassii • ppeerriikkssaa ppaassiieenn ddaann bbeerrii aannttiippiirreettiikk bbiillaa ppeerrlluu • ppeerriikkssaa kkoonnddiissii vvaakkssiinn ((wwaarrnnaa,, kkaaddaalluuaarrssaa)) • ppeemmbbeerriiaann sseessuuaaii jjaaddwwaall • bbeerriikkaann vvaakkssiinn ddeennggaann tteehhnniikk yyaanngg bbeennaarr
 • 13. SSeetteellaahh ppeemmbbeerriiaann iimmuunniissaassii • bbeerriillaahh ppeettuunnjjuukk kkppdd ppeennggaassuuhh//oorrttuu aappaa yygg hhaarruuss ddiikkeerrjjaakkaann ddaallaamm kkeejjaaddiiaann rreeaakkssii bbiiaassaa aattaauu rreeaakkssii iikkuuttaann yyaanngg lleebbiihh bbeerraatt • ccaattaatt iimmuunniissaassii ddaallaamm rreekkaamm mmeeddiiss • llaappoorrkkaann hhaassiill iimmuunniissaassii kkee DDiinnkkeess • ppeerriikkssaa ssttaattuuss iimmuunniissaassii kkeelluuaarrggaa yygg llaaiinn
 • 14. PPeennyyiimmppaannaann VVaakkssiinn AAttuurraann uummuumm:: sseebbaaggiiaann bbeessaarr hhaarruuss ddiiddiinnggiinnkkaann ppaaddaa ssuuhhuu 22--88oo CC DDPPTT,, HHiibb,, hheeppaattiittiiss BB,, hheeppaattiittiiss AA ((ttddkk bbeekkuu)) OOPPVV,, YYeellllooww ffeevveerr ((ddaappaatt ddaallaamm kkeeaadd.. bbeekkuu)) PPeennggeenncceerraann VVaakkssiinn kkeerriinngg yyaanngg bbeekkuu hhaarruuss ddiieenncceerrkkaann DDeennggaann ppeellaarruutt kkhhuussuuss DDiigguunnaakkaann ddaallaamm ppeerriiooddee wwaakkttuu tteerrtteennttuu,, mmiiss vvaakkssiinn ccaammppaakk yygg tteellaahh ddiieenncceerrkkaann cceeppaatt bbeerruubbaahh wwaarrnnaa ppaaddaa ssuuhhuu kkaammaarr..
 • 15. PPeemmbbeerrssiihhaann kkuulliitt TTeemmppaatt ssuunnttiikkaann hhaarruuss ddiibbeerrssiiiihhkkaann ((aannttiisseeppttiikk)) PPeemmbbeerriiaann ssuunnttiikkaann SSeebbaaggiiaann bbeessaarr sseeccaarraa IIMM aattaauu SSKK ddaallaamm kkeeccuuaallii OOPPVV ppeerr oorraall ddaann BBCCGG ssccrr iinnttrraaddeerrmmaall PPeettuuggaass hhaarruuss mmeenngguuaassaaii tteekknniikk ddaassaarr
 • 16. Perlu diperhatikan ppaaddaa aannaakk sseebbeelluumm iimmuunniissaassii PPeerrnnaahh mmeennggaallaammii kkeejjaaddiiaann iikkuuttaann yygg bbeerraatt AAlleerrggii tteerrhhaaddaapp bbaahhaann ddaallaamm vvaakkssiinn SSeeddaanngg tteerraappii sstteerrooiidd,, rraaddiiootteerraappii//kkeemmoottxx MMeennddeerriittaa ssaakkiitt yygg mmeennuurruunnkkaann iimmuunniittaass TTiinnggggaall sseerruummaahh ddgg oorrgg llaaiinn yygg iimmuunniittaassnnyyaa ttuurruunn aattaauu ddaallmm tteerraappii yygg mmeennuurruunnkkaann iimmuunn BBuullaann llaalluu mmeennddaappaatt vvaakkssiinn vviirruuss hhiidduupp ((ccaammppaakk,, ppoolliioommiieelliittiiss,, rruubbeellaa)) PPaaddaa 33 bbllnn llaalluu mmeennddpptt iimmuunnoogglloobbuulliinn// ttrraannssffuussii ddaarraahh
