Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Dess ism

745 views

Published on

 • Be the first to comment

Dess ism

 1. 1. UUNNIIVVEERRSSIITTEE DDEE DDRROOIITT,, DD''EECCOONNOOMMIIEE EETT DDEESS SSCCIIEENNCCEESS DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE FFAACCUULLTTEE DDEE DDRROOIITT EETT DDEE SSCCIIEENNCCEESS PPOOLLIITTIIQQUUEESS DD''AAIIXX--MMAARRSSEEIILLLLEE MMAASSTTEERR DDEE DDRROOIITT MMAARRIITTIIMMEE EETT DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTSS LLEESS IINNCCIIDDEENNCCEESS SSUURR LLAA RREESSPPOONNSSAABBIILLIITTEE DDUU TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURR DDEE LL''AAPPPPLLIICCAATTIIOONN DDUU CCOODDEE II..SS..MM.. SSoouuss llaa ddiirreeccttiioonn ddee MMrr CChhrriissttiiaann SSCCAAPPEELL CClléémmeennttiinnee GGOONNZZAALLEESS 22000044//22000055 JJee rreemmeerrcciiee ttoouutt dd’’aabboorrdd MMoonnssiieeuurr SSCCAAPPEELL,, ddiirreecctteeuurr ddee mméémmooiirree aaiinnssii qquuee llee PPrrooffeesssseeuurr BBOONNAASSSSIIEESS ddee mm''aavvooiirr ppeerrmmiiss dd''eeffffeeccttuueerr cceettttee ffoorrmmaattiioonn aauu sseeiinn dduu MMaasstteerr ddee DDrrooiitt MMaarriittiimmee eett ddeess TTrraannssppoorrttss JJee rreemmeerrcciiee eennssuuiittee llee CCoommmmaannddaanntt FFIIGGUUIIEERREE ppoouurr sseess ccoonnsseeiillss ééccllaaiirrééss,, ssaa bbiieennvveeiillllaannttee ddiissppoonniibbiilliittéé dd’’uunn pprréécciieeuuxx ssoouuttiieenn ddaannss ll’’aaccccoommpplliisssseemmeenntt ddee ccee ttrraavvaaiill.. QQuu’’iill ttrroouuvvee iiccii llee ttéémmooiiggnnaaggee ddee mmaa pprrooffoonnddee rreeccoonnnnaaiissssaannccee..
 2. 2. JJ’’aaddrreessssee mmeess pprréécciieeuuxx rreemmeerrcciieemmeennttss àà MMoonnssiieeuurr SSéébbaassttiieenn SSOOLLDDOO,, ppeerrssoonnnnee ddééssiiggnnééee àà llaa CCMMAA--CCGGMM,, MMoonnssiieeuurr llee ccaappiittaaiinnee AAllaaiinn PPIIEETTTTEE ddee cchheezz FFoouuqquueett--SSaaccoopp aaiinnssii qquu’’àà MMoonnssiieeuurr VVAANNIIOONN dduu bbuurreeaauu VVéérriittaass ppoouurr lleess eennttrreettiieennss qquu’’iillss oonntt bbiieenn vvoouulluu mm’’aaccccoorrddeerr.. UUnn ggrraanndd mmeerrccii eennffiinn àà mmeess ppaarreennttss qquuii mm’’oonntt ppaattiieemmmmeenntt ssoouutteennuuee.. 11.. HHIISSTTOORRIIQQUUEE EETT EEVVOOLLUUTTIIOONN DDEE LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE ............1122 11..11.. LL''EEVVOOLLUUTTIIOONN LLEEGGIISSLLAATTIIVVEE DDEEPPUUIISS LL''AANNTTIIQQUUIITTEE............................................................................................ 1122 11..22.. LLEESS EEVVEENNEEMMEENNTTSS EETT LLEE BBEESSOOIINN DDEE LLEEGGIISSLLAATTIIOONN .............................................................................................. 1144 11..33.. MMIISSEE EENN PPLLAACCEE DDEE DDIIFFFFEERREENNTTEESS CCOONNVVEENNTTIIOONNSS RREELLAATTIIVVEESS AA LLAA SSEECCUURRIITTEE MMAARRIITTIIMMEE 1188 22.. LLAA MMIISSEE EENN PPLLAACCEE DDUU CCOODDEE IISSMM..........................................................................2266 22..11.. LLAA NNEECCEESSSSIITTEE DDEE LLAA MMIISSEE EENN PPLLAACCEE DDUU CCOODDEE IISSMM..........................................................................................2266 22..22.. LLAA PPHHIILLOOSSOOPPHHIIEE DDUU CCOODDEE IISSMM ........................................................................................................................................................3333 22..33.. OOBBJJEECCTTIIFFSS DDUU CCOODDEE ..............................................................................................................................................................................................3344 22..44.. PPRRIISSEE EENN CCOONNSSIIDDEERRAATTIIOONN DDEESS RREECCOOMMMMAANNDDAATTIIOONNSS....................................................................................3355 22..55.. LLEESS EEXXIIGGEENNCCEESS DDUU CCOODDEE IISSMM..............................................................................................................................................................3366 22..66.. LLAA MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDUU CCOODDEE IISSMM ................................................................................................................................................3377 22..77.. LLAA MMIISSEE EENN ŒŒUUVVRREE DDUU CCOODDEE IISSMM PPAARR LLEESS SSOOCCIIEETTEESS DDEE CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN............3388 33.. LLEESS IINNCCIIDDEENNCCEESS DDUU CCOODDEE SSUURR LL''AARRMMAATTEEUURR ............................................4455 33..11.. LLEESS OOBBLLIIGGAATTIIOONNSS TTRRAADDIITTIIOONNNNEELLLLEESS DDEE LL''AARRMMAATTEEUURR EENN MMAATTIIEERREE DDEE NNAAVVIIGGAABBIILLIITTEE ..................................................................................................................................................................................................................4455 33..22.. PPOOIINNTTSS EESSSSEENNTTIIEELLSS DDUU CCOODDEE AA RREETTEENNIIRR..........................................................................................................................5588 33..33.. LLEE PPRROOCCEESSSSUUSS DDEE CCEERRTTIIFFIICCAATTIIOONN ................................................................................................................................................5599 33..44.. LLEE CCOODDEE IISSMM :: CCOONNSSEEQQUUEENNCCEESS ........................................................................................................................................................6600 IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN LLee ccooddee IISSMM ss’’iinnttèèggrree ppaarrffaaiitteemmeenntt ddaannss llee bbeessooiinn ddee ssééccuurriittéé ddeess ssoocciiééttééss mmooddeerrnneess.. EEnn eennccaaddrraanntt ttoouuttee ll’’aaccttiivviittéé hhuummaaiinnee eett eenn ccoonnttrrôôllaanntt lleess mmooiinnddrreess ggeesstteess ddee ll’’hhoommmmee,, iill eessppèèrree rrééppoonnddrree aauuxx ddeemmaannddeess ddee ssééccuurriittéé ddeess ooppiinniioonnss ppuubblliiqquueess ttrraauummaattiissééeess ppaarr ll’’aammpplleeuurr ddeess nnoouuvveelllleess ccaattaassttrroopphheess tteecchhnnoollooggiiqquueess.. AApprrèèss llaa ccrrééaattiioonn ddeess nnoorrmmeess IISSOO11 ((AAnnnneexxee 55)),, qquuii rrééppoonndd àà uunn bbeessooiinn ddee rreeccoonnnnaaiissssaannccee ddee llaa qquuaalliittéé ddeess pprroodduuiittss eett ddeess mméétthhooddeess ddee pprroodduuccttiioonn ddaannss lleess eennttrreepprriisseess àà llaa ddeemmaannddee ddeess cclliieennttss,, llee ccooddee IISSMM ss''eesstt ddeessssiinnéé ccoommmmee ééttaanntt ssaa ssuuiittee llooggiiqquuee aaddaappttééee aauu mmoonnddee mmaarriittiimmee.. 1 ISO : International Standard Organisation
 3. 3. CCee ccooddee,, vvéérriittaabbllee rréévvoolluuttiioonn ddaannss llee mmoonnddee mmaarriittiimmee,, pprrooppoossee ddee ttrraavvaaiilllleerr ssuurr 44 aaxxeess :: llee mmaannaaggeemmeenntt,, lleess hhoommmmeess,, llee mmaattéérriieell eett lleess ééqquuiippeemmeennttss,, eett lleess mméétthhooddeess.. LL’’eennvviirroonnnneemmeenntt hhoossttiillee ddaannss lleeqquueell éévvoolluueenntt lleess nnaavviirreess aa iinncciittéé pprrooggrreessssiivveemmeenntt lleess aacctteeuurrss dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee àà ddéévveellooppppeerr ddeess oouuttiillss ppoouurr aamméélliioorreerr llaa ssééccuurriittéé.. LLee ddeerrnniieerr iinnssttrruummeenntt ccrréééé ppaarr lleess iinnssttaanncceess mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess aa ll’’aammbbiittiioonn ddee rrééssoouuddrree ttoouuss lleess pprroobbllèèmmeess ddee ll’’iinnssééccuurriittéé eenn mmeerr,, eenn ppllaaççaanntt ll’’hhoommmmee aauu ccœœuurr dduu ssyyssttèèmmee,, aaffiinn ddee lliimmiitteerr aauu mmaaxxiimmuumm lleess rriissqquueess ddee ccoommppoorrtteemmeennttss ddéévviiaannttss.. LL’’éévvoolluuttiioonn ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn mmaarriittiimmee aauu ccoouurrss dduu XXXXèèmmee ssiièèccllee,, aa ppoouurr oobbjjeeccttiiff dd''aappppoorrtteerr uunnee ssoolluuttiioonn llàà ooùù cc''eesstt ppoossssiibbllee.. AAiinnssii,, aapprrèèss llee nnaauuffrraaggee dduu TTiittaanniicc,, llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ss’’ooccccuuppaa eennffiinn ddeess mmooyyeennss ddee ssaauuvveettaaggeess ssuurr lleess nnaavviirreess.. AAuu ccoouurrss ddeess aannnnééeess 9900,, lleess ccoonnvveennttiioonnss SSAARR eett SSMMDDSSMM rréévvoolluuttiioonnnnèèrreenntt llee rrôôllee eett llaa mmaanniièèrree dd’’uuttiilliisseerr lleess rraaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss mmaarriittiimmeess,, aavveecc nnoottaammmmeenntt lleess iinnssttaallllaattiioonnss,, àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess,, ddee ccoonnssoolleess iinnttééggrraanntt lleess mmooyyeennss ssaatteelllliitteess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn aauuxx mmooyyeennss ccllaassssiiqquueess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn hheerrttzziieennnnee.. AAvveecc cceess ccoonnvveennttiioonnss,, lleess ooppéérraattiioonnss ddee sseeccoouurrss ssoonntt ccoooorrddoonnnnééeess ppaarr llaa tteerrrree nnoottaammmmeenntt ppaarr llee MMRRCCCC :: ((MMaarriittiimmee RReessccuuee CCoooorrddiinnaattiioonn CCeennttrree)),, lleess CCeennttrreess ddee RReecchheerrcchhee eett dd''OOrrggaanniissaattiioonn dduu SSeeccoouurrss eett dduu SSaauuvveettaaggee eenn mmeerr ((CCRROOSSSS)) qquuii mmoobbiilliisseenntt ttoouuss lleess mmooyyeennss àà lleeuurr ddiissppoossiittiioonn ppoouurr ll’’iinntteerrvveennttiioonn eenn mmeerr.. MMaallggrréé ttoouuss lleess pprrooggrrèèss tteecchhnniiqquueess,, cchhaaccuunn ss’’aaccccoorrddee àà rreeccoonnnnaaîîttrree ll’’iimmppoorrttaannccee pprriimmoorrddiiaallee qquuee rreevvêêtt llee ffaacctteeuurr hhuummaaiinn eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. TToouutteess lleess ééttuuddeess eett ssttaattiissttiiqquueess ddee ppeerrtteess ddee nnaavviirreess ccoonnffiirrmmeenntt cceettttee éévviiddeennccee :: ddaannss eennvviirroonn 8800 %% ddeess aacccciiddeennttss,, ll’’eerrrreeuurr hhuummaaiinnee pprrééddoommiinnee :: uunnee eerrrreeuurr ddee mmaannœœuuvvrree ééttaanntt pprriinncciippaalleemmeenntt eenn ccaauussee22 .. EEttrraannggee ppaarraaddooxxee dduu ssyyssttèèmmee ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, ccoonnsscciieenntt qquuee cc’’eesstt aauu nniivveeaauu hhuummaaiinn qquuee ll’’oonn ppeeuutt aappppoorrtteerr llee pplluuss dd’’aamméélliioorraattiioonn mmaaiiss qquuii ss’’eesstt ssuurrttoouutt aattttaacchhéé àà pprroodduuiirree ddeess nnoorrmmeess ssuurr llee mmaattéérriieell,, llee nnaavviirree eett sseess ééqquuiippeemmeennttss.. OOnn ss’’eesstt mmêêmmee aappeerrççuu qquuee lleess pprrooggrrèèss tteecchhnnoollooggiiqquueess ppoouuvvaaiieenntt eennttrraaîînneerr uunnee aauuggmmeennttaattiioonn ddeess rriissqquueess dd’’aacccciiddeenntt eenn rraaiissoonn ddee llaa ccoommpplleexxiittéé ddee ll’’iinntteerrffaaccee hhuummaaiinnee33 .. LLeess ttrraannssppoorrttss mmaarriittiimmeess ssoonntt uunnee aaccttiivviittéé iinntteerrnnaattiioonnaallee ;; iill sseerraaiitt ddoonncc pplluuss eeffffiiccaaccee qquuee lleess mmeessuurreess qquuii vviisseenntt àà rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé ddeess ooppéérraattiioonnss mmaarriittiimmeess ssooiieenntt mmiisseess eenn œœuuvvrree àà ll’’éécchheellllee mmoonnddiiaallee pplluuttôôtt qquuee ddaannss cchhaaqquuee ppaayyss ssééppaarréémmeenntt eett uunniillaattéérraalleemmeenntt.. EEnn 11994488,, uunnee ccoonnfféérreennccee ccoonnvvooqquuééee ppaarr ll’’OOrrggaanniissaattiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess aaddooppttaa llaa CCoonnvveennttiioonn ppoorrttaanntt ccrrééaattiioonn ddee ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)):: llee ttoouutt pprreemmiieerr oorrggaanniissmmee iinntteerrnnaattiioonnaall cchhaarrggéé dd’’ééllaabboorreerr ddeess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé eenn mmeerr.. LLee CCooddee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ggeessttiioonn ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll’’eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett ddee llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn :: ““ iinntteerrnnaattiioonnaall mmaannaaggeemmeenntt CCooddee ffoorr tthhee ssaaffee ooppeerraattiioonn ooff 2 A.Pages : « Le risque de mer et le facteur humain ». DMF 1975, 451-457 3 OMI Comité de la Sécurité maritime. Rôle de l’élément humain dans les accidents maritimes. Document présenté par les Etats Unis. MSC 65/15/1, 10 février 1995