 • 17. PPeemmbbeerriiaann PPaarraacceettaammooll sseessuuddaahh iimmuunniissaassii MMeenngguurraannggii kkeettiiddaakknnyyaammaannaann ppaassccaa iimmuunniissaassii DDoossiiss 1155 mmgg//kkggbbbb kkeeppaaddaa bbaayyii//aannaakk,, 33--44 XX//hhrr RReeaakkssii KKIIPPII  RReeaakkssii llookkaall ddii tteemmppaatt ssuunnttiikkaann aattaauu rreeaakkssii uummuumm  DDeerraajjaatt rriinnggaann sseellaammaa 11--22 hhaarrii  LLookkaall:: kkeemmeerraahhaann,, ggaattaall,, nnyyeerrii kkoommpprreess hhaannggaatt tteerraabbaa bbeennjjoollaann kkeecciill aaggaakk kkeerraass bbeebbeerraappaa mmiinngggguu aattaauu lleebbiihh ttiiddaakk ppeerrlluu ttiinnddaakkaann
 • 18. BBCCGG • 22--66 mmgggg ddaappaatt ttiimmbbuull ppaappuullaasseemmaakkiinn bbeessaarr  uullsseerraassii sseellaammaa 22--44 bbllnn sseemmbbuuhh ppeerrllaahhaann ddggnn mmeenniimmbbuullkkaann jjaarriinnggaann ppaarruutt.. • BBiillaa uullkkuuss kkeelluuaarr ccaaiirraann kkoommpprreess aannttiisseeppttiikk • BBiillaa ccaaiirraann ttaammbbaahh bbaannyyaakk,, kkoorreenngg sseemmaakkiinn bbeessaarr ddiittaammbbaahh ppeemmbbeessaarraann kkeelleennjjaarr rreeggiioonnaall ((aakkssiillaa)) ddiibbaawwaa kkee ddookktteerr
 • 19. HHeeppaattiittiiss BB jjaarraanngg tteerrjjaaddii,, ddeemmaamm yygg aaggaakk ttiinnggggii llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa ((sseemmeennttaarraa)) DDPPTT ddeemmaamm ttiinnggggii,, rreewweell llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa DDTT llookkaall sseeppeerrttii ppaaddaa uummuummnnyyaa
 • 20. PPoolliioo oorraall ssaannggaatt jjaarraanngg tteerrjjaaddii rreeaakkssii KKIIPPII CCaammppaakk ddaann MMMMRR llookkaall:: rraassaa ttiiddaakk nnyyaammaann 55--1122 hhrr sseetteellaahh iimmuunniissaassii ddaappaatt ttiimmbbuull :: ddeemmaamm ttiiddaakk ttiinnggggii aattaauu eerruuppssii kkuulliitt hhaalluuss yygg bbeerrllaannggssuunngg kkuurraanngg ddaarrii 4488 jjaamm 33 mmgggg ppaassccaa iimmuunniissaassii ddaappaatt ttiimmbbuull:: ppeemmbbeennggkkaakkaann KKGGBB ddii bbeellaakkaanngg tteelliinnggaa
 • 21. VVaakkssiinnaassii BBCCGG BBCCGG aaddllhh vvaakkssiinn hhiidduupp ddaarrii MM.. bboovviiss yyaanngg ddiibbiiaakkkkaann bbeerruullaanngg sseellaammaa 11--33 ttaahhuunn bbaassiill yygg ttiiddaakk vviirruulleenn ttaappii mmaassiihh ppuunnyyaa iimmuunnooggeenniittaass MMeenniimmbbuullkkaann sseennssiittiivviittaass tteerrhhddpp ttuubbeerrkkuulliinn VVaakkssiinn BBCCGG BBiiooffaarrmmaa BBaanndduunngg TTiiddaakk mmeenncceeggaahh iinnffeekkssii TTBB ttaappii mmeenngguurraannggii rriissiikkoo TTBB bbeerraatt sseeppeerrttii mmeenniinnggiittiiss TTBB,, TTBB mmiilliieerr EEffeekk pprrootteekkssii 88--1122 mmgggg ppaassccaa iimmuunniissaassii,, bbeerrvvaarriiaassii aannttaarraa 00--8800%% tteerrggaannttuunngg vvaakkssiinn,, lliinnggkkuunnggaann ddeennggaann MM..aattiippiikk ddaann ffaakkttoorr ppeennjjaammuu (uummuurr,, ggiizzii ddllll))