 4. 4. sshhiippss aanndd ffoorr ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn ””,, pplluuss ccoonnnnuu ssoouuss llee nnoomm ddee ccooddee IISSMM ((IInntteerrnnaattiioonnaall SSaaffeettyy MMaannaaggeemmeenntt)),, ss’’iinnttèèggrree àà llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS ((cchhaappiittrree IIXX)) ddeeppuuiiss 11999944.. LLaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS,, nnééee eenn 11991144,, dd’’uunnee ccoonnfféérreennccee iinniittiiééee ppaarr llaa GGrraannddee--BBrreettaaggnnee àà llaa ssuuiittee dduu nnaauuffrraaggee dduu TTiittaanniicc ssee pprrooppoossee ddee ttrraavvaaiilllleerr àà llaa ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee hhuummaaiinnee eenn mmeerr.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn ddoonntt llee ddééppoossiittaaiirree eesstt mmaaiinntteennaanntt ll’’OOrrggaanniissaattiioonn MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaallee ((OOMMII)),, ccoonnssttiittuuee llaa bbaassee ddee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eenn mmeerr.. LL’’OOMMII aa aaddooppttéé uunnee qquuaarraannttaaiinnee ddee ccoonnvveennttiioonnss eett pprroottooccoolleess eett pplluuss ddee 880000 rreeccuueeiillss ddee rrèègglleess,, ccooddeess eett rreeccoommmmaannddaattiioonnss aayyaanntt ttrraaiitt àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, àà llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn eett àà dd’’aauuttrreess qquueessttiioonnss ccoonnnneexxeess.. UUnn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''aacccciiddeennttss ttrrèèss sséérriieeuuxx aappppaarruuss dduurraanntt lleess aannnnééeess 8800 ffuutt mmaanniiffeesstteemmeenntt ccaauusséé ppaarr ddeess eerrrreeuurrss hhuummaaiinneess eett ppaarr ddeess ffaauutteess ddee ggeessttiioonn ccoommmmee ffaacctteeuurrss ccoonnttrriibbuuttiiffss.. LLoorrdd SShheeeenn,, ddaannss ssoonn iinnssttrruuccttiioonn ssuurr llaa ppeerrttee dduu HHeerraalldd ooff ffrreeee eennttrreepprriisseess ddééccrriivviitt ddee ffaaççoonn ccééllèèbbrree lleess ffaauutteess ddee ggeessttiioonn ddaannss ""ll''aaffffeeccttiioonn ddee ssllooppiinneessss"".. AA llaa 1166èèmmee aasssseemmbbllééee dd''ooccttoobbrree 11998899,, ll''OOMMII aaddooppttaa llaa rrééssoolluuttiioonn AA 664477 ((1166)),, uunn mmaannuueell ddee llaa ggeessttiioonn ppoouurr ddeess ooppéérraattiioonnss ssûûrreess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eett ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn.. LL''oobbjjeeccttiiff ddee ccee mmaannuueell ééttaaiitt ddee ffoouurrnniirr llee sséérriieeuuxx nnéécceessssaaiirree ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess aavveecc uunnee ttrraammee ppoouurr lleeuurr pprroopprree ddéévveellooppppeemmeenntt,, éévvaalluuaattiioonn eett iimmppllaannttaattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett ddee llaa ggeessttiioonn ddee llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn eenn aaccccoorrdd aavveecc llaa pprraattiiqquuee.. LL''oobbjjeeccttiiff ééttaaiitt dd''aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé,, pprréévveenniirr lleess bblleessssuurreess eett lleess ppeerrtteess ddee vviieess hhuummaaiinneess eett éévviitteerr lleess ddoommmmaaggeess àà ll''eennvviirroonnnneemmeenntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr.. LLee mmaannuueell ééttaaiitt bbaasséé ssuurr ddeess pprriinncciippeess ggéénnéérraauuxx eett oobbjjeeccttiiffss aaffiinn ddee pprroommoouuvvooiirr ll''éévvoolluuttiioonn ddee ssaaiinneess pprraattiiqquueess ddee ggeessttiioonn eett pprraattiiqquueess ooppéérrééeess ddaannss ll''iinndduussttrriiee.. LLeess mmaannuueellss rreeccoonnnnaaiisssseenntt ll''iimmppoorrttaannccee ddeess iinnssttrruummeennttss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx eexxiissttaanntt ccoommmmee ééttaanntt llee pplluuss ssiiggnniiffiiccaattiiff eett llee pplluuss iimmppoorrttaanntt aaffiinn ddee pprréévveenniirr lleess aacccciiddeennttss mmaarriittiimmeess eett llaa ppoolllluuttiioonn eenn mmeerr eett iinncclluuaanntt llaa ggeessttiioonn eett ll''iimmppoorrttaannccee dd''uunnee ppoolliiccee eennvviirroonnnneemmeennttaallee eett ddee ssééccuurriittéé.. AApprrèèss uunnee 11èèrree eexxppéérriieennccee ddaannss ll''uuttiilliissaattiioonn dduu mmaannuueell eenn 11999933,, ll''OOMMII aa aaddooppttéé llee ccooddee IISSMM ppoouurr lleess ooppéérraattiioonnss ssûûrreess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eett ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn.. EEnn 11999988 ll''IISSMM ééttaaiitt ddeevveennuu oobblliiggaattooiirree.. LLee ccooddee ééttaabblliitt lleess oobbjjeeccttiiffss ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett rreeqquuiieerrtt uunn ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ((SSMMSS)) ddeevvaanntt êêttrree ééttaabbllii ppaarr llaa ccoommppaaggnniiee,, qquuii ddooiitt ééggaalleemmeenntt ddééssiiggnneerr ccoommmmee ll''aarrmmaatteeuurr oouu ttoouuttee aauuttrree ppeerrssoonnnnee ((mmaannaaggeerr,, aaffffrréétteeuurr oouu aaffffrréétteeuurr ccooqquuee nnuuee)) ccoommmmee llaa ppeerrssoonnnnee aassssuummaanntt llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddeess ooppéérraattiioonnss ssuurr llee nnaavviirree.. LLee ccooddee iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ggeessttiioonn ppoouurr llaa ssééccuurriittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess eett ddee llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ""iinntteerrnnaattiioonnaall mmaannaaggeemmeenntt ccooddee ffoorr tthhee ssaaffee ooppeerraattiioonn ooff sshhiippss aanndd ffoorr ppoolllluuttiioonn pprreevveennttiioonn"",, pplluuss ccoonnnnuu ssoouuss ll''aappppeellllaattiioonn IISSMM CCooddee aa ééttéé ééllaabboorréé aavveecc ll''aaiiddee dd''aassssoocciiaattiioonnss dd''aarrmmaatteeuurrss ((IICCSS//IISSFF,, BBIIMMCCOO,, IINNTTEERRCCAARRGGOO,, IINNTTEERRTTAANNKKOO)).. IIll eesstt llee rreefflleett ddeess bboonnnneess pprraattiiqquueess ddeess ccoommppaaggnniieess qquuii oonntt ttoouujjoouurrss ééttéé aauu--ddeessssuuss ddeess ssttaannddaarrddss iinntteerrnnaattiioonnaauuxx :: iill cchheerrcchhee àà ggéénnéérraalliisseerr ""aa ccuullttuurree ooff ssaaffee pprraaccttiiccee"",, iill nnee ccoonnssttiittuuee ddoonncc ppaass uunn bboouulleevveerrsseemmeenntt ddeess pprraattiiqquueess ddee nnoommbbrreeuusseess ccoommppaaggnniieess.. IIll rrééppoonndd
 5. 5. nnééaannmmooiinnss àà uunn bbeessooiinn ddee ssééccuurriittéé eexxpprriimméé ppaarr ttoouuttee llaa ccoommmmuunnaauuttéé iinntteerrnnaattiioonnaallee qquuii aa vvoouulluu ttiirreerr lleess lleeççoonnss ddeess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt dduueess àà ll''eerrrreeuurr hhuummaaiinnee.. FFiinn mmaarrss 11999977,, ll''IInntteerrnnaattiioonnaall AAssssoocciiaattiioonn ooff CCllaassssiiffiiccaattiioonn SSoocciieettiieess ((IIAACCSS)) eessttiimmaaiitt àà 11550000 ssuurr 1199000000 llee nnoommbbrree ddee nnaavviirreess cceerrttiiffiiééss.. QQuuaanntt àà ll''OO..MM..II..,, eenn nnoovveemmbbrree 11999977,, eellllee eessttiimmaaiitt àà 3300 %% dduu ttoonnnnaaggee mmoonnddiiaall llee nnoommbbrree ddee nnaavviirreess qquuii nnee rrééppoonnddrraaiieenntt ppaass,, ppoouurr llee 11eerr jjuuiilllleett 11999988,, aauuxx rrèègglleess ddee ll''IISSMM CCooddee.. MMaaiiss eenn aavvrriill 11999988 ll''OOrrggaanniissaattiioonn aa ppuubblliiéé lleess rrééssuullttaattss dd''uunnee eennqquuêêttee mmeennééee ddee nnoouuvveeaauu aauupprrèèss ddeess 2255 EEttaattss ssoouuss lleess ppaavviilllloonnss ddeessqquueellss ssoonntt eennrreeggiissttrrééss 8833 %% dduu ttoonnnnaaggee mmoonnddiiaall.. CCeettttee ffooiiss,, iill aappppaarraaiissssaaiitt qquuee 2222 %% dduu ttoonnnnaaggee mmoonnddiiaall nnee sseerraaiitt ppaass eenn rrèèggllee ;; ccee cchhiiffffrree nn''ééttaanntt bbaasséé qquuee ssuurr lleess rrééppoonnsseess ddeess EEttaattss,, iill eesstt àà pprreennddrree aavveecc bbeeaauuccoouupp ddee pprruuddeennccee.. ((11)).. DDeeppuuiiss ssaa ccrrééaattiioonn ((22)),, ll''OO..MM..II.. aa dd''aabboorrdd ccoonncceennttrréé sseess eeffffoorrttss ssuurr lleess pprroobbllèèmmeess tteecchhnniiqquueess ((nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn,, dd''ééqquuiippeemmeenntt......)),, ssttaabbiilliittéé ddeess nnaavviirreess,, lluuttttee aannttiippoolllluuttiioonn...... LL''ééllaabboorraattiioonn eenn 11997788 eett eenn 11999955 ddee llaa ccoonnvveennttiioonn SS..TT..CC..WW.. ((ssttaannddaarrddss ooff ttrraaiinniinngg,, cceerrttiiffiiccaattiioonn aanndd wwaattcchhkkeeeeppiinngg ffoorr sseeaaffeerreerrss oouu nnoorrmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn,, ddee bbrreevveett eett ddee vveeiillllee ppoouurr lleess ggeennss ddee mmeerr)) mmaarrqquuee uunnee ééttaappee ttrrèèss iimmppoorrttaannttee :: llaa ffoorrmmaattiioonn eett llaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess mmaarriinnss,, ppaarraallllèèlleemmeenntt àà ll''aaccttiioonn ddee ll''OO..II..TT.. ((OOrrggaanniissaattiioonn IInntteerrnnaattiioonnaallee dduu TTrraavvaaiill)) ssuurr lleess ccoonnddiittiioonnss ddee vviiee,, ddee ttrraavvaaiill eett ddee ssééccuurriittéé àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eesstt ffoonnddaammeennttaallee,, llaa ssééccuurriittéé ddééppeenndd bbeeaauuccoouupp ddee llaa qquuaalliittéé eett ddee llaa ccoommppéétteennccee ddeess ééqquuiippaaggeess.. LLeess ccaattaassttrroopphheess dduu HHeerraalldd ooff ffrreeee EEnntteerrpprriissee eenn 11998877 eett ssuurrttoouutt dduu SSccaannddiinnaavviiaann SSttaarr eenn 11999900 aaccccééllèèrreerroonntt llee mmoouuvveemmeenntt nnoorrmmaattiiff àà llaa ffiinn ddeess aannnnééeess 11998800,, ppoouurr ddoonnnneerr nnaaiissssaannccee,, aapprrèèss dd''ââpprreess eett lloonngguueess nnééggoocciiaattiioonnss àà llaa rrééssoolluuttiioonn AA..774411((1188)) ppoorrttaanntt IISSMM CCooddee qquuii ffuutt aaddooppttééee llee 0044 nnoovveemmbbrree 11999933,, lloorrss ddee llaa 1188 èèmmee sseessssiioonn ddee ll''aasssseemmbbllééee ddee ll’’OO..MM..II.. LLee ggrroouuppee ddee ttrraavvaaiill MMSSCC//MMEEPPCC ((33)) ffuutt ééggaalleemmeenntt cchhaarrggéé dd''ééllaabboorreerr ddeess ddiirreeccttiivveess ppoouurr ll''aapppplliiccaattiioonn dduu CCooddee,, ddaannss llee ssoouuccii ddee ppaarrvveenniirr àà uunnee cceerrttaaiinnee uunniiffoorrmmiittéé ssuurr llee ppllaann iinntteerrnnaattiioonnaall.. PPrrééppaarrééeess eenn uurrggeennccee,, eelllleess ffuurreenntt aaddooppttééeess ppaarr ll''AAsssseemmbbllééee,, llee 2233 nnoovveemmbbrree 11999955 ddaannss llaa RRééssoolluuttiioonn AA..778888((1199)) iinnttiittuullééee ""GGuuiiddeelliinneess oonn iimmpplleemmeennttaattiioonn ooff tthhee iinntteerrnnaattiioonnaall mmaannaaggeemmeenntt ((IISSMM)) CCooddee bbyy tthhee aaddmmiinniissttrraattiioonnss"".. LL''aaddooppttiioonn dduu CCooddee ssoouuss ffoorrmmee ddee rreeccoommmmaannddaattiioonn nnee ppeerrmmeettttaaiitt ppaass dd''oobbtteenniirr ll''eeffffeett ddiissssuuaassiiff eessccoommppttéé,, cc''eesstt ppoouurrqquuooii,, lloorrss ddee llaa 6622èèmmee sseessssiioonn dduu MM..SS..CC.. eenn mmaaii 11999933,, iill ffuutt ccoonnvveennuu ddee ccoonnfféérreerr uunn ccaarraaccttèèrree oobblliiggaattooiirree :: iill ffuutt iinnccoorrppoorréé llee 1199 mmaaii 11999944,, ddaannss llaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS 7744,, ppaarr ll''aaddjjoonnccttiioonn dd''uunn nnoouuvveeaauu cchhaappiittrree IIXX iinnttiittuulléé ""mmaannaaggeemmeenntt ffoorr tthhee ssaaffee ooppeerraattiioonnss ooff sshhiippss"".. CCoommppoosséé ddee ssiixx rrèègglleess,, iill ddééffiinniitt llee ddoommaaiinnee dd''aapppplliiccaattiioonn ddee ll''IISSMM.. CCooddee,, aaiinnssii qquu''uunn ccaalleennddrriieerr ddee mmiissee eenn ooeeuuvvrree ééttaabbllii ccoommmmee ssuuiitt :: TTyyppeess ddee nnaavviirreess LLiimmiittee iinnfféérriieeuurree ddee ttoonnnnaaggee DDaatteess dd''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr NNaavviirreess ttrraannssppoorrtteeuurrss ddee XX ppaassssaaggeerrss EEnnggiinnss àà ggrraannddee vviitteessssee ttrraannssppoorrtteeuurrss ddee ppaassssaaggeerrss 11eerr jjuuiilllleett 11999988