 • 22. Diberikan ssccrr iinnttrraaddeerrmmaall 00,,1100 mmll (aannaakk)) 00,,0055 mmll (bbaayyii bbaarruu llaahhiirr)) SSeebbaaiikknnyyaa ppaaddaa ddeellttooiidd kkaannaann (bbiillaa aaddaa lliimmffaaddeenniittiiss (aakkssiillaa)) lleebbiihh mmuuddaahh tteerrddeetteekkssii.. VVaakkssiinn BBCCGG ttiiddaakk bboolleehh tteerrkkeennaa ssiinnaarr mmaattaahhaarrii,, hhaarruuss ddiissiimmppaann ppaaddaa 22--88oo CC,, ttiiddaakk bboolleehh bbeekkuu,, yyaanngg tteellaahh ddiieenncceerrkkaann hhrrss ddiibbuuaanngg ddllmm 88 jjaamm.. DDiibbeerriikkaann ppaaddaa uummuurr kkuurraanngg aattaauu tteeppaatt 22 bbuullaann.. SSeebbaaiikknnyyaa ddiibbeerriikkaann ppaaddaa aannaakk ddeennggaann uujjii MMaannttoouuxx (ttuubbeerrkkuulliinn)) nneeggaattiiff..
 • 23. KKIIPPPP PPeennyyuunnttiikkaann BBCCGG yyaanngg bbeennaarr mmeenniimmbbuullkkaann uullkkuuss llookkaall yygg ssuuppeerrffiissiiaall.. UUllkkuuss yygg bbiiaassaannyyaa tteerrttuuttuupp kkrruussttaa  sseemmbbuuhh ddllmm 22--33 bbllnn  mmeenniinnggggaallkkaann ppaarruutt bbuullaatt ddggnn ddiiaammeetteerr 44--88 mmmm.. AAppaabbiillaa ddoossiiss tteerrllaalluu ttiinnggggii uullkkuuss yyaanngg ttiimmbbuull lleebbiihh bbeessaarr,, nnaammuunn aappaabbiillaa ppeennyyuunnttiikkaann tteerrllaalluu ddaallaamm ppaarruutt yygg tteerrjjaaddii tteerrttaarriikk kkee ddaallaamm LLiimmffaaddeenniittiiss ssuuppuurraattiiff kkaaddaanngg ddiijjuummppaaii (aakkssiillaa// lleehheerr)) sseemmbbuuhh sseennddiirrii..
 • 24. KKoonnttrraaiinnddiikkaassii BBCCGG RReeaakkssii uujjii ttuubbeerrkkuulliinn >> 55 mmmm SSeeddaanngg mmeennddeerriittaa HHIIVV,, iimmuunnookkoommpprroommiissee AAnnaakk mmeennddeerriittaa ggiizzii bbuurruukk SSeeddaanngg mmeennddeerriittaa ddeemmaamm ttiinnggggii MMeennddeerriittaa iinnffeekkssii kkuulliitt yyaanngg lluuaass PPeerrnnaahh ssaakkiitt ttuubbeerrkkuulloossiiss KKeehhaammiillaann
 • 25. RReekkoommeennddaassii BBCCGG BBCCGG ddiibbeerriikkaann ppaaddaa bbaayyii <<== 22 bbuullaann PPaaddaa bbaayyii yygg kkoonnttaakk eerraatt ddggnn ppxx TTBB ddgg BBTTAA(++33)) sseebbaaiikknnyyaa ddiibbeerriikkaann IINNHH pprrooffiillaakkssiiss dduulluu,, kkaallaauu kkoonnttaakknnyyaa ssuuddaahh tteennaanngg ddaappaatt ddiibbeerrii BBCCGG BBCCGG jjaannggaann ddiibbeerriikkaann ppaaddaa bbaayyii aattaauu aannaakk ddeennggaann iimmuunnooddeeffiissiieennssii,, mmiiss HHIIVV,, ggiizzii bbuurruukk ddaann llaaiinn--llaaiinn
 • 26. VVaakkssiinnaassii HHeeppaattiittiiss BB IImmuunniissaassii PPaassiiff PPeemmbbeerriiaann iimmuunnoogglloobbuulliinn (sseebbeelluumm//sseessuuddaahh)) MMiissaall:: IIGG//IISSGG (IImmmmuunnee SSeerruumm GGlloobbuulliinn)) aattaauu HHBBIIGG (HHeeppaattiittiiss BB IImmmmuunnee GGlloobbuulliinn)) IInnddiikkaassii uuttaammaa:: --PPaappaarraann ddaarraahh yygg mmggaanndduunngg HHbbssAAgg --PPaappaarraann sseekkssuuaall ddggnn ppeennggiiddaapp HHbbssAAgg (++)) --PPaappaarraann ppeerriinnaattaall,, iibbuu HHbbssAAgg(++)),, <<4488 jjaamm