 6. 6. PPééttrroolliieerrss-- CChhiimmiiqquuiieerrss-- MMéétthhaanniieerrss-- VVrraaqquuiieerrss-- EEnnggiinnss rraappiiddeess ddee cchhaarrggee 550000 ttjjbb 11eerr jjuuiilllleett 11999988 AAuuttrreess nnaavviirreess ddee cchhaarrggee-- PPllaatteess--FFoorrmmeess ddee ffoorraaggee mmoobbiilleess 550000ttjjbb 11eerr jjuuiilllleett 22000022 LL''aacccciiddeenntt ddee ll''EEssttoonniiaa eenn 11999944 aallllaaiitt aannttiicciippeerr cceettttee eennttrrééee eenn vviigguueeuurr,, aauu pplluuss ttaarrdd aauu 11eerr jjuuiilllleett 11999966 ppoouurr ttoouuss lleess nnaavviirreess àà ppaassssaaggeerrss eett lleess nnaavviirreess rroouulliieerrss ((RRooRRoo)) eenn EEuurrooppee.. LLee rrèègglleemmeenntt ccoommmmuunnaauuttaaiirree ffuutt aaddooppttéé llee 0088 ddéécceemmbbrree 11999955 ((11)) aavveecc ddeeuuxx eexxcceeppttiioonnss :: 11.. LLee CCooddee nnee sseerraaiitt aapppplliiccaabbllee qquuee 1188 mmooiiss aapprrèèss llee 11eerr jjuuiilllleett 11999966 aauu ccaabboottaaggee àà ddeessttiinnaattiioonn ddeess îîlleess ggrreeccqquueess.. 22.. 1122 mmooiiss ssuupppplléémmeennttaaiirreess ppoouurrrraaiieenntt êêttrree aaccccoorrddééss ppoouurr lleess ttrraannssppoorrttss eeffffeeccttuuééss ppaarr ddeess ppeettiitteess ccoommppaaggnniieess ddaannss ddeess zzoonneess pprroottééggééeess.. LLee CCooddee ccoommppoorrttee oouuttrree ll''aannnneexxee 11,, llee pprrééaammbbuullee eett ttrreeiizzee aarrttiicclleess,, uunnee aannnneexxee 22 ooùù ssoonntt ddééffiinniiss lleess tteerrmmeess eett lleess ccoonncceeppttss ccllééss.. LLee tteerrmmee ""ccoommppaaggnniiee"" ssiiggnniiffiiee ""llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree oouu ttoouutt oorrggaanniissmmee oouu ppeerrssoonnnnee,, tteellss qquuee ll''aarrmmaatteeuurr ggéérraanntt oouu ll''aaffffrréétteeuurr ccooqquuee nnuuee,, aauuqquueell llee pprroopprriiééttaaiirree dduu nnaavviirree aa ccoonnffiiéé llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn dduu nnaavviirree eett qquuii,, eenn aassssuummaanntt cceettttee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ss''aaccqquuiittttee ddeess ttââcchheess eett ddeess oobblliiggaattiioonnss iimmppoossééeess ppaarr ll''IISSMM CCooddee"" :: ddaannss nnooss ddéévveellooppppeemmeennttss,, nnoouuss uuttiilliisseerroonnss iinnddiifffféérreemmmmeenntt ttoouuss cceess tteerrmmeess,, yy ccoommpprriiss cceelluuii ddee ttrraannssppoorrtteeuurr ppoouurr ddééssiiggnneerr lleess ssoocciiééttééss oouu lleess ppeerrssoonnnneess ssoouummiisseess aauu rreessppeecctt dduu CCooddee.. LLee ssttyyllee ddee rrééddaaccttiioonn aaddooppttéé ddaannss llee tteexxttee dduu CCooddee eesstt cceelluuii uuttiilliisséé ddaannss lleess rreeccoommmmaannddaattiioonnss,, iill nn''eesstt ppaass dduu ttoouutt ccoonnttrraaiiggnnaanntt :: eexxeemmppllee,, ""llaa ccoommppaaggnniiee ddeevvrraaiitt ééttaabblliirr,, ddeevvrraaiitt ffoouurrnniirr...... "".. CCeeppeennddaanntt,, ddeeppuuiiss ssoonn iinnsseerrttiioonn ddaannss llaa SSOOLLAASS 7744,, llee rreessppeecctt ddeess eexxiiggeenncceess dduu tteexxttee eesstt uunnee oobblliiggaattiioonn.. DDee pplluuss,, ccoommppttee tteennuu qquu''iill nn''eexxiissttee ppaass ddeeuuxx ccoommppaaggnniieess eexxppllooiittééeess ddee llaa mmêêmmee mmaanniièèrree,, llee CCooddee eesstt rrééddiiggéé ddaannss ddeess tteerrmmeess vvoolloonnttaaiirreemmeenntt ggéénnéérraauuxx ppoouurr eenn ppeerrmmeettttrree uunnee llaarrggee aapppplliiccaattiioonn.. BBiieenn qquuee nnee rréévvoolluuttiioonnnnaanntt ppaass llee mmoonnddee mmaarriittiimmee,, ll''IISSMM CCooddee aa ppoouurr aammbbiittiioonn dd''iinnssttaauurreerr pplluuss ddee ttrraannssppaarreennccee ddaannss llaa ggeessttiioonn ddeess ccoommppaaggnniieess mmaarriittiimmeess eenn eessssaayyaanntt dd''iinnccuullqquueerr uunnee ccuullttuurree ddee llaa ssééccuurriittéé eett ddee rreessppoonnssaabbiilliisseerr lleess ppeerrssoonnnneess qquuii ddooiivveenntt œœuuvvrreerr àà ll’’ééllaabboorraattiioonn eett aauu mmaaiinnttiieenn dd’’uunn ssyyssttèèmmee ééccrriitt ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé.. CCee ppaassssaaggee ssoouuhhaaiittéé dd’’uunnee ttrraaddiittiioonn oorraallee àà uunnee ttrraaddiittiioonn ééccrriittee aauu sseeiinn ddeess ccoommppaaggnniieess eesstt bbiieenn rrééssuumméé ppaarr lleess ttrrooiiss pphhrraasseess ssuuiivvaanntteess :: SSaayy wwhhaatt yyoouu ddoo ((ddiiss ccee qquuee ttuu ffaaiiss)) DDoo wwhhaatt yyoouu ssaayy ((ffaaiiss ccee qquuee ttuu ddiiss)) SShhooww tthhaatt yyoouu ddoo wwhhaatt yyoouu ssaayy ((mmoonnttrree qquuee ttuu ffaaiiss ccee qquuee ttuu ddiiss)) DDee ggrraannddss eessppooiirrss oonntt ééttéé ppllaaccééss ddaannss llee CCooddee.. PPoouurr LLoorrdd DDoonnaallddssoonn ooff LLyymmiinnggttoonn,, iill ss''aaggiitt àà ccoouurrtt tteerrmmee dd''éélliimmiinneerr lleess nnaavviirreess ssoouuss--nnoorrmmeess aaiinnssii qquuee ttoouuss cceeuuxx qquuii ccoonnttrriibbuueenntt àà lleeuurr mmaaiinnttiieenn ;; àà ttrrèèss lloonngg tteerrmmee :: ""iittss ddeessttiinnaattiioonn iiss ttoo ddiissccoovveerr nneeww aanndd iimmpprroovveedd mmeetthhooddss ooff sshhiipp ooppeerraattiioonn,, mmaannaaggeemmeenntt aanndd rreegguullaattiioonn wwhhiicchh wwiillll pprroodduuccee aa ssaaffeettyy rreeccoorrdd mmoorree aakkiinn ttoo tthhaatt ooff tthhee aavviiaattiioonn iinndduussttrryy""..((11))
 7. 7. CChheezz bboonn nnoommbbrree ddee pprrooffeessssiioonnnneellss,, eenn rreevvaanncchhee,, oonn nnee ppaarrttaaggee ppaass llaa mmêêmmee ffooii.. PPoouurr eeuuxx,, mmaallggrréé llaa rréégglleemmeennttaattiioonn mmiissee eenn ppllaaccee,, lleess nnaavviirreess ssoouuss--nnoorrmmeess oonntt ttoouujjoouurrss eexxiissttéé eett iillss ccoonnttiinnuueerroonntt dd''eexxiisstteerr ssoouuss ll''eemmppiirree dduu CCooddee.. LL''IISSMM CCooddee ccoonnssttiittuuee uunnee ééttaappee ssuupppplléémmeennttaaiirree ddaannss ll''hhiissttooiirree ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee qquuii rreemmoonnttee àà ll''AAnnttiiqquuiittéé,, ééppooqquuee ooùù ll''oonn oobblliiggeeaaiitt lleess nnaavviirreess àà ddeemmeeuurreerr ddaannss lleess ppoorrttss eenn hhiivveerr ppoouurr lliimmiitteerr lleess nnaauuffrraaggeess qquuii ééttaaiieenntt ffrrééqquueennttss.. CCoommmmee ddaannss ttoouuss lleess aauuttrreess ddoommaaiinneess ddee ll''iinndduussttrriiee,, ccee ssoonntt lleess aacccciiddeennttss qquuii ssoonntt ssoouuvveenntt àà ll''oorriiggiinnee ddee ll''éévvoolluuttiioonn ddeess tteecchhnnoollooggiieess eett ddee ll''aaddooppttiioonn ddee nnoouuvveelllleess nnoorrmmeess.. CC''eesstt aaiinnssii qquuee ssoonntt nnééeess ttoouutteess lleess ccoonnvveennttiioonnss mmaarriittiimmeess iinntteerrnnaattiioonnaalleess eett qquu''eelllleess ssoonntt aammeennddééeess lloorrssqquu''eelllleess ssoonntt ddééppaassssééeess oouu qquuee ll''uussaaggee eenn rréévvèèllee lleess iinnssuuffffiissaanncceess.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt cceettttee nnoorrmmaalliissaattiioonn,, llooiinn dd''êêttrree ccoonncceerrttééee,, ssee ffaaiitt ddee mmaanniièèrree ddééssoorrddoonnnnééee eett oonn aassssiissttee àà uunnee ssuuppeerrppoossiittiioonn ddee rréégglleemmeennttaattiioonnss nnaattiioonnaalleess,, rrééggiioonnaalleess eett iinntteerrnnaattiioonnaalleess ttrrèèss ccoommpplliiqquuééeess qquuii oobblliiggeenntt ssoouuvveenntt ll''OO..MM..II.. àà eennttéérriinneerr ddeess mmeessuurreess ééllaabboorrééeess ddee mmaanniièèrree uunniillaattéérraallee ((ccee ffuutt llee ccaass ddee llaa ddoouubbllee ccooqquuee iimmppoossééee ppaarr ll''OOiill PPoolllluuttiioonn AAcctt ((OO..PP..AA..)) aamméérriiccaaiinn eett aaddooppttééee ddaannss lleess aammeennddeemmeennttss dduu 66 mmaarrss 11999922 àà llaa ccoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL 7733//7788 :: iill eexxiissttee ddee nnoommbbrreeuuxx aauuttrreess eexxeemmpplleess qquuee nnoouuss éévvooqquueerroonnss ddaannss nnooss ddéévveellooppppeemmeennttss)).. CCeeppeennddaanntt,, ll''OO..MM..II.. aa ddééppllooyyéé ddeess eeffffoorrttss rreemmaarrqquuaabblleess ddaannss llaa rreecchheerrcchhee dd''uunnee pplluuss ggrraannddee ssééccuurriittéé eett dd''uunnee pprrootteeccttiioonn pplluuss eeffffiiccaaccee ddee ll''eennvviirroonnnneemmeenntt mmaarriinn.. LLeess ttrraavvaauuxx eeffffeeccttuuééss cceess ddeerrnniièèrreess aannnnééeess ssuurr llee ffaacctteeuurr hhuummaaiinn oonntt ééttéé ssaalluuééss ppaarr lleess rreepprréésseennttaannttss ddeess ééttaattss pprréésseennttss lloorrss ddee llaa pprreemmiièèrree ccoonnfféérreennccee mmiinniissttéérriieellllee iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr llee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt,, qquuii ss''eesstt ddéérroouullééee àà VVaannccoouuvveerr lleess 2244 eett 2255 mmaarrss 11999988 :: uunn vviibbrraanntt hhoommmmaaggee yy aa ééttéé rreenndduu aauussssii bbiieenn àà ll''OO..MM..II.. qquu''àà ll''OO..II..TT.. ((11)).. PPoouurr eessssaayyeerr ddee ddéémmoonnttrreerr llee pprraaggmmaattiissmmee ddee llaa ddéémmaarrcchhee qquuii ccaarraaccttéérriissee ll''II..SS..MM.. CCooddee,, iill ééttaaiitt nnéécceessssaaiirree dd''eenn rreecchheerrcchheerr ll''oorriiggiinnee eett llee ffoonnddeemmeenntt ((PPaarrttiiee 11 )) àà ttrraavveerrss uunn bbrreeff hhiissttoorriiqquuee qquuii rreettrraaccee llaa lleennttee éévvoolluuttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé aavveecc ssoonn ccoorrttèèggee ddee ccaattaassttrroopphheess qquuee lleess ééttaattss tteennttaaiieenntt ddee lliimmiitteerr eenn ééddiiccttaanntt ddeess llééggiissllaattiioonnss ccoonnttrraaiiggnnaanntteess eett ddeess rrèègglleess ddee ssééccuurriittéé ddoonntt lleess eeffffeettss ééttaaiieenntt lliimmiittééss,, ccoommppttee tteennuu ddeess ssiinniissttrreess qquuii ccooûûttaaiieenntt llaa vviiee àà ddeess mmiilllliieerrss ddee ppeerrssoonnnneess eett eennvvooyyaaiieenntt ddeess cceennttaaiinneess ddee nnaavviirreess ppaarr llee ffoonndd.. CC''eesstt aauu ddéébbuutt dduu XXXXèèmmee ssiièèccllee qquuee llaa rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ssee ddéévveellooppppeerraa,, dd''aabboorrdd ssoouuss ll''ééggiiddee dduu CCoommiittéé MMaarriittiimmee IInntteerrnnaattiioonnaall ((CC..MM..II..)) ppuuiiss,, pplluuss ttaarrdd ddee ll''OO..MM..II.. ppaarr ll''iinntteerrmmééddiiaaiirree dduu MM..SS..CC.. LLaa mméétthhooddee aaddooppttééee qquuii ccoonnssiissttaaiitt àà ccoonncceennttrreerr ttoouuss lleess eeffffoorrttss ssuurr lleess pprroobbllèèmmeess tteecchhnniiqquueess aa ttrrèèss vviittee mmoonnttrréé sseess lliimmiitteess.. TToouutteess lleess eennqquuêêtteess aapprrèèss aacccciiddeennttss aabboouuttiissssaaiieenntt àà llaa mmêêmmee ccoonncclluussiioonn :: eennvviirroonn 5577 %% ddeess aacccciiddeennttss ggrraavveess eett 6688 %% ddeess ppeerrtteess ttoottaalleess ééttaaiieenntt dduuss àà ll''eerrrreeuurr hhuummaaiinnee ((22)),, IIll ééttaaiitt ddoonncc nnéécceessssaaiirree ddee mmeenneerr uunnee rrééfflleexxiioonn cceennttrrééee ssuurr llee ffaacctteeuurr hhuummaaiinn.. IIll ffaallllaaiitt aaiinnssii rreecchheerrcchheerr lleess ccaauusseess dd''uunn tteell pphhéénnoommèènnee :: ddee nnoommbbrreeuusseess ééttuuddeess mmeennééeess aauuxx EEttaattss--UUnniiss,, eenn AAuussttrraalliiee eett eenn GGrraannddee--BBrreettaaggnnee eennttrree aauuttrreess ((33)),, oonntt iiddeennttiiffiiéé pplluussiieeuurrss ffaacctteeuurrss tteellss qquuee llee mmaannqquuee ddee qquuaalliiffiiccaattiioonn dduu ppeerrssoonnnneell,, lleess pprroobbllèèmmeess ddee ccoommmmuunniiccaattiioonn,, llee mmaannqquuee ddee pprrééppaarraattiioonn,, llaa ffaattiigguuee,, llee ssttrreessss..
 8. 8. IIll ééttaaiitt uurrggeenntt ddee ccrrééeerr ddeess ccoonnddiittiioonnss ddaannss lleessqquueelllleess,, ccoommppttee-- tteennuu ddee ll''aauuttoommaattiissaattiioonn ppoouussssééee ddeess nnaavviirreess,, ccee ssooiitt ll''hhoommmmee qquuii aaiitt llaa mmaaîîttrriissee ddee ssoonn oouuttiill eett nnoonn ppaass ll''oouuttiill qquuii ddoommiinnee ll''hhoommmmee.. LLaa SSTTCCWW 9955 ((44)) eett ll''IISSMM CCooddee ssoonntt llee pprroodduuiitt ddee cceettttee rrééfflleexxiioonn,, iillss ccoommppoorrtteenntt uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''eexxiiggeenncceess eenn mmaattiièèrree ddee ffoorrmmaattiioonn eett ddee pprrééppaarraattiioonn ddeess ppeerrssoonnnneellss eett,, ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss,, oonn ééttaabblliissssaaiitt uunnee nnoorrmmee ddee ggeessttiioonn ddee ssééccuurriittéé eett ddee llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn,, ppaarr rraappppoorrtt àà llaaqquueellllee lleess ssyyssttèèmmeess mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr lleess ccoommppaaggnniieess sseerroonntt éévvaalluuééss.. BBiieenn qquu''aayyaanntt ffaaiitt ll''oobbjjeett ddee pplluussiieeuurrss aannaallyysseess ppaarr aaiilllleeuurrss,, iill nnoouuss aa sseemmbblléé nnéécceessssaaiirree ddee ccoonnssaaccrreerr llee cchhaappiittrree ddeeuuxxiièèmmee ddee llaa pprreemmiièèrree ppaarrttiiee aauuxx ddiissppoossiittiioonnss ccoonntteennuueess ddaannss llee CCooddee ppoouurr ooffffrriirr ddeess rreeppèèrreess aauu lleecctteeuurr ((11)).. EEnn pprreemmiieerr lliieeuu,, ll''aannaallyyssee ddeess oobbjjeeccttiiffss nnoouuss aa sseemmbblléé iimmppoorrttaannttee ccaarr eellllee sseerrtt àà mmeessuurreerr llee nniivveeaauu ddee ssééccuurriittéé qquuee ll''OO..MM..II.. aammbbiittiioonnnnee dd''aatttteeiinnddrree.. AAccttuueelllleemmeenntt ll''aacccceenntt eesstt mmiiss ssuurr lleess eexxeerrcciicceess ddee pprrééppaarraattiioonn àà ll''uuttiilliissaattiioonn ddeess ssttaattiioonnss SS..MM..DD..SS..MM.. ((SSyyssttèèmmee MMoonnddiiaall ddee DDééttrreessssee eett ddee SSééccuurriittéé eenn MMeerr)) eenn ssiittuuaattiioonn dd''uurrggeennccee aavveecc ddeess ccoonnttaaccttss aavveecc lleess cceelllluulleess ddee vveeiillllee mmiisseess eenn ppllaaccee ddaannss lleess ccoommppaaggnniieess àà tteerrrree.. GGuuiiddééee ppaarr llee ssoouuccii dd''eeffffeeccttuueerr uunnee aannaallyyssee bbaassééee ssuurr ll''oobbsseerrvvaattiioonn dduu tteerrrraaiinn,, jjee mmee ssuuiiss eeffffoorrccééee ddee ttrraaiitteerr llaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee ccoonnssaaccrrééee àà llaa mmiissee eenn ooeeuuvvrree dduu CCooddee àà ttrraavveerrss ll''eexxppéérriieennccee dd''uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree ddee ccoommppaaggnniieess eett àà ttrraavveerrss ccee qquuee jj''aaii ppuu oobbsseerrvveerr.. PPoouurr aabboouuttiirr àà llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn,, lleess ccoommppaaggnniieess oonntt ddûû ffrraanncchhiirr uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''ééttaappeess pplluuss oouu mmooiinnss lloonngguueess,, pplluuss oouu mmooiinnss ppéénniibblleess ;; lleess aauuddiitteeuurrss IISSMM ((aauussssii bbiieenn iinntteerrnneess àà ll''eennttrreepprriissee,, qquu''eexxtteerrnneess àà cceellllee--ccii)) qquuee jj''aaii rreennccoonnttrrééss mm''oonntt aaiiddééee àà mmee ffaaiirree uunnee iiddééee pplluuss ccllaaiirree ddeess mméétthhooddeess qquuii oonntt ééttéé uuttiilliissééeess eett ddeess eennjjeeuuxx qquuee cceellaa rreepprréésseennttee.. LL''eexxaammeenn ddeess mmaannuueellss ddee ggeessttiioonn eett lleess eennttrreevvuueess aavveecc lleess aauuddiitteeuurrss IISSMM ddeess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ppeerrmmeetttteenntt àà ll''oobbsseerrvvaatteeuurr uunn ppeeuu aavveerrttii ddee ffaaiirree llaa ddiissttiinnccttiioonn eennttrree lleess ""ooffff tthhee sshheellff"" ssyyssttèèmmeess vveenndduuss eett ppaarrffooiiss mmêêmmee ooffffeerrttss ppaarr cceerrttaaiinneess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ""ccoommppllaaiissaanntteess"" eett cceeuuxx qquuii oonntt ééttéé ccoonnssttrruuiittss àà ppaarrttiirr ddee ll''aannaallyyssee eett ddee ll''aamméélliioorraattiioonn ddeess mméétthhooddeess pprroopprreess àà ll''eennttrreepprriissee.. LLaa rroouuttee vveerrss llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn eesstt ppaarrffooiiss ppéénniibbllee,, mmaaiiss ll''oobbtteennttiioonn ddeess cceerrttiiffiiccaattss IISSMM nnee rreepprréésseennttee ppaass uunn aaccqquuiiss iirrrréévveerrssiibbllee,, llee ssyyssttèèmmee ddooiitt ffaaiirree ll''oobbjjeett dd''aauuddiittss iinntteerrmmééddiiaaiirreess aauu ccoouurrss ddeessqquueellss ssoonn eeffffiiccaacciittéé eesstt tteessttééee.. LLaa dduurrééee ddee vvaalliiddiittéé ddeess cceerrttiiffiiccaattss ééttaanntt ddee cciinnqq aannss,, cc''eesstt llaa mmaaiinntteennaannccee ddee llaa cceerrttiiffiiccaattiioonn qquuii ppeerrmmeettttrraa àà ll''eennttrreepprriissee ddee rrééuussssiirr ll''eexxaammeenn ddee rreecceerrttiiffiiccaattiioonn.. LLee CCooddee iinndduuiirraa ffoorrccéémmeenntt ddeess cchhaannggeemmeennttss ddaannss llaa ggeessttiioonn qquuoottiiddiieennnnee ddeess ccoommppaaggnniieess,, ddaannss lleess ccoommppoorrtteemmeennttss eett lleess mmeennttaalliittééss ddeess hhoommmmeess qquuii lleess ccoommppoosseenntt,, mmaaiiss lleess iimmpplliiccaattiioonnss lleess pplluuss iimmppoorrttaanntteess ssee ttrraadduuiirroonntt ssuurr llee ppllaann jjuurriiddiiqquuee eett eenn mmaattiièèrree dd''aassssuurraannccee.. LLeess aassssuurreeuurrss ssuurr ccoorrppss ddeess nnaavviirreess,, lleess PP && II cclluubbss ((cclluubbss ddee pprrootteeccttiioonn eett dd''iinnddeemmnniittéé)) eett lleess aassssuurreeuurrss ssuurr ffaaccuullttééss oonntt ttrrèèss vviittee ccoommpprriiss qquu''iillss tteennaaiieenntt ddaannss ll''IISSMM CCooddee uunnee rréégglleemmeennttaattiioonn lleeuurr ppeerrmmeettttaanntt ddee ddéémmoonnttrreerr pplluuss ffaacciilleemmeenntt ll''iinnnnaavviiggaabbiilliittéé dduu nnaavviirree eett ddoonncc ddee nnee ppaass iinnddeemmnniisseerr ll''aassssuurréé,, cc''eesstt ppoouurrqquuooii iillss oonntt rrééaaggii ttrrèèss vviittee eenn aaddooppttaanntt uunnee ccllaauussee ddiittee ""IISSMM"" :: sseeuullss lleess nnaavviirreess cceerrttiiffiiééss IISSMM ((DDOOCC eett SSMMCC)) ((22)) ssoonntt ccoouuvveerrttss.. ((AAnnnneexxeess 11 && 22))..
 9. 9. LLaa ccoommppaaggnniiee vveerrrraa ssaa rreessppoonnssaabbiilliittéé pplluuss ffaacciilleemmeenntt mmiissee eenn jjeeuu,, ccaarr lleess mmooyyeennss ddee pprroouuvveerr ssaa ffaauuttee ppoouurrrroonntt êêttrree ttrroouuvvééss ddaannss llaa mmaassssee dd''iinnffoorrmmaattiioonnss ggéénnéérrééeess ppaarr llee ssyyssttèèmmee mmiiss eenn ppllaaccee ppaarr sseess ssooiinnss.. SSii ccee ssyyssttèèmmee ccoommppoorrttee uunnee ffaaiillllee,, iill ppoouurrrraa êêttrree uuttiilliisséé ccoonnttrree eellllee,, ssii aauu ccoonnttrraaiirree iill ffoonnccttiioonnnnee bbiieenn,, iill ppoouurrrraa ccoonnssttiittuueerr uunnee pprreeuuvvee ddee ssaa ddiilliiggeennccee rraaiissoonnnnaabbllee àà mmeettttrree eett àà mmaaiinntteenniirr ssoonn nnaavviirree eenn bboonn ééttaatt ddee nnaavviiggaabbiilliittéé.. EEnn oouuttrree,, ddeess mmooyyeennss ddee ccoonnttrrôôllee ddee ll''aapppplliiccaattiioonn dduu CCooddee eexxiisstteenntt.. EEnn eeffffeett ll''ééttaatt dduu ppaavviilllloonn mmeett eenn ppllaaccee uunnee llééggiissllaattiioonn iinntteerrnnee àà llaaqquueellllee llaa ccoommppaaggnniiee ddooiitt oobbééiirr eett vveeiillllee aauu rreessppeecctt ppaarr cceettttee ddeerrnniièèrree ddee ttoouutteess lleess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess aauuxxqquueelllleess ll''ééttaatt dduu ppaavviilllloonn eesstt ppaarrttiiee.. CCeelluuii--ccii aa uunn ddeevvooiirr ddee ccoonnttrrôôllee ssuurr ttoouuss lleess nnaavviirreess iimmmmaattrriiccuullééss ssuurr ssoonn rreeggiissttrree eett iill aassssuummee llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé ddee ttoouuss lleess ttiittrreess eett cceerrttiiffiiccaattss qquu''iill ddéélliivvrree.. LL''ééttaatt dduu ppoorrtt eexxeerrccee ééggaalleemmeenntt dd''iimmppoorrttaanntteess pprréérrooggaattiivveess eenn mmaattiièèrree ddee ccoonnttrrôôllee ddeess nnaavviirreess eessccaallaanntt ddaannss sseess ppoorrttss.. OOuuttrree cceeuuxx eeffffeeccttuuééss ttrraaddiittiioonnnneelllleemmeenntt,, ccoonnffoorrmméémmeenntt aauuxx ccoonnvveennttiioonnss ssuurr llee ddrrooiitt ddee llaa mmeerr,, llee nnoonn--rreessppeecctt ddeess eexxiiggeenncceess ddee ll’’IISSMM CCooddee àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss lluuii ppeerrmmeett ddee pprroonnoonncceerr ddeess ssaannccttiioonnss ppoouuvvaanntt aalllleerr jjuussqquu''aauu bbaannnniisssseemmeenntt,, oorrggaanniissééeess ssuurr uunn ppllaann rrééggiioonnaall ggrrââccee aauuxx ddiifffféérreennttss mméémmoorraanndduummss dd''eenntteennttee mmiiss eenn ppllaaccee.. AAiinnssii,, eett aaffiinn ddee ppaarrffaaiirree nnoottrree ééttuuddee ddee ccee ccooddee iinnssttiiggaatteeuurr ddee nnoorrmmeess ddee ssééccuurriittéé eenn mmeerr nnoouuss ééttuuddiieerroonnss ddaannss uunnee pprreemmiièèrree ppaarrttiiee ll''hhiissttoorriiqquuee aayyaanntt aammeennéé àà llaa ccrrééaattiioonn dduu ccooddee ;; ppuuiiss ddaannss uunnee sseeccoonnddee ppaarrttiiee llaa ffaaççoonn ddoonntt aa ééttéé mmiiss eenn ppllaaccee cceelluuii--ccii ;; ppuuiiss,, eennffiinn,, ddaannss uunnee ttrrooiissiièèmmee ppaarrttiiee ll''iinncciiddeennccee dduu ccooddee ssuurr ll''aarrmmaatteeuurr eett lleess ccoommppaaggnniieess mmaarriittiimmeess aaiinnssii qquuee llee bbiillaann qquuee ll''oonn ppeeuutt ttiirreerr ddee cceelluuii--ccii..
 10. 10. AA -- PPRREEMMIIEERREE PPAARRTTIIEE 11.. HHiissttoorriiqquuee eett éévvoolluuttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee 11..11.. LL''éévvoolluuttiioonn llééggiissllaattiivvee ddeeppuuiiss ll''AAnnttiiqquuiittéé DDeeppuuiiss ttoouujjoouurrss,, llaa mmeerr eesstt ssyynnoonnyymmee ddee ddaannggeerr.. LLaa mmééccoonnnnaaiissssaannccee ddee cceett eennvviirroonnnneemmeenntt aa ccoonnttrriibbuuéé aauu ffiill ddeess ssiièècclleess àà ll’’ééllaabboorraattiioonn dd’’oouuttiillss nnéécceessssaaiirreess àà llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt mmaarriittiimmee.. DDaannss ll''AAnnttiiqquuiittéé,, llaa mmaauuvvaaiissee ccoonnnnaaiissssaannccee dduu mmiilliieeuu mmaarriinn,, llaa mmaauuvvaaiissee ssttaabbiilliittéé ddeess nnaavviirreess eett lleess aauuttrreess ddaannggeerrss iinnhhéérreennttss àà ll''eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee ((ppiirraatteerriiee,, bbaalliissaaggee,, hhaauutt ffoonndd……)),, oonntt iinndduuiitt lleess pprreemmiièèrreess mmeessuurreess ddaannss llee bbuutt dd''aassssuurreerr llaa ssééccuurriittéé dduu ttrraannssppoorrtt ppaarr mmeerr.. LLeess nnaavviirreess ppeeuu mmaannooeeuuvvrraannttss ééttaaiieenntt llaa pprrooiiee ffaacciillee ddeess vveennttss eett ddeess ccoouurraannttss.. LLaa nnaavviiggaattiioonn eenn vvuuee ddeess ccôôtteess,, llee jjeett ddee ccaarrggaaiissoonn,, lleess tteennttaattiivveess ddee bbaalliissaaggee ((RRhhooddeess eett AAlleexxaannddrriiee)) ffuurreenntt lleess ttoouutteess pprreemmiièèrreess mmeessuurreess oobbsseerrvvééeess.. UUnnee ddeess pprreemmiièèrreess llooiiss qquuii eesstt aappppaarruuee ssuurr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee ffuutt llaa LLeexx RRhhooddiiaa rroommaaiinnee ddee JJaaccttuuss qquuii ssee bbaassaaiitt ssuurr ll''eexxppéérriieennccee ddeess mmaarriinnss ddee RRhhooddeess.. SSeess pprriinncciippaalleess mmeessuurreess ffuurreenntt ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee llaa nnaavviiggaattiioonn eenn hhiivveerr ssoouuss ppeeiinnee ddee ssaannccttiioonnss aaddmmiinniissttrraattiivveess eett ll''oobblliiggaattiioonn dd''uunnee aauuttoorriissaattiioonn ppoouurr aappppaarreeiilllleerr.. BBiieenn pplluuss ttaarrdd,, aauu MMooyyeenn--ÂÂggee,, llaa 11èèrree llééggiissllaattiioonn ssuurr llee ffrraanncc bboorrdd vvooyyaaiitt llee jjoouurr eenn MMééddiitteerrrraannééee ((VVeenniissee 11225555,, CCaagglliiaarrii,, PPiissee,, BBaarrcceelloonnee,, MMaarrsseeiillllee)).. CCeettttee llééggiissllaattiioonn iimmppoossaaiitt aauuxx nnaavviirreess uunn ttiirraanntt dd''eeaauu àà nnee ppaass ddééppaasssseerr aapprrèèss llee cchhaarrggeemmeenntt ccoommpplleett dduu nnaavviirree aaffiinn ddee ccoonnsseerrvveerr uunn mmiinniimmuumm ddee ssttaabbiilliittéé.. GGêênneess,, eenn 11333300 ccoommppllééttaa cceess rrèègglleemmeennttss eenn ééttaabblliissssaanntt uunnee mméétthhooddee ddee ccaallccuull pprréécciissee ddeess ttiirraannttss dd''eeaauu mmaaxxiimmuumm,, ccrrééaanntt ddeess pprrooccéédduurreess ddee ccoonnttrrôôllee,, ééttaabblliissssaanntt uunn ssyyssttèèmmee ddee ssaannccttiioonn eett nnoommmmaanntt ddeess ffoonnccttiioonnnnaaiirreess cchhaarrggééss ddee ll''aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleemmeennttss.. PPaarraallllèèlleemmeenntt,, ddaannss llee NNoorrdd,, llaa HHaannssee bbaassaaiitt ssaa llééggiissllaattiioonn ssuurr llee ttoouutt rréépprreessssiiff aaffiinn ddee ddééccoouurraaggeerr lleess nnaavviiggaatteeuurrss lleess pplluuss hhaarrddiiss.. MMaaiiss,, ddeevvaanntt ll''iinneeffffiiccaacciittéé ddee ccee ssyyssttèèmmee,, àà ppaarrttiirr ddee 11441122,, llaa HHaannssee iinnssttiittuuaa lleess pprreemmiièèrreess vviissiitteess pprréévveennttiivveess ddeess nnaavviirreess.. LL''éévvoolluuttiioonn tteecchhnnoollooggiiqquuee,, ddeess nnaavviirreess àà ppaarrttiirr dduu XXVVIIèèmmee ssiièèccllee eennttrraaîînnaa eenn EEuurrooppee llee ddéévveellooppppeemmeenntt dd''uunnee nnoouuvveellllee llééggiissllaattiioonn.. EEnn 11554499,, lleess PPaayyss--BBaass ccrrééèèrreenntt uunnee ddoouubbllee vviissiittee ppoouurr lleess nnaavviirreess aavvaanntt eett aapprrèèss cchhaarrggeemmeenntt.. EEnn 11556633,, uunnee OOrrddoonnnnaannccee eessppaaggnnoollee rrééggiissssaaiitt llaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess aaffiinn qquu''iillss ccoonnsseerrvveenntt lleeuurr nnaavviiggaabbiilliittéé..