 • 27. DDoossiiss:: • KKeecceellaakkaaaann jjaarruumm ssuunnttiikk:: 00,,0066mmll//kkgg,,mmaakkss 55 mmll,, IIMM,, hhaarruuss ddiibbeerriikkaann ddllmm jjaannggkkaa 2244 jjaamm,, ddiiuullaanngg 11 bbuullaann kkeemmuuddiiaann.. • PPaappaarraann sseekkssuuaall:: ddoossiiss ttuunnggggaall 00,,0066 mmll//kkgg,, IIMM,, hhaarruuss ddiibbeerriikkaann ddaallaamm jjaannggkkaa wwaakkttuu 22 mmgggg,, mmaakkss 55 mmll.. • PPaappaarraann ppeerriinnaattaall:: 00,,55 mmll IIMM
 • 28. IImmuunniissaassii AAkkttiiff HHeeppaattiittiiss BB PPeemmbbeerriiaann ppaarrttiikkeell HHbbssAAgg yyaanngg ttiiddaakk iinnffeekkssiiuuss 33 jjeenniiss :: --BBeerraassaall ddaarrii ppllaassmmaa --DDiibbuuaatt ddeennggaann tteehhnniikk rreekkoommbbiinnaann (rreekk..ggeenneettiikk)) --PPoolliippeeppttiiddaa
 • 29. VVaakkssiinn yyaanngg bbeerreeddaarr bbeesseerrttaa ddoossiiss:: • HHeevvaacc--BB (AAvveennttiiss PPaasstteeuurr)),, ddwwss 55 uugg,, aannaakk 22,,55 uugg,, ppaaddaa iibbuu HHbbeeAAgg (++)) ddoossiiss 22 XX • HHeeppaacccciinnee (CChheeiill SSuuggaarr)),, ddwwss:: 33 uugg,, aannaakk 11,,55 uugg.. • BB--HHeeppaavvaacc IIII (MMSSDD)),, ddwwss:: 1100 uugg,, aannaakk 55 uugg.. • HHeeppaa--BB (KKoorreeaann ggrreeeenn CCrroossss)),, ddwwss;; 2200 uugg,, aannaakk 1100 uugg.. • EEnnggeerriixx--BB (GGSSKK)),, ddwwss 2200 uugg,, aannaakk 1100 uugg.. PPeennyyuunnttiikkaann ssccrr IIMM ppaaddaa ddeellttooiidd//ppaahhaa aanntteerroollaatt
 • 30. JJAADDWWAALL PPEEMMBBEERRIIAANN HHEEPP.. BB VVaakkssiinnaassii aawwaall (pprriimmeerr)) 33 XX JJaarraakk aannttaarraa ssuunnttiikkaann II ddaann kkee IIII 11--22 bbllnn,, ssuunnttiikkaann kkee IIIIII ddiibbeerriikkaann 66 bbllnn ddaarrii yyaanngg kkee II.. PPeemmbbeerriiaann bboooosstteerr 55 ttaahhuunn kkeemmuuddiiaann mmaassiihh bbeelluumm aaddaa kkeesseeppaakkaattaann.. PPeemmeerriikkssaaaann AAnnttii--HHBBss ppaassccaa iimmuunniissaassii sseetteellaahh 33 bbuullaann ddaarrii ssuunnttiikkaann tteerraakkhhiirr SSkkrriinniinngg pprraavvaakkssiinnaassii (ppaaddaa pprraakktteekk sswwaassttaa ppeerroorraannggaann))
 • 31. RReeaakkssii KKIIPPII UUmmuummnnyyaa rriinnggaann,, nnyyeerrii,, bbeennggkkaakk,, ppaannaass mmuuaall,, nnyyeerrii sseennddii && oottoott KKoonnttrraa IInnddiikkaassii BBeelluumm aaddaa,, tteerrkkeeccuuaallii iibbuu hhaammiill TTaannggggaapp kkeebbaall rreennddaahh ddaappaatt ookk:: UUssiiaa ttuuaa,, ppeemmbbeerriiaann ddii bbookkoonngg,, aannaakk ggeemmuukk,, ppaassiieenn hheemmooddiiaalliissiiss// ttrraannssppllaannttaassii,, oobbaatt iimmuunnoossuupprreessiiff,, lleekkeemmiiaa// kkeeggaannaassaann,, DDMM ttiippee II,, HHIIVV,, ppeemmiinnuumm aallkkoohhooll..