 11. 11. EEnn 11556699,, VVeenniissee iinntteerrddiitt llee ssttoocckkaaggee ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannss cceerrttaaiinneess ppaarrttiieess dduu nnaavviirree.. EEnn 11558844,, llaa FFrraannccee ddééffiinniitt lleess ccoommppéétteenncceess nnéécceessssaaiirreess dduu ccaappiittaaiinnee dduu NNaavviirree.. EEnn 11668811,, eenn FFrraannccee,, uunnee oorrddoonnnnaannccee ddee llaa mmaarriinnee ssuurr lleess bbââttiimmeennttss eett ggeennss ddee mmeerr aappppaarruutt ddaannss llaaqquueellllee,, llaa ffoorrccee ppuubblliiqquuee ss''aassssuurraaiitt ppaarr ddeess vviissiitteess dduu bboonn ééttaatt ddeess nnaavviirreess eett ddee ssoonn aarrmmeemmeenntt.. EEnn 11777766,, CCoollbbeerrtt ccrrééaaiitt uunn ccoorrppss dd''hhuuiissssiieerr vviissiitteeuurrss ddeess nnaavviirreess.. EEnn 11882277 ffuutt ccrrééééee ll''ééccoollee nnaattiioonnaallee dd''HHyyddrrooggrraapphhiiee ddee llaa mmaarriinnee,, ffuuttuurree ééccoollee nnaattiioonnaallee ddee llaa mmaarriinnee mmaarrcchhaannddee cchhaarrggééee ddee ffoorrmmeerr ll''eennccaaddrreemmeenntt ddeess nnaavviirreess ffrraannççaaiiss.. MMaallggrréé cceess éévvoolluuttiioonnss llééggiissllaattiivveess eenn vvuuee dd''uunnee cceerrttaaiinnee aamméélliioorraattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, lleess eeffffeettss nn''eeuurreenntt qquuee ddeess rrééppeerrccuussssiioonnss ttrrèèss ffaaiibblleess ssuurr lleess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess.. 11..11..11..LLééggiissllaattiioonn ddeeppuuiiss llee XXIIXXèèmmee ssiièèccllee LLaa rréévvoolluuttiioonn eett llee ccaappiittaalliissmmee oonntt eennttrraaîînnéé uunn ffoorrtt aaccccrrooiisssseemmeenntt dduu ttrraaffiicc mmaarriittiimmee eett llee ddéévveellooppppeemmeenntt ddee nnoouuvveelllleess tteecchhnnoollooggiieess ddaannss llaa ccoonnssttrruuccttiioonn eett llaa pprrooppuullssiioonn ddeess nnaavviirreess ((ccoonnssttrruuccttiioonn ddee nnaavviirreess eenn aacciieerr,, mmaacchhiinneess àà vvaappeeuurr)).. CCeettttee ééppooqquuee ddee lliibbéérraalliissmmee aa ppéérreennnniisséé ll''iiddééee qquuee llee sseecctteeuurr pprriivvéé ééttaaiitt àà mmêêmmee ddee pprreennddrree eenn cchhaarrggee llaa ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess.. LL''iinntteerrvveennttiioonnnniissmmee ttrroopp aacccceennttuuéé ddee ll''ééttaatt eett uunnee llééggiissllaattiioonn ttrroopp ddééttaaiillllééee,, ffuurreenntt ssuuppppoossééss ccoommmmee ggêênnaannttss ppoouurr ll''eessssoorr dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee.. LLee bbeessooiinn nnaaqquuiitt dd''aassssuurreerr lleess rriissqquueess pprroobbaabblleess lloorrss ddee ll''eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee.. FFuurreenntt ddoonncc ccrrééééeess lleess pprreemmiièèrreess ssoocciiééttééss ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ssoouuss ll''iimmppuullssiioonn ddeess aassssuurreeuurrss eett ccoouurrttiieerrss.. LL''oobbjjeeccttiiff ddee cceess ddeerrnniieerrss ffuutt dd''aassssuurreerr lleess rriissqquueess eennccoouurruuss lloorrss ddee ll''eexxppééddiittiioonn mmaarriittiimmee eett ddee sseerrvviirr ddee bbaassee ddee ddoonnnnééeess aauuxx aassssuurreeuurrss ssuurr llaa qquuaalliittéé ddeess nnaavviirreess.. EEnn 11776600 nnaaiissssaaiitt àà LLoonnddrreess lleess pprreemmiieerrss rreeggiissttrreess ddee nnaavviirreess àà llaa CCooffffeeee HHoouussee ddeess ccééllèèbbrreess ffrrèèrreess LLllooyyddss.. LLeess ddooccuummeennttss éécchhaannggééss eennttrree aassssuurreeuurrss eett ccoouurrttiieerrss sseerrvvaaiieenntt àà ddoonnnneerr uunnee ccoottee aauuxx nnaavviirreess.. LLeess aarrmmaatteeuurrss eett ccoonnssttrruucctteeuurrss nnoonn ssaattiissffaaiittss ddee ccee rreeggiissttrree eenn ccrrééèèrreenntt uunn aauuttrree,, ttoottaalleemmeenntt iinnddééppeennddaanntt ffuussiioonnnnaanntt aauu ffiinnaall aavveecc llee pprreemmiieerr ppoouurr ddeevveenniirr llee LLllooyyddss RReeggiisstteerr ooff BBrriittiisshh aanndd FFoorreeiiggnn SShhiippppiinngg.. LLee ddéévveellooppppeemmeenntt dduu ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee aa ffaaiitt ddee lluuii uunnee vvéérriittaabbllee iinndduussttrriiee.. LL''EEttaatt,, ssoouuss llaa pprreessssiioonn ddee ll''ooppiinniioonn ppuubblliiqquuee eesstt iinntteerrvveennuu ddee mmaanniièèrree ccrrooiissssaannttee eenn ccrrééaanntt ttoouutt dd''aabboorrdd uunnee ppoolliiccee eett ddeess ccoonnttrrôôlleess mmaarriittiimmeess,, ddaannss ll''iinnttéérrêêtt ddeess nnaavviiggaannttss eett ddeess ppaassssaaggeerrss.. CCeeppeennddaanntt llee vvéérriittaabbllee bboouulleevveerrsseemmeenntt eesstt aappppaarruu eenn 11885500 aavveecc llee MMeerrcchhaanntt SShhiippppiinngg AAcctt..
 12. 12. CCeettttee llééggiissllaattiioonn aannggllaaiissee éétteennddaaiitt aauuxx nnaavviirreess lleess mmeessuurreess rreellaattiivveess aauu cchhaarrggeemmeenntt eett aauuxx lliiggnneess ddee cchhaarrggee ddeess nnaavviirreess,, pplluuss ggéénnéérraalleemmeenntt llaa ssééccuurriittéé eenn mmeerr eett lleess ccoonnddiittiioonnss ddeess mmaarriinnss.. EEnn 11887766,, llaa llooii PPlliimmssoollll iimmppoossaa ddee nnoouuvveelllleess eexxiiggeenncceess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé eenn ccrrééaanntt llaa lliiggnnee ddee cchhaarrggee mmaaxxiimmaa ppoouurr lleess nnaavviirreess eett ssuurrttoouutt ééddiiccttaa ddeess ssaannccttiioonnss ppéénnaalleess eennvveerrss lleess pprroopprriiééttaaiirreess ddoonntt lleess nnaavviirreess rreepprréésseennttaaiieenntt uunn ddaannggeerr ppoouurr llaa vviiee hhuummaaiinnee.. TToouutt llee XXXXèèmmee ssiièèccllee ssee ccaarraaccttéérriissee ppaarr ll''aacccceennttuuaattiioonn ddee ll''uunniiffoorrmmiissaattiioonn ddee rrèègglleess eett uussaaggeess eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. LLee bbeessooiinn ddee rréégguulleerr llaa hhaauuttee mmeerr eett lleess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss ddaannss lleess ppoorrttss eett llaa ccoonnccuurrrreennccee mmaarrqquuèèrreenntt ll''iinntteerrnnaattiioonnaalliissaattiioonn dduu ddrrooiitt mmaarriittiimmee.. MMaaiiss,, aauu--ddeellàà dduu bbeessooiinn ddee nnoorrmmaalliissaattiioonn mmaarriittiimmee ccee ssoonntt ssuurrttoouutt lleess ccaattaassttrroopphheess mmaarriittiimmeess qquuii ssee ssoonntt ssuuccccééddééeess qquuii oonntt aaccccéélléérréé llee ssyyssttèèmmee dd''aaddooppttiioonn ddee rrèègglleess.. 11..22.. LLeess éévvèènneemmeennttss eett llee bbeessooiinn ddee llééggiissllaattiioonn LL''eexxtteennssiioonn ddee ll''iinndduussttrriiee mmaarriittiimmee,, aa ddee nnoommbbrreeuusseess ffooiiss ééttéé ssoouummiiss àà rréégglleemmeennttaattiioonn ddee ppaarr ssaa ttrrèèss lloonngguuee hhiissttooiirree.. 44 LLeess oorriiggiinneess ddeess ccoonnvveennttiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess mmaarriittiimmeess rreemmoonntteenntt àà llaa ffiinn dduu 1199èèmmee eett aauu ddéébbuutt dduu 2200èèmmee ssiièècclleess.. CCee nn''eesstt cceeppeennddaanntt ppaass aavvaanntt lleess aannnnééeess ssuuiivvaanntt llaa 22èèmmee gguueerrrree mmoonnddiiaallee qquuee,, aavveecc llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess,, llee ccoommmmeerrccee mmaarriittiimmee ccoommmmeennççaa àà êêttrree rréégglleemmeennttéé àà uunn nniivveeaauu iinntteerrnnaattiioonnaall.. LLaa CCoonnvveennttiioonn ddeess NNaattiioonnss UUnniieess ssuurr llee ddrrooiitt ddee llaa mmeerr ddee 11998822 ((UUNNCCLLOOSS)) aa ééttaabbllii lleess ddrrooiittss eett oobblliiggaattiioonnss ggéénnéérraalleess dduu ppaayyss dduu ppaavviilllloonn.. DDuurraanntt llaa sseeccoonnddee mmooiittiiéé ddeess aannnnééeess 11998800,, ddéébbuutt 11999900,, aa eeuu lliieeuu uunnee eexxpplloossiioonn dd''aacccciiddeennttss mmaarriittiimmeess eett ddee rrééccllaammaattiioonnss pplluuss ggéénnéérraalleemmeenntt aavveecc uunn nnoommbbrree ssiiggnniiffiiccaattiiff dd''aacccciiddeennttss iimmppoorrttaannttss ddoonntt cceerrttaaiinnss vvoonntt êêttrree éénnoonnccééss ccii--aapprrèèss :: EEnn 11998877,, llee HHeerraalldd ooff ffrreeee EEnnttrreepprriisseess cchhaavviirraa àà ZZeeeebbrruuggggee eett 119900 ppeerrssoonnnneess ddiissppaarruurreenntt.. LLaa mmêêmmee aannnnééee,, llee ffeerrrryy DDoonnnnaa PPaazz eennttrraa eenn ccoolllliissiioonn aavveecc uunn ttaannkkeerr aauu llaarrggee ddeess PPhhiilliippppiinneess,, qquueellqquueess 44338866 ppeerrssoonnnneess ppeerrddiirreenntt llaa vviiee.. AA uunnee aauuttrree éécchheellllee,, llee 33 jjuuiinn 11999900,, ll''EExxxxoonn VVaallddeezz ss''éécchhoouuaa ssuurr lleess ccôôtteess ddee ll''AAllaasskkaa ddéévveerrssaanntt 3377000000 ttoonnnneess dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess ccaauussaanntt aaiinnssii ddeess ddoommmmaaggeess ttrrèèss iimmppoorrttaannttss ssuurr ll''eennvviirroonnnneemmeenntt.. IIll ss''aaggiissssaaiitt dd''uunn VVLLCCCC bbaattttaanntt ppaavviilllloonn ppaannaammééeenn eett ddoonntt àà ppeeuu pprrèèss lleess ttrrooiiss qquuaarrttss ddee llaa ccaarrggaaiissoonn ss''eecchhaappppèèrreenntt ddaannss llaa BBaaiiee ddee WWiilllliiaamm SSoouunndd,, rréésseerrvvee ddee ppêêcchhee iimmppoorrttaannttee ddeess EEttaattss--UUnniiss.. LL''ooppiinniioonn ppuubblliiqquuee ss''eesstt mmaajjoorriittaaiirreemmeenntt ssoouulleevvééee àà llaa ssuuiittee ddee cceett iinncciiddeenntt.. 4 Livre Anderson ism code a practical guide to the legal and insurance implications
 13. 13. LL''OOIILL PPOOLLLLUUTTIIOONN AACCTT 1188 AAOOUUTT 11999900 ((OOPPAA)) IIll ffuutt aaddooppttéé llee 1188 aaooûûtt 11999900 eett eennttrraa eenn vviigguueeuurr eenn 11999944 ddee ffaaççoonn ddééffiinniittiivvee.. LLeess AAmméérriiccaaiinnss ddééccoouuvvrriirreenntt ccee qquu''eesstt uunnee mmaarrééee nnooiirree mmaaiiss iillss nnee mmeettttrroonntt eenn ppllaaccee ll''OOPPAA qquuee 1188 mmooiiss aapprrèèss.. CCee tteexxttee ccoonncceerrnnee ttoouuss lleess ttyyppeess ddee ppééttrroolleess:: bbrruuttss eett pprroodduuiittss ppééttrroolliieerrss ttrraannssppoorrttééss ccoommmmee ccaarrggaaiissoonn,, ffuueell ddee ccoommbbuussttiioonn oouu mmêêmmee lleess rrééssiidduuss dduu ffuueell ddee ccoommbbuussttiioonn.. LL''OOPPAA ccoonncceerrnnee ttoouuss lleess ttyyppeess ddee bbaatteeaauuxx.. AAuu pprreemmiieerr nniivveeaauu ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé,, ssoonntt ssoolliiddaaiirreess llee pprroopprriiééttaaiirree,, ll''aaffffrréétteeuurr ccooqquuee nnuuee eett ll''ooppéérraatteeuurr.. AA uunn sseeccoonndd nniivveeaauu,, ll''OOPPAA ggèèrree llee pprroobbllèèmmee dduu ffiinnaanncceemmeenntt dd''uunn ffoonnddss ccoommpplléémmeennttaaiirree ppaarr ll''iinndduussttrriiee ppééttrroolliièèrree,, llee ttrruusstt ffuunndd aaffiinn ddee pprreennddrree eenn cchhaarrggee 110000 %% ddeess rrééccllaammaattiioonnss aaddmmiisseess,, qquueell qquuee ssooiitt lleeuurr mmoonnttaanntt gglloobbaall.. LL''aaddmmiissssiioonn ddee llaa nnoottiioonn ddee pprrééjjuuddiiccee eennvviirroonnnneemmeennttaall eett llee ffoonnddss ddee 550000 mmiilllliioonnss ddee ddoollllaarrss lluuii ééttaanntt ccoonnssaaccrréé.. LL''aappppoorrtt mmaajjeeuurr ddee ll''OOiill PPoolllluuttiioonn AAcctt eesstt rreellaattiiff àà llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé.. EEnn eeffffeett,, llee ppllaaffoonndd eesstt rreelleevvéé àà 1100 mmiilllliioonnss ddee ddoollllaarrss ssaauuff ddaannss llee ccaass ooùù llaa ccoommppéétteennccee rreellèèvvee sseeuullee ddeess jjuurriiddiiccttiioonnss ffééddéérraalleess.. LLee rrééggiimmee ddee rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt ttrrèèss sséévvèèrree nnoonn sseeuulleemmeenntt ppoouurr ll''eexxppllooiittaanntt mmaaiiss aauussssii ppoouurr dd''aauuttrreess ppeerrssoonnnneess qquuii nnee ppaarrttiicciippeenntt ppaass àà llaa ggeessttiioonn dduu nnaavviirree :: llaa rreessppoonnssaabbiilliittéé eesstt oobbjjeeccttiivvee,, ccoonnjjooiinnttee eett ssoolliiddaaiirree eett nnee ppeeuutt êêttrree ééccaarrttééee qquu''eenn pprroouuvvaanntt llee ffaaiitt ddee DDiieeuu,, llee ffaaiitt dduu ttiieerrss oouu llaa ffaauuttee lloouurrddee oouu iinneexxccuussaabbllee ddee llaa vviiccttiimmee.. LL''eexxeemmppllee dduu SSttaarr SSeeaa CCee ccaass eesstt ll''eexxeemmppllee ttyyppiiqquuee ddee pprraattiiqquueess iinnaacccceeppttaabblleess ccoonncceerrnnaanntt llaa ssééccuurriittéé eenn mmeerr.. LLeess aarrmmaatteeuurrss dduu nnaavviirree rrééssiiddaaiieenntt aauu RRooyyaauummee--UUnnii.. LLaa ccoommppaaggnniiee ééttaaiitt uunnee ssiinnggllee sshhiipp ccoommppaannyy eennrreeggiissttrrééee ssoouuss ppaavviilllloonn cchhyypprriioottee.. LLee nnaavviirree aavvaaiitt ééttéé ccoonnssttrruuiitt eenn 11997744.. LLee ccaass iimmpplliiqquuaaiitt uunnee rrééccllaammaattiioonn ddee ll''aarrmmaatteeuurr ccoonnttrree lleess aassssuurreeuurrss ccooqquuee eett mmaacchhiinnee aaffiinn ddee ttoouucchheerr uunnee iinnddeemmnniittéé qquuaanntt àà llaa ppeerrttee ddee llaa ccooqquuee dduu nnaavviirree SSttaarr SSeeaa.. LLeess aassssuurreeuurrss rreeffuussèèrreenntt ddee ppaayyeerr ppoouurr ddee nnoommbbrreeuusseess rraaiissoonnss ddoonntt ddeeuuxx pprriinncciippaalleess :: LLee nnaavviirree aavvaaiitt ééttéé eennvvooyyéé eenn mmeerr nnoonn aappttee àà aaffffrroonntteerr lleess ppéérriillss ddee llaa mmeerr.. LLeess ppllaaiiggnnaannttss aavvaaiieenntt vviioolléé llee ddeevvooiirr aabbssoolluu ddee bboonnnnee ffooii.. DDééjjàà,, eenn 11999900,, lleess aauuttoorriittééss ppoorrttuuaaiirreess bbeellggeess aavvaaiieenntt rreemmaarrqquuéé qquuee lleess eexxttiinncctteeuurrss nnee ffoonnccttiioonnnnaaiieenntt ppaass,, llee cchheeff ddeess mmaacchhiinneess aavvaaiitt dd''aaiilllleeuurrss eessssaayyéé ddee lleess rrééppaarreerr,, mmaaiiss ssaannss ssuuccccèèss.. EEnn aapppprroocchhaanntt dduu PPaannaammaa llee 2299 mmaaii,, uunn ffeeuu ssee ddéécclleenncchhaa ddaannss llaa ssaallllee ddeess mmaacchhiinneess,, iill ssee pprrooppaaggeeaa aauuxx aauuttrreess ppaarrttiieess dduu nnaavviirree.. IIll aappppaarruutt qquuee llee