 • 32. DDiifftteerrii,, PPeerrttuussiiss ddaann TTeettaannuuss TTookkssooiidd DDiifftteerriiaa,, vvaakkssiinn aasseelluulleerr,, ttookkssooiidd tteettaannuuss KKaaddaarr aannttiibbooddii pprrootteekkttiiff sseetteellaahh DDTTPP 33 kkaallii mmeennccaappaaii 00,,0011 IIUU aattaauu lleebbiihh RReeaakkssii llookkaall:: mmeerraahh,, bbeennggkkaakk,, nnyyeerrii RReeaakkssii uummuumm:: ddeemmaamm rriinnggaann,, jjaarraanngg hhiippeerrppiirreekkssiiaa,, kkeejjaanngg..
 • 33. d DPT dasar diibbeerriikkaann 33XX sseejjaakk uummuurr 22 bbllnn ddgg iinntteerrvvaall 44--66 mmgggg,, uullaannggaann ((DDPPTT 44)) ddiibbeerriikkaann 11 tthhnn sseetteellaahh DDPPTT33.. DDPPTT 55 ppaaddaa uummuurr 55--77 ttaahhuunn DDPPTT 66 ppaaddaa uummuurr 1122 ttaahhuunn DDoossiiss DDPPTT//DDTT 00,,55 mmll,, IIMM bbaaiikk uunnttuukk iimmuunniissaassii ddaassaarr ddaann uullaannggaann..
 • 34. VVAAKKSSIINN VVIIRRUUSS PPOOLLIIOO OORRAALL VViirruuss hhiidduupp tteettaappii ssuuddaahh ddiilleemmaahhkkaann.. VViirruuss ppoolliioo ttiippee 11,, 22,, 33 DDiigguunnaakkaann ssccrr rruuttiinn ssjjkk bbaayyii llaahhiirr ddgg ddoossiiss 22 ttttss ppeerr oorraall.. VViirruuss iinnii mmeenneemmppaattkkaann ddiirrii ddii uussuuss ddaann mmeemmaaccuu ppeemmbbeennttuukkaann aannttiibbooddii ddllmm ddaarraahh,, mmaauuppuunn eeppiitteell uussuuss sseebbaaggaaii ppeerrttaahhaannaann llookkaall.. PPeenneerriimmaa vvaakkssiinn tteerrlliinndduunnggii sseetteellaahh ddoossiiss ttuunnggggaall ppeerrttaammaa,, ttiiggaa ddoossiiss bbeerriikkuuttnnyyaa mmeemmbbeerriikkaann iimmuunniittaass jjaannggkkaa llaammaa ((33 ttiippee))
 • 35. hhaarruuss ddiissiimmppaann tteerrttuuttuupp ppaaddaa ssuuhhuu 22--88oo CC VVaakkssiinn ssaannggaatt ssttaabbiill,, aakkaann kkeehhiillaannggaann ppootteennssii bbiillaa ddiibbuukkaa kkrrnn ppeerruubbaahhaann PPHH sseetteellaahh tteerrppaappaarr ddeennggaann uuddaarraa.. DDaappaatt ddiissiimmppaann ppaaddaa 2200oo CC.. DDiiccaaiirrkkaann ddgg ccaarraa ddiitteemmppaattkkaann aannttaarraa dduuaa tteellaappaakk ttggnn,, ddiijjaaggaa aaggaarr ttiiddaakk bbeerruubbaahh wwaarrnnaa ((mmeerraahh mmuuddaa--oorraannyyee mmuuddaa)) ssbbgg iinnddiikkaattoorr PPHH