 14. 14. ccaappiittaaiinnee nn''aavvaaiitt rreeççuu aauuccuunn eennttrraaîînneemmeenntt ssppéécciiffiiqquuee ppoouurr llaa lluuttttee ccoonnttrree lleess iinncceennddiieess eett nn''ééttaaiitt ppaass ccoonnsscciieenntt dduu bbeessooiinn ddee ll''uuttiilliissaattiioonn dd''ooxxyyggèènnee.. IIll eesstt iimmppoorrttaanntt ddee rreemmaarrqquueerr àà cceett ééggaarrdd qquuee lleess mmaannaaggeerrss dduu SSttaarr SSeeaa aavvaaiieenntt ppaasssséé pplluuss ddee tteemmppss àà iinnvveessttiirr ddee ll''aarrggeenntt ddaannss llee ssyyssttèèmmee ddee rrééffrriiggéérraattiioonn qquuee ddaannss uunn ssyyssttèèmmee ddee ssééccuurriittéé aaddééqquuaatt.. LLaa ccoommppaaggnniiee aauurraaiitt ddûû aavvooiirr ccoonnnnaaiissssaannccee ddee cceerrttaaiinnss aassppeeccttss ddee ll''iinnnnaavviiggaabbiilliittéé.. IIll aappppaarraaîîtt qquuee,, ddee ppaarr llaa ttrraannssppaarreennccee iinnttrroodduuiittee ppaarr llee ccooddee IISSMM aavveecc llaa ddooccuummeennttaattiioonn nnéécceessssiittééee,, iill sseerraa bbeeaauuccoouupp pplluuss ddiiffffiicciillee ddee ccaacchheerr ddeess ffaaiilllleess ddaannss ddeess rraappppoorrttss aammbbiigguuss.. EEnn eeffffeett,, ssii llee ccooddee aavvaaiitt ééttéé ddééjjàà eenn ppllaaccee aauu mmoommeenntt ddee ll''iinncciiddeenntt,, iill aauurraaiitt dduu yy aavvooiirr rreessppeecctt ddee llaa sseeccttiioonn 99 qquuii rreeqquuiieerrtt ddee llaa ccoommppaaggnniiee ll''ééttaabblliisssseemmeenntt ddee pprrooccéédduurreess ddee rraappppoorrtt eett ll''aannaallyyssee ddeess nnoonn--ccoonnffoorrmmiittééss,, aacccciiddeenntt eett éévvèènneemmeennttss hhaassaarrddeeuuxx.. LL''éélléémmeenntt ffoonnddaammeennttaall dduu ssyyssttèèmmee ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé ((SSMMSS)) eesstt llee ffaaiitt qquuee lleess lleeççoonnss ddooiivveenntt êêttrree ttiirrééeess ddeess ddiifffféérreenntteess eexxppéérriieenncceess ppaassssééeess eett qquuee ddeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess ddooiivveenntt êêttrree ddooiivveenntt êêttrree pprriisseess ddee ffaaççoonn àà ccee qquuee cceess aacccciiddeennttss nn''aarrrriivveenntt pplluuss eennssuuiittee.. EEnn ll''eessppèèccee,, aauuccuunnee lleeççoonn nn''aavvaaiitt eeuu dd''iimmppaacctt ddaannss llee ccaass dduu SSttaarr SSeeaa.. IIll nn''eesstt ppaass nnoonn pplluuss nnéégglliiggeeaabbllee ddee ssoouulliiggnneerr llee ffaaiitt qquuee,, eenn pplluuss ddeess mmaannqquueemmeennttss rreellaattiiffss aauuxx rreeccoommmmaannddaattiioonnss ddee ll''IISSMM,, iill yy aavvaaiitt ddee nnoommbbrreeuuxx aauuttrreess mmaannqquueemmeennttss àà ddiivveerrsseess rréégglleemmeennttaattiioonnss.. LLaa sseeccttiioonn 1122 dduu ccooddee vvéérriiffiiee eett eexxaammiinnee lleess ddooccuummeennttss ddee llaa ccoommppaaggnniiee.. DDaannss llee ccaass dduu SSttaarr sseeaa,, iill nn''yy aavvaaiitt aauuccuunnee ttrraaccee dd''uunn qquueellccoonnqquuee ssyyssttèèmmee ddooccuummeennttaaiirree.. LLaa sseeccttiioonn 1122,, qquuaanntt àà eellllee rreeqquuiieerrtt llaa mmiissee eenn ppllaaccee ddee pprrooccéédduurreess ccoonncceerrnnaanntt llaa vvéérriiffiiccaattiioonn,, llaa rreevvuuee eett ll''éévvaalluuaattiioonn ddee llaa ccoommppaaggnniiee cc''eesstt--àà--ddiirree ll''aannaallyyssee eett ll''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddeess pprroobbllèèmmeess eett llee ccoonnttrree--ppiieedd ppaarr ddeess aaccttiioonnss ccoorrrreeccttiivveess,, llaa vvéérriiffiiccaattiioonn qquuee cceelllleess--ccii aaiieenntt ééttéé iimmppllaannttééeess,, ssuuiivviieess eett ccoonnffiirrmmééeess eenn vvuuee ddee ccoonnffiirrmmeerr llee ssuuccccèèss ddee llaa ddéémmaarrcchhee.. LLaa mmiissee eenn ppllaaccee ssee ffaaiitt ppaarr llee bbiiaaiiss dd''aauuddiittss iinntteerrnneess.. PPoouurr ccoonncclluurree,, ssii ll''iinncciiddeenntt dduu SSttaarr SSeeaa ééttaaiitt iinntteerrvveennuu ppoosstt IISSMM,, aauurraaiieenntt ssûûrreemmeenntt ééttéé pprriiss eenn ccoonnssiiddéérraattiioonn lleess aacccciiddeennttss pprrééccééddeennttss eett ll''iiddééee dd''aapppprreennddrree ddeess eerrrreeuurrss dduu ppaasssséé…… LLee nnaavviirree EEssttoonniiaa DDaannss llaa nnuuiitt dduu 2277 sseepptteemmbbrree 11999944,, llee nnaavviirree EEssttoonniiaa rreelliiaanntt TTaalllliinnnn àà SSttoocckkhhoollmm ffiitt nnaauuffrraaggee,, eennttrraaîînnaanntt llaa mmoorrtt ddee 885522 ppeerrssoonnnneess.. LL''éévvéénneemmeenntt llee pplluuss mmaarrqquuaanntt sseerraa lleess ssuuiitteess qquuii sseerroonntt ddoonnnnééeess àà ccee tteerrrriibbllee iinncciiddeenntt.. LLeess rrééssuullttaattss ddee llaa pprreemmiièèrree eennqquuêêttee mmeennééee ccoonnjjooiinntteemmeenntt ppaarr llaa SSuuèèddee,, llaa FFiinnllaannddee eett ll''EEssttoonniiee rréévvééllèèrreenntt uunnee aavvaarriiee tteecchhnniiqquuee mmaajjeeuurree.. DDee mmaauuvvaaiisseess ccoonnddiittiioonnss mmééttééoorroollooggiiqquueess sseerraaiieenntt àà ll''oorriiggiinnee ddee llaa ppeerrttee dd''ééttrraavveess eett aauurraaiieenntt eennttrraaîînnéé uunnee
 15. 15. eennttrrééee dd''eeaauu iimmppoorrttaannttee ddaannss lleess ppoonnttss ggaarraaggeess.. LLaa ppeerrttee ddee ssttaabbiilliittéé qquuii aavvaaiitt ddééjjàà aauuppaarraavvaanntt ééttéé llaa ccaauussee ddee llaa ppeerrttee ddee ll''HHeerraalldd ooff ffrreeee EEnnttrreepprriisseess aauurraaiitt ffaaiitt ccoouulleerr llee nnaavviirree.. EEnn eeffffeett,, ppeeuu aapprrèèss,, LL''OOMMII ssoouuss llaa pprreessssiioonn dduu RRooyyaauummee--UUnnii eett ddeess EEttaattss NNoorrddiiqquueess ffiitt pprrooccééddeerr ppaarr uunn ccoommiittéé ddee 2222 eexxppeerrttss àà uunnee rréévviissiioonn ccoommppllèèttee ddee ll''eennsseemmbbllee ddeess rrèègglleess ddee ssééccuurriittéé ddeess nnaavviirreess àà ppaassssaaggeerrss,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr ddeess nnaavviirreess ttrraannssbboorrddeeuurrss.. EEnn 11999955,, ddee ccee ffaaiitt ffuurreenntt ddééppoossééss uunnee ttrreennttaaiinnee dd''aammeennddeemmeennttss àà llaa CCoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS aayyaanntt llaa pplluuppaarrtt ééttéé aaddooppttééss lloorrss dd''uunnee ccoonnfféérreennccee ddee ll''OOMMII.. LLeess aamméélliioorraattiioonnss ppoorrttèèrreenntt ssuurr ddeess ccrriittèèrreess ddee ssééccuurriittéé ddoonntt eesssseennttiieelllleemmeenntt :: LLaa qquuaalliiffiiccaattiioonn ddeess ééqquuiippaaggeess ((mmooddiiffiiccaattiioonn ddee llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW)) DDiissppoossiittiioonnss ccoonnssttrruuccttiivveess,, eenn ppaarrttiiccuulliieerr eenn mmaattiièèrree ddee rrééssiissttaannccee ddee ppoorrtteess ééttaanncchheess ppoouurr llee nnaavviirree eenn mmeerr.. RReessttrriiccttiioonn àà ll''uuttiilliissaattiioonn ddee ppoorrtteess ééttaanncchheess qquuaanndd llee nnaavviirree eesstt eenn mmeerr.. EEttaanncchhééiittéé dduu ccllooiissoonnnneemmeenntt IInntteerrddiiccttiioonn dd''aaccccèèss dduu ppoonntt rroouulliieerr eenn mmeerr CCoonnttrrôôllee ccoonnttiinnuu ddeess ffeerrmmeettuurreess EEcchhaappppééeess PPrrootteeccttiioonn iinncceennddiiee ddeess llooccaauuxx ddee ccaattééggoorriieess ssppéécciiaalleess CCoommmmuunniiccaattiioonnss DDrroommeess ddee ssaauuvveettaaggee ZZoonneess dd''hhéélliittrreeuuiillllaaggeess eett aamméénnaaggeemmeenntt ddee ppllaatteeffoorrmmee hhéélliiccooppttèèrree ppoouurr lleess nnaavviirreess nneeuuffss.. RReennsseeiiggnneemmeennttss ccoonncceerrnnaanntt lleess ppaassssaaggeerrss((lliisstteess nnoommiinnaattiivveess)) RRééccuuppéérraattiioonn ddeess nnaauuffrraaggééss SSyyssttèèmmeess dd''aaiiddee àà llaa ddéécciissiioonn àà ll''uussaaggee dduu ccaappiittaaiinnee.. IInnssttaallllaattiioonnss rraaddiiooéélleeccttrriiqquueess eett ttrraannssmmiissssiioonn ddee ddééttrreessssee PPeerrssoonnnneell cchhaarrggéé ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss ddee ddééttrreessssee OObblliiggaattiioonnss dduu CCaappiittaaiinnee eenn mmaattiièèrree ddee ddééttrreessssee PPoouuvvooiirr ddiissccrrééttiioonnnnaaiirree dduu ccaappiittaaiinnee eenn mmaattiièèrree ddee nnaavviiggaattiioonn.. LLeess mmeessuurreess aaddooppttééeess aauu nniivveeaauu mmoonnddiiaall ssoonntt eenn pprriinncciippee aapppplliiccaabblleess àà ttoouuss lleess nnaavviirreess ccoonnssttrruuiittss àà ppaarrttiirr dduu 11eerr jjuuiilllleett 11999977 eett uunn ggrraanndd nnoommbbrree dd''eennttrree eelllleess,, ddoonntt eenn ppaarrttiiccuulliieerr cceelllleess rreellaattiivveess àà llaa ssttaabbiilliittéé,, àà ll''iinncceennddiiee eett àà ll''éévvaaccuuaattiioonn,, aapppplliiccaabblleess rrééttrrooaaccttiivveemmeenntt aauuxx nnaavviirreess ttrraannssbboorrddeeuurrss ccoonnssttrruuiittss aavvaanntt cceettttee ddaattee sseelloonn uunn ccaalleennddrriieerr pprréévvuu ss''ééttaalleerr jjuussqquu''àà 22000055.. LLeess nnaavviirreess qquuii vvoonntt nnaavviigguueerr aauu ddéébbuutt dduu XXXXIIèèmmee ssiièèccllee rrééppoonnddrroonntt ddoonncc àà cceess nnoouuvveelllleess mmeessuurreess ttiirrééeess ddeess eennsseeiiggnneemmeennttss ddee llaa ddeerrnniièèrree ddéécceennnniiee.. MMaaiiss llaa rrééfflleexxiioonn ssee ppoouurrssuuiitt aaffiinn dd''aaccccrrooîîttrree ddee nnoouuvveeaauu llaa ssééccuurriittéé:: aavveecc ddee nnoouuvveeaauuxx ccrriittèèrreess rreellaattiiffss àà llaa ttooxxiicciittéé,, aauu ddééggaaggeemmeenntt ddee ffuummééeess eenn ccaass dd''iinncceennddiieess,, àà llaa rreecchheerrcchhee ddee nnoouuvveeaauuxx mmooyyeennss ddee ssaauuvveettaaggee.. MMaaiiss eennffiinn eett ssuurrttoouutt,, ll''hhoommmmee ééttaanntt llaa pprrééooccccuuppaattiioonn pprriinncciippaallee eeuu ééggaarrdd àà llaa ssééccuurriittéé,, uunnee ssuurrvveeiillllaannccee aapppprrooffoonnddiiee eett ppeerrmmaanneennttee ddeess ccoonnddiittiioonnss dd''aapppplliiccaattiioonn ddeess rrèègglleemmeennttss ppoorrttaanntt ssuurr llaa ccoonncceeppttiioonn
 16. 16. ddeess nnaavviirreess,, lleeuurr eexxppllooiittaattiioonn eett lleeuurr mmaaiinntteennaannccee aa ééttéé mmiissee eenn vviigguueeuurr ddeeppuuiiss llee 11eerr JJuuiilllleett 11999988.. 11..33.. MMiissee eenn ppllaaccee ddee ddiifffféérreenntteess ccoonnvveennttiioonnss rreellaattiivveess àà llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee 11..33..11..LLaa ccoonnvveennttiioonn SSOOLLAASS IInntteerrnnaattiioonnaall CCoonnvveennttiioonn ffoorr SSaaffeettyy ooff LLiiffee aatt sseeaa.. LLaa vveerrssiioonn oorriiggiinnaallee rreemmoonnttee àà 11991144,, cc''eesstt llaa rrééfféérreennccee eenn mmaattiièèrree ddee ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee.. LLaa GGrraannddee--BBrreettaaggnnee ttrrèèss mmaarrqquuééee ppaarr llee nnaauuffrraaggee dduu TTiittaanniicc eenn 11991122 aa vvoouulluu llaa rrééuunniioonn ddeess pprriinncciippaalleess ppuuiissssaanncceess mmaarriittiimmeess ddee ll''ééppooqquuee ppoouurr mmeettttrree eenn ppllaaccee uunn ssyyssttèèmmee ddee ssaauuvveeggaarrddee ddee llaa vviiee eenn mmeerr.. 11..33..11..11..AArrcchhiitteeccttuurree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn LLaa CCoonnvveennttiioonn aa ééttéé aaddooppttééee llee 11eerr nnoovveemmbbrree 11997744 eett eellllee eesstt eennttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 2255 mmaaii 11998800.. DDiifffféérreennttss aammeennddeemmeennttss ssoonntt iinntteerrvveennuuss ddeeppuuiiss.. SSOOLLAASS eesstt ccoommppoosséé ddee :: llaa CCoonnvveennttiioonn eenn eellllee--mmêêmmee ((OObblliiggaattiioonnss ggéénnéérraalleess,, pprrooccéédduurreess eett aammeennddeemmeennttss……)) UUnn pprroottooccoollee dduu 1111 nnoovveemmbbrree 11998888 ssuurr uunn ssyyssttèèmmee hhaarrmmoonniisséé ddee vviissiitteess eett ddee ddéélliivvrraannccee ddee cceerrttiiffiiccaattss.. UUnnee aannnneexxee ddee 1133 cchhaappiittrreess :: RRèègglleess tteecchhnniiqquueess ddee ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree,, ssttaannddaarrdd mmiinniimmuumm ppoouurr llaa ccoonnssttrruuccttiioonn,, ll''ééqquuiippeemmeenntt eett lleess ooppéérraattiioonnss mmeennééeess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. ((LLee 1133èèmmee cchhaappiittrree nnee ffuutt rraajjoouuttéé qquu''àà llaa ssuuiittee ddee llaa ccoonnfféérreennccee SSOOLLAASS ss''ééttaanntt ddéérroouullééee dduu 99 aauu 1133 ddéécceemmbbrree 22000022)).. CChhaappiittrree 11:: DDiissppoossiittiioonnss ggéénnéérraalleess ((vviissiitteess,, cceerrttiiffiiccaattss,, ccoonnttrrôôlleess)).. LLaa ddiissppoossiittiioonn pprriinncciippaallee ppoorrttee ssuurr lleess vviissiitteess ssuurr lleess nnaavviirreess eett cceerrttiiffiiccaattss aatttteessttaanntt ddee llaa ccoonnffoorrmmiittéé.. CChhaappiittrree 22 :: CCoonnssttrruuccttiioonn ((ccoommppaarrttiimmeennttaaggee,, ssttaabbiilliittéé……)) eett pprrootteeccttiioonn iinncceennddiiee mmooddiiffiiéé eenn 22000022 // aammiiaannttee.. CCee ssoonntt ddeess nnoorrmmeess tteecchhnniiqquueess ccoonncceerrnnaanntt llee ccoommppaarrttiimmeennttaaggee dduu nnaavviirree eett ssaa ssttaabbiilliittéé.. CChhaappiittrree 33:: EEnnggiinnss ddee ssaauuvveettaaggee ((aammeennddéé eenn 11999966)).. CCee cchhaappiittrree aa ppoouurr oobbjjeett ddee ddéétteerrmmiinneerr lleess mmooyyeennss aaddaappttééss ccoommmmuunnss àà ttoouuss lleess nnaavviirreess.. CChhaappiittrree 44 :: RRaaddiiooccoommmmuunniiccaattiioonnss ((AAmmeennddéé eenn 11998888 ppoouurr iinnttééggrreerr llee ssyyssttèèmmee mmoonnddiiaall ddee ddééttrreessssee eett ddee ssééccuurriittéé eenn mmeerr oouu SSMMDDSSMM)).. IIccii sseerroonntt ddéévveellooppppééeess lleess ttââcchheess ddéévvoolluueess aauuxx ooffffiicciieerrss aauu nniivveeaauu ddeess ccoommmmuunniiccaattiioonnss àà ccaarraaccttèèrree ccoommmmeerrcciiaall ssééccuurriittaaiirree oouu mmêêmmee pprriivvéé..