 • 36. IImmuunniissaassii ddaassaarr ((ppoolliioo 00,, 11,, 22,, 33)) ddiibbeerriikkaann 22 tteetteess ppeerr oorraall ddeennggaann iinntteerrvvaall ttiiddaakk kkuurraanngg ddaarrii 44 mmiinngggguu.. PPoolliioo 00 ddiibbeerriikkaann ssaaaatt bbaayyii bbaarruu ppuullaanngg ddaarrii rruummaahh ssaakkiitt.. IImmuunniissaassii uullaannggaann ddiibbeerriikkaann 11 ttaahhuunn sseetteellaahh ppoolliioo 44,, sseellaannjjuuttnnyyaa ssaaaatt 55--66 ttaahhuunn
 • 37. KKIIPPII ddaappaatt bbeerruuppaa ppuussiinngg,, ddiiaarree rriinnggaann,, ssaakkiitt oottoott,, jjaarraanngg sseekkaallii ppoolliioommiieelliittiiss ((ttaappii tteettaapp wwaassppaaddaa)) IInnddiikkaassii kkoonnttrraa PPeennyyaakkiitt aakkuutt//ddeemmaamm >> 3388,,55ooCC,, mmuunnttaahh// ddiiaarree TTeerraappii KKSS,, iimmuunnoossuupprreessiiff,, rraaddiiaassii,, kkeeggaannaassaann iibbuu hhaammiill << 44 bbllnn,, bbeerrssaammaa vvaakkssiinn ttiiffooiidd oorraall,, PPaaddaa ppeennddeerriittaa iimmuunnoossuupprreessii bbeerrii IIPPVV
 • 38. VVaakkssiinnaassii CCaammppaakk 22 JJeenniiss :: -- vviirruuss hhiidduupp ddaann ddiilleemmaahhkkaann -- vviirruuss yyaanngg ddiimmaattiikkaann RReeaakkssii KKIIPPII :: BBiiaassaannyyaa tteerrjjaaddii ppaaddaa iimmuunniissaassii uullaannggaann.. DDaappaatt bbeerruuppaa ddeemmaamm >>3399,,55 ooCC ppaaddaa hhaarrii kkee 55--66 bbeerrllaannggssuunngg 22 hhaarrii.. RRuuaamm ppaaddaa hhaarrii kkee 77--1100,, bbeerrllaannggssuunngg 22--44 hhaarrii
 • 39. Campak ddiibbeerriikkaann ppaaddaa uummuurr 99 bbllnn,, ddggnn ddoossiiss 00,,55 mmll SSKK ddaallaamm// IIMM.. DDiiuullaanngg uussiiaa 55--77 ttaahhuunn.. DDiiuullaanngg jjuuggaa,, bbiillaa:: --iimmuunniissaassiinnyyaa ppaaddaa uussiiaa << 11 tthhnn --tteerrjjaaddii KKLLBB ((ddiibbeerriikkaann ppaaddaa SSDD,, SSMMPP,, SSMMAA)) --iimmuunniissaassiinnyyaa vvaakkssiinn iinnaakkttiiff,, iimmuunnoogglloobbuulliinn --ccaattaattaann iimmuunniissaassii ttiiddaakk aaddaa KKoonnttrraa iinnddiikkaassii:: ddeemmaamm ttiinnggggii,, ttxx iimmuunnoossuupprreessii,, hhaammiill,, aalleerrggii,, ttxx iimmuunnoogglloobbuulliinn
 • 40. VVAAKKSSIINN NNOONN -- PPPPII HHaaeemmoopphhiilluuss IInnfflluueennzzaaee ttiippee bb MMeeaasslleess,, MMuummppss,, RRuubbeellllaa ((MMMMRR)) VVaarriisseellaa DDeemmaamm ttiiffooiidd HHeeppaattiittiiss AA IInnfflluueennzzaa PPnneeuummookkookkooss