 17. 17. CChhaappiittrree 55:: SSééccuurriittéé àà llaa nnaavviiggaattiioonn ((AAmmeennddéé eenn ddéécceemmbbrree 22000000 ppoouurr ssyyssttèèmmee aauuttoommaattiiqquuee dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn ddee cceerrttaaiinnss nnaavviirreess ddee ++330000 TTJJBB,, ccoommppllééttéé eenn 22000022 eett eenn 22000044)).. IIll ccoonncceerrnnee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ddee ffaaççoonn ggéénnéérraallee ((nnaattiioonnaauuxx oouu iinntteerrnnaattiioonnaauuxx)).. CChhaappiittrree 66:: TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess pprréésseennttaanntt ddeess rriissqquueess ppaarrttiiccuulliieerrss àà bboorrdd eett eexxiiggeeaanntt ddeess pprrééccaauuttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess ((ssaauuff lliiqquuiiddee eett ggaazz eenn vvrraacc)),, ggrraaiinn ((rreeffoonndduu eenn 11999911)).. CC''eesstt llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn ddeess nnoorrmmeess ssppéécciiffiiqquueess aauuxx nnaavviirreess.. CChhaappiittrree 77 :: TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess 33 ppaarrttiieess:: TTrraannssppoorrtt ddee mmaarrcchhaannddiisseess ddaannggeerreeuusseess eenn ccoolliiss oouu eenn vvrraacc,, ssoouuss ffoorrmmee ssoolliiddee,, rrèègglleess dd''ééttiiqquueettaaggee,, ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn…… ((ccooddee IIMMDDGG,, IINNFF ppoouurr lleess pprroodduuiittss nnuuccllééaaiirreess))..CCee cchhaappiittrree ffaaiitt ppaarrtt ddeess pprreessccrriippttiioonnss ccoonncceerrnnaanntt llaa ccllaassssiiffiiccaattiioonn,, ll''eemmbbaallllaaggee,, llee mmaarrqquuaaggee eett ll''aarrrriimmaaggee ddee mmaattiièèrreess ddaannggeerreeuusseess ttrraannssppoorrttééeess eenn ccoolliiss.. IIll nnee ss''aapppplliiqquuee ppaass aauuxx mmaattiièèrreess eenn vvrraacc ttrraannssppoorrttééeess ddaannss ddeess nnaavviirreess ssppéécciiaalliissééss.. LL''OOMMII ddééffiinniirraa eennssuuiittee ddeess rrèègglleess pplluuss rriiggoouurreeuusseess eett llee ccooddee IIMMDDGG.. CCoonnssttrruuccttiioonn eett ééqquuiippeemmeenntt ddee cchhiimmiiqquuiieerrss vvrraaqquuiieerrss ((ccooddee IIBBCC)).. CCoonnssttrruuccttiioonn eett ééqquuiippeemmeenntt ddee ggaazziieerrss vvrraaqquuiieerrss ((ccooddee IIGGCC)).. CChhaappiittrree 88 :: NNaavviirreess nnuuccllééaaiirreess DDaannss lleess aannnnééeess 6600 eett 7700,, lleess nnaavviirreess àà pprrooppuullssiioonn nnuuccllééaaiirreess ééttaaiieenntt pprroommiiss àà uunn ggrraanndd aavveenniirr eett uunn cchhaappiittrree yy ffuutt aaiinnssii ccoonnssaaccrréé.. MMaaiinntteennaanntt,, iill ccoonncceerrnnee eesssseennttiieelllleemmeenntt llee ttrraannssppoorrtt ddee mmaattiièèrreess ffiissssiilleess.. 11..33..11..22..NNoouuvveeaauuxx cchhaappiittrreess LLeess cchhaappiittrreess ssuuiivvaannttss ssoonntt iissssuuss ddee llaa CCoonnfféérreennccee ssppéécciiaallee SSoollaass ddee mmaaii 11999944.. CChhaappiittrree 99 :: GGeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett ddee ll''eexxppllooiittaattiioonn ddeess nnaavviirreess ((ccooddee IISSMM)).. CCee cchhaappiittrree eesstt àà ll''oorriiggiinnee ddee llaa ccrrééaattiioonn dduu ccooddee IISSMM,, iill ffuutt aaddooppttéé ppaarr ll''aasssseemmbbllééee ddee ll''OOMMII eenn 11999933.. LLee ccooddee aavvaaiitt ppoouurr oobbjjeeccttiiff dd''ooffffrriirr ddeess ""pprraattiiqquueess ssûûrreess eenn mmaattiièèrree dd''eexxppllooiittaattiioonn eett uunn eennvviirroonnnneemmeenntt ddee ttrraavvaaiill ssaannss ddaannggeerr;; dd''ééttaabblliirr ddeess mmeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ccoonnttrree ttoouuss lleess rriissqquueess iiddeennttiiffiiééss eett dd''aamméélliioorreerr ccoonnssttaammmmeenntt lleess ccoommppéétteenncceess dduu ppeerrssoonnnneell àà tteerrrree eett àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess eenn mmaattiièèrree ddee ggeessttiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé eett nnoottaammmmeenntt pprrééppaarreerr ccee ppeerrssoonnnneell aauuxx ssiittuuaattiioonnss dd''uurrggeennccee"".. CChhaappiittrree 1100 :: MMeessuurreess ddee ssééccuurriittéé ppoouurr eennggiinnss àà ggrraannddee vviitteessssee ((ccooddee HHSSCC)) IIll eexxiissttee ddee nnoommbbrreeuuxx nnaavviirreess rraappiiddeess eenn ccoonnssttrruuccttiioonn eett eexxppllooiittééss.. LLee ddaannggeerr qquuii ssee ppoossee eesstt llaa vvoolloonnttéé dd''aatttteeiinnddrree ddee ggrraannddeess vviitteesssseess eett,, ppaarr ccoonnssééqquueenntt,, ll''uuttiilliissaattiioonn ddee mmaattéérriiaauuxx ssppéécciiaauuxx ddiifffféérreennttss ddeess nnaavviirreess ccllaassssiiqquueess.. CChhaappiittrree 1111 :: MMeessuurreess ssppéécciiaalleess ppoouurr rreennffoorrcceerr llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee CCeellaa ccoonncceerrnnee lleess nnoorrmmeess dd''eexxppllooiittaattiioonn..
 18. 18. CCee cchhaappiittrree ccoommppoorrttee 44 rrèègglleess :: LL''OOMMII rraappppeellllee qquuee lleess oorrggaanniissmmeess hhaabbiilliittééss ppaarr ll''aaddmmiinniissttrraattiioonn àà eeffffeeccttuueerr lleess iinnssppeeccttiioonnss ddooiivveenntt ssee ccoonnffoorrmmeerr aauuxx ddiirreeccttiivveess ddee ll''aasssseemmbbllééee.. LLeess ppééttrroolliieerrss eett vvrraaqquuiieerrss ssee ddooiivveenntt dd''êêttrree ssoouummiiss àà uunn pprrooggrraammmmee rreennffoorrccéé dd''iinnssppeeccttiioonnss.. TToouuss lleess nnaavviirreess àà ppaassssaaggeerrss ddooiivveenntt ppoossssééddeerr uunn nnuumméérroo dd''iiddeennttiiffiiccaattiioonn OOMMII.. LLeess ffoonnccttiioonnnnaaiirreess cchhaarrggééss ddee ll''iinnssppeeccttiioonn dduu nnaavviirree ppaarr ll''EEttaatt dduu ppoorrtt iinnssppeeccttaanntt lleess nnaavviirreess ééttrraannggeerrss qquuaanndd iill eenn aa ddee bboonnnneess rraaiissoonnss,, ddooiitt ccoonnttrrôôlleerr lleess nnoorrmmeess dd''eexxppllooiittaattiioonn ((pprrééssoommppttiioonnss qquuee llee ccaappiittaaiinnee oouu ll''ééqquuiippaaggee nn''aa ppaass aapppplliiqquuéé lleess mméétthhooddeess ppoouurr llaa ssééccuurriittéé dduu nnaavviirree)).. CChhaappiittrree 1122 :: MMeessuurreess aaddddiittiioonnnneelllleess ddee ssééccuurriittéé ppoouurr cceerrttaaiinnss vvrraaqquuiieerrss ((++ ddee 115500 MM)).. CChhaappiittrree 1133 :: LLaa CC..LL..LL.. ééttaabblliitt eett ddéécciiddee ddeess rrèègglleess àà aapppplliiqquueerr ppoouurr llaa ddéétteerrmmiinnaattiioonn dduu ttiirraanntt dd''eeaauu..55 11..33..22..LLaa CCoonnvveennttiioonn ssuurr lleess lliiggnneess ddee cchhaarrggee LLLL 6666 ((LLooaadd lliinneess)) EEllllee aa ééttéé aaddooppttééee llee 55 jjuuiilllleett 11996666 ppuuiiss mmiissee eenn vviigguueeuurr llee 2211 jjuuiilllleett 11996688.. AAvvaanntt qquuee nnee ssooiitt ccrrééééee llaa lliiggnnee ddee ffrraanncc bboorrdd,, lleess GGéénnooiiss aavvaaiieenntt pprrooccééddéé aauu ttrraaccéé dd''uunnee lliiggnnee ssuurr llaa ccooqquuee dduu nnaavviirree ppoouurr qquuee ll''oonn ppuuiissssee aappeerrcceevvooiirr uunnee ssuurrcchhaarrggee ddee ccaarrggaaiissoonn.. LLaa rreellaattiioonn eennttrree ll''eennffoonncceemmeenntt eett llaa ssttaabbiilliittéé dduu nnaavviirree eesstt uunnee éévviiddeennccee.. LLee 55 aavvrriill 11996666 ffuutt aaddooppttééee llaa ccoonnvveennttiioonn ssuurr lleess lliiggnneess ddee cchhaarrggee ccaarr,, aauuccuunnee rréégglleemmeennttaattiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee nn''hhaarrmmoonniissaaiitt lleess pprraattiiqquueess eexxiissttaanntteess.. LLaa CCoonnvveennttiioonn LLLL ooffffrree dd''hhaarrmmoonniisseerr cceess mmêêmmeess pprraattiiqquueess ddee cchhaarrggeemmeenntt ddeess nnaavviirreess ggrrââccee àà uunnee ddééffiinniittiioonn pprréécciissee dduu ttiirraanntt dd''eeaauu mmaaxxiimmuumm aacccceeppttaabbllee ppoouurr ttoouuss lleess nnaavviirreess.. DDééffiinniittiioonn dduu ffrraanncc--bboorrdd :: CC''eesstt llaa ddiissttaannccee vveerrttiiccaallee mmeessuurrééee aauu mmiilliieeuu dduu nnaavviirree,, eennttrree llaa lliiggnnee ddee ppoonntt ddee ffrraanncc--bboorrdd eett llee cceennttrree dduu ddiissqquuee ddee ffrraanncc--bboorrdd ttrraavveerrsséé ppaarr uunnee lliiggnnee hhoorriizzoonnttaallee,, ccoorrrreessppoonnddaanntt aauu ttiirraanntt dd''eeaauu mmaaxxiimmuumm aaddmmiissssiibbllee eenn zzoonnee dd''ééttéé.. LLee pprriinncciippee eesstt dd''ooffffrriirr uunnee rréésseerrvvee ddee fflloottttaabbiilliittéé eett dd''éévviitteerr ttoouutt eexxccèèss ddee ffaattiigguuee eexxcceessssiivvee ddee llaa ccooqquuee rrééssuullttaanntt dd''uunnee ssuurrcchhaarrggee.. IIll ffaauutt ddee ssuurrccrrooîîtt pprreennddrree eenn ccoommppttee llee ttyyppee ddee nnaavviirree,, sseess ccoonnddiittiioonnss dd''eexxppllooiittaattiioonn,, llaa zzoonnee ggééooggrraapphhiiqquuee,, lleess zzoonneess cclliimmaattiiqquueess eett lleess ssaaiissoonnss.. UUnn cceerrttiiffiiccaatt iinntteerrnnaattiioonnaall oobblliiggaattooiirree aaccccoommppaaggnnee cceess mmaarrqquueess.. ((AAnnnneexxee 1144)).. LLaa mmaattéérriiaalliissaattiioonn ddeess lliiggnneess ddee ffrraanncc--bboorrdd :: 5 source: reflets de l OMI la convention SOLAS 1998 p 23
 19. 19. EEllllee ssee ffaaiitt ggrrââccee aauu ""ddiissqquuee ddee PPLLIIMMSSOOLLLL »» ddee 330000 mmmm ddee ddiiaammèèttrree,, aappppoosséé ssuurr cchhaaqquuee ffllaanncc dduu nnaavviirree eenn ssoonn mmiilliieeuu,, ppaarr llaa ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn.. LLee nnaavviirree eenn cchhaarrggee ssee ddooiitt ddee nnee ppaass nnooyyeerr ssaa mmaarrqquuee ddee ffrraanncc--bboorrdd,, ssoouuss ppeeiinnee dd''êêttrree eenn iinnffrraaccttiioonn aavveecc llaa LLLL6666..LLee nnaavviirree ddooiitt ffllootttteerr eenn ttoouutteess cciirrccoonnssttaanncceess,, cc''eesstt llaa lliiggnnee ddee ffrraanncc--bboorrdd qquuii iinnddiiqquuee llaa lliimmiittee dd''iimmmmeerrssiioonn ppeerrmmiissee eenn ccoonnccrrééttiissaanntt llaa rréésseerrvvee ddee fflloottttaabbiilliittéé.. LLee BBuurreeaauu VVeerriittaass,, ssoocciiééttéé ddee ccllaassssiiffiiccaattiioonn ffrraannççaaiissee ooccttrrooiiee cceess cceerrttiiffiiccaattss.. 11..33..22..11..AArrcchhiitteeccttuurree ddee llaa CCoonnvveennttiioonn LL''AAnnnneexxee 11 eesstt ddiivviissééee eenn 44 cchhaappiittrreess :: 11.. GGéénnéérraalliittééss 22.. CCoonnddiittiioonnss dd''aassssiiggnnaattiioonn dduu ffrraanncc--bboorrdd 33.. FFrraannccss--bboorrddss 44.. PPrreessccrriippttiioonnss ppaarrttiiccuulliièèrreess aauuxx nnaavviirreess aauuxxqquueellss eesstt aassssiiggnnéé uunn ffrraanncc--bboorrdd ppoouurr llee ttrraannssppoorrtt ddee bbooiiss eenn ppoonnttééee.. LL''AAnnnneexxee 22 ttrraaiittee ddeess zzoonneess,, rrééggiioonnss eett ppéérriiooddeess ssaaiissoonnnniièèrreess.. LL''AAnnnneexxee 33 rreennffeerrmmee ddeess mmooddèèlleess ddee cceerrttiiffiiccaattss,, ddoonntt llee cceerrttiiffiiccaatt iinntteerrnnaattiioonnaall ddee ffrraanncc--bboorrdd.. LL''AAnnnneexxee tteecchhnniiqquuee iinncclluutt pplluussiieeuurrss mmeessuurreess ddee ssûûrreettéé aaddddiittiioonnnneelllleess ccoonncceerrnnaanntt lleess ppoorrtteess,, lleess ssaabboorrddss ddee ddéécchhaarrggee,, lleess ééccoouuttiilllleess eett uunn cceerrttaaiinn nnoommbbrree dd''aauuttrreess éélléémmeennttss.. LL''oobbjjeett eesstt pprriinncciippaalleemmeenntt dd''aassssuurreerr ll''ééttaanncchhééiittéé àà ll''eeaauu ddeess ssttrruuccttuurreess dduu nnaavviirree aauu--ddeessssoouuss dduu ppoonntt ddee ffrraanncc--bboorrdd.. LLeess ddiifffféérreennttss aammeennddeemmeennttss eett pprroottooccoolleess qquuii ssuuiivvrroonntt ppoorrtteerroonntt eesssseennttiieelllleemmeenntt ssuurr ddeess ccaattééggoorriieess ssppéécciiffiiqquueess ddee nnaavviirreess ((ssttrruuccttuurree oouu zzoonnee dd''eexxppllooiittaattiioonn)),, cceerrttiiffiiccaattss eett ccoonnddiittiioonnss dd''aacccceeppttaattiioonn ttaacciittee ddeess aammeennddeemmeennttss.. 11..33..33..LLaa ccoonnvveennttiioonn CCOOLLRREEGG 11997722 EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr eenn 11997777,, llaa CCoonnvveennttiioonn ssuurr llee rrèègglleemmeenntt iinntteerrnnaattiioonnaall ddee 11997722 ppoouurr pprréévveenniirr lleess aabboorrddaaggeess eenn mmeerr ((CCOOLLRREEGG)) rreemmppllaaccee lleess ccoonnvveennttiioonnss pprrééccééddeenntteess rreellaattiivveess àà ccee ssuujjeett.. OOuuttrree uunnee rrééééccrriittuurree ppeerrttiinneennttee ddeess rrèègglleess ddee 11996600,, dd''aauuttrreess rrèègglleess yy oonntt ééttéé aajjoouuttééeess tteellllee llaa rrèèggllee 1100 ccoonncceerrnnaanntt lleess ddiissppoossiittiiffss ddee ssééppaarraattiioonn dduu ttrraaffiicc ddaannss lleess zzoonneess ddee ffoorrttss mmoouuvveemmeennttss ((DDééttrrooiitt ddee GGiibbrraallttaarr,, àà ll''oouueesstt ddee CCuubbaa,, llaa MMaanncchhee,, OOuueessssaanntt))…… CCeettttee ccoonnvveennttiioonn ccoonncceerrnnee aaiinnssii lleess ddiissppoossiittiioonnss rreellaattiivveess aauuxx ffeeuuxx ddee nnaavviiggaattiioonn,, ssiiggnnaauuxx ssoonnoorreess eett lluummiinneeuuxx,, mmaarrqquueess…… DDee pplluuss,, llaa CCoonnvveennttiioonn ttrraaiittee lleess rrèègglleess ss''aapppplliiqquuaanntt ddaannss ddeess cciirrccoonnssttaanncceess ppéérriilllleeuusseess ccoommmmee llaa vviissiibbiilliittéé rréédduuiittee eenn mmeerr..
 20. 20. 11..33..44..LLaa CCoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL AAuu XXXXèèmmee ssiièèccllee,, pplluussiieeuurrss pphhéénnoommèènneess oonntt iinncciittéé lleess aauuttoorriittééss àà mmeettttrree eenn ppllaaccee ddeess rréégglleemmeennttaattiioonnss ddee pplluuss eenn pplluuss ssttrriicctteess qquuaanntt àà llaa ppoolllluuttiioonn ddeess nnaavviirreess.. LL''aaccccrrooiisssseemmeenntt ddeess ttrraannssppoorrttss eenn mmeerr,, eett ppaarr llàà mmêêmmee ddeess ttrraannssppoorrttss ppééttrroolliieerrss ppoouurr lleess bbeessooiinnss éénneerrggééttiiqquueess ddeess ppaayyss eett llee ssoouuccii ddeess cciittooyyeennss ddee vvooiirr uunn eennvviirroonnnneemmeenntt pprroopprree,, aa ccoonndduuiitt àà ll''aaddooppttiioonn dd''uunnee ccoonnvveennttiioonn iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr llaa pprréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddeess eeaauuxx ddee llaa mmeerr ppaarr lleess hhyyddrrooccaarrbbuurreess.. CCeettttee CCoonnvveennttiioonn ffuutt ééllaabboorrééee eenn 11997733 eett mmooddiiffiiééee ppaarr llee PPrroottooccoollee ddee 11997788.. EEnn 11996699,, ll''aasssseemmbbllééee ddee ll''OOMMII ccoonnvvooqquuaa uunnee ccoonnfféérreennccee iinntteerrnnaattiioonnaallee ppoouurr ééttaabblliirr uunnee ccoonnvveennttiioonn lliimmiittaanntt llaa ppoolllluuttiioonn eenn mmeerr,, ssuurr llaa tteerrrree eett ddaannss ll''aattmmoosspphhèèrree.. EEllllee ffuutt aaddooppttééee llee 22 nnoovveemmbbrree 11997733.. CCeettttee CCoonnvveennttiioonn eett lleess nnoommbbrreeuuxx aammeennddeemmeennttss eett pprroottooccoolleess qquuii llaa ccoommppllèètteenntt ffuurreenntt rreeggrroouuppééss eenn 11997733 ddaannss llaa CCoonnvveennttiioonn MMAARRPPOOLL qquuii ddeevviinntt aavveecc lleess aajjoouuttss ddee llaa CCoonnvveennttiioonn ddee 11997788 MMAARRPPOOLL 7733 7788.. 11..33..44..11..DDoommaaiinnee dd''aapppplliiccaattiioonn LLaa ppoolllluuttiioonn ppaarr lleess nnaavviirreess ssee mmaattéérriiaalliissee ddee ddiifffféérreenntteess mmaanniièèrreess :: PPaarr llee rreejjeett ddee rrééssiidduuss,, ll''ééttaaiinn eennttrraanntt ddaannss llaa ccoommppoossiittiioonn ddeess ppeeiinnttuurreess ddeess ccooqquueess,, lleess ddiifffféérreenntteess ffuuiitteess dd''hhuuiillee ddee llaa ssaallllee ddeess mmaacchhiinneess,, ffuummééeess rreejjeettééeess ddaannss ll''aattmmoosspphhèèrree.. LLee rreejjeett dd''hhyyddrrooccaarrbbuurreess nnee rreepprréésseennttee,, ccoonnttrraaiirreemmeenntt àà ll''ooppiinniioonn ggéénnéérraallee qquu''uunnee ppeettiittee ppaarrttiiee ddee llaa ppoolllluuttiioonn mmaarriittiimmee ddaannss ssoonn eennsseemmbbllee,, ccee sseerraaiitt lleess rreejjeettss tteerrrreessttrreess qquuii ccaauusseerraaiieenntt llaa ppaarrtt llaa pplluuss iimmppoorrttaannttee ddee ppoolllluuttiioonn.. LLeess aacccciiddeennttss ppééttrroolliieerrss,, qquuaanntt àà eeuuxx nnee rreepprréésseenntteerraaiieenntt qquuee 88,,3333%% ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddeess mmeerrss,, lleess ffuuiitteess nnaattuurreelllleess,, qquuaanntt àà eelllleess rreepprréésseenntteerraaiieenntt 220000000000 TT ppaarr aann..66 11..33..44..22..CCoonntteennuu ddee llaa CCoonnvveennttiioonn DDaannss llaa 11èèrree ppaarrttiiee,, iill eesstt ffaaiitt ééttaatt dduu cchhaammpp dd''aapppplliiccaattiioonn,, ddee ll''eennttrrééee eenn vviigguueeuurr,, eett ddeess aammeennddeemmeennttss.. IIll eesstt ééggaalleemmeenntt ffaaiitt ééttaatt dduu mmooyyeenn ddee rrèègglleemmeenntt ddeess ccoonntteennttiieeuuxx,, pprrooccéédduurreess ddee ccooooppéérraattiioonn eennttrree lleess ppaarrttiieess.. DDaannss llaa sseeccoonnddee ppaarrttiiee,, ssoonntt ttrraaiittééeess lleess qquueessttiioonnss tteecchhnniiqquueess.. IIll yy aa cciinnqq aannnneexxeess:: AAnnnneexxee 11 :: LLeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess SSoonntt éévvooqquuééss lleess rreejjeettss aauuttoorriissééss,, lleess iinnssttaallllaattiioonnss nnéécceessssaaiirreess aauu ttrraaiitteemmeenntt ddeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess eenn mmeerr ccoommmmee àà tteerrrree,, cceerrttaaiinneess nnoorrmmeess ddee ccoonnssttrruuccttiioonn ddeess ppééttrroolliieerrss,, lleess aappppaarreeiillss ddee ccoonnttrrôôllee ddeess rreejjeettss,, llee rreeggiissttrree ddeess hhyyddrrooccaarrbbuurreess oobblliiggaattooiirreess àà bboorrdd ddeess nnaavviirreess.. 6 Source: chiffres communiqués par M Botalla Gambetta administrateur en chef au sein de l'administration des affaires maritimes à Marseille.
 21. 21. AAnnnneexxee 22 :: SSuubbssttaanncceess lliiqquuiiddeess nnoocciivveess ttrraannssppoorrttééeess eenn vvrraacc ((pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess ppaarr eexxeemmppllee)).. LLeess mmaattiièèrreess nnoocciivveess ssoonntt ccllaassssééeess eenn 44 ccaattééggoorriieess ddééffiinniieess cchhaaccuunnee ccoommmmee ddaannss ll''aannnneexxee 11.. AAnnnneexxee 33 :: SSuubbssttaanncceess nnuuiissiibblleess ttrraannssppoorrttééeess ppaarr mmeerr eett eenn ccoolliiss ((cciitteerrnneess eett ccoonntteenneeuurrss ppaarr eexxeemmppllee)) LLeess ppaarrttiieess àà llaa CCoonnvveennttiioonn ssoonntt tteennuueess ddee ppuubblliieerr ddeess nnoorrmmeess ddééttaaiillllééeess ssuurr ll''eemmbbaallllaaggee,, llee mmaarrqquuaaggee,, ll''ééttiiqquueettaaggee,, lleess ddooccuummeennttss,, ll''aarrrriimmaaggee,, lleess lliimmiittaattiioonnss qquuaannttiittaattiivveess,, lleess eexxcceeppttiioonnss,, lleess nnoottiiffiiccaattiioonnss vviissaanntt àà pprréévveenniirr oouu àà rréédduuiirree aauu mmaaxxiimmuumm llaa ppoolllluuttiioonn dduu mmiilliieeuu mmaarriinn ppaarr ddeess ssuubbssttaanncceess nnuuiissiibblleess.. AAnnnneexxee 44 :: EEaauuxx uussééeess CC''eesstt iiccii llaa nnoorrmmaalliissaattiioonn dduu rreejjeett ddeess eeaauuxx uussééeess.. EEnn ppaarrttiiccuulliieerr,, iill eesstt ttrraaiittéé ll''iinntteerrddiiccttiioonn ddee rreejjeett àà mmooiinnss ddee 44 mmiilleess ddeess tteerrrreess lleess pplluuss pprroocchheess ssaauuff ssii llee nnaavviirree aa,, àà bboorrdd,, uunnee iinnssttaallllaattiioonn ddee ttrraaiitteemmeenntt aaggrrééééee.. AAnnnneexxee 55 :: OOrrdduurreess SSoonntt ccoonncceerrnnééss lleess ddiifffféérreennttss ttyyppeess ddee ddéécchheettss eett llaa ddiissttaannccee àà llaaqquueellllee iillss ppeeuuvveenntt êêttrree jjeettééss.. IIll eexxiissttee cceerrttaaiinneess zzoonneess ssppéécciiaalleess ddéérrooggaattooiirreess aauu nniivveeaauu ddeess pprreessccrriippttiioonnss.. LLee ppooiinntt mmaarrqquuaanntt ddee cceettttee aannnneexxee eesstt ll''iinntteerrddiiccttiioonn dduu rreejjeett ddeess ddéécchheettss ppllaassttiiqquueess.. AAnnnneexxee 66 :: PPrréévveennttiioonn ddee llaa ppoolllluuttiioonn ddee ll''aattmmoosspphhèèrree ppaarr lleess nnaavviirreess SSoonntt ffiixxééeess iiccii lleess lliimmiitteess aauuxx éémmiissssiioonnss dd''ooxxyyddee ddee ssoouuffrree eett dd''ooxxyyddee dd''aazzoottee qquuii pprroovviieennnneenntt ddeess ggaazz dd''éécchhaappppeemmeenntt ddeess nnaavviirreess eett qquuii iinntteerrddiisseenntt lleess éémmiissssiioonnss ddee ssuubbssttaanncceess ppoouuvvaanntt aabbîîmmeerr llaa ccoouucchhee dd''oozzoonnee.. CCeettttee aannnneexxee nn''eesstt ppaass eennccoorree eenn vviigguueeuurr ppaarrttoouutt ddaannss llee mmoonnddee.. NNoouuss aalllloonnss,, eennffiinn,, ddaannss nnoottrree ppaarrttiiee ccoonnssaaccrrééee àà llaa nnoorrmmaalliissaattiioonn ddee llaa ssééccuurriittéé mmaarriittiimmee,, ééttuuddiieerr uunnee CCoonnvveennttiioonn rreellaattiivvee àà ll''aassppeecctt hhuummaaiinn.. EEnn eeffffeett,, llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW ddiiffffèèrree ddeess pprrééccééddeenntteess qquuaanntt àà ssoonn ccoonntteennuu.. 11..33..55..LLaa ccoonnvveennttiioonn SSTTCCWW EEnnttrrééee eenn vviigguueeuurr llee 11eerr fféévvrriieerr 11999977,, llaa CCoonnvveennttiioonn ssuurr lleess nnoorrmmeess ddee ffoorrmmaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr,, ddee ddéélliivvrraannccee ddeess bbrreevveettss eett ddee vveeiillllee ((SSTTCCWW 9955,, mmooddiiffiiaaiitt pprrooffoonnddéémmeenntt llaa CCoonnvveennttiioonn SSTTCCWW 7788.. CCeettttee ccoonnvveennttiioonn ss''aapppplliiqquuee aauuxx mmaarriinnss,, cc''eesstt--àà--ddiirree ll''éélléémmeenntt hhuummaaiinn.. EEnn eeffffeett,, lleess oorrggaanniissaattiioonnss iinntteerrnnaattiioonnaalleess ssee ssoonntt aappeerrççuueess ddeess ddiifffféérreenncceess qquuii ppoouuvvaaiieenntt eexxiisstteerr eenn ccee qquuii ccoonncceerrnnee llaa ffoorrmmaattiioonn ddeess ggeennss ddee mmeerr.. FFuutt ddoonncc ccrrééééee llaa SSTTCCWW 7788

×